Skip to main content

Full text of "Bottyán János levelezései"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and tbc book to cntcr tbc public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in tbc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the pást, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the originál volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journey from the 

publishcr to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including piacing technical restrictions on automated querying. 
We alsó ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designcd Google Book Search for usc by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do nol send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ A/íJí/iííJí/i íJíírí&Hííon The Google "watermark" you see on each flle is essential for informingpeopleabout this project andhelping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is alsó in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whelher any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discovcr the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| ^^ Amerir? American Geographical Society 

Acquired Oa..\£í5u6£Í-^ lü tgr.-^ 

by cxcinonűe _X - ---- 

froui - .Huo^f iQCL . űí;afleÍ3iui,cff _ 5s:.i£n.ce&_ 

No Cost Au£ g3^5'-5-. I. 45 C^) 
I I \ II. RAXOCZI FERENCZ LEVÉLTÁRA. HAD- ÉS BELÜGY. IX. X archívum rakoczu\ 
JJAt K II. RÁKÓCZI FERENCZ LEVÉLTÁRA, n / BEL- ES KÜLFÖLDI IRATTÁRAKBÓL BŐVÍTVE. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGA. ELSft OSZTÁLY: HAD- ÉS BELÜGY. SZERKESSiTI Thaly Kálmán IX. BUDAPEST, 1883. 

A M. T. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. 

^Az Akadémia épnietél>«u.) r ■' »■ BOTTYÁN JÁNOS ' _ " » VEZÉNYLŐ TÁBORNOK LEVELEZÉSEI 8 RÓLA SZÓLÓ MÁS EMLEKEZETREMELTO IRATOK. 1685—1716. öftSZKÖYÜJTÉ S AZ EREDETI KORZIKÁTOKBÓL KÖZLI Thaly Kálmán. BUDAPEST, 1883. 

A M. T. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. 
Az Akadémia épületében. A ' 4 


UNIV\K>. . , 
LIBRARY »• >Ich habé von dem Hungaiischen Obristen Hottyáii viel rüeinb- 
liches zn melden.< 

Saroi/iii Kuf/tHf 1703. Lipót csásEámak. Bnd*p«i1, 18HS. A a AtbMiacttm r. tan. kóny vnyomdaja. ELÓSZÓ. 

Múlt 1882-ik év december havi ülésén a magy. 
tud. Akadémia Történelmi Bizottságának tárgyaltat- 
ván a következő évi költségvetés: er^-^ek keretébe 
1883-ra az Archivum Bákóczianumnak ismét egy 
— és pedig nagyobb terjedelmű — kötete vétetett 
vala föl, s alólirott, mint e vállalat eddigi közlője s 
szerkesztője, bizatott meg az új kötet tartalmának 
összeállításával és sajtó alá rendezésével. A VlII-ik 
kötettel a Bercsényi-levelezések csoportja befejeztet- 
vén : most már, az eredetileg tervezett sorrend szerint, 
vagy gr. Forgách Simon tábornok levelezései, vagy 
pedig maga Rákóczi fejedelem udv. cancelláriájának 
újabban fölfedezett s még kiadatlan leveleskönyvei 
következtek volna. Azonban mind e két rendbeli 
nagyfontosságú történelmi anyagot gondosan átvizs- 
gálván, meggyőződtem, hogy azok másolása, egybe- 
hasonlítása stb. korántsem haladt még annyira, hogy 
belölök a rendelkezésre állott néhány rövid hó lefo- 
lyása alatt egy nagyszabású kötetet sajtó alá adhas- 
sak. Nem maradt tehát egyéb hátra, mint egy törté- 
nelmi érték tekintetében ezeknél nem hátrább álló, 
sőt a tartalom egyöntetűségénél fogva bizonyos szem- 
pontból még érdekesebb, befej ezettebb más csoport- 
hoz nyúlnom, a melynek anyaga készen, úgyszólván VI majdnem egészen sajtó alá adható állapotban volt. Ez az 
általam igen régóta, foly ton-foly vast gyűjtött Bottyán" 
levelezhek csoportozata. 

II. Rákóczi Ferencz fejedelem nagy szabadság- 
háborújának nem volt a maga idejében népszerűbb 
katonai s hadvezéri alakja, mint a híres vitéz Bottyán 
János, vagy mint őt még a régi török harczokban el- 
vesztett félszeméröl országszerte nevezték : > Vak- 
Bottyán. < De a mily hírneves volt az agg hős életé- 
ben hazájában és a külföldön, {^^^Jj l^ogy még 
Olasz- és Spanyolországban is adattak ki Callot-féle 
modorú rézmetszetű arczképei), — ép oly feledségbe 
merült egykor nagyhírű neve későbben, úgymint a 
jelen század nemzedékei előtt. Mert az aulicus szel- 
lemű történetírók — csupa merő túlzott loyalitásból 
Bécs iránt, — czélzatosan agyonhallgatták öt, mint 
általában magát a rettegett emlékű Rákóczi-kort is, 
— avagy szándékosan ferdítve, torzítva szóltak róla. 
Ismeretes, hogy az ez és ilyesek által okozott homályt 
csak a legújabb évtizedek levéltárak rejtekeibe ha- 
toló szorgos munkásságának sikerűit eloszlatni. Tör- 
ténetírásunk ezen irányú működését igen nemes föl- 
adatnak: az erkölcsi és nemzeti igazságszolgáltatás 
teljesítésének tekintem, s azért teljes erőmből igye- 
keztem és igyekezem abban csekély tehetségem sze- 
rint részt venni. S tán Bottyán alakjának földeríté- 
sében van némi részem. 

Hogy azonban a tárgyilagos igazsághoz telje-* 
sen hű és egykori, boldogult mesterem emléke iránt 
méltóképen hálás legyek: nem hallgathatom el e 
helyütt sem, hogy engemet — mint akkor még igen 
ifjú embert s kezdő történetkutatót — Bottyán tábor- 
VII nokra, mint a Rákóczi-kor egyik legerőteljesebb s 
mindenesetre legeredetibb, typicus alakjára, némi 
családi traditiók után először Szalay László figyel- 
meztetett, még 1861-ben, az országgyűlés eloszlatása 
után, mikor iQúi lelkesedéssel s az ő bölcs és atyai 
vezetése alatt történelmi, levéltári búvárlatokhoz fog- 
tam. bíztatott, Hogy gyűjtsem össze a Bottyán 
János életére vonatkozó adatokat (a miben maga is 
mind haláláig nagy segítségemre vala,) és írjam 
meg életét. Azt még megérhette, hogy e kutatásaim- 
nak előleges eredményeképen, 1864. tavaszán Boty- 
tyán tábornok jellemrajzával s 1705-iki dunántúli 
hadjáratának vázlatával foglalhattam el akadémiai 
székemet E tárgy s e név akkoron egészen új vala ; 
— egy régesrégen elfelejtett, csak itt-ott, még a nép 
hagyományaiban s helyi emlékek hézagos vonatkor 
zásaiban élő rokonszenves történelmi alak, egy ra- 
gyogó szabadsághős és tiszteletet gerjesztő hadvezér 
alakja bontakozott ki a síri homályból. Bottyán éle- 
tét tárgyazó munkám befejezésére nagyon sürgettek ; 
s ámbár én ezt még csak évek múlva — addig foly- 
tonosan kutatva és gyűjtve — akartam vala tenni : 
végre is a különösen írói és kiadói körökbííl jött s 
az olvasó közönség meleg érdeklődésétől i^s támoga- 
tott stirű serkengetéseknek engedve, befejezem az 
életrajzot 3 — 4 évi kutatások után, s 1865-ben Ráth 
Mórnál kiadtam. 

De azért ezután is folytattam Bottyánra vonat- 
kozó búvárlataimat, melyeknek eredményei azóta 
megjelent némely munkáim, pl. a > Dunántúli Had- 
járat 170 7-ben < , > Ocskay László c -nak Bottyán tábor- 
nok míiködését illető részei, a Századokban és Tör- ( 

I vin 

ténelmi Tárban megjelent több kisebb-nagyobb érte- 
kezés és közlemény, és a jelen kötet Mikor Bottyán 
életrajzát megírtam : az itt tartalmazott levelezések- 
nek legföljebb ha negyedrészét ismerém ; a többi me- 
rőben új, még nem ismert, illetőleg újabb munkáim- 
ban is csak részben felhasznált anyag. Egybegyújt- 
vék itt a híres tábornoknak saját levelei, hadi páran* 
csai, kiáltványai, rendeletei, stb. mind. a mennyit 
csak huszonkét évi gondos kutatással a levéltárakból 
összeszedhettem, szám szerint valami 300, — melyek- 
hez ugyanennyi egyéb irat járul, másoktól Bottyán- 
hoz, vagy az ő szereplését érdeklőleg írva. 

Egy eseménydús életpályát megvilágító e gaz- 
dag gyűjteményt én eredetileg Bottyánnak majdan 
— az előbbi kiadásnál legalább háromszorta-négy- 
szerte bővebben kidolgozandó — tüzetes életrajzához 
szántam volt ohnánytárúl ; a föntérintett körülmény 
miatt azonban most épen opportunusnak találtam 
azt az Archivum Bákóczianum IX-ik kötete számára 
átengedni. Mert Rákóczi és Bercsényi után méltóan 
sorakozhatik itt Bottyán tábornok, és pedig a rang- 
ban őt megelőzött > mágnás-generálisokig : gr.Forgách 
Simon, b. Károlyi Sándor, gr. Eszterházy Antal, gr. 
Pekry Lőrincz stb. előtt Ugyanis e most nevezettek 
csak születési előnyüknél, családjaik fényénél fogva 
nyert magasabb rangfokozataikban és csakis rang- 
fokozataikban előzték meg a köznemesből egyedül 
saját erejével, jeles tehetségei és rettenthetlen vitéz- 
ségével, minden protectió nélkül vezénylő-tábor- 
nokká emelkedett Bottyánt, — vezéri tevékenység- 
ben, hadi érdemekben őtföljül nem múlja vala egyik 
sem. A bíráló történetíró s utókor előtt pedig csupán IX 

ez lehet mérvadó, s nem az, hogy valakit > tábornoki/ <- 
nak, vagy > tábor 720^ <-nak, — > generális i-naí^ vagy 
^fS-generális c-nak, > generdUs-marsalU -nak czímez- 
tek légyen- e kortársai? Mi a tevékenység történelmi 
súlyát s az embernek és jellemnek értékét tekintjük, 
nem a rangfokozatok lépcsőzeteit a tábornoki kar 
czímlétráján. És ekkor a vitéznél-vitézebb, a tehet- 
ségdús, fáradhatatlan, erélyes, hív, utolsó lehelletéig 
ügybuzgó, vérét, vagyonát, mindenét áldozni kész, 
becsületes, nyíltjellemü Bottyán — társai felett áll. 
Különben is, hogy az ö korában, köznemesi osztály- 
ból származott férfiú Magyarországon az övénél ma- 
gasabb katonai rangot ért volna el, — nincs példa 
reá. Az is nagy ritkaság, ha nem főúr akkoriban a 
tábornoki rangig felküzdhette magát; mert a legma- 
gasabb katonai lépcső a nemesi osztály számára azon 
időkben rendesen az ezredesi, vagy legföljebb dandár- 
noki rangfokozat volt. 11. Rákóczi Ferencz fejedelem 
összesen vagy 30 — 32 tábornokának kétharmada 
csupa mágnásokból állt ; a nemesi osztályból csak 7 
tábornok s 3 > vice-generális c volt az egész hosszú 
háború alatt, s eme hétből is egymaga Bottyán bírt 
nagyobb szerepkörrel, csak a fejedelemtől vagy ennek 
helytartójától függő, önálló vezénylettel. 

És ezt országszerte viszhangzott régi nagy hadi 
hímevének, egykori kir. ezredesi rangjának s 40 év- 
nél (illetőleg 1709-et véve, 50 évnél) többre terjedő 
katonai pályája dús tapasztalatainak köszönheté. A 
Rákóczi-féle tábornoki karnak legvitézebb s legkivá- 
lóbb vezéri képességű tagja kétségtelenül ő vala, a 
mint ezt számtalanszor tettekkel kimutatta. Kitűnő 
iskolában növekedett is és edződött meg ez a vén X ^ katona: a török harczok, a > végeké iskolájábau, 
melynek már 17 — 18 éves gyönge i^ú korától kezdve 
fegy verviselö tagja volt. 1 687. tavaszán már harmincz 
éves, dicsőén megfutott katonai pályára hivatkozha- 
tott, (lásd 4. 1.) s ugyancsak "jó mesterei valának a 
hadi vezérségben. Bottyán ugyanis 1657-től 1699-ig 
részt vőn a Dunántűi, Dunáninnét, Drávántúl s Szer- 
biában, Bulgária ban a törökök és tatárok ellen vívott 
győzelmes nagy harczok s ostromokban, 1683 — 84- 
től kezdve már mint csapat vezér s 1692-től mint 
huszárezredes; küzdött még hajdan a híres gr. Monté- 
cuccoli és gr. Zrínyi Miklós, gr. Forgách Ádám, id. g7\ 
Bercsényi Miklós, továbbá utóbb gr. Eszterházy János 
és gr. Koháry István tábornokok, úgy Lotkaring^ 
Károly, Bádeni Lajos, Piccolomini, Veteráai, Max- 
Em7)iánuel, Szász Ágost (a későbbi lengyel király) és 
Savoyai Eugen nagynevű fővezérek alatt; az ő sze- 
meik előtt tett számos jeles vitézi próbát, s az ő sze- 
mélyes ajánlataikra emelkedett rangban és részesült 
magas katonai kitüntetésekben, jutalmul dicső sebei- 
ért s érdemdús szolgálataiért. Bákóczinak jeles tábor- 
noka e kitűnő hadvezérektől sajátítá el > régi tantilt 
hadi mesterségét €y melyért kortársai dicsérik. 

Bottyánról már 1689-ben így emlékezik korá- 
nak egyik legelső hadvezére Bádeni Lajos őrgróf 
generalissimus, september 3-kán a batocsíni tábor- 
ból I. Lipót császárhoz szóló hivatalos jelentésében : 
>. . . . Undt habén bey dieser Occasion (Grabova és 
Batocsín alatti ütközet) unter Commando des Grafien 
Veterani, der Obrist St-Crois, GraíF Chiaki, Paul 
Deák undt Botthian, Capitain von Gran, sambt 
Ihren untergebenen, icieich nicht anderst sagenkann: XI sehr dapfer nndt ivohl gethau.t ») Egy másik láng- 
eszű nagy hadvezér: Savoyai Jenő kg, is, ki alatt 
hősünk szintén sokat szolgált, mily magasztaló s szá- 
mára példás kitüntetést kívánó előterjesztéssel aján- 
lotta Bottyán ezredest a császárnak, kitetszik a 143. 
lapon a cs. kir. hadi levéltárból idézett leveléből s a 
császári válaszból. 

Természetes, hogy az ily kitüntetésekkel elhal- 
mozott, s különben is kora iQúságától reguláris hadak- 
ban szolgált cs. kir. föhadi tiszt, — ámbár mint hü 
magyarnak, sajgott keble az imádott nemzetén, hazá- 
ján elkövetett lealázó jogtalanságok felett, — katonai 
esküjétől visszatartatva, csak nagy nehezen s méltat- 
lan üldöztetések után bírta magát rávenni arra, hogy 
a Rákóczi által számára már 1703-ban ismételve fel- 
ajánlott tábornoki méltóságot elfogadja. De mikor 
aztán elfogadta: attól fogva testestől-lelkestől a sza- 
badság és nemzete fölkarolt ügyének szentelvén ma- 
gát, kitartó buzgalommal, törhetetlen erélylyel éa 
vaskövetkezetességgel haladt választott útján, — egész 
sírjáig. Rákóczinak niegnyerő személyisége pedig 
annyira meghódította a kissé darabos modorú, de 
nemes érzelmű öreg katonát, hogy. Bercsényinek, 
Ráday Pálnak, Vay Ádámnak nyilatkozatai szerint 
is, a fejedelemnek alig vala buzgóbb híve Bottyán- 
nál. És ezt nemcsak lázas tevékenységével, gyakori 
vére ontásával, élete koczkáztatásával, — hanem a 
fejedelem ügyéért tett többszörös és pedig ugyancsak 
tetemes anyagi áldozataival is megbizonyította. Mire 
kötetünk számos példát szolgáltat. ») L. Roder : >De8 Markgrafen Ludwig W. von Baden Feldzüge 
/rider díc Turken.« Karlsmhc. 1842. II. köt. rrkunden 09. ós 100. 1. xn Bottyánnak emberszerető, nyílt és igazságos 
jelleméről — mely kivált a szegény nép nyomorga* 
tását nem szívelhette, — s úgy katonai tulajdonairól 
már többször és több helyütt írtam. E tekintetben 
immár sokkal ismertebb történelmi alak a dunántúli 
nép hajdani kedves >Öreg apósa <^ a kurucz katona- 
ság bálványa, hogysem róla itt tüzetesebben kellene 
szólanom. Csak néhány vezéri vonást elevenítek föl 
tehát a mindenekfölött népszerű tábornokról. Bottyán 
— mint maga a fejedelem is följegyzé róla, — hadi 
tervekben szerfölött találékony, örökké józan és éber 
volt, katonáit szoros fegyelemben tartotta, de igazsá- 
got szolgáltatott nekik mindenben, ha igazuk vala; 
szerette a népet s ettől viszont rendkívül szerettetett: 
bíztató szavaira, bálványozott személye megjelené- 
sére egész kerületek ragadtak fegyvert, (pl. 1705. 
Dunántúl,) s a lakosság kész volt kívánságára a leg- 
végsőbb áldozatokra, (pl. 1707. ugyanott) ; neve hírére 
a szétoszlott vitézlő rend sietett ismét a zászlók alá 
összegyülekezni, mert ő mint fiait szerette és gondozta 
őket. Viszont az ellenség: egykor a török s utóbb 
kivált a rácz, — már csak rettegett nevének hallásá- 
tól is nem egyszer megszaladt. Bottyán testét, a 
néphit szerint, a golyó nem járta. Nem csoda hát, 
ha ily népszerűség, ily nagy hősi varázs és hozzá 
oly reális vezéri tehetség mellett, a minővel az öreg 
kurucz tábornok dicsekedhetett, a fővezér gr. Bercsé- 
nyi Miklós a trencsényi harczot és Ocskay elpárto- 
lását követett gyásznapokban így ír róla Rákóczi- 
nak: >Csak ez (Bottyán) megmaradjon s Eszterházy 
Antal, — semmi az többük ») 

*) Bercsényi 1708. sept, l-jén Viaktöl, a fejedelemnek. ArohÍY. 
RákÓGK. VL 54. xm A mások által elvesztett ütközeteket helyre- 
hozni, a diadalmas ellenséget föltartóztatni, a széjjel- 
vert katonaságot táborra gyűjteni, a csüggedt népbe 
lelket önteni rendesen öt küldték, mint pl. Trencsény 
után. És ő e súlyos feladatoknak becsülettel meg is 
felelt. Mint hadvezért a fOntebbiek mellett jellemzi, 
hogy míg személyére nézve rendkívül vakmerő s 
veszélyes kalandokban gyönyörködő volt : addig 
mint tábornok éber, körültekintő, örökké vizsgálódó, 
— minek legékesebben szóló bizonyítéka az, hogy 
Bottyánt az ellenség soha meg nem lephette vigyázat- 
laniU: egyetlen harczot sem vesztett el e miatt, sőt 
sokszor nyújtott hamaros segítséget más meglepet- 
teknek. Továbbá igen jeles tacticus, valódi mester 
volt a positiók megválasztásában, a terep katx)nai elő- 
nyeinek fölismerése- és érvényesítésébön. Minden 
hadfelállítása, a melyről csak tüzetesebb tudósítás 
maradt ránk — akár baráttól, akár ellenségtől, — 
tekintettel a terepviszonyokra, kitűnőnek, sőt geniá- 
lisnak mondható. így pl. a duna-foldvári vár körűi- 
szállása, (1705.); csapatainak elhelyezése és támadó 
rendszere a sopronyi rohamnál, (1706.); hadfelállí- 
tása az igali ütközetben, (1706.) s utána állásfoglalása 
a Sió-vonalon, hol a győztes gr. Herbersteint egy- 
szerre megfordítá s üldözöttből üldözővé lőn ; geniá- 
lis téli hadjárata 1707-ben Rabutin és a két gr.Star- 
hemberg ellen. Pápa, a Bakony és Balaton környé- 
kén oly hadállás foglalásával, mely a bécsi cs. k. hadi- 
tanács minden tervét meghiúsítá ; Móriczhidától har- 
czolva vonulása Rabutin és gr. Pálffy János egyesűit 
hadtestei előtt Karakóig, a hol fedett állásban egy- 
szerre frontot vet nekik, majd hátuk mögé Styriának XIV kerül, (17 07.); csapatainak remek fölállítása és a csá- 
száriaknak ismételt cselekbe ejtése a német-keresz- 
túri csatánál, (1707.); fényes sikerű diversiói Aust- 
riába, Styriába, Morvába, (1706, 1707, 1708. ismé- 
telve), stb. stb. 

Szint ily mestere volt a vízi átkeléseknek s 
hadi czélokra használt mindenféle hajók és hidak 
építésének is, a mihez nagyon értett. A Danánál, 
Vágnál, Garamnál, Rábánál sokszor megmutatta. 
1705. májusában, a mikor a Dunát Tolnában, Boty- 
tyán- váránál áthidalá: vasmacskái nem lévén, úgy 
segített magán, hogy nagy erős kasokat fonatott 
fűzfavesszőkből, s azokat kövekkel megterhelve el- 
süUyeszttette vasmacskák gyanánt, és a hídhajókat 
(tombácz) úgy megerősíté hozzájok, hogy ágyúk, 
lovas-tömegek is bátran költöztek hídján. De ki 
győzné az öreg kurucz tábornok furfangos hadi eszé- 
nek minden csínyját-bínját leírni ! 

Még a róla szóló, itt közlött iratokat is csak több 
mint húsz évi fáradalmas gyűjtéssel, kutatással lehe- 
tett összeszedni, — annyira szétszóródtak. Bottyán 
után ugyanis — családja egyenes ágon kihalván, 
— nem maradt fönn levéltár. És így tábori cancel- 
láriájának fogalmazatai s a hozzá intézett hivatalos 
és magán-levelek legnagyobb részt elvesztek. Csak 
itt-ott maradt ránk némi töredék, pl. özvegye gr. For- 
gách Juliána révén a b. Palocsay-levéltárban, vagy 
> fogadott fia* gr. Károlyi Sándor tbk. utódainál, ti. 
azon levelek, melyeket még maga Bottyán éltében 
saját tudósításaihoz mellékelt Valamint tehát Bottyán 
leveleit az országban szanaszét szórt irattárakból, 
családoktól stb. kellé összeböngészni : úgy az imént XV jelzett hiányon is más kortársaknak az ö személyé- 
ről 8 tetteiről írt levelei fölvételével iparkodtunk segí- 
teni. Ekkép sikerült ezt a tevékeny életpálya 25 
évét felölelő s a még arra következett 7 esztendőnek 
is reávonatkozó irományait, tehát összesen 32 évet 
magában foglaló hatszáz egynehány Bottyán- iratot 
egybeszerkesztenünk. Megjegyezzük azonban, hogy 
a jden vállalat előbbi köteteiben kiadott ily termé- 
szetű irományokból, nevezetesen Rákóczinak Bottyán- 
hoz intézett 1705 — 1 7 09-iki számos levele fogalma- 
zataiból,úgy Bercsényi 1705 és 1709-iki levelesköny- 
vének iigyanily kivonataiból ide semmit föl nem 
vevénk, s mindezekre nézte az olvasót a megelőző 
kötetekre utaljuk. 

Forrásainkat, mit honnan meríténk? minden 
darabnál megjelöltük. 

Midőn Bottyán tama-örsi táborában örök nyu- 
galomra hajtá fáradt fejét, — archívuma szétfoszlott. 
Egy része levelesládái- és protocollumainak érsek- 
újvári házában s ugyanott hátrahagyott társzekerei- 
ben maradt egyéb javaival, és — rape-cape ; a mi 
pedig tábori cancelláriás-kocsiján vele volt^ titkárai 
őrizete alatt: az részint özvegye, részint mostoha- 
unokája Szabó Mózes alezredes és kis korától általa 
fölnevelt árva unokaöcscse Horváth István őrnagy, 
részint pedig a tábornok málhás-szekerei födözetére 
rendelt Szalkay Demeter nevű régi századosának 
kezeibe kerfilt. Egyszóval, részekre szakadt s itt- 
amott kallódik vala el. Némi romjait özvegye máso- 
dik féljenek b. Palocsay Györgynek családi levél- 
tárában Lőcsén leltem volt meg ; de ezek inkább csak 
birtokviszonyalt, hagyatékát illetik. XVI A Szalkay kezére jutott töredéknek érdekes törté- 
nete van. Bottyán nemesség- és czímerújító levelének 
hivatalos példányát nyomozván, az,d Felsége szemé- 
lye körüli ministerium levéltárában Bécsben őrzött 
Liber Regiusok alphabeticus lajstromában, az 1687-ik 
évnél erre a jegyzetre bukkantam : > Botthyán Joannes 
resólutiLS in Kobilem ÍS.Maij 1687. et 1691. in Cottu 
Strigoniensi puhlicatus, — teste nro 5511. 1780.< 
Maga a nemesi diploma mása azonban a kir. köny- 
vekben nincsen meg. Az idézett 1780-iki szám a 
magy. kir. udv. cancellária folyó ügyszámát jelent- , 
vén, nyomoztam tovább a cancelláriai irattárban, a 
hol is az 5511. sz. a. nem kis meglepetésemre a kö- 
vetkező hivatalos irományokra leltem : 

^Anton Szalkay de Tisza-Szalka m. p. < 178 0-ban 
különben dátum nélkül folyamodik az udv. cancel- 
lárhoz s előadja, hogy néhai édes anyja, Szalkay Ist- 
ván alezredes özvegye, született Kálnoky Therézia 
grófiiő elhalálozásakor, annak egy irományokkal telt 
ládája (>eine mit Schrifften angefuUte Druhe<) a 
budai városi tanácsnál tétetett volt le, honnét azon- 
ban e láda, gr. Eszterházy Ferencz udv. cancellámak 
Bécsben még 1768. november 16-kán kelt rendele- 
tére, ez év és hó 29-kén az udv. cancelláriának átszól' 
gáltatott s azóta ennek archivumában őriztetik leté- 
teményképen. A folyamodó állítja, sőt mellékelt hite- 
les okirataival igazolta is, hogy ő a nevezett néhai 
Szalkay István alezredesnek és gr. Kálnoky Theré- 
ziának törvényes fia, egyedüli, testvérek nélkül álló. 
Kéri tehát, hogy az említett láda írás, neki mint 
törvényes örökösnek, illetőleg tulajdonosnak ki- 
adassék. . J XVII 

Mely kérvényre azon udv. cancellári végzés ho- 
zatotty hogy miután a folyamodó kellőképen legiti- 
málta magát és tulajdonjogát: igenis, a kérdéses 
deponált irományok lajstrom mellett kiadandók neki. 
Az átvétel megtörténtét igazoló e lajstrom vagyis 
kiadási elismervény, Szalkay Antal mint átvevő és x 
Kelcz József udv. tanácsos mint átadó aláírásával s 
pecsétével megerősítve, eredetiben mellékelve van, s 
18. sz. a. a következő, — bizonyára Szalkay Demeter 
Bottyán-ezredbeli egykori kurucz kapitány révén 
Szalkay Antal őseihez került, — legnagyobb részben 
Bottyánt, rokonságát és jószágait illető okleveleket 
sorolja elő, úgymint: 

^^E 1 e n c li a s 

Literalium Instrumentorum ab obitu natae Comitissae Kálnoky, nu- 
ptae olim Szalkay prae manibos Magiatratas Badensia in deposito re- 
mansorum, succesive verő in obsequlum B. Mandati Regij die 16. 
9-brí8 1768. Cancellariae Kegiao Hung. Aulizae fíne ulterioris eorun- 
dem conBervationis transmissorom, bodie autem die quippe 27. Octo- 
brJB 1780. Antonio Szalkay qua legitimo et naturali praefatae Comi- 
tissae filio, erga ejus Instantiam eatenus sub nro 5511. 1780. por- 
rectam, praestitamque super legitíma sui ex atroque descendentia légi- 
timationem extradatorum. 

Nro 1. Fassio venditionalis Kicolai fiiy Tyba de Déva et fra- 
tris ejus Lorandi super qoaedam terra ipsonun Déva vocata, ^) pro 
Oliverio, Lorando et Stephano, fílys Christophori de G-ombos, coram 
Conventu Cruciferorum Domus Hospitalis Ecclesiae S. Regis Stepbani 
de Strígonio celebrata. Anno Dni 1300. Originales. 

Nro 2. Fassio Nicolai et Lorandi Filiorum Tyba de Déva, ra- 
tione Curiae ipsorum baereditariae, Déva noncupatae, Oliverio, Lo- 
rando et Stepbano filys Obristofori de Gombos in 1 0. Marcis venditae, 
coram Conventu Crucifer. Domus Hospitalis £ccl. S. Begis Stepbani 
de Strígonio, Anno 1314. Oríg. ') Ma BiDa, Oyiva^ Esztergom vármegyében. Bottyán birtoka volt. 

2 xvm 

Nro 3. Fassio venditioDalis Comitis Stephani, Gly Chrísto- 
phorí Nobilis de D^va, giiper quaedam particula terrae Déva dictae 
pro qaodam Bodon, filio Martini et Dominico, filio Chaba, eoram Con- 
Yenta Cracifer. Dom. Hosp. Eccl. S. Begis Stephani de Strígonio. 
Anno 1314. Őrig. 

Nro 4. (Az 1. 8Z. a. venditionalisnak 1325-iki tran^ssamptiiina, 
ugyanazon hiteles hely kiadásában.) 

Nr. 5. Fasflio adoptionalis Mathiae de Déva pro Nioolao de 
Déva, coram Capitolo Strigoniensi, Anno 1445. celebrata. Oríg. 

Nro 6. Relatoriae Testimoniales Capituli Strígon. pro parte 
Mathiae de Déva soper peracta ejosdem in Possessione Déva Statatione 
emanatae, Anno 1503. Őrig. 

Nro 7. Fassio snper Déva coram Conventn Monaster5' S. Joan- 
nÍ9 Baptistáé de Jaszou celebrata. Anno 1503. Őrig. 

Nro 8. Fassio cambialis inter Mathiam de Déva ab una, altéra 
verő partíbos Familiae Vass homines, super certis portion ibits posses- 
sionar5*8 Cottai Comaromiensi adjacen. coram Capit. Strigon. celeb< 
ráta, Anno 1 505. Őrig. 

Nro 9. Transsimiptam Literaram divisionalium Familiae Déva 
hominum, per Capit. Strigon. expeditnm. Anno 1506. Őrig. 

Nro 10. Relatoriae Testimoniales Capit. Strigon. pm parte Fa- 
miliae Wass hominam, super pora Statutione eorundem in Possessione 
Déva peracta, extradatae Anno 1506. Őrig. 

Nro 11. Divisionalis tractatus inter Familiae Déva homines 
coram Capit. Strigon. Anno 1513. celebratus. Őrig. 

Nro 1 2. Vidimált copiája a Vasvárai egyei Széc? (Zecli^ paszta és 
Nagy-Erdő villongó ügyében I. Ferdinánd királytól 1554. május G-án 
kiadott sententionálisnak, Teufel Kristóf kőszegi kapitány és más 
részről Botthyán Ferencz és Sárkány, Rajki, Gosztonyi s más határos 
birtokú nemesek között. 

Nro 1 3. Diploma Nobilitaris seu B. Literae Armales per Ferdi- 
nandum 2-dam Imp. et Regem, Sfephtmo SztilLat/ ejusdem({ue haere- 
dibns et posteritatibus Anno 1624. die 17. Jannar.v Vicunae siihdap- 
plici sigilli concessae, publicataeque in Cottn Janrineiisi Anno 1655. 
Őrig. 

Nro 14. Ugyané nemeslevélnek a nyitrai káptalan által 1749. 
aug. 16-kán kiálÜtott transsumptuuia, Szalkay István, a gr. Kálnoky- XIX féle huszárezred századosa — úgymint a nemess^gszerzŐ István nevű 
fidtól nemzett hasonló nevű unokájának fia — számára. 

Nro 15. B. Literae Armales per Leopoldum Imp. et Regem 
Ajidreae Szabó ejusdemque haeredibas et posteritatibus die 22. July 
Anno 1673. conoessae, publícataeque iu Cottu Comaromiensi Anno 
1674. Őrig. *) Komárom-vármegyének a publicatióról kiadott testimo- 
niáliflával és Szabó Andrásnak az armális collatiójáért eaeáezö kérvé- 
nyével mint mellékletekkel. 

Nro 16. B. Literae Armales per Leopoldum Imp. et Regem 
Joanni BoUhyán ejusdemque haeredibus et posteritatibus die 18, May 
Anno 1687. elargiíae, publícataeque in Cottu Strigoniensi Anno 1691. 
In Originali. — His adjacet antelati Botthyán pro Armalibus SuppUcan- 
fis Instardia, 

Nro 17. Copia vidimata Patentalium pro parte Ferdinandi 
Beneze Tricesimatorís Comaromiensis, super data eidem mineralia in 
Re^no Hungáriáé perquirendi et fodendi facultate, via Camerali ema- 
natarum die 21. February 1699. «) 

Nro 18. Simplex Consensus Regius super Fassione Joannis 
fíottfiyán, ratione universorum snorum Bonorum, pro parte Stephani 
Tótth, alteríus Stephani Horváth, Georg5^ Síley, Joannis Molnár, alte- 
rios Joannis Grassalkovics et Michaelis Czagány, coram Capitulo Nitt- 
riensi celebrata, die 16. xbrís 1700. concessus. 

Praespecifícata Literalia Instrumenta mihi ex Archivo Excelsae 

Caneellaríae Reg. Hung. Aul. extradata, admanuataque esse propria 

manus subscriptione, usuatisque sigilli mei oppressione fídem facio. — 

Yiennae, die et Anno ut supra. 

(P. H.) A. Szalkay m.p.'' ») 

Miután itt, mint láttuk, > irományokkal telt< egész 
ládáról van szó, a lajstrom pedig mindössze csak 21 

Ezen komáromi Szabó Andrásnak fia volt Szabó Mátyás, 1696. 
esztergomi főhadnagy s késGbb nyitrai kurucz várparancsnok, ki Bottyán 
egyik mostohaleányát Jósa Judlthot bírván nCűl, ettől született fia Szabó 
Mózes alezredes, Bottyán kedvencze és egyik örököse. 

«) V. ö. Bottyán levelét Bákóczihoz 1707.böl, 445. 1. 

") £ Szalkay Antalról annyit tudunk, hogy — hihetőleg anyai 
jószágain — Erdélyben lakott, magyarra forditá és 1792. Bécsben kiadta 
Vergilius Aeneisének első részét, s l79S-ban »Pikó herczeg« czímű melo- 
drámát irt. XX darab oklevelet sorol föl 1 8. sz. a. : nagyon valószínű, 
hogy a leveles-láda ezen följül való tartalma missilis 
levelekből j hadi és afféle nem birtok- vagy jogviszony- 
érdekű iratokból állott; melyeket, mint a régi levél- 
tár-rendezők felfogása szerint ^mdlius valoris< fir- 
kákat, nem 1;artottak érdemesnek elenchisálni, sőt 
mint Vak'Bottydniana rebellis actákat, az udv. cancel- 
lária loyalis hivatalnokai szent borzalommal tekin- 
tettek. A történetbúvárra nézve épen ezek bírnának 
legtöbb becscsel. 

Hová lőnek ezen 1780'ban még létezett iratok : 
Bottyánnak czímerújító diplomája s hadi cancelláriá- 
jának ki tudja mily nagy történelmi értékű marad- 
ványai? 1879. nyara óta, a mikor a föntebbi laj- * 
stromra rábukkantam, a Szalkay-család nyomai révén 
eleget fürkésztem különösen Erdélyben, a hová e 
nyomok gr. Kálnoky-ágon vezettek, — de mind hiába« 
Személyesen jártam gr. Kálnoky Dénes úr 6 excjá- 
nál Háromszéken, Miklósvártt, hol a Kálnoky-család 
archivuma létezett: azonban itt fájdalommal arról 
kellé értesülnöm, hogy 1848-ban, a kastély kirabol- 
tatásakor, az oláh csőcselék e nagybecsű levéltárat 
merőben elhamvasztá, — nincs többé semmi. 

Ekként már-már egészen reményt veszték, mi- 
dőn három év múlva Létzfalvi Gyárfás Zsigmond úr 
Déváról (tehát csakugyan Erdélyből) Bottyánnak 
czímerújításért s új nemeslevél kiadásáért a Fölség- 
hez benyújtott 1687-iki folyamodványát (lásd 4. 1.) 
másolatban azon megjegyzéssel küldé be a Törté- 
nelmi Társulatnak, hogy annak, valamint Bottyán 
czímeres levelének eredetije az ő birtokában van. 
Tüstént levelezésbe bocsátkoztam vele, s magát az XXI armálÍ8t sikerűit is tőle csere útján más okmányokért 
megszereznem. (L. 5 — 1 0. L közölve). Ez a nagyérdekü 
nemesi levél a föntebbi lajstromban 16. sz. alatt van 
beiktatva: és csakugyan az eredetin az 1780-ban rá- 
jegyzett >Nro 16.< elenchus-szám ma is jól látható. 
Gyárfás Zs. úrtól ez oklevelek provenientiája iránt 
kérdezősködvén, annyit tudtam meg, hogy ö azokat 
családjának Küküllő-megyei falusi udvarháza padlá- 
sán találta, elrongyolt régi irományokkal telt leveles- 
ládák egyikében. Azonnal kész valék e ládák átku- 
tatása végett a helyszínére utazni ; de sajnálatomra 
oly választ kaptam, hogy azok egyelőre hozzáférhet- 
lenek, legföljebb családtag juthat valamikép hozzá- 
jok. Gyárfás Zs. úr kértemre megígéré, hogy gon- 
dosan átfürkészendi tartalmukat, s ha Bottyán tábor- 
nokot illető iratokra akad, — 'értesít. Később értesí- 
tett is, hogy e nagyobb részt elpusztult irományok 
maradványai közt több Bottyán-félét nem talált. 

Azonban nemsokára egy másik családtag : Létz- 
falvi Gyárfás József úr, kir. törvényszéki bíró Maros- 
Vásárhelyen, tudósíta, hogy a komáromi Szabó-csa- 
lád 1673-iki armálisa eredetiben, tehát az 1780-iki 
lajstromban 1 5. sz. alatt említett okmány, *) továbbá 
Bottyán Jánosnak 1700. december 16-kán kir. jóvá- 
hagyást nyert végintézkedése, — vagyis a cancellá- 
riai lajstromban 18. sz. alatt iktatott s általunk más 
forrásból a 61. és 64. 1. közölt okmány, — jelenleg 
az 6 birtokában van. Ekként kétségtelen, hogy az ') E nemeslevél 1673. június 22-kén kelt és a nemessógszerzö 
Szabó András mellett annak neje Orbán Katalin, s gyermekeik Szabó 
Hátyás, Mojzes (Bottyán unokájának hasonnevű nagybátyja), Ignáoz ée 
Krzsébet nyernk általa ninajj'i Jo^o t. XXTT 

egykor Szalkay Demeter és István révén Szalkay 
Antal kezére került Bottyán-iratok, idők jártával a 
Szalkay akról akár örökösödés, akár jószágvásárlás 
útján (forrásom ez utóbbit állítja,) a Létzfalvi Gyár- 
fás-család birtokába jutottak. Többet ezen homályos 
ügyről nem sikerűit még kinyomoznom, sem az 
1687-iki folyamodvány eredetijét, a tett csereajánlat 
elfogadása után is megkapnom ; pedig nagyon kívá- 
natos volna, ha a még el nem pusztult iratok a tör- 
ténettudomány gyarapítására megmentethetnének. 

Hogy a napfényre került 1687-iki czímer- és 
nemességújító diplomában maga I. Lipót császár s 
király is ünnepélyesen elismeri Bottyánt nemes csa^ 
Iádból származottnak, ki csak a háborús idők viszon- 
tagságai által fosztatott meg czímeres-levelétől, — 
fényesen igazolja az én már 1864-ben, családi följegy- 
zések s káptalani bevallási iratok nyomán tett hasonló 
állításomat. Álljon itt néhány, eddig ismeretlen adat 
Bottyán családjáról, t. i. az eredetileg Somogy- megyei 
GéreS'Káli (vagy Görös-Gáli) és Bottyáni Bottyánok- 
ról, valamint a később Lévára szakadt hasonnevű 
s tán ugyanazonos nemes családról. 

A XVI-ik század végén s a XVII-ik elején élt 
Bottyáni és Géres-Káli Bottyán Kristóf, Zala-várme- 
gyei birtokos nemes, kinek neje Egerallyai Erzse, s 
fiók az 1630 — 1640 körül Dunántúl szerepelt Bottyán 
másként Bottyáni János, kiről a következő hiteles- 
helyi adatok emlékeznek: 

1. A veszprémi káptalan gróf KákócziPál országbírónak 1630. 
Jánosházánál kelt parancsára, Húsveth Ambró mester-kanonok tagja 
által a kir. tábla elé idézi Sárkánj István kis-komáromi kapitányt, 
mint a ki Orbovai Jakusith György óbudai prépostnak és esztergomi xxm 

kanonoknak Jcút-komáromi tiazttartóját (provisor) Viiédo Bottyán Jánost 
(Egreglum Joannem Bofctyán) a műit 1634. évben Szent-Mifaály nap 
táján, midőn Ris-Komáromba menne, elfogatta és csak kir. parancsra 
bocaátá szabadon, s addig is mindig rágalmazta. ^) 

2. Ugyancsak a veszprémi káptalannak kiküldötte Gálffí János, 
és Saári János homo regius, gróf Rákóczi Pál országbíró meghagyá- 
sára 1635. a kis-komáromi várban, „Nenies G ér es-Kálli Bottyán János" 
vészére tanúkat hallgatnak ki. Mely tanúvallomásokból kiderül, hogy 
Domonyai János Deák, Zsófia nevű leánya Deli Tamásné volt, kiknek 
is leányuk Deli Anna Egeralli Lászlóné vala ; mely Egeralli László- 
nétól született Egeralli Erzsébet, Bottyánt Kristófné, kiknek fiók a 
föntebbi Bottyáni János, és hogy Nagy-Geresd falu vér szerint e 
Bottyán Jánost illetné, mert Ősanyja Deli Anna egy testvér volt Deli 
Péterrel, (a kinek ága ú. 1. mag nélkül halt ki.) A tanúvallomások- 
ból még az is kiviláglik, hogy Zsabari Domonyai János neje Sárkány 
Ilona volt, a Sárkány Péter leánya ; mely Péternek csak két gyer- 
meke vala^ János és ezen Ilona. ^) A tanú, a ki ezeket hiti alatt 
vallja: Bogách András Özvegye, 64 éves. — Azután Ris-Komáromból 
három napra Szent-Gróthra mentek ki a küldöttek, a hol Egeralli 
János 50 éves zalabéri nemes és Bitzó István 80 éves agilis, kapomaki 
lakos tanúkat hallgatták ki. E tanúk szintén erősitik a fentebbieket, és 
még hozzá Egeralli vallja, hogy Bottyán János a Sár-melléki jószágot 
Í8 bírta, Bitzó pedig, hogy Deli Lőrincz, György, Péter és Anna — a 
kiket személyesen ismert, — egy testvérek valának s apjok Deli Ta- 
más. Vallja továbbá, hogy e jogon Bottyán János a Deliek Zala fo- 
lyó melletti birtokát is bírja. Ugyanily értelemben vall a negyedik 
tanú Ns. Gyala Kata kapomaki lakos. ^) 

3. A veszprémi káptalan bizonyságlevele 1639-ből, hogy III. 
Ferdinánd ez évi július 4-én Bécsben kelt parancsára Megyeiy Já- 
nos kir. ember, és Récsey István hántai prépost, mint káptalani meg- 
bízott, e hó 21-én Kis-Romárom várában számosak jelenlétében be- 
iktatták Xs, Bottyáni Jánost és tardi Lászlóffy Pált Ghilicze, Pölfalu 
és Bogdácsa Somogy-vármegyei faluknak és Nagy-Juta szintén so- ») Veszprémi káptalani jegyzőkönyv, I. köt. 1635—1654. 
•) A Bottyán és Sárkány családok közötti még régebbi összeköt- 
tetésre nézve 1. az 1780-iki elenchus 12. sz. a. okmányát. 
«) Veszprémi káptalani jegyzőkönyv, u. o. XXIT 

mogji falu fele részinek birtokába. Metj' beiktatásnak azonban Ghi- 
licze éa Jnta falvakat illetfileg .Yv. fíoUffáiii Löazló a maga nevében 
contradicált. *) 

4. 1639. sept 14. kelt királyi parancsra a veespr^mi kápt»- 
lan által e kó 97-k& Száutóhásiy Znigoiond kis -komáromi vice-kapi- 
tánynak Somogy- ée Baranya- vármegyei több lakott éa lakatlan fahik 
birtokába Veszprém városában végbement beiktatásánál az egyik homo 
regina Bolfyáiti János volt ') 

5. A veszprémi káptalan 111. Ferdinánd királynak 1640. apríl 
20-kán kdt a tarái LászUffi Pál ée „Geir'd-GiUi Bottyán Jáu,./'' ré- 
Bzére kiadott parancsára bizonyítja, hogy a múlt évben Somogy-vir- 
megyd föntnevezett birtokaikba való beiktatáank alkalmával a kir. 
ember megbetegedvén, lijabban Szent-Imrei Márton és Acsádi Benedek 
kanonok küldettek ki, kik is jelenték, hogy a helyszínén a beiktatás- 
nak senki ellent nem mondott ') 

6. A mindezen káptalani kiadványokban említett Géres-Káli 
Bottyán vagy Bottyáni János egy kelet nélküli, de legkésö'bb 1643- 
ben írt fölségfolyamodványával Ka/ionud- várának néhai Orosz Pál 
halálával megttriilt kapitányi tisztsége elnyeréséért esedezik, — tehát 
immár éltes hadi embernek kellett lennie, a minthogy emliti is : „Cnra 
antem et ego iam inde a/t inamtc aelotr. hími /<im ia Prae-eidy» MattU 

Vmf, guam fiiam /uneslo illó "UperiKrum inot'ium limpore in campestri- 
bat expedidoniiuf contra perdiieZ/iJi Mulli 1 'rae non imbdletn pratitüerim 
operám," etc Kérvényét ajánlják Lippay Gyö^y egri ptispök, Homon- 

nai gr. Drugeth János és Hiknlich Tamás. *) 

Ezen Bottyán Jánosnak, vagy egy más, hason- 
nevű, Esztergomba települt családtagnak volt-e fia a 
iiagyílíri'í kurucz tábornok? biztosan nem tudbatjuk. 
— A család egyik ága a dunántúli török dúlások 
következtében Bars-vármegyébe, Lévára szakadt, s 

■} Veszprémi káptalani jegy zCkönyv, I. köt. 1635— ISS-l. 

') Tcyanott. 

'"> ugyanott. 

•> J,. Schmidt ; lEpiscopi Agrienses- : Tymavíae, 17(IB. in. köt. 
Lippay li!42-bBn szűnt meg egri püspök lenni; Drugeth J. ii ekkor voll 
tfnizáebjr'S Él Hiknlich síemélynük. \ XXV 

armális hiányában, Bottyán András és neje Szabó 
Erzsébet kértére 1647. január 24-kén Pozsonyban 
kelt czímeres levelet kapott Gyermekeik István, 
András és János voltak. A nemes-levél Barsmegye 
1647. július 11-iki gyűlésén hirdettetett ki, s erede- 
tije most is e vármegye (és nem, mint Nagy Iván 
hibásan írja : Nógrád ^) levéltárában, Aranyos-Maró- 
thon őriztetik. A család ma már kihalt. A tábornok- 
kal egy időben élt tagjait e uemzedékrend mutatja: 

Bottyán András, 1647. 
(Szabó Erzsébet.) B. István, 1 649. B. András, B. János, 1 649— 1 700. B. Katalin. 

, A , 1 649. ( 1 . Nemes-Panni Hamar (1674. Nemes-Panni 

^yöi'gy* János. Erzsébet. Hamar Istvánné.) 

t 2. Závody Erzsébet, 

1701. özv.) 

első nejétől: másodiktól: 

I ^ 1 

ÍQ. BMtyin Bottyán B. András. B. Judith. B. Ilona. B. KaUlín. B. Miria. 
Jánot, 1 1701. Erzsébet. f (Kún Imváu.) (Boldogbáxi (DabasI (1. Petrovay (Ssombathy (Zólromi 
Jndltb.) Ssabó 
Jánoc.) Kisi Imre.) Halász Pétor Lászlt^. 
ezredes.) S. Almássy 
Ferencz. i| -^ 1 ( '^ 1 Jinof. Imre. Katalin. Zsnzsána. 

t t (DabasI Halász (Andrássy 

Mihály.) Zsigmond.) H. Klára. A. Klára. 

(Id. Thaly (Semsey András 

IftTán.) ezredes.) Bottyán Erzsébetnek, unokája Dabasi Halász 
Klára id. Thaly Istvánné ntán, magam is egyenes 
ivadéka lévén, családi irományainkból említhetem 
fol röviden a következőket : 

1. Id. Bottyán János, nejének Hamar Erzsébetnek Zámory 
Annával 1685-ben kötött bizonyos szerződése ellen a garam-szent- 
benedeki convent előtt 1694-ben ünnepélyes óvást emel. (Egykoní 
misoUi) >) Nagy Iván : »Magyaror8zág C8aládai«, II. köt. 222. 1. a Boty- 
tyán-családnál. — A czimer^ a vértben magyar kalpagos és dolmányos^ 
álló gyalog vitéz, jobbjában kard, melynek hegyén levágott török fej. A 
"űak koronájából ugyanezen alak emelkedik ki. (A török fejet tartó kard 
Usebb pecséten könnyen buzogánynak is nézhető.) XXVI 

2. LakoB István és neje Boros Ilona instantiájára idősb és 
iQabb Bottyán János ellen 1695. a szent-benedeki convent mandátum 
evocatoriumot bocsát ki, nagyobb hatalmaskodási vád miatt. (Egy- 
korú másolat) 

3. Bottyán Orzsébet, Zólyomi ií^. §zabó János házastársa elis- 
meri, bogy „az ^n kedves Atyám-Uramtúl Nemzetes Vitézlő Bottyán 
János Uramtiil es mostoha Anyám- Asszonytiil Závody Orzso'beth Asz- 
8Zonytnl« anyai örökségi részét fölvette. Dátum Levae, die 19. Jannary 
1698. (Eredeti.) 

4. Bottyán András, id. Bottyán Jánosnak első nejétol született, 
ekkor még nőtelen íQú- legény fia, Lei-ae, die 10. February Anno 1700. 
kelt levelével hasonlóan elismeri, hogy néhai édes-anyja hagyatékából 
őt illeti 687 frt 50 dénárt, apjától és mostoha-anyjától fölvett lé- 
gyen. Aláírva : jfiffjabbih Bottyán András m. k.** (Eredeti.) 

5. Id. Bottyán János 1700. folytában vagy 1701. elején el- 
halván, első nejétől Hamar Erzsébettől származott gyermekei 1701. 
november havától 1702. februárig kelt több rendbeli perirataikkal 
vádat emelnek mostoha-anyjok : özv. Závody Erzsébet ellen, mint a ki 
^non ita pridem« elhunyt atyjoknak — néhai férjének — lévai 
házát, több rárm(yf/e7:btm/e/,'rő Jószágaif ytovÁhhÁ úgy kamatokra kiadott 
készpénz-tőkékben, arany- ezüst-mivekben és szobabeli bútorokban, 
mint lábas-marhákban hátrahagyott és még az ö édes-anyjokkal néhai 
Hamar Erzsébettel együtt szerzett javait — melyek tehát határozot- 
tan őket illetik, — özvegyi jog czimén maga birodalma alá vette s 
bírja és usuálja, ax ő nyilvánvaló kánikkal és sértŐdésökkel. Mind- 
ezeknek kezökhöz adatását kívánják. (Eredeti periratok a családi és 
:iz udv. cancelláriai levéltárban.) 

6. Id. Bottyán János özvegye Závody Erzsébet, leánya Bottyán 
Ilona Boldogházi Kiss Imréné javára 500 db. aranyról a garam-szent- 
benedeki convent előtt tett bevallását ugyanott visszavonja, 1701. 
(Eredeti.) 

7. Le'váu 170*2. marti us 2-án költ egyezséglevél, melynek 
értelmedben Dvomikovies János ítí'löuiester intést're, a ki előtt pereiket 
folytatták, néhai id. Bottyán Jánosnak Hamar Erzsébettől született 
örökösei, a költséges pörlekedést abbanhagyvan, barátságos kiegyenlí- 
tésre lépnek mostoha-anyjukkal Závody Erzsébettel, oly föltétel alatt, 
hogy a néhai édesanyjuk után általok egyenként fölvett 687 frt 50 XXVII 

dénáron följül, meg apjok 8 anyjok után 6687 írt ö6 dénárt kapjanak 
az özvegytől, s azzal teljesen és mindenkorra ki lesznek elégítve ; a 
mintkogy részint készpénzül, részint adóslevelekkel ki is elégíttettek. 
Ezen, a nevezett ítélőmester előtt kelt egyezséglevelet, melyet megvál> 
toztathatlan érvényűnek jelentettek ki, aláírták : Bottyán Örzaébet, 
Zólyomi Szabó Jánosné ; »Szombathy Judith, néhai iffiahhik Bottyán 
János meghagyatott özvegye s két árva fiainak Jankónak és Imré- 
nek naturális és legitima tutríxa.« Bottyán Judith sem élt már ekkor, 
sőt férje Kemzetes Kűn István sem. Hogy ezek árváinak és a távol 
(vagy külföldi egyetemeken, vagy hadakban) lévő ifjd Bottyán András- 
nak osztályrészét nénjök Bottyán Orzsébet vette légyen kezéhez, hite- 
lesen bizonyítják aláírásaikkal és pecséteikkel Péli Nagy András, 
Razy János alispán, Mihálffy András szolgabíró, Veres János, Farkas 
Sándor, Szőllősy János és Mihail Gáspár Bars-megyei nemesek, kik- 
nek jelenlétében Dvomikovics ítélőmester a peres atyafiakat kiegyez- 
tette. (Eredeti.) 

8. Boldogházi Kiss Imre s neje Bottyán Ilona, nemkülönben 
ennek nővére Bottyán ELatalín (később Halász Petemé), néhai idősb 
Bottyán János leányai, 1704. a szent-benedeki eonvent előtt ünnepé- 
lyesen tiltakoznak anyjok Závody Erzsébet végrendelete ellen. ^) (Egy- 
korú másolat.) 

9. ^Deductio Genealógiáé Familiac Bottyán." Ezen a XVni-ik 
század vége felé készült nemzedékrendi táblázat, — mely a Lévai 
Bottyán, Nemes-Panni Hamar, Szabó de Zólyom alias Zólyomy, Nyár- 
egyházi Nyáry, Dabasi Halász, Andrássy, Semsey, Thaly, Laky, Ballá, 
Győry, stb. nemes családok osztályos rokonságát tünteti elő, — némi 
jegyzetekkel is el van látva. E jegyzetek szerint iQ. Bottyán András, 
valamint testvérbátyjának ifl. Bottyán Jánosnak János és Imre nevű 
két fia, — tehát a lévai Bottyánok fiága — mag nélkül halt ki. 

Hogy a hős kurucz tábornok ezen lévai Boty- 
tyánokkal egy vérségböl való volt, a következők 
világosan mutatják, úgymint: 

Závody Erzsébetnek ugyanis volt még egy, legkisebb leánya 
Bottyán Mária^ (utóbb Petrovay Lászlóné, majd Almássy Ferenczné), 
kinek azonban gyermekei nem lettek. A végrendelkező nyilván ezen, 
akkor még gyermekleánykát különböztette volt meg végrendeletében, 
nénjei rovására. XXVIII 

a) 1687-iki czímerújító levelének kelte előtt, 
sőt még utána is hat évig ö is a lévai Bottyánok 
1647-iki armálisában foglalt nemesi czímert hasz- 
nálá gyűrüpecsétein. (L. 1691. és 1693-iki levelein 
lévő pecsétéit, 18. és 21. 1.) 

b) A lévai két Bottyán János — apa és fiii — 
életében 6, esztergomi Bottyán János ezredes, ama- 
zokkal rokoni érintkezésben álla, nekik pénzt köl- 
csönzött, közös vállalatokba bocsátkozott velők ; sőt 
egy ízben, 1696-ban, mint atyafiak szoktak, pörbe 
is, (még pedig a teljes névazonosságból eredett téve- 
dés szülte igen eredeti, de csakhamar kiegyenlített 
pörbe) elegyedett volt lévai idősb Bottyán Jánossal, 
kinek a pozsonyi Hakszer szintén ágense volt. (L. 28 — 
29. 1.) Több adat e perről nincs; úgy látszik, a téve- 
dés kiderülvén, a rokonok tüstént kiegyezének. 

c) A lévai Bottyánokról családi iratokból bizo- 
nyos, hogy kálvinisták valának ; a kurucz generális- 
ról is azt állítja a kortárs történetíró Kolinovics Gá- 
bor Commentárjaiban, hogy születésére nézve > Cal- 
vini asseda erat*, a jezsuiták térítették át a sellyei 
collegiumban, diák Jcorában. — 

Ha már Bottyán családjáról ennyit szólottunk : 
említsük még föl itt magyarázatképen a rokoni kap- 
csolatot, mely a híres hőst Rákóczi fejedelem hely- 
tartójához és fővezéréhez gr. Bercsényi Miklóshoz 
fűzé. Bercsényi Bottyánhoz szóló leveleiben, mint 
ennek í^óijora írja alá magát. A verség így volt: gr. 
Forgách György érsek-újvári vice-generális nőül 
bírta gr. Rechberg-Rothenlőwen Mária-Erzsébetet, 
kitől született Farkas nevű tia. Forgách György i^an 
elhunyván : özvegyét báró, később gróf id. Bercsényi XXIX 

Miklós tábornok vette el, kiknek fiók vala í§abb gr. 
Bercsényi Miklós; a ki tehát Forgách Farkasnak 
anyúl való testvére. Forgách Farkasnak b. Révay 
Eleonórától született leányát Juliánát pedig — vagyiíi 
Bercsényi Miklós unokahúgát — Bottyán János tá- 
bornok vezette oltárhoz. 

De Bottyán ezen előkelő házasság által nemcsak 
a gr. Bercsényiekkel, gr. Forgáchokkal, gr. Pálffyak- 
kal, gr. Eszterházyakkal, gr. Csákyakkal, b. Révayak- 
kal stb. keveredett atyafiságba, — sőt némi távoli rokoni 
kötelék csatolá őt magához II. Rákóczi Ferencz fejede- 
lemhez is. Tüntesse föl ezt a következő táblázat : 

Zeleméry (Kamarás) János, de genere G6th-Keled. 1540. 

(Rnszkai Dobó Anna.) Zeleméry Miklós. Zeleméry László, 

(Henyey Margit.) esztergomi fSispán. 

(Jakusith Scholastica.) Zeleméry Borbála. Zeleméry Amia. 

(Jiorántffy Mihály, (b. Forgách András tábornok, 

zempléni Í5ispán.) 1586. 1612.) r Lorántffy Zsnzsána. gr. Forgách Péter koronaőr, 

(I. Bákóczi György, 16SS. 

erdélyi fejedelem.) (b. Újfalusy Katalin.) n. Rákóczi György, ^ gr. Forgách György, 

erdélyi fejedelem. érsek-t^jyári altábomok. 

(Báthory Zsófia.) (gr. Rechberg Mária-Erzsébet.) r I. Rákóczi Ferencz, gr. Forgách Farkas, 

erdélyi vál. fejedelem. (b. Éévay Eleonóra.) 

(gr. Zrínyi Hona.) //. Rákóczi Ferencz, gr, Forgách Jvliána, 

erdélyi és magyarországi fejedelem. Bottyán tábornok neje, 

(Hesseni Sarolta hgnö.) 

E szerint tehát Rákóczi és Bottyánné a közös 
Zeleméry-Dobó vérben egy eredetnek. 

E családtani vázlatok és a föntebb elörebocsá- 
tottak után még csak egy-két rövid megjegyzésünk 
van. — Esztergom vármegye levéltárából évtizedek XXX 

előtt vett jegyzeteink, specialia ok miatt, csak a jelen 
kötet sajtó alá adása után kerültek kezeink közé ; 
van közöttük egynehány, a melyekről czélszerünek 
találtuk itt pótlólag némi emlékezetet tenni. 

1. Esztergom vánnegje nemeBeinek FonBrríptiójábftQ a XVlI-ik 
Bzizad v^gén s a XVIII-ik eleján Bottyán János neve, természetesen 
mindenütt bennfoglal tátik ; siirüeD előfordul az a megyei jegyEfiköuv- 
vekben ia, fíJként katonai éá peres ügyekben. 1692-bea Bottyán már 
ezredesnek neveztetik; lü03. december IT-kén kelt bivataloa kia<I- 
váoyában pedig így czímezi öt Konkoly László megyei aligpáu : >Per- 
illnstris ac Generosus Dominus Joannes Bot^áo, S. C. Regiac^ue 
Mattié Camiie'trin deiieralin Cot<-iiHh<<<'' , a mi tábornokként müködö. 
ÖnáUóIag vez^ylö, ^ját ezredén kívül máe eiapatok felett is parancs- 
nokló ezredest jelent. Ez így volt ; mert Bottyán pi. mint szegedi. 
vagy kdaöbb Tisza Duna-közi parancsnok, egydb — lovas éa gyalog 
. — hadakat is egyaránt vezényelt már 1691 — 94-ben, 

2. Lnbj Imre esztergomi plébános és az érseki jószágok ínspe- 
ctora, Soár János senator, Pathó Ferenez esztergomi káptalani tiazt- 
tarló és Sínka Gytirgy szolgabíró iStrígony, 11193. dje 13. Januaríj': 
keltű oklevelet állítanak ki, melyben elismerik, hogy >N. V. Bottyán 
János Oberster l'ramtiil* vettek föl Esztergom vármegye nevében és 
megbízásából az 1692. novemberi portiók fedezésére, >mel1yet a 
bennlevő quártélyos kapitánnak kellett adnunk, fi. 700', azonkíviíl 
adott 5 Kglme ezen Na. Vármegye szükségére fl. 150, ösazeseti S.'>ii 
frtot. — Tehát itt is. úgy mint később a kecskemétieket s Bara és 
Hont vármegyét, Bottyán siet szUlÖ megyéjét kisegíteni ; rá pedig 
Itimai ,iéll-'il, a mi helyett az van kikötve, hogy ha a kUIcsünzött 
összeget a kitUzQtt batáríilöre meg nem adhatnák : .50, esetleg 1 00 
kaszást tartozzanak ueki adni annak idején. — Bottyán kezével reá 
van jegyezve: >Anuo IClKl. dje 23. Martlj vettem fSI Sinka György 
Hzolgabiró Uramtiil fl. IdA.', Vagyis részletenként fizetgették vissza 
a kölcsönt neki. 

3. Bndae,dje 28. i-bris 1703. kelettel a budai C8. kir. ssnbdelo- 
gált Commissió* (olyan heljtartótan ács-féle) assessorai hivatalos ren- 
deletet küldenek Eszteigom vármegyére, hogy addig is, míg a Botfán 
Jánorezredes alatt felállítandó >nemzett kalonaság'., nevezetesen, a XXXI 

mint el vma raudelve, a lovasság Fest és & gyalogság Buda Tároaába 
vítetnák krárt^fokra ; azokat a vármegye etappaliter dlelmezze, azon 
létszám Bzerint, a mint a nevezett ezredes úr ki fogja mutatni. Mint- 
hogy pedig ezeu katonai ^vre a vármegyeinek m^g 6799 frt hátra- 
léka vaa: Bottyán ezredes rendeletet vön, hogy Nedeczkj Sándor 
&lispin kivánságára ailjon ennek keze alá katonaságából karfaatalmúl 
aimjit, & mennyi azoa adóhátralékok behajtására elegendő k'szen. 

i. Lipót király 1703. nct. S-kán EbereilorfTból >:B2tei^m és 
Komárom megyékhez intézett rendeletének eredeti kiadványa, melyet 
a 120. 1. fogalmazványból közlünk, megvan a megye levéltárában. 
Kívfil ráj egyezve ; >IT03. 12. 8-brÍB in Congregatione publicatum.f 
Ugyanott megvan a budai delegált Commissió 1703. oct. l-iki meg. 
hagyása le a megyére, hogy mivel Bottyán János ezredesnek a zavar- 
gók ellen gyiíjUftt lovae és gyalog hada immár, naprúl napra >sat 
copiosus et condnctus* szaporodik és hadakozik is : tehát a vánnegj'e 
naponként lűO orális és 60 eqoilis portiót szolgáltasson ki,- adujába 
leendő betndás mellett, számokra. 

5, A vánn^ye levéltárából megemlítjük még, hogy Bottyán ész- 
terem! curiájának »rtíktlBOdéBÍ, illetőleg birtoklási vitás Ugye a kir. 
fieCDs, a lényleges birtokló KukWnder cs. tbk. és a véraégi Őrtfkiis 
8zabó Mojzes közStt, Esztergom vármegye 1711. július l-jén tartott 
k&zgyülésén tárgyalt&tott, — a hol is a ezathmári békekCtée hatályá- 
val jogai te^es élvezetébe lépett igényperes Szabó, jogainak érvénye- 
sítse végett az illetékes forumokhoz utasíttatott ; azaz : a vármegye 
uem birkózhatott meg a hatalmas cs. tbkkal és cs. kir. fiscnssal. 

Végül megjegyezzük, hogy miutáo a jelen kötet 
már úgy is szokatlanul terjedelmessé nőtt : a Bottyán 
jog- és birtokviszonyaira a hagyatékára vonatkozó 
hosszadalmas, czikornyás stylus curiálisban írt tör- 
vénykezési okmányok legtöbbjét jónak láttuk rö- 
vidítve, vagy kivonatozva közölni. Ügyeltünk azon- 
ban a lényeg hű visszaadására, és hogy a tartalom- 
ból semmi, a mi történelmi becscsel bír, el ne marad- 
jon. A hol ilyen mozzanat sok van : ott az okmányt 
egész terjedelemben lenyomattuk. Jegyzeteink az itt-ott előfordnió bomálvos he- 
lyeket, vagy félremagyarázható TOnatkozásokat, azt 
hiszszOk, földerítik-, azért a hol kellett, igyekeztünk 
velők a t olvasó tájékozására bővehben szolgálni. 

A ki csak a diplomatáai cselszOréDyek tekervé- 
nyeiben gyönyörködik, — e lapokat hasztalan for- 
gatja; deaki az országok sorsát iutéLŐkndtörtéu-iflem. 
a katonai élet változó fejleményeinek, az ^ymá^^t úzó 
események rohamos áradatának friss, kOzvetlea szem- 
léletében kedvét leli s a nemzeti jellem sokszor meg- 
ragadó tünetekben nyilvánuló jelenségeit akaija tanul- 
mányozni, — az e könyvben rakott tárházra talál. 

Budapesten, 1883. május 23-kán. Thaly Kilmin, 

% magy. tad. Akadémia r. ta^a. 1 BOTTYÁN TÁBORNOK LEVELEZÉSEI. Bottyán János kezeslevele a kecskemétiekért. 

Én Bottyán János, Kegyelmes Urunk 8 F&lsége észter- 
gami loTas F^-Hadnagyja, adom tudására mindeneknek az kik- 
nek illik, ezen levelem rendiben, hogy magam szabad jóakara- 
tombúi lettem kezessé Méltóságos Gróff Csáky László Uramnak 
ö Nagyságának, Kecskeméten lakozó Kalocsa János, Király 
Ist-vány, Szabó Istvány, Kozma Jakab, Szítós János, Balassa 
IstTány, Halyagos János, SzoTány Miklós, Ágoston IstTány 
és Márkus LÖríncz s Borsos Istványért, mát&l fogra bis-quin- 
denáig, tudniillik ad diem 8. X-bris, Boldogasszony fogantatása 
napjáig, ezerkétszáz forintig. Az minémö quártélyt emiétett 
Gróff Uram ö Nagyságának Kecskemét várossát rendelvén 
tivali esztendőben Commissárius Uram ö Nagysága, és azon 
quártélyért ez óráig egy pénzt sem fizettenek ö Nagyságának, 
— kire uézve Gróff Uram ö Nagysága megemlétett kecskemé- 
tieknek Tatában marháikat arestáltatván, s különben fólsza- 
badétások nem lehetett: hanem az én kezességemre bocsátotta 
el ö Nagysága főembere Nemzetes Vitézlő Hcrráth József 
Uram, az megírt ezerkétszáz foréntban. Obiigálom magamat 
ezen kezeslevelemben, hogy az megírt terminusra a nevezett 
summát simul ct semel Gró£f Uram ö Nagyságának plenarie 
leteszem és ö Nagyságát contentálom, — félretévén és ki- 
rekesztvén minden kigondolható procátori fogásokat, exceptiót 
éa contradictiót és minden terminusi idümúlatásokai Ha pe- 
dig ezen obligatoríámnak a terminusra eleget nem tennék, és 
akármi okböl clmfilatnám : adok teljes batalmat Gróff Caáky László Uramnak ő Nagyságának, ez kezeslevelem erejével sza- 
badon hozzám nyúlhasson és megvehesse rajtam ő Nagysága 
mind egy pénzig azon summát ; ez levelem ereje ellen pedig sem- 
minémő procátori fogás, exceptio, contradictio ne suffragálhas- 
p:^/'^ - son. Kinek nagyobb bizonyságára és elhitelére adtam ez kezes- 

4^;'"- ' levelemet Gróff Uram ö Nagyságának, tulajdon pecsétemmel 

íí"%": is megerösétvén. Actum Tatae, 9. Novembris 1685. 

%^- / ' Idem qui supra : 

V :} Esztergami Fő-Hadnagy 

:;, Bottyán János m. k. *) 

P.H. 
Quod praesens copia cum suo verő originali coUata 
et per me correcta sit, praesentil)U8 attestor. Viennae, 26. 
Marty 1700. 

Stephanus Jeszenszky 
Suae Celsitudinis Palatinalis 
Cancellariae Expeditor m. p. 

(Kecskemét városa levéltárában, Bottyánnak 1700. apríl 27-én Eszter- 
gombúi a kecskeméti tanácshoz írt eredeti leveléhez mellékelve levő 

egykorú, hitelesített másolat.) «f... t > 


- ./ 2. 

Bottyán a hajnai uradalmat zálogba veszL 

En Kerekes Eva, elsőben Néhai Nemzetes és Vitézlő 
Szlavniczai Sándor Mihály, most penig Néliai Nemzetes és ♦) Ez a legrégibb keletű levél, melyet Bottyántól bírunk ; a leg- 
régibb levéltári adat pedig a kir. Curia irattárában lévő Bottyán-örökségi 
periratokban fordul elő, midCn elsO neje rokonai hivatkoznak, hog3'^ Boty- 
tyán 1683-ban, a töröknek Bécs felé nyomulásakor, minden lovát, marháját 
stb. elveszte. Ez után következik ifj. gr. Zichy István győri egyik al tá- 
bornoknak a győri másik altbkhoz gr. Eszterházg Jánoshoz Győrből, 
1684. aug. 6-án irott levele : >Nem tudom, másnak vagyon-e ottan (Budü 
körűi) nyeresége az törökébűi : de Bottyánnak az váczi Icapitánnak való- 
ban van, . . . számláihatatlan marhát hajtván ide.c (Gróf Eszterházy- 
levél tár, Pozsonyban.) Kiderül ebből, hogy Buda várának 1684>iki ostroma 
idejében, az elfoglalt Yácznak kapitánya ő vala. Kurtössy István eszter- 
gomi parancsnok 1684. dec. 11 -kén gr. Eszterházy Jánoshoz intézett 
levele szerint azonban Hottyán ekkor már ismét Esztergomban volt, egy 
lovas sereg ólén, de tavaszra máshová, ú. 1. a táborra készűle. (U. o.) ► » L:' Vitézlő Némethi Mátyás meghagyott özvegye, adom tudtára 
mindeneknek a kiknek illik, hogy az minemű jószágot bírtam 
Esztergham vármegyében, úgymint Sáp, Sári-Sáp, Babály és 
Bajna falukat, öt pusztával együtt, eo jure quo magam bír- 
tam, adtam és engedtem Nemzetes és Vitézlő BotUján János 
Ümak, Kegyelmes Urunk ő Fölsége zsdmbékí Kapitányának 
in et pro fl. 2500, fl.bismille quingentis, usque adAnnos quin- 
decim irredemptibiliter, és feleségének Nemzetes Lakatos Ju- 
diih Asszonnak ö Kglmének, illy condítió alatt, hogy, ha az 
idö alatt ö Kglmeknek halomások történnék : tehát ipso facto 
nem más idegen, hanem én magam és successorim, depositis 
deponendis, kezemhez válthassam az ö Kglmeknek successo- 
ritúl. 2-do. Holott penig ő Kglmek az idő eltelési alatt azon 
jószág eladására és zálogosítására szorulna : tehát ő Kglme 
engemet és gyermekimet, successorimat tartozik ante bimestro 
spatium admoneálui, admoneálván penig, és nem akarnánk 
kiváltani : tehát annak adhassa zálogban ö Kglme, a kinek 
akarja adni. Az szokott evictiót pedig magamra vállalván 
contra legitimos Impetitor^s Juridicos et Actores, ut tartozom 
azon jószágban ö Kglmeket megoltalmazni ; kitelvén penig az 
megírt idő : ha mikor akarom, vagy haeresim és successorim, 
tehát mindenkor absque uUa tergiversatione kiválthassuk. Ki- 
rül adtam ezen levelemet, Sándor Menyhárt fiam mint ebben 
lévő plenipotentiárius kezeírása és pecsétje alatt. Győrött, 19. 
Április 1687. 

Per me Melchiorem Sándor 
tanquam per plenipotentiarium m. p. L. S. 

Coram me Andrea Szabadi 
Comitatus Jaurinensis Jurato Notario m. i>. 

L. S. 

Kívül: ^Bottyán János Uram bajnai jószágárúi ema- 
náltatott contractus copiája.« 

(Egykorú másolat, Komárom vármegyei Csép nemes közbirtokosság levél • 

tárában.) 1 3. 

Sottydn kérvénye I. Lipót királyhoz, nemesség-újításért. 
Sacratissima Oaesarea Begiaque Majestas! 
Domine, Domine naturaliter Clementissime ! 
Divina bíc cooperante Providentia, JTajeatati Vestrae 
Sacratissimae aiqoidem a triginta Aunorum decursu fidelia 
yemper servitia conabar praestare, et inter coetera obsesso a 
Turcis Strigoiiio (tunc ibidem Supremus Ductor Militum esi- 
stcns) illud ipsum confirmavi, non exigua volnera accipiendo, 
Mumptibus proprys non parcendo, Haidones pro bono Vestrae 
Majestatis Sacratissimae exolvendo conservavi. Nunc iterom 
Piaesidy Z&mbék ex indultu ejusdem Majestatis Vestrae Sa- 
cratissimae Vice-Capitaneus sum factus. — Cum autem Geni- 
lomm ac Praedecessorum meorum nohilifaris praerogatlvae 
Armales injuria temporum deperditae essent: ideo Majestati 
Vestrae Sacratissimae de genu humilÜme supplíco, quatenus 
intuitu etiam expos't praestandorum fidelium servitíorum, me 
et successores meoa utríusque sexus Herato inter legitimos ac 
indubitatos Regni Hungáriáé Nobilea readnumerare clemen- 
lissime dignaretur. Quam Majestatis Vestrae Sacratissimae 
gratiam aetemis fldelibus obsequys demereri cum succeasori- 
lius contendo. 

Majestatis Vestrae Sacratissimae 

humillimus perpctuoque fidelis subditus 
Joaiiius Bottyán m. p. 

Külczím : > Ad Sacratissimam Romanoruiu Imperatoriam 
;i<; Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae etc. Regiam Majcstatem 
\ vlc Domiuum Dominum naturaliter clomentissimum — Dc- 

* iiüsse Memóriáié — Joannis Bottyán.<í 

Kívül, másik felöl : íJoanni Bottyán — Sua Sacratis- 
É sima Caesarca et Begia Majestas — Vieunae,djc 13. Mensis 

May Anno Domini 1687.« 

(Bottyán nemesi c/í mer ének lajza.) 
Pilrug Korompny 

El. Eppus Nittriensis ui. p. o Humillime recommondo Majestati Vestrae Sacratissimae 
introscriptum Ofíicialem, iitpoto Majestatis Vestrae veíeranwwi 
^erviim ac subditum, Müitemque insignem et benemeritum. 

Majestatis Vestrae Sacratissimae 

subditi humillimi 
Joannes Esterházy m. p.*) 

Debitae animi submissione eundem Instantéin recom- 
mondat Sacratissimae Majestati Vestrae 

Stephanus KoJiáry m. p» **) 

(Eredeti, Létzfalvi Gyárfás Zsigmond úr gyűjteményében, Déván.) 4. 

Bottyán nemesség-újító levele, 

— 1687. május 18. — 

NOS LEOPOLDVS Dei Gratia Electvs Romauoi-vm 

Imperátor semper Augustus, ac Germa- 
niae, Hungáriáé, Bohemiae, Dalmatiae? 
Croatiae, Sclauoniae, Ramae, Seruiae, 
Galliciae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulga- 
riaeque Rex; Arcliidux Austriae, Dux 
Burgundiáé, Brabantiae, Styriae, Oarin- 
thiae, Caruioliae ; Marchio Morauiae, Dux 
Lucemburgiae, ac superioris et inferioris 
Silesiae, Wierthembergae et Thaekae; ^^ Ji t Festett 
nemesi 
czimer. Ij Princeps Sueuiae; Comes Habspurgi, Tyrolis, Ferreti, Ky- 
burgi et Goritiae; Landtgrauius Alsatiae; Marcbio Sacri 
Komani Impery supra Anasum, Burgouiae, ac superioris et 
iuferioris Lusatiae ; Dominus Marchiae Sclauonicae, Portus 
Xaonis et Salinarura, etc. Memóriáé commendamus tenoré 
praesentium, significantes quibus expedit Vniuersis. Quod Nos 
cum ad noimullorum Fidelium nostrorum humillimam suppli- 
cationem, nostrae propterea factam Maiestati, tum uero atten- 
tis et consideratis fidelitate et fidelibus seruitys Fidelis nostri *) Győri és Györ-vidéki vice-generális. 

* *) Érsek-ííjvári és bányavidéki vice-generális. ]f íANNIS BOTTYÁN, qu^e ipse sacmc piimum Regiií in>- 
síii Huugaiiae Coronae, et tleinde J[;iiestaU quoque nostiae, 
pro Idcorum et temporuni uartetate atque occasiomtm exigcn- 
tiíi, édeliter et constauter exhibuit et impendit, ac imposte- 
riiiu qaoque pari fidelitatis ct constantiae feniore se se px- 
liii*r3 et impendere velle pollioetur. Ctim igitur ob id, tum 
luio 3x gratia et mnuificcQtia nostra Eegia, qua quoí^que de 
Nobis et Eepublica Christiana beiiemcrítos ac uirtutis colen- 
d:ic studiosos, Pijiedecessorum iiwstronim Diuonun qiiüudam 
Huugariae Eegum cxeraplo prosequi, eieque ct'Vta uirtutum 
suai-um monimeDta, quac ad iiiaiora qiiaeqiie praestanda eos 
iueitare possent, deceniere cousiieuimus , Eundem itnquu 
lOAIíNEM BOTTYÁN, tamquam antea qitoque XobUita- 
rlhtia Literig funciuvi, tterum Iniuria Temporum priuatum, 
1-iirsus ac denuo in numerum et Coetum vero}-um atque indubi- 
lalorvm memorati Regni nostri Hungáriáé, Partiumque eidem 
aiincsaruni Nobilium, de Regia iiostra potestatis plenitudine 
ot gratia specialí duximtis anDumerandiim, cooptandum et ad- 
scribenduin, Annueutes et ex certa nostra scíeutia aiümoque 
deliberato Concedentes, ut ipsi a modo imposterum, futuris et 
pei'petuis sempcr Temporibus, omnibus ülis gratys, houoribus, 
ImliiJtis, Priiiilegys, Libertatibus, luribus, Praerogatiuis et 
IiDiuinitatibus, quibiis coeteri veri, autiqui et indubitati me- 
iiunati Regui uostii Hungáriáé, Partiumue Eidem aimexainim 
?;ul)iles, liacteuus quomodolibet de lurc, vei autiqua consue- 
tmliiie iisi sünt ct gauisi, utuuturqiie et gaudeut, uti, frui. et 
^uudi?re possint ac valfaiit, haeredesque ae posteritates ipso- 
ruiu utriusqiie sexus uniuersi ualeant atque possint. In cuius 
quidtin uostrae erga eos exLibitae gratiae et clemeutiae ac 
liberalitatis testimoniuu], veraeque et iudubitatae Nobilitatis 
Signiun, haec Arma, seu Nobilitatis Insignia, Scutiun nimi* 
rum militarí erectmu Coelesttni Coloris, fundum illius uiridi 
latepatenti Campo interoccupante, super quo Rundella, siue 
Piüpugnaculiim rotnndum, qiiiuqiie quadriangulairibus Colum- 
nis paniis exornatuui, Purtamque iiiaiorom continens, in qua 
^'ir Patrium ad oiorcm indutus, flaua nirainim Tunica, Caügis 
ruliris, Cothnrnis, Claiuide, PUeoque paríter rabris, ac Pennis 
AquiliiiÍ3 uenuste cxoiuato, dextram eleuaudo, frameamque ■ 

r 
I fortiter comprimeiis, albo ac in nirsum proteuso Equo insidere, 
in dextramque Scuti partém couuei*sus esse cernitur. Scuto 
demnin incumbentom Galeam militarem craticulatam siuo 
apertam, Regio Diadcmatc Brachium humánum ferrea manica 
iiidutuiu, frameamque ostontans, super qua .Caput Turcicum 
sanguineque madens, proferente ornatam. A summitate uero, 
siue Cono Galeae lacinj's seu lemniscj's, hiüc flavis et cooru- 
leis, illinc uero candidis et rubris, in Scuti extremitates se se 
piacidé diffundantibus, Scutumque ipsum decenter ac venuste 
exornantibus. Quemadmodum hac omnia in principio, siue 
Capite praesentium Literarum nostrarum Pictoris edocta manu 
et Artificio proprys et genuinis suis coloribus clarius depicta 
et ob oculos praesentium lucidius posita esse conspiciuntur, 
Eidem lOANNI BOTTYÁN, ipsiusque baeredibus et poste- 
ritatibus utriusque sexus uniuersis gratiose danda duximus et 
coiiferenda. Decernentcs et ex certa nostra Scientia, auimoque 
deliberato concedentos, ut ipsi a modo imposteinim futuris et 
perpetuís semper Temporibus, oadcui Arma seu Nobilitatis 
Insignia, more aliorum uerorum et indubitatorum memorati 
Regni nostri Hungáriáé, Partiumque eidem annexarum Nobi- 
lium, sub 5*í^dem luribus, Praerogatiuis, indultis, libertatibus, 
Priuilegys et Imraunitatibus, quibus ipsi natura, uel antiqua 
Consuetudine usi sünt et gauisi, utunturque et gaudent ubi- 
que, in Certaminibus, Praelys, Pugnis, hastiludyjs, Tornea- 
mentis, Duellis, Monomachys, alysque omnibus et singulis ac 
quibusuis Exercitj^s militaribus et Xobilitaribus, necnon Sigil- 
lis, Velis, Cortinis, Aulaeis, Annulis, Yexillis, Clypeis, Ten- 
torys, Domibus et Sepulchris. generaliter uero in quarumlibet 
Rerum et Expeditionum generibus, sub merae, uerae, vetustae 
ac syncerae Nobilitatis Titulo, quo eos ab omnibus cuiuscun- 
que status, gradus, honoris, conditionis, dignitatis et praeemi- 
nentiae homines existant insignitos et ordinatos, dici, nominari, 
haberiue et reputari uolumus et mandamus, ferre, gestare^ illis- 
que in aeuum uti, frui et gaudere possint ac ualeant, haere- 
desque et posteritates ipsorum utriusque sexus uniuersi ualeant 
atque possint Imo nobilitamus, damus et concessimus prae- 
sentium per vigorem. In cuius rei memóriám, firmitatemque 
perpetuam, praesentes Literas nostras, Secreto Sigillo nostro, qiio ut Rex Hungáriáé utimur, impeiidenti communitas, Eidem 

lOANNI BOTTYÁN, ipsiusque haeredibus et posteriUtibus 

utriusque sexus uniuersis gratiose dandas duximus et conce- 

(lendas. Dátum per manus íidelis nostrí Nobis dilecti Reue- 

! voriíli Petrí Korompay, electi Episcopi Nittriensis, Locique et 

Coiiiitítua eiusdem supremi ac perpetui Comitis, Consiliary 

iio^tii et Aulae nostrae per Hungaiiam Cancellary, ia Ciui- 

L . taté nostra Vieona, Austriae, die Decima Octava Mensia May 

[ Anno Domini Millesimo Sexcenfesimo Oeiuagesimo íepdmo ; 

. Regnonim nostrorum Romani Vigesimo nono, Hungáriáé et 

relifniorum Trigesimo secundo, Bobemiae uero Anno Trige- 

simo primo. Reuerendiasimis ac Tenerabilibus in Christo 

Patrilnis, Domínis Georgio Széchény MetropoHtanae Strigo- 

■> niensis ; Fratre Martino Borkouicb Colocensis et Baccliiensi3 

r Eccleáarum canonice uüitarum Archi-Episcopis ; Georgio 

t Fenyessy electo Agi-ieosis, praefato Martiiio Borkoaicb Ad- 

" ministratore Zágrábiensis ; aiitelato Petro Korompay el. dictac 

^, Nittriensis; Leopoldo Sanctac Romanae Ecclesiae Pracsbi- 

^^ , tcro Cardinale a Kolonicli Jauriensis ; Stepliauo Kadii el. 

Transyhaniensis ; Fratre Paulo Szécbéuy el. "Weszprimiensis ; 

"Nicolao Balogb Váczieiisis ; Micbaiíle Duoruikouich el. Csa- 

nÜLlieEsis ; sede Episcopatus Quinquc-Ecclesiensis vacante ; 

Fríiudsco Jany cl. Syrraiensis; GodefridoKapauu el. Saman- 

dríenaís ; Andi-ea Péterffy el. Nouiensis ; Fraucisco Csikuliny 

cl. Scopiensis ; Oomite Waleiitiiio Drugetb dff Homonna el. 

Cöi i)aiiieuBÍs ; lacobo Hasco el. Rosiiensis ; Alexandra Miku- 

lit'li el. Tinninieiisis ; Mattbia Radonay el. Scardoncnsis ; sede 

K|'i-oi)patuum Segniensis et Jlodnisiensis uacante; Fratre 

Xi iil^o Plumbeo Bosnensis Eoclesiarum Episcopis, Ecclesias 

Dii fcliciter gubemantibus ; Item Sperlabilibus ac Magiiifid^ 

Comite Paulo Eszterházy de GaUntba, perpetno in Fraknó, 

Anrei Telieris Equite, dicti Regni nostvi Hungáriáé Palatino ; 

Comite Nicolao Draskouicb de Trakostyán, ludice Curiae 

nostrae Regiae; Comite Nicolao Eidödy de llouyorókorók. 

antclatoruni Daluiatiae, Croatiac, Sclauoniaeque líegnorum 

iiosti-orum Bano ; Comite Emerico siuiilitcr Erdödj' de dicta 

Monyorókerék, Taueiiiicomra, Comite Adanio a Zrínio Aga- 

loiiuiu, Comite Georgio Erdödy pariter de dicta Mouyoro- KJl 'W ! 9 

I kerék Cubiculariorum, Comite Stephano Zichy seniore, laní- 

torum, Comite Georgio Dlyésházy de eadem, Dapiferorum, 
Comite Adamo de Battyán Pincernarum, Comite Joanne 
Draskouich de supra attacta Trakostyán Curiae nostrorum 
Regalium in Hungária Magistris ; ac Comite Joanne PálÉfy 
ab Erdőd Comite Posoniensi, coeterisque quamplurimis toties 
fati Regni nostri HVNGARIAE Comitatus tenentibus et 
Honores. 

LeopoUus m. p. Petrus Korompay 

El. Episcopus Nittriensis m. p. 
Joannes Maholány m. p. 

Alóly a czímer-újító levél jobb sarkán : 
Anno Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo primo, Feria 
scxta post Dominicam Miscrere, in Generáli Cougrogationc 
Comitatus Strigoniensis, in Interiori Civitatc nominis ejusdem 
celebrata, praesentes Literae Suae Majestatis Sacratissimae 
Annales Privilegiales (pcrlectae ac publicatae) per me La- 
dislaum Konkoly, praelibati Comitatus Strigoniensis 

Surrogatum Notarium m. p. 

(Eredeti diploma, igen nflgy, széttárt pergamen-lapra díszesen írva. Leo- 
pold neve és czímei feltűnő nagy ós ékes betűkkel, aranjTiyal, vörös és 
kék színekkel írvák ; Bottyán neve is mindenkor nagy betűkkel s arany- 
m*al. A gondosan festett ékes czimort négyszögű aranykeret, s ezen belől, 
arany-díszes zöld páhuakoszorii fogja körűi. E koszorú fölött középen a 
C6;iszárí koronás czímer, s a sarkokban fölül jobbrúl Magyar-, balról 
Csehország, alól pedig Dalmátia és Horvátország czímercs pajzsai. A 
koszorún belül arany-czirádákkal czifrázott rózsaszínű tér, mely fölött 
az adományozott és a szövegben részletesen leírt nemesi czímer láthatói 
ékesen festve, — kivált a paizsbcli magyar lovas vitéz alakja nagyon szép 
miniatűr-festés ; daczára az alak kicsinységének : a lovag hatalmas, ma- 
gyaros fekete bajusza és szemei, görbe kardjának aranymarkolat- védője, 
a két szál lobogó sastoll a csúcsos, piros csákójú, peremes kalpagon ; a 
panyókára vetett mente aranyzsinórjai, a paripa arany-homlokelője, 
kántálja, szügyeluje ; a csótár díszítései, stb. mind szépen kivehetők. 
Azonban, a vitéz csizmája nem mint a szövegben áll : piros, hanem — 
öltozéki szempontból a piros nadrághoz helyesen — sárga. A szintén 
igen finoman rajzolt sisak nyitott aranykoronájából kiemelkedő kar csak 
könyéken alól karvasas — illetőleg vaskeztyűs, — könyéken fölül piros, 
(t. i. a dolmány újjá.) A kard éle a levágott török fötül véres ; a var- 
kocsoB fő szintén jeles miniatur-mű ; szemöldei, lehunyt szemei, lecsüngő 10 törökös bajusza, keleties arcz vonásai jól látszanak. A vértet köm^^ezG 
ékes foszladékok vörös szine még élénk : de a kék már hamvassá vált, s az 
arany és ezüst szinét veszi té. A czímerlevél hajtásainál a középen néhány 
helyütt már oly kikopott és szakadozott, hogy egy-két szó csakis az ér- 
telem segélyével egészíthető ki. Az uralkodó és a cancellár aláirásai még 
épek, Maholányié már el van mosódva. A fuggö-pecsét ma már hiány- 
zik, csupán a zsinór befogadására szolgált kerek lyukacskák láthatók a 

hártyán.) 

(A czímerlevél eredetije jelenleg, Létzfalvi Gyárfás Zsigmond úrtól, Dé- 
váról, csere útján, gyűjteményemben van.) 

5. 

Báró Beck budai tábornok, Bottyán János zsámbtki kupi- 

tánylioz. 

Generose Domine Vice-Capitanee ! 
Domine Praelionoi'ande ! 

Quandoquidem lUustrissimus Dominus Vice-Generalis 
Comes Stephanus Koliáry cum militia sua versus Albam Re- 
gálém in cei*tis arduis servitys Siiae Majestatis Sacrmae ten- 
dit, ut in Districtu illó, ea quae Sua Majestas Sacima deman- 
davit, effectuari queant ; 

Hinc Dominatio Vestra Generosa hisce amicabiliter re- 
quiritur: dignetur eadem juxta zelum quem semper in servi- 
tys Domini nostri Clementissimi demonstravit, cum militibus 
suis praesidiarys, supranominato lUustrissimo Dominó Vice- 
Generali pro omni possibilitute assisiére, seque Eidem adj un- 
gere, quo eo punctualiter et citius mandátum Caesareum ad 
eflFectum pervenire possit Non dubito, (luin Eadem ad effe- 
ctuationem illius omnibus viribus adlaborabit ; et maneo in 
reliquo 

Generosae Dominationis Vestrae 

Budae, die 17. July 1687. 

servitor paratus 
J/. Leop. Báron de Beeck, vu p. 

Külczitn: Generoso Dominó Joanni Bottá j) (sic!) Sacrae 
Caesareae Regiaeque Majestatis constituto Vice-Capitaneo 
praesidy Zambökiensis, Dominó Honorando. — Zamböck. 11 

0^red«tt, caak az aláirás eAJiUkezÜ. A gr. Eszterbúz^tik cseszneki íigiaak 
lev^ltárábtiD PozaoDyban, gr. Eszterliázy János gySri vice-gaoerália cor- 
reapondeDtiái küzt, a kinek e levelet Bottyáu, mint kSzvetlen pftrRncs- 
□okának, tudomásul beküldé. MegjegyeazQk, hogy Bottyán ezen év nya- 
rán, legtdább július havának második felében, a luég USrSk-blrta Székei' 
Frhir':ár azoronentásában vett igen élénk xiaít gr. Koháry István pa- 
raucanoksága alatt, mint ez ifj. gr, Zichy Istvánnak ugyanekkor £szter- 
h&zy Jánoshoz Írott leveleiből láthntú. KéaObb ú. 1., Koháryvat együtt, 
vitéz lOTBsgágával lement ft nagy táborra Uohác«boi, s réest vüu a nagy- 
hartányi dünUt diadalban. U. o.) Bottyán János, gr. Enzteiházy János nyöri vice-generálisnak. 

Alázatos szolgálatomat ajáulom 
Nagyságodnak. 

Níigjíiágos, iiúlícni Kegyelmes Uram ! Az mint Nagysá- 
god előtt miiiain lí-tembcn fogadtam : pribék Szíártó felöl iiii- 
licnt bizonyos hírt Iiallok, tudósítani Nagyságodat el nem 
mulatom, — mai uap első mise ntán esztergami házomtúl 
Z^ámbékra mentem rólua : az váróstul nem messze azon liírt 
küldi sietve hozzám zsámbéki hadnagy uram, melyet in inclu- 
sis kfddök Nagyságodnak,*) csütörtökön regvei beérkezvén 
pribék Sziártó, **) mikor az nagy lövések hallattanak Fejér- 
váratt ; ***) nem kétlem, vagyon Nagyságodnak hírévé. Azért, 
lia úgy tetszenék Nagyságodnak édes Nagyságos Uram, lm 
mód volna beune, Szilvásit ha békilldhetnéni az pribékhez: 
mindennemű dolgok felöl voltaképpen bizony tudósítana az 
piibék, az elöbbeni szándéka szerént, szent lélek munkálkod- 
ván benne, s talám kijönne, többet is az javában kihozna beune. 

Az török rabok végett mit poroncsoljon Kegyelmes 
Umnk Ö Felsége Nagyságod által, az beeresztése végett, — 
igenis, a tévő leszek. Ifa megyek Zsámbékra, egy nap megnyu- 
godván, másnap Fehérvár alá megyek az magam seregével ; 

') A mellétlet ma iiiáv hiányzik. 

•*) E két szavat Bottyán sajátkezűleg toldolta he, a miut látszik, 
iliákjn által Íratott levélbe. 

**•) Ez a SIÓ is Bottyán betoldása. 12 Isten szerencsét adváu, tudósitom Nagyságodat. — Az pribék 
kilencz lóval jött be Fejérvána. 

Ezzel Isten tartsa Nagyságodat, romlott Lazáuk jayára ! 
Nagyságodnak 

Baptim Strigony Die 14. alázatos szolgíja 

Marty Anoo 1688. BoUifín Jiínos m. k. 

Kiilczím: IHustrissimo Comiti Dominó Dominó Joanui 
Esf«rbázy de GalántLa, Sacr, Caesar. Eaeíjue llattis Praesidy 
Jaurínensis Eoiumqne Praesidiorum (Confiníonim) adjacen- 
tium Vice-Generali. (Titulus plenus cum lionoi-e.) Dno Dno 
milii muIt, bonorando. — Jaurini. Cito, cito, citiiis, eitius, ci- 
tissime, eitissime. P, H. 

(Eredeti a gr.Eszterliázynk csi»>ziifiki ápa levéltárában Pozsonyban. Bolj- 
tyánnak nz e levélre nyoinutt ép írjürfípecsi-tjén ini'^ir oum n mi'gel6»í év- 
teu nyert czíiuer ÚJ iti'i levelcbeu ad om/iny ózott czimere lálhittú : bADem 
ii^'y a vérten, miiit a sisak lelett is egy knnasíia kar, mdy tdrükfejea 
pallost tart. A ^isak niellolt I. B. betűk.) 

7. 

Ffii'j Jakab eszl-ffjomi alparancsnok, íjr. Eízlahlzi/ Jánoí 

.j'jöri v!c<-g(na:ilUio:. 

Nagyságöilnak mint Kegjclmes L'raninak 
íijánloui alázatos szolgál;itcimat. 
Isten mindi'ii kívánta jökkal áldja nii'g Nagj-sjtgoJal. 
Jliiiémű bulyákat *) és uiástéle c>el(ilet fejétráríak kwzfil 
száz és hiis/ig val.'it hajtottak be Zvámbékbnn mo-taiiaíg. — 
nem kőt lem. Kciiyeluios l'iam. íi-ft;/.:,, J,in.jg Fram f léggí- 
NagysáüiHlnak mogirta; miuthoi!y j-onig K.';:yi,-liii-'í Uram, 
:\-£ éi\ katonáim is ott vannak : azért én is iit'm akarám elmu- 
latni, hogy Xagyságodat ez eráut ne tuii.".íitaiiám. — Exen 
s/ogiu tatai esis/ániak*") volna koilve reá, li-iiiy ide küziufc- 
ben jC'uo lakóul ; mivel úgv' is iltyetén mosurtiubt r nélkül igen 
s/.nkíisst'k vagyunk: kOrom al.'i/at.>si;iri Xagyságodat: Nagrsii- 
g.M ougedflmél-iil liadd j-lios-iii kozinkb-n. a mint sze^in 


^ 13 

Xürtössy István Uramnak *) meg is engedte volt Nagyságod ; 
ne kellessék az ittvaló vitézlő rendnek csak egy szablya-köszö- 
rülésért is Lévára, Komáromban és más távul való helyek- 
ben fáradni. 

In reliquo kívánom, tartsa Isten Nagyságodat számos 
esztendőkig szerencséssen ! 

Dátum Strigony, die 23. Marty 1688. 
Nagyságodnak 

alázatos és köteles szolgája 
Fárif Jacob m. k, 

Külczim : lUrmo Dno Comiti Joanni Eszterbázy de Ga- 
lílntba, Arcis Csesznek Haereditario Dominó, S. C. R, Mattis 
Consiliario, Camerario, Praesidy Jaurinensis, Confiniorumque 
eidem annexorum Vice-Generali Capitaneo etc. Dno mihi co- 
lendissimo. — Jaurini. P. H. 

(Eredeti a gr. Eszterbázyak csesznek! ágának levéltárában Pozsonyban. 

Csak az aláírás sajátkezű.) 

8. 
Inhibiforium pro Joanne Bottyán. 

Leopoldus, etc. Fidelibus nostris Spectabili ac Magni- 
fico Comiti Stephano Ziczj junior, veluti Praesidy nostri Jau- 
riensis et decretaliter eo applicatorum Confiniorum Vice-Ge- 
nerali, Egregio item Francisco Nagy de Wasarbeli, ejusdem 
Praesidy nostri Judici Bellico, al}*sque negotio in infranotato 
praetensis Judicibus, cum praesentibus requirendis, salutem et 
gratiam. Expositum est Majestati nostrae nomine et in per- 
sona Fidelis nostri Egregy Joannis Bottyán. Qualiter Tu 
Yice-Generalis, eundem Exponentem, occasione et praetextu 
praetensae certae ejusdem violentiae, primo per se pro unde- 
cima, expost verő ejusdem termini dilatione per dictum Fran- 
ciscum Nagy Judicem Bellicum ejdem intimata, medio ejus- 
dem Judicis iterum pro 23. diebus Mensis February jam 
praeteriti ad Sédem Bellicam citari et certificari quidem fe- 
cisses', nescitur tamen, quibiis ex considorationibus non expc- ♦) Volt cszterjíomi kapitány. 
14 

ctato dicto ultimo, in diem uti praefatum 23. February prae- 
fixo termino: in priori diei, videlicet 11. ejusdem Mensis 
termino, ipsom Exponentem non comparentem convinci et in 
poena quinque millium florenorum, amissíoneque capitis 
aggravari fecisses, et nefors ejusmodi sententiam Tuam Eixe- 
cutioni etíam demandare proponeres. Cum autem actos vio- 
lentiarum inter personas Nohiles patrati, non praemissum 
Judicatiun Bellicum, tamen Comitatense haberent Forum et 
Magistratum, neque ex eo quod idem Exponens militaris vir 
esset, pro decretali Officiali militari reputari et occasione vio- 
lentiae ad fórum militari trahi quieret, praeter casus in Arii- 
culo 21. Anni 1659. denotatos; sed nec in termino undecimae 
diei idem Exponens convinci potuisset, tanquam termino 
quam per ultimariam citationem mortificato, contra positivam 
Regni Legem, in Articulo 32. Anni 1681. expressam, juxta 
quam Judicium praemissum esset nuUum, et libere sese idem 
Exponens non solum praerogativa Nobilitaris, verum etiam 
per oppositionem Executioni tali Judicio mediante inten- 
tandae opponere valeret Imo tales processus illegitimus juxta 
Conditionem 5. Diplomatis nostri regy nullatenus admittere 
nostrae regiae incumberet authoritati. Pro eo Nos etiam 
ipsum Exponentem, tam in persona, quam Bonis, rebnsque 
ipsius universis in nostram suscipientes regiam protectionem, 
Vobis quibus supra, harum serio, firmiter committimus et 
mandamus, quatenus acceptis praesentibus, Eodem Exponenti 
ratione ex praevia Executione quapiam in persona, vei Bonis 
ac rebus ipsius damnificare praesumatis vei sitis ausi modo 
aliquali ; quin potius ab omni Executione, damnifícatione, in- 
quietationeque ejusdem Exponentis supersedere et partém 
adversam ad competentem suum fórum pro prosequendis suis 
praetensionibus relegare, vei verő Nobis genuinam Informa- 
tionem submittere, ab ulteriorique benigne resolutione nostra 
praestolari módis omnibus debeatis ac teneamini. Communi 
svadente Justitia. Secus nec facturi. Praesentibus perlectis, 
Exhibenti restitutis. Dátum in Civitate nostra Vienna Aus- 
triae, die 9. Mensis Marty Anno Domini 1689. 

Lejebb, mdsj eíjykorú írással: Spectabili ac Magniíico 
Dominó Joanni Maboláni Prothonotirio (pleno titulo) Do- 15 

minő et Amico confidentissimo. P. H. (Kis gyfirüpecsét, mely- 
lyel lezárva e conceptus úgylátszik, előlegesen közöltetett b. 
Maholányi nádori ítélömesterrel.) 

(Eredeti fogalmazat a magy. kir. ndv. Cancellárla levéltárában. Kro 95. 

Axmi 1689.) 

9. 

Szerződés Bottyán és Tárnoki György között, dobozi pusztát 

illető. 

En Tatában lakozó Tárnoki György, alias Szabó, Ke- 
gyelmes Urunk ő Fölsége tatai harminczadossa, ezen levelem- 
ben töttem Bottyán Urammal, Kegyelmes Urunk ö Fölsége 
Mezei-Kapitányával illyen vigezist az dobosi puszta felöl, mely 
Tabajd és Csút között vagyon. *) Mivelhogy énneköm az ta- 
bajdi jobbágyok azzal az adósságokkal, kit Pap Miklósnak 
vagy Dobossi Miklósnak esztendőnkínt adtának dobosi pusz- 
iátúl, igön nagy galibát ós költségöt szörzöttenek, noha Pap 
Miklós, a ki hamissan nevezte magát Dobossi Bertalan atyja- 
fiának, kamissan informáltatván magát, mintha Dobosnak ura 
nem lőtt volna : fölkérte más hamis és hijában való Dobosi 
Bertalan levele mellett, kit vött Samarjában egy vörös szobo- 
nyon Dobosi Imre maradékitül ; kit midőn bímya akart volna 
az hamis szökött jobbágy, kinek igaz neve volt Pap Miklós, a 
ki ugyan Tabajdon lőtt ez világra is, és az atyjának neve volt 
Pap Bálint, elszökvín Tabajdrúl, Csútra mönt lakni, és az 
egy vörös szubonyon vött levéllel akarta Dobost az maga tu- 
lajdon urátúl Bárius Andrástúl elfoglalni. Mellyet az tabaj- 
diak az dobosi rétben előfogván, igön mögvertenek és rúdban 
vetvén, kötözve vittenek Tabajdon az kalodában, hogy onnan 
másnap az uroknak vigyék mint hatalmaskodó szökött jobbá- 
gyot; de ítszakán az kalodábúl elszökött, és csakugyan ismét 
Komárombúi akarván hatalmaskodni tabajdiak ellen: azon- 
ban tabajdiak Báriusnak^ akkorbeli földesuroknak hírt adta- 
tlak, és alájővén Komárom Vármögyére Bárius, az tabajdiak 
akkorbeli ura, mutatván igazságát az Vármögye gyűlésé- 
ben, hogy Doboz nevő praediumot szintén azon igazzal bírta, 
valamint Tabajdot ; melyrűl nyilvánvaló igazságát látván az 

') Bottyán ekkor Tabajdnak zálogjogon földesara volt. 16 

Nemös Varmögye : az Nemös Vármögye pöcséti alatt, meUyet 
akkorbeli Vice-Ispán, Járfás nevő, N. Jí. az szolgabírákkal 
és Vármögye esküdteivel tizönkettöd magával subscribálták és 
pöcsétölték az adjudicátát, hogy azzal, valahol kaphatja Pap 
Miklóst, a ki Dobossinak nevezte magát, foghassa mint szökött 
jobbágyát. De elszökvén Dobossi Miklós Komárombűi is, és 
mindaddig bujdosott imide-amoda, míg Báriusnak halálát 
mögtudta, és azután az tabajdiak marháját tolvajmódon boda- 
béliekkel elhajtatá egynéhányszor az tabajdi földrül, és an- 
nakutánna tabajdiak mindön esztendőben 40 — 40 forintig 
fizettek néki az magok ura íoldétül ; mel fizetés miatt már az 
fia annyira erősíti az dolgot az tabajdiak Dobos pusztának 
adózásával, hogy 6 is, valamint én, m-ának akarja magát a 
Doboz pusztának tartani; ki miatt Vice-Ispán Uram előtt 
már sok versöngésiink volt, és nöm is szakad másként vége, 
hanem az Vármögye székin is mögmutatom az Nemös Komá- 
rom Vármögyének Anno 1645. esztendöbeli adjudicátáját, 
hogy az az első néhai Csúti Bertalan, ki nevezte magát Do- 
bossi Bertalannak, — az is hamis infonnátióval kérte volt föl 
János királtűl : mintha ura nem lőtt volna, pedig akkor is 
Barcsay nevő embör volt a ki bírta azon Dobosst és Tabaj- 
dot egy Consensus Regiusban, ki atyjafia volt Báriusnak; 
és nem usuálhatta Dobossi Bertalan: mert Barcsay con- 
tradicálván ellene, mint örökös-ura, és azért adta el Berta- 
lan maradékja egy vörös szobonyon, hogy soha sömmi hasz- 
nát nöm vötte ; hanem hamis névön nevezött Dobossi Miklós 
tolvajlotta tabajdiak marháját. Mindazonáltal, noha az fia 
most is hamiskodik és énnéköm noUe-velle fáradságot szöröz- 
tenek az tabajdiak adózása miatt : de ugyanannak igaz bírásá- 
ban én vagyok, nem az szökött jobbágynak fiai, möllyet az 
Vánnögye deliberati ójával is az adjudicátával mögbizonyétha- 
tok, ki kezemnél vagyon, ós az Regius Consensussal is. Ail- 
nakokájért, valamikor énnéköm szükségöm nem lészön az do- 
bosi rétre : mindönkor az tabajdiaknak adom, és nöm másnak ; 
de ők is mivel jól tudják azt, hogy Dobos miatt sokat köllött 
és köUetik is fáradnom és költenöm : azért most az jövő esz- 
tendőben tíz forintot fizessenek tűle, mivel kevesen vannak ; 
aun«akutáuna pedig ha többen lesznek, és sem néköm, sem li 

maradékimnak az rét nem lészön szükséges : tíz tallérnál föl- 
lebb nöm viszszük, az marhalegeltetésért pedig sömmitsem. 
Jobbén mind én és maradékím mögtartjuk, hogy soha tabajdia- 
kon kivűl másnak nem adjuk, maradékimmal együtt Melyrül 
nagyobb bizonyságnak okájért adtam ezön kezem irássával és 
IMicsétömmel mögerösíttetett levelemet. Actum Strigony, Anno 
1690. die 15. lO-bris. 

Idem qui supra : Tárnoki György^ alias Szabó, m. p. 

P. H. 

P. S. Az mikor pedig nöm lészön szükségök az rétre : ak- 
kor nem tartoznak egy pézzel is tűle fizetni, úgymint Dobostul. 

(Eredeti, Bottyán János sajátkezével irt és fogalmazott, (az ö-s kiejtés) 
Tárnokitól csak aláírt s megpecsételt szerzOdéslevél, a kir. kamara arehi- 
vumdban Badán, Acta Neo-Beg. fasc. 261. nro 29. — Bottyán írása itt 
még jóval szebb és folyékonyabb, mint később, öreg napjaiban, tábornok 
korában, a mikor épen ezért többnyire csak aláirt és az utóiratokat írá 
sajátkezűleg, a többit tollba mondta titkárainak. — Tárnoki czlmere pe- 
esetében a sárkányt leszúró Szent-György lovag ábrázoltatik.) 

10. 
Bottyán, idősb gr. Eszterházy Dánielnek. 

Nagy becsülettel való szolgálatomat 
ajánlom Nagyságodnak. 

Vettem az Nagyságod levelét, értőm mit írjon Nagysá- 
god Monori nevö rabja felöl. Való, Nagyságos Uram, hogy az 
rabság a tömlöczön úgy mint gazdájokat választották postá- 
nak (Nándor-) Fehérvárra, valami galibájok miatt, — de én 
bizon nem küldöttem ; sőt akkor házamnál sok tisztek livén, 
hallották, hogy megmondtam : En nem küldöm sem sarczáírt, 
sem póstaságban ; minthogy rejám nem is volt bizatva. Hogy 
pedig az rabság válaszotta, nem tehettem róla ; azért miben 
vagyon dolga ? nem tudom, mert mely nap 6 bement : én har- 
mad napjára feljöttem ; ennihány rendbéli levelet vöttem az- 
űte Szegedről, — a felöl az Nagyságod rabja felöl semmit sem 
írtaky hogy megszabadult volna. 

Ezzel Istennek ajánlom Nagyságodot, és maradok 
Nagyságodnak kötelességgel való szolgája 

(Esztergom, 1691. végén.) Bottyán János m. k. 

U. Rákóczi FeT«ncz leréltára. Klsd oszt. Had- éa belügy, IX. k6t. 2 18 

Kfdczím : IllustríssnDO Dominó Dominó Danieli Ester- 
házi, Sacrae Caesareae fiegiaeqne Majestatís Consiliario, (ti- 
tulus plenus,) Dominó mihi gratiosissimo. — Surány, rel 6a- 
lántha. P. H. 

(Eredeti, félÍTen, negyedrétben, egészen 9ajdlkez€leg irva. Ép piros gyu- 
rupecséttel, melynek czimerpajzsában és fent a sisakból egy kalpagos 
fr.valo^ TÍtéz emelkedik ki, jobbjában buzogányt tartva. A sisak körfil I. 
B. betfik. Megjegyzendő, hogy a czímezett nem a késdbbi knracz tábor- 
nok £szterház3^ Bániéi : banem ama másik, a beczkói, haaonneTfí labancz 
úr, ki 1709. öszszel domanisi kastélyában knmcz kardok alatt esett el.) 

11. 

Ugyanazon ügyben. 

Mi alább megirtt Kegyelmes Urunk 6 Fölsége szegedi 
praesidiumabéli tisztei, recognoscáljuk per praesentes, hogy 
Tekintetes és Xagyságos Galánthai Eszterhás Dániel uram o 
Nagysága Monori Ago Szpahija néTÖ török rabját, akkori 
substítutus itt való Kapitány Bottyán János Uram, valami 
hamisbitfi, Nándor-Fehérváron benmaradt török rabok után 
verte bé Nándor-Fehérvárra, és maga authoritássával, az mint 
penig az rabokat megexamináltuk : nem az rabság akaratjábűl, 
hanem az rabok azt vallják, hogy az ö akaratjok ellen, fenye- 
getés alatt kelletett beereszteni ; tudjuk penig, hogy nem az 
maga szabadulásában küldetett bé akkori útjában felölemlitett 
Monori Ago Szpahija névő török rab, hanem más, hamishitu 
rabok keresése színe alatt maradt benn. Melynek nagyobb bi- 
zonyságára, elhitelére adtuk ezen recognitiónkat — Dátum 
Szegedíni, Die 9. Augusti 1692. 

Tót András, Kegyelmes Urunk 6 
Fölsége szegedi lovas renden lévő 

hadnagyjának keze keresztvonása: 
L. S. + 

Ficza Miklós, gyalog főhadnagy 

keze keresztvonása: 
L. S. 4- 
Szegedi István, ugyanazon meg- 
irtt véfíháznak seregbírAja. m. k. 

L.S. 
Zarkóczi Mihály Deák, ugyanezen megirtt végháznak 
Foistrázsamesterc recognoscálom , hogy magam hallottam 19 

Bottyán János akJcorbéli Kapitány Uramtúl, hogy mondotta 
így szólván: íme, én béküldöttem Monori Ago névö t(>n)k 
rabot Fehérvárra, — mely igen késűn gyün haza ! L. S. 

Magyari István, szegedi praesidiumbéli tömlöcztartónak 
maga keze keresztvonása : L. S. + 

(Egykorú másolat, féliven, a hg. Koháry-ház levéltárában Szent- Antalon, 
*Ád Misctllanta, Beüico-Turcica.^ Ezen ügyben a gr. Eszterházyak po- 
zsonyi levéltárában egy csomó peres acta létezik, 1691~94-b01. Az itt 
foglalt bizonyítványok szerint 1691. augustns havában (s. ú. 1. egész a 
táborozás végéig) mikor t. i. a kérdéses rab Nándor-Fejérvárra bémene, 
^^Tékéntetes Bottyán János Óberster Uram ö Kglme,< ya^gy : ^Colondlua 
Bottyán János Uram* volt *mezö-8zegedi kapitány, € Vagyis Szeged várá- 
nak s a hozzá tartozó véghelyeknek tényleges parancsnoka ; a czímzetes 
fSkapitány ifj. gr. Bercsényi Miklós^ a késObbi hires kurucz fővezér vala.) 

12. 

Bottyán huszárezredet toborzó pátense, 

Erwerbnng s-P atent auf 1000 H n s s a r n, fii r J o a n 

Bothy an. 
Sacrae Caesareae Majestatis nomine, etc. Omnibns et 
singulis Statibus, Praefectis et Magistratibns, tam etiam Prae- 
libatae Suae Majestatis militaribus Officialibus, necnon ot 
caeteris gregarys, tam equestris, quam pedestris ordinis mili- 
tihus, cujuscunque dignitatis, praeeminentiae aut functiouis 
ubicunque existentibus hisce significandum, praesentium exhi- 
bitorem repetitae Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis 
Supremum Capitaneum Dominum Joannem Bottian in com- 
missis habere, ut mille Hussarones Hungaros quantocius con- 
scribat, conscriptosque in bonum ordinem redigat et ad servi- 
tia Patriae producat. Is proinde^ nt conscriptionem hanc sibi 
demandatam tanto commodius securiusque peragere possit : 
omnes et singuli praerecensiti , cujuscunque conditionis aut 
dignitatis sint, benevole requiruntur, militibus subditisquo 
autem saepedictae Majestatis serio injungitur et demandatur, 
quatenus memoratum Supremum Capitaneum, suosque subdi- 
tos, non modo una cum itineris sui comitibus, equis, curribus 
et sarcinis ubique locorum, passuum libere et expediteque ire, 
transire, immorari, récédére et pro libitu etiara redirc siuant 
nulla quispíam injuriam affici patiantur, verum otiíim in con- 20 

scribendo milite in terris ac ProTÍncys Caesareis et Regys 
quaem. subsidia ipsis necessaría ferant, eosqne omnibus bene- 
volentíae et humanitatis officys prosequautur. Executurí in 
hoc Sacrae Caesareae Begiaeque Majestatis seríam ac omni- 
modam Toluntatem atqne mandatanL In cojus rei íidem hae 
Literae Patentes sigillo Caesareo suut munitae et corrobora- 
tíie, Dabantiir etc. Viennae, 5. Április 1693. 

Ex)>editae, Viennae 5. April. 1693. M. Pauer m. p. 

(Erwifti fog&lm&zváDy félíven, a cs. és kir. badi levéltárban Bécsben. 

169S-iki act&k, sub nro 2761.) 

13, 
Bottyán ezredes pátense Borsod vármegyéhez. 

Én Bottván János, császár és koronás királv Ke^elmes 
Urunk ö Fölsége egy magyar regementinek Óbestere. Adom 
tudtára mindazoknak a kiknek illik, ez levelemnek rendiben, 
hogy Borsod vármegyében lévő Uraiméknak ő Nagyságoknak 
s ö Kegyelmeknek, legközelebb Ónodban lakozó Uraiméknak 
ö Kegyelmeknek adtam teljes hatalmot, hogy valaholott talál- 
nak csavargó katonákat : hahogy tisztitúl passusa vagyis űt^ 
levele nem lészen, — foghassák, tomlöczölhessék, és mindaddig 
tarthassák, valamíg nékem tudtomra nem lészen és választ 
nem küldök ; kiváltképpen azobit, a kik időnek előtte elszök- 
tek a táborbúL Mellyet ha ő Na^ságok s ö Kegyelmek meg 
nem cselekednének : kéntelenittetem Generális Hajzler Ura- 
mat ö Nagyságát végette bűsít^ini. — Mellynek nagyobb bi- 
zonságára adtam ezen levelemet, szokott pecsétemmel meg- 
erősítvén. 

Dátum 6nad, Die 1. Novembris 1693,*) 

Idem qui supra : 

Sacrae Caesareae Regiaeque 
Majestatis unius Regiminis Hun- 
garonim Militum Equestris Or- 
dinis Colonellus : 
P. -ET. Joanne^ Bottyán m^ p. 

♦) Mintán Bottyán busrárezredét — mely úgy látszik. Bonodba 
rendeltetett téli-szállásra, — itt elbelyezé, ö masra baxaráadúlt volt E«- 
t<*rgomba csaláJjiihoz. a haajAratok fáradalmait kipihenni. Hogj- 1693. 
dHTsember lo-ike táján már oltlionn időzött : az kiderül Paluqyay títihor 21 _ 

(SajátkezOleg aláirt eredeti nyíKlevél — félivre Írva -- Boi'Bod várme- 
^ye levéltárábHn : Actorum Politicoram Uateria IV, fíisciculus IV, fru- 
stuiu 11. — Bottyánartk e levélen Iét«z0 teljesen ép gyflrdpec^tén, n I)?- 
vai BoHyánokkftl közös, korábbi oziiaere láthntú, t. i. a pajzs kÖEepúa 
ceicKíS katpAgú, félczombig éi6 dolmáiiTÚ magyar vitéz áll, balját csi- 
píSre tíye, fölemelt jobbjával pedig liatalmaa buzogányt — vagy egyenes 
kordon levágott fCt — tartva. A sisak koronájából féttesttel ugyan e 
vitéz emelkedik ki, kürük I. B. kezdSbetak, mínl a 10. sz. a.) 

14. 
Bottyán ezredes a kecskeméti főbírónak. 

Ajánlom szolgálatomat Keg;relmeteknek. 

Elszökött katoaákot-, az kik halálra seDtentiáztattak, kül- 
döttem Kegyelmetekhez ezem embereim által. Kegyelmetek 
azért mÍDdjárt erŐs fogságbau tegye öküt, mint balálra ítélt 
embereket, aJdig a meddig odamegyek, t«mleczbeu tartsa. — 
Azonban Kegyelmeteket kérem , ha ottan találkozik ollyati 
csigdny vagy rácz, az ki 6küt megölné: adok mindeniktúl 
tizenkét- tizenkét forintot. Kegyelmetek erővel is fogasson 
egyet az ki ollyan volna ; a meddig odamegyek, tartóztassa 
árestombau, — érövei is reáhajtatom ököt. Ezzel Isten éltesse 
jó egészségben Kegyelmeteket ! 

Dátum in Castris ad KŐrÖE, die 1, Septembrís 1694. 

Kegyelmetek jóakarója : 

Bottyán János m. k. 
Óberster. 

Ktílczím : Az Böcsöletes Kecskeméth Várossá Fö-Blrá- 
jának etc. jóakaró uramnak ö Kegyelmének adassék. 

Kecskeméth. P. H. 
(KajátkezOleg aláirt eredeti levél, sz. kir. Kecskemét város levéltárában. 
Bajta piros spanyolviaszba nyomott ép pecséten tökéletesen ugyanazon 
czimer és L B. névbetQk, mint a megelCzO 16e3-iki, Borsod vármegyei 

levéltárban levO páteusen.) 
primási titkárnak 1693. U. X-bris Pozsonybül Bogyó Ferenci ének- 
újvári bíróhoz intézett levele eme soraiból : >Akarám axt is Kglmednek 
ladtára adnom : mivel immAr BoUgdn Jdnot Uram hazajöU, « tíhiUem, 
oUhoaa nyugtzik, — talán a Bellicuinon prosequálni költene a Kglmed 
inatantiíját, kit én örömest elkövetek, csak értsem az iránt való paran- 
csolatát.* E szerint tehát az érsek-újváriaknak valami perök vala ekkor 
Bottyánnal. (Eredtii levíl Érsek-Újvár város levéltárában ; ConlegnerKá' 
roll/ ÜT sziveíségéböl.) 99 15. 

^4 magy. kir, tidv. Cancelldria a föhadi tanácshoz, 

AdConsilium Bellicum lutimatoriae pro Co- 

mitc Francisco Eszter házy, ratione subdito- 

rum suorum, contra Colonellum Bottyán. 

Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Excelso Consí- 
lio Aulae Bellico hisce peramíce insinuandum. Ex adjacente 
Copia Memorialis Hlustrissimi Domini Comitis Francisci Esz- 
terliási de Galántha, altefatae Suae Sacratissimae Majestati 
porrecti liquere ; Qualiter certi Ejusdem Domini Comitis sub- 
diti in attacto Memoriali uberius specificati, semet a communi 
portionom onere subducere et immunes reddere cupientes, 
in Praesidiiun Strigoniensem, sub protectione Domini Colo- 
nelli Joannis Bottyán recipére, Idemque eosdem ac qnoscun- 
que alios semet eo transferentes tueri, ipsique assistere nil 
X)ensi dncat. 

Et quia similes lobbagiones possessionati et Coloni, Do- 
mos Sessionesque suas deserere, vacuasque relinqnere, seque 
tiim a potestate Dominorum suorum Terrestrium in grave eo- 
rundem damnum subducere, a solutioneque portionum semet 
subrabere, ac onus ysdem incumbens in alios deriuare nequi- 
rent ; sed nec benigna altetitulatae Suae Majestatis Sacratis- 
simae mens ea esset, ut Praesidiaria Militia ex Colonis Pos- 
sessionatis comparetur, Oppida verő et Pagi Incolis vacui 
manentes, sicque onera publica in alios redundent, et y accu- 
mulatis oneribus labescant, taliterque servitium benememo- 
ratae Suae Sacratissimae Majestatis patiatur; Prout et id- 
ipsum Leges quoque Patriae in praeattacto Memoriali citatae 
severissime vetarent Cui malo, nisi in exemplum aliorum 
mature ob exponatur, Dominisque Commendantibus, Colonel- 
lis et Capitaneis similium Possessionatoi-um Oolonorum rece- 
ptio serio inbibeatur, receptorum verő dimissio injungatur: 
intra breve tempus sane quamplurimos videre érit, qui sumpto 
ab alys exemplo, tot onenim et aggravationum pertaesi, alle- 
viationem et respirium aliquum sibi polliciti, desertis sessio- 
uibus suis, in Lóca similia, ubi tutamen et protectionem 23 _ 

Benserint, convolabuut, ac integra Oppida et Pagos vacuos 

relinquent 

Quocii*ca praetitulatum Excelsum Consilium Bellicum 
perquam officiose requiri, quatenus vei ad rcscindendam ülte- 
ríorem etiam subditís profugiendi occasionem et licentiam, 
praeattacto Dominó Colonello Bottyán praedeclaratorum sub- 
ditorom actutum fíendam restitutionem et manibus praefati 
Domini Comitis, aut per Eundem Deputati resignationem? 
juYentibus id ipsum Legibus quoquo Uegni, serio et finniter 
demandare, expost verő similium receptionem inhibere digne- 
tur ; ut viso hoc exemplo, reliqui etiam aliorum Dominorum 
subditi fugám fors mediantes deterreantur, publicumqne Re- 
gni onus in Comitatus et Districtus repartitum, alys propter 
similes casus non accrescat, quo obruti ipsi etiam corruant, 
sicque servitium Suae Sacratissimae Majestatis patiatur. Qoae 
diim pro aequitatis exigentia praetitulatum Consilium Belli- 
cum facturum Cancellaria haec minus dübitaret, Eadem prae- 
fato Excelso Consilio Bellico ad quaevis grati Officy studia 

permanet paratissima. 

Ex Consilio Cancellaríae Begiae 

Hungaricae Aulicae, dje 

10. January Anno 1696. 

(Eredeti fogalmazat a iiiagy. kir. udv. CanceUária levél tárábaii. Xro 4!«. 

ex Januario 1696.) 
Melléklet : 

Sacratissima Caesarea Begiaque Majestar^ ! 
Domine Domine Clementissime ! 

Querulose repraesentare compellor Majestati Ve^trae 
Sacratissimae, qualiter recenter evolutis diebus, idque circa 
diem 12. praeteriti Mensis X-bris Anni 1695. proxime praíít^-r- 
lapsi, certi subditi et Jobbagiones mei, providi nemp^> Stepba- 
nus Hadar, Franciscus Majer, assistentibus nonnulli Majesta- 
tis Vestrae Sacratissimae Praesidy Strigoniensis suO Colond- 
latu Magnifici Joannis Bottyán constitutis Miütibus, ex Pos- 
sessione mea Tallócz vocata, in Comitatu Posoniensi existente 
et habita, coeteroquin etiam nonnisi ex quatuor populosis 
sessionibus constante, ima cum rebus suis aufugere inque 
attactum Praesidium nomen militiae (uti eredi par est; daturí 24 

sese recipére, eosdemque tertiusquoque ibidem subditus meus 
Michail Majer eorsum sequi praesumpsissent 

Quos licet ab antelato Dominó Colonello amicabiliter 
repetjssem: ipse nihilominus restitutionem eomm in imminen- 
tem Mensem Februariiun distulisset. 

Quia verő antelatus Comitatus Posoniensis quatuor por- 
tiones et quinque milites hybemantes ad eandem Possessionem 
limitasset : taliterque praeter desolationem ejusdem, servitium 
qaoqne Majestatis Yestrae Sacratissimae ex hinc jacturam 
páti necesse est 

Et alioquin ex consono Articulorum 83. 1649, et 41. 
1655. Annonun sensu ac tenoré, istiusmodi fugitivos colonos 
Capitanei Locorum, una cum universis rebus mobilibus et 
familia, Dominis ipsorum Terrestribus restitnere, ac eosdem 
per sufficientem comitivam iisque ad locum Residentiae ipso- 
rum Doíninorum Terrestrinm, sub poena trecentorum floreno- 
rum, toties quoties ex Bonis mobilibus et immobilibus talium 
Capitaneorum per Judices Comitatuum, abscissis omnibus ju« 
ridicis remedys, pro singulis fugitiYis, vei abductis Colonis 
exequenda comitari facere, quin indigitante Articulo 27. 
1622. damna quoque per ejusmodi subditos illata refundere 
t^nerentur. 

Pro eo Majestati Vestrae Sacratissimo supplico hu- 
míllime: praerepetito Dominó Colonello et Oapitaüeo Sui 
Strigoniensi clementissime injungere dignetur, quatenus ipse 
sub poena refusionis attactarum portionum hybemalium, 
quarterialiumque pensionum in praescriptam Possessionem 
meam Tallócz per praefatum Comitatum Posoniensem ordi- 
natorum quinque militum, ys exinde obvenire debentium, vir- 
tute praesentaneae ordinarías utpote Leges transcendentis 
publicae necessitatis bellicae, incursionisque praescriptarum 
poenarum et onerum legalium, vi Legum Regni sibi infli- 
genda proque exigentia ejusdem necessitatis publicae, vei Le- 
gimi Regni ex Bonis ejusdem mobilibus aut immobilibus me- 
liori quavis via desumenda restituere, remittique facere, 
procrastinatione absque omni, veluti in dies sibimet quoque 
damnosa noverit, debeatque ac teueatur, communi exigente 
Justitia. Secus nuUo sub colore excusationis facturus. Quam 25 

Majestatis Vestrac Sacratissimae Gratiam ego quoquc perpe- 
tuo fidelibus servitys mcis promercri non desinam, benignam 
praestolatums resolutionem. 

Ejusdem Majestatia Vestrae Sacratissimae 

humillimns, pei'petuoíjue 
fidelis subditus : 

Comes Francisciis Eszterbázy 

de Galántba m. p. 
Per me Joannem 

Laczkó m. p. 

(A má^olAt ljjtele8it(ye — vagy tán a beadványt intézett ügyvéd ? — 

Laczkó kezeir^»a ; eredeti.) 

16. 

Bottyán pöre Berthóty István ellen, 

Executorium liquidi debitipro Joannc Boty- 
tyán, contra Stephanum*) Berthóty. 

Leopoldus, etc. Pideli nostro Egregio Magistro Paulo 
Orbán, Protbonotario Palatinali, Salutem et Crratiam. Exposi- 
tum est Majestati nostrae nomine et in persona Fidelis nostrí 
Egregy Joannis Bottyán , unius Regiminis Militiac nostrae 
Ungaricae Colonelli. Qualiter Eidelis itidem noster Egregius 
Stephanus (Sigismundus ?) Berthóty, unius Companiac modo- 
fati Begiminis Militiae nostrae Ungaricae Capitaneus, postea- 
qaam in dispensationem paratae pecuniae tam Exponentis, 
quam Regiminis eorundem una repositae pro temporis ac occa- 
sionum varietate sese sponte ac ultronee, clam tamen ac occulte 
aile sibi magis nóta immisisset, eundemque Exponentem in 
decem circiter millium florenorum paratae pecuniae summa 
damnifícasset ; ob idque sub decursu Anni 1694. Castris no- 
stris eotum ad Petrovaradinum positis existentibus, consveto 
processu militari seu bellico conventus existens, jamjam in ^) Berthóty lalfkln és Zaigmond testvérek voltak; mind a kettO hadi 
ember vala, de mindkettő szolgált-e Bottyán ezredében, vagy csak Zsiy- 
fuond f nem tudjnk. A követelés talán azért kettős (1. 18. sz. a.), mert 
István is jót állott öcscséért; vagy mindketten egy hajóban eveztek 
volna ? — Istvánról ez alig hihető. 26_ 

poeua ad amissioücm vitue suae teudcute conviuceudus fuisset, 
ad iuterpositionem tain Judicum Causa« ejiisdem, quam et 
aliorum benevolorum suoiiim, pro totali praetensione eoa iu 
quatuor florenonim millibuB ea sub couditione ac modalitate 
ciun eodem Exponente accordasset, ut praeter quÍDgeutos jam 
autea refusos florenos, si eandem in quatuor eotum specifice 
designatis terminiB non persolveret : extunc usque ad aex mil- 
lium florenoitun summám ex bonis suis mobilibus et immobi- 
libus, aviticis et acquisiticys, plenariam atqae omnimodatu 
satisiactionem, reali atque eSectiía executione etiam personali 
mediaute Impendendi haberet facultatem ; prout Iiaec ex pro- 
pría manu sua de8ui>er attuttc scríptis Literís snis Fassiona- 
libus Obligatorys clarius ac iibcrius apparent 

Quia Tero idem Stephanus *) Bertotthy ejusmodi obli- 
gationi suae ha^tenus minimé satisfecisset, sed neque satis- 
facere Teliét etiam de praesenti, damno et praejudicio ejus- 
dem ExponentÍ3 gravibus ac manifestis : ob boc idem Exponens 
saepefatum Stepbanum '"*) Bertotthy, et ia quautum ad exi- 
gendam portionem ejuadem patemam et matemam, paternoque 
Gt matemo aTÍticam insuf&cientibus bouis acquisitityB devenire 
necesse esset, alios quoque coint«rassatos, condirisionales pro 
eo casu clarius recensendos coram Te in Causam conTenire, 
sibique ad mentem et normám infracitatarum Begni nostri 
Hungáriáé Legum, serratis de Jure servandis plenariam atque 
omnimodam satisfactionem ex quibuscuuque tandem ejusdem 
Incansati bonis, cum personae quoque in casu insufficientiae 
bouonun, subsequenda adjudícatíone et executione, medio Tui 
impendi ac administrarí facere vellet, Lege Segni admittente. 

Sapplicatum itaque extitit nomine et in persona antelati 
Exponeutis, debita cum instantia humillime, quatenus Eidem 
in premissis de opportuno Juris remedio benigne prospicere, 
Tibique superinde committere et mandare dignaremur, nec 
pateremur eundem justis suis Juribus impi-ovise destitoi. Cum 
autem justa pet«nti non sit denegandus assensus, — 

Et alioquin juxta Matthiae Regis Decr. 6. Artículi 17, 

•) Elfibb fSigimwid«s* vala írva. 
'*) Hatoalökép elObb Ziigtnond állott. 27 

qualiter quisque se obligát ita etiam Judicium recipére, com- 

modumque et incommodum exiude manans (így) tollerare 

teneretur; ad mentem demum Artáculi 31. Anni 1659. in hu- 

jusmodi liquidorum debitorum Causis expensae quoque Parti 

Actoreae adjndicare et pro exigentia casns indivisionalitatis 

bononun qnorumpiam ad normám et methodum Articuli 104. 

ejusdem Anni TitnUque 60. et 43. Partis 1-mae Operis Decr. 

Tripartiti aliarumque passim Legum (cum ín simili simile 

esset Judicium) imo in casu insufficientiae bonorum juxta 

rigorem etiam Tituli 68. citatae Partis 2. Articuli 81. 1563., 

Uladislai Decr. 1. Articuli 92., Matthiae Regis Decr. 6-ti 

Articuli 29. et Pai'tis 3. Tit. 28. reali executione mancipari 

consvetissent, deberentque; 

Pro eo tibi hamm serié firmiter praecipientes, commit- 
timus et mandamus, quatenus acceptis praesentibus, et rebus 
sicuti praefertur stantibus seque habentibus, in uno certo et 
brevi eoque competenti termino^ ad facies Bonorum quorum* 
cunque toties repetiti Incausati, vei locum quempiam commo- 
diorem, bonisque ysdem proximiorem praefigendo pro Tribu- 
nali considere, in eoque ambabus Partibus, vei eorum legitimis 
Procuratoribus Tui in praesentiam citatis et accersitis, suffi- 
cienter exauditis, judicium ferre, compertaque in praemissis 
mera rei veritate, praenotato Exponenti ad mentem normam- 
que et methodum praecitatarum Ilegni Legum servatis de, 
Jure servandis, plenariam atque omnimodam satisfactionem 
reali et effectiva Ebcecutione mediante impendere, ac post haec 
super hujusmodi executione et Processu, totiusque inibi per- 
agendi negoty serié Literas ad fidelem relationem Tuam Testi- 
moniales, sub sigillo Palatinali apud Te habito, Jurium ejus- 
dem Exponentis futuro pro cautela necessarias extradare módis 
omnibus debeas ac tenearis. Communi svadente Justitia. Secus 
non facturus. Praesentibus perlectis, Exhibenti restitutis. Dá- 
tum in Civitate nostra Vienna, Austriae, die 3. Mensis Febru- 
ary, Anno Domini 1696. 

(Eredeti fogalmazat a magy. kir. udv. OanceUária levéltárában. Nro 6. 

ey Februario, 1696.) 28 17. Esztergomi Bottyán János ezredes Ugye, lévai Bottyán 

János ellen. 

Executorium Juridicum pro Joanue Bottyáu 
Colonello, ratione certi liquidi debiti, con- 
tra alté rum Joannem Bottyán Leveusem, Pro- 

thonotario Orbán sonans. 

Leopoldus, etc. Fideli nostro Egregio Magistro Paulo 
Orbán, Prothonotario Palatinali, Salutem et gratiam. Exposi- 
tura est Majestati Nostrae nomine et in persona Fidelis nostri 
Egregy Joannis Bottyán, unius Regiminis Militiae nostrae 
Ungaricae Colonelli. Qualiter liisce recenter evolutis tcmpori- 
bus, idque circa diem 16. proxime praeteriti Mensis January 
Anni nunc currentis infrascripti, Pidelis aeque noster altér 
Joannes Bottyán, Oppidi seu Praesidi/ Levensis Inhabitator, 
in dispensationem ceii;ae summae pecuniariae ejusdem Ex- 
ponentis tennille florenos Rhenenses constituentis, pro pretio 
uimirum certorum pecoi-um, antea Fideli itidem nostro Ste- 
phano Hakszer questori divenditoinim, prae manibus Fidelis 
pariter nostri Prudentis ac Circumspecti Ferdinandi Mecziu- 
ger, Civis et Lanionis Liberae Regiaeque Civitatis nostrae 
Posoniensis, Comitatu ejusdem nominis adjacentis, pro eodem 
Exponente obsigillatae. dispositae, sese propria authoritate 
sponteque et benevole immisisset, cum eaque prout suae pla- 
cuisset voluntati disposuisset, ac per hoc non contemnendas 
expensas et damna eidem Exponenti causasset ac intulisset> 
damno et praejudicio ejusdem gravibus et manifestis. 

Ob hoc idem Exponens antehitum Joannem Bottyán 
Levensem coram te in causam convenire, superque praescri- 
pta ter mUlium florenorimi summa, ex|}ensisque et damnis 
exinde emergentibus, per te tamen conscientiose limitandis. sibi 
plenariam atque omnimodam satisfactionem ex Bonis ejusdem 
Incatti ubicunque intra ambitum Regni nostri Hungáriáé re- 
periendis, jiixta positivas Regni Leges medio tui impendi ac 
administi-ari facere vellet, Lege Regni admittente. 

Supplicatum itaque extitit Majestati Nostrae. nomine et 
in persona antelati Exponentis debita cum instantia humillime. 29_ 

quatenus eidem in praemissis benigne providere, tibique super- 

inde committere et mandare dignaremur, nec pateremur eun- 

dem justis suis Juribus improvise destitui. Cum autem justa 

petenti non sit denegandus assensus, et alioquin alieuas pecii- 

nias apprehensores et dispensatores ipso facto sese debitores 

dandaeque desuper rationi et refusioni obnoxios liquide effico- 

rent, concomitanterque ad normám Articuli 31. Anni 1659. 

aliarumque de administratione et dispensatione Bonorum alie- 

norum saucitarum Legum, ad refusionem summae dispensatac 

scüicet paratae pecuniae, expensarimique et damnorimi illato- 

rum, conscientiose limitandorum in eodem Articulo praescri- 

ptam refusionem compelleudi venirent; communis siquidem 

Ju8titia unicuique quod suum est, ex totó et integro reddi, 

restituique juberet ; 

Pro eo tibi harum serié firmiter praecipientes, serio cora- 
mittimus et mandamus, quatenus acceptis praesentibus, rebus- 
que sic uti praefertur, stantibus seque habentibus, in uno certo 
et brevi, eoque competenti termino ad facies Bonorum quo- 
rumcunque saepedicti Incatti, vei locum quempiam commo- 
iliorem, bonisque ejusdem proximiorem praefigendo, praescri- 
ptis partibus, vei legitimis procuratoribus Tui in praesentiam 
citatis et accersitis, sufficienterque exauditis, judicium ferre, 
compertaque in praemissis mera rei veritate, praenotato Ex- 
ponenti, ad mentem normamque et methodum praecitatorum 
Regni Legum, servatis de Jure servandis, plenariam atque 
omnimodam satisfactionem reali et effectiva executione me- 
íliante impendere módis omnibus debeas ac tenearis. Commuui 
sradente Justitia. Secus non factunis. Praesentibus perlectis 
Exhibenti restitutis. Dátum in Civitate nostra Vienna, Austriae, 
öie 7. Mensis Febi-uary, Anno 1696. 

(Eredeti fogalmazat a magy. kir. udv. CanceUária levéltárában. Nro 9. ex 

Februario, 1696.) 

18. 
Bottyán követelése Berthóty Zsigmond ellen* 

Leopoldusy Dei Gratia, ctc. Fideli nostro Egr. !Magístro 
Paulo Orbán, Protbonotario Palatinali, Kalutem et gratiani. 30 

Expositum est Matti Krae nomine et in persona Fidelis Kostri 
Egregy Joannis Bottyán, aníus Begimínis Milítiae Nrae Han- 
iíaricae ColoneUi. Qualiter Fidelis itidem noster Egregins Si- 
;:;ismuuda3 Berthótliy, unius Compagniae modofatí Regimnis 
<}apitaQeu3, posteaquam in Díspensatioaem paratae pecnniae 
t.iiQ Exponentis qnam et Regiminis praenotati uoa repositae 
l>ro temporis ac occasioanm commoditate módis illicitis se im- 
iiiisisset, eundemque Exponentem in Decem círciter MíUimn 
liorenomm paratae pecuniae summa damniScasset, ob idqce 
■.ub decursa Anni 1694. Castris Nostris eotum ad Pét«r-Yára- 
ilinmn positis consveto Militarí Frocessn conTentus existens, 
l.'imjam sententía mortis convincendus fnisset, ad interpositio- 
nem nihilominus tam Judicum Oausae ejusdem, qoam et alio- 
lum benevoJorum anonim, pro totali praetensíone antelati Ex- 
I loaentis ín Quatuor dnntaxat Millibus Bor. ea sub conditione 
,-ic modalitate cum eodem Exponente accordasset, ut nltra 
( juingentos jam antea refusos et in usu roborationem ejusdem 
Accordae effective nmneratos dor., si eandem in quatuor eotum 
^isfignatis et praefixis Tenninis non persolveret: extnnc asqne 
ni Sex Millium dor. summám ex quibuslibet bonis ipsius mo- 
l>ÍlibuB et inunobilibus, Acqnisititys et Aviticis una cam ex* 
I icnsis et fatigys plenaríam 3atisfactioDem,etiam medio Militarís 
Mxecutionis reali et effectiva, imo etiam personali Executione 
nu'diante impendendam baberet facultatem; prout baec ex 
l>i-opria manu sua desuper attunc scríptis, ac fidedignomm 
\'Írorum coramisationibus fírmatis Literís sois Obligatorys 
ilarius et uberíus apparerent 

Quiavero idem praenotatusSigismundusBertbótbyejas- 
iiiodi obligatorys auae Terminis in praeűxis haud satisfecisset, 
>cd nec in praesentiarum usque, ejusdem Exponentis valdc 
;;r.iTÍba8 et manifestis damnis : Eapropt«r enndem Sigismun- 
ilum Berthóthy, et in quantum ad excindendum Fortionem 
í))slus Paternam aiit Maternam, Patemove et Matemo Ari- 
ticam (insuffícicntibus Bonis Acqnisiticys) devenire neccssc 
laset, alios quoque condivisioaales et cointeressatos pro co 
I asu claríus receuseudos, coram te in cauBam convenire, sibi- 
'|in' ad mentem et noimam infracitatarum Regni Nostri Hun- 
líiuiac Li'guin, servatis de .Tűre sciTandis plenaiinm atque 31 

omnimodam satisfactionem, tam quoad praetactam sex Millium 
florenorum summám capitalem, qaam et quoad expensarum et 
fatigiorum refusionem, de quibuscunque tandem ejusdem Incattj 
Bonis, cum personae quoque in casu insufficientiae Bonorüm 
subsequenda adjudicatione et executione, Authore Te Judice 
impendi ac administrari facere vellet, Lege Regni admittente, 
Snpplicatum itaque extitít Matti Nrae nomine et in persona 
antelati Exponentis debita cum instantia humullime, quatenus 
eidem in praemissis benigni providere, Tibique superinde serio 
committere et mandare dignaremur, nec pateremur eundem 
justis suis Juribus improTise destitui. Cum autem justa pe- 
tenti non sit denegandus assensus,* — a jelen executionale 
mandátum erejével megparancsolja a föntnevezett ítélömester- 
nek, hogy a peres feleknek tűzzön ki rövid és illendő határidőt, 
8 ott az ügyet jól megvizsgálván, ha úgy fogja találni, mint 
föntebb a panaszos által előadatott : akkor a törvény és igaz- 
ság szerint eljárván, ama 6000 frtot s a költségek megtéríté- 
sét és fáradsága diját, a vádlottnak ingó és ingatlan javaiból 
végrehajtás utján is hajtassa be s a vádló jogos követelésének 
^ndenképen eleget tegyen és tétessen. Communi svadente 
J^sfcitia. Secus non falcturus, etc. Dátum in Castro Eberhard, 
*e 83. Mensis Április Anno 1696. 

íteopoldus m, p, 

Jíivül: Anno 1696. Die 23. Április. Mandátum execu- 
tujjj^l^^'t ad Instantiam Egr. Joannis Bottyán, unius Regirainis 
g^<»S^*rici Colonelli, extradatum in Castro Eberhard. 

(Egykorú másolat a kir. Cúria levéltárában.) 

19. 
-í4 magy. kir, udv. Cancelldrta, Esztergom városának. 

^vvitati Strigoniensi, ut Joannis Bottyán 

subditos extrádét. 

Prudentes et Circumspecti Domini I 
Amici nobis observandi ! 
Salutem et officy nostri promptitudinem. Generosus Do- 
niimis Jonnnes Boityán ad hanc Cancellariam recurrcns, qua- 
liter cxponeret tam medemum Judicem, quam ot potiorem p-irt-rm Senata-. dí^vuhii uh-n qu-^i-i^ t-C-lij Er-i^**- Ubei-ae- 
ij'ie CÍTitatü istioá Strigoiiiecíii, i:. sifninira prat-sentíbus 
iiicíuta s]i*r«.-ili<ai»« ejusdem subdiTí^ --e*. ti ii^iui-»n Memo- 
riali Í[r=iti.> [iraí^eiitihus aolaí-j ot-rHos tttrüevtora'^ sünt 
Pnnl'rntfcs et Círcumii>e>:li Domine tivi. -rí TesS'ac. 

QarfS támetai Juris ria rehaWiidi Eiod^iin I^zibas Regui 
jime-criijtam haJjeret : Lilülomiuná tatctE [■rioi^^ium ad juri- 
'licaui Prwewum e^itenii* coDii-rsíX-Ld'rre: : ["raeTi-e easdem IXt- 
minatíones Vt.-itra.-j iapferindt cümmöD-ri iictre ceníoit- Quem 
in finem aj.wi lánc CaLC*rllariam demisít eűam institit- 

Cuin autfriit et Legis esstt, ut e'unn'^ fagitin Coloni Do- 
ruinis suis Tt.rreátríbus rí-stitaantar. et alj':-qaÍD ab Dlastris- 
'^JIna Família Pálily eadi.in B^na, ex quibas niminuc praenotati 
KiiMiti >)ui fugitiTÍ frsíeut, Jure et Titido reJem]'::}iili eidem íu- 
M^ripta ei^mt, qiiae tfím[ií>re redími'ticQÍí iiii--:rre restitnere 
t<;n'rn,-tur; 

Iiii-irw) PniíiiíriU-s et Cíii'umjii«.tai IXminationes Ve- 
>ttraf amice re'iüirendits, serioque etiam commonendas essr 
'luximus, qiiat«uu.s cm omnes, qoicimque ex attacti: Bouis 
[tfrr (lictiim Domiuum Joannem Bottváo tenlií et p-jssesfds ad 
i-tim Civitatcm migrarunt, ad redeundum priora in domicilia. 
vi;I !ul accí/niaii'luHi desuptr tum eodem Dorainu Instanté 
;idni'>ii';ri i:iir.iri: vcljnt at noverint; ne alys mc-dis eidero D">- 
mitm Iiiít;iiití practmtat'ix fugitivos subditos ~uo> reducendi 
ípíi';i (.r.v-tí'-.-i.i.iir, CV-t>;rrim E^sdem Domiiiationtrs Vestrasfeli- 
ntiT >;i[<r.- í Fj(,Jm(i^, D.-itum Viennae, die27.SeptembrisI6í**5, 
N. X. Cancellarios 
Cücterique Consüiary, etc, 
)V.ri-i\'ii V-'/-v\iii:i/j>f II i^'^lcy- ^i'- i"iv- Cancetlária I«TéttánÍt>an. Nro 4r. 
■ í ít':[it.-rabri, IB9B.) 

ÜO. 

Kiráhfi rmttfl/i n Bottj/án-Beríkúty-Sgi/ben. 

I'rinr, ipi Palatino, ut Causam Majoris Polen- 

f i n '■ |u;r .Toannem Bottyán patrntaiu, ad iii- 

= t j( tit iiiiii Sigiamundi Berthóty revidi'ret. 

IjiijiiililiiH. iK'i gratia, etc, Illiistris Sani Komaui Iiii- 

(■''ii ('íifití'|iH, (lugimtt' Niibis dilecU"! Exposilmu esi Maji- 
stati Nostrao nomiite et in persona Fidelia iiostri Egregy 
Síffismundi Berfháty ; Qualiter superíoribus Annis et tempn- 
ribus, circa nimirum finem Mensis July Anni 1694. jam trana- 
acti, praeteriti, Fidelia itidena Noster Efjregius Joannes Boty- 
li/án, unius Begiminis nostri Hungaricíi coiistitutus Colonellus, 
nescitnr quo moius spiritu, divinis hum&Disque Legibus simi- 
lia attentare caventibus contemptiíi, Dei hominumque timore 
spreti>, mcdiantibus Fidelíbtis paiiter nostris Egregys Joanne 
Darabos, Gcorgio Zana et Francisco Akai), ad id missis et 
destinatis bominibus suis, ad praedictum Exponentein, eotuni 
in Possessione Tamáafalva nuncupata, in Comitatu Hontensi, 
districtu videlicet Kis-Hontensi habita existentem, ac quem- 
admodum nemini qui«;qiiani incommodantem, pacificeque ibi- 
dem constitutum, ita c, conveiso nihil sibi mali eventurum főre 
snspicaDtem. irruendo et invadendo, enndem capi ciirasset. 
Qai quidem tunc missi et destinati, erga solutionem certorum 
500. florenornra, per ejusmodi captivitatera extortorum, licet 
eundem Exponentem dimiasissent : tainen en agendi modn 
illegali, praejudiciosoque et capitali non contentns attactuH 
•Toannes Bottyán, non multo jmat temporc eodein Anno Mense 
Septembri, dum idem Exponens in Castris Nostris ad Petro- 
Váradintim attunc locatis, con^^titiitus fiiisRct : denuo non citá- 
tum, non convictiun, capi et detineri facere. subqiie cujuspiani 
illegitime praetensi fiirti revisionis praetextu, adeoque indo 
subsecuturi dnrioiis aresti in Arcé Petrn-Váradiensi dicti 
tolerandi, cousequenterque infligendae mortis comminationo, 
ab eodem in illó horroré areati, terroreque necis constituto, 
iiiTito nimirum et coacto certi L te as 01 1 gato as Fa 
sionales, per partém Ive -sam \ od endas tam gnóm 
niose confectas, ut Chi t ■jn 1 om e d g ae vei e\ sol 
siii lectione censeri poss nt, extu quere n 1 i ns lux saet 
absque omni legitimi P oce s s |u s£ e v facto siltem 
TÍque et potentia mediantc n avciraeiudc m et le oga 
mea libertatis praerogat vae \ e Nob 1 tar s d ct Expone t s 
•lamnuiiiiinc ri ili-üiiu 

bin millf nurfifl diu-ati sj t ti t) 

manifesta. 

IK BtkAml FrnMtH l»T«lUn. EU& mit. Uaa- ^a WWefi IX, Hni. 
u 

Cuin am^m hujuim(-di actus pot«nti>irv majores, seu 
Cáusae qoinqae casuam. jnn^ cont^nta Articulorum Regni. 
extra etiam Octavale fnnini alibi qaoqae et consequenter per 
dÜectionfcm Ycítram reviiieri. discuti et aájmíkari possintet 
accessoria. quale etiam ijraíTe]x>5Ítarum fassi.maliuio ipao facto 
Dollitate Uborantium extorsio e-se censerctur. fnnini swi Prin- 
dpalis seqoeretur : 

Pro eo Dileotioni Vestrae barum serié I>enigne praeci- 
pientes committimas et mandamus, qDatenus acceptis praesen- 
tibns, et rebus sic, uti praefertur stantibas seque babentíbus, 
authorítate etiam Dilectionis Vestrae Palatiiiali huc accedente. 
in uno certo brevi eoque competenti, partibus .vsdem superinde 
legitimé certificatis pro opportimitate temporis et quo commo- 
dius főre ridebitur, praefigendo termino, ccnrotatis ad latus 
siium Begni Judicum Vice-Gereutibus, ]if;igistris item Pro- 
thoDOtarys ac alvs sedis oostrae judiciariae Assessoribiis, tjní 
nempe ad manus baberí et comparere potomat, partibiisqM 
ipsia, Tel earum legitimis Procaratoribus Íl praesentiam sui 
citatis et accersitis, secundum Deum et Ejusdem justitiam. 
legisqae Begni, tam circa ipsum actum majoris potentiae, qoain 
in forma accessorionim circa nullitatem praedeclarata mode- 
litate extortarum fassioualium, seu uti Tocaiit Eeversaliuin, 
cum debita reali et effectiva Executione, abscissis juridicifí 
remedys, praevia ratione obstare liaud valentibus, omnimodam 
jurÍ3 et justitiae satisfactionem, debitumquc complementum 
impendere et administrare Dilectio Vestra Telit et noTerit 
Qaam in reliquo Caesareo-Begio Gratia nostra benigne com- 
plectimuB. Dátum in Ciritate Nostra Vienrifi, Austriae. Dje 
4. Mensis Decembris Anno Domini 1696. 

(Er«<lcii fcgalmazat, a mag'}', kir. udv. CanrcUáriit IcTéltiirában. Kro 3h. 
es X-bri 1688. A Wr. Cúria Uvéllárdban pedig raegTBn Leopo-ldnst 
\6il.'y.<u.H- Bécsben keH, Orbán Pál nádon lUIOmesterre szölö, m 
liJnUbbivel az ügy elOsdisárA nézve szórál szóra vgyezHi. csakis n fta- 
kolt törviiaykezési curiális stylns illeti phrasisaiban kiilODbözO i Rtno- 
tatwm li.kibil«rium ilandattimt-a eredetiben, nagy nTfltUvíl-nlnk. »' 
uralkodó s. k. alAiráiAvnl s nngy peciét-.W'el.} 1 i Á Hakazer-féle pöi- és a Bottyánnak odaii4h Haksz«r-javak 

Petitur Informatio a Camera Hnagarica in 

Caiisa Joannis Bottyán Colooelli, contra 

Tricesimatorem Szemptsiensem Franciscum 

Lendvay querulantis. 

Illrmi, SpleR ac Magci, necnon Perillres ac Grosi Dni, 

Nobis ObssBoi ! 
Salutem et ufjicioruin Nrorum commendationem. Giene- 
rosus DnuB Joannes Bottyán, certae Militiae Hungaricae Co- 
lonellus qualiter se medio Groai Dni Francisci Lindvaj Tri- 
cesimatoris Szemptiensis, ex Commissioiie praetitulatarum 
Ddiud Vranim iu certis Bonis Hakszenanis, eidem judicialiter 
assigoatis, pacificeque tentis et possessis per violentam (uti 
idem praetenderet) wrtorum plaustrorum foeui ablationem 
damnificatum, dumque eatenuis oidinaria Jiuis via procedere, 
s&tisfactiooemque suam querere voluÍBset: in ejusmodi legi- 
timo Jurís Prücessu, medio cevti Minidiiti Inliibitory a Magco 
Dno Personali, nomiríR Pisci líegj' in nulla pláne Lege fun- 
dati Bxtracti, túrba tum et impedituni fssp (.-uram Sua Matté 
Scrma. Dno Dno ni-o Glemnio querularetur, (jualiterve et qui- 
Irasnam ex motivis et rationibua pro henigno Mandato Bela- 
*atorio supplicaret, — ex praesentibus originaliter incluBO hu- 
nullimo Memoriali ejusdem, ibidemqne adjecta antelati Man- 
tlnti Inbibitory copia nberius intellecturae sünt Dnea Vrae. 

Occa!«ione cujus quidem Instiintiae priusquam quidpiam 
resolvemus, a praetitulatis Dnaanibus Vris genuine superindc 
mformari voliimus, 

Eapropter Illmiaa etc. Dnaoues Vraw officiose requi- 
í^das esse diiximus, quateuua nos hocce in negotio quanto- 
CJOB circumstautialiter ínformare, vei si res uti exponeretui-, 
ita se haberet, ablatum praevio moilo foenum eidem snppli- 
ciinti reslitui, negotiumque boc placidionbus medys consopiri 
fecere non graventur praetitulatae Dnes Vrae. Quas in reli- r 36 

qiiu Dilis diu salvas et iiicolumes servet. Dátum Yiennae, 13. 
Fehniary Anno 1698. 

nimarnin. Splimn, etc. Dnaonum Vranim 

serritores paratissimi 
A'. N. Canceüarius 
c.ieterique Consiliary, etc, 
Alijl: Camerae Hungaricae. 

(Ereileli logalmazat a magy. kir. tuíc. CanceUúría laváltárábno. Nro H. 
ex Febi-. 1 69S. — A Rdktser-perről a kir. Curia lei-élidra U számos Qg7- 
inttol lm talmaz. Alapját e Bottyán contm Hakszer-féle pCmek, feI«G- 
azoHHnküX'.TlitTAiiDak Eixtergomban ie9S.aprU23-kán kelt,B Onusako- 
vicz J/i]L<>.s, Jáizberényi György ás Bzabó M&tyái esztergomi vice-kapi- 
I-Aiiy áU il cornmJzáU kGtelezCíje képezi, melyben Hakszer elismeri (ét 
bi2tosíi< ^jfil FelaO-Bzelyben, Bazlnban, Szenczen. Vezekényen, Eürthün. 
Kyélifii 1 v'i házait, mai omré azét, szOleit, rétjeit, földeit, stb. leköti), hogy 
>m(-L'k. vtlvéD felülírt Óbrealer Botlyéu Jánni Uramat maga úri, ta- 
teegami l.á:indl' s 1695. nov. 14. kelt bizonyOB 13,000 frtoí 0bligati6ját 
vein ki' -ydnlitvén ; maradt még Bottyánnak adóssá 3809. B&. úttal, 
meUyi ii egy é\ leforgása alatt neki múlhatatlanul leHzet. De nem 
fljsettp ]i! ; miért is az ezredes kénytelen volt ellene pörre mentií ; mely 
pörben n kOvetkezO kir. mandátumok adattak ki Bottyán részére : I. 
Leiypoldus, ato. Posony, die 14. July 169fl. Tolvaj Gábor ItélOmesteire ; 
a. Leopoldta, etc. Poaonjf, die 15. 9-bris 1886,, szintén Tolvay Oáborra; 
3. Liojit'hiut, etc. Viennae, die 11. X-bris 1696., Nyitra vármegyére vég- 
rehAjiÁ^it t^lvendelS maodátam, mial«n Hakszer már a Nagy-Szombatban 
1696. 11112. 30-kán hozott kir. táblai Ítélettel elmnnsztnltatott; 4. 1667. 
mart. O. éa oct. S5-kén foganatosittHtik is ezen Ítélet : Hakszer felsS- 
sielyi. baíiui, azempczi, kSrthi, vezekényi, nyéki, sellyei, peredi, rtb. Po- 
zsony- ^8 Nyitra vármegyei ingó és ingatlan — többujiro aprólékot — 
javai Bottyán megbízottjának Grassalkovics Jánosnak bíróilag kezéhez 
adatnak, a Tolvaja Oábor ItélSmcster mellett alkalmazott kir. táblai ki- 
külilütl hitei jegyiö Úsz György által ; S. Lenpoldut, etc. Poson^, die 
25. Janu.-iri' 1698. Dobsa István Pozsonymegyei alispánra ; 6, Leopddiu. 
etc, PuTiny, die 14. Jnnr. 1SB8. Morócz György itélOmesterre ; é« 7. 
Lt^pohhi', lIc., Tolvay Gáborra, datumtalan fogalmazat, — mind a H»k- 
»Mr-iii.'VL'vel összefiiggésben, a kír, kamara bizonyos követeléseire s a 
perkQI1'..'L-el.' megáUapítására nézve, stb. E pörben kiadott 1696~169í-iki 
kir. mniLi] iinmokban Bottyán mindenütt mint >nnius Bsgiminii Hnaga* 
ricne llilitiae Nostrae Eqnestris Ordinís Colonellns', >Constilntns Colo- 
nellas< említtetik.) L 37 22. 
Királyi rendelet Bottyán és az esztergomi ferencziek ügyében, 

LeopoMuSy Dei gratia electus Romanoruin Imperátor 
seinper Augustus, ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiaeque 
ete. Kex. 

Reverendi et Honorabiles, Fideles Nobis dilecti! De- 

misse relatum est Majestati nostrae a Consilio nostro Aulae 

Bellico, captos Strígony ante aliquot annos quosdam latro- 

nes, dum debitis plectendi poenís e carcere ad supplicy locum 

ducebantur, compedibus jam autea diruptis, perfracta, disje- 

ctaque Custodia elapsos, in residentiam Patrum Franciscano- 

rum ibidem confiigisse ; exinde verő jussu Locumtenentís Ba- 

gnianae Legionis Pedestris, Hohfeld nominati, utpote in 

absentia Colonelli nostri a Kuklánder substituti Conunendan- 

tis, armata vi tum Germanici, tum Hungarici Mílitis abre- 

ptos, tandem merítő supplicio affectos fuisse ; modo verő mota 

banc ob causam a praetactis Patribus Franciscanis violatae 

immimitatis Ecclesiasticae Qverela contra Fidelem nostnim 

Capitaneum Joannem Bottyán processum instituti, Bonisque 

ipsius Executionem imminere. 

Cum autem dicto Capitaneo hoc in facto nulla sit impu- 
tanda concurrentia, — similes etiam latrones nuUo immuni- 
tatis Ecclesiasticae Privilegio gaudere dignoscerentur ; quin 
imo nullius magis inter sit, quam ipsius Ecclesiae, ut ad 
exstirpandam hancce Reipublicae Pestem, pro stabilienda 
B<egDÍ securítate, vindex ubique insurgat Justitia ; nec uUus 
hujusmodi facinoríbus, ne impunita maneant, refugy detur 
Locus. 

Ideo Nos indemnitati praerepetiti Capitanei Joannis 
Bottyán clementer provisum iri cupientes, omnino resolvimus 
6t benigne volumus, quatenus praementionata, contra ipsum 
quoquomodo ratione ex praevia intentanda Executio sistatur 
et onmimode impediatur ; Vobis quoque hoc in passu clemen- 
ter committentes et mandantes, ut nimirum praemissam Cle- 
mentissimam Voluntatem et Resolutionem Nostram secun- 
dare et ys, quibus incumbit, notificare, Nosque hac super re 38 

veluti pleniorem antelatae Caosae et totius negotv notitiam 

habentes, gennine informare relitis ac debeatis. Secus non fac- 

turi Yobis in reliquo Gratía nostra Caesarea atque Regia 

benigne propensi manentes. Dátum in CÍTitate nostra Yienna, 

Anstriae* die Tigesima Mensis Martv« Anno Domini mille- 

simo sexcentesimo nonage§imo octavo. 

Leopoldvs m. p. 

Ladislaus MátjássoYskj 

Eppns Nittriensis m. p. 

Joannes Domanical^ hl p. 

Legalól^ belől : > Ad intimationem Consily Bellid Capi- 
tulo Strigoniensi committitur, nt ab Execatione contra JToan- 
nem Botlrán Capitanenm fors attentanda snpersedeat et In- 
formationem suppeditetc 

Ktílczim : >ReTerendis et Honorabilibus X. N. Praepo- 
sito majori, Lectori, Cantori, Cnstodi, coeterisqne Capitoli 
Ecclesiae Strigoniensis Canonicis, etc Fidelibns nobis dílectis.< 

(Eredetije, Leopold császár még ma íb csillogó aranyponóc aláírésával. 
gytyteményemben. Fogalmazata a magy. kir. udr. Cancellária lerél tárá- 
ban, snb nro 63. ex Martío Anni 1696.) 

23. 

Bottyán- Séllyey ügt/. 

Leapoídusj etc. (Kir. meghagyás, Szlavniczai Sándor 
Menyhárt Esztergom yármegyei alispánra.) >Expositam est 
Matti nrae nomine et in persona FideUs nri Egr. Joannis 
Bottyán^ certae Campestris Militiae nrae Hungaricae unias 
Begiminis Colonelli. Qualiter tu Vice-Comes, pariter cnm tibi 
adjnnctis Jadlinm et Jnrassore Cottiis Strigoniensis, penes 
alinm benignum nnim simplex noTÍ jndicy mandátum pro 
parte et ad instantiam Fidelis identidem nri Egr. Gregory 
Síllyey, alias Xayy, de et super certa praetensa noná, occa- 
sione abalionationis certae mentionati Exponentis in Promon- 
thorio et Territorio Lib. Baeque CÍTitatis Nrae Strigoniensis 
habitae vineae Kiss-SzöUö vocatae revisione, . . . certo in ter- 
mino mentionatum Exponentem, priusquidem Actorem nunc 
verő Incattum, in poena indebitae Actionis convicisses, super- 
indeque sententiam tulisses et pronunciasses.c Mely ítélet- 39 

ben Séllyey megnyugodott volt : de az ő, Bottyán ügyvéde be- 
hatóbb, új tárgyalás végett a vármegye sedriájára appellált, s 
e végre f. é. május 12-ik napja tüzetett ki. Mely is eljővén, az 
összeült megyei táblabírák azon ítéletet nemcsak hogy helyben 
fagyták: de annak végrehajtására f. é. július 7-két tűzték ki, s 
^ged pecsétes levéllel utasítottak az executio foganatosítására, 
i^yilván kárára törekedvén ez által a panaszosnak. Ki is elöt- 
^tok a Tripart. Prol. 15. Cap.-ra hivatkozván, azon executio 
elhalasztásáért és újabb bírói terminus kitűzéséért esedezik. 
Elrendeljük tehát ezt, úgy hozván magával az igazság, s meg- 
hagyjuk néked, hogy ezen ügyet a vármegye székén minél- 
^lobb újabb tárgyalás alá vétesd s Exponens jogos követelé- 
^^it törvényesen intéztesd el. Communi svadente justitia. Secus 
^^^ facturus, etc. — Dátum Posony, Die 2. July 1698. 

^ ^3^torú másolat, a kir, Cúría levéltárában. Ugyanott foglaltatik szin- *^ ei ^4^ ^korú másolatban a Leopold nevében Posonjr, die 8. 7-brÍ8 1698. 

/ ijjf^^. '^^^tt Síllyey Gergely (itt is Gregory, nem Georgy) előterjesztésére 

/ P ^elaxationalis'levél, a föntebbi, 1698. július 2-iki »Inhibitorium 

[ ^9ff/*il^^tn.^ ellenében. E parancs is Sándor Menyhártra szól, de szintén 

N^r íij^'^1} terminus kitűzését hagyja meg a pör végleges eldöntésére. 

^.^^ ^ ^^laxationáUs-levél tartalmából kitűnik : az első tárgyalás ezen 

ágy*^^^^ -*^ ^Ö8» május 6-kán ment végbe, nádori-ítélömesteri meghagyás 

köv^*^^^ tízben. — E Séllyey György vagy Gergely, (ha Gergely : akkor 

ké5 o ^xirucz ezredes,) Bottyánnak egyik nővérétől született unokaöcs^ 

cse 8 végrendeleti örököse volt.) 

24. 
ti 

*jyá>i eszterffomi házát a király nemesi curiává avatja. 

^ ^^^ timationem CameraeAulicae, Exemptio- 

^ ^ ^ a censibus, taxis et contributionibus 

^^ Xi8 Strigoniensis, pro Colonello Joanne 

Bottyán. 

^os Leopoldus, etc. Memóriáé commendamus tenoré 

V ^esentium significantes quibus expedit universis, etc. Quod 

^^ ciim ad nonnullorum fidelium nostrorum humillimam 

' ^^Pucationem nostrae propterea factam Matti, tum verő be- 

^Suain habentes rationem et reflexionem integerrimae fidei 

^ fidelitatis, multifariorumque militarium servitiorum fidelis 

nostri Egregy Joannia Bottyán unius Regíminis militiae no- 40 

strae Hungaricae Equestris ürdiuis Colonelli, quae ipse a no- 
tabilis jam temporis decursu, praesertim diirantibus hisce 
bellici Turcici revolutionibus, contra juratum Christiani nomi- 
nis hostem Turcam, divei-sis in conflictibus, Ycllitationibus, plu- 
rimorumque locorum et fortaliciorum obsidionibiis, et gloiiosis 
auxiliante Deo expuguationibus et recuperationibus, cum vitae 
fortunarumque suanim discrimine viriliter dimicando, et nota- 
biles etiam sumptus iu conducenda pro erigenda légioné sua 
militia et restaiiranda etiam Civitate nostra Strigoniensi im- 
pendendo, sacrae primuni memorati Regni nostri Hungáriáé 
Coronae, Augastissimaeque domui nostrae Austriacae et con- 
sequenter Matti quoque nostrae infractae fidei constantia, 
promptissimique obsequii stiidio atque fervore exhibuit ac im- 
pendit, et deinceps quoque (uti nobis de ipso benigne persva- 
sum habemus) pari constantiae et obsequii ac fidelitatis zelo 
exhibere et impendere non cessabit ; enim igitur ob id, tum 
etiam ex eo, quod idem Colonellus Joannes Bottyán speciali- 
bus literis suis reversalibus mediantibus domum suam in prae- 
tacta interiori civitate nostra Strigoniensi, Cottuque ejusdem 
nominis existéntem, situatam, post fata sua in casu defectus 
seminis masculini sexus, Fisco nostro Regio cedere, jureqne 
proprietatis relinquere compromiserit : eandem totalem et in- 
t^gram domum ejusdem Joannis Bottyán Strigoniensem, cum 
cunctis ejusdem pertinentiis ex sorté communi et civili exi- 
mentes et in statum nobilitaris Curiae reponentes. a solutione 
et pensione censuum et taxarum nostrorum, subsidiorumque et 
lucri Camerae nostrae Regiae, necnon quarumlibet exactioniim 
onerum, labonim et servitiorum in médium Civium dictae civi- 
tatis nostrae Strigoniensis de eadem domo exhiberi et prove- 
nire debentium praestatione , seu exhibitione , vigore etiam 
intimationis per Cameram nostram Aulicam Cancellariae no- 
strae Himgaricae itidem Aulicae die septima praesentis Men- 
sis et Anni infrascriptorum factae, pro dicto Joanne Bottyán, 
haeredibusque ejusdem masculini sexus universis gratiose im- 
munitandam, subleyandam, supportandamque et libertandam 
esse duximus, imo eximimus, immunitamus, sublevamus, sup- 
portamusque et libertamus, praesentium per vigorem, salvo 
tamen jure alieno, potissimum yero decimarum Ecclesiis DEI k. 41 

(odeutium. Quocirca fldelibus noatris Cameramm iiostiitruni 
HuDgaricae et ScepuHÍensis praefecto, directori, admiuistra- 
tori et consiliariis, prout et administratiooi nostrae Budenei, 
ej'usdemqiie officiaUbus, supremo item et TÍce-comitibus, jud- 
liam et juratis aaseasoríbus dicti Cottus Strigonieusis, neonon 
ilicatoribus et exaetoribuB (luonímcunque censuum, taxarum 
et contributionum nostrarum, aliommque quoriunlibet servi- 
tiomm et solutionum, sed et judici ac juratis civibus et seiiato- 
ribuB praerepetitae civitatis nostrae Strigonieusis modemis et 
futuris, hamm seríe firmiter praecipientes committimus et 
mandamus : quatenus a modo deinceps praefatum Colonellum 
Joannem Bottyán, ipsiusque haeredes masculini sexus univer- 
S08, ratione praefatae domus ad aolntionem aliquorum cen- 
suum, contributionum et taxarum nostrarum. et quarumlibet 
exactionum, servitiorum, onerum et laborum in médium dictae 
civitatis nostrae Strigoniensis praestari solitonim, exhibitio- 
nem et solutionem contra formám praemissae benignae nostrae 
eiemptionis, supportationis et libertationis arctare et compel- 
lere, aut ipsom vei praefatos ejusdem baeredes masculini sexus 
in personis rebusque et bonis suis quibusTÍs ímpedire, turbare, 
uoleatare, seu quouis modo damnifícare, nusquam et neqna- 
<|Dam praesummatis nec sitis auai modo aliquali, sed hanc 
ipsam benignam exemptionem et supportationem nostram 
eidem Joanni Bottyán, ipsiusque praemissis, modo praeno 
impertitam et concessam firmiter et inviolabiliter tam vos 
ipsimet observare, quam per alios quorum interest vei intererit, 
observari facere módis omnibus debeatis et teneamini ; secus 
nnllatenuH facturi, praesentes verő, quas secreto sigillo noatro, 
1U0 nt rex Hungáriáé utimur, inpendenti communiri fecimus, 
poat earum lecturam aemper reddi volumus et jubemua prae- 
sentanti. Dátum in CSvitate nostraVienna, Auatriae, die 18-ya 
Mensis Augusti Anno Domini 1698. Regnorum nostrorum 
Komaiii, eU: ") 

(El Idbtii Kegvs Toin. XV, p. 3í:h — :i3I. Oi-szágos lavéltái-. VgJUim 
n^Buolt egykorú máBban; Acta Neoreg^str.faEc. SS.nro S.} 

>)LeopDia 1698. auguatUK IH-kán kelt i:zi>ii Exemptioualiiának 
*nátti tígalmazata létezik a miiay. hiv. níJv. Canceiláriii levátt&rában, 
«íkSn Sí. ax Anguíto, iSflR. 42 

Ugyau e kötet Lib. Reg. 581-ik s kk. 11. áll egy hosszú 
okmány: »Consensus cum jure Regio siiper duabus curiis 
Tabajd et Doboz ac portioné praediali in FöUCsút et Sávoly 
pro Joanne Balogh et Elisabetha Alistali, consorte ejusdem.< 
Ez Leopoldnak megerősítő levele, vagyis kir. consensiisa arra 
nézve, hogy nevezett Balogh János és neje a magok nevére 
iktattathassák az általok felmatatott s a győri káptalan előtt 
kiállított 1694-iki vételszerzödés tanúsága szerint Támoky 
Gryörgy tatai harminczadostúl megvett egy egész nemesi cu- 
riájokat Fehér-megyei Tabajd helységben, >necnon jus qaoqae 
integrális redemptionis ejusdem possessionis Tabajd ab Égre- 
gio Joanne Bottyán, Praesídii N^ostri Strigoniensis Capltaneo, 
cui eandem antehac in 1800. floren. idem (Georgius Tár- 
noky) impignoraverat jc — tehát ennek azon 1800 frton való 
kiválthatási jogát is a vételszerzödés Balogh Jánosra, nejére 
és maradékaikra ruházza át; 1697-ben pedig dobozi cnriáját 
is (»totalem et integram unam ciuiam suam nobilitarem de- 
sertam, Doboz vocitatam, intra sylvas Vértes apellatas, in 
vicinitate possessionis Tabajd, Cottu Albensi existentem habi- 
tamc) eladván Baloghnak s nejének Támoky György : Leo- 
pold e vételt is megerősíti. — Kelt Leopoldnak e regius con- 
sensnsa Bécsben, 1699. october 27-én. 

25. 
Királyi rendelet a Bottyán és Esztergom városa közti ilgyben. 

Dominó Personali Joanni Maholány, ut in 
Causa Colonelli Joannis Bottyán contra Ci- 
vitatemStrigoniensem, rationeActusmajoris 
Potentiae juxta Leges Regni procedat et In- 
juriato satisf actionem impendat. 

Leopoldus, etc. Magnifice, Fidelis Nobis dilecte ! Lamen- 
tábiíi cum quaerela exposuit Majestati Xostrae Fidelis itidem 
noster Egregius Joamics Bottyán, Militiae nostrae Hunga- 
ricae Equestris Ordinis Regiminis Colouellus. Qualiter his non 
ita pridem retroactis temporibus, Judex Liberae ac Regiae 
Civitatis nostrae Strigoniensis, nescitur quo malevoli animi ac 
proternae levitatis instinctu motus, iissumptis socum Xot;irio» 43^ 

alysque nounullis Complicibus et hominibus Civilibus ad id 
destinatís suaeque Jurisdictioni subjectis, claro luceute sole, 
circa horam tertiam pomeridianam, maximo cum tumultu in 
Domum ubi paulisper ipse Exponens substitisset, irruendo, 
perfractis foribus, horribili cum assultu et clamore hypocaii- 
stum subintrantes, Eundem Exponentem capere, et captum 
ad Domum praefati Judicis cum summa Ejusdem Exponentis 
prostitutione invitum, per yícos et plateas deducere nil pensi 
duxisset, in grayissimum Nobilitaris praerogativae praejudi- 
cium, injuriamque et damnum ipsius Exponentis mani- 
festum. 

Quia verő ejusmodi inauditus Casus actum majoris po- 

tenüae manifeste redoleret, ipsique Exponenti tanquam 

summe laeso et injuriato, contra annotatam Ciyitatem et Ma- 

giatratum nomine collectivo ex vi ipsius Capitis et principa- 

liimi Membrorum ipsum Exponentem injuriantium et damni* 

ficantium, coram Vobis procedendi via Juris in Legibus 

eipressa competere dignosceretur : Ex eo supplicavit Maje- 

staü Nostrae antelatus Exponens debita cum instantia humil- 

lime, quatenus Eidem in praemissis benigne providere, casus- 

que praemissi ipsum Exponentem extrémé affligentis, inque 

íama, honore et existimatione ac ipsa etiam yita fataliter lae- 

denüs revisionem, decisionem, plenariaeque dicto Exponenti 

tam graviter laeso, injuriato et damnificato, Executione me- 

diante fiendae satisfactionis complementum Vobis committere 

et mandare dignaremur, nec pateremur Eundem eatenus im- 

provise destitui. Cum autem justa petenti non sit denegandus 

^ensus, et alioquin sensu Tituli 19. Partis tertiae Operis 

Decreti Tripartiti ac in eo contenti Articuli 38. Vladislai 

4m^s^ Decreti terty in Causis Nobilium contra Civitates in 

jj/k^y3& majoris vei minoris potentiae procedendi facultas \XOk>' i^x-^onali Praesentiae Nostrae Eegiae attributa haberetui*, 
^o ^tiam modalitás ipsius processus clare indigitaretur, ac 
^ i^ provincia haec rite Vobis competeret : 

Pro eo Vobis hamm serié benigne praecipientes, firmi- 

\^T ^tiam committimus et mandamus, quatenus acceptis prae- 

íí^^tábus, et rebus sic uti praefertur stantibus, seque habentibus, 

^^Htis pro uno certo eoque competenti termino in prae- 44 s^ntiam Vestri Partibu^. ystlemque síifficienter auditis, inoda- 
litate sápra allegatamin Begni Legtun hacce in Causa pro- 
cedere, et comperta in praemissís mera i-ei Terítate, dicto 
Exponenti grayiter laeso et injuriato, congmam, Joríqae et 
aequitati consonam satisíactionem. debitumqne Juris et Justi- 
tiae complementüm impendere et administrare Telitis ac de^ 
beatis. Secas nuUatenos facturí. Yobis in reliqno Gratia 
nostra Caesarea atqae Begia benigne propensi manentes. Da- 
tam in CSyitate Nostra Yienna, Anstriae, Die 19. Mensis 
Angnsti Anno Domini 1698. 

(Eredeti tbgalmazat a ma^. kir. uiIt. Cancellária leTéltárában. Xro 29. 

ex Augnsto. 169S.) 

26. 

Bottyán beiktattatdsíi esztenjomi nemes curidjába. 

Statutio rationeDomusYa k-B ottyánianae Cu- 

rialis Strigoniensis- 

Saci'atissimo Piineipi ac Dno Dno Leopoldo, Dei Gratia 
Electo Bomanoiiim Imperatori semper Augosto, ac Grenna- 
niae, Hungáriáé, Bohemiae, Dabnatiae, Croatiae, Sclavoniae- 
que etc. Begi, Archi-Duci Austriae, Duci Burgundiáé* Bra- 
bantiae, Styriae, Carinthiae, Camioliae, Marchioni Morayiae, 
Comiti Habspurgi, Tyrolis et Goritiae, etc. Dno Dno ipsorum 
uaturaUter clemeutissimo. Capitiűum Ecclesiae Xitriensis, 
orationum suarum in Dno Jesv deTotarum assidua suffiragia, 
cum pei-petua et illibata tídelitate, humillimorumque obsequio- 
rum suoimm promptitudine Yestra nosse diguetur Majestas, 
Nos Literas ejiisdem Mattis Yrae Introductorias et Statuto- 
lias, pro parte ac ad iustantiam Generosi Dni Joannis Boty- 
tf/iin, Yi'ae Mattis Sacrmae unins Beginiinis Militiae Hunga- 
ricae Equestris Ordinis Colonelli. in rogali papyro^ sub secreto 
autlientico Ejusdem Mattis Yrae Sacrmae sigillo ab extra, in 
superiori earum margine impivssive apposito, clause confectas 
et emanatas, Nobisque pro debita earundem Executione prae- 
ceptorie sonantes et dii-ectas, cum debitae fidelitatis et reye- 
i*entiae cuitu accepisse, in haec Terki : 

LeojKildus Dei Gratia. etc. Fidelibus Xostris honorubili- k 45 

bus Capitulo Ecclesiae Nitriensis salutem et gratiam. Quoniam 
Nos cimi ad nonnuUorum Fidelium nostrormn humillimam 
supplicationem, nostrae propterea factam Majestati, tum verő 
benignam habentes rationem et reflexionem integerrimae fidei 
ac fidelitatis^ multifaríorumque militarium servitiorum Pidelis 
nostri Egregy Joannis Bottyán, unius Begiminis Militiae no- 
strae Hungaricae Equestris Ordinis Colonelli, quae ipse a 
notabili jam temporis decursu, praesertim durantibus bisce 
Belli Turcici Revolutionibus, contra juratum Cbristiani nomi- 
nís bostem Turcam, diyersis in conflictibus, velitationibus, plu- 
rimorumque locorum et fortalitiorum obsidionibus et gloriosis 
aiixiliante Deo expugnationibus et recuperationibus, cum vitae 
fortunanimque suarum discrimine pro virili dimicando, et no- 
tabiles etiam sumptus in conducenda pro erigenda legionp sua 
Militia et restauranda etiam Civitaté Nostra Strigoniensi im- 
pendendo, sacrae primum memorati Regni nostri Hungáriáé 
Coronae, Augustissimaeqiie Domni nrae Austriacae et con- 
aequenter Matti quoque nrae infractae fidei constantia, prom- 
ptissimiqne obsequ}' studio atque fervore exbibuit ac impendit, 
et deinceps quoque (uti nobis de ipso benigne persvasum ha- 
bemus) pari constantiae et obsequy ac fidelitatis zelo exhibere 
et impendere non cessabit; Cum igitur ob id tum etiam ex eo, 
quod idem Colonellus Joannes Bottyán, specialibus literis suis 
reversalibus mediantibus Domum suam in praetacta interiori 
Civitaté nra Strigoniensi Cottuque ejusdem nominis existente 
situatam, post fata sua in casu defectus seminis masculini 
sexns, Fisco nro Regio cedere jureque proprietatis relinquere 
compromiserit : eandem totalem et integram Domum Ejusdem 
Joannis Bottyán Strigoniensem, cum cunctis ejusdem perti- 
nentys, ex sorté communi et civili eximentes, et in statum 
Nobilitaris Curiae reponentes, a solutione et pensione cen- 
suum, taxarumque nrarum subsidiorum item et lucri Camerae 
nrae Regiae, necnon quarumlibet exactionum, onerum, labo- 
rum et servitiorum in médium Civium dictae Ciuitatis nrae 
Strigoniensis de eadem domo exhiberi et provenire debentium 
praestatione seu exhibitione, vigore etiam intimationis per 
Cameram nram Aulicam Cancellariae nrae Hungaricae itidem 
Aulicae die septima praesentis Mensis et Anni infrascripto- 46 

rum factae, pro dicto Joanne Bottyán, haeredibusque ejasdem 

masculini sexns universis, vigore aliarum benignanim Liitera- 

mm nrarum Exemptionalium superinde emanatarum (salro 

tamen jure alieno, potissimum verő decimarum Ecdesjs Dei 

cedentium) exemerimus, immunitaverimus , sublevaverimus, 

supportaverimusque et libertaverimus , velimusque eundem 

Joannem Bottyán in domínium dictae Domus suae Strigoni- 

ensis modo praevio per nos clementer exemptae et in statum 

Nobiütaris Curiae repositae per nrum Regium et vestrum Ca- 

pitularem bomines legitimé introduci, eandemque eidem cum 

cunctis suis perünentys statui fac^íre. Super quo Fidelitati 

Vrae harum serié benigne praecipientes, committimus et man- 

damus, quatenus acceptis praesentibus, vestrum mittatis homi- 

nem^ vestro pro testimonio íidedignum^ quo praesente Fideles 

Nostri Egregy Franciscus Szörény, sive Micbael Czagány. 

aut Micbaél Nedeczky, nisi Adamus Lábody, tandem Geor- 

gius Kapuváry, alys absentibus, homo noster Kegius per nos 

ad id specialiter transmissus, ad facies praetactae Domus sive 

Curiae Nobilitaris, in praefata Ciuitate nostra Strigoniensi 

Cottuque ejusdem nominis exist^ínte situatae, vicinis ejusdem 

inibi legitimé convocatis et praesentibus, accedentibus, intro- 

ducat praefatum Joannem Bottyán in Dominium praescriptae 

Domus per Nos exemptae et libertatae, statuatque eandem 

eidem, simul cum cunctis ejusdem pertinentys, praenússae 

Exemptionis et libertationis Nrae Regiae Titulis ipsi incum- 

bentibus, si non fuerit contradictum, Contradictores verő, si 

qui fuerint, evocet eosdem idem Testimonium Vrum contra 

annotatum Joannem Bottyán in Curiam nram Kegiam, nram 

scilicet personalem in praesentiam, ad terminum competentem, 

rationem contradictionis suae reddituros efficacem. Et post 

haec super hajusmodi Introductionis et Statutionis serié, simul 

cum Contradictorum et Evocatorum Vicinoinmique qui prae- 

missae Statutioni intererunt, nominibus, tenninoque assignato, 

ut fuerit, expedientes, Nobis suo modo fideliter rescribatis. Se- 

cus non facturum. 

Dátum in Civitate Nostra Vienna, Austriae, die decima 
octava Mensis Augusti, Anno Dni Millesimo Sexcentesimo 
Nonagesimo Octavo. Lecta, etc. L. S. k 47 

Unde Nos benignis Commissionibus et Mandatis Mattis 

Vrae Sacrmae humillime obsequi et satisfacere (prouti par est 

et semper tenemur) volentes, ad subinsertam Statutionem et 

Introductionem rite legitimeque peragendam ac tandem Nobis 

suo modo fideliter referendam, una cum Egregio Francisco 

Szörény seniore de Kis-Szörény, homine videlicet Matti Vrae 

Sacrmae Regio in Literis Introductorum inter reliquos per 

expressmn denominato et ad id per eandem Mattem Vram Sacr- 

^am specialiter transmisso, nram hominem, utpote Admodum 

B^^erendum Dnum Joannem Rácsay, Fratrem, Socium et 

^anonicum nrum, nostro pro Testimonio fidedignum e gremio 

^t\ duxeramus esse exmittendum. Qui tandem exinde ad nos 

^Jnbo simul reversi, nobis sub j uramén to in Grali Regni De- 

creto superinde expresso, contento, fideliter, uniformiterque 

retnlerunt ístomodo: Quomodo nimirum ipsi die trigesima 

príma proxime effluxi Mensis Augusti Annique infrascripti, in 

^tadfaciespraefataeLiberaeRegiaeque Civitatis Strigoniensis 

líiterioris Mattis Vrae Sacrmae, consequenterque Domus ejus- 

^^Di Dni Colonelli Joannis Bottyán ibidem extructae et in 

^ottu nominis ejusdem existentis ac habitae, personaliter ac- 

^íienteg, vicinis et commetaneis ejusdem inibi legitimé convo- 

^^*set praesentibus, nominanter verő Egregys et Nobilibus 

'oaöD^ Cipriano Pichler, Vrae Mattis Sacrmae Annonae 

^^fecto Strigoniensi, altero Joanne Kampio Dorogiensi Po- 

mjTiíix Magistro, item Georgio Kapuváry Judlium in Oppido 

,/^^^^xiy, Francisco Pathó in eodem Oppido, Stephano Jósa 

ii^t^o^gessione Németh-Szőgyén, Georgio Zelner in Civitate 

>íClxx-^Eppali Strigoniensi degentibus Juratis Assessoribus 

^^ nominis ejusdem; demum Matthia Bagy Supremo-Vi- 

^>^Vim Praefecto, Joanne Madary, Francisco Szilágy Vrae 

^is Praesidj' Strigoniensis Vajvodis ac in dicta Civitate 

, *^-Eppali degentibus ; Georgio Szöcs praetitulati Dni Co- 

^^li Joannis Bottyán Vexillifero, porro Michaele Czagán 

, ^"-^pido Urmény ex Cottu Nitriensi, , Georgio Jósa ex prae- 

^^ Possessione Németh-Szőgyén, ex Cottu praerepetito Stri- 

^^^^nsi; Circumspectis demum Emerioo Herba et. Joanne 

^líe Juratis toties dictae Ciuitatis Archi-Eppalis Strigoni- 

^^ inque eadem et Cottu eodem degentibus ; Dum praeat- 48 

tactus Mattis Vrae Sacimae homo Regins praefato Testímonin 
nro secum praesente et ad omnia diligenter attendendom tí- 
gore praescrípti benigni Mandati Introdnctory et Statntorv 
jam supra meDtionatum Dnnm Donatarium in X)omiiiiaiii 
praescriptae Domns per Mattem Vram modo praemisso exem- 
ptae, libertatae ac iu Statu NobUitaris Curiae repositae, ritf 
introdimsset, atatuissetque eandem, eidem, haeredibusque ejns- 
dem masculini sexns universis, simul cum ounctis ejasdem 
pertinentyg, praoscitac Exemptionís et LibertationJs Mattis 
Vrae Regiae tituliti, ipsis iacnmbentibuB, tenentibns, po3SÍden- 
tibus pariter et babcntibus. Eotnm ibidem coram praenomi- 
natis Mattis Vrae Sacrmae et iiro bomínibus, nomine et Ín Per- 
sona antelatae Lib. Reg. Civitatis Strigonieiisis Egr. Joannes 
Cseythey, qua Fiscalis ejusdem Civitatis comparendo, totali 
praemissae Statiitioui et Introductioni solenníter contradi- 
xit et reclamavit, iiihaerendo Articulo septuagesímo octavo 
Anni Millesimi Sexcontesimi Quinquagestmi Quinti, reservan- 
doque facultatem, usutn, Dominium et Jurisdictionem ejnadeni 
Domus omni meliori modo manutcnendi, et hoc pro primo ; 
pro sectmdo, qnia pracmissa benigna Donatio dicto Dno Do- 
natario clemeuter collata, caducitati in Legibus Regni fanda- 
tae, devolutioni nimirum Bononim Ci7ilium semper ad Fiscnm 
Civitatis, et uon ad Fiscnm Regium ín casu defectus derivari 
debenti cootrariari videtur. Pro 3-tjo, quia eadem Donatio df 
Domo Strigoniensi in interiori Ciiiitate habita, et non in Li- 
!)era ac Regia Civitate illa existente sonaret. Pro 4-to. qaia 
antelatUR bomo Regius nulla Bona ct Jura Possessionaria in 
praescito Cottu Strigoniense, prout a Jura requireretur, lifl- 
bére dignosceretur. Hoc etiam addito, ct hac inteijecta cautebi, 
no p«-r pertinentias Domus alia, ita et Allodium subintelligan- 
tui- iii Benigna Donatione, nisi Domua interior, procul dobio 
in Aroiii-Eppali Civitate Strigonieuse constructa snbintellipi 
delieiil. Cui quidem contradictioni dictus Fiscalis Strigonien- 
sis finiiiter inliacsit. Ob quam quidem contradictiouem ante- 
latn Civitas StrisonieDsis contra annotatura Dominnm Dona- 
tariiini pro reddenda efficati ratione, in Curiam Regiam Vw^ 
niminim Mattis personalem in praesentiam ad terminum com- 
lu'tcntim per siipradictiim Tpstimoniiim nrum Capitulai-o nios 49 

et in instanti fuerat estque ovocata. Soriéra itaque liujusmodi 
Introductionis et Statutionis, simul cum Contradictorum et 
Evocatorum, Vicinorumquo et Commetaneorum, qui praemissae 
Statutioni intererant, nominibus tenninoque assigiiato, prout 
liimirum praemissa extiterunt, expedita, Vrae Matti suomodo 
fideliter et hiuniliter rescrípsimus, Ejusdem Matti Vrae Sacr- 
mae benigna Commissione et cofiimuni justitia id exigente. 
Dátum sedecimo die diei Executionis praemissorum, Anno 
Dni Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo 8-vo suprascripto. 

Lecta m. p. 

Sacratissimo Priucipi ac Duo Dno Leopoldo, etc. Pro 
Parte et ad Instautiam Grosi Dni Joannis Bottyán, Altefatae 
Suae Mattis Sacrmae unius Begiminis Militiae Hungaricae 
Equestris Ordinis Colonelli Introductionis et Statutionis sub- 
Hecutaeque Evoc'ationis Relatoriae Testimoniales. 

(£gykon^ másolat a kír. kamarai levéltárban. Act^i Neo-Be^. fasc. 83. 

11 ro 2.) 

27. 

Bottyán az Kszfergom városi templom reatatiráldsára H(X>0 

frtot ajánl föL 

Leopoldus, etc. Fideli nro Egr. Magro Gabrieli Tolvay 
de Köpösd, Personali Praesentiae ni-ae Regiae in Judicys 
Locumteneuti et Consiliary nrí Prothonotario, salutem et gra- 
tiam. Expositum est Matti nrae nomine et in persona fidelium 
nrorum Egr. Pi*udentium et Circumspectorum Judicis Pri- 
mary, caeterorumque juratorum civium L. Raeque Civitatis 
nostrae Strigoniensis. Qualiter ydem Expouentes his non ita 
pridem evolutis temporibus, idque in Anno 1698, modo labente 
certas querulosas Actiones contra Fidelem nrum Joannem 
Bottyán y unius Regiminis nostri Hungarici Colonellum, ratione 
ot praetextu certoruni actuura potentiariorum, per Eundem 
perpatratorum , coram Fideli itidera nro Egregio Melchiori 
Sándor de Szlavnicza, Cottus Strigoniensis Ordinario Vice- 
Coraiti movissent et suscitassent, easdemque prosequi ; etiam 
servatis de jure servandis, et in juridicam disquisitionem et 
(liscussionem suiumo facere , oirca Festum ascensionis Dni 

11. Rákócst Ferencas levéltára. KIsö o8/.t. Hml- és belQgy, IX. köt. 4 50 

Anno nunc currentis intendissent et Yoluissent Attunc idem 
praementionatus Joannes Bottyán, coram praelibato Vice- 
Comite et alys Officialibus ejusdem Oottus Strigoniensis per- 
^onaliter constitutns^ pro cessatione et annnllatione praemissa- 
rum Actionum querulosai*um omniumque aliarmn praetensio- 
num, ad id tempus yigentium mortificatione, certam summám 
pecuniariam, ad flór. ter mille se extendentem, pro restaura- 
tione et reaedificatione attactae Ciuitatis Templi, 9et» Ecdesioje 
appromÍ8sÍ88et , obtulisset et obligasset , effectaatíoneinque 
istiusmodi oblationis et obligationis suae fide et j uramén to 
mediante confírmasset et consolidasset, sicque se Debitorem 
manifestum ipsornm Exponentium praemissorum trium mil- 
lium flór. Rhenensium ad erectionem Templi seii Ecclesiae 
Dei convertendorum sponte eflfecisset et liquido constituisset : 
imo in ratifícatiorumque ejusdem integrális debiti per eundem 
quantocitius infallibiüter praestandi, flór. 314. exoluisset, nihi- 
lominus duorum millium sexcentorum octingenta sex floreno- 
rum superfluam et restantem summám, id iteratos eorundem 
Exponentium amicabiles requisitiones minimé saepe repetitus 
Joannes Bottyán persolvisset, prout nec exolvere Teliét etiam 
de praesenti, damno praerepetitorum Exponentium, retarda- 
tione aedificationis et restaurationis Ecclesiae Dei, aedificare 
coeptae, partimque juxta vinei jam reaedificatae gravi et mani- 
festo. SuppUcatum itaque, — etc. Cum autem jiista petenti, — 
etc et alioquin ad mentem Articuli 1 7. Matthiae Regis D. 6. 
et Art. 38. Ulad. Regis D. I. necnon Art 90. Anni 1635. 
prout quis se obligaret, ita onera de commodo stare teneretiu*, 
et quod bona fide aliquis alicui se daturum vei praestiturum 
promittit, pro realitate servaretur, sed et similis coram au- 
thenticis, Oottus vei alterius loci evidebilis fidedignis Personis 
factae, juramento etiam corporali firmitatae promissiones et 
obligationes, vim et naturam liquidi debiti imbuerent, in ac- 
quisitionibus porro liquidorum Debitonim sensu Art. 31. Anni 
1659. expensae quoque factae et ad finálém usque decisionem 
similium causarum fiendae, adjudicandae et adjustandae es- 
sent Pro eo Tibi hamm serié committimus et mandamus,« — 
hogy »ad facies Bonorum antelati Joannis Bottyán, vei ubi 
Tibi commodius visum fuerit,<r tűzz ki a fönt órdeklett mind 51 

két fél számára röyid s megfelelő időre terminust, és őket, 
vagy törvényes ügyvivőiket kellőképen kihallgatván, — ha a 
dolog csakugyan úgy áll, a mint nekünk előadatott : föntneve- 
zett Bottyán Jánost a megígért 3000 frtból még hátra levő 
2686 írtnak a perköltségekkel együtt való lefizetésében bírói 
ítélettel marasztaljad el. Mit is ha meg nem fizetne, fizethetne: 
ugyanannak bárhol találandó ingó s könnyen eladható javaiból 
végrehajtással is igyekezzél e hátralékos összeget beszedni s a 
panaszt tevők kezéhez szolgáltatni. Communi svadente justitia. 
Secus non factunis, etc. Dátum in Oivitate Nra Viennensis 
Austriae, Die 2. Mensis 8-bris 1698. 

(Egykorú másolat, a kir. Curia levéltárában.) 

28. 

A magy, kir. udv. CancdldHa az udv. Kamarához, Bottyán 

ügyében, 

Camerae Aulicae Causa Colonelli Bottyán, 
contra Civitatem Strigoniensem et Admini- 

stratorem Budensem. 

Sacrmi Caesareae Regiaeque Mattis Camerae Aulicae 
praesentibus officiosissime notificandum Dominvm Colonel- 
lum Joannem Bottyán quaerulose repraesentasse. Quod po- 
steaquam idem in facto cujusdam infamis et violenti Personae 
suae per Judicem Liberae ac Regiae Civitatis Strigoniensis 
et nonnuUos eidem adhaerentes Cives, contra immunitatem et 
praerogativam Nobilitarem illati aresti certum benignum 
Mandátum Praeceptorio-Delegatorium, Magnifico Dominó Ba- 
roni Joanni Maholány qua Personalis praesentiae Regiae in 
fTudicys Locumtenenti sonans et directum, ab altememorata 
Sua Matté Sacrma obtinuisset, ideraque Baro, qua tum dele- 
gátus^ tum etiam ordinarius legális ex vi Tituli 8. Partis 3-ae 
Operis Decreti Tripartitj dictae Civitatis Judex certum etiam 
Terminum Causa in praemissa in djem 6. nunc labentis Men- 
sis 8-bris Anni nunc currentis infrascripti, ipsis Partibus in 
Liberam ac Regiam Civitatem Posoniensem praefixisset ; ex- 
tunc nescitur quonam ex fundamento et ratione praefatus Ju- 
dex et Senatus facto ad Inclytam Administrationem Buden- 

4* 52 

sem recursu, sub eo qaidem praetextu, quasi yero dicta Civitas 
Strigoniensis, velnti in Locis Neoacquisitis existens, Iiegibus 
Patrys minus subjaceret, adeoque a sola Administratione Bu- 
densi dependens, Forum quoque suum inibi dontaxat et non 
alibi soriiretur, Ejusdem Administrationis ope et adminiculo 
su£Falti, Legalem praefati Domini Personalis Judícatum élű- 
dére satagereret 

Quoniam verő, esto in Oeconomicis praerepetita Civitas 
suam haberet a memorata Administratione Budensi dependen- 
tiam : in Causis tamen Civilibus, Legibus Begni et in ysdem 
praescripto Magistratui subjacere dignosceretur ; imo ipsamet 
etiam Civitas in Causis sibi favorabUibus passim pro impe- 
trandis Mandatis Begys ad Cancellariam hancce Hungaricam 
Aulicam recurrere soleret ; sed et praeter complura exempla. 
vei solo etiam Causae cujusdam Welisianae non ita pridem 
Juris Patry ordine, secundum Legum dictamen, in suo compe- 
tenti et non in praelibatae Administrationis Poro ventilatae 
exemplo, praementionatus Personalis Praesentiae Begiae in 
Judicys Locumtenentis Judicatus sat superque evinceretur. 
Idcirco Excelsam hancce Cameram Aulicam per quam offi- 
ciose requiri, quatenus pro manutentione etiam praeeminentis 
altissimae fatae Suae Mattis Scrmae Authoritatis, bocoe in 
passu ob intercedens, Begium Mandátum in Legibus Begní 
fundatum subversautis praefatae Administrationi Budensi, ne 
se in Causa hac Jurisdictioni suae minus substrata ita et alys 
Causis mere Juridicis ac Civilibus ingerere, Legalemque Juris 
et Justitiae cui-sum impedire praesumat : mediante serio suo 
Decreto intimare et haud gravatim injungere, taliterque Justi- 
tiae debito modo et ordine promovendae adstipulari velit. Cui 
in reliquo Cancellaria haec Begia Hungarica Aulica ad exhi- 
benda reciprocorum officiorum et debitac humanitatis studia 
manet semper paratissima. 

Ex Consilio Cancellariae Begiae 
Hungaricae Aulicae, Viennae, Die 4. 
Mensis 8-bris 1698. 

(Eredeti fogaliuazat a luagy. kir. udv. Cancellaria lev<íltórábau. Nro TT. 

ex 8-bri 1698.) hí. 53 29. 
Bottyán 8 neje követelése Bnrtakovustík ellen. 

Leopoldusj etc. (Királyi meghagyás Köpesdi Tolvay Gá- 
bor ítélőmesterre.) »E3cposituin est Matti nrae nominibus et in 
personis Fidelis Nri Egregy Joannis Bottyán^ Militiae Nrae 
Hang. unius Regiminis Equestris Ordinis Colonelli et Nobilis 
Dnae Catharinae (toUhiba, Judithae helyett) Lakatos, Contho- 
ralis ejusdem,<2bogy ök a múlt 1696. év oct. Z7-kén Ns. Bar- 
takovjcs György özvegyének, Ns. Deáky Mária Asszonynak s 
egyetlen fiának Bartakovics Tamásnak 600. Rh, frtot adtak 
kölcsön, oly képen, hogy az, 1697. évi Bold. Szűz tisztulása ün- 
nepére okvetlenül vissza fog fizettetni ; mulasztás esetén hata- 
lom adatván a pénzfölvevőktöl nekik, követelésöket »cum poena 
dupli< vehetni meg a nevezett adósok Honth megyei Szokola 
községben bírt javaiból, — a mint ez Deáky Máriának s fiának 
1696. oct 17. költ s F. jegy alatt felmutatott kötelezőjéből 
világosan kitetszik. Ámbár pedig ők az említett adósokat a 
közelgő terminusra és fizetésre többször is barátságosan figyel- 
meztették, — mindazáltal pénzökhöz máig sem juthattak. 
Kérik t^hát ő Felségét : méltóztassék igaz követelésök bírói 
megítélését elrendelni. A király megbízza Tolvayt ez ügyben 
bíróilag eljárni s pa^naszttevőknek megvizsgálandó jogokhoz 
képest törvényes igazságot szolgáltatni kielégítő bírói ítélet 
hozatalával, kiadván számukra a sententionalis és executiona- 
lis-levelet annak rendi szerint. Commune svadente justitia. 
Secus non facturus, etc. Dátum in L. R. Civitate Nra Poso- 
niensi, die 12. Febniary Anno 1699. 

(Egykoi'ű másolat a kir. Oúria levéltárában.) 

30. 
Bottyán én neje Nyáregyházát s Qylvát megszerzik. 

Nos Conventus Ecclesiae Sancti Benedicti de juxta 
GróiL Memóriáé commendamus tenoré praesentium signifi- 
cantes quibus expedit universis. Quod Egregy Domini Thomas 
Barthakovics, Nobilis Dominae Mariae Deáky Genitricis suae. 54 

et ac Petrus Gányi, Nobilis Domiuae Susannae Barthakovics 
Conthoralis suae legitimi Plenipotentiary coram nobis perso- 
naliter constituti, oneribus et quibuslibet grayaminibus univer- 
sorum Fratinun, Haeredum, Suc<5essonim , Liberomm, jam 
videlicet natorum et imposteioim quoque Dei nutu et bene* 
dictíone nascendonim, — item proximorum et Consangyineo- 
loim tam suorum, quam praedeclaratarum Nobíliom Domina- 
rum, ac aliorum quorumcunque, quos videlicet iufrascríptuiii 
tangeret et concemeret, seu tangere et concernere posset ne- 
gotium, quomodolibet in futuiiim per omnia in se assumptís 
et levatis, matúra prius et integra Animi sui intra se Delibe- 
ratione praehabito, sponte et libere, vivaque voci suae mini- 
sterio fassi sünt, pariter et retulerunt in huuc modum : Quo- 
modo ydem Domini Fatentes, prout et memoratae Dominae. 
certis quibusdam gravibus et inevitabilibus suis necessitatibus, 
eosdem et easdem ad id summae urgentibus evitandis et pro- 
pulsandis adacti, totalia et integra Praedia sua NyáryEgy^ 
háza in Pestiensi et Déva sic yocitata in Strigoniensi Comita- 
tatibus existentia, situata, simul cum cunctis suis utilitatibus, 
obventionibus et pertinentys de Jure et ab antiquo ad eadem- 
spectantibus, spectareve debentibus, primum quidem Nyáry- 
Egyháza dictum in et pro sexcentis, aliud verő Déva nuncupa- 
tum in mille florenis Hungaricalibus, bonae Monetae et Ligac 
Posoniensis, per se levatis et perceptis, Spectabili ac Magnifico 
Dominó Joanni Bottyán, Sacrae Caesareae Regiaeque Ma- 
jestatis Certae Militiae Hungaricae Colonello, et Consorti 
ejúsdem Magnifícae Dominae Judithae Lakatos, ipsorumque 
haeredibus et posteritatibus utriusque sexus universis, jure 
perpetuo et inrevocabili dedissent et per manus tradidisse 
omni eo Jure, quo eosdem Fatentes et suprafatas Dominas 
pertinere dignoscerentur, tenenda, possidenda, pariter et ha- 
benda; nullum jus, nullamve Dominy proprietatem pro se 
reservandam, sed totum illum in praefatum Magnificum Do- 
minum Joannem Bottyán et Magnifícam Dominam Juditham 
Lakatos ejusdem Contoralein. eorundemque Haeredes et Suc- 
cessores transferendam. — Assummendo nibilominus ydem 
fatentes cum praedeclaratis Domiuabus , memoratum Domi- 
Dum Joannem Bottyán et Dominam Juditham Lakatos Con- k. 55 

eortem suam, ipsorumque haeredes, posteritates et cognatos 
utriusque sexus uniyerBOS, in liberó ac pacifico praeinsertorum 
Praediorum, per eosdem modo quo supra perennaliter vendito- 
rum Dominio et reali usu, contra quosuis Legitimos Impetito- 
res Jurídicos et Actores, proprys suis curis, laboríbus, fatigys 
et expensis, sub amissione bonoriun suoriun aequivalentium 
quoYÍs nominis vocabulo voeitatorum ac intra ambitum istiua 
Regni Hungáriáé reperiendorum , modo et ordine suis exe* 
quendorum protegere, manutenere, conservareque velle. Prout 
fassi sünt, dederunt, vendiderunt, Eyictionisque Cautelam ne* 
gotio in praesenti in se et suos assumserunt et levarunt, pa- 
lám, publice et manifeste, coram nobis. Harum Nostrarum 
vigore et Testimonio Literarum mediante. Dátum feria quarta 
proxima post Dominicam Jubilate, (május 13-káii) Anno Do- 
mini Millesimo Sexcentesimo Nonangesimo Nono. 

Lecta ín Conventu. 

(Egykorű másolat in folio, vagy maga az eredeti fogalmazvány — miután 

tetemes igazítás van benne, -— néhai Nagy látván kir. hétszemélynök űr 

gyűjteményében. Jelenleg a Nemzeti Múzeum kézirattárában.) 

31. 

Bottyán a nyitrai kegyesrendüek iskolájának 2000 frU alapít* 

ványt tesz. 

Ego Joannes Bottyán, Sacrae Caesareae Begiaeque Ma- 
jestatis unius Regiminis equitum Hungarorum Colonellus 
Actualis. Significo universis, quorum interest, praecipue verő 
niustrissimo et Eeverendissimo Dominó Dominó Ladislao 
MattyasoTszky , Ecclesiae Cathedralis Nitriensis Episcopo, 
Lodque ejusdem et Comitatus Supremo ac Perpetuo Comiti, 
Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Consiliario ac perBe- 
gnum Hungáriáé Aulae Cancellario ; necnon dictae Ecclesiae 
Cathedralis Nitriensis Venerabili Capitulo, Dominis Dominis 
mihi Fa^toribus observandissimis. Quod ego saepe saepius 
mecum perpendens, quid gratissimum Deo, Ecclesiae, Regno 
et saluti animae meae, quam universis bonis mjindi praefero, 
praeferre potissimum deberem, ex bonis et substantia mea gra- 
tissimum főre existimayi, ut me Deo meo Optimo Maximo gratam exhiber^m. qui me temp«jribiib praeterítis et tarbalen- 
tis, in/^r l^lUco* tHmuftvs ab ko$tium irnmanitate Turcamm 
fi Tariaroruhky fhei plnrímis culneribu^ in conflictibus rfí- 
iyr{ti* ejr inm/Zű ffqnisitU *^í a<r<r^jí>/tV dementissiiiie oonseira- 
TÍt : inter aüa mea Opera jam facta. ad Dei Honorem etiam 
illud facerem. prouti de iact<» et aetu facio. inscríbo et dono 
infallibiliter duo milÜa tioreuorum Rhenensiimi ReTerendis Pa- 
tribus Schoianim Pianiin Nitríae pnmunc et in iutunun 
commorantibns et habitantibus « et hos quidem inscríbo ob 
ErHditíon*:m ft Inptrmatioii'^ >ii t*:ntr*i€ Juventutis in Pietatt et 
honeftii LiUrU\ qoam pmestant tí Instituti soi dicti RoTe- 
rendi Patres, Item toIo et eos obligo. ut singalis diebus in per- 
petaum per Anni eirculum ad honorem Beatissimae et Glorio- 
sissimae Dei Genitrieis Virginis Mariae unam Sacrificiam 
Missae daraute rita mea et post meam mortem celebrent. In- 
super notam faciu. quod ego me obligo qoamdiu rixero singu- 
lis Annis iisdem Keverendis Patribus Scholarum Piarom (ex- 
cepto casu depauperationis meae. quod Deus clementissime 
aTertere dignetai") Xitriae habitautibus dabo infallibiliter et 
sine tergiversatione, in eorum '*ustentationem ceutum imperia- 
les tamdia, donec depo>^uero ilüs praementionata dao millia 
Horenorom fihenensium : et >i morte praerentus faero, ita, qnod 
illa duo millia florenorum Rhenensium me deponere non con- 
tingeret : tunc tali iu casu ex meis l>onis et mea pn^ria snb- 
stantia, illi ad quos pertinebit de justitia et aequitate, toties 
prae£atis Reverendis Patribus Scholarum Piarum deponere 
obligabontur et tenebuntui* : quos etiam in conscientiay ut fa- 
cient, obligo, et si quis contrariai^tar, ne dicta summa duorum 
niillinm florenorum. Rheuensium Reverendis Patribus Schola- 
rum Piarum deponei-etur : Dei Omnipotentis yindictam incur- 
rere se noverit et cei-tissime sciat. Quae omnia et singula, ut 
május suum i*obm' et tiimitatem habeant, quamprímum po- 
tero in Venerabili Capitulo Nitriensi horum onmium scrípto 
enan*atorum Fassionem viva Toce üngvae ministerio facere me 
adpromitto. In cuius rei Fidem ha.s meas Litteras obligatorias 
eisdem Rever^ndis Patribus Scholarum Piarum extradedi et 
manu propria subscripsi, sigilloque meo consveto muniyi. 
Actum in resideutia mea Strigonii, Anno Domini Millesimo L. 57 _ 

Sexcentesimo nonagesimo nono, Die Vigesima quarta Sep- 
tenibrÍB. Joannes Bottyán 

Colonellus, m. p. P. H. 

Coram me Stephano Szabó 
Parocho Köbölkuthensi, m. p. P. H. 

Coram me Emerico ab Assumptione 

Beatae Mariae Virgiiiis Scholarum Piarum Nitriciisium 

Procuratore, m. p. P. H. 

(Egészen Bottyán János saját kezével irt és aláírt eredetije gyűjtemé- 
nyemben ; hiteles másolata a nyitrai káptalan orsz. levéltárában.) 

32. 

Királyi oltalomlevél Bottyán számára. 

Protecti onales pro Joanne Bottyán Colonello, 
contra violentos ejusdem Impetitores. 

Leopóldxis, etc. Fidelibus nostris universis et singulis, 
signanter verő Dlustri Sacri Komani Impery Principi Paulo 
Eszterházy de Galántba, Perpetuo in Fraknó, annotati 
Regni Nostri Hungáriáé Palatino, Judici Cumanorum, Aurei 
Velleris Equiti, Intimo Consiliario et Locumtenenti nostro 
Regio, Cognato Nobis dilecto ; Spectabilibus item ac Magni- 
ficis Comitibus Georgio Erdődy de Monyorókerék, Montig 
Claudy et Varasdiensis Perpetuo, Barsiensis verő et Arvensis 
Comitatuum Supremo-Comiti, Tavernicorum nostrorum Rega- 
lÍTun Magistro ; Stephano Zichy, Praesidy no8tri Jauriensis 
et Confiniorum Eidem Vicinorum Vice-Generali ; Magnifico 
praeterea Francisco Klobusiczky Liberó Baroni de Zétény, 
Personalis Praesentiae nostrae Regiae in Judicys Locum- 
tenenti, et Consiliarys nostris eorumque Vices-Gerentibus et 
Magistris Prothonotarys, Sedisque nostrae Judiciariae Jura- 
tÍ8 Assessoribus, necnon Camerarum nostrarum Himgaricae 
et Scepusiensis Praesidi, Administratori, Directoribus, caete- 
risque Consiliarys, non secus quorumcunque memorati Regni 
nostri Hungáriáé et Partium Eidem annexarura Comitatuum, 
signanter verő Jauriensis, Comaromiensis, Pest, Pilis et Sold 
Supremis et Vice-Comitibus, Judicibus Nobilium, Juratis As- 
sessoribus, ipsisque Universitatibus, sed et utriusque Nationis Ö8 

Militiae nostrae Gfueralibus, CommcadaatibuR, Colooelli^ 
conindemqiio Locumtenentibus , Vexilliferis, Decuriouibas^. 
Qnartiriorum Magistrís et reliijuis Officialibus SellicÍB, cun- 
ctjs denique alys etiam modolati Regni nostri Hungáriáé 
Jtidicibus et Justitiarys, Ecclesiasticis ac Saecularíbus, sed et 
alteríus eujuscunque status, gradus, lionoris, conditioms et 
praeeminentiae subditis nostris ubivis constitutis et exist^nti- 
buií, cum praesentibus requisitia, salutem et gratiam. 

Graviter conquestus est Majestati nostrae Fidelis nosttT 
EgregiuB Joannes Bottyán, certae Militiae nostrae HuDgarí- 
cae Colöiiellu^ Quod licet idem a juvettttUe tua contra imttia- 
neg Christiani nomlnis hostes Turcas non sine manifesfo 
vitae suae pericvlo strenue puj/nnndo, per hocque Nobis et 
praefato Begno nostro Hungáriáé, ac coiisequent«r Sacra€ 
Ejusdem Kegni no$tri Coronae Jídelia sane et tUilia servUia 
praestitisset : nihilominns tamen non deessent nomiullí, qui 
tot et tantorum serritiorum et meritorum Ejusdem nullum 
respectiuu babentes, Eundem qaerulantem prootextu certanun 
piaeteusarum Tiolentianim seu damnorum, bis proxíme proe* 
terítis disturbiorum temporibus praetensive illatanim et patra- 
tiii-um, inferrique et patrari commissarum, varys proceasibus 
ct impetitionibus vexare et mortificare, taliterque Eundem, 
jam senio confectum mortique approximantem, Lítium fomi- 
tibus, gravissimisque expeusarum et fatigiorum profusiombus 
involvere noD dubitarent Quia verő idem Quaenilans, etiom 
si quid simili accidisset, id tamen non fraude dolo astu et 
privata malitia, exindeque proposito proprio commodo atten- 
tasset, verum partim dum omnia in statu mazimae confuaionis 
praedaeque variorum hostiiuu exposita, prímique occupantis 
tiiissent, partim verő ex commissione et mandato Belli Du- 
ciun et Generalium, adeoque superiorum suomm, facere et 
exequi curare ex Officy sui obligamine coactua fuiaseti de- Ob boc supplicatum extitit Majestati nostrae nomine et 
in persona memorati Joannis Bottyán debita cum instantia 
bumillime, quateiius Eundem contra et adversus universos et 
singulos ejiismodi Áctoi'es et praetendentea, aliosque qucsris 
praevia ex ratione violentos et illegitimos Impetitores, Túrba- 59 

tores ac Dauiuifícatores Ejusdem, in Kegiam nostram Pro- 
tectionem et Tutelam specialem recipére dignaremur. Cujus 
demissa instantia et supplicatione clementer exaudita, cum et 
alioquin etiam tot confusionum Bellicarum et duby Mártis 
status restitutionem similium admittere haud posset : Euudem 
Qaaemlantem respectu praemissorum universorum in nostram 
Begiam Protectionem et Tutelam specialem tam in peraona, 
quam in Bonis ac Bebus Ejusdem universis benigne recipien- 
dam, viceque et in persona nostra Regia vestrae etiam duximus 
committendlun tuitioni ac defensioni speciali. 

Eapropter Dilectioni et Pidelitatibus vestris, vobisque 
qiiibus supra, universis et singulis hamm serié benigne simul 
ac firmiter praecipientes committimus et mandamus, quatenus 
dmn et qnando aut quotiescunque per praesentes requisiti 
fueritis, aut altér vestrum fuerit requisitus : ipsum Quaerulau- 
tem tam in persona, quam Bebus Bonisque Ejusdem univer- 
sis, mobilibus et immobilibus, tam contra supraspecificatos 
Actores et praetendentes, quam etiam alios quospiam prae* 
via ex ratione violentos et illegitimos ipsius Impetitores, 
Türbatores et Damnificatores tueri, protegere et defendere, 
ipsique toties, quoties opus fuerit, assistere módis omnibus de- 
beatis et teneamini. Authoritate nostra Begia vobis hac in 
parte per nos plenarie concessa et attributa, Jureque et Justi- 
tia mediante. Secus non facturi ; praesentibus perlectis Ex- 
hibenti restitutis. 

Dátum in Civitate nostra Vienna, Austriae, Dje 10. 
February Anno Domini 1700. Begnorum nostrorum, etc. 

Alól : Protectionales pro Joanne Bottyán Colonello, con- 
tra illegitimos Impetitores. 

(Eredeti fogalmazat, a magy. kir. udv. Cancellária levéltárában. Nro 44. 

ex Pebruario, 1700.) 

33. 
Bottyán, Kecskemét károsának. 
Isten áldjon meg Kegyelmeteket mind közönségesen !j 
En bizonyos emberem által die 19. Április Pesten lévő 
ííemes Vármegye gyűlésekor levelem által requiráltam Ke- 
gyelmeteket ; de mivel akkor az embereknek neveit és eszten- -.' dot. mikor T*-*]! ? irH«-T»ai! í.»] ji*m tebf*ttf»in : azért most ezeu 
leTel^^nibeii iucludált ^fi]<'^sán<»í: jiárjából*) bővebben és minden 
TfJtaképj>en megérthette- Kérelmetek. Vannak most is még 
élö emí>ereL kik tndját bogr Tatából bozzám jővén ESszter- 
íramljan az Kegrelm^tek eml»erei és maradbataÜan voltam 
t/'»leL, — meit s<:»lia máskéut íol nem szabadulhatott az mar- 
liájok : és úgy. >ok kérésekre szabadítottam, és kezes lettem 
érettek. &jt még sci fáradságom volt ntána. s azon költségem, 
hogy föl kellett mennem Tatában, sok könyörgésekre az embe- 
reknek, — Xám. ennekelötte ennyehány esztendővel requirál- 
tam volt Kegyelmeteket a minthogy Kitlmlji^ nevű embert az 
város föl is küldött volt .Csáki László Uramhoz ő Xagjságá- 
hoz; mit végzett akkor? Kegyelmetek jobban tudja. Azért 
praevie Kegyelmetek íbredjék, és embereit folküldjen és az 
én kezes-levelemet Csáki László 6 Ns^sága kezébűl kihoz- 
zon; — hogyha Kegyelmetek elmúlatja: én solenniter pro- 
testálok az causálandó expensák miatt és erre választ várok 
mentőlhamarébb, mert én is judicialis terminust bis-quindenát 
praefigáltatom és azon executióval peragáltatni fogom, ország- 
ban élö törvényünk szerint, ha bűm és galibám lészen miatta. 

Ezzel Isten tartson Kegyelmeteket. — Dátum Strigonii 
die 27. Április Anno 1700. 

Maradok jóakarója Kegyelmeteknek 

Bottyán Jdnos m. k. 

Külczím : Adassék ez Levelem Kecskeméth Várossá 
Föbírájának és Esküdteinek, nekem jóakaróimnak, becsülettel. 
Kecskemét. P. H. 

(Sajátkezíileg aláírt eredeti levél, szab. kir. Kecskemét város levéltárá- 
baD. £ levélen Bottyánnak újon adományozott czímerű ép gyűrűpecséte 
látható, t. i. díszes foszladékoktól környezett pajzsban, hátralobogő 
mentés huszár vágtat, fölemelt jobb karjával görbe magyar kardot tartTa. 
mely kard élén levágott fö. A sisak koronájából karvasas kar emelkedik 
ki, görbe kardot villogtatva, melyen szintén levágott török fö. A sisak 
kördl a név kezdőbetűi, és pedig magyarul, jobbról: BO. s balról : JA. 
E czíraert h:isználja Bottyán később folyvást, tábornok korában is, halá- 
láig, ugyanezen gyűrűpecséttel és egy nagyobb metszetű alakban, de 3 
mely különben teljesen hnsonló, s a névbetűk is így vannak reá vésve. 
Mindkét pecsét monorü (ovális) és szép, correct metszetű.) ♦) L. föiebb, az 1685-ik évnél, I-sö sz. a. L. 61 34. 

Bottyán Jimos véginttzkedéssz&rd hiptalani hevalhha 

joszdgairóL 

Ego infrascriptus, Sacrae Caesareae Regíaeque Majesta- 
tis uriius KegiminiB Militiae Huugaricae Equestris Ordinis 
Oolonellus, fateor et significo universis, quibus expedit, siguan- 
iev verő quos infrascriptum negotium quoviamodo nunc vei im- 
posteram posset tangere et conccrnei e. Quod exacto animi mei 
deliberatione in altam summendo consideratíonem, pro exi- 
gentia et necessitate multoinim, in diversis locis et conjlictibua 
cttni naturali hoste ab Ajinis circiter vigintiquinque penes me 
praestitoi-um servitiorum et subitorum squallorum Egregy 
Stephani Tóit Fratruelis mei, et alterius Stephani Horváth 
Orphani, quem post obitum Genitoris et Genitricis suorum 
cum a tenella Ejusdem aetate ad praesens usque proprio meo 
victu et amictu intertenuerim et sumptibus ervdiri curaverim, 
prout et de praesentí curarem ; *) tercy verő Georgy Síley, 
pariter Fratruelis mei, inopiam et paupertatem ; necnon quarti, 
Joannis Molnár, Fratruelis itidem mei; Egregiorum item 
Joannis Grassakovích et Micha'lis Czaghány fídelium a«quot 
annis in Acquisitione et Comparatione praestitorum servitio- 
rum et fatigiorum insumptionem, ad quae ulterius quoque 
praestanda siquidem ydem omnes poUicerentui*, rationibus 
<*x praevys eam Ipsis attribui facultatem, quatenus super uni- 
versis Bonis et rebus meis mobilibus et immobilibus ac pecu- 
nia in Bonis haerente, a Sacra Caesarea Kegiaque Majestate 
Jus Regium et benignum Consensum impetrare, seque in ys- 
dem more consveto statuere possint ac valeant, dempta tamen 
qua Coacquisitricis Nobilis Dominae Judithae Lakatos Con- 
sortis ráta Portioné ; sub his (uti sequitui*) Conditionibus mé- 
dián tibus. Et quidem Primo Ut durante vita mea habeam 
omnium Bonorum meorum tam mobilium, quam immobilium 
liberura et pacificum usum, reseiTando nihilominus cum prae- 

*) Ez a táboruok által nevelt ifjú unokaöcs tüateté ki magát ké- 
sőbb, a kuruczvilágban, luint Bottyán buszárezrodúnok vitéz uniasfva. ) 
I 62 

dictis Bonis liberam disponendi facultatem, utpote proprys 
Causis, animaeque meae salute et refrigerio, ac alys quibusri^ 
necessitatibus. 2-da: Si injuria teinporum aut fors Bellonun 
interea temporis occurrendormn deberem ex illis Bonis exu- 
lare et alio migrare, vitae meae Conservatioiiis Cansa : tali in 
casu omnia mea mobilia habeam mecum transferendi facul- 
tatem, et cum ysdem libere disponendi. Non secus (quod Deus 
aveii»t,) 9i in Captivitatem aliquam inciderem, libere possím 
pro exigentia necessitatis meae ysdem praefatis Bonis mobiH- 
bu8 et immobilibus uti et disponere. 3-tio : In casu Mortis 
modemae meae Consortis Nobilis Dominae Juditkáé Lakatos. 
si contingeret me aliam ducere Uxorem, ex qua proles susci- 
perem: haec Fassio nullius habeatur vigoris. 4-to: Ut ipsi 
intronotati Cessionary, quibus facta est haec Fassio, aeque se 
mihi ligent, dentque superinde sufficientem et legalem Caute- 
lam, quod durante vita mea sese vdem omnimode accomoda- 
hunt et ad serviendum' juxta temporis exigentiam, necessita- 
tesque meas promptos et fideles exhibebunt, ac ne in minimo 
quidem Bonomra praedictorum usuatione et libera disposi- 
tione, manuque tentione me uUo sub praetextu et colore qua- 
licunque turbare praeaument. In cujus rei május robur, has 
litor/is manus meae subscriptione et sigilli impressione dandAS 
osse duxi. Actum in Residentia mea Köbolkútiensi, dje quarta 
Monsis JuH}', Anno Millesimo Septingentesimo. 

Joannes Bottyán ColoneUus, m, p- 

L.S. 

(A nyitrai káptalan 1700-ik év Bzeni-András apostol napján kelt bisony- 
sáj]rtcv(S ós bevalló levelében átírva. Létezik pedig e káptalani pecsét alatt 
s Uiteh^ alakban kiadott testimoniale-fassionalis-Ievól eredetge a magj- 
kir. udv. cancellária levéltárában, — hová az illetG érdekeltek által a 
kir. luegerflsités elnyerése czéljából benyújtva jutott vala, — I. LeopoW 
llécsben, 1700-ik év december 16-án ez ügyben kelt Regíus Oonsensuíá- 
nak eredeti fopralmazata mellé téve, sub Nro 28. ex X-bri, 1700. Megvan 
továbbá szintén hiteles másolata Leopold e kir. meger6s(t<( levelébe stó 
í*/.erint át ívva az országos levéltár királyi könyveiben is : Liber Regios 
Tomus XVI. Anno 1700—1706. pag. »2— 95.) 63 35. 
Bottyán nyilatkozata csongrádi jószág airóL 

En, Kegyelmes Koronás Király Urunk ö Fölsége egy 
magyar lovas-regimentének Oberstere Bottyán János, Adom 
tudtára mindazoknak, az kiket alább írt dolog akármimödon 
illetne és illethetne, hogy minémo pusztákban Nemes Cson- 
grád Vármegyében lévőkben, nevezet szerint peniglen Fel- 
Gyűben és Szántóban az elmúlt esztendőkben néhai idösbik 
Szántó János XJramtűl és ö Kegyelme János fiátúl, azonkép- 
pen néhai Csúcs László András fiátúl és több maradékitól 
bizonyos summában és arrúl költ obligatoria-levelekben ube- 
rius deciaráit conditiók alatt aquiráltam és pacifice két vagy 
három esztendeig bírtam vala^ — most pediglen nem tudatík 
mitűl viseltetvén, Méltóságos Gróf Generális Síik éntülem 
pénz nélkül elfoglalta ; lévén pediglen ezen pusztákban egy- 
némelly osztálos atyafiaknak részei, az mellyeket én meg nem 
vettem, jóllehet, hogy magam részeimet és pénzemet annyira 
nem félthetem, — mindazonáltal, hogy azok az kiknek részei 
nincsenek eladva, kárt ne valljanak, ezek az eladó felek is má- 
soktúl ne háborgattassanak jövendőben, — erre léptének: 

Elsőben kötötték azon két pusztát de integro és minde- 
nestül ezer forintban, úgy mindazonáltal, minthogy praetitu- 
lált Generális Síik Uram ő Nagysága documentumjaimat 
kÍT&nta, aztot megmutathassák, és ha nem doceálja, leteszi 
az ki feljebb lészen arról előbb költ levelemben denotált sum- 
niánál, és kifizetvén az ki nem fizetett portiókért mind az két 
posztárúl az ki nem fizetett atyafiakat : maradandó summa 
pénzben illy osztál fog következni fáradságért és költségért, a 
ndkor is Bottyán János Uram hasonfelét veszi az pénzben^ 
niink peniglen mind az két ág, másik felét felvévén, magunk 
kiizött elosztjuk, atyafiak. 

Másszor, hogyha praetitulált Generális Síik Uram ö 
I^agysága még drágálná, és azon háromezer forintokat letenni 
nem akarná: oUyankor tartozom Bottyán János, háromezer 
forintos leveleket eo facto kezekhez visszaadni, és ha vissza 
nem adnám, vagy visszaadni nem akarnám : szabad lészen ő 
Kegyelmeknek Vice-Ispany Uram commissiója mellett és J>4 

szolgabíró és egj esküdt Traimék által háromezer forintig 
akármelly jószágomból magoknak és famíliának satisfactiút 
tétetni. Annak nagyobb bízonságára adom ezen levelemet 
alól snbscribált nemes személlyek előtt Actum Strigony? <]ie 
26. Junv Anno 1700. 

Boffffán János m. k. 
Coram me Stephauo Szabó P. H. 

Parocho Köbölkutiensi, m. p. P. H. 
Coram me Joanne Grasakovics. m. p. P. H. 
Coram me Jacolx) Fabricy, m. p. P. H. 

(Egykorú másolat a b. Palocsay -család leTéltárában, LiOc.<én.) 

36. 
Királyi jóváhagyás Bottyán János végintézkedtstn* 

Consensus Regius super conditionata Fa^- 
sioneColonelliJoannis Bottyán, pro parte Ste- 
phani Tóth et reliquornm infrascriptorum. 

Nos Leopoldus, etc. Memóriáé commendamus, etc Qvod 
pro parte et in personis Fidelium nrorum Egregiorum Stepliaiu 
Tóth, alterius Stephani Horváth, Georgy Síley, Joannis Mohiár. 
alterius Joannis Grasakovich et Micháelis Czagán\' exhibitAt? 
sint Nobis et praesentatae certae qvaedam fidelium nrorum 
Honorabilium Capituli Ecclae Nitriensis literae testimonialeí 
ipso die Sancto Andreáé Apostoli Sacro, in Anno Dni ITO^J. 
niodo elabenti in simplici papiro patenter confectae et emaiw- 
tae, sigilloque ejusdem Capituli usitato et authentice commu- 
nitae, certam quadam fidelis similiter nri Egregy Joannis 
Bottyán unius Regiminis Militiae nrae Hnngaricae Equestris 
Ordinis Colonelli fassionem Latino Idiomate condnnatani 
transumptive in se continentem, quibus mediantibus idem 
Joannes Bottyán Colonellus, superius recensitis Stephano 
Tóth, alteri Stephano Horváth, Georgio item Síley, Joanni 
Molnár, prout et alteri Joanni Grasakovics et Michaeli Cza- 
gány eam facultatem, quateims ipsi super universis bonis et 
lebus ejusdem Joannis Bottyán mobilibus ac immobilibus, p^" 
cuuiaque in bonis per illum emptis et comparatis haereaU' 
(dempta tamen Nobilis Dnae Judithae Lakatos, Conthoi*alÍ5> 66 

ejusdem qua coacquisitricis ráta portioné) Jus Regium, Be- 
nignumque Consensum Nrum a Majestate Nostra pro se im- 
petrare seque in ysdem more consveto statuere possint, certis 
rationibus justisque de cansis et motivis animum ejusdem 
Joannis Bottyán ad id inducentibus, modisque, formis et sub 
conditioiubns in suprafatis fassionalibus Testimonialibus Li- 
terís nberius denotatis et expressis dedisse et attribuisse, cum 
praeattactisque universis bonis et rebns suis mobilibus ac im- 
mobilibus pecuniaque in Bonis per se acqnisitis et comparatis 
haerente disposuisse, fassusqne fuisse dignoscebatur tenoris in- 
frascripti; supplicatum itaque extitissent Majestati nrae nomini- 
bu8 et in personis superius nominatorum Stephani Tóth, alte- 
rius Stephani Horváth, Georg5' Síley, Joannis Molnár, alte- 
rius Joannis Grassakovics et Michaelis Czagány debita cum 
instantia humillime, quatenus Nos praeattactas Literas Fas- 
sionales Testimonialis, omniaque et singula in ysdem con- 
tenta, ratas, gratas et accepta habentes, Literisque Nris 
inseri et inscribi facientes, praemissis fassioni, dispositioni et 
facultatis attributioni Nrum Regium Consensum, benevolum 
pariter et assensum praebere dignaremur. Quarum quidem 
Literarum Fassionalium-Testimonialium tenor sequitur hunc 
in modum : Nos Capitulum Ecclesiae Nittriensis. Damus pro 
memória. Quod Generosus Dnus Joannes Bottyán, Sacrae 
Caesareae Begiaeque Majestatis unius Regiminis Militiae 
Hungaricae Equestris Ordinis Colonelhis, coram nobis perso- 
naliter constitutus, onera et quaelibet gravamina universum 
haeredum, successorum, fratrum, sororum, amicorum, consan- 
guineorum et affinium suorum, aliorum etiam quorumlibet, 
quos videlicet praesens infrascriptum tangeret et concemeret, 
seu tangere et concernere posset negotium, quomodolibet de 
praesenti vei in futurum per omnia in se assumendo et le- 
^ando, matúra etiam et exacta animi sui deliberatione intra 
se praehabita, sponte et libere exhibuerit Nobis et praesenta- 
verit subinsertam suam fassionem latino idiomate ooncinna- 
tam, quam vivae etiam vocis suae eloquio reiteravit tenoris 
hujusmodi : Ego Infrascriptus, Sacrae Caesareae Regiaeque 
Majestatis unius Eegimini Militiae Hungaricae Equestris Or- 
dinis Colonellus, fateor, — (Következik Bottyán 1700.jún.4-én 

n. Rákóczi FerencE levéltára. Ehtf oszt. Had- é» belflgy, IX. köt. 5 66 

Köbölkáton kelt föntebbi végrendelkező levele, szórél-szóra át- 
íira.) TTude Xos super hujusmodi fassione prselibati Dni Co- 
loDelli Joannis Bottváa coram Xobis inscrípto (uti praemis- 
sum est) exbibita ot riva etiam voce repetita, praesentes Lite- 
ras Nras Testiinon iales-Fassionales sub sigillo nro Capitnlari 
usitato et Aatbentico suprafatis Cessionariis Juríiim Eoraii- 
dem futuram ad cantelam ncccssarias extradandas esse dim- 
mus et concedcndas. Communi svadente Justitia. Dátum Ipso 
Festő DieStiAndreaeApostoliAnno Dni Millesimo Septingen- 
tosirao, L. S. Nos itaqne hnmiHima antelatorum Stephani Tóth 
ac alterius Stophani Horváth, Georgy Sílev, Joannis Molnár, 
alteríus Joaunis Grassakovicb et Michaőlis Czagány supplica- 
tione Nrae propterea facta Matti Hegia benignitate esaadita 
clementer et adniissa, praeinsertas Literas Fassionales-Testi- 
moDiales non abrasas, non cancellatas, neque in aliqua suj 
parte suspectas, Yerum omni prorsus vitio et suspicione caren- 
tes, praesentibusque Literís Nrís de verbo ad verbum sine di- 
minutione et augmentu aliquali inscrtas et inscríptas, quoad 
omnes eanindem continentias, clausulas et articnlos eatenns, 
quatenus eaedem rite ac legitimé existunt emanatae, viribus- 
que earuiidem veritas suffragatnr, ratas, gratas et accepta ha- 
bentes, praemissis fassioní, diapositioni et Benignum desuper 
CoQsensum Nnim Regium impetrandi facultatis attríhutioni, 
omnino eundem Consensum Nrum Regium praebuimus; Imo 
acceptjtmus, appixibamus, roboramus, ratificamus, confinna- 
mus, benevolumque praebemus et assensum.Salvo Jure alieno, 
potissimura verő Ecclanim DEI. Harum Nranmi Secreto Ma- 
jori Sigillo Nro, quo ut Kex Hungáriáé utimnr Impendenti 
commuuitarum vigore et testimonio Literarum. Dátum per m»- 
nu8 fidelis Nn Xobis dilecti Rodi Ladislai Mattjasovszky 
Eppi Nitriensis, etc. AuIae Nrae Cancellary, in Civitate Xra 
Vienna, Auatnae, die 16-taMen9Ís Decembris Anno Domini 
Millesimo Septíngentesimo. Lfopoldus m. p. P. H. Ladislaus Mattyasovszky 
Eppus Xittriensis, m. p- 
Franciscus Somogy m. p. 6 7 

(£ Begius Consensus s. k. aláirott s a nagy kir. pecséttel megerősített 
eredeti kiadványa, Bottyánt és rokonságát illető több irománjmyal 
együtt, jelenleg Oyárfáa Józ$ef maros- vásárhelyi kir. törvényszéki bíró 
úrnál létezik. Eredeti fogalmazaia megvan a magy. kir. udv. Cancellária 
levéltárában, snb nro 23. ex X-bri 1700. Hiteles másolata a *L\her Re- 
glu8< XVI, kötetébe (1700—1706.) pag. 92—95. iktatva találtatik. (Orsz. 
levéltár.) Végre egyszerű, de szintén egykorú és teljes másolata a Nemzeti 
Miizemn kézirattárában, a Nagy István hétszemélynök-féle gyűjtemény 

iratai között.) 37. 

Bottyán a nyitrai kegyesrendü fugymnasiumra fett alapítvá- 
nyát 3000, Rh, frtra egészíti ki, 

Ego infrascriptus recognosco et fateor per praesentes, 

notum faciens quibus expedit universis & singulis. Quod pos- 

teaquam huc ad Residentiam meam Köbölkuth voci tatain Ee- 

verendus Páter Andreas a Conversione Sancti Pauli, Schola- 

nim Piarum per Hungáriám Vice-Provincialis die 1 5. Juny 

Anni labentis Millesimi Septingentesimi Primi advenisset, mi- 

bique Die immediate sequenti rationem sui adventus expo- 

suisset, se Plenipotentiam a Patre suo Generáli, mecum 

ratione Sacri quotidiani in perepetuum dicendi, stipulandi et 

finálém contractiim faciendi habere, ciijus Plenipotentiae tenor 

de verbo ad verbum in acceptatione uuiic fati Patris Andreáé 

huius Contractus apponitur, ac eatenus contractum suum pri- 

vatum, die 6. January Anni ejusdem 1701. peractum confir- 

mare et finaliter perficere velle detexisset. Insuperque, ut in 

praeadcitato Contractu refertur, Residentiam suam Nitrien- 

sem, ratione bis mille florenorum, super quibus in Venerabili 

Capitulo Nitriensi pro attacta Eesidentia Scliolarum Piarum 

Nitriensi adhuc in Anno 1700. suo modo feccrem Fassionem, 

velut in dicta Fassione uberius páterét, non esse sufficienter 

assecuratam, sed restare et requiri pro Icgali affidatione dictae 

summae bis mille florenorum E-henensiuni in Bonis meis immo- 

bilibus inscriptionem, quatenus in casu & tempore necessitatis 

levandae ejusmodi Summae Capitalis rationabilem et Juribus 

Patriae convenientem habere queant recursum. '^* 68 

Eatenus ego assumptis in me et Consortem meam Nobi- 
lem Juditham Lakatos Tocitatam, uniTersorumque Successo- 
rum et Legatariorum Nostrorum qiiibusvis oneribus et grava- 
minibus : justa praelibati Patris Vice-Provinciális instantia 
matúra et exacta animi deliberatione perpensa pariter et ad- 
missa, praerecensitam Snmmam Capitalem bis Mille floreno- 
inim in Bonis meis Hipothecarys Köbolkuth vocitatis assigno 
it inscribo, ita, ut Successores vei Legatary Nostri, aut quo- 
cunque alio nomine utriusque Sexus vocitati, post fata Manu- 
tentuary (quos serio et gravissime in Conscientia obligatos 
facimus) nunc rec^nsitam Summám bis mille florenorum Rhe- 
nensium eflFective teneantur deponere, aut legale interessé sex 
per centum computando quotannis pendere, quamdiu praeli- 
batae Residentiae coUective vei disjunctive sumptae Schola- 
rum Piarum Nitriensium placuerit prae manibus illorum ean- 
dem Summám relinqvere. 

In casu verő borúm Bonorum Redemptionis, Hlustrissi- 
mus Dominus Comes Nicolaus Josephus Pálflfy (Titulus) a 
quo haec Bona Köbölkuthiensia habeo, aut ejus Succ€Ssores vei 
Legatarii, quocunque nomine vocitati, tenebitur et respectíve 
tenebuntur eandem Summám bis mille florenorum B-benensium 
praeprimis eidem Residentiae Scholarum Piarum Nitriensi efFe- 
ctive deponere, aut respective ut supra dictum est, interessé le- 
gale quotannis solvere obligabitur, et respective obligabuntur. 

Tum quoque quoniam in fassione mea supra adcitate 
coram Venerabili Capitulo Xitriensi facta, saepius íatam Ite- 
sidentiam Scholarum Piarum Nitriensium ad unum Sacnim 
pro me et mea Consorte Nobili Juditba Lakatos vocitata quo- 
tidie dicendum (nimirum pro me tam vivő, quam defuncto 
hebdomadatim sex Sacra, pro Consorte verő mea itidem tam 
viva, quam defuncta, unum Sacrum voluerim facere obligatam. 
quamvis eatenus bis mille floreni haud sufficerent,) appromit- 
tens me respective pix) nunc nominata Residentia plura fa- 
cturum, idipsum et de facto confirmo syncereque adpromisso, 
me ejusmodi summám ex qua sufficiens interessé pro quotz- 
diano Sacro perpetuo, pro singulis denaros 50. computando 
quiret provenii-e, adaequatunmi et in meo Testamento cmn 
onere Succossorum quorumcunque et Legatariorum relictti- 69 

rum, imo pro liberó arbitrio, si mihi bene yisum fuerit, 
aucturum. In casu yero quo Dívina permissione, (quem Deus 
optimus maximus auertere dignetur) cum mortales simus, te- 
stari nequiremy utpote si repertina morte praeyenirer, vei 
insperate in Bello qualicunque justo vei injusto occiderer, aut 
demum quocomque tandem casu fatálig aut qualicunque no- 
mine vocitato infortunio, aut incendio, submersione, etc. vita 
privarer, quocunque tandem casu interveniente ex Testamento 
exmitterem, tum in tali eventu Successores mei & Consortis 
meae, ita etiam Legatary nostri instituti ex Bonis primo mo- 
bilibus aut immobilibus, praesens nostrum sincerum et reale 
adpromissum omni absque defectu pro refrigerio animarum 
praeprimis complere et omni absque dilatione eflfectuare tene- 
buntur atque obligabuntur. 

Quatenus porro vita mea durante Reverendi P. P. Scho- 
larum Piarum Domus Nitriensi annuum censum seu Interessé 
respective quotidiani Sacri certo valeant percipere, adpromitto 
&. obligo me quotannis in parata pecunia pro duabus Batis, 
nimirum una in medietate pro Festő Sancti Q-eorgy Martyris, 
altéra verő in medietate pro Festő Sancti Michaélis Archan- 
geli, ilorenorum centum & quinquaginta omni absque tergi- 
versatione depositurum, pro residuis verő florenis triginta, vi- 
ctualia : ut sünt frumentum, vinum, caseum et butyrum, meis 
fatigys pro Residentia Nitriensi administraturum, vei si ita 
judicavero,praefatos florenos triginta in parato aere per me vei 
meos homines consignaturum. 

Volo autem, ut haec nostra Fassio, majori pro securitate 
A affidatione, coram Vrabili Capitulo Nitriensi producatur et 
ibidem mediante meo Plenipotentiario fassionem praesentem 
vxhibente, authenticetur, ac tandem si placuerit Reverendis 
Patribus, hujusce meae postremae dispositionis a Sua Sacratis- 
sima Caesarea Regiaque Majestatae confírmationem expostu- 
lare, meum superinde assensum et consensum praebeo sponte 
et libere, imo impositive praecipio, quatenus ejusmodi confir- 
mationem ne mea haecce dispositio quocunque meo Statu 
mutató, aliquomodo immutetur, sed ad majorem Dei Glóriám, 
Proximorum utilitatem, et refrigerium Animarum in integro 
conservetur et in efifectum deducatur, Patres Piarum Schola- 70 

ruiuVice-ProvinciaeHiiDgaricae primo quovis tempore allabo- 
rent obtinere. In quorum omninm et singulorum majorem 
lidem^ indabitatninque robur, hasce nieas Fassionales et per 
modum ul^imae Dispositionis Becogiiitionales mana propríaet 
coiisvetü ineo Sigillo roboratas dedi. In Köbolkűtb, die Dedma 
sexta Juny Anno MiUesimo Septingentesimo primo, 

Joannes Bottyán 
Colonellus, m. p. P. H. 

(Eredetije a nyitrai káptalan orsz. levéltárában.) 

38. 

Botti/fín ts nt'Je, legatdriusai beiktatásának ellentmondanak. 

Nos infrascripti, ex certis graTÍssimis i-atíonibus, signan- 
ter verő ad conseiTandam Matrimonv mutuam concordiam et 
pacem. rebus bene pei-pensis et mature consideratis, quod 
Statutio inchoata in Bonis meis Köbölkűth et alys, ut in Suae 
Sacratissimae Caesareae Regiaeque Majestatis Consensoalí- 
bus per Eos ex connirentia mei. absque praescitu Consortis 
meae impetratis uberius páterét in grayissimum Terty esset 
praejudicium damnumque nianifestissimum ; eatenusque in 
dictis Litteris deuominati Legatary mei, contra onine jus et 
fas. Bona optimo jnre ad alium spectantia injnriosissime ap- 
prehenderent, possiderentque et usnarent, quod nequaqnam 
tolerandum est. Hinc, his et similibus matui-e et exacte consi- 
deratis : ego Joannes Bottyán, Sacratissimae Caesareae Eegiae- 
qne Majestatis nnius Regiminis equestris ordinis Colonellus, 
cum Consorte mea Jnditha Lakatos vocitata, solemnissime, me- 
diantibus hisce nostris Litteris, per Admodum Reverendum 
Patrem Andreára a Conversione Sancti Pauli Scholarum Pia- 
rum per Hungáriám Vice-Provincialem expeditis , inchoatae 
Statutioni contradicimus, et si quid juris Statutis per hoc col- 
latiim esset : illud annihilamus, annullamus et ex integro cas- 
samus, inbibemusque ad alia Bona ejusmodi Statutionem pro- 
sequeudi, veluti nobis injuriosam et damnosissimam, neonon 
juribus nostris et nostroinim Consangvineorum praejudiciosissi- 
mani. In quoinim fidem hasce Litteras nostras contradictorias k 71 

iuhibitoriasque et protestatorias, sigillis uostris munitas sub- 
scripsimus, ad Venerabile Oapitulum Nitriense deportandas et 
repraesentandas. Actum in Köbölkúth, die 17. Juuy Anno 
Domini 1701. 

E(]o Joannea Bottyán Colonellus, m. p. 

subscribo et sigillum nieiim 

etiam pro Consorte mea ap- 

pono. P. H. Lakatos Jiulita, 

(Eredetije a nyitrai káptalan orsz. levéltárában.) 

39. 
-fl//. Eszterhdzy Pál nádor, a búcsúi határ igazítás ügyében. 

Pauliis, etc. Egr. Melchiori Sándor, Comitatus Strigo- 
nieusis Vice-Comiti salutem cum favore. Expositum est Nobis 
nomiue et in persona Egregy itiáem Joann is Bottyán, Suae Mat- 
tis Scrmae certae Militiae Hungaricae Colonelli. Qualiter« te 
Esztergom vármegye kiküldetéséből ő Felsége Bécsben f. 1702. 
év január hava 9-kén és Laxenburgban május hava 28-káu 
kelt kegyelmes mandátumai következtében, Kollonics Leopold 
herczegprimás kértére ö Emja Búcsú nevű faluja és nevezett 
Bottyán János Köbölkúth és Bátorkeszi nevű falui között ha- 
tárrevisiót, illetőleg, ha szükség, új határvonást akarván esz- 
közölni, — Búcsú és Köbölkúth között a határbéj árast f. é. má- 
jus 11-kére tűzted ki, sőt meg is kezdetted, daczára annak, 
hogy föntczímzett Exponens ö Felségétől a teiminust aug. 
21-kére elhalasztó kegyelmes mandátumot nyert volt. Mivel 
pediglen Exponens előtted is felmutatandó contractualis- 
leveleivel bebizonyitandja, hogy a Köbölkúth és Bátorkeszi 
községek határaiért evictiót vállalt azok örökös földesurának 
gr. Pálffy Miklósnak is előlegesen értesítve kell lennie a jó- 
szágait érdeklő határigazításról, hogy azon alkalommal teljha- 
talmazottja ellenőrködjék: annálfogva ezennel palatinusi teljes 
authoritásunkból meghagyjuk neked, hogy az érintett határ- 
járást aug. 21-ike előtt megkezdeni ne merészkedjél, vagy ha 
már megkezdetted volna : azt tüstént félbenhagyasd az imént 
mondott határnapig és a Tripart. 74 — 75. B<észei értelmében 
járj el, mindeneket s azoknak eredetét, okait, jól megvizsgáld 72 

s írásban tüzetesen kiadd a feleknek. A határígazitás költsé- 
geinek fele az érseket, fele pedig gr. Pálfiyt, mint örökös föl- 
desurat fogja illetni. Communi svadente justitia. Secus nec 
facturus. Praesentibus perlectis, Exhibenti restitutis. — Dá- 
tum in possessione Köpesd,*) die 13. July 1702. 

(Egykorú másolat, a kir. Ouria levéltárában.) 

40. 

Hatdrigazítás a prímás és Bottyán falui közötte 

Leopoldus, Dei gratia, etc Kollonics Lipót berezeg, 
mint esztergomi érsek élőnkbe járulván, alázattal s panaszosan 
jelenté, hogy a midőn a mi korábbi rendeletünk értelmében a 
kívánt határigazitást Esztergom -megyei Bűcsű nevű érseki 
falu és Köbölkút s Bátorkeszi helységek között, a nevezett 
vármegye e f. 1702-ik év aug. 21-ikére tűzte volna ki s az alis- 
pán Sándor Menyhárt, a többi kirendelt hivatalos személyek- 
kel e végből a hely szinén megjelent : tehát ugyanakkor, az 
utóbbi faluknak gr. Pálffy Miklóstól zálogjogon való birto- 
kosa, >Fidelis Noster Egregius Joannes Bottyá)}, certae Mili- 
tiae Nostrae Hungaricae emeritus Colonellus« a maga ügyvéde 
és Pálfify Miklósnak Pécsy Mátyás nevű szolgája által a határ- 
igazítás foganatosítása ellen tiltakozott, a nevezett TéASj 
grófnak Köbölkút és Bátorkeszi határait minden változás 
ellen biztosító szavatos-levelét (Literae evictionales) mutatván 
elő. Ekképen az elrendelt határígazitás megakadályoztatott, 
és így a Búcsú község határából az érsektől idők folytán ész- 
revétlenül elfoglalt bizonyos darab fold tovább is az előbb ne- 
vezett helységek határához csatolva maradott. Jelen parancso- 
latunk erejével tehát szigorúan utasítjuk Sándor Menyhártot 
Esztergom vármegye vice-ispánját, hogy azon határjárást ha 
szükség, brachiummal is hajtsa végre, és a múltkori eljárás 
megakadályozása által okozott költségeket az érseknek az ♦) Tebát Köpesdi Tolvay Gábor nádori ítélömester adta ki. BajU 
is áll kivűl : 'Mandátum Melchiori Sándor V.-Cotti Cottus Strigron. a<í 
Instantiani JoaLnis Bottyán directum, sab Protbonotariatu Gábrielt 
Tolvaj. € 73 

ellentállott felekkel téríttesse meg. — Nec secus facturus, etc. 
Dátum Viennae, die 27. Octobris A. D. 1702. 

Leopoldua m. p. P. H. 

(Nagy nylltlevél-alakban kiállított kir. parancs. Eredeti, Leopold s. k. 

aláírásával, nagy pecsétével, s Mattyasovszky László cancellár és Somogyi 

Ferencz ellei^egyzéseivel, a kir. cúriai levéltárban.) 

41. 

Királyi védlevél Bottyán részére gr. Batthyány Addm ellen. 

Leopcldus, etc. Fideli Nro Egregio Magro Joanni He- 

venyessy de Kis-Heves, Personalis Praesentiae nrae Begiae in 

Judicys Locumtenentem et Consiliary Prothonotario salutem et 

gratiam. Expositum est Matti Nrae nomine et in persona Fi- 

delis aeque nostri Egregy Joannis Bottyán. Qualiter Tu, vir- 

tute certi Mandati Palatinalis Praeceptorio-Executionalis, pro 

parte ac ad Instantiam Fidelis itidem nri, Nobis syncere di- 

lecti SpUs ac Magci Comitis Adami de Battyán, perpetui in 

Németh-Ujvár, Judicis Cnriae Nrae Regiae, Regnonmique 

Nroinmi Dalmatiae, Oroatiae, Sclavoniaeque Báni, Camerary- 

que et Consiliary Nri Intimi, in hacce Archi-Ducali Citte Nra 

Vienna Austriae, die 25. praeteriti Mensis Septembris Anni 

modo labentis infrascripti, occasione et praetextu abactionis 

seu abigi curationis certorum pecorum colonorum in Posses- 

sione Bicske Cottuque Albensi situatae commorantium, alias 

iu eodem Mandato Palatinali fusius ac limpidius expresso- 

mm emanati, Tibi praeceptorie sonantis ac directi, Eideiu 

Exponenti certum judiciarum pro primo die proxime aflfuturi 

Mensis Decembris Anni pariter modo habentis in infrascripti 

in Lib. Begiamque Gittem Nram Strigoniensem, pro Causae et 

Litis ejusdem Revisione ac Discussione, medio transmissarum 

eatenus Literarum tuarum Certificatoriarum praefixisses Ter- 

nünum, quo adveniente, Tu Mandati Ejusdem tenoribus atque 

Continentys Te-met accomodando, nefors etiam Oausa in prae- 

ieclarata finaliter procedere, memoratumque Exponentem in 

totali partis adversae Actione et Acquisitione convincere et 

^ggravare velles ac intereris, damno et praejudicio praefati Ex- 

ponentis gravi admodum ac manifestae,« Mire nézve is Exponens 74 

L'lüttuuk c törvéuykezési eljárás letiltásáért esedezTéii, s mi 

I kérését, — miután az 1563. XL^TII, az 1587. YXTY az 

159H. XXX^T^ésazl638. XXyiLtcz.-ekTÍ1^03 értelme 

ázeriut az ilyféle >rioleDtiaram reqtiisitiones, ex eisdemque 

i'tuersorum damnonim i-ecuperatioDes,* nem itélSmesterí. de 

vármefiyei bíráskodás alá tartoznak, — méltányosnak és jogos- 

y u.ik ítélvén : Jíeked ezennel komolyan és erősen megliagyjuk s 

n > parancsoljak, liogy jelen rendeletünket révén, és a dolgot 

', úgy miiit nekünk előadatott találván, a föntebbi törvényes 

okok miatt az említett ügyben >nec in praefixo, sed nec expost 

praeligeudo Termino ullo pacto procedere, Teqae in Caosae 

bujus, Judicatum Tuum minimé concementis, Revisionem ac 

Discussionem quoquomodo immitere ausis, Pai-tem verő adver- 

saiu ad ordinariam inque praecitatis Legibus Kegni praescri- 

ptaiu viiim relegave módis omnibus debeas ac tenearis. Com- 

uiiiiii svadeute Justitia. Secus uec facturus. Praes. perlect 

Exhib. n^tit. Dátum in Citte Xra Vienna, Austriae, die 27. 

Meusis Novembris Anno 1 702. 

Kívül : Juridicum Inhibitorium pro paii« Joaunis Boty- 
tyán, coutra Comitem Adamum de Battyán, Judicem Curiae 
RefTÍae, Protlionotario Joanni Hevenyessy sonans. 

(Eiv<leti fogalmazat a nwgy. kir. udv. Caucellnrin levéltárábau- Nru 61. 
ex 9-bri nüs.) /. LfOf'old óvó Ifvch (j iiililorho::, Bottyán iigi/rben. 

I^opoldiii Dei gratia. etc. Illnstris S. B. I. Princeps, 
Cogiiate Nobis dilecte ! Quaenam sit Fidelis Nostri Egregy 
Joannis Bolt_i/c!n O/loitelU Xostii demissa coram Majestate 
Nostia tacta instautia, et qualiter se extra legitimam Juhs 
ordinem convictum fuisse 4iicruletiir : ex inclusis huroillimi 
Ejusdem memoríalis geuiunis paribns uiierius intellectura est 
Dilecti" Yestra. Quo in passu, an omniuo Instantia et preces 
ejusdfm Teritati uitantur ? beuigne experiri cupientes, clemeu- 
Wv rosiilvimns, ut usqiie uberiorem iiiformationem et superinde 
subaecutiiram clementis^imam rcsolutionem Nostram, hoc iu >^ 75 

passu, ob praetensam attentatae Executiouis oppositioncm, 
nulláin pro parte adversa expediatur Brachiale Mandátum. 

Quapropter Dilectioni quoque Vestrae hisce benigue 
conunittimas et mandamus, quatenus praelibata clementissima 
fiesolutione Nostra taliter percepta, praemisso in casu ad 
Fartis alterius Instantiam nullum omnino Brachiale M anda- 
ttun contra memoratum Supplicantem extradare velit, imo si 
interea temporis quodpiam extradedisset, illico revocare, Par- 
tesque praedeclaratas ad Majestatem Nostram, ab ulteríori 
benigna in praemissis Eesolutione nostra praestolaturos rele- 
gare noverit et debeat Eadem Dilectio Vestra. Cui Gratia 
Nostra Caesareo-Regia benigne jugiterque propensi manentes. 
Datnm Viennae, 13. x-bris 1702. 

Alól: Princeps Palatínus inhibetur, ne in certa causa 
judicialiter praecipitata contra Colonellum Joannem Bottyán 
propter oppositionem Executionis Brachiale Mandátum ex- 
trádét. 

(Eredeti fogalmazvány a magy. kir. udv. Oancellária levéltárában. Nro 

35. exx-bri 1702.) 

43. 

Bottyán ezredes gr. Koháry István tábornoknak, 

Excellentissime Domine Comes, Domine mihi 

Patroné gratiosissime ! 

Ajánlom Excellentiádnak alázatos szolgálatomot. 

Szécsénben emanált, elapsa octava die modo íluentis 
Mensis et Anni infrascripti nagy becsülettel vettem úri le- 
velét. Mellynek continentiáit hogy olvastam, egész testem 
felháborodott ; olvasván legfőképpen áztat, hogy azon kóborló, 
magyar nemzetségünknek rontói és országunknak pusztítói 
záLszlókot is emeltek már ; félek, hogy mostani, országunk ol- 
talmára vitéz embereknek való üressége ob fortuitam rebellium 
eorundem consurrectionem kárt ne valljunk. De bízván abban 
az sententiában : nunquam vidi justum derelictum, et qui spe- 
ravit in Deo, ab inimicis suis non confunditur, — bízva bízom, 
hogy (Isten) az én legkegyelmesebb, szentséges koronás kirá- Ijomot és uramot nem adja ellenségeinek hatalma alá. úgy az 
baereditarium Maríamini országában öszTegyfUt (injusta amu 
vibrantes) népek, gjűzhetetlen fegyvere által leterültetnek ; kik 
ellen én liÍTségemtűl és kötölösségemtöl viseltetvén, nemcsak 
magam ellenek fegyvereskední fogok : hanem más vitéz embe- 
reket is, bízom Istenem után, hogy készpénzért magamhoz hó- 
détváu, — azon kuruczok ellen Öszveszedhetek. Proinde Excel- 
lentiád méltóztassík az Tekéntetes Hadakozó Tanácsot infor- 
málni , hogy menni] hamaribb ennihány ezer foréntig való 
készpénzt kezeimhez küldeni méltóztassik. — mert nékem 
Isten úgy segéljen, hogy niiicseu pénzem; a minémö csekély 
jószágocskám vagyon, kész volnék zálogban vetnem, csak venné 
valaki, és az oUyau pénzemért (hac in urgente necessitate Soae 
Majestatis Sacratissimae Caesareo - Regiae , Domini uempe 
mei naturaliter clemeuüssimi) fogadnék népet ; mert meg- 
őszülvén ö Felsége hívsége és fegyverkedése mellett való sze- 
retet arra vinne engemet. -- Hogy pedég informáljam Excel- 
lentiádot büvebben: mennyi számú embert és mennyi adii alatt 
szerezhetnik ? — légyen isak készpénz hamar, és némely vár- 
megyékre ansignatióm, hogy fogadott katonákot és fogadaudó- 
kot qnártélyban hova tegyem és belyhezthessefc : ügy ollyaii 
capitulatióki-a és rangra a mint az felaö regemeutek, id esi 
] őOO. embert, bizom hi>gy felállétbatok ; kiben is hogy fáradjuk 
és fáradhassak, (ha tetszeni fog az praetitulált Tekéntetes Ha- 
dakozó Tanácsnak.) nem kell Udöt ve-íztegetni, hanem mennii 
hamai'ibb pénzt kezeimhez kQldeui : mert ez iránt való kése- 
delem nagyobb alkalmatlanságokot fog adni nagyobb rosszasá- 
goknak elkövetésére praecitált kuruczoknak. 

In reliquo me patrocinio praetitulatae Excelleutisiáimae 
Dominatiouis Vestrae recommendando, permaneo 

Strigony. sub dato 15. Juny Anni 1703. Ejusdem Escellentissimae 
Dominationis Vestrae servns obligatissimuti 
Joannes Bottyán iii, p. _ 77 

P. 8. Itt való Oommendant Kucklender Ferencz Uram- 
mal ö Nagyságával ezen állapotot pro sui informatione cofti- 
municálYán, ajánlja Excellentiádnak kötölös szolgálatját. 

Külczim : Excellentissimo Dominó Comiti, Dominó Ste- 
phano Koháry de Csábrágh, Sacrae Caesareae Regiaeque Ma- 
jestatis Consiliario, Inclyti Comitatus Honthensis Supremo 
Comiti, necnon Partium Regni Hungáriáé Trans-Danubiana- 
nim *) Supremo Generáli (titulus cum honore) etc. Dominó 
Dominó Patrono gratiosissimo. — Viennae, Austriae. — Cito, 
cito, citissime, citissime. Cito, cito, citissime, citissime. P. H. 

(Eredetije Szent- Antalon a hg. Koháry-ház levéltárában, »Aá Kuruczo- 
nica.< In folio, csak az aláírás sajátkezű. Kis piros gyűrűpecséttel.) 

44. 
A cs. k, udv, Fö' Hadi' Tanács Kohdrtjnak, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Hungáriáé et Bohemiae 
Majestatis, Domini nostri clementissimi nomine (Titulus) Ko- 
háry hisce benigne significandum. Placuisse summopere alte- 
fatae Majestati Suae fidelem zelum ac promptitudinem ab 
eodem Dominó Comite, uti alias semper ita et in nupero Re- 
bellium intra Superioris Hungáriáé limites congregatorum 
tumultu, dum ad primam citationem confestim personaliter 
hic comparens, operám suam laudabiliter obtulit ac postmo- 
dum quoque in eo demonstratam, quod qualiter futuris ejus- 
modi periculosis seditionibus militiae cujusdam nationalis con- 
scriptione congrue imposterum obviari posset, mentem ac opi- 
nionem suam simul fideliter explicaverit. Quae exigentia 
militiae ejusmodi nationalis in Regni medituUio congregan- 
dae, ipsiusque Domini Comitis directioni subdendae siquidem 
deliberationi debitae proxime subjicietur: ita resolutionem 
superinde emanentem, quaeque ulterius necessaria erunt, eidem 
ubicunque existenti, confestim notificare haudquaquam inter- 
Kiittetur. 

Quamobrem is Dominus Comes ad evitandos majores 
sumptus ac prosequenda ulterius generosa ejusmodi Patriae 
ser?itia, denuo commode ab binc reverti poterit, plena cum *) Esztergomtúl értve. 78 

fiducia summe-memoratam Majestatem Suam Sacratíssimant 
fídelia ejuB serritia ac párta sibi exiade merita gratys snis 
Caesareis ac Regys omni tempore respicere Deutiqoain defu- 
turam esse. Quae ipsi in reliquo, eta Viennae, 9. Joly 1703. 
(Frej Lénárd Antal cs. k. udv. hadi sl-reglitrstor által 1718. nov. *-kén 
Bécab«n az eredetivel egybevetett ia hitelesített másolata n hg. Kobiij- 
ház levéltárábaD Szent-Antalon.) Bottyán Kohárynák. 
Alázatos ezolgálatomot ajánlom Nagyságodnak. 
Isten áldja és tai-tsa Nagyságodat nemzetünk és hazánk 
javára! Alázatossan kórem Nagjságodat, mint régi kegyelmes 
jó Uramot és bocsánatot várok, hogy Nagyságod levelére eddig 
választót nem adhattam, — mivel itthon nem lévén, az Tisza- 
melléki kevés jószágomban ») voltam és az Nagyságod levelét 
az esztergami házamnál találtam, az melynek megértettem 
continentiáját. Az mi az végbéli állapotot illeti: azzal Xagysá- 
godot uem assecurálhatom ; hanem az 6 Fölsége szolgalatjára 
hogyha kivántatik, alá az kuruezok ellen, Magyarországban 
négy vagy öt bét alatt két regementet fölállíthatnánk kevesebb 
fizetéssel, mint az kiket Imperiamban íolvittek, de oly formá- 
ban és conditiókkal, az mint az Imperiumban lévő magyar 
regementek vannak. Az oda alá való hirek tndósitásárúl, tu- 
dom, nem szűkölködik Nagyságod, mert énnálamnál jobban 
tudja. Ezzel kívánom, Isten tartsa és éltesse Nagyságodét 
nemzetünk és hazánk javára, és maradok 

Nagyságodnak régi alázatos szolgája 

Strigony, 23. July 1703 Dottyáti János m k, 

Kiilc::im : Excellen tissimo ac Ilhistrissimo Dominó Do- 
minó Comiti Stepbano Kobárj- de Csábrágh, Sacrae Caesa- 
reae Regiaeque Majestatis Consiliario, Camerano, Campestri 
Vigiliarum Praefecto Generáli, ac unius Regiminis Equestris 
Ordinis Militíac Hungaricae Colonello, etc. Dominó Patrono 
et Fautori colendissimo. — Viennae, P. H. 

(Eredetbe in Tolio — caak a berelcesztés és aláirás ti^játkeifi, — a Ko- 

hárj-ház levéltárában, »Ad KumczouÍca.<) 

•) Fel-GjO él Szántó, Csongrádban. 79 46. 
Hadfogadási intézkedés a kuruczoh ellen. 

Revolvisse summedictam Suam Majestatem, ut ob exor- 
tas et in dies magis accrescentes tumultuarias conglobatorura 
in Hungária Superiori Bebellium machinationes, sexcenti quan- 
tocius Equites Hungarici, equis et armis idoneis instructi, et 
trecenti dictae nationis pedites, sub ejusdem (Koháry) directi- 
one conscribantur , isque cum ys ubi congregatos habuerit, 
agmini sub ductu Domini Generális in illis partibus compó- 
nendo, protinus sese associet. 

Quem in finem pro imo ejusmodi Equite Hungarico, loco 
aeris conducticy et pro comparandis sibi armis, Imperiales 
seu Talleri 6., pro Haidone seu pedite autem 3. Talleri. 

Pro Equitis intertentione menstruatim floreni 3, praeter 
panem et portionem equilem in natura. 

Pro pedite iterum intertenendo, flór. duo, praeter panem 
sönt assignati. 

Primam planam verő quod attinet : eam secnndum anti- 
quum statum confiniarium Regni Hungáriáé formari deberi, 
et praeter haec insuper altefatam Majestatem Suam Sacratis- 
simám quoque benigne statuisse attactae neo-conducendae 
Hungaricae Militiae praetensa bina beneficia actualiter con- 
íirmanda, eosque quamdiu in hisce militaribus Majestatis 
Suae servitys perstiterint, ab omni inquartirisatione personali 
in aedibus suis liberos, ac alys quibuscunque praestationibus 
personalibus alias obvenientibus nuUatenus affligendos, neque 
ad senritia militaria extra Regnum applicandos aut cogen- 
dos esse. 

Idcirco illud ipsum eidem Dominó Generali-Campi-Vi- 
giliarum-Praefecto pro notitia, directione sua ulterori, eum- 
que in finem hisce insinuandum fűit, ut is a Generali-Quae- 
storatus Bellici Officio desuper projectum exigentiae, et ab 
Inclyta Camera Caesario-Aulica assignationem aeris condu- 
cticy aeque ac intertentionis suae recipére, ac postmodum 
reditum ad inchoandam tocius praefatam Militiae conductio- 
nem accelerare, etc. Dátum Viennae, 28. July Anno 1703. 

(Eredetije és egykorú másolatai a hg. Koháry-le vél tárban.) 8^) 47. 

^ji\ Koháry I$tcdfi Kecskemét városinak. 

Sok jókkal áldjon Isten benneteket I 

Jóllehet két ízben is megparancsoltam Tsda, Oberster 
Bottyán János Uram ő Kglme ellenetek Taló praetensióját 
vettéttrfk Tolna oUt eli«razításban, hoírv" az iránt semmi alkal- 
nLitlansá^ítok ne következhetett volna, mert az melh" kezes- 
levelet Kecskeméth várossáért adott magárul o K^me Grótf 
Csáki László Uram ó Kglmének: a mellett nem régen i^ 
Bottván János Uramat kezdette G K^Ime háborípatni : miiid- 
azáltal minthogy azt mindeddig elmnlasztottátok^ folyamod- 
ván Bottyán János Uram 5 Kglme itten az Méltóságos ma- 
gyar Cancelláriához. károsítástokra való parancsolatját kez- 
tiette sollicitálni ó Fölségének; hogy azért kárt ne rmlljatoL 
és itt lételem s késésem alkalmatosságával vihessetek azt 
végben, a mit talán máskor nehezebben lehetne végben vin- 
netek : vévén ezen levelemet, bizonyos értelmes magatok em- 
berét késedelem nélkül küldjétek ide fel Bécsben, a ki hozza 
fel maijával azon resoluti«''kat, mell veket Gróff Csáki László 
Uram keresete ali'ű való felszabaditástok felól obtineáltat^k 
vala itten, s azon Gróff Csáki László Uram néktek adott 
levelét is» mellyrül Sziv.')s János Csábrágban ez elmúlt téleu 
emlékezett vala előttem, hotrv tudniillik adott arrúl testim<v- 
nialis levelet Gróff Csáki László Uram : ellenetek való pra^ 
tensiója végett Bottyán János Uramat ő Kglmét érettetek 
adott kezeslevele mellett soha nem fogja keresni; s ha az 
említett leveleket késedelem nélkiU parancsolatom szerint fel 
foirjátok kíUdeni r úizv ítélem, jó véire lehet dolgotoknak de 
kiüóubeu. mei:vall<>uu tartok attól, károtok vasv legalább ga- 
libátok ne következzék. Azonban az Tisza-melléki támadásbéli 
liirefcrúl Iioítv bizonvossat tudhassatok^ abban serén ven me5- 
terkedjetek, mellynil postai alkalmatosságjzal tudósítani el ne 
múlassatok. Ezzel Isten velimk Tiennae. L Angosti 1703. 

Földes-Uratok : 

Kohiiry Ishrdn* 

vKrvvÍ«ftT. K«ív'ík»ímét város leréltárában.) 


81 48. 

Status Solutionis 

ProMilitia tam pedestri, quam equestriHun- 
garici eontra Rebelles destinata. 

Equestris. 

üna cohors consistere pos- Pro sostentatione : 

set in ; Solutio in Portio orális Portio equi- 

pecunia. qnotidiána lisinnatura. 
in pane. 1. Hadnagy ...» 


24. 


flór.] 


Etheo. 


> 5. 


. > 4 


1. Vice-Hadnagy . . » 


12. 


> 


» 


» 4. 


. » 3. 


1. Vexillifero ...» 


9. 


» 


» 


> 3. 


. » 2. 


1. Vigiliariun Praefecto » 


6. 


» 


> 


» 2. 


. » 1. 


1. Tubicine ...» 


3. 


> 


» 


> 1. 


. » 1. 


4 Decurionibus, singulo 
a 4*/a flór. 1. portio 
orális et 1. equilis . » 


18. 


» 


» 


» 4. 


. » 4. 


91. Gregarys Hussaroni- 
bu8 a 3. flór. 1. portio 
orális et 1. equilis . » 


273. 
345. 


» 


» 


>91. 


. »91. 


100. 


110. 


107. 5. verő cohortes menstrua^ 
tim faciont . . . .1725 . . . 550. . . 535. 

His accedunt : 

1. Oapellanus . . . . » 15. fl. 

1. Soriba » 15, fl. 

1. Annonae Magister . . » 15. fl. 

Summa 1770. 

Pedestria. 

Una cobors consistere pos- Pro sustentatione 

set in : Solutio Portio orális quoti- 

in pecania. diana in pane. 

1. Waywoda . . . . » 20. flór. Éhen. . . » 4. 
1. Vice- Waywoda ...» 14. » » . . » 3. 
1. Vexillifero . ...» 10. » » . . » 2. 

II. Bákóczi Feronoz levéltára. EIhü oszt Had- «s bolügy. IX. 6 88. 82 

Solutio Portio orális quoti- 

in pecania. diana in paii«. 

1. Strázsamester . . . > 5. > » . . > 1. 

2. Tympanistis a 2^2 Aor. et 

1. portio orális in pane. > 5. » > . . > 2. 
6. Decurionibus a 3. flór. et 

1. portio orális in pane. » 18. » > . . > 6. 
88. Gregarys Haydonibus a 2. 
fl. et 1. portio orális in 
pane » 176. » » . . 

100. 248. 106. 

3. autera cohortes faciunt . .744. fl. Rhen. . . . 318. 

His accedunt: 

1. Capellanus . . . . > 15. fl. 

1. Scriba » 12. » 

1. Annonae Magister . . » 12. » 

Summa 783. 

(Egykorú másolat a hg. Koháry-Ievéltárban. A cs. kir. ndv. Ha«li Ta- 
nácstól adatott ki.) 

49. 

A cs. k. Fö- Hadi' Tanács Kohárynak, 

Illustrissime Domine Comes ! 
Domine nobis observande! 

Salute officiorumque nostrorum oblatione praemissa. 
Posteaquam Eidem quingentos Equites et trecentos pedites 
Hungaricos quantocius conscribere demandatum est : itaque 
pro prioribus loco aeris conductitv', pro equo et armis sibi 

comparandis florenos 4365 fl. — xr. 

pro posterioribus verő flór. . .• . . . 1309 » 30 > 
ac insuper pro novem peditum et equitum ve- 

xiUis, quolibet viginti florenos computando, 180 » — p 

Summarie : 5854 fl. 30 xr. 
apud Inclytam Cameram Caesareo-Aulicam confestim exol- 
vendi assignati sünt. 

Quamobrem is Dominus Colonellus ad recipiendam hano 
summám pivunijn-iam Officiales nervssarios pro Cousily hujus 83 

Aulae Bellici confirmatione proponet, dictamque conscriptio- 
nem protinus inchoari curabit. Eundem de reliquo Divinae Pro- 
tectioni commeiidantes. Dabantur Viennae, 2. Augusti 1703. 

Ejusdem Domini Colonelli 

Amicus et officia parati : Sacrae Caesareae 
JRegiaeque Majestatis Consily Aulae Bel- 
lici Praeseset Consiliary. 

Kívül : Pária Missilium Consily Bellici ad Stephanum 
Koháry, ratione assignatae pécuniae ad conducendum mili- 
tem. Anno 1703. Die 2-da Augusti. 

(Egykorü másolat gyűjteményemben ; eredetije Szent-Antalon.) 

50. 

Ugyanaz, ugyanannak. 

Sacrae Caesareae Eegiaeque Hungáriáé et Bohemiae 
Majestatis, Domini nostri clementissimi nomine, etc. Ejusdem 
Consiliario, Camerario et actuali Colonello, Dominó Comiti 
Stephano Koháry de Csábrágh et Szitnya etc. hisce benigne 
significandum. resolvisse summedictam Majestatem suam, ut 
ob exortas et in dies magis accrescentes tumultuarias conglo- 
batorum in Hungária Superiori Rebellium Machinationes^ 
quingenti quantocyus Equites Hungarici, Equis et Armis ido- 
neis instructi, et trecenti dictae Nationis pedites sub Ejusdem 
directione in Neogradiensi, Honthensi et Hevesiensi Comita- 
tibus conscribantur, Ipseque cum ys postquam ibidem congre- 
gatos habuerit, agmini sub ductu Domini Campi-Mareschalli- 
Locumtenentis Comitis de Schlik etc. in illis partibus compo- 
nendo, protinus sese associet. Quem in finem pro uno ejusmodi 
Equite Hungarico, loco aeris conductity et pro comparandis 
sibi armis, Imperiales seu Thalleri sex, pro Haydone seu pe- 
(üte autem trés Thalleri, pro Equitis intertentione menstrua- 
tim floreni trés, praeter panem et portionem equüem in natura, 
pro pedite itidem inteiiienendo floreni duo, similiter praeter 
panem, sünt assignati. Primam Planam verő quod attinet : illa 
secundum Projectum a Generáli Quaestoratus Bellici Officio 
(lesuper extradendum formari debebit 

Praeterque ulterius altefata Majestas Sua Sacratissima 

6* > \ 

:% 84 

quoque benigne statuit attactae neo-conducendae Hangarícae 
Militiae praetensa bina beneíicia sequenti modo actualiter 
confirmanda ; nimirum, quamdiu in hisce militaríbus Majesta- 
ti8 Suae servitys perstiterint : eos ab omni inquarterisatione 
personali in aedibus suis liberoá, ac alv's quibusconque prae- 
stationibus personalibus alias obvenientibus nuUatenus one- 
randos, neque ad servitia militaria extra Regnum applicandos 
aut cogendos esse. 

Idcirco illud ipsum eidenx Dominó Colonello pro notitia, 
directione sua ulteriori, eumque in finem hisce insinuandum 
fűit, ut Is a superius attacto Generáli Quaestoratus Bellici 
Officio desuper projectum exigentiae, et ab Inclyta Camera 
Caesareo-Aulica Assignationem aeris conductity aeqae ac 
intertentionis suae recipére, ac postmodum suum in Hanga* 
riam reditum ad inchoandam quantocyus in praespecificatis 
Comitatibus antefatam Militiae conductionem accelerare, ibi- 
demque cum illa ut primum congregata fuerit, adversus sedi- 
tiosam rebellium faecem, sub ductu Domini Campi-Mare- 
schalli-Locumtenentis Comitis de Scblik, etc (cui vigore hamm 
debito cum respectu ac obsequio assignatus est) pro uoto suo 
et hactenus in quibusvis turbidis occasionibus demonstrato 
fideli zelo serritia praestare proficua noTerit ; cumgue multuni 
ad rem facér e videatur Egregium quendam et bonatfamae 
Officialem simul huic conductioni praejicere : gratum omnino 
et ratuin habebit Consüium Aulae Bellicum, si Dominus Co^ 
mes ad suscipiendam sub sua tamen directione celerem hanc 
expeditionem disponere Dominum ColoneUum Bottyán, Ejus" 
que oi)era eatenus uti possit, utpote cui competens munerí ejus- 
dem salarium post habitam eo super declarationem protiuus 
assignabitur. Manetque de reliquo altememorata Majestas 
eidem gratia sua Caesarea ac Segia benigne propensa. 

Per Imperatorem, ex Consilio Bellico. 
Viennae, 6-ta Augusti 1703. 

Joannes il Tiell m. p, 

Intitulafio : Sacrae Caesareae Kegiaeque Hungáriáé et 
Bohemiae Majestatis, Domini nostri dementissimi nomine. 
Ejusdem Consiliario, Camerario et actuali Colonello, Dominó i 85^ 

Comití Stephano Kobáiy de Csábrág et Szitnya, etc. benigne 
assigaandum. L. S. 

Praesentem hanc copiam cum suo verő originali per 
omnia concordare testőr, infrascriptus. Actum Viennae, 5-ta 
Decembris 1712. 

Joannes Michatíl h Puchperger m. p. 
Sacratíssimae Caesareae Regiaeque Majesta- 
L. S. tis Josepbi Primi pyssimae memoríae relictae 
Camerae Aulicae Registrator et Taxator. 

(Hitelesittítt és egyszerű másolatok 1712-böl több példányban a hg. Ko- 
háry-ház levéltárában Szent- Antalon. »Ád Müitaria.€) 

51. 
Leopold rendelete a hadgyiijtés ügyében, 

Leopoldus, etc. Reverendissime in Ohristo Páter, Spe- 
ctabiles item ac Magnifici, necnon Egregy et Nobiles, fideles 
Nobis dilecti ! Fidelitates Vestrae Ipsimet facile perpendere 
poterint, quantum non modo Nostro, sed et publici boni servi- 
tio intersit, ob Rebellium motus in Superioribus dicti Regni 
nostri Hungáriáé Partibus in díes latius serpentes, ambos fide- 
les nostros : Spectabilem ac Magnifícum Comitem Stepbanum 
Koháry de Csábrágh, Camerarium et Consiliarium nostrom, 
necnon Partium dicti Regni nostri Hungáriáé Antemontana- 
rum Vice-Generalem, necnon Emericum Gombos Generalem- 
Campi-Vigiliarum-Praefectum, ad celeriter obeundam Mili- 
tiae Pedestris et Equestris Hungaricae Conscriptionem ys 
injunctam, cum aere parato aut validis saltem assignationi- 
bus, pro illó quidem ad hanc Budensem, pro hoc verő ad Cas- 
soviensem Dicasteriales Commissiones nostras sonantibus ab 
hinc confestim expedire, ysque exinde nonmodo aes conducti- 
tium protinus exolvi facere, sed et stativa Conscríptionis, prae- 
fato quidem[Comiti Koháry in Neogradiensi, Hontensi et He- 
vesiensi, memorato verő Emerico Gombos circa Cassoviam et 
Ónod, in Abaújváriensi ac Borsodiensi Comitatibus, cum inter- 
tentione competenti a die praesentationis illico assignare. 

Quamobrem Reverendissimae Patemitati et Pidelitati- 
bus Vestris hamm serié benigne simul ac firmiter praecipien- 
tes committimus et mandamus, quatenus acceptis praesentibus, 86 

pro admaturanda hacce Militis Hungarici Conductione, uic- 
morato Comiti Stephano Koháry aes conductitium exolvi, sta- 
tivaque Gongregationis in Comitatibus superíus nominatis 
assignari facere módis omnibus velint ac debeant Eadem Re- 
verendissima Patemitas et Fidelitates Vestrae. Qoibus in 
reliquo et gratia et clementia nostra Caesareo-Regia benigne 
propensi manentes. Dátum in Civitate nostra Vienna, Austriae, 
dje 14. Mensis Augusti Anno Domini 1703. 

(Egykorú más, gyűjteményemben.) 

52. 
A haiár Igazítás Búcsú, Köbölkút és Bdtorkcszi között újM 

elrendeltetik, 

Liopolflus, etc. Sándor Menyhárt Esztergom Yáimegyei 
alispánhoz KoUonics Lipót esztergomi érsek előterjesztésére 
kiadott pátens-parancsolat Elöadatik benne a már ismételve 
elrendelt búcsúi határigazitási ügy, az 1702. oct. 27-én kelt 
mandátum szerint; újólag szorosan meghagyja amaz elfog- 
lalt s az érseknek odaítélt területnek Bottyán birtokaitól el- 
különítését és az érseki Búcsú falu határához való tettleges 
reincorporáltatását, mint a mely — daczára a herczeg-primás 
által rég megnyert ebbéli pörnek, — mind mostanáig végre 
nem hajtatott. Vizsgáld meg tehát a vármegye tagjaival ezeu 
dolgot, és ha az ügy úgy áll, mint nekünk a föntebbiekben 
előadatott : el ne múlassad azonnal eleget tétetni az Exponens 
jogos kívánságának. Secus non factunis, etc. Dátum Yiennae, 
die 17. Augusti, 1703. 

Leopóldus m, p. P. H. Lad. Mattyasovszky m. p. 

Franciscus Somogy m. p. 

(Eredeti nyilt-parancslevél. Leopold s. k. aláírásával} a kir. cúriai levél- 
tárban.) 

53. 
Bottyán ezredes a Fö-Hadí-Tanácshoz. 

Excelsum Consilium Aulico-Bellicum ! 

Domini Domini et Patroni mihi gratiosissimi ! 
Qualiter Sacratissima Sua Majestas quingentos Equite^^ 
Hungaricos et trecentos ejusdem Nationis Pedites, sub Ductu ik. 87 

Domiiii Colonelli Comitis Stepliani Koháry quantocius con- 
scriberidos, eumque in finem loco aeris Conductity ac pro 
armis et equis sibi comparandis 9. florenos pro quovis Gre- 
gario Equite, pro Pedite verő 3. talleros, e salis proventibus 
Cassoviae detentis exolvendos et assignandos esse, praedicto- 
que Dominó Comiti me, ut Colonellum, cum stipendio CoUo- 
iiellatni Militiae Campestris obveniente, adjungendum benigne 
vesolvisse humillime intellexi, et siquidem juxta homagialem 
demissam obligationem meam Sacratissimae Suae Majestatis 
servitia secundare, subque ductu praedicti Domini Comitis 
eandem praementionatam Militiam conscribi curare essem 
quidem omnino paratus : sed praespecificato aere Conductio 
et quidem Cassoviae detento ac fortassis hactenus per alios 
etiam erogato, eandem Conscriptionem boc renim st«,tu assum- 
mere et effectuare haud confiderem; 

Eapropter huc adveniendo, demisse compareo et supplico 
Excelsum Consilium Aulico-Bellicum ratione ejusdem Con- 
ductionis et simul etiam quoad eandem Militiam deputatae 
menstniae solutionis infra confíniariam solutionem, Officialium 
praecipue respectu valde diminutae : dignetur ejusmodi gra- 
tiosam reflexionem et dispositionem facere, ut praementiona- 
tae Militiae conductio et intértentio effectuari quam celerrime 
possit et valeat. Quam gratiam humillimis servitys meis de- 
mereii non intermissurus, gratiosamque resolutionem prae- 
5^tolatui*us, hisce permaneo 

Excelsi Consily Aulico-Bellici 

humillimus serviis 
Joannes Bottyán m. p. 

Kívül : Ad Sacratissimae Caesareae Eegieque Majesta- 
tis Excelsum Consiliimi Aulico-Bellicum etc. etc. Dominos 
Dominos et Patronos mihi gratiosissimos — demissum Me- 
móriáié — Introscripti Joannis Bottyán. 

(Eredetije a cs. kii\ hadi levéltárban Bécsben ; egykoríi másolatai a hg. 
Koháry-ház szent-antali levéltárában, és saját kézirat-gyűjteményemben 
is. Ezek egyikére kívül egykorúlag rájegyezve : »Anno 1703. Die — « 
Hogy e beadvány Bécsben 1703, augustus vége felé kelt : több egykorú 
adat, Bottyánnak e napokban a kérdéses ügyben Bécsben létele, valamint 
» jelen memorialéjára a c«. k. udv. haditanácstól adott és itt mellékelt 

válasz kelte tanúsítja.) Ú. m. : Melléklet : 

Sacrae Caesarcae Begiaequc Majestatis Inclyti Consily 
Aulae Bellid nomine, Dominó Colonello Joanni Bottyán aH 
Ipiins, ratiooe quingentorum Bquituin et trecentomm Pedituni 
Hungariconim, snb ductn Domini (Titulus) Comitis Stephani 
Koháry quantocius conscribeDdonim porrectum Memóriáié 
pro responso kisce íntimajidum : Majestatem Suaiu Sacram 
ublationetn praestandonuu denuo fídelium serTÍtiorum cam- 
l)i>9triuin ab ipso factam benigne acceptasse, cumqne secun- 
(iiim menta ulterioribus gratys suis Caeaareis atque Hegjs 
clümentiasime complecti ac remunerari propenaum esse ; Aes 
vcro conductitíum Inclyta Camera Caesareo-Aulica pro mo- 
ileruo mediorum defectu május suppeditare non posse, cam 
iiec Dominó (Titulus) Gombos Militiam Hungaricam paríbus 
Cunditionibus cooscribenti plus eateniis prnestitum fuerít. In- 
tonm tamen illud aes conductitíum plenam habere securita- 
tom, utpote praemanibus ejusdem (Titulus) Koháry, qui alio- 
quin certam huic aequalem summám Inclytae Camerae Cae- 
sareo-Aulicae exolvere obiigatus esset, actualiter existens. 

Intertentionem quod attinet, ea secundum modemum 
medionim statum instituta est, quae praesenti tempore, quo 
Tiliorí pretio alimenta comparanda venirent, tanto magis suf- 
ticiet, cum aalaiium Confíniorum antehac pro octo duntaxat 
Mensibus exolutum : hoc verő stipendium ad universos 12. 
^[enses annuatim adauctum fuerít, et taltter licet menetniatim 
;iliquando minu3 videretur, in totó tamen priorum t«mponuu 
stimmam per annualem 12. Meusium int«gram exolutionem 
superabit. 

Pariter quoad arma necessariae dis))ositioaes jam aunt 
oi^linatae, ut ex Oaesareis per Hungáriám Armamentarys snf- 
ficiens proTÍsio procuretur. 

Coelet-um Cfiesareuin CoiisiUuiii Aulae Belticum phiin- 
riae coujitlit in persona ipsíus Culonelll, spc nittinr eiindcm 
pro cognito mo homagiidi fiJelitatU xelo, necnon hahita hona 
militari expeiientia tavi !n praeattuctae MlUtiae Hungarifif 
conscrifHone, quam fjusdem ailversu» hostts eductlone, (te 
nliorum servitÍO)-um Caestireomm bellicorttm occurrent^s in- 
caminato fcrvore cjntínnaiuntm, et prouti ipaí hisce pro stii 89 

(Itrectione committitur, suh ductu (Titulus) Kohdry sese apad 
(Titulus) Schlik 2>ro ultcHorihus ordinihxLs exacte exequeri' 
dis insinuaturum esse, eaque majori cum fiducia publicam 
eatenus causam promoturum, quod certus sit summc fatam 
Suam Majestatem gratys suis Caesareis ac Regys praeclani 
et gtnerosa ejusdcm facinora condigne remunerari suo tem- 
pore clementer decreyisse. 

Ex Consilio Bellico, Viennae, 
30. Augusti 1703. 

CoUata haec Copia cum suo originali, eidemquc per 
omuia concordat. Viennae, 10. 7-brÍ8 1703. 

Joannes Jacobus Schiller, 

Cancellaríae Aulae Bellicac 

Registrator m. p. 

(Egjkorű másolatai a hg. Koliáry-ház levéltárában Szent- Antalon, és egy 

példánya gyűjteményemben is.) 

54. 
Kokáry és Bottyán hadfogadó pátense. 

Nos Leopoldus Divina Favente Clementia Electus Ro- 
manorum Imperátor Semper Augustus, ac Germaniae, Hun- 
gáriáé, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae etc, Rex, 
Archidux Austriae, Dux Burgundiáé, Styriae, Carintbiae, 
CaiTiiolae et Wirtembergae, Superioris et Inferioris Silesiae, 
Marchio MoraTiae, Superioris et Inferioris Lusatiae, Comes 
Habspurgi, Tyrolis et Goritiae, etc. Omnibus et Singulis has 
Nostras visuris, lecturis aut légi audituris gratiam Nostram 
Caesaream ac Regiam et omne bonum Vobis benigne signifi- 
cantes Nos ad supprimendam conglobatorum in partibus Regni 
Hungáriáé Superioribus Rebellium coUuviem inter caeteras ea- 
tenus jam factas dispositiones sub Ductu et dii^ectione Spectabi- 
1Í8 ac Magnifici Nostri Consiliary, Camerary et Supremi Campi- 
Vigiliarum-Praefecti, Pidelis Nobis dilecti Comitis Stephani 
Koháry de Chabragh et Szitnya, etc. per Colonellum Nostrum 
Joannem Bottkyan quingentos Equites Hungaricos et tre- 
centos Ejusdem Nationis pedites quantocyus conscribendos 
et cum agmine sub Camerary Nostri et Campi-Mareschalli- 9ú lyxrumtenentiá Leopjldi Schlik, Comitin in Pass;»u el Weis- 
kircken, etc. suprema directione compositu. o>iitra nefarios 
bosce publicae quietís tuibatores belligeratum sistendos resol- 
TÍsse. Proinde Yobis unÍTcrsis ac singnlis, cujnscunque gradus. 
íonditionis, dignitatis, ordinis aut praeemiuentiae ezistentíbos 
hisce serio injungimus : ne conscriptionem ha ne uUo modo im- 
peflíre praesumatis. sed pro eo. quo «[nilibet ad Patriae con- 
seruationem ejusque tranquillitatem tuendam et ubi turbata 
fiiit restabiliendam tenetur, obligamine. omni eonatn. studia, 
eoque majori promptitndine promoneatis, quo urgentíus remm 
circumstautiae, Regnoqne imminentia periciila praeprimis id 
exigunt Prouti et pro aeceleranda dicta conseriptione omnes 
et singulos; qui sub vexilla antefati ííostri Siipremi Campi- 
Vigilianim-Praefecti Comitis Koháry etc. se receperint et 
diirante Expeditione Bellica fideliter servierint. securos cle- 
nientissime reddimus tam ipsus. qaam familias eorum a per- 
sonali quarteriorum ouere, caet^írisque alias obvenientibus 
prae^tationibus personalibus immunes, nec extra Pátriám Mi- 
litiani seqiii cogendos főre. In quo beuignam Nostram volun- 
tatem et serium ilandatum executuri. Dabantur in Civitate 
Xostra Viennensi, die trigesima prima Mensis Augusti. Anno 
!Millesirao Septingentesimo Tertio. Regnoinim Nostrorum 
Koraani quadragesimo sexto, Hungarici quadragesimo nono. 
Bohemici verő quadragesimo septimo. 
Leopoldns m, p, P. H. 

Eíu/tniu8 a Sabaudia m, p. 

Ad mandátum Sacrae Cae- 

sareae Majestatis proprium: 

Johannes a Tiell m, /). 

(Nag3' regal-vflín papirosra díszesen írt eredeti nyiltlevél gyűjteinényem- 
beü. Mind a három aláírás sajátkezű. Középütt Leopoldnak ostyába nyo- 
mott ép, nagy kerek áUami pecaéte.) 

55. 

(ti\ Koháry István yáray Lászlónak. 

Ajánlom szolgálatomat s Istentűi szerencsés sok jókat 
kívánok Kegyelmednek. 

Sub dato 19. praeteriti Mensis Augusti levelemre adott 91 

Kegyelmed válaszábiil megértettem, hogy az Méltóságos Ha- 
dakozó Tanács az magyar vitézlő rendnek fogadására az meny- 
nyi pénzt rendelt : nem ítéli Kegyelmed, hogy annak azon 
pénzen eléállitásában fáradozhasson; — noha, igaz dolog? 
jobb Yolna ha többet rendeltek volna, avagy hogy rendelnének, 
de minthogy vannak némellyek oUy gondolkodásban : az kik 
Kegyelmes Urunk ö Fölsége hűségét s gratiáját előtte akar- 
ják viselni, — eléállhatnak Kegyelmes Urunk ő Fölsége szol- 
galatjára, annyival is inkább, hogy személlyektűl való portió- 
fizetéstül mentek lesznek, sőtt Kegyelmes Urunk 6 Fölsége 
resolutiója szerint nekiek fognak állandóképpen portiókat 
fizetnyi. Mellyre nézve Obrster Bottyán János Uram ő Ke- 
gyelme vévén az Méltóságos Hadakozó Tanács parancsolatját, 
s feljűvén ide : azon fogadandó vitézlő rendnek hogy utánnam 
való főtiszte s Obrstere légyen, resolváltatott, s viseltetvén ö 
Kegyelme ö Fölsége szolgalatjára való hűvségétül, s tekintvén 
egyszersmind jövendőbeli ő Fölsége gratiáját is, az mit Isten 
jóvoltábúl végbenvihet, igyekezik annak elköveti sere ; mellyet 
hogy ő Kegyelme szorgalmatosságára bíztam, akartam Kegyel- 
mednek éi'tésére adnom, s egyszersmind arra is kérnem Ke- 
gyehnedet : úgy is az mennyire az alkalmatosság fogja hozni. 
Kegyelmes Urunk ő Fölsége híveinek szaporításában ne nehéz 
teljen fáradozni. Kívánom ezek után, jó egészségben éltesse 
Isten Kegyelmedet ! 

Viennae, 1, 7-bris, Anno 1703. 

Kegyelmednek 

szeretettel szolgál 

Kohártj István. 

(Egykorú másolat gyűjteményemben ; más példány — mint látszik, fogai- 
mázat, — a hg. Koháry-levéltárban, *Ad Kuruczonica,* Kinek szólt e 
levél ? egész bizonyuyal nem tudható ; azonban Ndray László Ömagy- 
üak alább következő, 1703. aept. 21 -ki levelével egybevetve, igen való- 
színű, hogy ennek.) 

56. 

Koháry István, Bottyán Jánosnak. 
Pro acceleratione servity Suae Majestatis, hogy magunk 
^^.torságosabban való megmaradására nézve is liováhamarébb 
az 500 lovast és 300 gyalogot eléállíthassuk : az minapi 92 

megírt mód szerint pro conductione unius equitis az fi 
tallért és pro conductione unius peditis a 3 tallért, minek- 
előtte az iránt való assignatiőmot kezemhez yehessem is* 
— felvállaltam magam pénzébűi annak megadását ; melyrűl 
Kétey Ferencz és Ejs András üraimékat bizonyossá teheti 
Kegyelmed. Arra yaló nézve o Fölsége pátens-levelének való- 
ságos includált egyik párját kezéhez adhatja Kegyelmed 
Kegyelmének, s az másik includált párt pediglen küldje Kis 
András uramnak ö Kegyelmének, s mihent leérkezem, hogy 
azon foglaló-pénzt megadom ö Kegyelmeknek, ezen levelemre 
nézve assecurálhatja ö Kegyelmeket ; söt, ha lemenetelemre 
nem várakozhatnának : Kegyelmedet kérem, annyit a mennyi- 
vel egyhamarjában ítéli Kegyelmed hogy beérhetik, száz avagy 
kétszáz forintot, avagy circiter tallért adjon Kegyelmed 6 Ke- 
gyelmöknek erga eorum quietantiam ezen levelemre, avagy 
hogy szerezzen. S mivelhogy azon vitézlő rendnek Heves, Nóg- 
rád és Hont vármegyékben rendeltetett fogadások és statió- 
jok, úgy, hogy a die praesentationis elrendelt portióbéli fizeté- 
sek megjárjon, s arröl a Nemes említett Vármegyéknek és 
Svaidler Commissárius Uram ö Kegyelmének is vagyon immár 
ő Fölségétűl való parancsolatjok, s Kegyelmed levelébűl meg- 
értettem, hogy Szécsént nemcsak tövissel, hanem ugyan fonyott 
palánkfával is erősítteti az Nemes Vármegye (Nógrád), — fára- 
dozzon jó idején abban Kegyelmed megírt Nemes Vármegyék 
vice-ispányai Uraiméknál ő Kegyelmeknél : egy-elsöben Szécsén- 
ben miképpen lehessen legalkalmatosabban azon vitézlő rend- 
nek magunk javára, Svaidler Commissárius XJram ö Kegyel- 
mével egyetértve, csuportra vétele, — mellyriil egyébaránt az 
Tekéntetes Nemes Vármegyéket magam is fogom proxime re- 
quirálnyi. Azalatt tanácsosnak ítélném Nemes Honth és Nóg- 
rád Vármegyék részérül ha ezen dologban Kovács János Uram 
ő Kegyelme, Nemes Heves Vármegye részérül más böcsűletes 
emberséges ember, — az kinek is volt immár dolga az Commis- 
sáriusokkal, — expediáltatnék Budára Svaidler Commissárius 
Uramhoz ; mert a szegénységnek pusztítása s károsítása nélkül 
igyekezném teljes tehetségem szerint ezen vitézlő rendnek o 
Fölsége szolgalatjára való felállítását végben vinnem. Arra 
való nézve szükséges, hogy Kegyelmed Rétey Fei-encz és Kis k. 93 

András TJraiméknak eleiben adja : 1. oUy embereket fogadja- 
naky kiknek rendiben való magokviselésérCU s annyivalinkább 
o Fölsége szolgalatjában állandó hívségek felöl számot adhas- 
sanak ; 2. az melly katonák hazánkon kivűl lévő regementek- 
ben Yalók : azokban egyet se fogadjanak meg, minthogy az 
Méltóságos Hadakozó Tanácstűi meg vagyon tiltva ; — sött 
jobb szeretem, hogy kevesebb száma légyen az katonáknak, 
mintsem oUyanokkal szaporodjék számok, kikkel böcsűletet 
nem yaUhatonk ; és így ő Kegyelmök ollyanokat fogadjanak, 
az kikhez bízhatnak, hogy cserben nem hadnak s gyalázatban 
nem hoznak bennünket. Kérem azért továbbá is Kegyelmedet : 
mindezekben mint legjobban lehet szorgalmatoskodjék Kegyel- 
med, mellyet én is igyekezvén megszolgálnom Kegyelmednek, 
ezzel maradok 

Kegyelmednek 
Viennae, 5. 7-bris szeretettel szolgáló barátja 

Anno 1703. Koháry István. 

P. S. Kis András Uramnak értésére adja azt is Kegyel- 
med, hogy lévén értésemre még feljövetelemkor: Zsámboky 
Uram ő Kegyelmével együtt kezdett az katonák fogadásához, 
— ahhoz való képpest, minthogy Zsámboky Uram 6 Kegyelme 
is reáfelelt, hogy odahagyván az imperiumbéli szolgálatot, 
kíván hazájában alattam szolgálnyi ö Fölségének, — szükséges 
azért Zsámboky Urammal egyetértenyi ö Kegyelmének. 

(Egykorú másolata a bg. Koháry ^ház szent-antali levéltárában, i>Ad 

Kurxiczonica,*) 

57. 

6r. Koháry István utasítása Bottyán részére, az 500 lovas 

és 800 gyalog toborzására nézve. 

Ad Conductionem 500. Equitum et 300. Peditum juxta 
benignam Sacratissimae Suae Majestatis resolutionemetEjus- 
dem Excelsi Consily Aulico-Bellici decretalem intimationem 
quam celerrime effectuandam. Dominó Colonello Joanni Boty- 
tyán subsequentia erunt observanda : 

Primo, Siquidem Dominus Colonellus nationalium Mi- 
littim magnam haheret notitiam, adeoque singularem adhibéat 94 

diligentiam in ejusmodi Militnm Conductione, qui constanter 
et fideliter servitia Suae Majestati sint exhibituri. 

Secundo, Milites verő ad Regimina Hangarica extra 
Pátriám existentia spectantes, Excelsnm Consilimn Anüco- 
Bellícum cum specialiter inhibeat adhibendos esse: ex illis 
neminem conduci posse certum habeat 

Tertio. Ad accelerandum servitium Suae Majestatis, ut 
conducendorum Militum praesentatio, postque praesentatíonem 
eonindem intertentio et solutio a parte Inclytorum Comita- 
tuum et a parte Militiae quam optime institui possit: érit 
Dominó Colonello quam citissime cum Dominó Supremo Com- 
missarío Svaidler eatenus tractandum et conveniendum. 

Quarto. Hinc*) Dominus Colonellus redux, ut pro Supre- 
mis Officialibus praedictae nationalis Militiae qualificata sob- 
jecta mihi proponat, quatenus Excelsi Consily Aulico Bellici 
ad recommendationem meam praenominati OfBciales habere 
possint confirmationem, — crit omnino necessarium. 

Quinio. Et ultimo, ratione jiraemissorum et concomitan- 
ter hoc in passu accessorionim, Dominum Colonellum juxia 
dexteritatem et in similibus jam dudum habitam experientiam 
processuriim, eaque omnia et universa quae pro servitio Sa- 
cratissimae Suae Majestatis proficua fuerint, eflFectuaturum et 
per hoc Caesaream Gratiam demeriturum főre omnino confidit. 

Actum Viennae, die 5. 7-bris 1703. 

Comes Stephanus Kohdry, 
R H. manu aliena. **) 

(Kgykorű másolat több példány bau. a bg. Koháry-ház szent-antali levél- 
tárában. *Ad Knruczonica.^ Gyűjteményemben is megvan.) 

58. 

Náraji László a Fö-Ifadi-Tanncshoz. 

Excelsum Consilium Bellicum! 
Domini, Domini Gratissimi ! 
Demississime Eidem Excelso Consilio Bellico reprae- 
scntandum esse duxi, qualiter ego autehac in Kegimine Domini 

*) T. i. Bécsből, hol az utasítás kelt. 

**) Koháry t. i. az ejíii ostrom óta — jobbkeze szétmari-zan?"!- 
tat van. — nem tudott maga írni. 95 

Colonelli Joannis Bottyán, Officio Supremi-Vigiliarum-Prae- 
fecti, seu Obrest-Wacht-Maisteri functus fuerim, expost verő 
contra Gallos in Regiminibus Pálffiano et Ebergéniano Capi- 
taneum agendo militaTerim, tempore item tumultus Tokaién- 
sis certum numenim Militiae meis proprys sumptibus assum- 
mendo, contra eosdem Rebelles strenue pugnaverim, — in 
omnibua denique occasíonibus et occurrentys non alium, quam 
fidelem et utilem Suae Majestatis Sacratissimae vasallum me 
exhibuerim, quae ulterius quoque pari zelo et devotione con- 
tinuare intenderem. 

Eapropter Eidem Excelso Comsilio Bellico supplico de- 
mississime, quatenus intuitu tantae fídelitatis, tantorumque 
ineorum utilium servitiorum militarium ab infantia mea prae- 
stitorum et deinceps simili devotione et fervore praestandorum, 
mihi sub Commando lUustrissimi Domini Comitis Koháry 
conditionem et salarium Suprenii-Vigiliarum-Praefecti, seu 
Obrest-Vach-Mastery conferre et ordinare gratiosissime digne- 
tur. Quam Ejusdem Excelsi Consily Bellici gratiam ego quo- 
que demissis servitys, etiam sangvinis profusione contestandis, 
promereri adnitar. 

Ejusdem Excelsi Consily Bellici 

demississimus servus 
LadÁslaus Náray, ex Najhaizly. 

Kívül : Ad Excelsum Consilium Bellicum, Dominos Do- 
minos Gratiosissimos Deraissum Memóriáié introscripti La- 
dislai Náray. 

Hátirati véfjzés. Supplicanti cum respouso restituendum 
Quoniam Dominus Generális Campi-Vigilianum-Praefectus 
Comes Koháry de Schebrak et Sitnya, omnem super conscri- 
ptione militiae suae directionem sibi commissam ipsémet ha- 
beret ; idcirco sese apud Eundem insinuare noverit, prout et 
Eundem in hacce conscrii)tione militari specialem constantis 
sni fenoris zelum sedulo exhibiturum haud dubitatur, utpote 
cujus 8U0 tempore condigna quoque ratio habebitur. 

Ex Consilio Bellico. Viennae, 5. 7-brÍ8 1703. 

Joannes d Tiell m, ]), 
(Egykorú másolat, gyűjteményemben.) 96 59. 
Bottyán dismervénye. 

Ego infrascriptus fateor et recognosco vigore praesen- 
tíum ac notum facio quibus expedit universis. Qaod ad oon- 
ductionem 500 Equitum et 300 Peditum, jurta benignam 
Sacratissímae Suae Majestatis resolutionem, ejusdemqae Ex- 
celsi Consily Aulico Bellid decretalem íntimationem Hlustris- 
simo Dominó Comiti Stephano Koháry factam, ex assignatio- 
nis summa ad praementionatam nationalem Militiam deputata, 
ter mille florenos Rhenenses a praedicto Hlustrissimo Dominó 
Comite plenarie perceperifti. De quibus 3000 florenis Rhenen- 
sibus praevio modo a me plenarie perceptis hasce recognitio- 
nales, sigillo meo proprio munitas subscripsi. 

Actum Viennae, 6. 7-bris 1703. 

L. S. Joannes Bottyán ColoneUu$, fn,p. 
Coram me Ladislao Náray m. p. 

Kívül: Anno 1703. 6. 7-bris. Pária Quietantiae Colo- 
nelli Joannis Bottyán, super flór. 3000. a Comite Stephano 
Koháry pro conductione Militum perceptis. 

(Eredetije Bécsben a cs. és kir. udv. kamarai levéltárban, 1713. jan. I9-«n 
ugyan onnét kiadott hiteles másolata pedig — melyet én has2n9áitani — 

a bg. Koháry-levéltárban, Szent- Antalon.) 

60. 

Schveidler cs, főhadhiztoa, Kohdrynak. 

Excellentissime Domine, Domine Comes 
et Generális, mihi colendissime ! 

Salutem et servitiorum meorum commendationem. Lit- 
teras Excellentiae Vestrae sub dato 6. 7-bris emanatas mihi- 
que sonantes, eo quo decuit honore accepi. Bene disposuit 
Excellentia Vestra, quod Dominum Colonellum Bottyán pro 
conscriptione conductioneque Militiae expedire dignata ftierit : 
utinam ad priorom factam intentionem meam jamdudum con- 
scripti et praesentati haberentur, ut servitium Suae Majestae 
tis Sacratissimae pro emolumento promoveri quiret 

Quantum Officy mei interest, omnimode intendam pn> 
conscriptis et praesenüűis militibus intertentionem et resolu- 
tam solutionem in Comitatu Hontensi assignari facero, ita. ut 97 

nullám milites patiantur procrastinationem. Absque autem 
ulla praesumptiva praescriptione, cum in Inclyto Comitatu 
HeTessiensi et Neogradiensi insurrecta nefanda rebellió vaga- 
retur : pro commodiori conductione Militiae arbitrarer Comi- 
tatus Comaromiensem, Strigoniensem et Albensem aptiores 
főre ; dummodo Excellentia Vestra apud Excelsum Consilium 
Aulico Bellicum eosdem obtinere valeret, interim conductam 
Militiam mitto ad Comitatum Hontensem cum assignatione. 
Quibus in reliquo Excellentiam Vestram foelicissime valere 
cupiens, et mei cum recommendatione permaneo 
Excellentiae Vestrae 
Budae, 12. 7-brÍ8 1703. servus humillimus 

Jac, Ant, Schveidler. 
P. S. Continuandis novis, quod Dominus Ladislaus Ibrá- 
nyi rebelles ad hanc partém Tibisci citayerit, inscia ex ratione 
seu opinione non putarem dispositionem praeoccupandam esse, 
auper quibus interea et eventu ejusdem rei communicationem 
perscribam, Concludo hasce Litteras, demum rumorem accepi, 
quod 4000 rebellium ex hac parte Tibisci vagentur et ad Co- 
mitatum Neogradiensem sese extendant; ideoque res penes 
priorem disponsitionem permanere debebit. 

Hocce momento demum rumorem percepi, quod Loson- 
czini mille existant rebelles pedestris ordinis, expectantes etiam 
equitea, urgent contributiones ; abinde quo eorundem intentio 
tendat? nescitur, ut nonnuUi putant, infallibiliter ad Civitates 
Montanes excursionem probabunt. 

(Egykorú másolat, a hg. Koháry-levéltárban.) 

61. 
Bottyán Kohárynak, 

Mint régi nagy jó Uramnak ajánlom kötelességgel alázatos 

szolgálatom Nagyságodnak. 
Kötelességem szerint akarván Nagyságodnak értésére 
adnom, miben légyen az állapot ? én mihent Bécsből házamhoz 
érkeztem : azonnal Ebeczki István Kapitány Uramért elkül- 
döttem, ki is hozzám gytivén, egyátalán fogva nem akarta 
acceptálni, — okát adván, hogy ezelőtt Oberst-Laidinant lévén, 
kissebbségnek tartaná simpliciter kapitánságot magára fül- 

n. R&kcVzi Fcrouo.7. levéltára. Kleö oszt. Had- é« boirigy, IX. köt. 7 98 

TjUcIai : n:i:iJ:i.zi:r.:lI:^ ígéretet tett, hogy vekm mindenütt 
ktéííi úkZ o Fí'I^éze szolgalatjára táborozni. Ez meglévén, az 
tobl> tisztek foc^itüsábAn is eleget fáradoztam, a mint most is 
s-j:ui:ek^"j Ltirjid.>iom : de még ekkoráig kettőnél többet nem 
CiiLlIü.it)íAEi. niivel igen kötségtelenek, hozzá nem készülhet- 
Ilik. Ai dit Hívseket is keTésellik. Xyárai Uram is kifogyván az 
k3cs<-gK'L késjúlete hoz::iívaló nem lévén, nehezen resolválta 
nuc-lc* a::: is űgy, ha magam pénz dolgából segítséggel leszek ö 
K-:cvtLtii;:ivk:azmásc»dik Sómboki István Uram. Rétéi Uram- 
iiAk t^IkCudCutt m ad interim katona-fogadásra 100 forintot, az 
is lum tudom bLiotiyossan. folvállolja-í, vagy sem? mivel hal- 
lom, hoixv :u I:\ivkira rv>sszűl vaíTvon. Fogadott katonáink lehet- 
luk s.'ájtg. h.ijdű is hatvanig való, — de azok is igen fegjre- 
r^^tliiufc. Xac>-sc4go^iot kérem* mivel Magyarországban lévG 
tVgyverh:LaklvM az fegyvert megígérték, tovább is urgeálni 
iniuta ne terht Itossék. — Az mi az qnártély állapotját illeti : 
Xyárai Uramot azonnal Nagyságod levelével expediáltam, ki 
is Yoltaképou véglH?n vitte az dolgot ; értvén o Kegyelme Budán* 
Ih^gy Svoidler Unimnak az qnártély assignatiója iránt pro nimc 
nem volna aiitboritássa : az bnd;ii dicasteríumnál felőle tett 
instant iát, moly ilicasterium, auuakelőtte is már lévén paran- 
csolatja, Nógrád és Heves vármegyéket pro stationalibus quar- 
torys assignúlta. Mely vánnegyékben mivel bizonyossan kurucz- 
sággal majori ex parte inficiálva vannak: nem látom módját, 
hogy az militiát secure dislocálliassam ; kihez képest jó volna, 
ha Xaiívsáííod odatol adlaboráliii méltóztatnék más, securus- 
sabb vármeíívéket assis^ná Itatni. De az menstmalis solutióval 
az dicasterium nem bíztat, mivel az alatta lévő vármegyéknek 
quantumjai már mind kiassignáltattanak, hanem Nyitra vár- 
megyét soUitíilnunk javallottá : mivel még azon vármegye az 
(juantumból sokat restálna, — mellyet Nagyságod úri disposi- 
tiójára hagyok, instálván mindazáltal, hogy azon menstmalis 
solutióban valami fogyatkozás ne légyen, hogy annyival is 
inkább az katonaságnak jobb kedve légyen az ö Fölsége szol- 
galatjára. Sveidler Uram ednyihán portiókot ad interim Hont 
vármegyét ex officio pro stationali quarterio assignálta, — 
nbban is bizonyos nem vagyok: fogja-í acceptálni az Nemes 
N'árim^gyo, vagy nem? mivel sub jurisdictionc dicast<?ry Posi>- niensis vadnak. Kérem Nagyságodat, mint nagy jó Uramot, 
quod optimum pro emolumento servity Suae Majestatis Sacra- 
tissimae et pro conservatione militiae videbitur, azon légyen 
Nagyságod, hogy végben vihessen. Továbbra mit fog Nagysá- 
god nekem parancsolni, mindenekben Nagyságod parancsolat- 
jának magamat accomodálni fogom. Ezek után kívánom, Isten 
^Nagyságodat sokáig szerencséssen hazánk szolgalatjára tartsa 
és éltesse, maradván 

Nagyságodnak 
Dátum Strigony, 15. 7-brÍ8 Anno 1703. alázatos szolgája 

Bottyán János m. k. 
Kiüczim : Excellentissimo ac Illustrissimo Dominó Do- 
minó Comiti Stephano Koháry de Csábrágh et Szitnya, Sacrae 
Caesareae Regiaeqe Majestatis Consiliario, Camerario, neonon 
Supremo-Vigiliarum-Campi-Praefecto, etc. (titulus cum pleno 
honore) Dominó Dominó et Patrono gratiosissimo, Viennae. 

P. H. 

(Eredetije — ivrét, csak az aláírás sajátkezű, — a bg. Koháry-levól tárban, 

»Ad Karaczonica.«) 

Náray László Korponay Jánosnak. 

Ajánlom b(')csűlettel való szolgálatomat 

Kegyelmednek. 
Isten minden szerencsés jókkal hogy megáldja Kegyel- 
medet, kívánom. — Böcsülettel vettem az Kegyelmed levelit, 
mind Méltóságos Generális (Koháry) Uram 6 Nagysága leve- 
livel együtt ; continentiájokat megértvén, Kegyelmednek bizo- 
nyossan írhatok, hogy valóba rossz híreink vadnak, — az mint 
Oberster Bottyán Uram nékem irott levelinek valóságos más- 
sábúi bővebben megértheti Kegyelmed. Ahhoz azt is írhatok, 
hogy Korpona is oda vagyon, és Léván is immár hogy bent 
légyen az kunicz^ bizonyos híreink gyüttek, — mihez képest 
Kegyelmed alkalmaztathatja magát. Erre légy unni az pari- 
pákkal nem bátorságos, hanem által az Dunákon köU elmenni. 
Magam is ezen órában a mi kevés katonáim készen lehetnek, 
Oberster Uram parancsolatja szerint megindulok Komárom 
feli és onnand Esztergámban. r* Az Miltóságos G-eoerális uramnak 6 Nagyságának ma- 
gam sok dolgaim és DTUghatatlanságim miatt most nem írha- 
tok semmit, hanem Isten szerencséssen Esztergámban vezérel- 
vén, mindeaekrOl bfÍTÖn informálni fogom 6 Nagyságát ; mind' 
azáltal kérem, Kegyelmed írja meg ezeket az Miltóságos Úrnak 
mennllhamarabb. A mi a katonák fogadása állopotját illeti : 
móta (fgy ; mióta) Bécsbül kigyüttüuk, két napnál tovább nem 
mulathattam házomnál, hanem az militia dolgában Bndára 
fárodoztam, a bonnand csak tegnapelőtt érkeztem. Katonáin 
elég lett volna, ha ez a rossz hír nem érkezett volna ; a kiket 
fogadtam is, kiszfiletlenek lívin, hirtelen meg nem indulhatok 
vélek. Az császár pinzít vissza köllött szednem tQlük, és Óber- 
ster Uram parancsolatja szerint a pinzt levinnem, — kirúl, 
klrem, ad interim Miltóságos Urat informálni ne terfaeltessfk, 
mivel magam most nem irhatok, livln mindnyájan itt nag>' 
cnnfnsióban. 

Kegyelmednek 
Raptim í'jvár, 18. 7-bris 1703. 

jóakaró szolgája 
Nárat/ László, m k. 
Kiilc:lm : Generoso Dominó Joanni Korponay, ErceJ- 
lontissimi tícnoralis Domini Domini Comitis Stepfaani Koháry 
Hinionuu Administratori. etc. Dominó mibí nbservandissimo. 
Galántha. P. H. 

(■'•'■livi'ii, iii>'.\'»ilrt^tlH'ii. Eredeti, st^átkeiO. Hg. Koliáry-levéltár >Ail Re- 
Aírll.klfl: 

IN'irjii Oberstor Uram nekem irott levelének. 

InUmi áU^jii meg Kegyelmedet! 

Kilos KiipitAny Vram, az Istenért is kérem Kegyelmedet, 
Iwfí) tw. mini'-uiű k.')U)n;)t <>ddig talált, — mindgyárt — vag)' 
ítnk, viijiv kcvi's, ho//a Esztersiamban hozzám, maga is min- 
di'ii osoltnlit k(lIil.io Komáromban : mert ez az ország Léváig 
niiiul kiiruo/c/.A lőtt, i"!! az többi is utána megyén; hanem azon 
kaloiiákknl Konylmi^l valamint s valahogy csak jöttést gyllj- 
jiln Ks/lori;;iinb:m, s kttiiiiilwn se ostloktKijók. Az császár piii- 
/i1 Ki'i-yt'Imod :i liíjí'm ]('\ő katonáknak ki ne adja egy plnit 101 

is, hancta tartsa meg és hozza kezemhez : mert az katonához 
mindenikhez non est fidendum. Az Istenért is kérem, gyűjjön 
hozzám, hogy tanácsot tartván, mit cselekedjünk? Én ezen 
órában Köbölkútról elszállottam. 

Kaptim Köbölkút, 

vasárnap, éfél tájban. Igaz jóakarója 

Bottyán János m. k. 
(Egykorú másolat ugyanott.) 

63. 
Bottyán Kohárynak, 

Excellentissime Domine, Domine mihi gratiosissime ! 

Servitiorum meorum commendatione praemissa. Nem 
kétlem, vagyon Nagyságodnak értésére, hogy a kuniczság épen 
Léváig penetrált és Koi'ponában benn vagyon, és korponai 
Commendanttá lett Palásti Ferencz. Naponként nevelkedvén 
ezen gonosz : semmi securitásunk nincsen kiváltképpen az 
Dunán túl, *) és innét sem bátorságos. Az mellyekhez bíztam 
vala : mind kuruczokká lettek, és több tiszteim Nyáray László 
és Sámboky István Uraiméknál nincsenek ; mindenestől az vi- 
tézim gyalogokkal együtt talám vannak kétszázon. Hlyen zúr- 
za?aro8 és fölfordult világban kinek merjem kiadni ö Fölsége 
pénzét? Nagyságod parancsolatjától várok mindazáltal. Az 
puskákat siettesse, kérem az Istenért is Nagyságodat Schlik 
Generális Uramnak ö Excellentiájának is foimalibus írtam. 
Arra vigye Nagyságod dolgunkat, a mi legjobb. Már az qvár- 
télyból kiszorultunk; hanem hogy jobb szívvel lennének a vité- 
zek: provideálna Nagyságtok az Duna mellett, innét, még 
lehetne ; mert ugyan csak azt köll oltalmaznunk, másunnét el 
lévén szorítva. Már az Dunán túl egy embert sem küldhetek, 
az Garan-melléke teli van rakva. Az lévaiak succursust kér- 
nek, kit is in paribus transmittáltam Nagyságodnak, mellyet 
communicálni Schlik Urammal és az Bellicummal méltóztas- 
sék Nagyságod. Budára is hasonlóképen katonákét **) kémek. 
Ejjebappal mellettem lévő tisztekkel fáradozom, hogy hasz- 

*) Esztergomtúl értve. 

**) Huszárokat ; katona alatt miudig lovas értendő. •• 5Z-i'"a:'í riiüi* Trim. ji^íiifn t'íi:::.-!!! Cáá^e^ixtől: írtisa 

J':o'.7.'Zíí ^.'-írj, fa k-|>- 
íTi'.rr.'.'ja : Ein-Z-fE.'iisszz': T^íiirL-í I>:n£iL*> Co-Eiiti Ste- 

E.';Tií.fi;-r yíy;-^ZÁ.'z<' C:->ilL>.rí:^ t:»>i CkZi^rr^^ eí Snpn?iU'> 

:.:ut~:>i /z^ Az*:ó-3í : :L:..iJL.irz::r V:->Mj^:i^r.üIL I>:v2iiao Dominó Er^tii-tTj'-T — 


-hiEleWí- ^4. 

8. pra^jseaíis írt Xagy>iij.>d leYelet — noha írtam fn 
elmúlt pSstán. E>zter^:\mra dirigálván, már két ízben, k^t 
reudbvli fascicxilasbűl áli«'» leYeleket, ho^v Selmeczen által 
ezentúl neh^zt-n jübetnek s mehetnek a levelek, — tegnap ke- 
zűnkhez jutottak; mindazonáltaL mivel azok is hódúit emberek 
immár, sőt az mint értettük, bizonyosszámú loTast s gyalogot 
í<rírt kumczoknak Helenpach TTram loco personalis insurre- 
ctionis : továbbá is Eszter^ram felé dirigálván leTeleimet kér- 
tem Commendáns Uramot o Nagyságát, méltóztassék Xagysá- 


Ih. 103 

í^od kezéhez proinoveálni. Ha azért Nagysáp;od is arra találná 
a maga parancsolatit küldeni, méltóztassék requirálni Nagy- 
ságod is ö Nagyságát : parancsolna kövesdi s börzsönyi bírák- 
nak életek elvesztése alatt, hogy a mikor ö Nagysága erre felé 
levelét küldi, általhozzák s innét mindenkor recepissét vigyék, 
és falurúl falura ne küldjék, — mivel Commendánsoktúl illy én- 
kor jobban fél az szegénység, hogysem foldesurátúl is. Vagyon 
o Nagyságának módja abban, ha akarja. — Azonban Bottyán 
Obrester Uram is véghez vihetne azt, ha ott vagyon. 

Esett értésünkre, hogy ide készülnének az ő Fölsége 
liÍTSÍgitül elhajlott szomszéd kurucz atyánkfiai, revocálván Lé- 
vátúl Ocskai ezerit, más gyalogságot is a ki ez elmúlt napokban 
Kábó táján volt, várván és talám etiam cum gentibus rajtunk 
jöni akarván, (kirűl hic et nunc többet nem írhatunk, ad az 
Isten időt, hogy szóval is deciaráihatom Nagyságodnak,) min- 
ket megpróbálni. 

Akarván azért mi is megmutatni, hogy nemcsak meg 
nem ijedtünk tölök, hanem szívessen az ő Fölsége hívsíge mel- 
lett megfordulunk (így), — requiráltuk esztergami Commen- 
dáns "Uramat ő Nagyságát : méltóztatnék vagy két pattyantúst 
praevie küldeni ; ha Nagyságod is requirálná, jól esnék. Más- 
onnan nem jöhet már most. 

Vice-Ispány Uramnak (Balogh Gáspár) jóllehet fia s 
cselédje itt vagyon : de maga ö Kegyelme nem jött be s kinn 
rekedett valahol, — hihető, az Asszony után ment Dunántúl. 
Bárcsak pattyantúsrúl provideált* volna ő Kegyelme ; ha tud- 
tam volna, magam hozattam volna. Ezzel ajánlom Nagyságod 
gratiájában magamat. 

Nagyságodnak 

Csábrágh, 18. 7-brís 1703. alázatos szolgája 

Kovács János m. k. 

(A közvetlenül következővel egy ívre írt egykorú másolata Szent-Antaltt.) 

65. 

Ugyanaz^ ugyanannak. 

Tegnap is udvarlottam Nagyságodnak, Bottyán János 
Obrester Uram kézihez dirigálván levelemet sub volanti, mint- 104 

hogy sokfelé való correspondentiámra nézve nem érkezhettem 
több írásra, s ő Kegyelme is, — a mint ezen indusa (niiica 
itt) nékem szóló levelinek copiájábűl kitetszik, — az ittvalű 
dolgokrúl infoi-matiót kíván. Ezt pedig Selmecz felé dirigál- 
tam : minthogy mái napon is békivel hozhatták ide arra kül- 
dött Nagyságod leveleit, s megértettem máskínt is selmecziek 
capitulatióját s deciaráit neutralitását 

Itt únos-úntalan jön s megyén hínnondó, köröskörnyűl 
ftilukon s határokon járó kiu'uczság hírivei : de vár alatt egy- 
szernél többszer még nem volt az ellenség, s kárt sem tehetett 
még, oda levén ekkoráig is még Léva körül Bori Gábor Uram 
pompásan Ocskai ezerivei. Hanem mit írjon Balassa Ádám 
Uram ő Nagysága (Kékkőről), ezen inclusábűl (nincs itt) bő- 
vebben megértheti Nagyságod. 

Érette vannak korponaiak Csábrághért ; soha bizony 
kurucz még mostan nem tódult volna ennyire, ha Korponán s 
Bozókban fészket nem vert volna magának. — Ezzel ajánlom 
Nagyságod gratiájában magamat, maradván 

Nagyságodnak 
Csábrágh, 20. 7-bris 1703. alázatos szolgája 

Kovács János 7«. k\ 

(Egykorú másolata a közvctleníil megelözuvel együtt Szent- Antalit.) 

66. 
Bottyán Kohárynak. 

Ajánlom alázatos szolgálatomat Nagyságodnak. 

Már két rendbeli levelet is írtam Nagyságodnak, infor- 
málván ekkoráig történt dolgoki'ól Nagyságodat. — Nem 
tudom mire vélni, hogy semmi válaszát nem vehetem Nagysá- 
godnak. Éjjel-nappal nyughatatlankodom és fáradozom mind 
tiszteimmel eg}ütt, — mégis ekkoráig alig állíttathattam fol 
ötven vagy hatvan katonát : mert az egész ország fölzendült, 
az véghelybeli katonákat sehonnan sem eresztik. Az Dunántúl 
valók mind oda vannak, és ha (»kkoráig az pannicus timor és 
imitt-amott való hadfogadás híre nem penetrált^ volna : talám 
rosszabbul volnánk még. Az mely katonákot fogadtíim vala is. 
sokan a pínzt visszaküldöttek. — Az Dunán túl az rében sáu- k.. 105 

czoltatok harmadnaptól fogva Párkánnál, hogy excursiókat 
tévén, az rétől el ne essünk. Pestről írnak és Budáról Com- 
mendáns és Commissárius Sveidler Uraimék, hogy Pestre küld- 
jek le az katonákból, — de hiszem, itt is az passusokra köll 
vigyázni, hogy valami módon által ne jöjjön és Dunán innét is 
valami támadás ne légyen, — mert ha az talál lenni : oleum et 
Oi)eram perdemus. Mi minthogy közölebb lévén az ellenséghez, 
és mivel az várat éjjelnappal muniáltatjuk, a hol valóban köll 
az vígyázás : azért valameddig Nagyságod orderét nem látom, 
sehová nem indulok. Ma estvére, a mi kevés kész katonáim és 
hajdúim vannak, megmustrálván, az Dunán általküldöttem 
katonát nro 30, hajdút m'o 40. Már az quaterból is kimarad- 
tunk, az mi kevés népünk vagyon is, mit csinálunk véle ? hova 
accomodáljuk ? Ekkoráig itt Esztergámban accomodáltam, — 
de hiszem lehetetlen, hogy egy helyben continue lehessenek, 
— hanem erről provideáljon Nagyságod. Annyira vagyok már, 
hogy nem is tudom, kinek köll hinnem ? Mindezek iránt Nagy- 
ságod parancsolatját elvárom : hova és mely felé vegyem ma- 
gam ? avagy csak pro hic et nunc, még többet öszveszerezhetek, 
megmaradjak ? mert valóban fáradozom benne. Pátenseket és 
affidatiókot a hova illett, mindenfelé küldöttem, hogy az föld- 
népe el ne rémüljön, mert oltalmazójok leszek. Az lévaiak már 
is dúlják az falukat Esztergám elein. Az csábrágiakat hajdúk- 
kal bíztatom, és két pattantyúsokat is kérnek ; kérem azért 
Nagyságodat, hogy valahonnét küldjön nékik. Szüntelen jár- 
nak leveleink. Mit írnak ? ex inclusis megértheti Nagyságod.*) 
A több híreket — tudom — hogy másunnan bőven megírják 
Nagyságodnak. — Ezek után Isten tartsa Nagyságodat sze- 
rencséssen ! 

Nagyságodnak 

Strigony, 21. 7-bris 1703. 

alázatos szolgája 

Bottyán János m, k, 

P. S. Midőn bépecséltem volna ezen levelet : éppen ak- 
kor hiről jőve, hogy az kuruczok Nyitra felé indulván, Vere- 
bély táján valami vármegye ellenek támadván, kikben le is *) Tán a 64. sz. a. levél volt meüékelve. lOG vagdalüik, és ha az régi lévai, most lett kuruczok nem inteii>o- 
nálták volna magokat, — több esett volna rajtok. 

Szolnokot Szikszai János nevő Kapitáu megszállotta cum 
bis mille, Bercsényi pedig Bácskára ment rabolni, bizonyos,— 
úgy értettem. 

Schlik Uram ö Excellentiájától még ekkoráig semmi 
ííttal-móddal választót nem vehettem, — informáljon Nagy- 
ságod. 

Kiüczím : Excellentissimo Dominó, Dominó Comiti Ste- 
phano Koháry de Csábrágh et Szithna, perpetuo in Muránv. 
Sacrae Caesareae Regiaeqne Majestatis Camerario, Consihario. 
necnon Generáli- Vigiliarum-Praefecto, etc. Dominó Dominó 
milii gi'atiosissimo. Viennae. P. H. 

(Eredetije — ívrét, csak az aláírás sajátkezű, — a lig. Kobáry-levéltárlmiu 

>Ad Kuruczonica.« 

67. 
Náray László Kohárynak, 

Nagyságodnak mint Méltóságos Nagy Jó Uramnak alázatOíis;\u 

szolgálok. 

Bécsbíil die 17. 7-bris datált Nagyságod levelit nag> 
böcsülettel vettem, melyben mit parancsoljon Nagyságod? 
megértettem. A mi az katonák fogadását illeti: móta(igy) 
Bécsbűi házomhoz írkeztem, két napnál tovább nem marad- 
hattam mindenestül házomnál, azt is nem continue, hanem 
Obrster Uram (Bottyán) ö Kegyelme parancsolatjábúl mihtiu 
dolgában Budára, és kétszer ö Kegyelmihez Esztergomban 
köUött fáradnom, az magam companiám szaporításában nem 
igen munkálkodhattam, — mindazáltal csak ekkoráig is a kik 
kezeket, píirolájokat adták, lettek volna vagy 40-ig való: de az 
mostani zúrzavar-idöben igen megütköztek, elannyira^ hogy 
sokan erővel visszahozták reám az pínzt, sokan pedig — a 
kinek még pínzt nem adtam volt is, — noha beiratták mago- 
kat : csak egyá talán fogva el nem akarnak gyöni ; az Újvár vá- 
rossá is miattok, in praesentia Supremi Belli Conmússary 
Domini Drisperger, hogy akartam fogatni, reám támadtak és 
erővel kezembül kivették, azt állítván, hogy itt is köll az vá- 
rosban vagyis várban az ő Fölsége szolgalatja, közel lévén u 107 

ellenség. Es így igen keveset e táján bízhatom az katona fo- 
gadásához, hacsak meg nem csillapodhatik valamennyire ezen 
a tájon ez az kurucz hír. Mindinkább most vármegye kato- 
náivá lesznek az katonák, hogysem mint 5 Fölsége zászlója alá 
Írattassák magokat Eddig, csak hirtelen ez a változás e táján 
ne esett volna még és rémülés az nép között : Komárombúi ? 
ÍJjvárbíil, Nyitrábúl és itt e tájárúi, köi-filbelől való helyekrűl 
egészen az companiám kitölt volna. En ugyan örömest tiszta 
szivbül tovább is fáradozom, a mint legjobban lehet, az katona 
szaporításában, — jóllehet mai napon újonnan Oberster Uram 
5 Kegyelme parancsolatjára le köU mennem Esztergomban, 
és nemcsak énnékem : hanem valamennyi készen lehet, valahol 
az katonaság, oda köll ma s holnap compareálni ; ki miképpen 
8 hogy lészen ? azontúl Nagyságodnak tudtára adni el nem 
múlatom vagy én, vagy Oberster Uram. 

Korponay János Uramnak megírtam, hogy az lovakkal 
(Koháry paripái) merre menjen ő Kegyelme Esztergom felé, 
mert erre nem bátorságos : mivel mihelest Újvárbúi kimegyen 
az ember lefelé, igen vigyázva köll járni, — mert az kurucz 
Léva tájárúi föl s alá jár az falukon, — hogy kárt ne valljon. 

Semmi oUyas bizonyos hírekkel Nagyságodnak nem ud- 
varolhatok, hanem hogy az bizonyos, hogy Léváig inclusive 
mind kuruczczá lőtt az ország, kit — nem kétlem, — máson- 
nand is bővebben megértheti Nagyságod. Ezzel ajánlván az 
Nagyságod úri gratiájában magamat, maradok 

Nagyságodnak 
Dátum Újvár, 21. 7-bris 1703. 

alázatos szolgája 
Ndray László m. k, 

(Eredeti, egészen sajátkezűleg írt levél a hg. Koháry-ház levéltárában.) 

68. 

Bottyán Kohárynak, 

Excellentissime Domine, Domine Patroné mihi gratio- 
sissime ! 

Humillimorum servitiorum meorum commendationem. 
Quos hestema die milites nro 30. expediveram versus Lévám 108 

ad partias, hoc momento, circa boram quintam post meridiem 
cum quatuor Rebellibus vivis et vigintitres equis redieruut. 
Hos autem in pago Szemerén ad Lévám duobus milliaribus 
distante reperientes, una fenne bora confligebant, ceciderunt 
laesi et mortui duodecim, reliqui aufugerunt. Fuerunt eorum 
nro 25. Referunt ultra quinquaginta millia eonim esse. Expost 
quid inciderit, informabo Excellentiam Vestram. Ex meis niil- 
liis cecidit, praeterquam duo equi trajecti eorum. His me gra- 
tiac recommendans, maneo 

Excellentiae Vestrae 
Strigony, raptissime 
dje 22. 7-brÍ8 1703. bumillimus sei*vus 

Joannes Bottyán m, p, 

P. S. Trans Danubium jam nulla securitas datur. 

Kiilczím : Excellentissimo Dominó, Dominó Comiti Ste- 
pbauo Kobáry de Csábrágb et Szithna, perpetuo in Murány, 
Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Camerario, Consilia- 
rio, neonon Supremo Generáli- Vigiliarum-Praefecto, etc. Do- 
minó Dominó gratiosissimo. Viennae. P. H. 

(Eredetije — ívrét, csak az aláírás sajátkezű, — és egykorú mása is 

félíven a hg. Kobáry -ház levéltárában, »Ad Kuruczonica.«) Ugyan e fél- 

iven még a következő két másolat olvasható. 

Mellékletek: 

I. 

Pária LiterarumMagniliciDominiAdami 

Balassa. 

En tegnapi napon megindulván Esztergám felé Isten 
engedelmébűl, — de az jó Isten adta, bogy az kuruczságnak 
kezében nem jutottam : mert Vadkert, Détár, Patak tele vad- 
nak 14. zászló kuruczval, azért vissza köUetett térnem; banem 
Kegyelmeteknek tudtára adom , bogy jó vigyázassál legyen 
Kegyelmetek. Az derék tábor penig — mondják, — Bercsé- 
nyivel Gyöngyösnél (van). Ha penig Kegyelmeteknek is vol- 
nának ollyas bírei : kérem, adja Kegyelmetek tudtomra, már 
Kegyelmetek levele engem itt fog érni. — Kákóczit penig 
Szakmarnál mondják. Úgy tudom, ma lesznek kelletlen vendé- 
geim, — de az jó Istenben kell bíznom. Ezzel Isten oltalma- 109 

ban ajánlom Kegyelmeteket. — Raptim Kékkő, 19. 7-bris 

Anno 1703. 

Kegyelmeteknek szeretettel szolgál 

Balassa Ádám. 

Titulus : Csábrád várában szorult Hont vármegyei Ne- 
mes, Nemzetes és Vitézlő N. N. nekem kedves szomszéd Urai- 
méknak ő Kegyelmeknek adassék. Oito, cito, cito. Citius. Oi- 
tissime. 

n. 

Extractus Literarum Capellani Csábrádí- 

e n s i s. 

De 15. 7-bris írtam volt Nagyságodnak, hogy Korpona 
várossában bészállottak az kuruczok 14., Bozókban is másnap, 
idest die 15. 7-bris bementek az kuruczok, mellyben az prae- 
fectus Géczi Sándor, — az ki Nagyságodtúl szállást kért, 
Szécsényben hogy lakhatna. Ide Csábrád alá is eljütt volt egy 
zászló kumcz, kérni az várat : de Rétéi Ferencz Uram kiadta 
az választót nekik^ megmondván, nem adjuk, és ha másszor 
idegyüttök, hozzátok lövődözünk az ágyűkbűl ! Azóta nem is 
gyüttek ide ; az történt 16. praesentis post prandium. Az haj- 
dúk istálóit is már mind elhányatta Grörög György Uram, és 
körül, az kőfal mellett kömyöskörűl levonják az földet, hogy 
az kőfal magossabban légyen. Ma reggel Yarbórúl behozták az 
hírt, hogy 12. kuruczok voltának ottan. Vice-Ispány Uram mind- 
eddig az napig is bé nem gyütt ; az mint beszéllik^ Eszter- 
gomban ment volna, — és az vármegye 30. katonái is kuru- 
czokká lőttek. Az lévaiak 17 et 18. rajta voltának: mert az 
mint az híre vagyon, reájok gyújtották volna az várast, oppo- 
nálván magokat Selmeczi Uraimék kifizették magokat ennye- 
liány ezer tallérokkal, kik neutralisták lettének. 

Ezek után Isten áldja meg Nagyságodat jó egészségben 
sok számos esztendeig ! Én pedig maradok 

Nagyságodnak 

Csábrágban, die 20. 7-bris 1703. 

servus obligatissimus 

et Capellanus 

Pnter LinocenfiuSy ÍL m, p. 110 

P. S. Korponán az kumczok kapitánya Dúló Ádám, 
Ebeczky Ádám hadnagya. 

69. 

Bajtay István Kóhárynák. 

Kegyelmes Uram ! 

.... Ma vagy holnap, az mint értettem Svaidler UramtúL 
Bottyán János Obrster Uram 6 Nagysága százegynéhány ka- 
tonája ide Pestre el fog érkezni Bizony szüksiges is, Kegyel- 
mes Uram: mert ez elmúlt étszaka Szolnok várát kétezer 
kurucz megvette, az benne lévőket — mind magyart s mind 
németet — öszvevágott, nyert el 21 ágyút, puskaport s lövo- 
szerszámot, 40,000 kősót Ezt Nagyságod bizonyossan elhiheti : 
mert ma 12 óra tájban érkezett, csudálatosképen szabadult 
meg onnét Szólnokbúl egy német, magyar ruhában, az beszé- 
lette, s másünnét is confírmálták immár, az kiknek postái ott 
jártak. Czeglédrúl, Kőrösrűl élést, abrakot, szénát sokat kíván- 
nak ; mi lesz az vége ? az jó Isten tudja. Innét valóban csak 
hordozkodnak által Budára, onnét pediglen Bécsben. Az ki 
Szolnokot megvette, Borbély Balázsnak nevezik. Hacsak ele- 
jékben nem állanak, — többet is visznek végben. Ezutáu is 
ha mi oUyas híreket bizonyossokat fogok érteni, Nagyságodat 
alázatossan fogom tudósítani. In reliquo méltóságos úri gra- 
t iájában ajánlom magamat, és még Isten éltet, maradok 

Nagyságodnak 
Pest, dje 22. Mensis T-bris 1703. 

alázatos szolgája 
Bajtap István wi. i. 

(Eredetije a hg. Koháry-levéltárban, Szent- Antalit.) 

70. 

Bottyán Kohárynak. 

Nagyságodnak mint nagy jó Uramnak alázatos kötelességgel 

szolgálok. 

Ezen órában Párkány felől az egész mezőt elfogta volt 
az lovas kuruczság, lévén vagy tizenhárom zászlóval; egyebet 
nem cselekedtek, hanem az nímeteket Párkáuvban tudakozták k. 111 

és nemes-embereket, az sörfőzöt elvitték magokkal, két szolgá- 
ját levágták ; az párkányi marhát magam marhájával elővet- 
ték volt : de mivel magam által az hajdúsággal mentem az 
Dunán túl való sánczban, mellyet csináltattam, — azontúl az 
marhát mindenestűi fogva visszabocsátották és elhadták ; lévén 
két helyen is az lessek, azonkívül egy Garany mellett, másik 
az párkányi hegy farkánál : örömest kicsaltak volna, ha kicsal- 
hattak volna. — Itt valóban az egész ország elbódult, már 
csak mindenfelé szaladnak az emberek, nagy réműlésben nem 
tudnak mihez kapni. Generális Schlik Uram ö Nagysága pa- 
rancsolatját vettem, hogy Buda felé menjek az militiával, a mi 
kevés vagyon, — de ha iniíend el találok menni és az km*ucz- 
ság meg találja obloq[uálni az várat : éppen minden passussa ö 
Fölsége népének ezen praecludáltatik , félek attúl, hogy az 
Dunán innend való ország is fölzendül és kuruczczá lészen. 
En se tiszteket, se katonaságot, ha duplán fizetek is, nem 
találok. Ezen órában követet küldtek hozzám, mikor ez levelet 
írnám: úgy gondolkozzam felöle, hogy valahol az népemet 
találja, kezeiket elvagdalják és nyaka csigájánál kihúzatják 
az nyelvit, liogy az kuruczokat az minap fölvervén, behoztak 
közűlök Esztergomban és a Commendant Uram kezében adtam 
az várban. Itt a ki ö Fölsége híve, szalad ; az parasztság várja, 
mint az Isten irgalmát. En ebben zűrzavar időben magamnak 
is tanácsot adni nem tudok : mert éppen az nagy nyughatat- 
lanságban kifáradtam, mivel ennek a földnek nagyobb részrül 
a népe reám szalad egy-más dolog végett. Édes Nagyságos 
Uram, énvelem itt több kapitány nincsen, hanem Oberszt- 
Vaichmeszter Náray Uram, Zsámboky Istvány és Kéry János 
Uram, — de az katonaság alig ötvenig való vagyon, mivel már 
kuruczok is lettek közülök. A mi még ő Fölsége pínzi nálam 
vagyon : ki nem merem adni, mert nem tudom ebben az zűr- 
zavarban kinek hinni is mostani időben. Nagyságodat kérem 
alázatossan, mindenekrűl odafól informálja az Fölséges Udvart. 
Az sok ktilömb-külömbféle híreket nem győzöm Nagyságodnak 
megírni. Én életem fottáig több mellettem lévő tisztekkel kész 
Tagyok az ő Fölsége szolgalatjára. Csábrágiak minden órában 
írnak hozzám ; eleget bíztatom őket, hogy ne féljenek, hanem 
erőssen tartsák magokat ; — tovább mi tévő legyek ? Nagysá- r 112 

god parancsoljon. Ezzel Isten áldja Nagyságodat, és szeren- 

cséssen íris jó egészségben sokáig tartsa, hazánk szolgalatjára! 

Maradván 

Nagyságodnak 

Dátum Strigony, 25. 7-bris 1703. alázatos szolgája 

Bottyán János m A*. 

P. S. Mikoron levelemet pecsétöltem, küldöttek követe- 
ket hozzám, hogy mikipen bánnak mind magammal s mind 
nípemmel, ha kézben kerölök. 

Borítékczím : Excellentissimo ac Ulustrissimo Dominó 
Dominó Comiti Stephano Koháry de Csábrágh et Szytnya, 
Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Consiliarío, Camera- 
rio, necnon Supremo-Vigiliarum-Praefecto Generáli, etc Do- 
minó Dominó gratiosissimo. Viennae. P. H. 

(Eredetije — iyréti csak az aláírás és utóirat sajátkezű, — a bg. Kohárj- 

ház levéltárában. »Ad Karuczonica.<) 

71. 

Gr. Koháry Farkas, gr. Koháry Istvánnak. 

Mint édes Bátyám-Uramnak, 

kötelességgel szolgálok Kegyelmednek. 

Eszterházy Dániel Uram (az idösbik) Bécsben indulván, 
kívántam ezen alkalmatossággal is Kegyelmednek levelemmel 
udvarolni Már aliquantisper csakugyan könnyen innend el 
nem akarok indulni, és inter spem et metum inkább itt mara- 
dok, mivel reminlem : rövidnap Isten erre felé hozza Kegyel- 
medet . . . • Ha o Fölségének népe érkezik bőven : remínlenif 
itten is megmaradhatok. Palugyai Uramtól ma hallottam, hogy 
Szent-Benedeket is megvette az kurucz. Vice-Palatinus Pinyei 
Uram is itten vagyon feleségestől ; azt mondotta, hogy Bottyán 
János JJram 400 emberrel Generális Forgách Simon Uram mellé 
ment Nyitrához ; a győrieknek is oda kellett mennL Pozsony 
vármegye a melly lovasokot állított, azok is Nyitrához fognak 
menni, a gyalogja pedig a vármegyének innend marad a 
Vágón. 

A szegény csábrádiakról ne feledkezzék Kegyelmed, va- 
lami bíztatást írjon nekik ; bár csak még valamelly jó hajdú- II 113 

legÍDt lehetne beküldeni. Esztergambűl az Cíommendant vagy 
Oberster Bottyán Uram még hamarabb beküldhetné (Osáb- 
rágba) az Kegyelmed levelét. Igen bánom, hogy Traitler fel 
nem éri elméjével : valami gyalog postát, parasztembert Var- 
bókról és Csalról küldhetné, a ki által szóval is üzenhetne 
ember ; örömest értésére adnám : hacsak hitelben is, az major- 
béli marhámot adná el, mert ha soká lészen az erdőkön, kevés 
reminségem vagyon hozzá, — de levélben nem merem írni 
neki ezen intimatiómot, mert ha kurucz kézben akad a levél : 
annálinkább mindjárt oda volna azon majorbeli marha. 

Az Atyámfia (neje) ajánlja atyafiságos szolgálatját Ke- 
gyelmednek. En is maradok 
Kegyelmednek 
Datom Posony, köteles szolgája és öcscse 

28. 7-brÍ8 1703. ö. Koháry Farkas m. h 

Külczim : lUustrissimo Dominó Comiti Dominó Ste- 
phano Koháry de Csábrád et Szitnya, perpetuo in Murány, 
Sacratissimae Caesareae Kegiaeque Majestatis Consiliario, 
Oamerario, Colonello et Partium Antemontanarum Vice-Ge- 
nerali, necnon Öenerali-Praefecto-Vigiliarum, Dominó Fratri 
Colendissimo. — Viennae. P. H. 

(Egészen sajátkezűleg írt eredetije a hg. Koháry-levéltárban.) 

72. 

Bottyán Koháry Istvánnak. 

Mint Méltóságos Generális Uramnak 

ajánlom alázatos szolgálatomat Nagyságodnak. 

Az Nagyságod hozzám ktüdött levelét az inclusákkal 
együtt nagy böcsőlettel kezemhez vettem ; szintén ugyanakkor 
nálam lévén az Nagyságod pereszlényi szegín emberei : azon 
Jíagyságod inclusáját Csábrágban magam bíztató levelemmel 
együtt elküldöttem, és írtam, hogy csak erőssen tartsák mago- 
kat : minden órában várom az ö Fölsége segítségét, és magam 
is segítségül megyek nékiek. Az estve későn hozták hírét, 
hogy Gyöngyös felöl érkezett két zászlóalja kurucz Váczra, 
kik is ott letelepedvén, két hajót elnyertek az Dunán ; az kikre 
én is mindgyárt sietséggel kocsikon küldöttem 42. hajdút, vá- 
logatva, — kiknek is parancsoltam, hogy életek fottáig is 

U. RikncEi Ferencz leyélUra. Első oist. H«d- és belttffy, IX. köt. 8 menjenek Tótfalunál által az Dunán, és menjenek rajtok, hogy 
azon hiúkat visszuiyerhessék ; kik mellett is egynehány }6 
katonaságot küldöttem. Tudom, hogy az hajókat riesz^onák 
tölök. És itt Vissegrád előtt, Maro9 táján, töl az Duna mellett 
mindenütt elég kurucz vagyon, — meddig múlatnak ott? nem 
tudom. En ugyan magam személyem szerint is ezennel kime- 
gyek több lovassal és gyalogsággal Viasegrád felé az Duna 
mellé, hogy által ne jöhessenek az Dunán. 

Itt az darab föld majd mind fölfordult, és siváa-rívás. 
hordozkodás elég vagyon. írhatom Magyságodoak, hc^ ma- 
gamnak se éjjel, se nappal egy szempillantásig nyugodalmam 
nincsen. Az Istenért, az Istenért is (így) kérem Nagyságodat, 
hogy mindgyárt menjen maga Nagyságod Schlik Uram ^ 
Excellentiájához és Eugenius herczeghez, hogy sietséggel va- 
lami hat vagy hét sajkát kflldjeuek : mert az dunai passus 
nagy veszedelemben vagyon. Azonkfvöl pedig száz hajdúra és 
száz katonára való puskát Budáról vagy Komáromból mennél 
hamarább adjanak. Én az katonaságot és hajdás^ot be nem 
mustráltathatom, mert egy szempillantás nincsen, hogy hal 
ragy hét felé nem volnának kiküldve ; hanem ezután is számot 
adok én róla. Szintén most vettem budai dicasterium paran- 
csolatját cum assiguatione quartery. kiben az vagyon, hogy az 
lovasokkal Pestre, a gyalogokkal i>edig Budára mennék, és 
már Schlik Uramtól ö Excellentiájától ís volt ez iránt paraii- 
csőlátóm. ~ csakhogy itt való Commendans L'ram azt megtud- 
ván, nomine Suae Majestatis protestált és ellenzetté. Azért 
kérőm Nagyságodat, hog>" ez iránt is Eugenios berezegnél 
intimatiót tenni ne terheltessék Nagyságod: mitévó legyek*' 
minthogy itt szükséges az előbb és most megírt okokra nézve 
a/ Tigyázáíi. Az lévai kumc^ok többen vannak már három- 
e^truél, — Mentől hamarébb választ várok Nagyságodtól. 
maiadvAn 

Nagyságodnak 
Kaptissime 29. Sop- alázatos szolgája 

lembrisStrigony, 1703. Boüyán János m. k. 

P. S. Mégis kérem az Istenért is Nagyságodat menjen 
EuRfuius és Schlik l'i-aimékhoz. uiitévü legyek? — mert itl 
én nem tudok milioz kapui. 116 

Külczím : Excellentissimo ac Illustrissimo Dominó 'Do- 
minó Oomiti Stephano Koháry de Csábrágh et Szitnya, per- 
petao in Murány, Sacrae Caesareae Begiaeque Majestatis 
Consiliarío, Camerarío, neonon Hungaricae Militiae Supremo 
Generali-Vigiliarum-Praefecto, etc. etc. Dominó Dominó mihi 
gratiosissimo. Viennae. Cito, cito, cito, cito, cito, cito. P. H. 

(Eredetije — ívrét, csak ftz aláírás sajátkezű — a hg. Koháry-levóltár- 

ban, »AdKiiraczoiiica.«) 

73. 
Ugyanaz, ugyanannak. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom Nagyságodnak. 

Isten kívánta sok jókkal hogy áldja Nagyságodat, kívá- 
nom. — Ezen órában jött híre kuruczoknak, az kik Váczra 
ütettek tegnap, hogy ma Pest alá mentek, és hogy volnának 
hét- vagy nyolczszázon. Kírem azért az Istenért is Nagyságo- 
dat: méltóztassík Nagyságod Generál Síik Uram ö Nagysá- 
gátúl egy bizo *) elköldeni énnékem : mitévő lé- 
gyek? már egyszer írt ö Excellentiája, hogy 

Megy erre transferáljam az kato hajdúimat, a mint is 

ma vettem újo let iránta : de ittvaló Commendáns 

Uram 6 Nagysága nomine Suae Majestatis Sacratissimae 
protestál, hogy el ne menjek és itt Dunákra vigyáztassam ; 
mely dolog nagy hátramaradásra vagyon az hadfogadásom- 
ban : mivel már lőtt volna 200. katonámmal több, ha bizonyos 
quartíllya volna népemnek. 

Esztergám vármegyének nagyobb része, úgymint Dunán 
túl, már kuruczok protectiója alatt vagyon ; az katonáim ma- 
gam keröl csak nyomorkodnak, és magam tartom szénával, 
abrakkal lovaikat. Kire való nézve tovább is kírem Nagyságo- 
dat : méltóztassík bizonyos parancsolatot extrahálni Méltósá- 
gos Generálistúl ö Excellentiájátúl, hogy tudjam mihez tartani 
magamot. 

Váczon valamely böcsűletes kanonokot vicariussal (Ber- 
kes3 András) együtt .... fogtak volt : avval beszíllettem ma- 
gam, mely böcsfiletes papi ember referálta, hogy bizonyos tiszt 
kuruczok kezöl régi jóakarója lévén, mondotta in confidentia 

*) Az itt ós alább kipontozott szavak a levélből kiszakadvák. 

8* 116 

éi$ hitÍTel pecsítlette. hogy Rákóczi <«záinára való volna már 
hada másfélszázezeren. — kit én el nem hihetem, de ha fele 
volna is, sok volna, — és hogy maga Ónodnál volna. £zen bi> 
csűletes papi embert bikível vicaríossal együtt hadták. úgy. 
fao^ ennyihány akó borát megitták. 

Ezzel ajánlván magamat Nagyságod gratiájában* maradok 
Nagyságodnak 
Raptim Strigony, 29. 7-bris 1703. 

lász, kötöles, alázatos szolgája 
(Bottyán János ni. 1c,) 

P. S. Élig dolgom van, fejem sem szabad, mivel nem is 
tudom hova kapni. Váczon hat németet lödeztik meg, sok lo- 
vat, fegyvert elvívéii. 

Kiüczím : ExceUentissimo Dominó Dominó Stephano 
Koháry de Csábrágh et Szithna. Sacrae Caesareae Regiaeque 
Majestatis Consiliario, Camerario, Hungaricae Militiae Su- 
premo-Vigiliarum-Praefecto, necnon Incljrti Comitatus Nagy- 
Honthiensis Supremo ac perpetao Comiti, (Tit.) Domine D*>- 
mino et Patrono mihi Colendissimo. Viennae. P. H. 

(Eredetije a hg. Koháry-ház levéltárában Szent- AntaloD. Aláírása a siet- 
végben elmaradt : de ott vagyon kfvűl a teljes ép, piros spanyolTisfi- 
pecséten Bottyán czímere, a korona körűi a BO. JA. betűkkel, éü ott áll 
szintén klvűl a levélre írva meg Koháry István titkára kezével : »1703. 

29. 7-bris. ColonéUi Joannis Bottyán,*) 

74. 

A C8. k. Fö-Hadi'Tanác8 Koháry Istvánnak. 

Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Consiliario, Ca- 
merario, Generáli- Vigiliarum-Praefecto et actuali Colonello 
Dominó Comiti Stephano Koháry de Csábrág et Szitnya, etr. 
hisce significandum. 

Quandoquidem inimicae Rebellium machinationes iní>" 
gis-magisque Danubio appropinqnare, ejusque transitum ac 
intrusionem in citeriores quoque Regni partes minitari andi- 
untur: eapropter Inclytam Cancellariam Regio-Himgaricam 
Aulicam Comitatibus Cis-Danubianis praecipere impense al*" 
hiuc i-equisitam esse, quatenus >' sub ductu Domini Colonelli 
Comitis Antony Eszterházy, Domini Colonelli Comitis (Frau- 117_ 

cisci) Botthyán, reliquorumque Ofíicialium, quibus idipsum 

per eandem Inclytam Cancellariam jam intimatum fűit, ad 

praepediendum huncce hosti transitum, Strigonium atque Co- 

maromium versus militiam suam armis accinctam expediant. 

Cumque e singulari in Ejusdem Domini Comitis magna 

qiiippe apud geutem Hungaricam authoritate poUentis Perso- 

nam coUocata íiducia, Militiae istius Comitatensis directionem 

ipsi hisce concredendam Consilium Aulae Bellicum duxerit : 

ita Bundem cum vicinis Praesidiariorum Commendantibus 

(quibus transitus quoscunque tollere, navesque abiude ad for- 

talitia sua transportari facere commissum extitit) et Dominó 

Uenerali-Campi-Vigiliarum-Praefecto Comiti (Simoni) de 

Forgách, etc. debite superinde conventurum, hostemque con- 

jímcta cum ys opera a dicto Danuby transitu utcunque arcere 

conaturum, indubium relinquitur; quem in finem is quoque 

cum aliimde stativa congregationis ipsi antehac in utroque 

Neogradiensi et Hontensi Comitatu assignata ob invasio- 

nem eorundem a Rebellibus jam facta, in Strígoniensem 

atque Comaromiensem transferre, dispositum fuerit Militiam 

suam per Dominum Colonellum Bottyán aut ipsémet ocius 

coUigendam, Danubyque securitatem taliter ad Copiarum 

Germanicarum adventum usque et secuturos novos a Dominó 

Campi-Mareschalli-Locumtenente Comite de Schlik etc. ordi- 

nes tuendam pro viribus habebit. 

Quod porro Ejdem pro notitia, suaque ulteríori dire- 
ctione indicandum fűit. 

Ex Consilio Bellico. Viennae, 30. 7-brÍ8 1703. 

Joannes d Tiell m. p. 
(Eredetije a bg.Koháry-Ievéltávban, egykorú másolata gyűjteményemben.) 

75. 

Ugyanaz, ugyanannak. 

iSacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Camerario, 

actuali Colonello, necnon Generali-Campi-Vigiliarum-Prae- 

fecto^ Dominó Comiti Stephano Koháry de Csábrágh et 

Szitnya. 

Ad bina ejus Memorialia, occasione functionis et prae- 
eminentiae militaris sub supremo directione Domini Campi- 118 

MarescLalli-Locumtenentis Comitie a Schlik durante adversu- 
R«beUes expeditione eidem obrenieiitis, necnon exemptiooU 
Nationalis Militiae a Quarteriorum ac praestatiouum perso- 
na-lüim onere io futurum (juoque, sedaüs licet modenüs Tn- 
multibus e^fteudendae, praesentata^ responai !o<x> significan- 
dum. Quoad 

Prínmm. QuentTÍsOfficialem bellicam secundma andáu- 
nitatem aut prioritatem suam praestai-e servitia. inTeterati 
moria esse. Quoad 

Secundum. Vero quaesitae exemptiouifi extensioni anuui 
in praesens Iiaud iiuaqnam posse, sed praeattactae Natíonalií 
Militiae seiritia praerie expectanda, eamque alys postmodum 
praemys ysdem adaequatis cousiderandam főre. 

Cum caeteroquin ejusdem Domini Comitis magua 
quippe apud Regnicolas ac cum prímis MJlitiam fide et 
authoritate poUentis Persona apprime ín illis partibus necfis- 
saria videatur : idcirco eundem ocyus se illuc ad conacriptio- 
uem Agminis sui inclioandam receptunun, hostique Danubv 
transitum medio Oomitatensium in Cis-Danubianis partibus 
iodJctae Insurrectionis impedire, bonaque cum Generaíe- 
Campi-Vigiliarum-Praefecto Dominó Comite Forgách, et Do- 
minó Campi-Maresckalli-Locumtenente et Commendante Bu- 
densi Barone a PfeffersboTeu, necnon Dominó Colonellu 
Kucklender desuper colenda cointelligentia pro viribus admis- 
sunun neutdquam dabitatur, — dum ínterea ob perícnla id 
uti-oque Neogradiensi et Honttensi*) Comitatibus obTerean- 
tia, stativa conscriptiouis in ys, ipsi antehac assignata, if 
Strigonieusem atque Comaromiensem transferre ab binc jam 
dispositum fűit. 

Quae poiTo Eidem Dominó Generali-Campi-Vigilia- 
rum-Praefecttí pro notitia, suaque ulteriori directione insi- 
nuanda fuere. 

E3x Consilio Bellico, Viennae, 30. 7-bi-is 1703. 

Jonnnes a Tlell wj. y. 

neglévO máaolAt a Bient-fiatali leTéltárbui. 
Coniilü Stiyhaiti Koháry.t) *} Egyik példáojban Boát helyett iJfecestent 119 76. 
Kovács János gr. Kohán/ Istvánnak. 

Ajánlom alázatos szolgálatomat Nagyságodnak. 

De dato 20. labentis Görögh Uramnak írt Nagyságod 
leyelét velem is köziette ő Kegyelme. — Itt minékünk egyéb 
Ureink nincsenek, hanem, a mint hallik, tegnap egy hete kez- 
dették Tokajt lönni, megegyezvén ebben egynéhány postáknak 
relatiója, — de az mindenik csak hallomás, egyik sem referál 
szemmel látott dolgot. Magát Bercsényit referálják, hogy Put- 
nok felé nyomulna, de az is bizontalan. Rákóczi hogy Szatth- 
már alatt volna, a ki ma sincs megvéve. Besztercze és Zólyom 
meghajlott. Minket már a zólyomi álgyúkkal is iesztenek, lé- 
vén — a mint hírlelik, — feles gyalogság is ottan, kinek egy 
része ma Korponához s Bozókhoz • — a mint hírül hozták, — 
érkezett 

Géczy Zsigmond (a ki tegnap ment Eorponárül Léva 
felé 2 szászlóalja kuruczczal) Gács várát^ s Dúló Ádám pedig 
Kékköt kérte Szitnya még meg nem hajlott, hanem hal- 
lom, hogy ott lévő puskapor kedvéért érette lesznek. 

4. 8-bris Korponán generalis-congregatio fog tartatni az 
elpártolt szomszédinktűi, s talám újabb restanratiórűl is gon- 
dolkodnak, a mint beszéllik, nem lévén vice-ispánjok s ordina- 
rius notáriussok. Már ezen az földön labancz hírére még a 
parasztember is támad, s valaki csak fegyverhez nyúlhat — 
kuiiicznak mondja magát lenni. Imponáltunk mi is élést a 
falakra : de alig valamit vehetni rajtok, nem lévén kijáró ka- 
tonáink, hanem hogy néha-néha Kis András iderándűl. 

Nagyságod Bottyán János Obrster Uramnak de dato 
26. latentis írt levelével nemcsak itt, hanem Kékkőben és 
Gácsban lévőket megvigasztaltam, lévén emberem a ki néha- 
uéha Nyitrára is levelemmel elmegyen s hoz onnét is bízta- 
^^ — úgy táplálom reménséggel mind ezeket s mind ama- 
zokat. Szent-benedekieknek is én írtam alattomban, hogy noha 
Korpona s Léva Ócskáinak megadta magát : erössen viseljék 
magokat, nem lévén utánna még akkor gyalogság. Egy szóval, 
mind fegyverrel s mind correspondentiával kész vagyok s vol- 
tam eddig az ő Fölsége hivsége mellett mindeneket elkövetnem. 120 

Azt nem szei-etem. bogy Kagyságtok tisztei 
nak ; és jóllehet Nagyságod megparancsolta nemcsak úgi-. 
mint örökes s örögbik földesura Csábráglinak, hanem ügy is, 
mint Ü Fölsége Generálissá: mitévők lekenek 5 Kegyelmek? 
mindazáltal közönséges jóban nem éiienek efjyet, egyike a má- 
sikát közönséges költségben nem segétvén, hiinem legkissebb 
expensát is kétfelé osztván. Hlvenkor pedig akármellyik expen- 
dálna : jövendőben magok kózt tehetnének adjustatiót ö Ke- 
gyelmek. 

Ezzel ajánlom Nagyságod gratiájában magamat, ma- 
radván 

Nagyságodnak 
Csábrágh, 30. 7-bris 1703. alázatos szolgája 

Kovács János tn. k, 
(SajAtkezilltg irt eredeti levél a hg. KotafiT^-archivTunbAii, Sienl- 
ADtaloa,) 

77. 
Lipói király, Esztfri/om és Komárom várrntgyíkfiek- 

Ltopoldus, etc. Reverendi, Honorabiles. Spectabiles .ic 
Magnifici. neonon Egregy et XobileSjPrudentes item ac Circnm- 
specti, fideles Xobis dilecti. Siquidem Fidelis Noster Egregius 
Joannts Butti/án Coloiiellns, qui alias stativa condnctionis aovat 
Militiae Hangaricae Equestris Ordinis ín Comitatu Neogra- 
diensi ordináta habuit, medio Fidelis itidem Nostri Colooelli et 
Commeudantis Praesióy Xostri Strigniiiensis á Kucklender in 
00 perqnam bumillime supplioasset, ut eadem stativa congre* 
gatiouis ex antelato Xeogiadiensi Oomitatn ad hunc Strigo- 
nieusem et alterum Cnmaromienst'm Comitatum quantocyii5 
transferentur. 

Cum autem modeniis distnrbys eadem couductionis sta- 
tiva in praefato Xeogradiensi Comitatn amplins secure haberi 
ueqnirent. memoratique Colonelli Bottyán instantia, ob jiu- 
blici serviti" promotiouem, admittenda esse dignosoentnr : 

Eapropter Vobis hamm serié firmiter praecipíentes com- 
mittimiis et maudamus. quateiius aoceptis praeseutibns. deside- 
rata niodenioqne rerum statii sumnie necessaria, pro praefatae 
neoconducendae Militiae nationalis equestris ordinis stativa, ViiS 121 

quoque in hocce Comitatu Ve8tro Strigoniensi quantocyus 
ordinare, debitasque eatenus dispositiones facere módis omni- 
bus velitis ac debeatis. Secus non facturi. Vobis in reliquo 
Gratia ííostra Caesareo-Regia benigne propensi manentes. 
Dátum in Castro Nostro Ebersdorff, die 2. Mensis 8-bri8 
Anno 1703. 

A fogalmazó névjegyzése : Hochkhoffer m. p, 

Alábh : Ad intimationem Consilv Bellici, Comitatui 
Strigoniensi mandatur, ut Joauni Bottyán Colonello stativa 
neo-conducendae Militiae nationalis ordinare debeat. 

Legalól : In simili Comitatui Comaromiensi. 

Kíviüj trónnal : Fiat Copia, et detiir Dominó Blasko- 
vich, quae jam soluta est. — Expeditor. 

Transmissae per postám 6. 8-bris 1703. 

(Eredeti fogalmazat, féliven, a magy. kir. udv. Cancellária levóltárábnu. 

Nro 2. ex 8-bri 1703.) 

78. 

Fiileki Szűcs János kurucz ezredes, az esztergomi vitézlő 

rendnek. 

Szolgálatom ajánlom Kegyelmeteknek. 

Nem tudom, mi okra nézve Kegyelmetek illy török-mó- 
don bánik Kegyelmes Urunk ő Nagysága hívei közül való ka- 
tonákkal? Itt tetszik ki, hogy Kegyelmetek nem igaz magyari, 
hanem némettel bagzott vérrel bír ! Tovább intem Kegyelme- 
teket, hogy affélében alábbhagyjon, mert most Kegyelmes 
Unmk Buda felé indulván az egész armadával : magyarral, 
lengyelvel és más idegen nemzetekkel együtt is, — ezért félek 
rajta, hogy Kegyelmetek is úgy ne járj ék, mint az a szolnoki, 
egri, váradi és szakmári s több efféle végbeliek jártak, hogy 
Kegyelmeteknek még az gyermeke valaha meg ne bánja. 
Azért Kegyelmetek azon rabokat, mellyeket elvitt, békével 
visszabocsássa és károkat megtérítse. 

Hogyha pedig Kegyelmetek Kegyelmes Urunk gratiá- 
ját amplectálni akarja : kész vagyok azt is megadni, mivel- 
hogy Kegyelmes Urunk ő Nagysága parancsolatja nálunk 
vagyon. Akár pedig hitre gyüjjön Kegyelmetek hozzám, a hul 122 

híremet hallja, — nem lészen olly hamis hitem, mint a Ke- 
gyelmetek katonái közül némellyek vitézinket hamis hittel 
megcsalták. Ezzel 

Kegyelmetek 
Költ táboi*unkban, váczi jáakai*ója 

mezőben, die 2-da 8-bris Füleki Szűcs Jdnus 

1703. Ezres-Kapitány, Vice-Kapitá- 

nyommal együtt Kecskeméthi JthiossnL 

V. S. Kegyelmes Urunk nem azért kötött fegyvert, hogy 
maga nemzetének vérében fertőztesse kardját, — úgy mi L?, — 
mint Kegyelmetek. 

Kulcztm: Nemes Esztergami Vitézlő Kendnek adassék 
böcsűlettel tulajdon kezében, mint jóakaró vitéz barátinknaL 
— Esztergámban. P. H. 

(Eredetije, in quarto írva, gyűjteményemben.) 

79. 
Az esztergomi magyar vitézlő rend válasza. 

Szolgálatunkat ajánljuk mi is Kegyelmeteknek. 

Vettük Kegyelmetek goromba orrú pennával irott leTC- 
lét, mellynek vastag continentiájára ez választ adtonk. Elsíh 
ben is írja Kegyelmetek, hogy török-módon bánunk Kegyel- 
metek közül elfogott rabokkal, — az ki nem igaz ; bár ügy 
tartaná Kegyelmetek az szegény áiiatlan mesterembereinkbül 
álló rabjait, mint mi : mivel az mindennapi portiójok kivúi. 
Méltóságos ittvaló Commendantné Asszonyunk mindennap 
asztalárúi is küld főit étkeket; magokot is tudakoztuk : ha 
úgy van-é hántások, a mint írja Kegyelmetek ? aixa kértek, 
hogy írhassanak : magok is megírnák, hogy beste lélek kurva- 
liájúl hazudott, valaki azt mondotta Kegyelmeteknek. 

Hogy pedig azt írja Kegyelmetek, hogy nem volnánk 
igaz magyamk, hanem némettel bagzott vérrel bírunk: ei 
iránt tapogassa Kegyelmetek magok fejét is, — mivel ezen 
két nemzetség régen conjungáltatott, még Gréza ideiben, és a 
mikor Kegyelmetek Fejedelme megházasodott. 

Hogy pedig int Kegyelmetek és fenegetödz, hogy affé- 
lókbűl iüább hagyjunk, és tehát armadájával, hogy úgy ne jár- 123 

juiik mint a szóbiokiak, — attiil ne féltsen Kegyelmetek: 
mert Esztergám nem Szolnok, és az vak is egyszer talált pat- 
kót ! írja azt is Kegyelmetek : vagy mint Eger vára, — talám 
Egerek várát akai*ta Kegyelmetek írnya ? Hogy gyermekein- 
ket is kardra hányatja, — bezeg, ez igazán törökség és po- 
gányság ; mindazáltal tadjuk, hogy ló-halált nem bízták ebre. 
Mi illeti Kegyelmetek Kegyelmes Urának gratiáját, kire 
int hogy amplectáljuk : még meg nem bolondultunk, hogy hi- 
tünköt elsőben is megszegjük, melly által Istenünket megbánt- 
suk és az pünkösdi királyságért Kegyelmes Urunkot megves- 
sük, az ki egy Római Császár, sok országokkal bíró és feles 
kegyelmességgel; ezt sem ész, sem lélekösméret nem hozza 
magával. Kihezképest inkább mi Kegyelmeteket nemcsak int- 
jük, hanem az éllö Istenért is kérjük : fontolja meg ezen leve- 
lünköt és térjen vissza régi Kegyelmes Urunkhoz ő Fölségé- 
hez, kihez hit szerint is tartozik Kegyelmetek, — melly iránt 
gondolkodjék Kegyelmetek, adja tudtunkra, ha kíván gratiát 
Kegyelmetek ; talám ö Fölsége még egyszer kegyelmében visz- 
szavészi! — írja, hogy hamishitők volnánk és hitünkkel 
megcsaltuk volna Kegyelmeteket s katonáit; ez sem igaz, 
mert hitre nem tudjuk ki szóllott volna Kegyelmetekkel, — 
annyivalinkább is megcsalt volna. Ezzel is maradván 

Kegyelmeteknek 
Költ Esztergámban, jóakarói 

dje 5-ta 8-bris 1703. Esztergami Végházban 

Kegyelmes Urunk ö Fölsége 
Magyar Renden lévő Vitézlő Rend. 

Fost scriptájokra is ekképen válaszolunk, hogy Kegyel- 
metek Kegyelmes Ura nem azért kötött fegyvert, hogy maga 
nemzetinek vériben fertőztesse, mint mi ; mi sem kötöttünk 
nemzetünk ellen : hanem Kegyelmes Urunk ő Felsége ellen- 
sége és árolói ellen, — kivel hitünk szerint is tartozunk. 

Külczím: Nemzetes és Vitézlő Füleki Szűcs János, 
Méltóságos Felső-Vadászi Rákóczy Ferencz Fejedelem Ezeres- 
Kapitányának, és Kecslceméthi János Vicéinek, jóakaró bará- 
tinknak ő Kegyelmeknek adassék. 

(Egykorú másolata gyűjteményembeu.) 80. 
Tiutlydn Kohdryiuik. 

Raptim Strígouy, 9. B-brisI 
Alái>.iit»s s/olg^ltitomnt aj&ulom NngTSí'i^ 

latrii üldjti lut'g NiigrsAgodat, klyáiiom. — 
jiltit^ótt \'KOXiiá) Itrvű kni'ui'^ság után IdUdötk'tn liárom ti 
liuiljtt kiktuiiáL kiket is Ocsánál elórTéii az mi katon&ink, m 
k^t (^röi^ vtild bufCiuk iiUu az kuruc^ságnt megindítván. 1 
vi'i't^k; itt liarctmi suk t-lesv^n, többet másfélszáz lön&l ti 
tak i^s t'iitiiliAii ralKit. Más rendbeliek megint, faász hn 
\'on'3t*t:;háii&iiát ennih&n kuniczot fÖlverrén. négyet elem 
hi>«t»k íw t'uníb&n pariiiát. Itt Esztergom előtt, az magam 
biihau Witlteii és C^tiln. huszunegy zászlóalja knrDGii 
\Avtii V t«»a;^jt)vt>t az uü kutouáíukat, mellyek közfii két zfiss 
vítl KjrtSttek aa l|M>l-toin>klioz kőzel Tölgyes, iievÖ falura; 
IH-ttit; lu Ittiu&u »iíUhos20uliét bajdúsággal várván TÍssia 
uiit.'iitkft kvnuiHikkal és hajúkkal, Szob nevS falabÖl kOa 
uvkt<tvt hiütalTiu. m^^iuu rajtuk mentem, — de meg n 
vAvvÁu. t-httöutek t-KUtem. rút i*csmán szitkokkal illetrén, 
itiAulek, Klotwt hűaaiík-voiijak mindeofelfil őket, — \mi 
"fiw ^>4Aui>ut ■*ueg rükik. Sziuttu bozák binil, htigy Űjrin 
lutttlt^v bÁivittvícr Uyvo. ('jtárban kuMték az t^krdvskcdi ] 
Ifti, b<>^ a\^k föl au ijürat. Aiuubcín aí míiumő ^Tfiri 
t;*t**i b;^)ii>% myul lulua Forgácb Vniuu t'i Na^yságÜ 
Nvilráftt: Mt luiuj l*>vá$ták, 4T-ft temettek el Cjváriiail. 
((vbbti ít'UMM'k ttv<^u, ^abiMikiu ktüdték iSkÖt ÜJTirfann. mi^ 
k^«t );v\V.vlttaluú Üjtű <^ Xyitnt táját ai konacisig elfogta 

Wteu ii$,v ;te$icUjÖiu c^ tikmoB-sűttij laló niúgiMUM 

Ku .^ tHiUiiil Vá^si; és Koatároaüg negSczSn, k 

Mi^r vuuiMn S4^ WüibM »t iftf*— ** írlküHűtteB. 
ttitKtua-uki; VAit> tiáf<>tu«£:Í£DáL aa bajdfefig tdbb kéfesiia 
A* \«tvu<>«t, yí>^K koJMH^ >ü^irsigwl nAalftuunlikt. hl 

!l. ,„ j iv •, i""r' -,.,)'■ XfVf La; " '"' "■' „ ,J.-ví' ,uii *' 

,.i'V" r ' S. 136 

Bár csak 40. tajdöt küldhetné az Úr eegétségOnkre. — 
azontúl kitennénk magunkért ! Ezzel maradok 

Az Úrnak kötelea szolgája 

Csábrágh, 13. 8-brÍ8 1703. Kovács János m. k. 

P. S. Méltóztassék az Úr Commendáns Urammal is köz- 
ien! ezen leveleket, 

(Sajátkezű le g Írott eredeti IsTél a bg. Koháry-archiviimban. BisoDján 
Bottyán küldötte meg Koháiy Istvánnntt, az ezen ntóbbinak núIA ■ hogr 
ii, Bottján ÍB fiolvftsíiftsga, sub volanti küldött, mellákelTe toU lertlek- 
kel, melyek aztán Bnttfán pecaátével lezárva isállittattak torább Poisony 
felé, latvAn gröfboz. Zsámhüki/ Nagy István kapiiány, Kohárynnk. 
Méltóságos GenerálJB ! 

Nékem nagy Kegyelmes Uram ! 
Tegnapi napon, az midSn Nagyaágoától eljöttünk, vettük 
az magunk útját az Ipoly mellé, és ottan mindenképpen tuda- 
kozódván az kiiniczok felöl : de aeliol semmi hírt nem kaphat- 
tunk, hanem az Iplyon általhocsátottam volt egynéhány kato- 
nákot Hídvégié, — onnét hoztak valamelly (salvo honore írván) 
ilisznópásztor-kujuczot egyet; annakutánna magam Vadkert 
felé ballagván az seregekkel, ismét ugyan Pataknál fogtanak 
kettőt. Már mostan, ha Isten ő szent Fölsége szándékunkat segfti: 
vagyunk ollyan szándékkal, hogy rövid idö alatt visszatérhes- 
sünk, arra pedig, az merre legegészségessebbnek Ítéljük lenni. 
Már minden bizonynyal írhatom Nagyságodnak,hogy Csáb- 
rágot megszállottákés most is ottan vadnak, de mennyi számú? 
— mindeddig is végére nem mehettem, hanem mondják, hogy in- 
kább mind gyalogságbúi állók légyenek, commendójok pedig Gé- 
czy Zsigmond ; mire mehet ottan ? elválik Tegnap Pásztönál is 
mintegy négyszázig voltának, éa ottan kótyavetyéltek. Mi is azok- 
nak példájokat akarnánk elkővetni,tülÖk valami nyereségekből 
Ezzel, kívánom magamat megtartatni az Nagyságod mél- 
tóságos gratiájában, és maradok Nagyságodnak 
Dátum Vadkert, dje mindenkori alázatos és köteles szolgája 
2Í.8-brÍ3Annol703. Zsámhoky István m. k. 

(Eg,vkor& mát a bg. Kohárjr-levéltárban.) 127 83. 

Bottyán Kohdrynak, 

Méltóságos Uram ! 

Ajánlom Nagyságodnak alázatos Szolgálatomat. 

Mostanában az elöjárójok érkezett az katonaságnak, az 
kik szerencséssen jártak, hoznak magokkal 21. rabot Hogy 
Csábrághoz közelgettek volna: meghallván az ott lévő talpas- 
ság, redpiálta magát Szécsényben, és abban hatták az csáb- 
rági ploquadát. 

Ezzel maradok 

Nagyságodnak 
Strígonyj 24. 8-bris 1703. alázatos szolgája 

Bottyán János m. k, 

P. S. Kérőm Nagyságodat, excusáljon Schlik Generális 
Uram ö Nagysága előtt, hogy ne nehezteljön 6 Excellentiája 
rejám ; holnap mind lovassal — noha fáradtak az lovaik — s 
mind gyaloggal indulok. 

Külczim : Excellentissimo Dominó Dominó Oomiti Do- 
minó Stephano Koháry de Csábrágh et Szitnya, perpetuo in 
Murány, Sacrae Caesareae Regiaeqne Majestatis Oonsiliario, 
Camerario et Generáli- Vigilianim-Praefecto, etc. Dominó Do- 
minó mihi gratiosissimo. Ujvarinum vei nbi. Cito, cito, cito. 

P. H. 

Másik felén, a pecst't alatt: Recotomendantur lUustris- 
simo Dominó Commendanti TJjvariensi pro citissima trans- 
missione. 

(Eredetije — ívrét, csak az aláírás és utóirat sajátkezű, — a hg. Koháry- 

ház levéltárában, »Ad Knniczonica.«) 

84. 

Koháry Farkas, Koháry Istvánnak. 

Mint édes Bátyám-Uramnak 

kötelességgel szolgálok Kegyelmednek. 

Kegyelmed 20. praesentis Esztergámból írt levelét bö- 
csfilettel vettem, és mintegy megijedtem és szomorún is értet- 
tem a csábrádiak ploquáltatását. Isten confundálja az ellen- NÍ^Orti ffttfüK niTíini'i ;íi: ■S'.iii. ii-;íii. i. '.'iltíibl la- 'üsttk:;- _ 
-nütaa j*h«Uii •# lií^r-níin iit"z ■'^mnir'íir JiUtfr^ ^'■<?J Ij^-t^ 

'imif "^' iilTT .l"i:: ii- . -iinnun i ^u£Tíu£ULÍE 't mnn - - 

it 'tsaúiinsni '• ?^ur'""-;ii4;i''.'u- i;:;; mimüinst . ttiitüút nr»f-T>- 
-xpda iBHiL lii-íiK'r t;: tTL-a-ríriiiu- .inmufniuitic Traa iii:c7iii- 

■Ü^iuiniL, — HtniÜtl^fDlillrui. 3I1.'''-1 u: TH^;r:ii. Ttin.f ti,t Th-Ttrf-^' 
jgjyrun InmfniMi. . liiiT' irr.ia i:•^l_ — Tn-]i'-^rT ri-"i r b itíús'-'u El 

SűÜottX la Biitiímrtiiiff 3L""íl '-."iif 5":rcáüL ícntLiii Urusial 

tíUlb bdU íiiíTÍ:^ Itf-ri. sc7~>^- ■** ^.-iirriir;.-. Hrijj. b-i-gr rizTr- 

lítíf- Ttje. ^rj nriz^ iLUiniií l!.:í.ii^ — siíTv Eris lyéft-Kamn- 
gr^ff íTl*aTfyn4:L_» Uriin ii ^t^-ij' 1-^?tSt» Bksl-ül és Schük 
I'rxBlw/2 meiit [fW-ii; : oTüa l'ísz'iíCí'tTéLL mezi&i Tis&ugrtit 
id^ pf/zvrtiTÍí&ri, í* m-rgüií-raTíiEi ?z^> jAd ; Kérelmedet kér- 
dezte : bo! It^tn í* nJ^LüJÍ tiji«.'i]LÍ_ia Tajyon immár Ke|3"tl- 
mednhV? Már iiiij^rjd eki^iLbaBk-sWiirisízamegTen-e, Tagy 
ha Schlik Uram ritio í-g l*^ni a Vig mcUett úej goodolom. 
<-f(t(itt >> Es':ell<eiitíá;áv£tl fug lemenni a báDTaT&ros<A felé. 

Adji/ti I-ti:ii ví^'aszt^U-unkra raló hírt hallanánk! Ezek 
ut/in r'íCírtijm' ri'lál'ím mugamot ULa cum mihi adjunctts Ke- 
({jclm'Nl líni'i'íjábaD, és maradok 

Diiliim l'<-9*jny, Síi. «-iirí3 1703. 

Keiíylin'Mliif'k 

köteles szolgája és öcscse 
Gróf Koháry Farkas m. L 

A''i/'.-"" JllűsUiHsirao Dominó Comiti Domiűo Sii'- 129 

phano Koháry de Csábrád et Szitnya, (etc.) Dominó Fratri 
mihi colendissimo. Jaurino, Dorogh, inde Strigonium. P. H. 

(Sajátkezűleg írt eredeti levél a hg. Koháry-archivumban.) 

85. 
B, Kuckldnder Ferencz cs. ezredes jelentése. 

Gránn, den 26. S-bris 1703. 

Gestem ist unser aussgeschickhtes Hussarn-Parthey íi 
200. Pferd starckh, wider zuruckh alhier angelangt, welche 
16. gefangene Rebellen, einen Hatnak, nebst 26, Pferdt uüd 
andere Beuth nahe heréin gebracht, auch bis 15. von denen 
Rebellen tott geschossen habén. Diss Parthey is gegen Hat- 
ban gewessen, und da die Hatwaner Rebellen erfaren, dass 
einige von ihnen geschlagen worden : seint allé in Hatwan sicli 
l)efindliche Rebellen durchgangen, und gedachtes Orth lehr 
stehen gelassen. Der gefangene Hatnak saget auss, wie dass 
Er vor den Pertscheni (Bercsényi) aldortherumb geworben 
hette, und dass obgemelter Pertschenj mit etlichen Tausent 
^er bestén seinen Leithen ehestens sich gegen Erlau einfinden 
^olte ; auch solten schon 40. Fahn über die Theis herybergan- 
^^^ sein, umb die Levenzerische Rebellen zu versterckhen, — 
. ^hes dann umb soviel mehrers zu glauben is, weillen gleich 
-^Undtschafift alhier eingeloffen, dass 17. Fándl von denen 
^J^y^^yfen, welliche aller Ernst zu Lebenz ankhommen wehren, 
^ ^t,0]ci Obristen Potían (Bottyán) seiner nacher Neühetíssl 
^ ^^sti^^lten Marsch drey Meil von Griln lauschoten und ihmo g^^ — s zu Terhindem gedachten. Dass sich nun Gatsch auch 

iii^ ^ i^ Rebellen ergeben hat, — dass wirdt schon ohne dem 

^lcli^.i-idt sein, worbey höchlicher zu bethauren, dass ebenfahls 

Íscli5x"l3rak, nach so tapferer Gegenwehr, mit Sturmb an die 

-ív^iri^xdige und gewissenlosse Rebellen übergangen seye, wor- 

uurolx Herm General Graffen Kohary Excellenz vil Tausent 

^ii^idc*3i Schaden erlitten habé; der diessfahls alhier ange- 

^'"igt,^ Kundtschaffter sagt auss, dass die Tschábráckher denen 

oolJexi den ersten Sturmb abgeschlagen hetten, worbey will 

^^^sswichten gebliben wehren. 

^-''^láírás nélküli egykorú másolat fél íven, gyüjteményeinlxm.) 
^^IsiVai IVreiK'z Ipvtíltára. KUi ouzt. Had- i's belfigy, IX. kíU. W íumiK it-sfir-í? Ili EscHÍlencüjSimiun. L'fimiiuim Domintnn 'j*- 

nn-miinmm ' tíiiiau-m liiiiiiii! jiimnni ■i^^^l^^. ui!>- i'c -iVr- ir^. 
r-tÍT". BDTir^nju; ^i-raurTaaa Fr-H'^-ncIins p>tí>m:cs tíiiiüvü- 
i7«unu2f. r>íir.im 'Ji Tiii:- ^ ni >HÉt. l;>* í''. SJjris \.nn <-- V '- 

li— [i«ii.- — . ■ íL j-lE-Hf:,! i^iií-j.ia. =!i,a.-ii.-jr.i iiairaaifii: -9 Evc-i-i •r'inucn-'nj-i ;.;i. y _'iT^aí í-c •'.".jcu-'-ii AT^.cjrun Eír;írÜi7 
-HfCiiiis V-"'-::T.tj i;ri»iin.T5 iJ.ÍAíi:rtri d:c 5<;-7irí:rni .iJi--;ffi:ii> 

•■AIÜuO- -JTEÍÓ-3L ILl.'iiti- C>:E J-.HiilZ.'íini B-'T^Tii ■CTliíí ít-^"" 

r.rt. - f:--.-i-=i ccTL >í-.::-.ri. vVí.::íoü ^■"o-* Kom.:-? ' . F...>: \ 131 

situm per Danubium, dum etiam sub uno et yiginti yexillis 

fuissent conglobati, non tantum impedÍTÍsse, sed etiam expost 

pro certo impediturum főre promisisse, diversis item yícibus 

candem illos partim trucidasse, partim incaptíyasse et equos 

illomm una tantum etiam in partia ultra 150. acquisiyisse, 

ac ideo, quod eadem conducta Militia ubique omni occasionc 

RebeUes hostiliter aggressa faerit, antesignanos Hebellíum de 

barbarie plusquam Turcica quaerulatos, eoque in passu Literas 

comminatorias, ad illasque desuper stylo acerbo responsorias 

cxpeditas fuisse ; quae praemissa Rebelles mihi quoque impu- 

tando, aggressi meam et Domini Fratris Comitís WolflFgangi 

Arcem Csábrágh, meo ejusdemque maximo detrimento per 

eosdem penitus faisse expilatam. 

Demum praementionatus Joannes Bottyán, una parte 
suorum Militum et quidem maximé peditum Strigony relictB, 
dum pest recuperatum Levense Praesidium illuc advenisset, 
ut conductam et secum adductam Militiam Dominó Supremo 
Bellico Commissario Drisperger praesentaret : me in eo etiam 
adlaborasse et statim illinc quoque binc inde commendatam 
Militiam quod praesentare non potuerit, eatenus ad praedicti 
Domini Supremi Commissary recognitionem se proyocat. 

Comes Stephanus Kohdry, 
(Eredeti fogalmazata a hg. Koháry-levéltárban, egykorú másolata nálam, 
mindkettő dátum nélkül. Az ezen okmányban előadottak 1 703. novem- 
ber elejéig terjednek, azonban magát az okmányt Koháry, 1703-ki adatai 
alapján, ű. 1. csak később, 1711 — 12-ben szerkesztette, midön a cs. k. hadi 
tanácscsal, követelései ügyében perpatvarkodott. Az legalább, hogy az 
irat elején Bottyán már »n<f^a»«-nak iratik : ily utólagos szerkesztésre 
látszik mutatni, — viszont azonban öcscsét, gr. Koháry Farkast, ki pedig 
még sokkal elObb elhunyt, nem irja »quondam<'na,k. Vagy talán az 1703. 
nov. 15-ki zólyomi ütközetben megsebesült s Koháryék által a várban 
líátrahagyott Bottyánról futamodott volna azon hír, hogy meghalt?) 

88. 

Gr. Bercsényi Miklós, Radvdnszky Jánosnak és Ebeczky 

Tamásnak. 
Ajánlom Kegyelmeteknek szolgálatomat. 
Levelét Kglmeteknek vettem. Kívánságát értem az (zólyo- 
mi) ploquadának Nemes Nagy-Hont Vármegye által rendelendő Jj_ 132^ 

puskások iránt Meg nem foghatom, micsoda okbúi ítéli magát 
insufficiensnek az ottvaló kevésszámli ellenség resistentiájáTa ? 
holott hattam ottan — ha többet nem is, — ötszáz fegyreres 
embert ; Szent-Pétori Uram is, 5 Kegyelmével lőtt yégezésem 
BZL-riiit addig elhiszem, el nem megyén, míg Kegyelmetek meg 
nem erősödik. Szemérem lehetne annyi embernek az béi2i.>- 
rúltaknak ellent nem állani. Én ugyan !rtam Nemes Hont 
Y;'innegyének succursus iránt, nem kétlem, effectiiáltatni íos 
■.17. puskások administratiöja ; addigis Kegyelmetek maga elöit 
vi-^clvén mind Hazánk szolgalatját, mind magok hazafiúsá^át : 
vnlamellyeket az közjónak előmozdítására jobbnak feltalál. 
ilcxtere kövesse. 

Éi-tem azt, hogy Kegyelmetek az beszterczei camerali>- 
lákat pei-sonalis insurrectióra adurgeálja; mivel penig kama- 
n'ilioz való kötelességekre nézve abban magam is lehetetloii- 
-('ííft látok: magok személlyekben mentek lehetnek, s ne i- 
lii'i horgassá tovább, — banem állítson kiki jó, szolgálatni v:il" 
imskást Kegyelmetek mellé. 

Éltesse Isten Kegyelmeteket ! 

Költ Szent-Keresztnél, 28. 9-bris 1703. 
Kegyelmeteknek 

jóakarója 
G. B. Miklós m. k. 

KiiJczhn : Nemzetes Vitézlő Badvánszld János és EI)eczki 
Tamás júikaról'rainin.ik ő Kegyelmeknek ad,issék, — Z<>lynni 
alatt, P. H. 

(KrndRti levíl, Bercstriyi snjátkpw'i íiláfrAsa i's küzép ostyapec-ií^tp .ilnti, 
!i b, lUdvánszky-ciwiláil lűvéttárAliaH, BaJványlt.) 89. 

fjy. Bercsr.nyí Miklós, Eadvánszky Jihiosnak. 

Aj;intom szolgálatomat Kegyelmednek. 

Si Deus pi-o nobis, quis contra nos ? Domiuns est. qui 

jjiignat pro nobis, — legjen áldott szent neve ! Major est mi- 

siric«i-dia Dei, qiiam iniqnitaa nosti'a. íme, ezen órában lioBÍk 

iliiiulien bizonyos hírit: az lu'mot Treucséiibűl Monában nn'nt 

mind; az ni.ipyai-sjtg: Kohái'j* Uram Komáromban, Foi^ácli 133 

l'ram Győrré, íiz többi ki szirno, ki tarao. Ordódi oddig benn 
vau az városban Trencsénben ; megírtam Károlyi Uramnak : 
Tie késsék utánna az Vágón túl, jó disciplinával. Én Sentéliez 
megyek ; rebus sic stantibus, mivel már Nyitra s Trencsén vár- 
megyék hozzánk állottak, Pozsony lesz a jel. Lévában Andrási 
Miklós Uram Ócskáival bent van ismét. Az Méltóságos Feje- 
delem is ezen órában írja : Orosz Pál, Boné András Urammal 
igen megverték Érdélben (Bonczidánál) az németet, kirül az 
o Nagysága saját kezeírásának mássát accludálom. *) 

Kegyelmetek azért mutassa meg ott (Zólyomvára alatt) 
is maga dexteritását ; dispositióimban semmit el ne hagyjon 
Kegyelmetek. Nem vala ottlétemben creditumom sem az Com- 
mendant^y sem Bottyán Uramék előtt, — jobban végezhettek 
volna ; de már semmiképpen többre ne menjen Kegyelmetek, 
az mint instructiójában adtam egészszen Kegyelmeteknek. 
Ugyan csak mini az medvét az lytikbál, kivár om közinkben 
Bottyánt is ; ha ott kell is telelni Kegyelmeteknek s mind- 
azoknak az hadaknak, — ne hagyja Kegyelmetek : mert nem 
segítségül, hanem büntető ostorul várjon Kegyelmetek magá- 
hoz, ha valahogy vigyázatlan vagy rendetlensége miatt Kegyel- 
meteknek confusio lesz ottan. — Ezen írásomot ex superabun- 
(lanti mutassa meg Kegyelmetek az tiszteknek ; vagy életek, 
ffjek, — i;a/7// Zólyom a jel! 

Ezzel Istennek ajánlom Kegyelmedet és maradok 
Kegyelmednek 
Janovafalva, **) 28. 9-bris 1703. jóakaró szolgája 

(?. B. Miklós m, k, 

P. S. Az Ricsán németjét más ízben is széllyelverték, és 
ugyan szakadozva szaladt az el az ki maradt ; Síik azután cum 
iloribus ment el, mint Bajnóczrúl. 

(Egészen gr. Bercsényi Miklós sajátkezével irt eredeti levél a Badván- 
szky-család levéltárában Badványban. Badvánszky János, a kinek szólt, 
ekkor Zólyom-megye alispánja és főkapitánya lóvén, mint ilyen, a zólyomi 
s nógrádi fölkelt nemes és pór hadakbúi áUó zólyomi bloquadának pa- 
i-ancsnoka vala Ebeczky Tamással, Bezzegb Gáborral ós Tolvay Ferencz- 

czel, kik azonban alatta állának.) *) Ma már nincs mellékelve. 

*♦) Nyitrában, Zsámbokrét mellett. ^ 96. 

<.'i: Bercsényi Miklós, Radvtínszky Jánosnak. 

Ajánlok Kegyelmednek szolgálatomat. 

Ezen órában vévéu Andrási György Uram IcTeK't, — 
mit ccntineál ? im, ez inclusábúl megértheti, 

Azfrt. az Istem rt is, legyen oly vigyázassál Kegyelmt- 
tek, liogy — szégyenvallására Kegyelmeteknek — az meg ue 
toiténjeii rajtunk. Éltesse Isten Kegjelmedet ! 

Költ Bajuócz alatt, 30. Novembris 1703. 

Kegyelmalnek jóakarója 

G. B. Miklós m. k. 

P, S. TudüsitN..]! uapuukéut Kf gyelmotek ; miut vattok? 
Az bizonyos, liogy .vi uémet eloszlott, — egy része bement 
Müi-vábaii, más ií'szl- Pozsouy felé ; lia uem állhatja : elhiszem. 
Austriát örzeni s má.sik Morvát, Én itt az jó üdöt nem tűi- 
töm, megyek vahuuiut lehet, ut jiedem fiugam. 

Külcztm : Teki'iitftes és Nemzetes RadTánszki Ján>í 
VnimuaV, Méltüsái;ii^ Fejedelem egyik Ezei-es-KapitányáDiiL 
júakiuó Framiiiik ü Kegyelmének adassék. — Zólyom alatt 
levő tiVborban. P. H. 

Mds!k felül. H-i-h-'in^zk., keztvl: Exhibitae Novizoly. 
l.X-hrÍ3l703. 

Mdlrkfet : 

Aláz;itus szolgálatomat ajánlom 
Méltóságos Generális Uram Nagyságodnak. 

Ezen órában érkezett hozzám két szegényember, kik i> 
L'z ótszaka szökteiiek Zólyom rárábftl. Feles marhájokat moutf- 
ják lenni, szénájok semmi sincs. Krtetfík, fioifff Bottyán Í0'- 
kezik kiszökni: de az német fsak fel nem oitaryn rt(íní,azm)nt- 
hogy tegnap az sindelezetét mind leverette. 

Nagyságos T>am, ezek azt beszéllik ; a midőn az Garam 
vize felfil lévő foMbM^ityárúI leereszkedtek. — egész Beszlfr- 
czéig szabadon gj^Utik, az mi istrázsáinkra sem akadtak sehul 
is. Ha csak illy YÍgyá/;'is lészen, — sznhadon vhnvhft Bott'j'í" 
in. Sött híi észbe veszi a várbeli nép vigyázatlanságokat, — 
netalán notabilis contiisiúban hozza ókét. 135 

A mint elöbbeni levelemben is megírtam Nagyságodnak : 
bizony itt is eb-emberek laknak, csak tapasztalom. Isten úgy 
segíljen, annyiban tartom, mintba rabságban volnék, s volna 
ielesztendeje, miólta Nagyságodtúl elmaradtam. Az én Iste- 
nem adja, mennélhamaríbb láthassam Nagyságodat friss jó 
egészségben ! 

Besztei-cze, 29. Novembrís 1703. 
Nagyságodnak 

legkíssebbik szolgája, mlg él 
Andráséi György m, k. 

Külczím : Méltóságos tíenerális Gróff Székessi Bercsé- 
nyi Miklós nagy jó Uramnak ö Nagyságának alázatossan írám. 

— Szenth-Keresztb. P. H. 

(Mindkét levélnek eredetije a Badváuszky-család levéltárában. Bercsé- 
uyir.nek csak aláírása és utóirata, Andrássyó pedig egészen sajátkezű.) 

91. 

Zólyomi capitiUatio, I. Követelés. 

In obsidione Veterozoliensi, inter Sacratissimae Caesa- 
reíie Regiaeque Majestatis utriusque Nationis et Ordinis, Ger- 
luanicam sub Commando Illustrissimorum Dominorum, Com- 
mendantis Obrst-Leidinanty Petri de Getten, Hungaricam verő 
Domini Colonelli Joannis 5oí^;/rtn existentem Militiam ab una, 

— Partibus verő ab altéra Celsissimi Principis Domini Fran- 
cisci Rákóczy de Felsö-Vadász, consequenterque Excellentis- 
sinii Domini Nicolai Generális Comitis a Bercbény (Titulus) 
Plenipotentiarium : Perillustrem Dominum Joannem Radván- 
szkv, Actualem Colon ellum praelibatorum Dominorum Prin- 
cipis et Generális (Titulus), necnon buc commendatae Militiae 
eonmdem Supremum Commendantem, super deditione Arcis 
tieuda celebratae Accordae punctualis Recapitulatio, pro dje 
♦). X-bris Anni 1703. taliter sequitur. Et quidem : 

1. Juxta oblationem Excellentissimi Domini Generális 
Comitis a Bercsény medio Ablegatorum suorum repetitis vici- 
bus láctam, nobis cum omnibus rebus, tam Suam Majestatem 
Sacratissimam, quam et nos concementibus, quocufique nomine 
^ocitatis, absque omni fienda visitatioue et turbatione, liberum 90. 
Oi: Bercsényi Miklós, Radvámzky Ján^j 
Ajánlok KogToli Ijednek ~^zül};álatonift 
Ezen órábau vévén Aiuliiisi György TJr: 
mit contiueál? ím, ez indusa búi megéillieti. 

Azéii, az Isteoért is, legyen uly vígyázá 
tck, liogy — szegy envallásáia Kegyeim etekiif 
törtéujeu rajtunk. Éltesse ízleli Kugvelmedet 
Költ BajnÓcz alatt, 3ii. Xnvenilíris 170 
Kegyelmednek 

G. B. 
P. S, Tudósítson uMpoukOiil Jvi-^ytlm 
Az bizonyos, liogy az német eloszlott, — 
Morvában, más része Pozsony leié ; lia neo 
Austriát örzeni s másik MorviU. Én itt 
töm, megyek valamint lehet, ut |ieiiem fiu Jvxw Kiilczím: Teként«tes 
Uramnak, Méltóságos PejuL 
jóakaró Uramnak ö Kegyíl 
levő táborban. 

Másik felUL Radvh,.: 
1. X-brÍ3 1703. 

MelUkUt : 

Alázatos üí^'Vi 
Méltóságos Geneijl! 

Ezen órában érkezeit I 
ez étszaka szöktenek Zólyum 
ják lenni, szénájok semmi ^i:i 
kezik kiszökni: de az nériii! > 
tiogy tegnap az sindelezetét i 

Nagjságos Uram, ezik 
vize felül lévő fóldbástyáríi 1 
czéig szabadon gyüttek, az m 
is. Ha csak illy vígyázAs k' -. ■ 
is. Sőtt ba észbe veszi a - 
netalán notabilis coufusióli.ii' , Xei !ete e-vilc -jafnni- ÍJO«. 

^ a cmtooi'i 


í ■*^-* ■ / . ssor \ •». is sajiítk 

haláláij 

.iltból kie « 

' '•U>itulatio fi' Obscí 
Cí in p 1 

L^ellentií 
>^s coul 
:iiipeter( 

i^ et alia 
^^3on pos 
e acDo 

arioniD] 
ti CeIsÍ! 
• quemq 
<jui servi 
ediate d: 
huc perti . (\ >mitiva St -^um r. "^ Pi-aesidy vv^ 
Ov- 'j N 


^e>> 
^ortita fu 
^m ysdeu 

sed non i bservabitu 
"Dunctonim lone appoD 
sent 128 ségnek gouoaz iiitentióját'; csak belől a várban ne t 
ralami rebellió és dissensio: még lemínség lehet, hogy '. 
megoltalmazza a várat. 

GröfF Pálffi Miklós Uramnak ő Nagyságának com 
cáltam azon acclusákot Kegyelmed levelével együtt, és r 
is szólottam 6 Nagyságával ; azt mondotta : immár prM 
hidta azon híreket az esztergám! Commendant Fram infor^ 
tiójából. — mindazonáltal, mivel az militia, mindazv 
népe Schlik Uram commandója alatt vagyon : azért sn 
Kegyelmednek, hogy ottan kell repraeaentálni a dolgot. 1 
ugyan Gróff Forgách Simon T'ramnak is megküldöttem i 
rossz híreket, és kértem, hogy méltóztassék Generálta J 
TJramot ö Escellentiáját kérni : acceleráltasaa az Ipolj-n 
földnek az succursust : mivel Gróff Forgách Simon Ura 
egy-két szova in hac matéria többet haaznáthat mint i 
lévén commandója ő Kegyelmének is azon körülbelül való 1 
megyék oltalmára. De ügy látom, hacsak Kegyelmed o 
Esztergám tájáról valami segítséget nem nyújthat Csábrád- 
Imu), — innend a Vág-mellyékéröl késö leszen : mert Gei 
Schlik Uram, úgy értettem, egy ideig Szerednél subsist&I, i 
töhb hadat várván maga mellé, és munitiót kivan, hogy t 
nek utánna. Most ugyan kétezer német fegyveres vagyon a 
liter véle, egy részét magam is láttam, — szép, fria nép.£ 
gróff (Thavonath) Uram is tegnap legyütt Bécsbfil és 1 
Uramhoz ment postán ; ottan beszélgetvén, megint v 
ide Pozsonyban, és meglátogattam szállásán ; Kegyein 
dezte : hol legyen és mennyi katonája vagyon immár I 
mednek ? Már innend elválik, ha Bécsben visszamegyea-0, i 
ha Schlik Uram nem fog késni a ^'ág mellett, úgy gont 
együtt ö Escelleutiájával fog lemenni a bányavárosok ^é.J 

Adjon Isten vigasztalásunkra való hírt hallanunk !I 
után recommendálom magamol una ciim mihi adjuDCtia 1 
gyelmed gratiájában, és maradok 

Dátum Posony, 2?). 8-liris 1703, 

Kegyelmednek 

köteles szolgája és ücscso 
Grójf Kohm-y Farkas m. k. ', 

KiiU-zlm: Illuutri&simú Dominó CoioiŰ 139 

conteutisqiie solum vestimentis exitum adurgcrent, — quod 
non esset. (dignum) Militiae, nec Amícabilis Compositionis. 
Priusquam autem ad illi condescendant, annis suis inhaerere 
voluni 

P. H. Pierre de Guethenij m. p. 

(Bgész ívre írott eredetije gyűjteményemben. Piros gyűrűpecsóttel és sa- 
játkezű aláírással.) 

94. 
Zólyomi capitulatio, IV. 

Ad Dominó rum Obsidentíum Replicu. 

1. Cum aliunde fere omnes ad servitia Celsissimi Prin- 
cipis ti'anseant: qui pauci remanemu8, Christianitate ipsa 
Dominoioim Obsidentium hoc secum ferente, pro nobis Offici- 
alibns utriusque Nationis saltem currus duos, ita pro vulnera- 
tis et aegrotis praeter concessos jam equos, in qiiibus saltem 
sua victualia et utensia deducere valeant, dare dignabuntur. 

2. Officiales utriusque Xationis, si quam pecuniolam et 
sumptus proprios habent, (siquid absens haberetur, sub bona 
üde demonstrandis) liceat secum accipere. 

3. Pro Dominó Colonello Joanne Bottyán, siquidem va- 
letudinarius esset, dignabuntur curnim ipsius proprium cum 
proprys sex bobus, et uno secretario, vigilianim magistro uno, 
admodum aliorum Officialium, annonaeque magistrum, vexili- 
ferumque cum adjunctis, respectu reiteratae hujus Instantiae, 
libere etiam permittere. 

P. H. Pierre de Guethenij m. p. 

P. H. Joannes Bottyán 

Colonellus, m. p. 

(Egész ívre írott eredetije gyűjteményemben. Piros gj'űrűpecsétekkel éa 

sajátkezű aláírásokkal.) 

95. 

Zólyomi capitulatio V. 

Ultim ária Cathegorica Resolutio. 

Licet ad exemplum Levensium hestenia die insinuatum 
hic loci quoque Domini Officiales Celsissimi Principis se ex I Ho^ _ 

nierílü accomtKlare pos«int: nihilominus concetlitur <.)iiÍ(K'D1 
Perillustri Dominó Joanni Bottyán, cam duobus ophaebi*. 
equis et armis instracto libere abscedei-e, sicut et duobii* eju?- 
dem Ducibus, i-uigo Tajda dictis. símiüter solis eqno et armi- 
iiistrui'tis. pariter et Texillifero, (Szűcs Gvörgy ?) 

Reliqui ttlticiíiles Germauicae Kationis. et quidem Pei- 
illustris Düiüit 1- Commendans. ctua uno seiTo, eques et 
armatus, ^ nlii|iii verő usque ad Vesilliferum iuclusivf^, pro- 
prí's siiis aimis cúntenti sint, abscedendique habeaiit faoiilta- 
teuL De coetero, qui sciritium Celsissimi Principis ampl«'li 
voluerint. seu Ol'ficiales. seu Gregary aiiit : illia omDibus annn 
it'liuqupntur, ita, ut statim eo facto sese nobís a<socÍent. íom 
Liim urmis et propKs suis rebus. Keliqui, arma juxta besterna 
dio proposita puncta. deponant, qui cum rt-liquis Domínií 
Ofíicialibus, salvo conductu adliibíto, comniitabuntur ustpie 
Strígouiuni. 

Cumis pru Tulueratis quatuor accomodabimtur . nisi 
í^lMjnte et benevole apud nos manere Toluerint. 

Dlnstrissimae Dominae Kuklanderianae emu sua Domi- 
oilla datur faoultas, iu suo carpento vei verő scheza abscedendi. 
proprís equis ciifniiibus. idque ex discretione sesus et condi- 
tiouis aeslim.^ndi. 

Xcnio aüena-s i>ecunias et i-es cujuscuuque generis, í«l' 
aiiimadvei-sioue auferre ausit. De proprys verő sumptus com- 
ptteutí?!- ordinabuntnr. Et h;»ec sünt, quae ultimaríe Dominií 
Obst'ssis couc''di'iida esse decrevimus. 

Actum ex Castris Veteri-Zoly positis, die 7. Men?is 
X-bris ÁJiüO ITyi. P. H. Jo-innes de Rathiiny, m. p. 

P. H. Tkomas Eheczkij, m. p. 

P. H. Franciscus Tohai/, m. p, 

P. H. Einerictts Gálfi, m. p. 

P. H. AnavHis EitlSdl, m. p. 

P. H, Georijiuá Kovács, m. p. 

P, H. Stfphanus Ko^iovicii, m. p. 

Kn-iil : t.itima Catliegorica Resolutio Obsideutiuui. 

^E^^i•íz ívre ín tfreiii'iije gyüjleiuéuyemben. Ai aláirüok niiud eajiitr- 

íiiet, 9 A lUFg.iuuyi UFint^i czíiuert'S pjri>s gyUrüpeci^lek miiiil éptli 

i'«umuaradlHk.) h 141 96. 

Di'shnzi Tolvaj'/ Ferencz verses-krónikájából, Zólyom-váva 
nOS'iki ostromáról s feladásáróh Dörögnek azonban onnanfelül várbúi, 
Puskáznak külsők is keményen várasbúl, 
Mína is kezdődik váras bástyájábúl — 
A melly fundáltaték Ebeczky Tárnástul. 

Kilencz napok után ágyúk is hozatnak, 
A vár lövésire sánczok fundáltatnak ; 
Minát, sánczot látván ellenség hogy ásnak : 
Szöktön-szökik várbúi s külsők mind újulu.ak. 

Azért belső kéván tractára fakadni, 
Conditiókat küld, — de nagyot kezd kérni : 
Minden munitiót ő kéván elvinni 
S sok portéka alá vecturát állatni. 

Itt Bottyán János is benn rekedett vala, 
Mert régi nagy vitéz, némettel lovagla : 
De Tolvay Ferencznek tölle lön parola, 
Hogy ez magyar ügyhöz ü szíve meghajla. . . . 

Ekkor Esztergomban németekkel méné, 
Hogy szép poi-tékája s pénze el ne veszne 
És hogy Esztergom is magyar kézbe esne. 
Dunántűi való nép hogy hozzája gyűlne. 

Innét relátiót tenni küldettetnek : 
Tolvay Ferencz, el bé a fejedelemnek, 
Bezzegh Gábor penig el fel Bercsényinek. . . . 
Nyolczvannégy németek Urunké levének, etc. 

[loltay Ferencz 9. k. irott eredeti versezete a b. Radvdnszky -család levél- 
tarában Badványon ; a szei*z6 e verset 1707. január 29-kéu kelt levéllel 
küMé (J Mnrány várából Radvánszky Jánosnak, a kivel etfyiitt vftt volt 
részt Zólyom várául 703-iki ostromában s raoorvételében.) r 97. 

BuÜydn tábornoki dfcretuma Rákóczi fejedelemtSl. 

NOS FEANCISCVSDEIgratiaPrmcepa RÁKÓCZY 
ile Felső -Vadász, Comes de Saáros, Dnx Munkácsiensis et 
MakoTÍczieusi>. Dominus Perpetuus de Saáros-Patnk, Tokaj. 
Regéc/, Ecsed. Somlyó, Lednicze, Szerencs, Ónod, (etc). Uni- 
verais et Siii^nlis Excercituum Regiminum Nostrornm Colo- 
iicllis, Vice-Col oiiellis, Capitaneis, Vigilianim-Praefectis. Cen- 
turíonibus, V'xiliferís, Decuríombus, Caeterisque UHitibos 
Gregarys, ac aliis quorum nimirum interest aut quoquomodo 
intererit. piiie-ipotes hasce nostraa TÍ9uría, lecturis aut légi 
auditnri3, Fidelibus Nobis dilectís. Salutem et gratiae Noatrae 
Principális pi-opi'nsíonem. Megtekintvén Tekintetes Nemzetes 
Bottyán Jánof Üri Hívünk eleitDl fogra az hadakozásban 
Taló szép expeiientiáját s dexteritássát, reménlvén nemkolön- 
lien : továbbr:i is azon experientiája 9 dexteritássa szerint Hoz- 
zánk 8 Nemzetéhez való szeretetit b kötelességét az ÜdÖnek s 
alkahnatosságoknakoccurrentiái szerint fo^a valósággal bizon- 
gatni. Mellyrc nézve kegjelmessen adtuk s engedtük megneve- 
zett Űri Hiviiiiknek, a mint is adjuk s engedjük is ez Pátens- 
Levelünk áltiil a Mezei-Genirális-Fö-SrázsameBterstg mi'lt'/' 
stúját. tisztit s hivatalját. Parancsoljuk is említett Grenerális- 
F5-Strázsame^ter Úri Hívünk directiója alatt lévő s leéndú 
fennevezett hadi fő- s vice-tiszteinknek s hadaiukuak : a Nemes 
Ország szolgálatját néző dolgokban említett Q-enerális Úri 
Hívünket ismervén töUünk praefíciáltatott illj GeneráUs-FŐ- 
Strázsamester Úri Hívünknek lenni , — parancsolatinak s 
dispositióinak engedelmeskedni s az szerint is a Nemes Ország 
szolgálatját végliezvinni semmiképpen el ne múlassák. Secus 
non facturis gratia Nostra propensi manemus. Praesentibus 
perlectis, exhibenti resütutis. DATVM Ex Castris Nostris 
ad Tokaj positis, die decima Mensis Decembris ANNO Do- 
mini Millesimo Septingentesimo TÉRTIG. 

(NyilÜovi-l-alakban igen diszesen és czifráz&tos kezd<tb«t<lkkel irt 
eredeti fogni mitzváuys a Eátóczi-levélUr Hunkácion maradt réaién.'k 
a kir. kaniatiii li véltárba került romjai közt, Badán. Kiclll a fo^lniiiiiai 
lidtíin Hjikúc7i -le vúl tárának egykori rendezési jeg.ve : 143 

>BoUyán János Uram Generdlu-Fó'ttrdzsameslerségérül valS Pá- 
tens. Nro 9í.€ 

£ fogalmazvány szövegóbeD Bákóczi sajátkezű igazításai láthatók , 
melyek közül igen jellemző a fejedelem nemes szerénységére nézve, hogy 
a bevezetésben eredetileg írva volt »Fidelitatí Nostrae subjectisc kifeje- 
zéseket kitörölte, és helyébe ezt írta : *Fidelibu9 Nobit dilecils ;« továbbá 
a záradékban is »a Mi s a Nemes Ország szolgálatját véghez vinnie szók 
elül »a Jft«-t kitörte. 

Megjegyzendő még e nevezetes nyílt-levélröl, melylyel mindjárt 
Zólyom vára capitulatiójakor kínáltatott meg Bercsényi által s egyéb fé- 
nyes Ígéretekkel, a még ekkor Leopold iránt hűséget táplált Bottyán, 
hogy 6 az abban felajánlott tábornokságot, úgy az ezzel járó tágas ha- 
talmi kört, katonai kötelességérzeténok szigorával visszautasítá, — a 
mint is Snvoyai Eugen berezeg jelenti néhány nap múlva, 1703. december 
15-kén Leopold császárnak Pozsonybúl : 

». . . . Zum Schloss habé Ich von dem Hungariíchén OhHsien Boly- 
íyán viel rűembliches zu melden ; wie den Er nembliohen von denen 
Hebellen,umb sich mit ihnen zu assocyren, sehr instUndig wHre $oUiciUert, 
und Ikm sogar offeriret worden, dass Er der erste nach dem Berczény bey 
Ihnen commandiren sollte ; alléin, er hatte es aus bestándige treuen Devo- 
tion zu Ewer Kajrs. Majestat recusiert, gleich wie es die Gefangenen selh^ 
sien bestüUiget habén. Becommendire alsó Selbigen zu dero Kays. und 
Königl. Gnaden untherthánigst, umb da auch mehr andere zu einen 
gleichmássigen Bestandigkeit zu animiren.« 

Eredeti fogalmazat az Eugen-acták közt, a cs. és kir. hadi levél- 
tárban Bécsben : »Krieg mit den Bebellen in Hungam,« 1703. 12. 6. 

Mire vonatkozólag Leopold császár Bécsből 1703. dec. 20-kHn vá- 
laszolja Jenő berezegnek : 

>Das8 mein Obvister Bottyán die Partié der Bebellen so bestandig 
abgeschlagen, mithin ein absonderliches Zeichen seiner Treuheit gégében 
hat : solches geraicbet Mir zu gnadigsten Wohlgefallen ; welches Ewer 
Liebden selbigen contestiren, bey nebst auch Mir an die Handt gebén 
können : wie 85'e glauben, dass selbiger zu consoliren, mithin denen an- 
dem Hungarn ein gleichmassiges Zuthuen desto mehrer Lust und Anlass 
gereben werden möge.« Egykorú más, ugyanott ; 1703. 12. 23.) 

98. 

Gr. Bercsényi Miklós, Radvdnszky Jánosnak. 

Szolgálatomat ajánlom Kegyelmednek. 

Levelét Kegyelmednek vettem, az zólyomi operatiókríil 

való tudósítását értem. Nem látom szükségesnek lenni, hogy 

Kegyelmednek újabb Instnictiómat küldjem, hanem relegál- 144 

v;'in Rz elíblienire magamat, Kegyelmed ahhoz alkalmaztassa 
magát. Talán eddig is általesett az ottvaló dolgon Kegyelmed ; 
azért azok az gyalogok, Idket Instnictióban adtam TÓlt ott 
maradjanftk, az többi pedig a tévÖ légyen, a mint már Kegyel- 
mednek megmondottam. Tudósítson engem tovább is minden 
dolgoki-úl. Ezek után Isten éltesse Kegyelmedet frís jó egész- 
Bégben. Költ Sente-várában, U. X-brís. 1703. Kegyelmednek szolgáló jóakarója 
G. B. Miklós, m. k. Kiikzim : Nemzetes és Vitézlő Badvánszky János, Ne- 
mes Zólyom Vármegye Kapitányának, jóakaró Uramnak ■' 
Kegyoliuének adassék. — Zólyom, P. H. 

Miisik felöl, Ra'lvánsiky kezi'vel: Exhibitae Norizrtlv. 
22. X-bris 1703. (Rrt-cli'tije n \i. Hadvánszky-csulád levéltárábaD. Féliv, 
sajátkezű. Közép oatjapecsét alatt.) í.it í 99. 
Cr. EsrJei-h'hy Antal cs. kii: ezreden, Zsiímboky Xngy Istr.i,.- 
iiak, Bottyán kajnldnyának. 
Isten éltesse Kegyelmedet 
Vettem az Kegyelmed levelét ; mit írjon, — mcgértottenL 
Csudúlkozom rajta, hogy Kegyelmed illy sokáig mnga koibe 
szerint ide s tova idüt tiilti, Idt másnak nem tulajdoníthaton]. 
csak, hogy az faluzást és szegény-emberek zaklati'tsát katoiuÜ- 
val együtt szereti, — a mint is olly híre vagyon közönségessé" 
az országban Kegyelmednek. Arra nlzve nem is magaiol<'>l 
irom oztet, hanem szegénységnek és más böcsületes emben't- 
nek Kegyelmed excessusiról előttem tett repraesentatiójára. 
Ügy éi-tcin Kegyelmed leveléből is, hogy Kegyelmed elégtelen 
í-H incapax alattavalóinak megzabolázására, — kit gyalázat ep" 
ti-szt fid"] supiKinálni : m ivei az ollyan, a ki mást commendlrozní 
n<™ tud, — meg nem érdemlyi az commendót Én Kegyclnie- 
dírt comnieiidóni alá hé nem veszem, hanem azt irom KcjítcI- 
incdnck, Imuy azonnal menjen Generális Schlik Uram commeii- 145 

dója alá ; mert külenbet cselekedvén, és itt vármegyémben *) 
zsarolván : fölűltetem az vármegyémet s megfogatom Kegyel- 
medet és vasra veretem, a ki eddig is csak meg nem tertént, 
— vigyázzon azért, hogy meg nem történjék, s magának, nem 
másnak tulajdonítsa azután. Ezzel Isten Kegyelmeddel. Ko* 
maromban, 11. X-bris 1703. 

Kegyelmednek jót kíván 

Gróff Eszterhazi) Antal, m. k. 

Külczím : Generoso Dominó Stephano Zsámboky, Peril- 
lustris Domini Joannis Bottyán, Suae Majestatis Sacratissi- 
mae Caesareae unius Kegiminis Equestris Ciolonelli Capitaneo, 
etc. Amico mihi observando. Bánna. P. H. 

(Eredeti gyűjteményemben. Féliven , negyedrétben ; csak az aláiráf 

sajátkezű.) 

100. 
Zsámboky Nagy István, gr. Koháry Istvánnak, 

Méltóságos Grenerális, nekem Kegyelmes Uramnak 
alázatos szolgálatomat ajánlom Nagyságodnak 

Hogy eddig Nagyságodnak levelem által nem udvarol- 
hattam, gondolván, hogy magam is személyem szerint udva- 
rolhatok Nagyságodnak, kirül alázatossan követem Nagyságo- 
dat. Minthogy penig én még Zólyom táján az minemű faluban 
voltunk, azon falubűi Bottyán János Uram engedelmibűl men- 
tem volt bizonyos dolgaim végett Beszterczére azon nap, mely 
nap Méltóságos Generális (Schlick) Uram ő Excellentiája 
odament vala, — így esett elszorúlásom ; másnap, pénteken, 
Zólyom alatt lévén hatod magammal : a kozákok a hegyeknek 
hajtottak, úgy, hogy másfél nap alig Körmöczig kifakadtunk, 
onnand Szent-Kereszt felé vettem utamat, minthogy Fö-Ispány 
Smidek Uram is úgy javasolta ; ott hallottam meg, hogy a ka- 
tonákban sokan Esztergám felé mentek, — kiknek öszvesze- 
désire lerándultam vala; a kiket öszveszedhettem , azokkal *) Eezterházy Antal Komárom-megye föispá^ja volt. 
U. Rákóczi Ferenez loTÓltára. ElsÖ oszt Had- ét belflgy. IX. k»t. 1 megiudúltam volt ; df rcttciiotps rút nép, kimondliatatlanságo- 
kat elkövetett rajta™, meg is akarfáii egyszer öIqí. rfám tá- 
madváu és fegyvert húzTán ellenem. Az kiket öszveszedtem 
volt is : étszakának ideiu liol húsz, hol kevesebb visszaszükfitt. 
Egy szóval, azt írhatoiu N.igyságoduak, hogy semmi lett úttal 
el nem vihettem őket ; mind azt kiáltják : hol az kilencz forint 
és az hóbeli fizetés V Soha, Kegyetmos Uram, én illyeu ní~-/ 
népet nem láttam; mert én ezeket mind veréssel, mind penig 
szép szóval eleget intem : de semmire nem mehetek vélek ; ha 
ma 50 van velem, — holnap reggel csak tized magammal ma- 
radok. Ha Bottyán János Obrester Uram eleinte, a mint 
Nagyságod parancsolta volt, jó rendben vette volna őket: mo>l 
íb jól folynának a dolgok ; de ha tudtam volna, hogy Bottyán 
Uram oUyan regulában tartja népit, mint most tudom és hal- 
lom, — nem is resolváltam volna magamat; de tekéntvéu 
Nagyságodat, azért cselekedtem. Keservessen már most )j.t- 
naszolkodhatom Nagyságodnak ; szegínylegínystgemhez képe-l 
meg volt böcsOletem, — már most némely emberek uti'tnnam 
áskálódtik. Méltóságos Eszterbási Uramnak ő Nagyságának 
penig. Kegyelmes Uram, ha én valamiben vétettem : kész va- 
gyok satisfactiót adatnom vagy adnom, a mint im, levelit is <'• 
Nagyságának*) Nagyságodnak megküldöttem. Ha tüzes tolvaj 
volnék, — úgy érdemiének illyen levelet Isten tudja, mennyi 
vármegye katonái kóboroltak, ti'tték szerit, mind én nyakam- 
ban hányják ; jól tudom, mind komáromi lakosok okai. Küie:^ 
képest, így lévén az dolog, alázatossan Nagyságodtül búcsúzok. 
Kegyelmes Uram, azt is hallom, hogy Méltóságos Síik Uram 
ő Excellentiája rettenetessen nelieztel reám ; kire nézve kérem 
az Istenért Nagyságodat : méltóztassék pártomat fogni és ki- 
menteni. — Minthogy penig a katonák visszamentek és szök- 
tek : én Í8 ma innend visszamegyek ; tanáljon Nagyságod va- 
lami remediomot a katonaság felöl. Esztergámban a várban 
vitettettem és temleczre hányattam a nyakasában, fogván azon 
dolgot Commendáns Urammal ő Nagyságával; cgyébaránl 
mégis annyira meg nem bolondultak volna, ha most is onnaml 
fflfil nem szöknének : de mind azoktúl hallónak híreket Az 

•) lAüd a kr.7VPt lenül raegelíS/0 levckt. 147 

Istenért kérem Nagyságodat : mennélhamarabb választót mél- 
tóztassék adni és Méltóságos Síik Uram o ExcoUentiája gra- 
tiáját is leküldeni, — mert épen elijesztettek mindenfelöl. 
Esztergami postára méltóztassék Nagyságod a levelet dirigálni. 
Ezzel kívánom, tanálja Nagyságodat fris jó egészségben ezen 
levelem, Jauriny, die 12.X-bri8, 1703. 

Nagyságodnak 

alázatos szolgája 

Zsámboky Nagy István^ m. p. 
(Síijátkezűleg írt ereiletije a hg. Koháry-levóltórban.) 

101. 
Gr. Bei^csényi Miklós, Radvdnszky Jánosnak. 

Szolgálatomat ajánlom Kegyelmednek. 

Levelét Kegyelmednek vettem. Már ennekelötte, utóbb 
költ s nékem küldött levelébül értettem Zólyomnak föladását, 
kiben relegálja magát Bezegh (Gábor) Uramra, a kit én mind 
e mái napig nem láttam ; ahhoz képest, hogy lett föladása és 
miként capitulált Kegyelmetek? — mostani levelében sem 
írván meg, — nem tudhatom. 

írja Ebeczki (Tamás) Uram, hogy számomra is valamely 
liin.tót hagyott Kegyelmetek ; nékem sem köU az, a ki nélkül 
el lehetek. Hallom onnan kijött emberoktűl, hogy nagyszámú 
érték volt volna Zólyomban, mellyet usque ad ulteriorem dis- 
positionem meg köllött volna tartani, és nem magok közt 
distrahálni ; továbbá is mi szándékom légyen eránta ? könnyen 
csinálhat magának consequentiát. Es mivel nevezett Ebeczki 
Uram maga is azt írja, hogy nem akarna a gyalogság ott ma- 
radni : arra való nézve, kívánván egyéberánt a haza mostani 
szolgalatja másként is : mindjárt, se napot, se órát ne várjon 
Kegyelmetek, mind lovas és gyalog haddal siessen utánnam a 
táborra jönni ; nem is szükség Zólyomban többet hadni hatvan 
gyalognál, a kik az bányavárosokrúl hordozó arany-, ezüstsze- 
kereket késérhessék ; kiknek járandó füzetésekrül már szólot- 
tam és most is megírtam Srétter János Uramnak : miképp 
fúzettessenek ki? — Értvén Kegyelmed akaratomat: alkal- 

10* 150 103. 
Rákóczi fejedelem, Radvánszky Jánosnak, 

Generose Domine ! 

Fidelis Nobis benevole ! 

Salutem et Gratiae nostrae propensionem. Kegyelmed 
levele mellett Nemzetes Vitézlő Tolvaj Ferencz Hívünk szóval 
való declaratióját azon zólyomi dolgokrúl megértettük. A mint- 
hogy az kívántató dolgokrúl tettünk is dispositiót Mellyeket 
említett Hívünk informatiójábúl Kegyelmed meg fog érteni 
Coeterum praetitulatam Dominationem Vestram benevalere 
desideramus. Ex Castris ad Tokaj positis,dje 20.]X-bris 1703. 

Ejusdem Benevoli : 

F. P. Rákúczij m. p. 

KiUczim : Generoso Dominó Joanni Radvánszky, Mili- 
tiae Nostrae in Bloquada Csábrágiensis Capitaneo, Fideli 
Nobis Benevolo. P. H. 

Kívül, Radvdnszky kezével : Exhibitae Novizoly, die 26. 
X-bris 1703. 

(Eredeti hivatalos leyél,a fejedelem s. k. aláírásával és nagy ostyapecsété- 
vel, a b. Badvánszky-család levéltárában. A szöveg Pápai János fejedelmi 

fAtitkár kezeirása.) 

104 

IL Rákóczi Ferencz fejedelem, Bottyán Jánost dunántúli 

hadainak tábornokává nevezi ki* 

NOS FRANCISCUS Dei gratia PRINCEPS RAKÓ- 
CZY de Felső-Vadász, Comitatiis Sárosiensis Supremus ac 
Pei-petuus Comes, etc. Vniversis et singnlis Militiae Nostrae 
Capitaneis, Ductoribus, Vexilliferis , Vigilianim Praefectis, 
Decurionibus, eorumqiie vices - gerentibiis, Equestris item et. 
Pedestris Ordinis Militibus, Fidelibus Nobis sincere dilectis, 
Salutem et Gratiae Nostrae Principális propensionem. Megte- 
leintvén kegjelmessen Tekintetes Nemzetes BOTTYÁN «TA- 
NOS etc. Hívünk Hozzánk s édes Nemzetünkhöz igaz magyar 
vérbül származott szeretetit, magunk elött viselvén : melly szí- 151 

vessen igyekeznék az hadakozásban való érdemes, próbált, dicsé- 
retes maga-viselése s experientiája szerint, édes Nemzetünk az 
idegen német nemzet igája alól való felszabadítására czélozó 
istenes igyekezetünket minden készséggel elösegélleni és a 
Dunántúl lévő igaz, maga szabadulását váró s szívessen óhajtó 
magyarságnak illy közjónak elösegéllésére való öszvegyűjtésé- 
ben hűségét megbizonyítani. Azért Dunántúl a Mezei Lovas 
8 Gyalog Hadaink Generálisságánák tisztit s hivataljdt ke- 
gyeimessen említett Hívünknek adtuk s engedtük, — az mint- 
hogy ez Levelünk erejével adjuk s engedjük is. Parancsoljuk , . 
azért fenn megnevezett Tiszteinknek s Hadainknak, mind kö- 
zönségessen 8 mind személy szerint : tudván s ismérvén emlí- 
tett Tekintetes Nemzetes Bottyán János Hívünket azon Ge- 
nerálisi hivatalban s Tisztben Tőlünk praeficiáltatott Tisztök- 
nek lenni : Méltóságos Tisztihez s személlyéhez illendő autho- 
ritássát 8 becsületit megadni, mindenekben parancsolatitúl s 
dispositióitúl függeni, s keze alatt levő Hadainkat is a szerint 
alkalmaztatni s moderálni semmiképen el ne múlassák. Prae- 
sentibus perlectis, Exhibenti restitutis. DÁTUM in Castris 
Nostris ad Tokaj positis, Die Vigesima Mensis Decembris 
ANNO Mülesimo Septingesimo TÉRTIO. 

F. P. Rákóczi, m. p. P. H. 

(Eredeti, regál-papírra, ívszélessógben, díszes kezdőbetűkkel és czifráza- 
tokkal irt nyíltlevél, gyűjteményemben, a fejedelem sajátkezű aláírásával 
és — közepén — nagy kerek, Rákóczi-czímeres és köriratos ostyapecsó- 
tével megerősítve. Ellen jegyezve, mint Bákóczi e korbeli kiadványai -m^g 

általában nincsenek, úgy ez sincs.) 

105. 
Bottyán János ^ gr. Koháry Istvánnak, 

Mint bizodalmas Uramnak Nagyságodnak ajánlom 
kötölességgel való szolgálatomat. 

Isten minden kívánta sok jókkal hogy áldja Nagyságo- 
dat, szívből kívánom. Nagyságodnak hogy ekkoráig levelem* 
mel nem udvaroltam, követem Nagyságodat; mellynek nem 
egyéb oka, hanem sok rendbéli unalmas, militiám keröl fogla- 
latosságim, jóllehet kírtem reá Nagyságod böcsűletes szolgáját* 152 

Balogh Mih&lyt, — mely iffiű most is mellettem Tagyom — 
hogy Nagyságodat mindeuekrSl informálja ; ki is — nem kit- 
lem, — Nagyságodat informálta, noha ugyan semmi Tálaszát 
nem yette Nagyságodnak. E[ire való nizve mostani alkalma- 
tossággal Nagyságodnak tudtái*a akartaim adni, együtt aláza- 
tossan is kimem Nagyságodat, hogy míltóztassik Nagys&god 
tOYáhb is dolgaimat militia iránt in lods debitis promoTeálni* 
úgymint : azoknak az kiknek fegyrerek Zólyomban, Léván és 
más helyeken kuruczok által elvesztek, — mennélhamarabb 
adjanak és köldjenek, hogy hovahamarabb helyre&Uítbassam 
az elöbbenyieket ; többet pediglen hogy hozzájok fogadhassam: 
mennélhamarabb pinzt hogy köldjenek. Azért Nagyságod mél- 
tóztassék in locis debitis dolgaimat promoveálni, kiről Nagy- 
ságodat nagy alázatossan kírem, — hogy hamarább és szi^o- 
i*ább helyre menjen ö Fölsége szolgalatja, mivel pericnlom in 
mora. In reliquo me commendans favori et benevolentiae, ma- 
neo, — Raptissime Strigony, Die 22. X-bris Anno 1703. 

Nagyságodnak 

alázatos szolgája 

Bottyán János, m. L 

Külczim: Illustrissimo Dominó Dominó Comití Ste- 
phano Koháry de Csábrágh et Szithnya, Sacrae Caesareae 
Regiaeque Majestatis Cionsiliario, Camerario, Actuali C!olo- 
nello, Praesidionim Ante-Montanorom Yice-Grenerali, Campi- 
Vigiliarum-Praefecto, Dominó Dominó et Pautori mihi oolen- 
dissimo. — Posony vei Viennae. P. H. 

(Eredetye — ivrét, csak az aláírás sajátkezű, — a hg. Koháry-ház levéltá- 

i*áUan, >AiI Kiiraczonica.«) 

106. 
Gr, Bercsényi Miklós, Radvánszky Jánosnak* 

Szolgálatomat ajánlom Kegyehnednek. 

Levelit Kegyelmednek vettem. Én Kegyelmedre nem 
nehezteltem, mert hűséges fárodsági constálván Kegyelmed- 
nek előttem : nem haragot, hanem dicséretet, s Isten bóldogét- 
ván bennünket, jöYendőbeli promotiójára való emlékezetet 
érdemlene ; hanem azt írtam volt Kegyelmednek, hogy akar- ' (^« í b^ 

k J53 

tam YÓlua, ha előbb tudhattam volna a végezést, minekelőtte 
Esztergamot elérték, — de csak akkor tudtam, midőn már 
Esztergámban meg is nyugodt Zólyombűi kieresztett népség. 
A többi pedig bagatella lévén, nem volt okom s most is nin- 
csen neheztelésre ; más lett volna, ha valamely nagyszámú ér- 
ték vagy pénz lett volna, mellyet a hadak számára szükséges- 
képpen köUött volna fordítanunk. 

A mi az egri és muráni dolgokat illeti : attúl nem tart- 
hat Kegyelmed, mert már tettem oly dispositiókat, kiknek 
engedelmeskedvén, eddig viszont úgy betétetödött kapuja, hogy 
nemcsak a kicsapásra való szándéka meggátolódott, sőtt maga 
megmarasztása iránt is megvetődik retje (így) ; másként is, a 
tisztek vigyázatlansága miatt esett casuson nem méltó meg- 
ütköznünk, úgy is messze lévén Kegyelmetek vármegyéje : azon 
várbeliek által történhető kártúl nem félthetem. Most kíván- 
tatván Hazánknak egyszer szolgálnunk: éjjelnappal siessen 
ide a táborra jönni Nemes Vármegyéjével Kegyelmed. Ké- 
rem, azokat, kik az puskaport elvitték és a puskaporos-házot 
föltörték, kerestesse föl, példájára másoknak exequáltassa. — 
Kívánván ezzel, Isten éltesse Kegyelmedet jó egészségben. 
Kegyelmednek 

Szenczi táborban. 26. X-bris 1703. 

jóakarója 

G, B. Miklós, m. k. 

Külczim : Nemzetes és Vitézlő Radvánszky János Uram, 
nak. Nemes Zólyom Váimegye Kapitányának, jóakaró Uram- 
nak 8 Kegyelmének adassék. Besztercze. P. H. 

Másik fdöl, Radvdnszky kezével : Exhibitae Novizoly 
3. January 1704. 

(Sajátkezűleg aláirt és Bercsényi közép ostyapecsétével lezárva volt ere- 
deti levél a b. Badvánszky-család levéltárában.) 

107. 

&ivoyai Eugen hadfogadó pátense, Bottyán János részére. 

Nos Franciscus Eugenius, Princeps Sabaudia^e et Pede- 
^ontium, Marchio Saluzzae, Sacrae Oaesareae Begiaeque Ma- 
jestatis Consiliarius intimus, Consily Aulae Bellici Praeses, ír, 4 

GciiLTalis-Campi-MaiesclialIus, unius Desultoríorum Boginii- 
iiis constitutus Colonellus, neonon in Itália ac Begni Hungá- 
riáé et Transsylvaniáé Conunendans-Greneralis, Aurei Tellf- 
ria Eques, etc — Universis et singulis, lUustiiesimis, Rereren- 
dissimis, Spectabilibus ac Magnjficis, Admodum Keverendis. 
Períllustribus ac Generosis, necnon Pmdentíbns ac Circom- 
spectis Dominis N. N. N. Supremo et Vice-Comitibus, Jo- 
dlium et Jurassoribus, tóti denique Universitati Dominonim 
Praelatorum, Baronum, Magnatum et Nobiüum InclyÜ Comi* 
tatus Albensis, cunctis denique alys cujuscunque status, gra- 
dus, honorís, conditionis et praeeminentiae hominibas prae- 
sentimu Nostrai-um notitiam habituris salutem, quibus Tero 
competit, oMciorum Nostrorum oblationem. 

Quaudoquidem praelibata Sua Majestas Sacratissima, 
ejusdem Dominó ColoneÜo, Dominó Joanvi Botti/án certam 
Militiam Hungarícam equestris ordinis quantociua in Comita- 
tibus praecipue Strigonicnsi, Wesprimiensi, Pest Pilis et 
Soldt, Comaromieusi et hoc Albensi conscribendam, eumqne 
in finem viros armis et sci-vitio militari aptos conducendos be- 
nigne couunisisset et ducti ipsius concredidisset ; ac propterea. 
ut pro modei-no in Eegno periculoso rerum statu haec condn- 
cenda Nationalis Militia citius congregari possit : universos et 
singulos, quos supra, barum scrie amice requirendos duximns. 
(^uatenus antelati Domini Colonelli Bottyán et Officiorum ad 
id per eundem desbinatorum functiones sibi in condnctioDe 
áictae Militiae commissas libere et sine ullo impedimento non 
Bolnm exequi permitterent, verum etiam eatenus assístere, in- 
super — si necessitas expostularet, — et vigore hamm paten- 
tium Nostrarum eosdem requirerct, ad confringendam in i»as- 
^ibiis Danuby glaciem et eosdem passus vigilanter custodiens 
necessai-ys hominibus succurrere, denique de uaturah ejusdem 
tum equestris, quam pedestris Militiae subsistentia et disloca- 
tione omnimode providere, exequeutes in eo omnimode alte- 
fatuo Majestatis Sacratissimae Toluntatem atque mandátum. 
Signatum Posony, die 2-da Mensis Januári. Anno Domini 
Jlillosirao iSoptingentesimo Qvarto. 

Ti. 8. Ettyenius d Sabautiiit_ 
ft^nykurú lu^'isolata ^j űjtemt'Dyeiuben.) 1 55 108. A mayy.khwdv. Cancellária a cs. kir. udv. Fö-Hadi- Tanácshoz^ 

Bottyán fogsága ügyében. 

Sacratissimae Caesareae Regiaeque Majestatis Excelso 
Consilio Aulae Bellico hisc-e perquam officiose intimandum. 
Informari Cancellariam hanc Regio Hungaricam aeque Auli- 
cam, Egregíum Joannem Bottyán Colonellum, per Strigonicn' 
sem, — Wolfgangum verő Vi'ataricz per Jaurinensem Domi- 
nos Commendantes incaptivatos esse, *) de prnesentique in 
aresio detineri, ob quam autera causam ? penitus ignoratur, 
siquidem nulli ad eosdem arestatos accessus páterét, tanto mi' 
nus ysdem scribere, innocentiamque suam demonstrare liceret. 

Cum autem 7iotum sit praefatum Joannem Bottyán Co* 
lonellum, a juventute sua semper Jidelem fuisse, plurimaque 
fidelia sane utilia summe fatae Suae Majestati Sacratissimae 
et publico Bono contra quoslihet hostes diversis in occasionibtis 
et signanter sub modernis intestinis tumultibus militaria ser- 
vitia praestitisse ; memoratum verő AVolflfgangum Wrataricz 
penes Augustam Aulám Cacsaream Agentem Ungaricum 
egisse ac quasdam Instantias Civitatis Jaurinensis promo- 
visse et cum certis Resolutionibus Jaurinum ad eosdem Prin- 
cipales suos descendisse, hincque fors Eundem Dominum 
Commendantem se oflfensum esse praetendere, 

Eapropter Excelsum hocce Consilium Aulae Bellicum 
perquam officiose requiri, qiiatenus lUustrissimo Dominó Co- 
miti Commissario a Lambergh ad illas partes descendenti in 
commissis dare haud graveretur, ut idem Dominus Comes, 
occasione modemae Commissionalis functionis suae, honim 
quo^e Arestatorum negotium r évidére, ac projustitia reme' 
déri non intermittat, — In reliquo CJancellaria haec Eegio 

*) Bottyánt — alkalmasint a Szathmár várából Nagy- Kár olyba 
kicsapott 8 itt b. Károlyi Sándor levelezéseit Í8 zsákmányul ejtett Glö- 
ckelflperg cs. tbk. jelentése következtében, az ezen correspondentiák közt 
talált némely compromittáló iratokból merített gyanűokok alapján, — 
Í704, aprü ÍS-kdn fogatta el KucklUndev esztergomi cs. várparancsnok, 
mint ez Esztergom városának a budai kir. kamarához irott ekkori leve- 
léből kiderül. (Kir. kamarai levéltár Budán.) 156 _ 

Hungarica Aulica, ad exhibenda supratitulato Consilio A^ulae 
Bellico quaevis grati officy studia semper prompta et parata 

permanet. 

Ex Consilio Cancellariae Begio 
Hungaricae Aulicae, Tiennae, 16. 
Mav 1704, 

A lap szélén a fogalmazó neve : Arbonátz m. p. 

Kívül: Consilio Bellico, in negotíq Joannis Bottyán Co- 
lonelli et Wolffgangi Vratarics Agentis, hujus quidem Jau- 
rini, illius Tero Strigony, per Locomm Commendantee are- 
statorum. 

Transmissae per Calefactorem, 17. May 1704. 

(Eredeti fogalmazvány, féli ven, a inagy. kir. adv. Oancellária levéltárá- 
ban. Nro 27. ex Hajó, 1704.) 

109. 
Bottyán szabadulásáról fogságából, 

I. 

A Bottyán tábornok özvegye gr. Forgách Ju- 

liána, és első nejének örökösei s az oldalági 

örökösök közötti periratokból. 

>. . . . Eeiiim verő mobilium, per attactum Joannem Boty- 
tyán uti praetensive adstrueretur, cum Juditba Lakatos acqui- 
sitarum sortem, ipsae Dominae Incattae (Jósa Judith és Kata 
asszonyok) optime scient, quod dum Dominus Generális Kuk- 
lender, súb evoluta Rehellione eundem Joannem Bottyán sub 
arresto Viejinam cxpedivisset (1704. october elején,) ín itinere 
apud Almás vei Karva profugio se pedes tantummodo cum 
uno baculo subducens, aliud secum non attulit, quam ipsas 
vestes supra se habitas ; *) omnia mobilia ita et paratam, sí 

*) Mint Jósa Judith és Kata 17 12-iki van omásaiból kitetszik : 
Bottyánnak hűn szerető neje, nemsokára férjének szahadnlása ntán. en- 
nek aranyos, ezüstös drága fegyvereit, ékszereit, mindenféle vitézi tier- 
számait, továbbá aranyozott ezüst-tálait, korsóit, poharait, stb. stb. egv 
8—9 akós hordót megtöltve e kincsekkel, titkon kiküldötte Esztergom- 
ból férje kezeihez. (L. az 1712-ik évnél az oct. 5-iki tanúvallomások kCit 
részletesen.) 157 

quae exstabat, pecuniam apud antelatam príorem Consortem 
saam Strigony relinquendo, et expost cum eadem Consorte 
sua amplius nunquam cohabitando, ast sub Armistitio (1706.) 
tantnmdem aliquot horís cum ea coUoquendo, cum absque nec 
permissTis fuisset, uti expost Rákóczianus, ad uUam aliam re- 
nim suorum cum ea communicatíonem,€ etc 

(1712. oct. 2-kán kelt replica, a kir. Curia levéltárában 6rz5tt Bottyán- 

örökösödési periratok kdzött.) 

IL 
Kolinovics Gábor kézirati krónikájából. 

*. . . . Missi quapropter Bercsínius et Carolius cum nu- 

merosissimo milite, veniunt Veterosolium Caesaréi, absente 

licet Schlickio, in proelium prodeunt, ast quod potentia hostili 
non sat opposuissent virium : in Vrbem Veterosoliensem facile 
repelluntur ; ubi Bottyániua cocles e Caesareo-Regys et La- 
dislaus Ocskayus e Bákóczianis — globis caeteroquin, uti 
audebatur, impenetrabiles, — monomacbia concurrunt, ita, ut 
hic excepto pectore globo, licet in corpus non penetraverit, tri- 
duo sanguinem spueret ; Bottyánius verő, dum equum usitato 
more circumagit, globo pariter in spina dorsi tactus, sed etiam 
illaesns, duabus tribusve septimanis equitare nequiret, (1703. 
nov. — dec); attamen dum postea (1704. apr. 18.) Sacro 
Sancti Missae Sacrificy gratia, Urbem Strigoniensem (értsd a 
felső várost, vagyis várat), in cujus suburbio domum (a mai 
városháza) et uxorem habebat, intraret: jussu Kuklánderi 
Praefecti itidem coclitis, captus, custodiae mancipatus ; sed 
astutia uxoris (Lakatos Judith,) paratis interea per notos 
hominea eqins et concussis custodibus elapsus, ad Rákóczhim 
deficity eo ferventior futurus asaecla, quo a Kuklándero antea 
despectuose habitum, tandem e sola suspicione, etsi minus for- 
tasse cogitabat de Rákóczio, custodiae mancipatum, veteranum 
etiam contra Gallos in Imperío militem, semet magis laesum 
meminisset, Aly aliter narrant ; quos inter, qui nos in lucem 
dedit, Georgius Kolinovicsius, referens se apud Mathiam Bjra- 
linovicsium, suum ex Heléna sorore nepotem, Plehanum ijs 
'pláne diebus in pago Nyerges- Újfalu, ad secundum Strigonio 
lapidem, cum Bottyánius Viennam sub custodia ductus, noctem 15S 

ihidem iransigensj mffosso rustici mapalis viuro elapsus. 
apprehensis equis, aut potius cymba pisc4Üorian irans Danu- 
bium effugerity semetque ad Brákóczium contulerit-c (1704. octó- 
ber 10-kén érkezett Selmeczre, 11-kén jelentkezett Bercsényi- 
nél, a ki öt másnap mutatta be Tihnyén a fejedelemnek.) 

(Gabrielis Kolinomcs Senquicziensis Historiarom de Bebas noTÚsíinaf 

Gonfoederationis Yngaricae, Pace, Belloque gestis Libri XII. — A szerz*' 

1728-ban sajtó alá elkészített eredeti, sajátkezű kézirata birtokombaD. 

későbbi másolatok a Nemzeti Múzeum kézirattárában.) 

110. 
JSandor Menykárt c«. kir. alezredes j gr. Kóháry IstrdnnaL\ 

Mint Kegyelmes Uramnak Nagyságodnak 
ajánlom alázatos szolgálatomat 

Isten minden kívánta jókkal és hosszú élettel áldja meg 
Nagyságodat. — Hogy tegnap Nagyságtoktól yisszaérkeztem 
volna, vettem ezen includált Sveidler Uram ő Kegyelme leve- 
lét, (nincs itt) ; kérem Nagyságodat alázatossan, méltóztassék 
Lasztóczy ágens Uramat magához hivatni, és hogy tovább is 
forgassa az Tekéntt'tes Begementnek dolgait. En ugyan e na- 
pokban megírtam vala az Fölséges Bellicumuak, — relegál- 
ván bennünköt már két helyre is, úgymint Bartholotj Uram- 
hoz s úgy Sveidler Fő-Commissárius Uramhoz, az kiknek egy 
píiizek sincs a cussában, — ligy kértem, relegáljanak oly 
helyre, a hol pínz volna ; úgy jött ezen intimatióm. 

E mellett minémö híreim érkeztének, megjővén az explo- 
ratorunk, elsöl)en : Az elmúlt vasárnapon Szent-Péteren látta 
az tatárokat, az mellyeket az Fejedelem küldött Bottyán Já- 
nos commendója alá, — az mellyek most Madáron vannak, 
úgymint kétszázig. 2-do. Bizonyossan, hogy Újvárt az fraii- 
cziák, kuruczokkal együtt, ágyúkkal erössen lövik és víjjáL 
3-tio. Mocsról, Radványról két páhót mindennémö deszkáival 
s fáival Újvár alá hordották. 4-to. Szent-Péteren látott három 
ladikot, s hallotta, hogy elég vagyon azokon kívöl nálok. 5-to. 
Nagy hosszú gerendákét is látott, sok szekereken hogy hord- 
ják Újvár alá ; ki merő, s ki már faragott 6-to. Tegnap, úgy- 
mint héffönj Bercsényi Miklós Generális Szent-Péteren 6ízo- 
nyossan Bottyán Jánosnál volt, honnét ismét ment Újvár alá 1^ \ 159 

az Fejedelemhez. 7-mo. Hallotta azt is : mihelt Újvárt megve- 
szik, Komárom várasára mennek. 8-vo. Bizonyossan hallotta^ 
hogy rövid időn Bottyán János és Bercsényi Miklós Generá' 
lisok Pozson alá mennek ennéhány ezerrel és az Dunán által- 
mennek. 9-no. Bizonyossan hallotta Ocskay Lászlót, Morvában 
ment hétezer emberrel. 10-mo. Bizonyossan azt is beszélték, 
hogy Németországra, úgymint Austriában mennek és túl a 
Dunán csak azt hagyják, az ki szükséges lészen. 

Kérem Nagyságodat alázatossan : méltóztassék ezen le- 
velemet Cancellárius Urammal ö Nagyságával communicálni, 
— sietvén az alkalmatosság, ő Nagyságának az kurnozok 
szándékját meg nem írhattam. Méltóztassék Nagyságod Mél- 
tóságos GróflF Lomberch és Czeiller Uraméknak ö Excellon- 
tiájoknak alázatos szolgálatomat mondani. 

Ezek után éltesáe Isten Nagyságodat ! 

Strigony, 11. Novembris 1704. 

Nagyságodnak 

alázatos, köteles szolgája 
Sándor Menyhárt m, k, 

P. S. Ha Nagyságod parancsolja, hogy tovább is tudó- 
sítsam az itt való occurrentiákról : kérem, engemet is méltóz- 
tassék az odavalókról tudósítani. 

Külczím : Excellentissimo Dominó, Dominó Comiti Ste- 
phano Koháry de Csábrágh et Szithnya, Inclyti Comitatus 
Honthensis Supremo ac perpetuo Comiti, Sacrae Caesareae 
^^giaeque Majestatis Intimo Consiliario necnon Generali- 
f^/íarxun-Praefecto, etc. Dominó Dominó gratiosissimo. 
ÍJ'^jjíjae. P. H. 

g^eti levél a hg. Koháry-ház levéltárában, »Ad Kuruczonica.^ Kraék" 
^^'jtS.ma.'kj ezen elsőrangú erősségnek, néhány nap múlva bekövetkezett 
loegrétel^ben, nevezetesen az Ővele régi ismerős városi lakosság vezetői 
fará.rl>«li magyar hajdúság titkos megnyerésében, liotttfdnnak oroszlán- 
része vala.) 160 111. 
Sándor Menyhárt, Kohárynak. 

Mint Kegyelmes uramnak Nagyságodnak 
ajánlom alázatos szolgálatomat. 

Isten minden kívánta sok jókkal áldja meg Nagyságo- 
dot. Yigesima 2-da praesentis költ levelét BécsMl alázatossan 
vettem, és Nagyságod fáradságát és gratiáját^ liogy méltózta- 
tott az regement mellett szóllani, alázatossan köszönöm, kit is 
tovább ajánlom Nagyságod úri gratiájában. Való^ hogy Boty 
tyán Jánosféle pínzböl osztott ittvaló Commendáns Uram négy 
forintjával mind gyalognak s úgy lovasnak és tiszteknek is: 
de nem jutott eapitulatió szerint egy hóra is, nekem pedig 
épen semmi sem. Kire nézve Nagyságodot alázatossan kérem, 
promoveálja tovább is instantiánkat, mivel éjjel-nappal mind 
vízen s mind szárazon nyughatatlankodunk 6 Fölsége mellett 

Újvárnak elveszése után az Fejedelem minden hadaÍTal 
már átment az szeredi hídon, Pozson felé ; magát ugyan Boty 
tyán Jánost ötczp.r emberrel a Duna mentében hatták v6lt, — 
de azt is magok után hivatták minden népével sietséggtL Jól- 
lehet e napokban Paks táján ennehány kurucz átcsapott TÓlt 
és nem vigyázván az istrázsán lévő laidinánt, öt németet vág- 
tak le, és avval általment. 

Ittvaló Generális és Commendáns Uram kedvessen Tctte 
Nagyságodtól szép köszöntetését, a ki is viszontan ajinJA 
Nagyságodnak köteles szolgálatját. 

Ezek után éltesse Isten Nagyságodat sok számos esz- 
tendeig szerencséssen. 

Strigony, 26. 9-bris 1704. 

Nagyságodnak 

alázatos s köteles szolgája 

Sándor Menyhárt m. h 

P. S. Kis András Kapitány Uram a minap is Konw- 
romban recommendáltatott Nagyságod által, kit is minden 
tehetségemmel el nem múlattam mindenekben megsegítenem, 
az egy pénzen kívöl, mivel magamnak még semmit sem fiz<*" 
tett ö Fölsége. L 

k. 161 

K'dlczím : Excellen tissimo Dominó, Dominó C^omiti Do- 
minó Stephano Koháry de Csábrágh et Szitnya, Inclyti Gomi- 
tatus Honthensis Supremo ac perpetuo Comiti, Sacrae Caesa- 
reae Regiaeqiie Majestatis Consiliario Intimo ac Generali- 
Campi-Yigiliamm-Praefecto, Dominó Dominó gratiosissimo. 

Viennae. P. H. 

(BajAtkezűleg írt eredeti levél a hg. Koháry-há^ levéltárában. *Ad Ku- 

112. 
Sdw.lor Menyhárt, Kohdrynak. 

Mint Kogyelmos Uramnak Nagyságodnak 
ajánlom alázatos szolgálatomat. 

Isten sok szerencsés jókkal áldja meg Xagyságodot, szí- 
böl kívánom. — Hogy ennohány pósüii alkalmatossággal 
Nagyságodnak írásommal nem udvarolhattam, alázatossan kö- 
vetem, és kérem Nagyságodot, ne vélje másnak, hanem lévén 
az regementem gyalog- és lovashói álló : hol sajkára, hol szá- 
razon köll commendéroznom az gyalogságot, úgy az lovassá- 
got is, hol ide. hol amoda, hogy által ne jühessen az kurucz- 
ság, — de mégis nem sufficiálván mindenhová. A mhit is, míg az 
sa.}kásokat Buda felé commendéroztnk volt : addig negyedna]' 
előtt átcsúsztatott Bottyán János két zászlóalja lovas kurticz- 
ságot, kiknek kapitányjok beszprími Zana, másik pápai Sán- 
dor Lfiszló, Hanem tegnap Isten jóvoltából megszaporodtunk 
egy gyalog- és dragon lovas-comi)ániákkal ; itt már annyii*a nem 
féltjük, hogy valahol átjöhessí^ek, hanem A'örös-Marton táján, 
ha sokára haliad az succursusnak jövetele. 

Pozson táján lévő liírcket, közelel))) lévén oda Nagysá- 
god, tudom jobban meghallja. Azt ])ánom, hogy Méltóságos 
Generál Heister Uram coi'pussAtól elszakadtam embereimmel ; 
ha talántám megfutam tatnak az kuruczsilgot. — nem lészon 
kinek vigyázni cselédemre és jószágocskámra. 

Ezek után éltesse Isten Nagysngodot sokkig szeren- 
cséssen 1 

Strigony, 30. 9-bris 1704. 

Nagyságodnak ah'izatos, köteles szolgája 

Sándor Menyhárt m, /.*. 

II. RAkóczl Fcroncji Icrőltára. Elsíi oszt. Ilna- c» bfllipv, IX. köt. \\ 16 2 

(Eredeti, s&játkezűleg irt levél a hg. Koháry-ház arohivumában. A kül- 
czimet tartalmazott második féllv le van vágva, — de bizonyos, hogy 

gr. Koháry Istvánnak szólt.) 113. 
Korponay János hadi pénztárnok, Ráhiczinak. 

Méltóságos Fejedelem! 
Kegyelmes Uram ! 

Vettem az Nagyságod fejedelmi, méltóságos parancso- 
latját az paksi nyert loyak iránt ; kinek is alázatossan kíván- 
tam volna engedelmeskednem : de, Kegyelmes Uram, mihelest 
általhozták őket, mindjárt nagyobb részit Kalocsára vitték, és 
ott lovatlanok lévén, magok között felosztották. Ha ezután va- 
lahonnat afféle lovakat találnak hozni, leszen gondom megvé- 
telekre. 

Minket valóban megtréfála Hellepront Uram, bizonyos 
terminust adván egymásnak az földvári németnek megütése 
iránt; kire való nézve hadtuk Horváth Tamás Kapitány Ura- 
mot ide-alatt általmenni bizonyosszámú hajdúsággal, úgy, hogy 
ö Kegyelme egyfelől, mi pedig másfelől üssük meg. Elunván 
ő Kegyelme utánnunk várakozni : megütötte egy órával elébb, 
hogysem mi reáérkeztünk; mi pedig várakozván Hellepront 
Uramékra : csak akkor indultunk meg, midőn hallottuk az 
puskaropogást. Már világos volt, az midőn reáérkeztünk ; lát- 
ván az ellenség, hogy az lovas kevés velünk : az gyalogságot 
kinyomta az városbúi, annyira, hogy csak ott köUött hadnunk, 
néhány jó embereink kárával. Hellepront Uram pedig Székes- 
Fejérvár alá marha-hajtani ment, s a miatt vallottunk kárt. 
Nekem is jó paripámot meglővén, csak az nyerget sem hozhat- 
tam el. Mindezekrül — tudom, — bővebben írt Nagyságod- 
nak Szemere László Uram ő Kegyelme. 

Balogh Ádám Uramnak, Kegyelmes Uram, meg nem 
fizettem, mivel az katonáit elvette Hellepront Uram, igen nagy 
competentiában lévén egymással. Az kecskemétiek az harma- 
dik angáriára való pínzt meg nem adták, mivel azt mondják : 
in Januario fog kitelni. ion 

Ezzel ajánlváu magamot Nagyságod fejedelmi grátiájá- 
ban, és maradok életem fodtáig 

Nagyságodnak 
Dátum Ex Castris ad Solt alázatos szolgája 

positis, Die 8. X-bris 1704. Korponay János wí. A*. 

Külcztm : Méltóságos Fejedelem Felsfi- Vadászi Rákóczi 
Ferencz Kegyelmes uramnak 5 Nagyságának, alázatossau 
adassék P. H. 

(Sajátkezűleg irt eredeti levél, í2:yfljteményeniben.) 

114. 
Bottyán tábornok K(cskemét városának. 

Ez levelem böcsületes Kecskeméth Városának Fö-Bírája- 
nak N. N. adassék bocsűlettel o Kegyelmének, Kecskemétben. 

Köszönetem után Isten áldja meg Kegyelmedet! — 
Látván ezen levelemet, Kegyelmednek böcsftletére parancso- 
lom, hogy ba maga utánnam ide a földvári sánczboz nem jö- 
het : bizonyos embereit és ablegátusit küldje sietséggel hozzám 
Kglmed ; se órát, se napot nem várván, mindjárást jöttön jöj- 
jenek hozzám, hogy a mit Méltóságos Fejedelem Urunk paran- 
csolt, Kglteknek tudtára és értésére adjam, és voltaképpen in- 
formáljam. Magamnak kellett volna azt az darab földet is 
meglátnom és ott Kglmetek között rendelést tennem : de 
minthogy más siető és szükséges dolgaim lévén, azért praesen- 
tibus mégis parancsolom, hogy Kglmetek bizonyos emberei 
által megkeressen, valahol leszek ; külömben sem cselekedjék 
Kglmed. Ha az körösieknek is Kglmed tudtára adná, hogy 
hozzám jöhetnének, igen akarnám ; — mindazonáltal semmit 
sem várakozván, eljöjjön Kglmetek, mert igen nagy hasznára 
fog Kglmeteknek lenni. Ezek után maradok, 

Dátum Kún-Szent-Miklós, Die 13. X-bris Anno 1704. 

Kglmednek jóakarója : 

Méltóságos Fejedelem Kegyelmes Urunk ö Nagysága 

Hadainak Generálissá és Generális-Tábori-Föstrázsamestere 

Bottyán János m, k. 

(Egykorú másolat Kecskemét város jegyzökönyvében, 1702— 1708-iki 

kötet, 345. Iftp.) 

11* 164 115. 
Bottyán tóhwnok nyiltJevele a ráczokhoz- 

Én Bottyán János, Méltóságos Erdélyi Fejedelem Felsí>- 
Vadászi Rákóczi Ferencz Kegyelmes Umnk ö Nagysága Is- 
ten által magyar Haza mellett fegyvert fogott magyar és rácz 
hadainak egyik Generálissá és Tábori-Generális-Főstrázsa- 
mestere. Adom tudtára mindeneknek a kiknek illik, ezen Pá- 
tens-Levelemnek rendiben. Mivelhogy nemcsak édes Hazánk 
fiai, sut Országunk ellenségi is igazságos fegyverkezésünknek 
okát megértették böségessen : arra való nézve Méltóságos Fe- 
jedelem Urunk, természet szerént véle szaunázott kegyelmes- 
ségébűl, nemcsak az elpártolt Hazánk lakosinak és fíainakt 
hanem inkább az egész Dunán túl és innend levő rácz nem- 
zetnek^ — valakik tudniillik ennekutánna hadaink ellen való 
fegyverkezéstűi megszűnnek, — az kiadatott Pátenseiben gra- 
tiát hirdetni mindazoknak kegyeimessen méltóztatott ; mínek- 
okáért kérem, és parancsolatom s tisztem, hivatalom szerent 
intem is, hogy ezen ö Fejedelemsége utolszor nyújtott kegyel- 
mes gratiáját minden móddal befogadni ig}'ekezzék, valakik 
ekkoráig Országunktól való hűségének elpártolásában bolyon- 
gottak. Kihezképest megírtt rácz nemzetnek adtam olly tel- 
jességes hatalmat : valakik jövendőben szegény Hazánk haj- 
dani dicsósségével és szabadságával élni akarnak, — elkezdett 
köz-igvnek elöbb-mozditása mellett feí?wert foffván és érdé- 
mes -tiszteket magok közül választván, mentül felessebben Ke- 
gyelmes Fejedelem Urunk hűségére, rácz hadainknak számát 
szaporítsák; mellyeknek mint más, Országunk s szegény 
Nemzetünk szabadsága mellett fáradozó vitézinknek, hórűl 
hóra való fizetések fogyatkozás nélkül meg fog járni, — az 
melly fizetés kezemnél is készen vagyon. Az kik pediglen hely- 
ségekben gazdálkodások után élni akarnak : jószágokban, há- 
zokban, városokban, falukban bízvást visszaszállhassanak és 
majorkodhassanak, — megengedtetett ; parancsolván serio min- 
den rendbéli Méltóságos Fejedelem Urunk odaérkezendő hí- 
veinek s vitézinek : senki említett, akármelly helységben lakozó 
rácz noiuzetot se há/ábaii. ^o utazásában, akármellv névvel ir)5 

ncvozeiidő javaiban háborgatni, vagy inkább megkárosítani, 
súlyos és elkerülhetetlen büntetés alatt ne merészelje. Más- 
képpen cselekedvén, élete fogy el érette. Praesentibus perlectis, 
Exhibenti restitutis. Dátum ex Castris ad Földvár positis, Die 
15. X-bris, Anno Millesimo Septingentesimo Quarto. 

Generális Bottyán János m. k. P. H. 

(Egykorú másolat Kecskemét város jegyzökönyvében, 1702 — 1708-iki 

kötet, 347. lap.) 

116. 

Botlikán tábornok védlevele Dömsöd helység számára, 

En Bottyán János, Méltóságos Erdéli Fejedelem Fölső - 
Vadászi Eákóczi Ferencz Kegyelmes Uiiink ő Nagysága Ha- 
dainak edgyik Generálissá s Tábori Generális-Föstrázsames- 
tere, adom tudtára mindeneknek, az kiknek illik, ez levelemnek 
rendiben. Mivelhogy sokan Hazánk szabadsága mellett fegy- 
vert kötött hadak közül kemény Edictumokkal nem gondol- 
ván. Hazánk híveinek házokat fölverni s javokat praedálni, 
• különb-különbféle excessusokat tenni eddig mérészlötték : ezek- 
nek azért továbbvaló eltávoztatására nézve vettem speciális 
protectióm alá Djmsöd helységnek lakosit, — parancsolván 
serio minden rendbéli ő Fejedelemsége híveinek s oda érke- 
zendő vitézinek : senki a feljülírtt dömsödi lakosokat se uta- 
zásokban, se residentiáj okban háborgatni, annál is inkább 
lovaikban, marháikban s akánnelly néven nevezendő javaikban 
megkárosítani ne merészelje. Máskép, valakik parancsolatom- 
mal ellenkezőt cselekesznek, bor, sör, pálinka, részegítő ita- 
lokat extorqueálnak, — az kivel nem tartoznak, — az falu 
lakosinak adtam oUy telj ességes hatalmat: közönségesen fel- 
támadván fogják meg, s kötözve tisztek eleibe vigyék ; súlyos 
büntetésemet el nem kerülik, — életek elfogy érette. Praesen- 
tibus perlectis Exhibentibus restitutis. Dátum Csaba, die 21. 
X-bris Anno 1704. 
Idera qui supra : 

Joannes Bottyán m. p. P. H. 

Eredeti nyíltlevél Dömsöd mez/5város levéltárában. Pest vármegyében.) if;6 117. 

Szhtrinszkif Intvdn és Tersztyánszkt^ Fercncz, tjr. Erdijtly 

Györgynek. 

Excellentissime Domine Comes ! 

Hnmillimonun serritiorumf etc. Mi ma egj hete ide- 
érkeztünk ; de még mindeddig sem léyén szabadságunk (Heis- 
tertől) a kimenetelre Szomoldnra^ a kik is ma negyednapja 
adták meg (t. i. a vár])a szonilt knrucz őrség) magokat. Méltó- 
ságos Generálistfil ( Heister) Tálaszunk, hogy a minémfi Com- 
mendánsot ott hagyott : az prae?ie az egész Tárban compre- 
hendálandó mobilisokat, úgy extra Ai-eem extálandókat is 
conscribáljon sine nostra interessentia. *) Reméllettük Tolna, 
ha átkozott Vak' Bottyán a tájéra nem penetrált volna, hogy 
se Uraságnak, se nemességnek, se pediglen szegénységnek (!!) 
nem lett Tolna annyi kára. 

Még mindeddig az egész infantériu itt Xagy-Szombat- 
ban Tagyon, caTalléria i)edig Vág meUett, korfii léTo falukon : 
még semmi híre nincs Vágón által igyekezetnek. 

Caeterum nos Exeiae Yrae faToribus et gratys recom- 
mendantes, manemus 

TymaTiae, 10. Januar^^ 1705. 

serTÍ hnmillimi 
6tej)hantis Sztár inszky m. p. 
Franc iscus Tersztyánszky m. f» 

(Eredeti a gr. Erdödy-levéltárban C^lgóczon.) 

118. 

A^ztmere László dandát^nok, a fejedelemnek. 
Kegyelmes Vram I 

Ngotlnak egynehány i-endbeli leveleimben jelentettem 
alázatosan ezen Duna-mellyékének megbódúlásátf úgy az 
hadaknak szökését. Legközelebb az rácz ellenségnek németek- 
kel együtt való excursiójára TÍgyázván Kapitány Nagy Péter 

*) S/(iiuo1\ái) vAni ji l;ib;ii»cz irr. EriKKhé volt. 9 e levélírók ai ő / t 1 • 167 

Uram, feles katODáit elcsábítván Szönyi Gergely, Lévai János 
több complex-társaival, elszöktették ; az NemeB Ország szolga- 
latja retardáltatik. Az szegény laczháziakon az szerencsétlen- 
ség megesett : mindenek felpraedáltatott az ellenségtül. Néme- 
diek titkon minemű cuiTcnst küldöttek az falukra, alázatosan 
includálom. — Ajánlom Ngod kegyelmes gratiájában maga- 
mét, maradván 

Kegyelmes Uram Ngodnak 

Solthi sánczban, 17. Ja- 

nnary 1705. alázatos legkissebb szolgája 

Szemére László m. k. 

Kiüczim : Méltóságos Fejedelem Felsö-Vadászi Rákóczi 
Ferencz Kegyelmes Uramnak ö Ngának alázatosan írám. Cito, 
cito, cito, citius, citissimo, P. H. 

Tál felén : 

Replica, Kglmed levelét vettük. Hogy azon Pest elein 
lévő falusiak deterresáltassonak az ellenséghez való behódu- 
lástúl : Kglmed azonnal az németi bírót harmad magával vi- 
tesse be fogva az sánczban, tartassa ott továbbvaló parancso- 
latunkig ; hasonlót követvén el azokon is, az kik az ellenség- 
hez behódoltanak Eövidnap több gyalogság érkezvén Kglmed 
mellé Nógrád és Hont vármegyékbűi, azokkal is, mig újobban 
Tek, Nzetes Bottyán János Generális- Föstrázsamesterilnk oda- 
menvén, ott az haza szolgalatjában jó rendelést t észen, Kglmed 
az mit elkövethet, kötelessége szerint megszűnés nélkül te- 
gyen eleget 

(Bredeti levél, gyűjteményemben. A dátumtalan válaszfogalmazat Pápai 

János udv. főtitkár kezeirása.) 

119. 
Rákóczi, id, gr, Barkóczy Ferencznek, 

(Instnictió a Tisza-Duna-közi hadak fövezényletére.) 

Generális-Fö-Strázsamester Bottyán János Hívünk lemenvén 
Kecskemét felé a ráczságnak hódítására, — értsen egyet meg- 
nevezett Hívünkkel mindenekben ö Kglme. 1 fis 

Datuin ex Castello Kis-Tapolcsáii, die 13. Meii8Í:> Feb- 
ruary Anno 1705, 

F, P. Rákóczi VI. p. P. H. 

Joaiines Pápai iii. p. 

(Eredeti, gyűjteményemben.) 

120. 

Szemére László j a fejedelemnek. 

Méltóságos Fejedelem ! 
Nekem Kegyelmes Uram ! 

Ngod kegyelmes resohitiója az vala, hogy az mikor 
Generális Bottyán János Uram ideérkezik, azomial házamhoz 
indulhassak. Mely kegyelmes resolutiót megmutatván Grenerá- 
lis Uramnak, ő Kglme oly választ adott : nincsen Instructió- 
jában, hogy engemet elbocsásson. Alázatosan kérem Kegyel- 
mes Uram Ngodat : méltóztassék azon kegyelmes resolutióját 
tovább is confirmálni; dolgaimat rendben vévén, azután is 
kész leszek Ngod Kegyelmes parancsolatinak engedelmesked- 
nem. Maradván Kegyelmes Uram, Ngodnak 

Solthi sánczban, 21. Febr. 1705. 

alázatos legkissebb szolgája 
Szemn'e László m. A*. 
Kívül : Rákóc'/Á czimzett\ 

Másik felöl : 

Replica. Kglmed levelét vévén, respectáljuk Kglmednek 
azon sánczban már alkalmas tidőtill fogva való létét, és bizo- 
nyos ideig házához is bocsátjuk ; a minthogy van is paran- 
csolatja Tek. Nzetes Bottyán János Generális-Föstrázsames- 
teiünknek, hogy N. V. .Jánosi János Kapitány Hívünket 
px'aeíiciálván azon sáuizbau Commendónak míg Kglmed visz- 
szatér, Kglmedet onnan bocsássa el. Kglmed azért alkalmaz- 
tassa ily dispositiónkhoz magát, és akkoron informálván emlí- 
tett Kapitány Hívünket az ottvaló dolgokrűl, — annakutána 
lúzonyos ideig házához elmoliet. 

Expeditum. 

f Kledet i levél, •rvüjtoményoiubeii. A válaszfogalmazat Káday Pál caii- 

cellár kezelrása.) IHO 121. 
A fejedelem, Bottyánnak, 

Spectabilis ac Generose, Fidelis 

Xobis honorande ! 

Salutem et felices renim suarum successus. Kglmed leve- 
lét vettük. Hogy az Dunán általköltöztetvén hadainkat, ott 
szerencséssen jártának, ezen Kglmed indiistriáját kedvessen 
vettük ; s minthogy már Tekintetes Ngos Károly Sándor Ge- 
nerálisunk általment az Dunán, azon az földön való commendo 
ő Kghnére bízattatott : Klmed azért tovább azon részre hadain' 
kat ne küldje, *) hanem ha valamelly olly szükséges dolgok 
az Dunántúl való föld iránt occurrálnak, reciirráljon megneve- 
zett Generálisunkhoz. Mostani erőtlensége miatt Gróff idösbik 
Barkóczy Perencz Generálisunk arra az földre le nem mehet ; 
azért az melly dolgok occurrálnak, dependeálván ő Kglmétül, 
vigye végben. — Az ráczok számára kívántató pénzrül mint- 
hogy Méltóságos Generális Gróif Bercsény Miklós Űr s ked- 
ves Atyánkfia intimatiónk szerint tészen dispositiót, relegáltuk 
6 Kglméhez N. Vitézlő Szent-Ivány Raphael lís. Nagy-Honth 
vármegyei Kapitányunkat; melly ha eddig nem érkezett is, 
rövidnap elérkezik, a mint azon resolutiónkat elébbi levelünk- 
bfil is megértette. Micsoda pátenst Írattunk az ráczokra, Kgl- 
mednek elküldöttük ; **) mellynek continentiájához alkalmaz- 
tatni kívánván Kglmed is magát : ha azok alatt az napok alatt 
követjeket küldik hozzánk, Kglmed jó securitással küldje el , 
melly végre is azon pátenseket jó alkalmatossággal, hogy pub- 
licáltathassék köztök, küldje közikben. Holott penig továbbra 
is követeket hozzánk küldeni nem akarnák azon terminus alatt : 
sietve Kglmed tudósítson, s úgy Gróff Barkóczy Ferencz Ge- 
neráÜsunkat. 

Az hídnak csináltatását mindaddig hallaszsza, míg híd- 
mesterünk — kinek is hozzánk jöveteléről parancsoltunk, — 
egész instructióval oda nem érkezik ; mindazonáltal addigis az 

^) Erre alább hivatkozás fog történnj, azért húztuk alá. 
^*) Lásd a mellékletet. 17n K íáitóiú <le>zkákat s egyébb accessoríomokat Kglmed ké>7it- 

tr^is€ s hordassa a sólthi sánczhoz, hogy oxmandf az hová az 

íC-tki-rtc tíTáiija, transportáltathassék ; mvestigálTáii s inrestí- 

ziliüL^hi. : h(»l lehetne keTesebb munkáTal s alkalnuitossabb 

ItjTfX az hidat csinálta tni s úgy a sánczot? transmittálja 

ii.:^a oiiínióját *) Nem lérén szükséges Bada elein a sánczot 

t*nr:^tiitiii. nem is kÍTánunk, — Kglmed is abban ne mnnkáJ' 

k.»i:'tík: sött az mellT sánczok kívántatnak: azokat is incsiné- 
• • • 

riiiJk lemenvén^ az hol az szükség fogja Idvánni. instmctíó/a 
5;:'fTÍnt eiigálja. 

Az sajkáknak készitt^^tésében továbbra is szorgalmatos- 
koíljtík; mellyeknek panczoztatására s egyébb kívántató Tas- 
munkának teljesítésére parancsoltunk bizonyosszámű mázsa 
VHsakat odaszállíttatnL 

Parancsoltunk Districtiiális-CommissáriusunknaL hogy 
n.,>cft sulístitutusát oda leküldvén^ tegyen hadaink alimentatió- 
Mkrnl fogyatkozás nélkül dispositiót hová is Kglmed recnr- 
"•512;^^. — Az vecsei sáncznak is építtetését hallaszsza Kglmed 
.:vs:Tit»rünk lemeneteléig. A midón a szükség kívánja, az saj- 
k>wV is tlkészűlnek, — mellyben Kglmed kiváltképpen szor- 
^rs.h:*,s:o>ki.Mljékj — sajkám való taraczkokrfil is teszünk dÍ5- 

Ai szokö s egyébb excessivusok s úgy Nagy Péter dolga 
sv: kövesse el az mit Edictuniunk javall s kedvezés nélkül 
> >.>cíSí^ is risrorose executiőbau. 

Mivel az tömösvári k)>>ának való írás haszontalan: 
\^--v • It^'én, inkább akar kedvezni az német párton lévőknek, 
, . s\k:vü is ad az ráczoknak protectiót — az oda való írásnak 
\.^\:í K^két; azonkívül is rövid id6n Constantinápolyban az 
\vsss:.-.s.k ojen. Porta akaratja ellen az níczok manntentiójok- 
\ . >.^V int éressen tiáj át hathatósan me^rvosoljok. 

A- r.sWk szabadítása Budáról bfzattatván 6eneráli>^ 
V. s." ÍWi.ViV Ferencz Úrra: recurráljon ö Kgbnéhez s ó 

Vi XV. V.> ili^lgokat Nemzetes Csajági János üivünk cse- 


/ ^. 171 

lekeszik *) : Kglined paraucsolatunkbúl tudja lenni , azért 
továbbra is ne impediálja. — Caeterum Eundem benevalere 
desideramus. Ex Civitate Agríensi, die 2. Mensís M%,i*ty 
Anno 1705. 

Ejusdem benevoli : 

F, F, Rákóczi m, p. 

(Egykorú másolat, gyűjteméDyemben. Ugyanazon ivén olvasható e^xy, 
Egerben 1705. martina l-jén kelt más. rövidebb levele is a fejedelemnek 
Bottyánhoz, melyben meghagyja neki, hogy >meggondolván QrófT Baf- 
kóczy Ferencz Generálisunknak mind úri személyét s egyszersmind az 
hadi dolgokban^ szerzett sok tapasztalatait : vele nemcsak egyet értsen, 
de tőle függjön is. Ez tartalma a levélnek, melynek papiija oly szakadó* 
zott, hogy teljes szövegét összeállítani már lehetetlen.) 

Melléklet : 

Nos FRANCISCUS Dei gvatia Princeps RÁKÓCZY 
de Fölső- Vadász, Comes de Sáros, Dnx Munkácsiensis et Ma- 
kovicziensis, Dominus Perpetuus de Sáros-Patak, Tokaj, Re- 
gécz, Ecsed, Somlyó, Lednicze, Szerencs, Ónod, etc. Fniversis 
et singalis Nationis Bascianae Suprerais et Vice-Officialibus, 
caeterisque cujuscunque gradus, honoris et conditionis Natio- 
nis ejusdem hominibus, praesentium Notitiam Labituris, fide- 
litatem, gratiamqne Xostram amplecti volentibus, salutem et 
gratiae Nostrae Principális propensionem. A midőn sok ízben 
kibocsátott pátenseink az egész nacz nemzet előtt nyilván lévén, 
azokbúl megértették : minemű igazságos igyekezettel kívánjuk 
a magyar haza szabadságának helyreállításának munkájával 
együtt az egész rácz nemzet szabadságáiiíik is (moUy az német 
erőszakos birodalma által elrontatván, eltajjodtatott) munkáját 
öszvekötni s egyfitt is régi kívánatos boldog állapotjára vissza- 
hozni 6 helybenállítani, sokan az rácz nemzet közül nemcsak 
hilségünkre állani készek voltának : hanem egyszersmind töbl) 
magyar hadaink közzé a rendes fizetésért állottanak, szívessen 
is ez ügynek elősegéllésében fegyverekkel szolgálnak. **) Es 
jóllehet a Dunán túl, Dunán innen, már is Tisza-közin lévő 

*) Hajdú-ezer gyt^tése a Tisza-DuDa között. 

**) Ilyenek voltak pl. az egin ráczok ós a Draguly Farkas oláh 
ezredes erdélyi ezredében szolgáló kurucz rácz századok. 172 

rácz nemzet is akarván ez közügynek elösegéllésébeu való 
melioratióját jelentgetni, már régtül fogva ellenünk s hadaink 
elleif való ellenségeskedésétűi megszűnt : mindazonáltal, mivel 
most vagyon ideje, hogy nemcsak ellenségeskedését szűntesse 
meg, sőtt az több rácz nemzetnek dicsíretes példájára, hűsé- 
günkre magokat valósággal ajánlván, a kiknek fizetésért az 
hadakozásra vagyon kedvek, álljanak szolgálatunkra, hadaink 
között szolgáljanak ; a kik penig magok hellyekben gazdás- 
kodni kívánnak, protectiónk alatt magok hellyekben maradja- 
nak, melly végre is magok követjeket három hét alatt ide 
Egerben küldjék Hozzánk. Különben, minthogy valóságos és 
nemcsak olly kétséges kimenetelű resolutióját s maga alkal- 
maztatását akarjuk az egész rácz nemzetnek szemlélni: ha 
három hetek alatt magok követjeket Hozzánk, valóságos hűsé- 
geknek megbizonyítására nem küldik, — a minthogy a végre 
jöttünk erre az földre, hogy ha továbbra is az rácz nemzet 
valóságos hűségre magát nem ajánlja, — feles hadaink által 
tűzzel, vassal, fegyverrel magokat, feleségeket s gyermekeket 
arrúl az földrűl végképpen elpusztítsuk. Az egész rácz nemzet 
azért ezen utolsó intésünket gondolja meg és maga követjeit 
mai nap túl fogva három hetek alatt küldje Hozzánk, insínnál- 
ván azon követek magokat Tekéntetes Nemzetes Bottyán János 
Generális-Főstrázsamesterünknél, ki is jó bátorsággal hozzánk 
kísérteti. Dátum ex Civitate Episcopali Agriensi, die secunda 
Mensis Marty Anno Millesimo Septingentesimo Quinto. 

F. P. Rákóczi m. p, P. H. 

Joannes Pápai m. p. 

(Egykorú másolat, pátens alakban ; kívül : ]*Edc::ok hódoUató Pátense.*) 

122. 
A fejedelein, id. gr. Barkóczy Ferencznek. 

lUustrissime Dne Comes, etc. Salutem et felices rerum 
süarum successus. Kglmed levelét vettük ; azon szolnoki hada- 
kat Districtuális-Commissáriusunknak, hogy megmustrálja s 
exolválja, parancsoltunk. 

Vagyon parancsolatja Tekintetes Nemzetes Bottyán Ja- 173_ 

nos Generális-Főstrázsainesteriinknek, hogy keze alatt lévu 
hadakkal subsistáljon ollj közhelyen, hogy az szükség úgy 
kívánván, budai s pesti ellenség excursiója ellen azon földnek 
snccTirrálhasson. — Mivel T. Nztes Szemere László Briga- 
dérosunk és Korponay János Commissáriiisunk kevés ideig 
házokhoz fordulnak : az (solti) sánczban Nzetes Vitézlő Jánosy 
Jánost, az commissáriusságban penig Csala Sándort állíttat- 
tuk ; parancsoltunk is megírtt Generálisunknak, hogy maga is 
Oilamenvén az solthi sánczhoz, állítsa be, és a míg azon űj 
tisztek tisztekben beállanak, kevés ideig (valami confusio az 
had között is ne következzék,) ott subsistáljon. Melly disposi- 
tiónkat is Kglmed igyekezze effectuáltatni. Caeterum, — etc. 
— Ex Civitate Agriensi, dje 4. Mensis Marty Anno 1705. 

fi P. Rákóczi m. p. Joannes Pápai m. p. 

Kiilczim: lUrmo Dno Comiti Francisco Barkóczy Se- 
niori de Szála, etc. — Szolnok. P. H. 

(Eredeti levél, gyűjteményemben.) 

123. 

Bottyán tábornok a fejedelemnek. 

Méltóságos Erdéllyi Fejedelem ! 

Természet szerint jó Kegyelmes Uram ! 

Nagyságod kegyelmes parancsolatját alázatossan vettem ; 
valamint eddig mindenben kívántam Nagyságod kegyelmos 
parancsolatit tenni, — úgy ezután is mindenkor a tevő leszek. 

Kegyelmes Uram, láttam én az ellenségnek több voltát : 
de mivel magam is bene-animatus voltam s velem lévő kato- 
naságot és hajdűságot is jól animáltam, — kedvünk lévén, 
megegyezett akaratbúi mentünk rajtok ; s bizony, meg is ver- 
tük volna Isten által : de az katonaság megfutamván, meg nem 
fordult. Borbély Balázsnak penig én nem tudom micsoda ijedt- 
séges constitutiója volt, — az faluig ő sem fordult meg ; hogy 
teljességgel vétek nélkül lett volna, nem írhatom : mert engem 
azzal bíztatott, hogy ha csak ezer lovas lészen is, — mindjárt 
általvá^a magát rajta az ö katonáival, kihez bíztam is, és a 
végre meghadtam volt, hogy hátunk megé menjen, mikor meg- 174 

fordul ; de abban semmi sem tölt, mert lia az lett volna : im- 
mote megtartottam Tolna az hajdúságot; mÍTel penig már 
öreg ember és elérte az második gyermekségét, — annak lehet 
inkább vétkét tulajdonítani. Bizony, ha láthatná Kegyelmes 
Uram Nagyságod, soha nem élt ö ollyan disciplinában, mint 
én tartom, — tud is félni ! — Szabó Máté és Zsámboki Uram 
hadai hét zászlóval háltak azon étszaka Szadán és Grödöllöiu 
s reggel — az mint hallom, azon szadai, gödöllei emberek 
i'eferálják, — Herit *) felé nyomultak bé, noha én Szabó An- 
drás Uramat tudósítottam volt : de minekünk bizony nem suc- 
curráltak. Azután, midőn már az ellenség bement: Szahő 
András Uram monda, hogy Pest felé mentek ö Kegyelmek Í5, 
de semmit se láttak, — láthattak volna penig, ha arra lettek 
volna : mert az ellenségnek ollyan ijedtsége volt, hogy miinl 
marhát s gabonát az úton, szekerekkel együtt hagyott el. 

Alázatosan elküldöttem már listáját kezem alatt léro 
hadaknak Nagyságodhoz. Verebélyi János Urammal is két 
zászló alatt talám ötvenig vagy hatvanig való katonaság érke- 
zett, kiket is ide az szomszéd faluban szállítottam. 

Sohul is ezen vánnegyében, Kegyelmes Uram, annyi 
széna nincsen, mint czeglédi és körösi pusztákon ; úgy, hogy 
bizony még az lovas hadak csak kaphatnak mind szénát, mind 
szalmát az pusztákról, ha kijárnak foutrázsira. Elküldöttem 
az szolgabíró után, hogy hozzám jöjjön és vélle excurráljak. 
nagyobb investigatiónak okáért 

Az budai, pesti ráczság, németség készűletit az estvétül 
fogva kétszer hozák. Nagyságodat l)o írásommal terhelni nem 
akarván : socretárius Pápay (János) Uramnak ö Kegyelmének 
Iiiam meg pro relatione bővebben, — ö Kegyeimétűi méltóz- 
tatik Nagyságod bőven megérteni. Ajánlván magamat Nag}- 
ságod természeti kegyelmességében, és holtig maradok Nagy- 
ságodnak, Kegyelmes Fejedelmemnek, 

Kóka, 13. Marty 1705. 

alázatos engedelmes híve s szolgája 
(Bottyán János.) 

KiUczim : Méltóságos Erdéllyi Fejedelem Rákóczi Fe- 

♦) Heréd, Nógrád szólón. Hatvan k5;!elébei). 175 

rencz Urunknak, nekem természet szerint való jó Kegyelmos 
Uramnak ö Nagyságának, alázatosan. Agriae. P. H. 

(Eredetije a budai kir. kamarai levéltárban, a Rákóczi-levéltár Mimká- 
csőn maradt részének roixgai között. Az aláirt név még, úgy látszik, a 
leyél fölbontásakor leszakadt, — de rajta van Bottyán czimeres pecsétje, 
s titkárai : Kocsi Gserghö Bálint és Börölei, másként Berelyei Mihály 
Deák kezeírásait is jól ismervén, melyek egyikével ez a levél is íratott 
— semmi kétség, hogy Bottyán levele. Erre vall a kelet és tartalom is.) 

124. 
A fejedelem, td. gr» Barkóczy Ferencznek, 

Illustríssime Comes^ etc. 

Salutem, etc Kglmed levelét, Tekintetes Bottyán János 
Generális-Strázsamester Űri Hívünk accludált íi'ásival együtt 
vévén, noha az gyakori sok hamis hírekre nézve azon ráczok- 
nak a sólthi sáncz ellen való szándékjokat nem szintén hihet- 
jük: tettünk mindazáltal oUy rendelést, hogy az Pest elein 
lévő gyalogságnak egy része sietve alany omúljon. A mi a por 
és ólom leküldését illeti : igenis, jól cselekedte Kglmed annak 
transmissióját ; de a mi a taraszkokat nézi, — egyet is azok- 
búl ki ne engedjen vinni, történhetvén csakhamar azoknak 
elveszthetése. 

Kglmed, ha egészsége engedi, jöjjön ide hozzánk Eger- 
ben. Caeterum, etc. 

Agriae, 26. Marty 1705. 

F, P. Rákóczi m, p. 

Külczím: lUrmo Comiti Dno Francisco Barkóczi de 

Szála Seniorí, etc. 

Szolnok. P. H. Cito, citius, citissime. 

(Eredeti, gyűjteményemben. A levél befejezése felé igen elrongyolt.) 

125. 
> Török András Uram Instructi6ja,< 

Méltóságos Fejedelem Felső- Vadászi Rákóczy Ferencz 
Kegyelmes Urunk ö Nga parq,ncsolatjábúl Tekintetes Nemze- 
tes Török András Uramnak (Titulus *) Instructió. 

♦) Szendrei Török András, a fejedelem udvari vice-marsallja és 
jászok-kúnok vice-kapitánya volt. I7r> 

Primo. Isten szent segitségébül öt jilsz zászlóalja katonáral 
minden késedelem nélkül 6 Kglme meginduljon és az 6 Eglme 
mellé adjungáltatott franczia Brigadéros -Incsenérrel (Li 
Maire) siessen az solthi sánczhoz. Az holott Generális Boty- 
tyán János Uram felöl értekezvén, mind ö Kglmétűl s mind 
penig vele lévő más, már ezelőtt Egerbűi elküldött incsenértül 
(Saint-Just) értekezzék : Solthon alól holott intéztek hidunkni 
hídnak való hellyet és sanczot? Mellyet ezen Brigadéros-Inc>e- 
nérrel megtekintvén, Bottyán János Generális Uram ott prae- 
vie általköltözzék a Dunán ; túl felöl, u Kglmének adattatott 
instmctiója szerint, az mint ezen Incsenér fundálja és intézi, 
az Dunántúl való fÖldnépével igen serényen és sietve, mentű]- 
hamarébb említett Generális Uram fog erigálni sánczot Inneii 
pedig T(')rök András Uraméknak az Incsenérek által hasonlít 
képpen való delineatiója szerint igen-igen hamar és serényen 
kell erigáltatni. 

Secundo. Minthogy az ország szolgalatja azt kívánja, 
hogy mind az említett sánczok, s mind azok között csinálandó 
híd igen sietséggel elkészüljön : mind a három városokrfil ^ 
egész Pest vármegyébűl, s még az Jászságbűi, Kűnságbűl. az 
földnépe megerőltetésével is annyi embereket hajtasson serege* 
katonákkal is, hogy minekelőtte az ellenségnek tudtára lenne, 
addig elkészüljön. E végre alól a sólthi sánezon csináltatik 
az híd, hogy az fák és deszkák beneficio aqiuie hamarabb le- 
szállíttassanak. 

Tertio. Csajáfíhi János Uramat az mellé rendeltetett 
hajdúsággal hagyja Commendánsnak az solthi sánczbau, meg- 
haf^yván ő Kglmének : in omnem occjisionem serény vígyázá** 
sal s emberkedéssel legy(»n. Jánossi János Kapitány Uramot 
maga seregei mellé küldje sietséggel. 

Quarto. Az solthi sánczban csak annyi hajdút hagvj*^i^ 
Török András Uram, a mennyi az belső sáncz oltalmazására 
kívántatik, — a t(*>bbit elvigye, hogy a híd két sánczát óltal- 
mázhassák s munkáját segítsék is. 

Quinto. Kapitány Szűcs János Uramnak ment parancs^^- 
latja, hogy a kecskeméti, körösi és czeglédi hadakkal oUy b'^ 
születtél legyen, hogy mind a mimkások s az hídhoz kívántató 
matériák hordatásában és compelláltatásában , s mind — '' 17 M szükség úgy hozván — az ellenség ellen való operatiókban 
segítségül legyen ; azért Török András Uram corrcspondáljon 
ő Kglmével. 

Sexto. Cseplész János kis-kúnsági Kapitányt két zász- 
lóalja kún katonákkal (ideértvén a Nagy Péter Kúnságbűl 
álló katonáit is) assignálja Generális Bottyán Jánoa Uram 
commendója alá ; ki is általmenjen ö Kglmével az Dunán. 

Septimo. Az melly marhát Kis-Kúnsághoz tartozó Lacz- 
háza nevű falubűi Kegyelmes Urunk parancsolatjábűl elhajta- 
tott volt Cseplész Kapitány Uram : azon marha dolgát Török 
András Uram igazítsa ql, oly formán, hogy teljességgel élhe- 
tetlenek se maradjanak, de az hadak számára egy részét elve- 
gye ö Kglme. 

Octavo. Az említett kis-kűnságiakat conscribáltassa 6 
Kglme és az viritim való f elültetésre minden úton-módon 
compellálja. A vakmerő refractáriusokat fosjassa és az egri 
tomlöczben küldje, jószágokat confíscálja. 

Nono. Az Hatvanban lévő, hídhoz való requisitumokat 

ő Kglme levitesse, az mint már szekerek is limitáltattak hozzá. 

Decimo. A halasiakat Kegyelmes Urunk visszaadta a 

kis-kúnságiaknak ; ő Kglme harmincz katrmára való hópénzt, 

Hést és munkást limitáljon reájok. 

Undecimo. Minden dolgok folyamatjárúl s accurrentiák- 
rül aerio és untalan Kegyelmes Urunkat ő Kglme tudósítsa. 
Dátum Fénszaru, die 26. Marty Anno 1705. 

( Uáday Pál üdv. canceUár kezével írt fogalmazat vagy másolat, gyfljte- 
menyemben. - Mint az irályból látszik, az atasitás alkalmasint 6 általa 
^Ad Mandátum 8uae Serenüatis PrincipalitK adatott volt is ki, a feje- 
delmi biztosként — főként a jász-kún dolgokért — leküldött Török An- 

drásnak.) 

126. 

-4 fejedelem, id. gr. Barkóczy Ferencznek, 

lUrme Comes, etc. Salutem, etc. Vévén az sólthi sáncz 
Commendánsának levelét, hogy az ellenség álgyűlövésekkel 
ostromolja őköt, — a honnan veszszük észre oUyatén szándé- 
kát, hogy az hajdúságot onnan elszélyesztvén, az sajkás ráczo- 
kat általküldhesse és az hídnak való fákat megégettesse s 

U. Kttkóczi Fcicnez levéltára. KWö or/.t. Had- is boliigy, IX. kot. 1 2 178 

azután ha módját látja, az sánczot is megpróbálja. Jóllehet 
tettünk oUy dispositiókat, mellyek által secundáltathatnak : 
mindazáltal orderünkkel küldöttük N. V. Görgey András és 
Gynlay János Híveinket, adván tudtára Kglmednek, hogy há- 
rom taraszkot és (ha még nem küldött volna) port is golyóbi- 
sokkal sietséggel transmittáljon az sánczban, — a mint is a 
végre van parancsolatja N. V. Török András Kapitány Hívünk- 
nek, hogy az securitásrűl provideálhassanak. Caeterum, etc. 

P. S. Három pattantyúst is küldjön Kglmed és a mennyi 
port elvihetnek magokkal s úgy golyókat is, és nevezet szerint 
tíz mázsa port, azzal együtt, a kit talán már elküldött volna. 

Dátum Agriae, 27. Marty circa 9-na vespertina. Anno 

1705. 

Ad o£&cia parati : 

F. P. Rákóczi^ m, p. 
Kivid : Barkóczynak, Szolnok. 

(Eredeti, gyC^teményemben.) 

127. 
A fejedelem, Barkóczynak. 

I. 

Illrme Comes, etc. Salutem, etc. Kglmed levelét vettük, 
melybűi a Dunántúl való ráczoknak akaratját, mely által N. 
V. Hellebront János Kapitány Hívünket által kívánták, értet- 
tük. Mely miatt is méltán lehetne neheztelésünk Tek Nztes 
Bottyán János Generális Hívünkre, hogy jóllehet a Dunántúl 
való általmenetelre expresse volt ordere : mégis ollyat ír, hogy 
magunk inhibeáltuk volna attúl, hogy semmi portát által ne 
küldjön. *) Mellyhez képest Kglmednek intimáljuk, hogy noha 
újonnan is van ordere említett Generális-Strázsamesterünk- 
nek : mindazáltal általmenetelit Kglmed maga is sürgesse. 

A mi penig Hellebront János Kapitány Hívünk egyik 
seregének elvételét illeti, (mely is ennekelötte Szili György 

*) Ha a fejedelem martius 2-iki levelének megjelölt pontját (mely- 
ről Bákóczi úgy látszik, megfeledkezett) megtekÍDtjuk : Bottyánnak sz6 
szerint igaza vala.) 179 

Hívünk hadnagysága alatt volt,) vagyon parancsolatja megírtt 
Generális-Strázsamester Hívünknek^ hogy azon sereget ac^ja 
vissza említett Kapitányunk directiója alá. Caeterum, etc. 
Ex Civitate Agriensi, die 28. Marty 1705. 

Ad o£Scia parati : 
F, P. Rákóczi, m. p. 
Kívül : Barkóczy czíme, Szolnok. 

n. 

Illrme Comes, etc. Salutem, etc. Kglrned levelét vettük. 
Ügj' kívánván azért a Nemes Ország szolgalatja : azon Szol- 
nokban lévő. sajkára való három taraczkot késedelem nélkül 
küldje Tek. Nzetes Bottyán János Generál is-Pfístrázsameste- 
rünk kezéhez Kglrned. Caeterum, otc. 

Ex Episc. Civitate Agriensi, dje 31. Marty Anno 1705 

Ad officia parati : 
F. P, Rákóczi, m. p. 
Kívül : Barkóczy czime, Szolnok. 

(Eredetiekf ugyanott,) 

128. 

Bottyán tábornok Kecskemét, Körös, (^zeglvd városoknak. 

Az böcsületes kecskeméthi, körösi és czeglédi Bíráknak 5 
Kegyelmeknek sietve adassék. 

Ezen parancsolatomat vévén kecskeméthi, körösi és czeg- 
lédi Bírák, parancsolom fejetekre 1 00. arany bírság alatt, hogy 
mivel mostan az Tiszántúl való hadak, mellyek Méltóságos 
Generális Károlyi Sándor Urammal a/ Dunántűi voltak, so- 
kan általjöttek s szöktek az Dunán ; azért valahol, akár me- 
zon, akár helységtekben tanáljátok, — ha tőlem, vagy Károlyi 
üramtúl passussa nem lészen : fogjátok és rabságban tegyétek, 
mindaddig tartsátok, míg híremmé nem adjátok és parancsola- 
tomat irántok nem veszitek. Különbet se cselekedjetek. Dátum 

Pataj, Die 2. Április 1705. 

Generális Bottyán János, m. k. 

(Egykoríi másolat Kecskemét város jegy zökönyvébfin, 1702—1708. kötet, 

378. lap.) 

12* 180 129. 

Bottyán tábornok Szekeres István alezredesnek, 

Par Literanim Magnifici Domini Generális Joannis Bottyán^ 
ad Grenerosum Dominum Joannem (Stephanum) Szekeres ex- 

aratanim. 

Isten áldja Kegyelmedet Obers-Lajdinant Uram ! 

Vévén ezen parancsolatomat, azonnal egy zászlóalja ka- 
tonával mönjön el Kőrösre és Czeglédre, s hogyha azon hely- 
ségek reájok vetett impositiót liszt abrak és vá^ók aránt nem 
praestálták, avagy halogatást tönnének, úgy az gyalogokat is 
Id nem állították: az bírákat fogassa ineg, azonnal kocsiia 
rakatván, hozassa el magával, s az alatt specificált élésnél: 
fogyatkozás nélkül való praestálását éjjel-nappal sürgesse. 
Nemkülönben cselekedjék kecskeméthi bíróval is, Kegyelmed- 
nek serio parancsolom, — mivel itten feles hadak lévén, élés 
dolgábúl szükségben vannak; azonkívül az minemű hatvan akó 
bor van Kecskemétben : azt is parancsolja meg Kglmed, hozas- 
sák kecskeméthi bírák, úgy az mi abrakunkat is. Különben sem 
cselekedvén, éjjel-nappal mindezekkel siessen. — Ezzel Isten 
Kghneddel. Költ Solthon, 2. Április Anno 1705. 

Kglmednek jóakarója : 
Generális Bottyán János, m. k 

(Egykorá másolat Kecskemét város jegyzökönyvében, 1702—1708. köt^t. 

378. lap.) 

130. 

Kukldnder cs, tábornok Bottyánnak. 

Generális Uramnak ajánlom szolgálatomot és Istentül 
minden jót kívánom Kegyelmednek 

Csudálkozom rajta, hogy azt írja Kglmed, hogy János 
Diákért egy Feldbablt kívánta(-m) volna, holott maga és Kgl- 
med jóU reflectálhatja magát, hogy mindenkor Leidenambdot 
vagyés Fendrichet kívántam érte ; azért ha Kglmedhez való 
barátságtűi nem véseltetném: nem annám érette, azonFeldbab- 
lért, a ki pedég csak egy Korporal. De kívánván tovább és ked- / 181 

vpskednem véle : csak küldje fel Kglmed azon Feldbablt, hi- 
temre és parolámra fogadván, azonnal kiadom érte azon János 
Diák nevö attyafiát; hogy pedég azt kívánom, hogy elébb Kgl- 
med küldje fel : azeránt meg nem étéi, mert egy Kómái Csá- 
szárnak, tudom, nem kíván Kglmed praejudicálni, hogy képét 
viselvén, ény küldj em elsőben. Másik oka az : tudván azt és 
Kglmed, hogy étt helyben kell maradnom és engem mindenkor 
étt megtalálni, — viszont Kglmed pedég commendíroztaték 
éde-amoda. Hanem ezen két küldett német és rácz rabokért 
íme, más két kurucz rabot, úgy Váczy János és Marótti Pált, 
kik ha Kghnednek nem tetszenének : küldje vissza őket, ény 
és visszaküldöm azon érettek étt maradott két rabot, visszabo- 
csáttom. E mellett marad még kilencz kurucz rabja Kglmed- 
nek itten : azokért és küldjen fel Kglmed az Feldbabeltúl két 
német Knechtet vagyés szolgákat és annyi ráczot hozzájok ad- 
ván, az kik azon actiöban elfogattattanak : hitemre és paro- 
lámra irom, mingyákot (így) értek, azaz személyért személyt 
annyid adok. 

Nem tudván egyéb űj bérrel kedveskedni Kglmednek, 
hanem 30. elapsi mensis Kilitti nevö, Fehérvár táján levS fa- 
lunál megverte Heister uram Károlit, hogy az hóttestek egy 
mérfélnyére hevernek. — E mellett azon négy ráczért kérem 
Kegyelmedet, az kiket Zólyomba küldett. 

Ezek után éltessen Isten Kglmeded, és engedje hovaha- 
marébb jó barátságban és jó egészségben láthassuk egymást ! 
Esztergom, 3. Április 1706. 

Kegyelmednek jóakaró barátja 

F. F. d Kuklünder, m. p* 

P« S. Az feleségem ajálván Kglmednek böcsűlettel szol- 
galatját, kedvessen vészé, hogy el nem feletkezék Kglmed 
róla; viszonyt ö és Kglmed feleségének mindenekbe kész ked- 
veskedni és szolgálni. '^) Mively pedég Kghoaed barátságáért 
és az ő kéréséért bocsátottam enyihány kurucz rabot el : vi- 
szonyt ő és kére Kglmedet, ha ketti (így) találkoznék, német 
rabot az ő kéréséért bocsáttassa Kglmed és éneké kezéhez 
küldeni. *) Bottyán első neje ekkor Esztergomban betegen feküdt. 182 

Kiilczim : Tekéiit^tos Bottyán János, Méltóságos Felső- 
Vadászé Bákóözy Ferencz Fejedelem egyek Generálissának. 

p. t. jóakaiió régé barátamnak. 

>, Kecskeméth. P. H. 

(Bí^deti levélj úgy látszik, az egész saját keze írása KakláDdemek, a ki- 
nek DÍI1C9 is több levele a gv. Kdrolyi-leütUarban ennél az egynél. Egy más, 
ifjabb, cs. alezredes és hu^zthi commendáns Knklándemek azonban 1717- 

böl sok van.) 

131. 
A fejedelem utasítása Barkóczy számára, 

Instructio 
pro Illrmo Comite de Szála Francisco Barkóczy Seniore, etc. 

Primo. Menjen alá ismét a Tisza-Duna közére s vegye 
által a hadak kormányozását. 

Secundo. Szüntelen portáztasson Pest felé. 

Tertio. Károlyival correspondeáljon, s ha hadat kívánna 
Kglmedtűl, succurráljon. 

Quarto. Pest alatt vígyázásra hagyván Ordódy György 
Kapitány Hívünket^ »fordúljon alá az solthi sánczhoz,« vizs- 
gálja meg az ott lévő hajdúság számát, jó Commendánst ren- 
deljen, s élésről gondoskodjék számokra, *csak annyi embert 
hagyván benn a sánczban, a mely a helynek szíik volta miatt 
mind elégséges légyen, mind penig subsistálhasson ; és egy- 
szersmind a más szükségeirűl is a sáncznak : úgymint lövöszer- 
számokrúl s ahhoz tartozandó eszközökrül provideáljon,« 

Quinto. » Mivel penig az hídhoz való eszközök készen 
lévén, egyedfii csak annak általkötésétöl függ az dolog, adat- 
tatván már praevie Tek, Bottyán János Qenerális-Strázsames- 
terünknek a Dunántúl való általmenetel re order : moderálja 
és moderáltassa úgy a dolgot Kglmed, hogy ha az ellenség a 
Dunán túlmaradt hadat (Károlyi hadtöredékeit) nem perse- 
quálja, — sürgesse említett Generálisunkat elégséges gyalog- 
sággal váló általmenetelre ; a ki is az hídnak készéttetett hely- 
nek eUenében sánczot ásatván, magát az ellenség ellen oltal- 
mazhassa; holott penig ebben impediáltatnék : ugyanazon 
gyalogsággal vagy alól, vagy feljül lopja által magát a Dunán 
és praevio modo a Dunaparton sánczot építvén, subsistáljon 183^ 

mindaddig, míglen alkalmatossága lészen a híd elleniben való 
helyhez jöni ; kit assequálván és a sánczot megkészítvén, hogj^ 
a hídnak conservatiója lehessen, igaz hazaíiíii szeretetire kén- 
szeríttetvéu, óllyatén Generális Cavallérhoz illő vitézséggel 
magát az ellenség operatiója ellen viselhesse. Ki iránt is szük- 
séges provisiókat tétessen Kglmed. 

Dátum Agríae, die 4. Mensis Április Anno Dni 1705.; 

F. P. Rákóczi, m. p. P. H. 

Sigismundos J&aokyj m. p. 
Paulus Ráday, m. p. 

(Eredeti, gyűjtemény emben.) 

132. 

Bottyán, b. Károlyi Sándornak. 

Ajánlom mindenkori kész szolgálatomat 

Nagyságodnak. 

Isten ö Szent Fölsége engedje ezen húsvéti szent napo- 
kat, több következendőkkel együtt, örvendetesebb hírekkel érni, 
el is múlatni, — kívánom Nagyságodnak. — Itten eléggé éjjel- 
nappal szorgosgatom az erősségnek elkészítését, a minthogy 
j6 formában folynak az dolgok körülötte. Vas héával vagyok, 
az igen szükséges ; kérem Nagyságodat, ottan szereztessen két 
mázsára valót, avagy többet is. Nagyságod — kérem — adja 
meg az árát és én azonnal Nagyságodnak megtérétem. Azon- 
ban, Szolnokban Barkóczi Uramnak, vagy Méltóságos Fejede- 
lemnek írjon Nagyságod : bár csak öt ágyút küldjenek mentül- 
hamarébb. 

Kecskeméti bírónak ne terheltessék Nagyságod paran- 
csolni : az ideküldött száz gyalog munkásnak küldjön kenyeret 
és élést. 

Ezek után kívánom, találja friss jó egészégben ezen le- 
velem Nagyságodat. 

Költ gömlöi*) sánczban, die 10. Április 1705. 

Nagyságodnak igaz jóakarója 

Bottyán János, m. k, 

*) KömlOd Tolnában, Paks felett. Hasként Bottydnvdra, ÍM 

U- L Ma küldöttem portát Földvár alá és helTen hajdút 
Pécs felé élés hajtására. 

Kidczhu: Méltóságos Gróff Károlyi Sándor Generális 
Uramuak ő Nagyságának böcsűlettel iram. 

P. H. Kecskemét. 

(Eredetije a gr. Károlyi-iiemzetdég levéltárában Pesten. Omk as jűáirá.^ 

sajátkezfi.) 

133. 
A fejedelem y id, gr. Barkóczy Ferencznek. 

Ulrme Comes, etc 8alutem, etc. Kglmed levelét kedves- 
sen vettük. . . . Olly vigyázassál tartsa az Halas táján levő 
hadakat, hogy, ha kívántatik, menten snccurrálhassanak Sze- 
keres István és Szabó Máthé Kapitány inknak, tűi az Dunán 
való operatiókban. — Az sáncz (Bottyánvára) erectiójához az 
incsinér jól kezdett volna, ha Tek. Nztes Boftt/án János Grene- 
rális-Föstrázsamesterünk, (holott abban olly derekas experien- 
tiáját nem ítéljük lenni,) confhsiót nem tett volna; melly 
miatt is esett, hogy az incsinér conturbálván magát onnan 
eljött. Mindazáltal azon sáncznak rectificatiójára le fogjuk 
küldeni, Kglmed penig jelentse meg emiitett Grenerális-Fó- 
strázsamester Hívünknek : mivel a sáncz körűi kívántató 
munka nem ő Kglmére bízatott, hanem az incsinérre, — abban 
magát ne is elegyítse ; az mint ebben vagyon bővebben is pa- 
rancsolatja. 

Az tarac/kok iránt is tettünk olly dispositiót, hogy sem 
abban, sem golyóbis végett fogyatkozás ne essék ; ha mindaz- 
által több kívántatik, Kglmed tudósítson felöle. Az hatvani 
vastaraczkokat, mivel csak sajkában valók voltak, jól csele- 
kedte megírtt Generális-Föstrázsamesterünk, hogy elvitette; 
melly iránt hogy fogyatkozás ne légyen : Újvárbűi fog szállít- 
tatni taraczkokat Mlgos Generális GróflF Bercséni Miklós 
Uram ö Kglme. 

Halasi lakosok panaszibűl értjük azonban : minemű sok 
károkat vallottak az odaszállított hadak miatt ; kik hogy to- 
vább is ottan ne excedáljanak és az szegénység azzal ereje 
Ift5 

felett ne terheltessék : Kglmed mentülhamarébb küldje által 
az többi után. Caeterum, etc. 

Agriae, die 18. Április Anno 1705. 

í\ P. Bdkóczi, ni. p. 
Sigismundus Jánoky, m. p. 

KhiÜ : Barkóczy czime, Hatvan vei Kecskemét. 

(Eredeti, gyöjtemény fémben.) 

134. 
Afejedelem id, gr. Barkóczy Ferencznek. 

lUrme Comes, etc Salutem, etc. Midőn éppen az ellenség 
intercipiált leveleibfll értvén, hogy az földvári sánczban lévő 
praesidinmot az ellenség változtatni és Samarjábúl bizonyos- 
számú gabonát az Dunán hajókon Esztergomig levitetni akarna, 
megíiiam volna Mlgos Gróff Bercsény Miklós úri kedves 
Atyánkfia Generálisunknak : ugyanakkor vettük Kglmed leve- 
lét, melly által tudósít, hogy már egész Budáig leérkeztek. Es 
noha Kglmed irásábúi értjük : netalántán lovas had jött volna 
le. mindazáltal nagy alkalmatlanságára lévén az hajóknak, úgy 
is igen kevésszámú népnek kellene lenni, s azért is inkább 
hiszszük, hogy gyalogság lévén : az földvári sáncznak erősíté- 
sére avagy változására megyén. Kihez képest kívántuk inti- 
málnunk Kglmednek: légyen szorgalmatos vigyázassál, és 
észrevévén azon hajóknak lemenetelét, kísírtesse elégedendő 
haddal, és ha szükségesnek látja, maga is Kglmed lefordul- 
ván, olly alkalmatos helyen vonattasson taraszkokat, hogy az 
eUenségnek kárt tétethessen, megírván Tek. Bottyán János 
Generális Hívünknek is ezen dolgot, hogy mind az solthi 
sánczban vigyázassa! legyenek, mind pedig az hidat megoltal- 
mazhassák. Kire Isten segítse is Kglmeteket ! 

Dátum Agriae, die 24. Április 1705. Benevoli: 

F, P, Rákóczi, m. p. 

P. S. Vigyáztasson arra is Kglmed, hogy az midőn az 
változás alkalmatosságával fel találná magát vonattatni az 
földvári praesidium, árthasson nekiek Kglmed. 

KíviÜ : Barkóczy czíme, hely megjelölés nélkül. 

(Eredeti, gyöjt^mónyemben.) 186 135. 

A fejedelem, gr. Barkóczynak. 

Ulrme Comes, etc Salutem, etc. Kglmed leveléből értjük 
a budai németnek és rácznak kimenetelit; mellyet is nem kétl- 
jnk, tovább is fog serío investígálni Kglmed és bennünket 
hovahamarébb tudósítani. Irtunk Mlgos Generális Gróff Ber- 
csényi Miklós Úrnak, hogy Esztergom eleiről azon Sámboki 
két seregét bocsássa alá, és hogy az esztergomi hadnak cse- 
lédjek iránt is légyen provisió ; *) nem kétljük, fogja o Eghne 
intimatiónkat eíFectuálni. 

Caeterum, etc. F. P. Rákóczi, m. p- 

Agriae, 29. Április 1705. Sigismundus Jánol^, m. p. 

Joannes Pápai, m. p. 

Kivid : Barkóczy czíme, Hatvan. 

(Ei*edetí| ugyanott.) 

136. 
Bottyán tábornok ordere a Tisza^Dumi közi hadakra. 

Kegyelmes Urunk ő Nga minden rendbéli hadi tisztei- 
nek és vitézlő rendéinek, valakik Kecskemét, Kőrös és Pest 
elein akárhol lesznek, mindenféle nemzetbűi állóknak ezen or- 
derem által serío pamncsoltatik : 

Látván, vévén, vagy hírét hallván ezen orderenmek 
mindgyárt, minden késedelem nélkül erre Pataj és Imsós felé 
éjjel s nappal siessenek jőni, — úgy kívánván most igen szo- 
i-ossan Hazánk és Kegyelmes Urunk szolgalatja. Mellyet siket- 
ségre ne véljenek, hogy Hazánknak kárát magok fogyatkozá- 
sábúl ne okozhassák. 

Sietve, Imsós, die 13. Mensis May Anno 1705. 

Generális Bottyán János^ m. k. P. fi. 

(Egykorú másolat sz. kir. Kecskemét yáros jegyzOkOoyTében, 1709^1706. 

évi kötet, 402. ).) 

*) Zsámboky ezeré ugyanis nagy részben esztergomi katonákból 
állott. Hat századdal maga az ezredes lent Tolt Bottyán tbk. mellett ; 
1 705. april 24>kéii Dun.'%-Patajr61 irt a Ff^jedelemnek, roirp köretkew»tt ^ 
jelen i*esolntio. 187 137. 
Bottyán rendelete a három városra. 

Kecskeméti, körösi és czeglédi Bírák Uraimék vévén 
ezen levelemet: azonnal, se órát, se napot nem múlatván, sán- 
czot ásni küldjön Kgltek Kecskemétrfil száz embert, Körösrfll 
hatvan embert, Czeglédröl húsz embert. Azok penig elegendő. 
élést hozzanak magokkal egy egész hétre ; hites és igaz embe- 
reket rendeljen Kgltek melléjek, — máskínt kéntelen leszek 
száz katonát küldeni Kgltekhez kemény executióra. Külön- 
ben se cselekedjék Kgltek. Datnm Bottyán-vára, Die 15. 
Mav 1705. 

Generális Bottyán János m. k, P. H. 

(Kgykorú másolat Kecskemét város jegy z6k0ny vében, 1702— 1708-iki 

kötet, 408. lap.) 

138. 
Vay Ádám udvari marsall, a fejedelemnek, 

Imsósi sánczbúl, 17. May 1705. 

Kegyelmes Uram ! 

Tegnap dél tájban ideérkeztem, lábaim fájdalma miatt 
fel nem mehettem eddig a várban : de az dolgokat s híreket 
investigálván, hamarjában az mit észrevettem, azokrúl aláza- 
tossan tudósítom. 

Bizonyos emberek érkeztek, kik bizonyossan referálják : 
iSimontomyára ment rácz s labancz s német több ezernél, Idk 
háromszáz szekeret éléssel megrakván, tegnapelőtt még hely- 
ben voltak; sok emberséges emberektttl s magátúl Bottyán 
Uramtúl értekeztem, hova czéloznak ? Ok közönségessen refe- 
rálják : Székes-Fejéi*vár felé, s onnan Budára ; — probabile, 
az ott való szükséghez képest, de én Pöldvárrúl is gondolko- 
zom : mert onnan mind kiszökött — kik naponként szöknek 
— németektfil s mind máshonnan tudjuk, csak haimadnapi 
élések is alig van, s fájok egy csép sincs. Arra nézve az Buday 
Uram hadát azonnal kezdtem költöztetni, ismét pro supple- 
mento válogatott két egész jászt (jász sereget) rendeltem, míg 188 

az többi érkezik, — még az Dunáiitíil valók, Majos és Deák 
Ferencz Uraimék öem érkezvén el ; de egész étszaka is külö- 
nöBen, csak egy komp lévén, ma estig is költezések megtart. 
Ezek általmenvén, Szabó Máté, Hellepront, Zsámboki s maga 
Bottyán Uram hadával alkalmas lovast tesznek De igen solli- 
citus vagyok : kivel küldj em ? Bottyán Uram maga akarna 
menni, más nincsen, az Dunántúl valókkal maradván Kisfa- 
ludi (Gryörgy) Uram. Balogh Ádám Uraimék s némely tisztek 
alkalmasint contentusok Bottyán Urammal, s kívánják : hadd 
menjen el (velők), — nagyobb részre az Dunáninnen valók 
vélle nem contentusok ; ha ugyan nem érkezik Kisfaludi 
Uram : kéntelen leszek elbocsátanom. 

Alázatossan írhatom magam iránt. Kegyelmes Uram, 
ollyan submissióval vagyon hozzám (Bottyán), — bizony egy 
köz Kapitánytűi nem várhatnék többet ; sponte kíván tőlem 
minden dispositiót s parolát. Arra nézve szomoi*itani Nagysá- 
god méltóságos levelével nem kívánom, — hacsak okot nem 
ad reá. Alkalmas szép szóval való praedicatiót tettem, s min- 
denre offerálja magát. Bizony, csak tudnának vélle bánni, s 
néha szenyvedni is, — nem volna haszontalan szolga ! . . . 
Igaz, néha indiscrete kemény : de néha bizony okot is adnak 
reá neki ! Mikor ezt irom, épen érkezik ö Kegyelme ; poiiája 
érkezett Lovas-Berénybűl, referálja bizonyossan: Komárom- 
nál harmadnapja általköltözött az német ; jövetele s intentiója 
melyre lészen? annál jobban vigyáztatok, s tudom, eddig 
Méltóságos Generális Uram (Bercsényi) Nagyságodnak tud- 
tára adta. 

Báczkövibúl ma érkezett egy jó emberem ; Budán lévő 
jó emberem izente : nem régen nagy seditió volt Budán, az 
militia az tisztekre, az tisztek egymásra támadtak nagy szük- 
ség miatt, — talám azokat compescálni vagy pedig prófontolni 
jfi, ha jű, vagy az víz öntötte ki Csallóközbül. 

Bottyán Uram conceptusa szerint nem kell már több 
lovas had oda-által, csak gyalog ; igen fél az kenyérbeli fo- 
gyatkozástúl. Igaz dolog, nyomorult dispositiók voltak eddig, 
— én bizony nem csudálom, ha haragszik az Commissáriu- 
sokra. Alázatossan javallanám, Kegyelmes Uram : Szent-Ivá- 
nyi Raphael Uramat ezen sánczokban pro Supremo (Commis- l89 

sario) állltauók, mivel resolválta magát : vármegyében ueai 
szolgál ; reá is irt Hont vármegye : taiii^a dolgát, mert más- 
ként reguláltatták az vármegyéket. 

Az búzának vecturája sokban esik, eddig itt pedig 

(kiszakadt szó helye) nem találni, igen szegény vetések vadnak 
ezeken az városokon. Valljon, Kegyelmes Uram, nem jó 
volna-e az három várost abbanhagyni ? csak magokra vigyáz- 
zanak, mint eddig Szűcs János Uram alatt, s hordanák in- 
gyen az búzát. Várom kegyelmes parancsolatját ; még függő- 
ben vagyok véllek. Nem ítélném károsnak azt is, Kegyelmes 
Uram, ha az Commissáriusság minden magazinhoz tíz-tíz bé- 
res-szekeret tartana, — méltó ez is consideratióra ; az ökörben 
kárt nem vallauánk : igen drágódik ezen az földön az ökör, 38 
és 40 talléron — tudom — adták az kecskemétiek. 

Itt az munkás kevés, lassan mégyen az épület. Somodi 
Péter Commissárius pénze elfogyott Szabó Máté és Helle- 
pront hadának nem fizethet, — az velem lévő pénzbűi most 
fizetek. Majos és Deák Ferencz Uraimék hadainak is, — el- 
érkezvén, — innen kell fizetnem. Már az tatároknak s törő- 
köknek megfizettettem. Épületre s egyéb szükségre mi marad ? 
Nagyságod méltóztassék considerálni s succurrálni. 

Az budai malmok és kompok ellopását magára vállalja 
Bottyán Uram : csak az sajkái készüljenek ; vasat kíván sokat, 
— alázatossan kérem Nagyságodat, méltóztassék küldetni, tá- 
lam már elérkeztek véUe. 

Mennyi gyalogság légyen már itt : ím alázatossan extra- 
ctusban (nincs itt) megküldöttem ; még Pest eleirfil várok öt 
zászlót, ha azok is el nem szöktek, mint Bereg és Heves vár- 
megye hajdúi, — kirűl méltóztassék Nagyságodnak kegyel- 
messen parancsolni. 

Ha megfizetek Deák Ferencz Uram hadának: talám 
csak vissza kell bocsátani Pest eleire, Cseplész Jánost pedig 
az Duna mellé, mert ha ű távozik : oda lesz Szent-Miklós s 
több Duna-m )llyéki faluk. 

Bottyán Uram emberei egynehány ezer hajdúval s ka- 
tonával bíztatják hogy szaporodnak, ha csak kevéssé subsistál- 
hatnak is túl. _ IftU 

Kapáink is kevesek vadnak ; nem tudom, Szathmárí JA- 
nos Uram *) mit gondol ? 

RáczköTi emberem az császár (L Leopold) halálát i^ 
ívfei-álja. — Budán beszéllik. 

Ajánlván magamat fejedelmi kegyelmességében, kivá- 
nom : az én Istenem dolgainak kSvánt jó végeivel Nagyságodat 
örvendeztesse, és maradok 

Fejedelmi Mélt/>ságának 

alázatos, holtig való szolgája 
Vny Ádám w. l\ 

P, S, Az hidnak még, az sel>es«ién. mintegy harmada 
hl.iia ; negyednap alatt elkészül. 

Kívánván, Kt*gyelmes Uram. minden dolgoknak helyes- 
sen végén^ nuMiiiem, informálta ttam magamat : Danántűi való 
íSriMídek kozívtt micsoda gradns vagyon s competentia lehet ? 
végin^ ment^nn ; magok kozott eléhbi hadi tisztet authorítását 
l>omonkos Fen^mv Uramnál nem tHrtanak.es (ennek) betegsége 
miatt praetioiáltatott Kisf^lndi Gyöi^Uram; már mit csinál- 
junk a/ kettó kö7i>tt? áll.ion Nagvf^god kegyelmességében. Ha 
ugyan, Kt^i^vt^hut^ Uram, E>2terhás Dániel Uram megyén vél- 
lek által : K^togi^ emKT lőrén az Ur, jő volna egyenessen mellé 
adjunpilni (lX>n>v>uki>>t > : nag^ fxp<»rientiájű embernek tart- 
ják, ***^ Kán^h-i Uram i^ Bric»déT»i-f(»rmáhan szolgáltatott 
\éll»\ Ma^\stál Ui^v^n f^^jvébb ktHlv,«tlenséirét nem értettem, ha- 
nem a.t v/t\í^>oiili : nniK^p .h7 m* Ily k♦^í^^elmes^égét mutatta 
K:ítn"K^n Na;y^>c4j:ivl, - K»]H*:i7rK'n tudt^ Somodi Commissá- 
nu> Vr>i\u, ni>ha oV.) í».»T,^Tnv: I>;inHiitfil már egy holttestet 
n'ktiimü/t^sk Koiv'b. i». - riiM i< ^-ivro^n t.^niák az bürit 

Kjix'snM. V»\ V»:»ir >ws; ktr^v** •■ »n í-r ••'<»» "ií :. lULki-tczi-AfTvenioiit- 
K^^vslx Ot^vr'iAiívxí V.^rVvv't. A *-'»-»3r t-T sxJkTiiJini sZ'ikáKMi lapnéli 
r'O"*''""^**'**'' k^\.»:.'.t W%t S'- »-^i^ • •- . M*. T>'.\ )««''•>*> tiT kár kéndté.) 191 139. 
Rákóczi válaazdból Vetéssí/hez. 

Eger, 27-ik May 1705. 

Vettük Kgld de dato Bruxelles, 20. Februarii írtt leve- 
lét Itt Istennek jóvoltábúl az ország ügye jó folyamat- 
ban van; mert minekutánna az Vágón túl való városokbúi 
(Modor, Bazin, Szent-György) az ellenség gyalázatos capitu- 
latio mellett kiment, az Fejérhegy-mellyéki parasztság rajtok 
ütvén : minthogy a capitulatio ellen titkosan fegyvert is vittek 
magokkal, nyolczszázig valót bennek levágott, és ezóltátúl 
fogva az Dunán innét való földet szabadossan bírjuk, — sőt 
annakfelette az Dunán hidat kötvén által s erős sánczokat 
csináltatván, az hadakozást transferálni resolváltuk ; a mint is 
Gróff Eszterházy Dániel Generálisunkat általküldvén, remén- 
lünk naponkínt minden jó operatiókot, annyival is inkább, 
hogy az császár halálával az ellenség dolgainak progressussit 
kissebbnek lenni ezután általláthatjuk. Ez napokban Bottyán 
János Generálisunk az ellenséget^ a ki Budára élést akart 
vinni, Dunántúl megütvénj az egész élést elnyen^te^ háromszá- 
zig valót vágott és nyolczvan rabot hozott, — etc. 

(Eredeti fog^almazata Vörösvártt.) 

140. 

Vnif Ádám a fejedelemnek* 
(Eleje hiányaik.) 

értenem, mert búcsúznak, ha fizetéseken fel- 

jftl vágójok nem fog járni. 

Teleki Mihály Uram levelét vettem Kegyelmes Uram, 
kéredzik udvarhoz: oly dolgokrúl kíván relatiót tenni, kit 
pennára nem bízhat, — ezt is alázatossan jelentem Nagysá- 
godnak, 

20. May irott kegyelmes levelében méltóztatik kegyel- 
messen parancsolni, hogy Szent-Iványi Raphaöl Uramnál Csa- 
jághi (János) Uramnak nagyobbb experientiája van, — azért 192 

{>raeíiciáltassék az sánczban : nem érthetem^ Kegyelmes Uram : 
in militaríbns, yel in Commissariatu? Én SzentrlTánji ura- 
mat az három sánczban commendáltam pro Summo-Commis- 
sario et Judice Bellico. csak Bottrán Uram itt nem létében 
sobstitoáltam volt az felső sánczban Szeut-lTánvi Uramat. 
Csajághi Uram nem is acceptálná az CommissariatnsságoU 
akar militarís ember lenni, másként is. — úgy látonu — famí- 
liájára nézre az Dunántúl igen obserrálják Csajághit Örö- 
mest ezek iránt is alkalmaztatnám magamat, csak yehes^tem 
kegyelmes tetszését s parancsolatát. 

Ajánlom tovább magamat fejedelmi kegyelmességébeD : 
kívánom, alázatos levelem tauálja szerencsés órában s jn 
egészségben. 

Imsósi sáncz, 29. May 1705. 

Nagyságod Fejedelmi Móltóságának 

alázatos igaz szolgája 
Vay Ádám m. h 

K levéltöredék nsélein még a következő^ némileg az elveszett ráz 
tartalmára is világot vctG kivonati jegyzetek olvashatók az eKHexjesztú 
udvari titkártól : 

»17.*) Az tatároknak s törököknek kell-é húst adatni? 
búcsúzni akarnak, ha fizetéseken kivfil vágójok nem lészen.^ 
-á/c/edeZem e pontra nézve oda jegyzé: »Ha bőven van; dt* 
rossz példa; menjenek!* Ismét: 

>18. Teleki Uram oly dolgokrúl kíván relatiót teiuiL 
mellyeket pennára nem bizhat ; kéredzik Nagyságod méltósá- 
gos udvarához. « Fejedelmi resolutio nincs. Tovább: 

»19. 20. May költ Nagyságod kegyelmes parancsolatjá- 
búl érti, hogy Szent-Iványi Raphaél Uramnál Csajághi Uram- 
nak nagyobb experientiája lévén, praeficiáltassék az sánczban ; 
de nem értheti : in militaribus-é, vagy in Commissariatu ?< stb. 
Rákóczi megjegi/zése e pontra : >Nem hadnak ; Csajági a sánc/ 
oltalmára. « 

(Sajátkezűleg írt eredeti levél a R.-A.-£.-IevéItárban, VörösvárttJ 

**) E szám, mely a levél extrahált poutjainak számát jeldli, gys* 
Hittatja, hogy annak sokkal tetemesebb része az a mi elveszett vagA 
még lappang. 193 _ 

141. 
Sándor Menyhárt, gr, Koháry Istvánnak. 

Nem rég portára küldvén itt való Méltóságos Generális 
és Commendáns Uram (Kuklánder) hetvenöt katonámat át az 
Dunán, holott visszatértek volna : hat zászlóalja kurucz *) ké- 
szen várván lesben, kiken is át köUetett magokat vemiek, — 
huszonhatau vesztek el ; kik közöl Györy Kapitány és Madary 
Hadnagy Uraimék húsz közkatonával Újvárban raboskodnak, 
az többiket levágták. Ezen szerencsétlen casus után ki talált 
menni Kis András Kapitány Uram is Marótra, — ott nyom- 
ták meg bizonyos talpasok ; de bizonyossan nem tudhatom : ha 
szántszándékkal-e elfogattatta magát, vagy nem? Kjröl 
semmi bizonyos hírt nem kaphatok : ha raboskodik-e ? vagyis 
koruczczá lett? 

Ittem, most hogy Bottyán János Buda alá csapott 
volna **) és mifelénk közelgetett volna : megíínván az kopla- 
lást, huszonötön katonáim közöl hozzája állottak, és sok ki az 
táborra, ki más végházban vették magokat. Kiről eleget írtam 
az Fölséges Hadakozó Tanácsnak : de egyebet nem obtineál- 
hattam az egy bíztató szónál, kivel az szeginleginnek hasa 
meg nem tölt s így igen kevesen vagyunk. Agárdy Kapitány 
Uram itt tengődik ugyan még, — de ő Kglmében sem vagyok 

bizonyos Az gyalogság penig két sajkás-compagniács- 

kából áll : mert az ketteit e télen, postirungban lévén, Bottyán 
János egy templomban szorítván négyezred magával, kik is 
sokára megadván magokat, magához esküdtette, és már elle- 
nünk hadakoznak; s így mezőre való egy sincsen a ki el- 
mehessen. 

Épen most érkezett tatai Commendáns Uram levele, 
melyben írja, hogy tegnap 9 órakor estve kilencz zászlóval 
Bezerédy kimutatta magát és odavaló katonáknak 50. lóvokat 
kapták el. E mellett, valami török- és tatárság is ***) ott a tá- *) Csak kettő szokott ott ört állani, nem hat. 

**J Buda ráczvárosát b a Tabánt bevévón, feldulatte, 800 ráczot 
kardra hányatott, — úgy fordult aztán Esztergom felé. 
♦*») A b. Andrássy Miklósfóle török-tatár csapat. 
II. Rákóczi Fcrcncz levcltára. ElsS os/.t. Ilaa- ós boUlfry, IX. knt. i :; 1íi4 jáii látszott volna: elhiszem inkáblu Logr koziJLCJL Tigris olá- 
hok Toltak : kiket Isten már idebozrán Hlgcis Kliklispecsh 
(GlöckeUberg) Generális Uramol is, tudom. raeszaboUz és 
meggátr^lja feljoTeteleket — EzzeL eíc 
Striponv, 6. Juiiv 1 705. 

Exciádnak alázatos köteles szolgája 

Sándor Iff^n^hárt m»k. 
Kívül : Koháry czímzete, Viennae. 

(Eredf^ti levél, gr flj temen veniberj.) 

142. 
Gr, Enzfprhízy Dániel a fejedelemnek. 

Dátum ex Castris ad Földvár positiX 
dje 6. Juny Anno 1705. 

Xagy Méltóságú Fejedelem ! 
Nekem Kegyelmes Uram ! 

Hogy eddig alázatos levelemmel nem udvaroltam Ngod- 
nak, oka, hogy bizonyossat íijak, mellyet elkövetnem nem 
lehetett, míglen valóságossan experiáltam volna. Tegnapelőtt 
azért mind Udvari Kapitány (Vay Ádám) Uram javallásábúl 
s mind peniglen Generális Boithyán János Uram 6 Kglmek 
Anszolásábúl Földvárt megszállottamba lovas hadakat két felé: 
egy részét, kivel magam vagyok, alól, a sexárdi, simontomjai 
kelők iránt, a más részét peniglen följfil. Generális Botthyán 
Urammal Buda és Fejérvár felöl a Dunapartig gyalogságnak 
egy részével, és ugyanazon gyalogságnak nagyobb részét a 
Duna sziget jére fÖljűl rendelvén, ezen okokra nézve: Hogt 
innend alól az mint magam vagyok, az alsó tó mellett, vígra- 
zásban lehessek, ha mi ellenség vagy Simontomyárúl, vagy 
sexárdi passuson a Duna és Dráva közfii valamelly ero érkez- 
nék is ; Boithyán Uram peniglen, ha Buda vagy Fejérvár fe- 
lől ha vizén és szárazon nyomulna, hogy azoknak obstálhas- 
son ; mindketten peniglen egyikünk a másikának succurrálhat 
A Duna szigetjére küldetett hajdúság peniglen a sajkás elleu- 
séf^nek vigyázására rendeltetett 

Minokelottö azért az imsódi sáncztúl megindultam 195 

TÓlna : praemittáltattanak hat sajkán az szegedi és más yálo- 
gátolt hajdúságbeliek a sóti sáncz mellett a Duna szigetjének 
fölső részére ; kik is a midőn helyben érkeztének volna : szintég 
akkoron akara elindulni Budára hat sajka rácz, a kik ugyan- 
onnénd foljfil Badarul jöttek vala holmi pálinkával, dohány- 
nyal és más egyéb ellessél ide Földvárra. Kiknek visszatéré- 
sekben eleiben állván az mi sajkáink a Duna szigetjének fölső 
részén, kemény harczot tettek egymással, majd másfél óráig 
szokott kemény álgyúlövések alatt ; de Istennek neve dicsér- 
tessék, a mieinknek kevés károkkal : öt megsebesedettel és 
egy megholttal, a ráczságnak peniglen számossan való elve- 
szésével lett meg, — a minthogy tegnapelőtt, idejövetelemkor 
temettettenek is felessen. Az sajkáik visszaverettetvén, idere- 
kesztettenek, a minthogy most is minden készület nélkül az 
part alatt levegnek, magok az sánczbau beszorulván. Ugyan- 
azon estve az álgyúknak és egyéb munitióknak helyt nézésére 
bemene vala Bottyán Uram háromszáz gyaloggal és ennyihán 
lovassal szintég az barátok residentiájának ellenében, az sző- 
lőhegynek orrában ; kikre is igen kemény lövéseket tévén az 
ellenség, — mégis Isten jóvoltábúl semmi károk nem esett, se 
meg nem sebesedett, békével kijöttonek. — Tegnapi napon 
üjolag némely gyalogsággal és ennihány lovassal bement vala 
Bottyán Uram az árkoláson belől, az tornyon kívül épített 
sáncznak megvizsgálására, a hol is kemény, sokáig tartó lö- 
völdözések estének mindkét részrttl, mind álgyúbúl, mind apró 
puskákbúi ; de ott is. Istennek legyen hála, semmi kárt nem 
vallottunk, hanem egy németünknek a kis ujját sértette meg 
®gy golyóbis, és azon actióban az ellenség közül négy mindjárt 
elesett, de mennyi sebesedett ? azt nem tudhatom, hanem egy 
strázsamester — kit is megajándékozék — az álgyú mellett levő 
pattyantúsát az ellenségnek az álgyú mellé szörnyíl halált lőttö. 
Az sajkás pattyantúsa is tegnapelőtt egy hasonlóképen elveszett. 
Ezek után a mieink szerencséssen kijöttenek ; az ellenség pe- 
niglen tegnapi napon mind az fölső sánczban hordozóskodott. 
A rácz egy fal mellé a Duna felől csoportozott, a lovát, mar- 
háit a sáncz oldalában legelteti. Még is tegnapelőtt hozának 
az gyalog németek közül egy rabot, ki is kemény examen után 
fateálta, hogy a gyalogja a németnek nem több három compA- 13* I 196 

niánál, minden compániája ötven személybfil álló, a loTasáa 
penig hetvenbűl, commandirozottbúl. A beszorult ráczságnak 
penig bizonyos számát nem tudhatom. 

(A levél többi része elveszett) 

(Eredeti, gyűjteményemben.) 

143. 
Földvár körül való dolgokrvl irt Novella. 

Anno 1705. Die 7 -ma Juny. A lovas német délután cir- 
citer két óra tájba, maga mellé vévén vagy negyven gyalog rá- 
czot, a kapu eleibe kijöttenek mintegy négyszáz lépésnyire, és 
két truppba állván s az gyalogja az árkokba és halmocskák 
mellé recipiálván magokat, egy ideig kemény puskázást tetté- 
nek a vélek ellenkező katonaság ellen ; de végtére minden tar- 
tózkodás nélkül rajtok menvén a vitézlő rend : nagy szaladásra 
ejtették az ellenséget, és a külső kapun behajtván őket, egész 
a sáncznak felvonó-kapujáig mind hátokon puskáztak, és azon 
is behajtván, bérekesztettenek és a két ki^u között majd egy 
óráig rettenetes puskázást s lövéseket töttenek mindkét rész- 
rül egymás ellen ; mindazonáltal Isten kegyelmébfil két had- 
nagyunknál és egy szegénylegénynél több nem sebesedett, — 
azok sem halálosan, és egy hadnagynak a lova esett el. A 
németek közül penig feles sebesek esvén és két ló is : többé M 
nem mertének jöni, s kissebbségére, a sáncz kapuja előtt való 
strázsaházat megégetvén, a mellette lévő szakáUost is kihozták 
katonáink, — és azzal visszatértének. 

Item — 7-ma Die praesentis. A munitiók a Duna szi- 
getjének felső részein általköltöztenek, hála Istennek, sze- 
rencséssen. 

Die 8-va praesentia. Bezerédi (Imre) Uram megérkez- 
vén maga portájával, tött ily reportumot, hogy Tata várossába 

voltának és némely rabokat *) Uram katonái közül b- 

szabaditottanak, és onnan mentenek szintén a komáromi rév 
eleibe, az hová azelőtt való napokon két standár német által- 
költözött vala, — de hírekkel esvén, hogy Tatába volt a porta : 
minden tartózkodás nélkül visszamentenek. ♦) A név kiszakadt. 197 

Die O-na praenentis, circa borain octavam matutiuam, 
elkészítvén jól a munítiókat, fasinákat és más egyéb requisi- 
tumokat : Bottyán János Generális Uram a gyalogsággal meg- 
indult és nagyobb részivel a hajdúságnak, a váron alól való 
tó mellett elvivén, az vár háta megé került, — az honnant az 
hegy alatt annyira bevitte az hadakat, hogy apró puskákkal 
egymást penetrálhatják ; az munitióval penig ugyan az hegy 
alatt, a megírt tó szélin egy árok mellett megállapodván és a 
lövéshez kezdvén, — próbáért csakhamar oly operatiót vitt 
véghez, hogy a sánczon kívül tett két rendbéli árkolásokbúl 
csakhamar kilövettenek a németek ; mellyeket is az hajdúság 
mindjárt occupálván, egészlen bépuskázták a németet a sáncz* 
ba, minekutánna a munitiót mindjárt közelebb vitték, azon 
árkok mellé, — a honnét egész nap tartott számtalan sok és 
kemény lövéseket tettének a sáncz ellen, nemkülömben a né- 
met is a mieink ellen, — szüntelen egymással, mind öreggel 
(lövőszerszámmal) mind apróval, de kiváltképpen öreggel. 
Mindazonáltal Isten kegyeimébűi egy hajdúnknál több el nem 
esett, és egy pattyantús (így) sebesedett meg, — a németnek 
penig egy ágyúját ellűtték és egy dragonost lovastul. 

Ex Castris ad Földvár posit is, Die lO.Juny Anno. 1705. 

(Eredeti fogalmazat, egy iv, in folio, Budán a kir. kamarai levéltár Ijrm- 

busábau. Igen szakadozott.) 

144. 

Gr. Eszterházy Dániel a fejedelemnek. 

Méltóságos Fejedelem ! 
Nagy Kegyelmes Uram ! 

Ngodnak tegnapelőtti levelemmel alázatossau udvarol- 
ván, az ideig történt operatióinkat detegáltam vala ; az idötűl 
fogva végben ment actiókat penig nagy alázatossággal ekkép- 
pen írhatom meg. Méltóságos Fő-Generális Gróff Bercséni 
Miklós Uram levelét vettem tartozó kötelességgel ; való dolog 
az, az ö Nga írásának tenora szerint egytinnen s másunnan 
Ö8zv€hánt hadak is vadnak ezen ellenséggel (Glöckelsberg), 
mindazonáltal a mellett tanúit, reguláris népe is vagyon, úgy- 
annyira : szerencse, ha meg nem egyenlődhetnek hadaink szá- inával, mivel a mely segítségünk érkezett is : zászlóknak száma 
meglévén, fogyatkozása van a vitézlő rend számának. A mi 
hadaink Kegyelmes Uram, kiváltképpen a gyalogság, szörnyen 
confiindálta magát, reméntelen bátortalanságban esvén Gem- 
ralis Bottyán Uram megsebesedésevel ; kiket is szép szóval és 
ajándékkal nehezen lehete reducálnom. A várat (Bottyán-vá- 
rát) igen bombardérozzák ; az ellenség penig annyivalinkább 
megerősödött, hogy elmúlt étszaka és mái napon az vízen lévG 
gyalog, sajkás erő magát az ellenséggel conjungálta; kik is 
tudom, Kegyelmes Uram, az vár, sáncz és híd ellen minden ellen- 
séges utakat s módokat elkövetni készséggel vadnak. En minde- 
nekben Kegyelmes Uram, hazafiűsági teljes készséggel s indu- 
lattal lévén, minden részről ellenség igyekezetit antevertálni kí- 
vánom, szükséges dispositiókat is tettem. Az ellenség sajkája 
19, öreg hajója 8, apró hajója vagy ladikja ugyan 8, mellyekbeu 
német és rácz had vagyon berakodva ; mindenünnen a praesi- 
diumokbűl maga hadviselő népeit öszveszedte, faltörő ágyúi* 
két nap és étszaka kemény ostromokat tészen, — mink is 
utolsó vérünk csépje kifolyásáig oltalmazni az erősséget s édes 
Hazánkat készek vagyunk. Ezzel lígod kegyelmességében ajánl- 
ván magamat, maradok Ngodnak 

Ordasi táborban, die 21. Juny 1705. 

legkissebbik alázatos szolgája 
Esterhds Dániel m. A*. 

Külczím : Az Nagy Méltóságú Erdélyi Fejedelem FeUő- 
Vadászi Rákóczy Ferencz nagy Kegyelmes Uioinknak ö X^á- 
nak alázatossan írám. — Ibi-ubi. P. H. 

(Eredeti levél, gyiijteméuyenibeu.) 

U5. 
^'sajáijhy Jtítws czredeif, a ftjedelemhez. 

Méltóságos Fejedelem, jó Kegyelmes Uram ! 

Nagyságodat akartam alázatosan tudósítani az itt való 
állapotokról. — Általjővén az mi hadunk az Dunán, sokunk- 
nak intentiója és akaratja ellen, ellenség utánnok jött, az felső 
sánczot pénteken mindjárt fonnalit^r obsideálta, tegnap pedig 
az battériáit felcsinálván azon ellenben felül lévő hegyre. 199 

miudjúrt keményen lőni ós bombázni kezdette a felsőt ; kiben 
is többire mind carcassát bány, de ugyan ott tegnap kárt nem 
tett az mieinkben, hanem ma [talán vagy két három hajdút 
az bomba megért, ki miatt is az hajdúság igen megrémült. Az 
Színay hajdúi tegnap, az étszaka s ma is leszaladtak a sáncz 
előtt való liegyrűl : én — megvallom — fegyverrel űztem visz- 
sza, az mint nekik meg is mondottam, hogy ellenség módjára 
mind tisztit s magokat megöletem, — de most utoljára meg- 
izenék, hogy ők — Isten őket úgy segélje ! — mind lejönnek ; 
ha én őket öletem, vágatom : ők • is azt cselekszik ; ha pedig 
nem resistálhatnak nekem : készebbek lobonczokká lenni. Arra 
példát adott nekik Farkas Sándor Uram Föstrázsamestere Dur- 
csányi, ki is ma lobonczczá lőtt, benn lévén Generális Uraimék 
conferentiáján, mihelyt onnan kijött, mindjárt lobonczczá lőtt. 
Ide által is az mi sánczunkat lövi onnand az hegyrűl az 
német, sőt ma pumát is vetett messziről : de be nem jött, az 
Duna innenső partján belől esvén, közel. — Valamit tehetse- 
gemmel felértem, mindeneket eddig elkövettem, az utolsó sáncz- 
ban is egyaránt feljártam s járok is, míg erőm lészen. Tudja 
Isten, tegnap mind túl s mind innend pattantyúsokat, tiszteket 
s közvitézlő rendet is mind praemiáltam, valakik magokat jól 
viselték, magam pénzt adtam nekik, animáltam, — bizony 
lelőttem is egynehány rendben az battériákban németeket s 
egynehányszor kilődeztettem az sánczásókat Három étszaka 
már az fejemet le nem tettem, gyalog futok magam minden- 
felé, mert egy ember sincs mellettem most az ki segítene, noha 
elegen járnak vala ezelőtt. 

Az hídnak még eddig nem árthatott az ellenség ; ma 16 
sajka, hét öreg hajó is lejött épen ide az hajlásra. Az mint 
masérolt fel az táborhelyre, lehetett hét vagy nyolczszáz az 
infanteriája. 

Én nem tudom, mit gyalázatoskodnak ; kesereg az lélek 
bennem, ki ezeket az consequentiákat így megmondottam az 
általköltözéskor. Sok emberekben csalatkoztam meg, kiknek is 
mondottam szemében : miért változott fel a te orczád ? — En 
az míg magamat birom, nemcsak hazámért, de Nagyságodért 
bizony életemet letenni is kész vagyok ; mondják meg mások 
is, mit cselekszem. 200 

De ha Nagyságod kegyeimessen most hamar nem pro- 
videál de mediis succursus : az mi operátiónk, félő, liazánkDak 
nem várt veszedelmét causálja. Sokat nem írok, szólni tudok 
Nagyságod méltósága előtt, de szólni fognak mások. En penig 
valamíg élek, állhatatossan leszek 

Nagyságodnak, Kegyelmes Uramnak, 
Imsós, 21. Juny 1705. 

alázatos engedelmes szolgája 
Csajági János m, k. 

(Eredeti s. k. levél, gyűjteményemben.) 

146. 

fícUepront János ezredes, a fejedelemnek. 

Méltóságos Fejedelem ! 

Nagy jó Kegyelmes Uram ! 

Sub dato 4. nékem exarált kegyelmes parancsolatját alá- 
zatossan vettem Fejedelemségednek az idevaló hirek iránt 
Harmad nap előtt megírtam Esterházy Dániel Uramnak 5 
Ngának. hogy a portám meghozta, hogy az német Bottyán-vá- 
rdhfd felment az sajkákkal együtt, az Tárban hagyván ennyi- 
hány németet az építteti ; *) az tombászokat, szálokat mind 
megégettette. Az iunentsó sánczot (imsódi sáncz) az hajdúim 
logelószer úgy iuformáltat hogy elterítették : de ma egy 15- 
badii,^urTom portáról meirgTüTén. referálja, hogy felül valami 
koTes>et ngyüu elkotortak és az árka teli van vízzel ; annak- 
oV^trt* Ftjt\ltíemséi:ed panincsolatja szerint egészlen levo- 

\ív>>t rjí\:\v:. C*t scrt* Eszt^k tájáról fel az Dunán, mir 
R*:r;%^\sk ey^erTí^e >.^:;ii:»k. mi'jdenütt titkon az hajdúsággal 
k:s:vu":? r: : vV. mvc í^v^liun St m srállott ki az innentsó földre. 
>,\;a- \>\s.r .ki^t tisr nt:.:;r.:Ar.k az saikáktúl közzűlök. — Ma 
í\v< :>>-/. a,- o-.v-^si 5:!irk:»ri tniWrek ollyan hírt hoztak, hogy 
V ;vv>>: fc :.:,:: .-^I kit r-r rácj htTenit'- Bácskaságrúl penig a 

*' ^ vv-Tfc^ -tc.^>w--t )k ^ V vSul; kuraci t.«r»f£r magm után a híddal \ ^ .* ^ » 201 melly embereim gyüttek, azok semmi gyülokezetit Bácskaság- 
ban az ráczoknak nem hallották. Azonban mindenfelé Ngod pa- 
mncsolatja szerint vigyázassál vagyok mind portákkal s mind 
kémekkel. Ajánlván magamat alázatossan Fejedelemséged gra- 
tiájában, miaradok 

Fejedele mségednek 

mint nagy Kegyelmes Uramnak 

Dátum Kalocsa, die 6. July 1705. 

alázatos szolgája 
Hellepront János m. fc. 

KiviÜ : Rákóczi czimzete. 

(Eredeü levél gyűjteményemben. Tűzta oldalán a fejedelemnek Ráday 
kezével Írott fogalmazata van >Vácznál, 11. JvXjj 1705. * kelettel Bercsé- 
nyihez, melyben a főtábornok utasitt-atik. hogy >az Esztergomhúí igaz 
magyarságoktúl viseltetvén, hűségünkre kyött« vitézIG rend házok népe s 
cselédjek eltartásáról, a megküldött specificatió szerint, az odafel való 
vármegyékben gondoskodjék. — Ez nyilván Bottyán és Zsámboky kéré- 
sére történt : mert földieiket ök hívogatták ki.) 

147. 

//. Rákóczi Ferencz fejedelem Bottyán János tábornoknak 
adományozza Szent-Péter és Madár Komárom vármegyei falu- 
kat 8 az érsek-újvári gr. Serényi-féle felházat. 

Anno 1705. 21. July, in Castris ad Mocsonok 

p s i t i s. 

Tek. Nzetes Bottyán János Generális-Strázsamester 
Uraak conferált jószágokrúl való Collationalis. 

Fejedelem Felső- Vadászi Bákóczi Ferencz, etc. Adjuk 
tudtára a kiknek illik, hogy mi, kegyelmes tekintetben vévén 
T. Nzetes Bottyán János Generális-Főstrázsamesterünk hazánk 
s nemzetünk szolgalatjában eddig is az üdőhöz és alkalmatos- 
ságokhoz képest valósággal megbizonyított sokszori dicséretes 
magaviselését, — mellyet hogy tovább is a Magyar Nemzet 
mostani közügyéhez való szíves szeretetibűl állhatatosan és 
minden készséggel fogna nyilvánvalóvá tenni, bizonyosan re- 
mélvén: erre nézve Nemes Komárom Vármegyében, ugyan 
Komárom várához tartozandó Szent-Péter nevű falut és Ma- j •-íll-> dart. a uiflviiek ejrv részét a kciuárumi jezrsuiták, másikat vala- 
mely rácz, harmadikat iH?üig ugyan komáromi labancz Hajnal 
Márton bírt. — nemkülönben ezeken kívül Ersek-Uj várban 
a ieli>ö-kapmiál balkéz felGl egy romlott és mostan pusztán 
álló felliázat, a mely hajdan Serényi-familiáé volt és azután 
német eommendáns lakott benne, hogyha eddig másnak nem 
conferáltiitott, avagy az ottvaló Kapitány i'esidentiájára ueni 
resol váltatott, mindezeknek igazságosan és eleitül fogva való 
appertinentiáival együtt adtuk, engedtük és conferáltuk, amint- 
hogy adjuk, engedjük megírt G^nerális-Strázsamesterünknek 
kegyelmesen e Collatiónk erejéveL ad ulteriorem Begní díspo- 
sitionem. 

(Eredeti fo^íilmarat , Kákóczi udvari caucelláriájának 1705 — 1709-iki 
kiadványi jegjzőküny vél>en. Nemzeti Műzenm. 6. «/c#r«>KÍi:-gyűjteméDJ.) 

148. 

Botff/'hi a fejeddé m nek, 

Méltósáíios Feiedelem ! 

Nékem KeíTvelmes Uram ! 

Ezen szempillantásba vettem az aláküldött katonáímtúl 
ezen Ordé^di TTram levelét, mellyet inclndálván, Fejedelemsé- 
siednek sietséizael trausmittálom. Az melv katonáim szüntín 
akkor értek oda, mikor már megtért az német, és szemekkel 
néztek reá az ellenségre, hogy ment, — de ok annyinak nem 
mondják hogy voltak volna, hanem nyolcz kométájokat mond- 
ják hogy Tolt mindenestül az németnek, — rácz penig volt 
lovas, sTvaloü, ezeriír való, Esrv német szökött ki közűlök, az 
kit — nem kétlem — rüviduap elküldi Fejedelemségednek 
Ordódi Uram, ki is űüv ívferálja, az mint katonáim tűle hal- 
lották, hoíiv nem volt tól»b->zámú az német 

Ezzel Isten tartsa FejcHlelemségedet nemzetünk s ha- 
zánk szerencséjére. — Dátum ad Csenke, 31. July circa mé- 
diám noctis, 1705. 

Fej odoleni ^é ixeiiuok 

alázalo> szolgája 
Botiy^H János, m. k. 
203 

Külczim : Méltóságos Választott Erdélyi Ft\j edelem 
Fölső- Vadászi Rákóczi Fereiicz nékem Kegyelmes Urammik 
Fejedelemségének (Titulus, pleno liouore) sietséggel iram. 

Ibi— ubi. R H. 

Mellékletek : 

I. 

Alázatos szolgálatomat ajánlom 

Nagyságodnak. 

Két rendbéli Nagyságod úri levelét vöttem, egyiket teg- 
nap, úgy hogy 28. hujus estve tíz óra tájban, — azonnan (így) 
aiTa való nézve semmi remora nélkül stafétát ugyan étszakán 
expediáltam Méltóságos Grenerális Barkóczi Ferencz Uram o 
Nagysága után; ugyan mással Szabó Máté Uram ezerének 
orderit küldettem Bezerédj Imre Uramnak, minthogy közöl 
Püspök-Hatvanánál voltának, hogy térjenek meg pro conjun- 
ctione, és az ellenséget praeveniálván, elébb reája üssenek. Dé 
5 Kegyelme tévén difficultást, hogy Tamás benne, — vissza 
nem tért, hanem kívánja Nagyságoddal conjungálni magát. 
Diák Ferencz Uramnak és nak, *) Heves, Pest vár- 
megyének és currentaliter ugyanazon órában paraszt-várme- 
gyének tudtára adtam, hogy minden háztúl külemb kenyérrel 
ma déUg legyen Valkónál és egyezzík velem, — de semmisem 
lőtt belőle. 

Kleklisperg in totó plus minus némettel 1000, ráczczal 
1500 kigyövín ma korán reggel, Csabához szállott vala ; én 
ugyan az mennyivel vagyok, — úgy hogy 100. hajdúval és 200. 
Kundelfinger Uram katonáival, — minthogy semmi segítségem 
nem gyütt, resistáltam volna: de nem vötte felém az útját, 
hanem Mende völgyén, Szecsöt és Szent-Márton-Kátát meg- 
csapta, azoknak egész marhájokat elhajtotta, szecsei bírót 
agyonlőtte és hét szegín embert megölte, nímellikét megvag- 
dalta, kókai páteren három sebet ejtett, — de ott több kárt 
nem tett. — Azon kevés níppel mire mehetek? elválik; de 
hogy az ellenség erős vala és csoportossan tartá magát, sem- 
mitsem tehettem uekie, — most is mind utánna vannak, enni- 
hány felé küldtem az katonáimat. Estve hat óra tájban vissza* 

*) Olvashatlan uév. 202 

dart, a melynek egy részét a kcinárümi jezsuiták, másikat Tala- 
mely rácz, harmadikat penig ugyan komáromi labancz Hajnal 
Márton bírt, — nemkülönben ezeken kívül Ersek-Ujvárbaü 
a lelsö-kapunál balkéz felől egy romlott és most^iu pusztán 
álló felházat, a mely hajdan Serényi-familiáé volt és azután 
német commendáns lakott benne, hogyha eddig másnak nem 
conferáltíitott, avagy az ottvaló Kapitány residentiájára nem 
resolváltatott, mindezeknek igazságosan és eleitQl fogva valo 
appertinentiáival együtt adtuk, engedtük és conferáltuk, amint- 
hogy adjuk, engedjük megírt Generális-Strázsamesterünknek 
kegyelmesen e Collatiónk erejével, ad ulteriorem Regni dispo- 
sitionem. 

(Eredeti fogalmazat , Rákóczi udvari cancelláriájának 1705 — llvS-iki 
kiadványi jegyzökönyvében. Nemzeti Múzeum, b, Jeszendk-gyűjtemény.) 

148. ' 

. Bottyán a fejedelemnek. 

Méltóságos Fejedelem ! 

Nékem Kegyelmes Uram ! 

Ezen szempillantásba vettem az aláküldött katonáimtól 
ezen Ordódi Uram levelét, mellyet includálván, Fejedelemsé- 
gednek sietséggel transmittálom. Az mely katonáim szüntín 
akkor értek oda, mikor már megtért az német, és szemekkd 
néztek reá az ellenségre, hogy ment, — de ők annyinak nea 
mondják hogy voltak volna, hanem nyolcz kométájokat mond 
ják hogy volt mindenestül az németnek, — rácz penig vol* . 
lovas, gyalog, ezerig való. Egy német szökött ki közűlök, a 
kit — nem kétlem — rövidnap elküldi Fejedelemségednél , 
Ordódi Uram, ki is úgy referálja, az mint katonáim tűle ha^ 
lották, hogy nem volt több-számú az német. 

Ezzel Isten tartsa Fejedelemségedet nemzetünk s hl 
zánk szerencséjére. — Dátum ad Csenke, 31. July circa itt 
diám uoctis, 1705. 

Fejedelemségednek 

alázatos szolgája a .,^ 

Bottyán János, m. k. . ^. . -• I', -V_l»._ !;->:._ r- 204 ment, de nem tudhatom : bement-é (Pestre) vagy sem ? És igy 
Szent-Lászlóra szállottam, igyenes űtja lévén Hatvan felé. tartráii 
attál, hogy ezen új irruptiót teszen. Hatvan táján az minemű 
népet esszeszedhettem, táborban őket e táján tartván könnyű 
lovasat, úgy hogy víkony erővel vagyok ; ez az föld penig víko- 
nyan insurgál. Én mindenben miben liszek alkalmatos, — 
erőmmel, eszemmel kész vagyok fáradoznom. Dátum in Szent- 
László, die 29. July, hóra 11. nocturna, 1705. 

Nagyságodnak 

alázatos köteles szolgája 

Ordódi Gry'árgy, m. k. 

n. 

Annol705die 17. July német táborrúl szökött 

németnek examenje. Kérdés. 

1. Kinek hijják és hová 
való? 

2. Ki regementjébül ? 

3. Honnét és miért szö- 
kett el ? 4. Mikor és hogy szökett el ? 5. Mennyi német vagyis Felelet. 

1 . Plachowszky Mihál ; Kra- 
kó tájárúi való, lengyel nemes 
ember. 

2. Tís (Tige) regementibul 
való. 

3. Nagy-Magyam&I levő né- 
met táborrúl, azért, hogy ital- 
közben öszveveszvén társával, 
duellumban megölte volna. 

4. Elmúlt szombaton 12. 
óra tájban, elaluván az strá- 
zsa, az arestumbúl kiszökvén, 
az táborbúi is kilopta magát 

5. Vannak circiter tizenöt- másféle nép lehete azon tá- ezerén, az Iák kőzett circiter borban ? 

6, Hány és micsoda regi- háromszáz magyar vagyon. 
6. Tizenhárom regiment, ki- mentek lehetnek megirtt tá- ket ez szerint nevez : Groncz- l)orban ? féld, Herbevüle, Latúr, vasa- 
sok ; Schlick, bavariai, Kracz, 
dragonyosok ; Darmstadt, Eú- 
zányi, Hoffkirchen, rajterek; 205 Kérdés. 7. Micsoda szándékkal van- 
nak? 8. Várnak több segítséget ? 
kiket és honnat ? 9. Van-é munitiójok? Felelet. 
Tis, Szalm, Hajszter, Firmán 
(Vinnond) gyalogok. 

7. Nagy - Magyarnál hidat 
vetettek; más hidjok is készen 
lévén szekereken, — azt hol 
akarják csinálni? nem tud- 
hatja, de szándékjok Érsek- 
Újvárhoz vagyon. 

8. Régen hallatik, hogy dá- 
nusok jönnének; de viszont 
oUyat is rebesgetnek, hogy 
visszatértek volna, — kiket 
hatezernek mondottak. 

9. Az midőn eljött volt, 
nem volt több nyolcz taraczk- 
nál; de hallotta, hogy har- 
mincz félkartunos ágyút hoz- 
tak volna Pozsomban, — az 
mint is 1-mo egy nappal har- 
mincz pattyantús (így) ment 
volna érettek ; (2-do) hallotta 
azt is, hogy ötvenig való paty- 
tyantúst vártak volna Bécsbűi 
e napokban. 

10. Samarja tájíkán gyalog 
circiter ötszáz, azonkívül há- 
romezerig való Komárom tá- 
jíkán vagyon, az ki az Dunán 
hidat akar építeni ; ezek pedig 
felölírtt regementekbfil com- 
mendírozva vannak. 

(Mindkét levél eredetije a Bákóczi-Aspremont-ErdCdy-levóItárban, vasi 

Yurösvárott létezik. A tábornokénak csak aláírása, a dandárnoké pedig 

egészen sajátkezű. A mellékelt vallatás is ugyanott.) 10. Van-é valahol másutt 
commendírozva hada megírtt 
commendánsnak ? Bottyán a fejedelemnek. 

Ajánlom alázatoíi szolgálatomat 

Fejedelemségednelí. 

Isti?n snk szerencsés jókkal áldja meg Fejadelemsége<lpl. 
— M;'ir két reudbeli levelet alázatossan irúm Fejedelemségt^- 
nok, <íg)-ikí're sem vehetem Fejedelemséged TálaszAt, még tti 
i-endbí'li követem is oda vagyon ; kérem azért alázatossan Fo- 
jedelomsf'gedet ; az megírtt dolgokrúl engem mermélhamanibb 
informáliH méltóztassék, tudhassam, mihez kelletik accomn- 
di'ilnom m:iL','tmat? 

E^.eii lírában érkezínek bizonyos kémjeim, az &-ba<UÍ 
bírónak kövi'tivel együtt, az mely bírónak írtam vala, hogj 
megvizsgiiltiitván az Budához gyülekezett labanczs^nak ere- 
jit. azonnal engem tudósétson felöle; az ki is három darab 
marhát propter formám duntasat általküldrén, mindenképpen 
megkémlel ti'ttp azon tábort, referálván, hogy a minémő némei- 
ség gyülekezett volt oda : még ekkoráig által nem gyött u 
Duuán, iiz ki is tizenhárom kométi'tbúl álló, és némely kométa 
alatt 50— fiu. circiter, plures — pauciores feg)TerviseIők. ráfi 
és magynv-líibauczon kívíil, Nádasdi Tamás pediglen Eszter- 
gámhoz, Liiinan ali'il, háromszáz dragonyossal érkezett, az ki i^ 
tegnap déhi!:'in ide általköltezni igyekezett: de kémjeimáltai 
az dologiul iiiform áltatván és azonnal három sereg katonái 
eleiben voiul.lvén, — azonnal visszaczafolt sietséggel miml'^ 
nestül azon iirin<>tség. Egygyel-mással hatszázig lehetnek Esz- 
tergámnál. 

Úgy i II lormál tatom tovább is, bogy barminczkét gya!".' 
Tata vár;'(li;in és nyolczvan lovas városban érkezett volna is- 
labounat, — mivel az én hajdúim épi»en az városban becsaptat 
e napokban. Dunántúl gyalogság és lovasság alkalmas vaaroii. 
az ki is elóirséges operatiókat tészen, ide s tova az falutn 
nyargalvMii > s az tol s alá való útakia szorgalmatosain Vi- 
gyázván, úgy annyira, hogy se szárazon majd két mértföldnyii^. 
se pediglen ;iz vízen semminémő labancz szabadon nem járh.iL 

Ez étszak.i Esztergám előtt ide Dunán által lévő sam"- 207 

kat, az kik is eleitttl fogvást ártalmunkra voltak, levonyatom 
Isten segétsége által. 

Monastelli és Mindszenti Farkas vagy hatszáz lovas 
ráczsággal Pesten vagyon és futrázsit Dunán innen hord, né- 
met pedig ötszázig való reggel, estve, — étszakára pediglen 
vissza szokott járni. 

Szzel kévánom, édes Hazánk s Nemzetünk javára tartsa 
és éltesse Isten sokáig Fejedelemségedet, és maradok 

Fejedelemségednek, mint Kegyelmes Uramnak, 

Dátum ex Castris ad veterem 
Arcem Csenke nominatam situatis, méltatlan s alázatos 
die 1. Mensis Augusti Anno 1705. szolgája 

Bottyán János m. k. 

Külczím: Méltóságos Erdélyi Fejedelem Fölső- Vadászi 
Bákóczi Ferencz Kegyelmes Uramnak ö Fejedelemségének, 
nékem mindenkoron Kegyelmes Uramnak alázatossan iram. 

Ibi-ubi. P. H. 

(Eredetije a Rákóczi-Aipremont-Erdödy-levéltárban Vörösvártt. Csak alá- 
írása sajátkezű.) 

150. 
Bottyán Károlyi Sándornak. 

Isten áldja meg Nagyságodat ! 

Akarám Ngodnak tudtára adnom, hogy szintén ezen 
órában jött meg azon portám, melyet tegnap estve küldöttem 
Párkányhoz ; kik azt referálják, hogy midőn az hajnalcsillag 
följött volna : szintén akkor érkeztek Esztergámhoz az hídha- 
jók négy sajkával együtt, és Esztergámon alól megszállottak, 
onnét megint nappal, mintegy nyolcz óra tájban megindultak 
alá Buda felé ; azon portás katonáim reá néztek valamíg igye- 
nesen mentek a Duna-hosszatt^ és egy hajó sem maradt ott, — 
mind elvitték. A tábor penig mintegy fertály mérföldre Esz- 
tergámhoz, keresztül az Strázsahegynek szállott Merre fog 
menni ? Holnap tudósítani fogom Ngodat 

Egyéb puskapor itt nincsen, hanem az kit ma hoztak, 
az ágyúporon kívül, kinek íme felét elküldöttem, és egy láda 
golyóbist. ^ A (:>ödén hada erővei uéki ment a tiararanak. ítenld meg 
nem állítbatta, se nem téríthette, mivel a kapitányjok bátra 
mafadván, nem tartóztathatta. Azért azon gyalog-tiszteket mind 
ai'estáltassa Ngod és büntesse. Kérem Ngodat szeretettel, azon 
emberséges embert kUldje vissza: még ma megmiistrálhatja az 
hadát, — holnap mindjárt visszakésértetem. Azon Gödén haj- 
dúi Kéménden kamaráknak neki esvén : egy szegény asszon 
küüjürögvén, tartotta az ajtót, — általlötték a kezét ; kamará- 
kat, házakat, pallásokat loltórtek, dúltak. Síi-va e végett futott 
hozzám a népség. Valami kaIu{)OS tiszt van kőztök : a fogi-t 
tudni, ki lőtte áltaJ az asszony kezét? Az Ittenéri i» kérem : 
ne szenvedje Ngod, mtri ha megbünteti, — az Isten ia megáldja 
Ngod'it. Quia boms nocet: quisquis pepercerit malis, etc. 
Iteratii is alázatosan kérem Ngodat, kaldje el azon comissá- 
riiist, — In reliquo éltesse Isten Ngodat 

JXitum ad Kéménd, 3. Augusti 1705. 
Nagyságodnak 

mindenkor köteles szolgája 
Bottyán János m. k. 

Kiilczím : Méltóságos Fö - Generális Károlyi Sándor 
Uramnak ö Nagyságának böcsfilettel iram. Ibi ubi. P. H. 
(Kr''ilHlij<^ n er. Károlji-levél tárban Budapesten. Csnlc aláirám ssjátk«iü > 

151. 
Bottyán Károlyinak. 
Ajánlom Nagyságodnak kész köteles szolgálatomat Vet- 
tem az Ngod levelét, melyben mit parancsoljon, voltaképpen 
értem ; én ugyan az Ngod parancsolatja szerint az hova kí- 
vánja, örömöst compareálnék i de Méltóságos Fejedelem Urnnk 
axt írja, hogy mindaddig helyben legyek, míg ö Fejedelemségí' 
újabb parancsolatját nem végzem. Más az, hogy itt feles hajdfi 
és katonaság volt mellettem, kinek nagyobb részét ide a tova 
az Dunáutúl eltüldöztem ; Szekeres Uram és FördÖs Jlibál 
l'raimék is szintén most költöztek által, mivel az mely némcl 
Es»;t«rgam előtt volt hatszáz^ való: az Dunántúl való knni- 
i'Kok utíin indult, kik Grácz és Sopron táján sok károkat lel- 
tek, nmst penig az Balaton mellé tértek. Említett Szekcro 209 

Kapitány Uramat és Fördős Mihály Hadnagyot azoknak segét- 
ségekre küldöttem : mert az elmúlt étszaka jöttek által hozzám 
mintegy kilenczen, kik még Ngodtul maradtak el. Bezerédi 
Imre Kapitány Uramnak is három compániát magam regi- 
mentembűl küldöttem Szili Györgygyei, Szálkai Dömötörrel 
és SzentrPáli Hadnagy Uraimékkal segétségre, — kik mai na- 
pig is oda vannak. Mi itt szabad passuson vagyunk, azt is kell 
oltalmazni, hogy az kiket általküldöttem, oda ne rekedjenek. 
Hanem ha azoknak hallhatja híreket : parancsolja Ngod, hogy 
menjenek Ngod mellé, — az derekas három compánia. 

Itt se az Dunán, se szárazon két-három mérföldig az 
lahanczok nem lehettek tfilönk föl s alá járni. 

Kérem az iránt Ngod ne nehezteljen reám, hanem írjon 
Kegyelmes Urunknak az iránt; ha ő Fejedelemsége paran- 
csolja : örömest elmegyek Ngod mellé. — Ezzel Isten tartsa 
Ngodat jó egészségben. 

Dátum Csenkevár, 4. Aiigusti 1705. 

Maradok Ngodnak 

alázatos szolgája 

Bottyán János m. k. 

Külczim: Tekéntetes Nagyságos Károlyi Sándor Fő- 
Generális Úrnak, nékem bizodalmas nagy jó Uramnak ö Nagy- 
ságának alázatosan iram. Hatvan, vei ubi. P. H. 

A másik oldalon : Falusi bírák sietséggel küldjék fejek 
vesztése alatt kézhez. Börzsöni bíró küldje Nógrádra, onnét 
Hatvan felé sietséggel vigyék. 

Bottyán János m. k. 

(Eredetije, sajátkezűleg aláírva, a gr. Károlyi-család levéltárában.) 

152. 

Gl'óckelsherg cs. altábornagy nyílt-levele. 

Az mostani zűrzavar által minemű veszedelmekre és 
utolsó pusztulásokra jutott légyen ezen Magyarország : maga 
Kglmetek tapasztalhatóképpen megszemlélheti és látja is. Es 
jóllehet ez illyen romlásban Kglmes Urunknak o Felséginek 
semmi gyönyörködése nincsen, úgy engemet is mellettem lévő 

II. KákócKÍ Fereiicz levéltára. Elsü oszt. Had- ús belügy, IX. köt. 14 hjukkkal nem a Yégre bocsátott, hogy én az országot nagjobb- 
nagyobb veszedelemre éti pusztulásra hozzam, arragy Vak-Boli/- 
lyánnak balhatatlaQ tyraanusságát s kegyetlenségit elkÖTessem; 
látváu mindazonáltal mindenfelfil az megátalkodott fejeknek 
iatenteleüsógit : kénteleuéttettem a minapában azon commendé- 
rozott seregek ált-al az legközelebb való vakmerő helységekeo 
példát !itatuálni én az által Kglmeteket is a többi között niag.i 
felkent, koronás királyának Lűségire megintenem. Mivel pediv' 
ekkoráig való várakozásomra egyetlenegy emberit sem láttam 
ahhoz kóppest ezen Írásom által akarám Kglteknek értísín' 
adnom és atyai s keresztényi módon megintenem, hogy val;i- 
mely Iieijség mátúl Ibgvást legfeljebb iiegycdnapig maga em- 
bereit ide hozzám nem küldi, — az olyanokkal valamint mci:- 
esküdt ellenséggel fogok bánni, népit kicsinytől fogva nagvi; 
eltörlöm, mezei gabonáját, lakóhelyit eligettetem, marháját &* 
minden jószágát elpraedáltatom. Ellenben, valamely bely ma- 
gát bejelenti : sem életiben, sem jószágában nem lészen legkís- 
sebbik ki'tra, hanem bízvást maga házához száJljon és mezei 
munkájából lásson békével. A minthogy a minaji is valami- 
nemfl kára esett a szecsöi templomnak és plebánusnak : uem- 
osak mindenekről eleget teszek, hanem valakik azt elkövették. 
halálos büntetéssel megbüntetem. Hogy pedig a kuniczok 
részéről is a helyeknek semmi bánb'isa ne légyen : annak sem 
vagyok ellene, hogy a mivel adóztak eddig Rákóczy részére. 
szabadossan oda is bóduljanak. Ezt hozván magával Kegyel- 
mes Urunk ö Felsége parancsolatja. Költ Pest mellett lévó 
táboromban, 4 Augusti 1705. 
Kegyelmes Urunk 6 Felsége 
Hadi-M.ii-eschallnsának Locum- 

tenense és Obristerje : 

P. H. J. Diirich de Glockelsberg. m. p. 

Kiilczím : Jász-herényi, félszarúi, árokszállási, apátU és 
több jászságbéli bíráknak, esküdteknek és lakosoknak közön- 
ségessen adassék. 

Cito, cito, citiuB, citius, citissime, citíssime. 

.W.uL-ffl;:!. Károh/i S<indor le:nr,h.ív.ii : »E/en kivíil 
I -. húrom liiK-diáltatott : e<jij csabai, péczeli, gombai, üllői, uiouori, l . 211 

pándi, sági, bicskei, szecsei, süli, úri, kókai, dányi, valkói, szeut^ 
lá^zlói, turai, baghi, aszódi, gödölyéi, hévízi falukra, kik mind 
paszták, (azaz, hogy a lakosság elmenek&lt belölök, a néme- 
tek elül;) másik zsámboki, tót-almási, szent-lörincz-kátai, nagy- 
kátai és szent-márton-kátaiaknak, — ezek is mind puszták ; 
S-dik : ócsai, szent-miklósi, szabadszállási, fülepszállási és k&« 
noknak, — mind puszták. « 

(Eredeti, Glöckelsberg^ által s. k. aláirt ós czimerpecsétével megpecsételt 
példány, gyűjteményemben. Nyilván Károlyi karuczai fogták fel, a többi 

három példánynyal egyetemben.) 

153. 

Bottyán Károlyinak. 

Nagyságodnak mint nagy jó Uramnak 
ajánlom kész köteles szolgálatomat 

Nagy böcsülettel vettem az Ngod levelét, melyben mit 
írjon, értettem. — Panaszolkodik Ngod, hogy nékem három 
Tagy négy rendbéli leveleket küldött légyen, és hogy egyikre 
sem vehetett választót ; de, Isten úgy áldjen meg, hogy mihelt 
kezemhez vettem és elolvastam, azontúl mindenikre adtam 
választ, falusiaknak fejekre s életekre megparancsolván : vigyék 
éjjel-nappal Ngod után ; — és íme, ez mostanira is irok. 

En örömest az Ngod parancsolatjára az mellettem lévő 
corpussal compareálnék : de nem merem ezt a földet Kegyel- 
mes Urunk 6 Fejedelemsége híre nélkül úgy hagyni, — mivel 
ö Fejedelemsége minap küldött kegyelmes parancsolatja azt 
tartja, hogy egy nyommá se menjek ebbül az helybül, míglen 
újabb paracsolatját nem veszem. Más az, hogy nagyobb részét 
az hajdúknak és katonaságnak általküldöztem az Dunán, szél- 
lel, — úgy annyira, hogy talán nincs több négyszáz lovasnál 
és háromszáz gyalognál mellettem. Az elmúlt étszaka meghoz- 
ták ugyan az hírit, hogy kiindult az német Pestrül Hatvan 
felé, és Palota nevű puszta falunál első státiót tartván, — nem 
tndom, tovább eddig ment-é, vagy sem? én mindazonáltal Ke- 
pyelmea Urunk parancsolatjátúl fftggök ; ha 6 Fejedelemsége 
parancsolja : örömest, jó szívvel kész leszek ezen kevés nép- 
pel Í8 éjjel-nappal sietséggel mennem, írja Ngod, hogy az t: _ ÍÍ3 

mellette léTŰk igen elszílltdtek : lám megmondottam volt Xgcd- 
Dak, hogy ölesse, r»gassa. akasztassa az hóhár-leltöket minden 
kegyelem nétkű) : mert addig uem is fogadnak szót, míg ma^'it- 
kon nem tanúinak. 

Es/tergam atöl <i. praesentis minden jószágokat eItLi.i- 
tattam ; lovaknak sokát, ökröket, teheneket, juhokat, — mé:: 
az sörtt'-seket is mind elhajtották, eiiész az kapuig. Talamii 
találtak. Igvíuiazon nap küldöttem Szekeres IstTán tíbers- 
Iiaidinont l'ramat mintegy kétszázad magával Gy6r íelé. — 
De caetcn> kívánom, találja vz letelem Ngodat jó egésiségbeu. 
Dátum iu Earva. T. Aiipusti 17'iri. 

NagAs;'igodnnk alázatos szolgája 

Lhjttydn Jiinot, dl k. 

Külc^im : Tekéutetes és Nagyságos Károlj/Í S<iiid'T. 
Méltitsi^gos Fejedelem Felsó- Vadászi BAkóczí Ferencz Kí^ 
gyelmes Urunk ő Fejedelemsége egyik Fö-Generálisúoak, ne- 
kem nagy jó Uramnak ö Xgáuak. HatTan, vei abL P. B. 

A niátik oldalon : Falusi bírák ! ezen levelemet éjjel- 
nappal vigyétek sietséggel, — életetek, fejetek vesztése alatt 
Hattau felé, tienfr-ítií Botti/án János, m. í. 

(Eredeiijf n gr. Károlyi. le vélUrliftn,) 

1,Í4. 
liollifón Kdroiifinak. 
Aji'inlom kötelességgel való szolgálatomat Ngodnat. 
Isten minden szerencsés sok jókkal áldja meg Ngodat. Tévén 
Méltóságoj: Fejedelem Kegyelmes Urunk orderjét. ezen órában 
hadakkal együtt Újvár felé indulok, — mivel a német Gutá- 
nál hidat csinálván : nem tudat ik, hová szándékozik? Kérciu 
azért Ngodat, mennél jobban vigyáztasson ezen Dnnán in- 
nend lévő tartományra. — 1\ mint nem is kétlem, hogy az iránt 
expressus ptista által nem vt-fte volna awagy fogja venni Kt- 
[jyelme?; Urunk orderét. — Ezzel maradok 

Nagyságodnak mint mi^'v jó Uramnak 
Dátum ex Cfistris ad Cscnkc köteles szolgája 

metatis. á2. Augusti 17".-,. Boft^án Jdnot, m. k. 213 

Killczim : Méltóságos Fö-Generális Károlyi Sándor, 
ónnekcm nagy jó Uramnak ö Nagyságának sietséggel iráni. 

Ibi-ubi. P.H. 

(Eredetije a gr. Károlyi-levéltárban.) 

155. 

Baranyiuf Ferencz ezredes a fejedelemnek. 

Méltóságos Fejedelem ! 
Jó Kegyelmes Uram ! 

Mlgod parancsolatja szerint, Méltóságos Generális Boty- 
tyán János Uram ezeré és Géczy Gábor Uram ö Kglme ezeré 
mellett én is az én ezeremmel itt lévén, ezen elmaradott három 
compagniám is, a kik galgóczi istrázsán valának, Mlgod paran- 
csolatibúl hozzám érkeztének, c Ezen három századát is kéri 
megmastráltatni és kifizettetni, »hogy úgy de pleno ezerem 
kifizettessék. « 

Kegyelmes Uramnak alázatos 

Dátum ex Castris ad Madár legkissebbik szolgája 

positis, dje 25. Augusti 1705. Baranyay Ferencz, m. k. 

Kívül : Rákóczi czíme, Nyitra. 

(Eredeti levél, í^yűjteményemben.) 

1 5í). 
Bottyán Károlyinak. 

Isten áldja meg Nagyságodat! 

Mostanában hozták hirűl az marusiak, hogy ott Vise- 
grád és Manis táján kiszállottak volt a német hajók, mellyek 
többen voltak majd száznál. A tábor penig Vörösvár felé nyo- 
mult, — de mindenek azt referálják, hogy van közel száz sebes 
köztök, és sokan meg is holtak, kik a lövöldözésben elestek. 
Szekeres István Uram után is mentek : de azok mindenütt mel- 
lettek nyargalódván, semmitsem félnek tttlek, Győr elein Ig- 
niándnál, sót hetet levágtak a németekben s ötöt elevenen 
fogtak. 

Én innét az Duna mellé holnap bé fogok nyomulni, mi- 
vel itt semmi futrázsit nem kaphatunk. L*'?'*m i.ii;2ir»<,»5áai. ii»ir^ ui lU'r; fizt'xrényöfcg Lcizzám folyaxiio«l- 
^'lu*. !Ni!«»L inio. ictiZRírr^iíiu. — Vítnttik ü ts^írdátúl nmriiáj«.»- 
iar *jliii T'rr.ui;. kaninri viiuar. vi:''^:*r{k a ^s:*.*i liátramaradott 
~j*;z^imi tii.'iimiix. *'*- iLduü*n il.'ul t*'u liürom. ií6|[t forintot i< 
"* 'jiitai: . *ir ii*fiii*'r *joi tíC *s2*ie!*tík if oda Tátgroiij — azért 
lNiir;'*aáiJ'»L i*!rirt*-?*í**: nttír s7/i£?*.íLTetuíi táj-okat. és j«!»szágokat 
vií?fizíu*da*-sa. Íiizult xíijt hiíh tiztíuot reDdliéli ember nálam, 
"iilt iiüiiíiszíiltíiíhiik- ii'nrr luiij'iií. í lkai. szekereket és ecvébíel*:' 
j'>*i::iLxroLifcT tCuL^r: jrckC- Az^'^t c ^ ^f^cn (ntnafi íi'rem 2ia^ysd^odaK 

I>i..ríaL üc Kéiüéiii ]. Sqaí'inliris 1705. 

Xiixrvíiáirf.íáiiak 

kut-t-les s-zolgája 

l>of1tfdn Jd fi 0$^ m. k. 

P. S. Szíl^^'-Ii L«:»rT ez IrTeit-met pocsételni akartam : futa 
hozzkm egr leáiidi ic»l«li:i^«:>m.paiia5v7o]kodTán,hogT Xgod egy 
La-dnaírra Let^d maira ra] odfi érkezett tettetrén ma^t, ho?vó 
KeíTeliues Umnkifil ion. kc»csit kért és kocsit mindjárt ad- 
TáiL azt moudá : nem keU nékem kocsL hanem adjatok hét 
íoriut/jt : azok hirtelenségíiel meg nem adhatrán. — elvitték 
egrik lorát a joMwgromnak. Kérem azért is Xgodat, adassa 
vissza, és több erre a fcUdre raló szegényeknek légyen patro- 
ciniummal. 

Kulcztm: Méltósáíros Fő -Generális Károlvi Sándor 
Framiiak ö Xgának alázatossan iram. Ibi-ubi. P. H. 

(Eredetije a gr. KlárolTi-levéltárban.) 

157. 

Bottyán Rákóczinak. 

Méltóságos Fejedelem ! 
Nékem Kegyelmes Uram ! 

Vettem az Fejedelemséged kegyelmes parancsolatját 
nagy alázatossan, mellyben méltóztatik parancsolni Fejede- 
lí»niséged, hogy az mellettem lévő haddal nyomuljak Grenerális 
_ 215 

Károli Sándor Uram ö Nga után. En az szerint ezen órában 
megindulok. Kegyelmes Uram, alázatossan kÖYetem Fejede- 
lemségedet, eddig sem őriztem én két-három falut, mert sza- 
lagvárda sohasem voltam, hanem erre az egész tartományra 
vigyáztam, mivel mikor ideérkeztem : az egész Ipql, Garam- 
melléke, Esztergám eleje és nagyobb részént Újvár tája mind 
pusztán volt, sohol Szent-Péteren kívül több ép falu nem talál- 
tatott^ Én Fejedelemséged kegyes ordere szerint jártam el dol- 
ináimban, az minthogy ennyihány rendbéli parancsolatjábúl 
Fejedelemségednek megbizonyítom, hogy Fejedelemséged pa- 
rancsolatja szerint vigyáztam Komárom és Esztergám eleire, 
és itt szintén közép iránt voltam. Az minthogy ártottam is az 
ellenségnek, mellyet a túlsó fél megbizonyíthat, hogy több száz- 
nál a ki sebes és holt esett közűlök az kétszer való lövíseimmel. 
Alázatossan kérem Fejedelemségedet, hogy az regemen- 
temre való három hóbéli fizetést méltóztassék megparancsolni, 
hogy adják meg, és a mellé a mundért ; mivel úgy gondolom, 
hogy olly katonaság ez, hogy ha mellettek lehetek: az hol 
szükséges, — az jobb ezerek közül nem lesznek legutolsók. 

Az német tábor Ó-Budán alól, mindjárt Sycambriához 
szállott ; a hídnak még nem hallottam hírit, ha már csinálják-é, 
Vtigy sem? 

Én itt Esztergám elein az regementembűi két compániát 
vígyázásra hagyok : mert mihelyen innét kiindulok, — ezek a 
faluk mindjárt megfutamodnak, mivel német és ráczság mara- 
dott Esztergámnál. 

Ezek után tartsa és éltesse Isten Fejedelemségedet so- 
káig szerencséssen, szíbűl kívánom. 

Költ kéméndi táborban, 2. 7-bris 1705. 

Fejedelemségednek 

alázatos és engedelmes szolgája 

BoHiián János m. k. 

Külczim : Méltóságos Választott Erdélyi Fejedelem 
Felső- Vadászi Rákóczi Ferencz, bizodalmas nagy jó Kegyel- 
löes Uramnak 6 Fejedelemségének. 

Nitriae. P. H. 

^Eredetije, sajátkezű aláírással, a budai kir. kamarai levéltár Munkács- 
ról odakerült rendezetlen részében.) 216 158. 
Károlyi Bottyánnak. 

Ajáulom szolgálatomat Kegyelmednek. 

Kglmed leveleit és hírekrül való tudósításit kedvesen 
vettem. Immár az német Budához érkezett, az hidat is kemé- 
nyen kötteti ; ha az szél nem impediálta volna, kész is Tolna. 

Kglmed panaszait eléggé exquirálom : de sohol nyomá- 
ban nem igazodhatni, hadnagyaim penig ki-ki serege előtt volt 
recognoscálhatom ; hanemha indulásom örvével más katona 
követte volna el. Az szekereket penig nagy igygyel-bajjal vált- 
ván fel, elbocsátottam mai napon, — más dologban is kívánván 
Kglmednek szolgálnom. Maradok 

Kglmednek 

Gíita, die 2. 7-bris 1705. 

jóakarója 
Károlyi Sándor m. A*. 

Külczlm : Tekintetes Nemzetes Bottyán János, Kegyel- 
mes Urunk Generálisának, jóakaró Uramnak 6 Kglmének. 
Kéménd. P. H. Cito, cito, cito, 

citius, citius, citius. 

(Sajátkezúleg irt eredeti levél, gyűjteményemben.) 

159. 
Bottyán Károlyinak. 

Isten áldja meg Nagyságodat ! 

En mostanában vettem az Méltóságos Fejedelem orderét 
az iránt, hogy Ngod után indulván, hovahamarébb megegyezzek 
Ngoddal. Azért már ma rendben hozván itt a dolgot, utánna 
Ngodnak holnap idej én-korán megindulok, és azon leszek, 
hogy harmadnap megegyezzek Ngoddal, — mindaddig is sie- 
tek, míg bé nem érem Ngodat. Hanem azon kérem Ngodat, 
hogy az ott körülbelöl levő hadakat hovahamarébb szedje addig 
össze Ngod. 

Ugy értettem, hogy a német tábor O-Budához szállott 
volna ; még a hídnak semmi csináltatása nem hallatik. Egyéb 217 

új hírek mostau itt nem folynak. — In reliquo kivánom, éltesse 
Isten Ngodat sokáig jó egészségben. 

Dátum kéméndi táborban, 7. 7-bris 1705. 

Nagyságodnak köteles szolgája 

Bottyán János in. k. 

Kiilczim : Méltóságos Fö-Generális Károli Sándor bizo- 
dalmas nagy jó Uramnak ö Ngának böcsűlettel írám. 

Ibi-ubi. P. H. 

(Eredetije, aajátkezűleg aláírva, a gr. Károlyi-család levéltárában ) 

160. 

Károlyi utasítása Bezerédyék számára, 

Instructio pro Generoso Emerico Bezerédi, 

Adamo Balogh de Bér et Stephano Szekeres 

Colonellis Suae Serenítatis Principális Fran- 

cisci Rákóczi de Felső-Vadász, etc. 

l-mo. Elsőben is maga két compániáját és ugyan az Hel- 
lepront ezereféle seregeket — kik már Balogh Ádám Uramnak 
assignáltattak — maga mellé Tévén Kegyelmed (Bezerédy), 
igyekezzék azon, hogy mentűlhamarébb az Dunán valahol 
általkaphasson; holott is az hajóknak túl való elrejtésével 
légyen azon, hogy titkos passussa lehessen által az Dunán, 
hacsak lehetségesnek látja. 

2-do. Altalmenetelekor mindjárást informáljon Kegyel- 
med, és admaturálja úgy útját, hogy mentülhamarább megírt 
Kapitány Uraimékkal conjungálhassa magát. 

34io, Mellyet is ha Isten szerencsésen megenged Ke- 
gyelmednek : újabb-újal)b híreknek újításával nagyobb-nagyobb 
lármákat csinálván, neveim alatt való pátensimet*) Nemes 
Vármegyéknek in universum mundum bocsássa el ; magam is 
azon igyekezem, mentűlhamarébb Kegyelmeteket secundáljam 
és vele magamat conjungáljam. *) Károlyi ezen, a Dunán túli vármegyéket fegyverre s a nevezett 
három kapitányhoz csatlakozásra szólító és saját, számos haddal leendő 
általmenetelét is ígérő nyíltlevelének (kelt ugyanott, 1705. sept. 12.) e<ry- 
l^orú mása szintén mellékelve van. 51? 4-''o. Ai'.iJiiiTt if Kí'in*ln)Ht*i t'írnnás kőzött mindenfk- 
>K«ii >••] fr^'í'iériMt'ii, íüZ C'»iLT>*-t.eiitááiiak é> eímnás nem értés- 
:»ti Vi:f»i íiiiifT;* ' •!. : La ti iDediö t^mjtore megírt Eapitánj 
I ráiáiiít't iL't-L'C drirírT.>i.t;'ii T«»]iia magokat* gyűjtse őszre, é> 
i^< ijo^'L ifL-in^éjr-^e] LuZ-jl leineiu Locr mentülhamaribb mea- 
íjt-] iiiiin"'.'"*"'' f^rj'i-t t:irá7iiiissuLi és congeraUiassoii. 

J>-^'i. MtJj-T- ] is — miTfl ezen megáltalkodott nemzet 
liiíLi átz 1^'iLijLLiLLÍ Taj'j fyO-iűr:'] ifTes^t gondol — minden tebel- 
>»''i:''Tr] ílZ'.'I: IrjTtn KeíTTt-liDtirk. LofH" Bfm az majívarnem- 
^et-t't íLgüiríiTkljii : haiíem az Lajta-mellTékét, Austríát és Bécí 

< > 

t>íi, HíJutt is la lsT<;Diiot;il»ilis«^erencséTel megáldaná: 

Mm rára. 5rin lieJxe itvm Itréii ílz rabc»k tartásának s úsr szín- 
t^n li;h.ürsáp:íS általboza tájának, — azzal magát ne terhelje : 
Laiit'm, ha ma-sTTíir ollran találkozik, akármi renden Taló, ki 
íiz haza szolgalatját amplec-tAlná, azon Kegyelmetek kapdos- 
hat és magához kapcsolhatja. 

7-7720, Sarczoltatiísotit* szegény-eml^er nyomorgatásit — 
figyis tudom — Kegyelmet-t-k eltávoztatja; mindazáltal alatta- 
Talóinak is semmi lott-képen meg ne engedje, renitensekbúi 

példát is StnatuálTáll. 

S'VO. EgyebekiK II is, Edictnmmik szerént valakik miben 
azlat általhágj:ít adatik Kegyelmet^^knek plenaria faculfcU 
azoknak bfmt élésére, — kit mása authoritásiínak megtartásá- 
val el is kövessen. 

^'YiO. Az mennvire az idő s az hadakozásnak folvasa en- 
gedi : minden mcdiinnokkal iiry ekézzék azon Kegyelmetek, hojiy 
hizonyos correspondeutiára valú alkalmatosságot szerezzen, és 
azt szüntelen folytatni el ne mulassa Kegyelmes l'runkkaL 

JO-mu. Hogyha pedig az ellenségnek ereje miá, avagy a 
fbldnépének elleiikt^zésc miá, kit nem reménlek. snly?istenti&ja 
Kegyelmeteknek nem hlietnc Dimántúl: köteleztetik és kén- 
szeríttetik Kegyelmetek, hiti, hazájához s nemzetéhez való 
kötelessége mellé valahogy s valamint általjöni egész corpus- 
sával, kiben nem is kételkedem. 

ll'Vio. Azalatt maga ezerének itten maradandó részét 
Nemzetes Vitézlő Kókai Márton Vice-Kapitányának gond- 
viselése alá bízza és assignálja. 219 _ 

12-mo. Mindeneket az ember pennára fel nem teliét s 
elméjére is — kivált jövendőket — nem vehet ; hanem azért 
adott Isten okosíságot, hogy ö szent vezérlésébül azzal élhet. 
Azért valamit Kegyelmetek egyenlő értelemmel hazánk, nem- 
zetünk s Kegyelmes Urunk szolgalatjának elömenetelire alkal- 
matossabbat felgondolhat és elkövetésére módot talál : bízat- 
tatik eddigis megtapasztolt dexteritására és industriájára, — 
kiben hogy Isten szerencsésen vezérelje, kívánom. Uatum in 
Castris ad Új-Palánk positis, 12. 7-bris 1705. 

Kegyelmes Urunk ő Nagysága 

Mezei Hadainak Generális-Marschal- 

lussa s Tiszántúl lévő Földnek Fö- 

C^mmendója : 

Károlyi Sándor m, k. 

Mivel Kegyelmes Unink ö Nagysága kegyelmes páran- 
csolatjábúl Nemzetes Vitézlő Bezerédi Imre Ezeres-Kapitány 
Uramat bizonyosszámű hadakkal előre kelletett expediálnom : 
azért ö Nagysága kegyelmes resolutiójábúl praesentibus inti- 
máltatik Nemzetes és Vitézlő Balogh Ádám és Szekeres Ist- 
ván Kapitány Uraiméknak, hogy valahol s valamennyid ma- 
gokkal lesznek, — azonnal megnevezett Kapitány Urammal 
magokat addigis, míg magam felérek, conjungálják, s ha szin- 
tén némellyek félrevonták volna is magokat: újobban gyűjtsék 
öszve s többeket is alliciálni magok mellé igyekezzenek ; az 
gyűlölséges competentiát egymás között minden módon távoz- 
tassa el Kegyelmetek, hanem szép egyességet tartván, hazánk 
s nemzetünk dolgait megnevezett Kapitány Uram által trans- 
mittált instnictióm szerént szolgáltassák, — ki is bízattatik 
dexteritásokra. Dátum in Új-Palánk, die 12. T-bris 1705. *) 

Kegyelmes Urunk ö Nagysága 
Mezei Hadainak Generális-Marschal- 
lnssa s Tiszántúl lévő Földnek Gene- 
rális Fő-Commendója : 

Károlifi Sándor m. k, 

*) Hogy ezen, a mellékelt nyiltleveleknél is használt kj-paldnki 
(Tolna m.) dátum a nagyobb hatás kedvéért (mintha t. i. a Dunán már 
maga Károlyi is által költözött volna) l''óUöil volt, s e kiadványok tulaj- 
donkép a hatvani táboron, sept, B-én keltek : világosan bizonyítja Károlyi 220 

Kívül: Instructio Generosorum Emerici Bezercdi, Ada- 
mi Balogh et Stepliani Szekeres Colonellorum. 

(Károlyi Sándor s. k. írását utánzó egykorá más. gyűjteményemben.) 

161. 

Bottyán a fejedelemnek. 

Méltóságos Fejedelem ! 
Nékem Kegyelmes Uram ! 

Tótfalusi Nagyházű János tiszttartó bizonyossan mondja, 
hogy közöttök járt Pesten innen az német tábornak, mely — 
úgy lovok, azt mint magok — igen vesznek ; s mégis Fejede- 
lemséged kétségben vészi általjövetelek felül való alázatos in- 
formatiómat, — holott Fejedelemségednek közfilök németeket 
is küldöttem rabul, pro majori rei veritate. 

Nállam is vala bizonyos posta Tótfalubúi, ki mint szem- 
mel látott dolgot beszélli, hogy Pálfi János két lovas és egy 
gyalog regementtel ment volna az veresvári úton Esztergom 
felé. En tartok, ne valamint hátunk megett általcsapó szándéka 
fog lenni. Hírlelik azt is Kegyelmes Uram, hogy az Pestnél 
fekvő németségnek teljes szándéka volna az Duna mellett alá- 
menni. Fejedelemségedet alázatossan kérem, ne legyen vétsé- 
gül ezen szóm, — de mivel tartok azon, hogy ha Ixíveheti 
magát Szakmar felé, ez öszszel ki sem jön: talám jó vohia 
az gyalogságot, melynél (= mennél) több szekérre tenni és 
azon németségen rajtamennünk. Való ugyan, Kegyelmes Uram, 
hogy azon Nagyházú János az lovas regementet is mondja, 
hogy nyolcz volna, az gyalogságot is nyolcz regimentnek 
mondja : de némely zászló alatt huszonöt, némely alatt har- 
mincz, legfeljebb ötven, — úgy hogy circiter tízezer ha fog 
lenni, nem több. 

Sándornak a hatvani táborrűl 1705. sept. 10-én d. e. 10 órakor a fejtide- 
lemhez sigátkezűleg irott s szintén birtokomban levO eredeti levelének 
e pontja : 

^Bozerédit innét maga Dunántiil való két compáuiájával és Ba- 
logh Ádám elmaradott seregével minemű instractióval, orderrel és pátcn- 
«í'kk«*l expediáltam tefjuap: Xag^'ságodnak praesentibns anne^is alán- 
tossan includálom.c 221 

Hat compagniám mostan is i)ortán vagyon, mi hírt fog- 
nak hozni : azonnal fogom Fejedelemségedet alázatossan in- 
formálnom. ToYábbvaló kegyelmes parancsolatját alázatossan 
elTáryán, maradok 

Sub dato 19. 7-bris 1705. 
in Castris ad Kövesd positis 

Fejedelemségednek alázatos szolgája, híve 

Bottyán János m, k. 

P. S. Az német táborrúl fogattam el két kocsist, kik 
beszéllik, hogy ma vagy holnap lenne Duna mellett aláindúlása 
az németségnek, — nem különbet mond az tótfalusi postám is* 

Külczim: Méltóságos Erdéli Fejedelem Felső- Vadászi 
Rákóczi Ferencz nékem jó Kegyelmes Uramnak ö Nagyságá- 
nak alázat-ossan írám. Szécsén. Cito, cito, cito. Citius, citius, 
citius. Citissime, citissime, citissime. P. H. 

(Eredeti — ma már az elfakűltság miatt igen nehezen olvasliató levél, 
!<ajátkezűleg aláírva, a Bákóczi-levéltár romjai között, a kir. kamarai 

archívumban Budán.) 

162. 
Károlyi Sándor Bottyánnak. 

Szolgálok Kglmednek. 

Mindenfelől való portásim confirmálják az németnek 
indulását Deák Ferencz minden sátorait, táborát Csaba és 
Keresztúr között kinézte; azért én holnap jó reggel feléje 
indulok, hanem Kglmed Kegyelmes Urunk dispositiója sze- 
rént Mlgos Generális Barkóczy Uramhoz — ki itten marad, 
— szálljon helyemben, tovább várván Kegyelmes Tlnmk dis- 
positiójátúl. 

Hatvan, die 19. 7-bris 10. 

órakor estve, 1705. 

Kegyelmednek jóakarója 

Károlyi Sándor vi, k. 

Külczim : Tekintetes Nemzetes Vitézlő Bottyán János 
fTonerális jóakaró Uramnak ö Kglmének. 

P. H. Kövesdi táboron. 

(Eredeti s. k., a Rákóczi-levéltárban Vörösvárott.) 222 163. 
Bottyán a kecskeméti^ körösiy czeglédi bíráknak. 

Kecskeméti, körösi, czeglédi Birák-Uraíméknak adasséL 

Kecskeméti, körösi és czeglédi Bírák ! Ezen parancsola- 
tomat vévén Kgltek, valamint életeknek és jószágának örül : 
úgyvalamennyi katona ott az városokon vagyon, küldje ki Kgl- 
metek ; a kik pedig eljönni nem akarnak, — kötözve hozza ki 
Kgltek. Kiváltképpen Hlosvai Imre Kapitány Uram katonáit 
ott lappangani hallom ; hanem a felébb megirt büntetés alatt 
kiküldjék, vagy pedig köt<)zve kihozzák ide holnap estvére. 
Maradván Kegyelmeteknek jóakarója 

Oevertflis Bottyán János m. k* 

(Egykoi-ú másolat Kecskemét sz. k. város jegyzökönyvében, 1702— 17 o&- 
diki kötet, 453. lap. Kelte e rendeletnek a bejegyzés sorozatához képe.«t 

1705. september 20-ára esik.) 

164. 
Bottyán Károlyinak. 

Ajánlom szolgálatomat Ngodnak. 

Vettem böcsülettel Ngod levelit En ideérkeztem baghi 
mezőre hat regement lovassal, Eszterházy Antal Uram 6 Nga 
pedig az gyalogsággal Barkóczy Uram ö Ngához meut 
Hatvanhoz. 

Azért kérem az Istenért is Ngodat, tudósítson : mitévő 
legyek virradtára ? Mert az gyalogság nincsen velem, hanem 
Barkóczy Urammal vagyon ; hanem itt most várom Ngod tu- 
dósítását. Ezzel tartsa Isten Ngodat jó egészségben ! 

Dátum baghi mezőn, dje 22. 7-bris 1705. 

Nagyságodnak 

szolgája 

Bottyán János m. A*. 

Külczim : Méltóságos Fő-Generális Károlyi Sándor 
Uram ő Ngának adassék. — Kókai mezőn. P. H. 

(Eredeti levél, a gr. Károlyi-levéltárban ) 223 165. 
Károlyi Bottyánnak. 

Mivelhogy Kegyelmes Urunk ö Nga kegyelmos paran- 
csolatja szerint egy corpusban nem jártathatni ezen hadat, ha- 
nem egynehány felé szaggatván, az németet szüntelen infe- 
stálni és csipdezni szükséges : 

Azért Tekintetes és Nemzetes Bottyán János Generális 
Uramnak commandója alá maga ezeré, Bezerédi Uramé, Esz- 
terház Dániel Uramé, Gunderfingeré, Budai István Generális 
Uramé és ugyan az jászoké, kúnságbeliekkel Cseplési (Csep- 
lész) alatt s az szegedi had adattatnak, olly véggel tudniillik : 

1-mo. Valamerre ezen német tábor fordul : mindenfitt 
kömyöskörűl infestáltassa véllek, csípdesse minden lépten, ki- 
vált fatrázsolásában. 

2-do. Etszakának idején is, ha valami olly alkalmatos 
síkon találna megszállani, igyekezzék ő Kglme azon, hogy 
Hazájáért, maga böcsűletiért nevezetes próbát tehessen, ezer 
vagy kétezer emberrel megcsapatván táborát, strázsáit béhaj- 
togattatván. 

3-tio. Mellesleg s előtte is járva, hahogy az bácskasági 
rácznak bizonyos hollétét hallja, — kinek gytilekezetinek bi- 
zonyos híre vagyon, — az német mellett menjen el és verje 
széjjel Isten segítségébűi áztat, hogy könnyű hada ne szapo- 
rodhasson. 

4-to. Ha az német ezen városokrúl elmegyen : Kglmed 
nagy vigyázassál legyen reájok, hogy tábora után semmi élést 
ue vigyenek ; ha vinnének penig, rajta kapván, — mindene az 
vitézlő rendé leszen nyereségűi. 

6^0. Az szegedi hadat is igyekezzék Kglmed hova-ha- 
marabb keze alá vennL 

6-to. Mindennap kétszer tudósítsa Kglmed az Méltósá- 
gos Fejedelmet hoUétérűl, progressussárúl, városokrúl, német 
factióirúl és az szegedi hadrűl is, — tovább várván Kegyelmes 
ümnk dispositióitúl, úgy, hogy ha mit ezen városok felöl és az 
Tisza-oldalon levő falukrúl fog o Nga parancsolni, mindazok- 
bau ahhoz alkalmaztassa magát. 224__ 

Ezeken kívül is bizattatnak mindenek Eglmednek dei- 
terítására : valamint árthat ellenségének, — ártson ! Xekem 
Írandó leveleit penig csak Szolnokhoz expediálja. — Datuiu 
in Castris ad Campiun Törtei positis, die 25. 7-bris 1705. 
Kegyelmes Urunk ő Nga 
egyik Generálissá : 

Károlyi Sándor m. i*. 

P. S. Mivel Ngod magárúi nem írt Bottyánrúl : hová 
tegyem? Azért, Kegyelmes Uram, adtam ezen Conunandót 
neki ; másként is, örökké csak : rajta ! Most előtte leszen. 

(Károlyi Sándor saját kezével Srott másolat, gyűjteméDyemben. Hogr a 
fejedelem számára készfiit, mutatja az utóirai.) 

166. 
Bottyán Károlyinak. 

Ajánlom szolgálatomat Ngodnak. 

Vettem Ngod levelét becsületesen. Azt gondoltam, Ngoil 
eddig általment a Tiszán: mert eddig tudosétottam volna 
Kgodat. — A német mégeddig benn van Körösön ; mikor, ^ 
hová indul? mégeddig senki nem tudhatja. Szorgalmatoson 
vigyáztatok reájok ; mihelt fog indulni, fogom mindjárt tudó- 
sétanom felőle Ngodat. 

Kérem az Istenért Ngodat : a kenyeret mentfilhania- 
rébb küldje, mert az éhség miatt semmiképpen subsistentiánk 
nem lehet A nyereségbül énnekem is semmit nem adtak, — 
hanem a cselédim hoztak egy rossz konyha-kocsit s a van nál- 
lam, több egy sincs ; hanem küldöttem négy kocsit oda, egyi- 
ket maga számára elfoghatja Ngod, — az seregé még az is. 
Flinták itt nincsenek, hanem dragonyok ; a lovak is bágyadt 
rosszak ; egyéb portékát kótyavetyére hanták, elkapdosták, mi- 
vel a katonaság ruhátlan, — de csak közönségesek voltak. 

Ma commendéroztam mintegy egy ezer hadat a kecske- 
méti útra ; még Szekeres Uram is oda van. 

Mikor éppen ezen levelemet írtam volna : szaladt ki K^^- 
rösrfil mintegy harmadfélszáz ménesbeli ló, kiknek nyakokon 
kötelek voltak; a mint gondolom, csak szegény-eml)creki' 
voltak. Jöttek utánna mintegy három compánia német: J<' 225 

éppen a városig hajtották őket a katonák, és el is nyerték a 
lovakot. 

Jóllehet nyavalyás állapottal vagyok : mindazonáltal 
tehetségem szerint azont cselekedendő vagyok, a mi legjobb. — 
Ezzel tartsa Isten szerencsésen, jó egészségben Ngodat ! 

Dátum in Castris ad Törtely positis, 1705 dje 26. 7-bris. 

Nagyságodnak jóakarója, szolgája 

Bottyán János m. k, 

KüLczím : Méltóságos Generális Károly Sándor Uram- 
nak 6 Ngának (Titulus) írám, nagy becsülettel. Szolnok, vei 
ibi-ubi. P. H. 

(Eredetije a gr. Károlyi -levéltárban.) 

167. 
Bottyán Károlyinak, 

Méltóságos Generális Uram ! 

Ngodat kérem azon szeretettel, hogy az mellettem levő 
militia számára mentül több kenyeret — ha mindjárt hatezer 
lehetne is — küldjön Ngod mentülhamarébb : mert addig in- 
nét sem egyfelé, sem másfelé nem indulhatok ezen kenyeretlen 
militiával, — mert éhen is, szomjan is meghalnak ezen az 
pusztaságon, hacsak valami provisio jóformán nem lészen 
irántok; most is felinek is nem jutott kenyér, csaknem éhen 
elvesznek szegények. Azért éjjel és nappal — parancsoljon 
Ngod, hadd siessenek. Addig el nem is indulok. Az német 
most is helyben vagyon Körösön. — Ezzel maradok 

Nagyságodnak köteles szolgája 

Dátum Abony, die 27. 7-bris Bottyán János m. k. 

Anno 1705. 

KVtlczim : Méltóságos Generális Károly Sándor Uram- 
nak ö Ngának (Titulus) írám nagy becsülettel. Szolnokban. 

P.H. 

(Eredetijp a gr. Károlyi-levéltárban.) U. Rákóczi Ferenet levéltára. EIsö oszt. Had- és belUgy, IX. köt. l 5 226 168. 
Bottyán Károlyinak. 

Alázatos szolgálatomat ajánlom Ngodnak. 

Isten áldja meg Ngodat kívánt jókkal ! — Vettem az 
Ngod levelét nagy böcsülettel, melyben írja : hogy én annyit 
lamentálódom, azt csudálja Ngod. De én inkább csudálkozom 
rajta, hogy azt írhatja Ngod ; mivel az katonaság az éhség 
miatt elszélledt, — kiknek bizony nehéz is üres hassal éjjel- 
nappal portázni, strázsálni, itt penig az pusztaságban semmi 
élést nem kaphatni. Hogy penig Xgod írja, hogy az marhákat 
és ökröket levagdalták volna katonáim, — hírem nincs benne, 
és hazud a lélek beste-lélek kurafi, valaki referálta Ngodnak ! 
Mert akárki sem keményebb büntetője az oUyatén marhahaj- 
tóknak s vágóknak, mint én. Az Ngod hadábűl eleget előtalál- 
tam, kik eloszlottak, azt mondották, hogy az éhség miatt ma- 
radtak el. 

Hogy Szekeres Uram relatiójábűl érti Ngod, hogy ha 
oda nem farsangolt volna az had, lehetett volna valami opera- 
tiót tenni ; — hiszem ő maga Szekeres volt oda, ö előlié vitték 
be az kenyeret ! 

En estve, minekelőtte még Ngod parancsolatja megér- 
kezett volna, elküldöttem Dobis Istvánt, Kókait minden hadá- 
val és másokat is ; még Kőrösnél meg akartam üttetni, — de 
igen szoros helyen volt^ nem volt semmi mód benne. 

Hogy az had ne oszoljék, írja Ngod ; bizony akárki sem 
tartja az hadat oly stricte, mint én, nem is bünteti s akasz- 
tatja jobban. Sőt az magam regementje nemhogy oszolnék : de 
a ki eddig széllel volt is, mind helyre, zászló alá jött, — ha- 
nem az más had szélled. 

Hogy ezen levelemet akartam elvégezni : jöttek hozzám 
emberek, kik azt referálják, hogy az német Borbály felé kijár 
futrázsira, de egyszer-egyszer több megy az ezernél is ki, — 
fél miúlta levagdaltuk, kevesen kimenni Szekeres István Ura- 
mat elküldöm még ma az étszaka^ kecskeméti németndc folverr- 
sere. Isten mit ad ö Szent Fölsége, elválik. — Palkovics Com- 227 

missáriusnak hírét sem hallottam. In reliquo kívánom, tartsa 

és éltesse Isten Ngodat sokáig szerencséssen. 

Dátum 28. Septembris, Anno 1705. 

Nagyságodnak 

alázatos szolgája 

Bottyán János m, k, 

Külczim : Méltóságos Fő-Generális Károly Sándor bizo- 
dalmas nagy uramnak 6 Ngának alázatosson iram. P. H. 

(Eredetije a gr. Károlyi^levéltárban.) 

169. 
Bottyán Károlyinak. 

Isten áldja meg Ngodat. 

Három rendbéli portám már harmadnaptúl fogva oda 
vagyon : egy rendbéli Dobis Istvánnal, másik öunderfinder 
Kapitány Urammal, harmadik egy kecskeméti hadnagygyal, 
— kik hihető hogy azért vannak oly sokáig, hogy semmit nem 
kaphatnak, semmi nélkül penig el nem akarnak jönni. 

En az víznek szüksége miatt az Tama mellé szállok, 
Kékas nevő faluhoz : mert sok alávaló lovas is vagyon az had- 
ban, és sebesek is vannak. 

ímé Nagyságos Uram, küldök Ngod hadainak tizenöt 
szekér kenyeret. Imé, az kocsit is elküldöttem Ngodnak ; ha 
valami borravalót küldene Ngod a katonáknak : tudom, jó né- 
ven veszik. 

Hallom, hogy a Ngod portája szerencsétlenül járt ; ké- 
rem, tudósítson Ngod : mint s hogy esett a dolog ? Az én ka- 
tonáimban, hála Istennek, még egy sem esett el. En ha mily 
híreim lesznek, tudósítani Ngodat mindenekrül el nem múla- 
tom. Ezzel Isten tartsa meg Ngodat sokáig, jó egészségben. 

Dátum ad Abony, 2. 8-bris 1705. 

Nagyságodnak 

alázatos szolgája 

Bottyán János m, k. 

Külczim: Méltóságos Fő-Generális Károlyi Sándor 
Uramnak ő Ngának. Szolnok. P. H. 

(Eredetije a gr. Károlyi-levéltárban.) 

15* 228 170. 
Károlyi Sándor informatiója Bottyán számára^ 

Informatio pro Spectabili ac G-eneroso Do- 
minó Joanne Bottyán, Suae Serenitatis Prin- 
cipális Supremo-Generali-Vigiliarum-Prae- 

fecto. 

1-mo. Mivel bizony ossan const&l az ellenségnek Cson- 
grádhoz yaló lemenetele, de bizonytalan, ha Szegedhez fog-é 
alámenni ? vagyis ott kötni által az Tiszát? azért mindgyárfist 
indítson portást, az ki ma még csalhatatlanul Csongrádra 
menjen és Kglmednek vissza bizonyost hozzon az ellenségrűL 

2-do. Kglmed penig maga is az quártélyozásnak békit 
hagyjon, hanem még ma Alpáron alól menjen, bizonyos helyre, 
hogy Csongrádon innen csak egy mélyföldnyivel essék, az hová 
az elbocsátott portássa az ellenségrfil bizonyos relatiót még az 
íel (éjjel) meghozván, — az mi legjobb, azt kövesse el és en- 
gemet mindgyárt, még az iel tudósítson : ha az ellenség C^n- 
grádnál subsistált-é ? vagy hidat köt. felöl-é, vagy alól az £ö- 
röíson ? vagy Szeged felé ment le ? 

3-tia Kenyere mostan az hadnak elég vagyon ; útjában 
lévd Tisza-^melléki fáinknak parancsoljon, hogy vigyenek 
utána ; GOcze Grábor Commissárius mellette lésien Kglmed- 
nek : Kecskemétrűl, Körosrűl s CzeglédrQl provideálhat mind 
húí^baL kenvérbüL 

4-to. Ha az ellenség Szeged felé nyomakodik : Elghned 
pi^rtá;>:$a által eIotte« hátúi és oldalt, a mennyire tehets^ 
eii^oiU^ csapdoi^sa és csipdesse, s valamit árthat neki, az sze- 
rint árt>Oü* 

5-to. Táborának szállására legnagyobb vigyázassál le- 
s^wii, ^ tuivelhogy az étszakai lármák őnéki nagy confusiójára 
>;uiuAk: h;^vl\ogy szállása alkalmatos helyen, síkon találna tör- 
toníii^ uoUibíhs csapást tegyen íel rajta; holott szoros és erő:; 
hvlNckív s.íiiIUua is: tehát estve, éfélben és hajnalban, hacsak 
l»UNk:i.:;is Ál:;il is lániiákot csináljon néku — hadd átkozza 

i^-tw Hji Isten s^er^ucsét mutat : az eleven rabban Egl- 
UK\1 tu' i^MMiuTVHivk. iiK'a'.'A I»*v<íii a pu<ztán hordozni. 229 

7-mo. Ha kik szököttek találtatnak : az élö Istenért, 
meg ne ölesse Kglmed szokott kegyetlensége szerint, hanem 
késirtesse Szolnokban. 

8-vo. Holott az német Csongrádnál költezik által : Ke- 
g}'elmed is azon haddal azonnal Kecskénél költezzék által, úgy, 
hogy én eleiben, Eglmed oldalt és utánna essünk. 

9-no. Hasonlókípen ha Szegednél kél az német : Kglmed 
Csongrádnál keljen által igyenessen Vásárhelynek, holott én 
teszek intertentiórúl dispositiókai 

10-mo. Hahogy az úsztatásban vagy költezésben módja 
nem lenne az hadnak : Kglmed in tempore innít vitesse le az 
két kompot vagyis hidast, oda, az hová kívántatik, — azon 
általköltezhetik. 

1 1-mo. Hogyha penig Bercsényi Uram opiniója szerint 
az német által Földvár felé indulna, vagjris vissza, bányaváro- 
sok felé : Kglmed azonnal ö Ngát, magamot is iel-nappal tu- 
dósítson és maga mindenütt nyomában legyen s csapdossa. 

12-mo. Zana György Uramot küldje az három városra : 
az mely kétszáz katonájok volt, azokat hajtsa öszve és vigye 
Kglmedhez s legyen fejek továbbvaló dispositióig. 

En Kglmed mellett egy diákomot hagyom, kit számon 
veszek vissza : az által mindennap kétszer írjon Kglmed né- 
kem. Bercsényi Uramnak egyszer, — akár legyen valami híi-e, 
akár ne ; csak monda-mondával magát se, engem se terhelje, 
hanem szemmel látott bizonyos indúlásárúl vagy létérűl tudó- 
sítson az ellenségnek. 

Caetera committuntur et recommendantur dexteritati ex 
amore erga pátriám innatam. — Dátum in Castris ad Szol- 
nok positis, die 4. S-bris 1705. 

Kegyelmes Urunk egyik Generálissá : 

Károlyi Sándor m, k. 

P. S. Az szegedi hadat Csongrádon alól Szeged felé 
szüntelen jártassa Kglmed, hogy az rácznak valami hírét 
avagy felnyomúlását hallván, corpussával együtt conjünctióját 
praepediálhassa. 

(Károlyi s. k, aláírásával hitelesített másolat, gydjteméDyemben.) I E-ri b.u.:-!Íí. .{■f'iní tzrtdei, ff. Etsi^házy An/aluak. 

Méitiifiágos OienetáÜST nekem jŐ Kegjehnes ünm ! 

En u estre iJe Szent-GTOrgyre «keaTMi, nÜTel az til>» 
!!>m ni' m i ;iz ;ihrak. sxéna. a mind u kenjér szók : itt mftnd- 
Lun íLi kiitoQ^gágg^iI, tL<3fT esy kprés abrakot szerezhessek ; <lc 
énen órában meOTulölok. ügj, b»gy TÍrradtig Botfyin V>- ■ ■ 
ú S)pí tá)»rira érkezhessek, mtrri enoebáov rendbeli kUi- 
iiiíkEúl. kik Di*)6t mind azon tát)i>rTÚl gr^ttenek, értettem, bogr 
hsT-xa Du a2 tábor ^UtalmégTen az Tiszán : mirel az német i; 
biziííiyniítíaa iiz Tisza mtíllé nieot Alpárh'>z s onnan CsongríiJ- 
ti'.'z 5 occ akar áltDÍköItoznyi. az niinthogr már uémely résie 
■j.izA js ment Tolna az németnek. Mellyet h& Isteo reá segii- 
m^'S ma. vagr ha ma napril^iggal nem lehetne, még az éjjil 
T»ItaképpeQ nie^éz^ni maiiam német áramot, mit csinál? b<->[ 
ki>i".Ozik-e. fJ.^ mit akar? Ha én is úgy nem járnék mÍM 
Hloeiai és Bóué Vram szegén portással, kikben ennebánfot 
elÍLiíriioztanak az rica l'b">Lczi>k. 

Xt?m kétlem, lehet mar Xgixlnak értésére, hopy kÖrwi 
és kooskeméti ármáDyi.vitvkban már ennehánvot KánilTi l ram 
ó Xga megffigat'tti s könfei yice-ispánt is. ki is l^nagyl* 
árölónak hirdettetik : ai ki is már azúta is, miúlta tfilök > 
német elment, akart tizeaer kenyeret s bizonyos szekér árpái 
abraknak atánnok knldenyi. maga kínálván az németeket vélt'. 
Kinek is levelét interciiiiálván. ögy fogattatott meg. Melh-et 
M. Generális Káp>lyi Sándor Uram már karóra ítéltetett, 
maga azon reménkeszik az eb, hogy az két fülét messék e) in 
exemplum ahomm s ne öljék meg ; de úgy hallom, Eán>lji 
I'ram ó Xgu megesküdött, hogy soha meg nem grátiáz Dftn'- 
li:iueni karóban vonyatja, — kire is az Isten segille reij"- 
hatld tanuljanak más sok átkozott ármányosok ís rajta ; kit ki 
\-\ uem kóvet Ngtok ; ne l)úsúljanak rajta, hogy Tiszántúl is 
flej^ni ne cselekedjenek úgy, mint kórösiek, kecskemétiek csf- 
K'kwhenek. Elég példát adtak bizonyáro ezek az egéaz orság- 
iiak, )i!te$ak meg nem orrosoltatik most in tempore. Az kecs- 
kfiiuHi líkinuányosokat, úgj-mint az föbírákot nem kapbatt^' 231 

mivel elvitték német uraimék magokkal zálognak - úgy hal- 
lom, — azon summa pénzért, a mellyet ígértek nekiek s még 
meg nem adhatták. 

Semmi egyéh új hírt nem írhatván Ngodnak, otromba 
Írásomról követem Ngodat, — de nem telietek rúla: mi- 
vel csak szalmavilágnál írám. Kívánván ezek után, etc. 
Eaptim Szent-György, 4. Octobris 

éfél tájban. 1705. 
Ngodnak 

alázatos szegén szolgája 
Béri Balogh Ádám m. k. 

Kívül: Gr. Eszterházy Antal tábornok czíme, Ecséd, 
vei ibi-ubi. P. H. 

(Eredeti levél, jryüjteménynubeu.) 

172. 
Bottyán Rákóczinak, 

Méltóságos Fejedelem! 
Nékem Kegyelmes Uram ! 

Kegyelmes Uram, szintín ezen szempillantásban érkezett 
^eg egy rendbéli portám, ki azt referálja, hogy Csongrádtúl 
megindulván a német. Szeged felé nyomakodik, ki felöl mindnyá- 
jan hirlelik, hogy ha Szegednél által nem megyén : tehát az Du- 
nán Vörösmartnál költözik által, az mely helység Hala- 
son alól négy mérföldnyire esik, és onnét íri mindjárt Pécs 
tartományját. Mi Istennek hála, mindennap csípjük, húzzuk, 
vágjuk, — az minthogy ma is hajnal előtt megütötték portá- 
sim és derekassau puskáztak, nappal is mind rajtok voltak és 
most is mindenütt nyomálmn és mellesleg járnak. Azon né- 
metnek mind népe s mind lova mennél kövérebb : annálinkább 
vész, döglik, minden táborhelyén iszonyú sok marad el. Én pe- 
nig. Kegyelmes Uram, az Dunáig, valamerre fog menni, min- 
denütt nyomában leszek, — ha penig általmégyen is, tehát — 
ha Fejedelemségednek tetszik, — oda is utánna megyek, vagy 
népet küldök utánna, — de egyátalján fogva húzásátúl-vonyá- 
sátúl meg nem szűnöm. 

Eu itt vagyok az magam rcgementemmel tizenkét zász- 232 

lóval, mÍTel két zászlót Szálkáival Esztergám előtt haltam, — 
az hajdűvárosiakkal, kiknek nagyobb része elszokott, — az 
jászokkal, azok is csak széllel-jámak, — Szabó Máté ezerefé- 
lével báromszázzal, — Baronyai bárom- vagy négyszázad ma- 
gával vagyon : de fele síncsen, kiknek kellene lenni. 

In reliquo kívánom, éltesse Isten Fejedelemségedet so- 
káig. Hazánk oltalmára, 

Datnm ad Kecske, 6. 8-brís 1705. 
Fejedelemségednek 

alázatos és engedelmes szolgája 
Bottyán János tn. k, 

Kiüczím: Méltóságos Választott Erdélyi Fejedelem 
Felsö-Yadászi Bákóczi Ferencz Kegyelmes uramnak ö Feje- 
delemségének. Szécsén, vei ubi. P. H. 

Más oldalon, a pecsét köriil: Postamm Magistri Ag- 
riensi staffetaliter promovenda specialiter recommendantm-. 
Cito, cito, cito. Citius, citius, citius. Citissime, citissime, ci- 
tissime. 

(Eredetije, sigátkezűleg aláii-ra, a R.-A.-£.-levéltárban YörösTártt.) 

173. 
Bottyán Károlyinak. 

Méltóságos Grenerális Uram, 
Nékem jó TJram ! 

Szintén ez órában érkeztek egy rendbéli portásim, kik is 
mintegy harmincz s negyven lovasbűi álló voltak, az tábor 
szélét megcsapták, mintegy két s háromszázig való marhát 
hajtottak el tüUök s egy németet is fogtak, mely németet exa- 
minálván, vallja, hogy i*ebesgetnék magok között, hogy Csong- 
rádnál akaiiia hidat általvetni, — de még nem vetették, — s 
Erdélv felé szándékoznék. De én annak hitelt nem adhatok: 
mivel máshonnan azt is értettem, hogy Veresmartnál készíte- 
nének hidat az Dunán s ott akarna általkötözni, jóllehet bizo- 
nyossan nem tudom, — mindazonáltal ennek inkább hitelt 
adhatok. 

Mostan is vagyon kétezerig való portásom kinn, kik is 
mint járjanak s mint sem, arrál is Ngodat tudósítani el nem 233 mulatóin. Ezzel kivánom, Ngodat találja ezen levelem szeren- 
cséssen. Maradván 

Dátum in Castris ad Kecske positis, die 6. 8-brÍ8. 1705. 

Nagyságodnak jóakarója, szolgája 

Bottyán János m. k, 

Külczím : Illustrissimo Dominó, Dominó Alexandro Ká- 
rolyi, Suae Serenitatis Principális Generali-Campi-Marschallo, 
et Inclyti Comitatus Szattlimáriensis Supremo ac Perpetuo 
Comiti, Dominó Dominó mihi colendissimo. Túr, vei ibi-ubi. 

P.H. 

(Eredetije a gr. Károlji-levéltárban.) 

174. 
Bottyán Károlyinak, 

Méltóságos Generális, 
Nékem jó Uram ! 

Ezen órában érkezett emberem, ki is referálja, hogy az 
német Csongrádtűi bizonyossan elment, Szeged felé vette út- 
ját ; ki is úgy hiszem, hogy Veresmartnál (az mint ma reggel 
is megírtam Ngodnak) fog általköltözni a Dunán. Portásaim 
és ugyan magam ezerem utánna vagyon ; magam is ezen órá- 
ban fogok utánna indulni. Az éjjel is portásaim rája ütöttek, 
sokáig is puskáztak vele, úgy ma is. — Ezzel maradok 

Dátum in Castris ad Kecske positis, dje 6. 8-bris. 1705. 

Nagyságodnak jóakaró szolgája 

Bottyán János m. fc. 

P. S. Valamely felé fordul az ellenség, éjjel-nappal 
utánna lesek és rája csapok szüntelen éjtszaka, úgy nappal is. 
Ngod Szegedig késérgettesse túl az Tiszán az ellenséget, — 
én innét rajta leszek éjjelnappal. 

Kiilczim : Excellmo Dominó, Dominó Alexandro Káro- 
lyi, Suae Serenitatis Principális Generali-Campi-Marschallo et 
Inclyti Comitatus Szakmáriensis Supremo Comiti, Dominó et 
Fratri mihi colendissimo. Túr, vei ibi-ubi. Cito, cito, cito, ci- 
tissime. P. H. 

(Eredetije a gr. Károly i-levéltárbau.) 234 175. 
Bottyán Károlyinak. 

Mint Kedves Ocsém-Uramnak, 

ajánlom kötelességgel való szolgálatomat Xgodnak. 

Nagyságodnak de dato 6. praesentis TúitúI irott mks*^ 
dik levelét is mai napon vettem. Én csudálkozom rajta, már 
egynihány rendbéli levelemben megírtam Ngodnak az német- 
nek Csongrádtúl való Szeged felé megmozdulását és szúnteleu 
való portáimnak rajtok-levését és csípdezésit, — hogy eddig i> 
Xgod ezek iránt leveleimet nem vette. Mostan is két i-eudbéli 
portásom utánna vagyon, és szüntelen csapdossák^ és fogyat- 
ják. En el nem bitetbetem magammal, hogy az Tiszán által 
merjen menni, mind az feljebb megirtt okra nézve, — b<»gy 
tudniillik mind éjjel s nappal portásaim rajta vannak s csi|>- 
desik, az minthogy az más éjjel is (Szegedi) Kis Miska egy- 
nihány ad magával az strázsájok között l)élopván magát egy- 
nehányot levágott közüllök, — s mind penig az sok betegek 
és lovaknak megdöglése miatt. En mindazonáltal, ha az Tiszáu 
általköltözni fog az német : magam általmehetek utánna : <1e 
iiz Dunántúl való hadat soha által nem vihetem, mert fizetőt- 
lenek és rongyosok. En ugyan megvetem minden mestersége- 
met, ha az német által talál menni : az Dunántúl való hailat 
is általviszem, az hajdúvárosiakat penig holnap elindítom 
Xgod után, kik közííl is már sokan elszöktek ruhátalanságuk 
miatt. Azt is írhatom Ngodnak, hogy hallottam oUyat is, bog} 
Veresmartnál csinálnak hidat számára, s ott akarna általkel- 
tözni az Dunán. 

Az mi az kenyér dolgát illeti. írhatom Ngodnak : nem- 
hogy az Tiszán által vihetnék kenyeret — de már két napja 
miólta itt sincsen az hadaknak egy falat kenyei-ek is, ügy hú- 
sok s abrakok. Ezzel maradok 

Alpári táboron, dje 7. 8-bris 1705. 

Nagyságodnak 

jóakaró szolgája s bátyja 
Bottyán János nu fc X 

t _ 235 

P. S. Jó Fiam lévén Nagyságod, bár közelebb járna hoz- 
zám, mivel csak az orromban az barangozó-pénz ; mégis talám 
valami köröm-fáradék jutna abbúl az panaszos Szent -Fé- 
terbűl. *) 

Külczím : Méltóságos Generális Károlyi Sándor Uram- 
nak ö Ngának, Kedves Ocsém-Uramnak adassék. Túr vei ibi- 
ubi. Cito, cito, cito, citissime. P. H. 

(Eredetije a gr. Károlyi-Ievéltárbau.) 

176. 

Bottyán a fejedelemnek. 

Fejedelemségednek mint Kegyelmes Uramnak 

ajánlom alázatos szolgálatomat. 

Szükségesképpen tudósítom Fejedelemségedet az németnek 
motusirúl, ki is már szintín Szegedhez szállott, az hol — az 
mint beszillik — vagy egy hétig fog rostochot tartani. De az 
bidcsinálás felöl semmi bizonyost nem irhatok; ugyan még 
eddig a kik onnét gyűnek s mennek, mind azt referálják, hogy 
még semmit sem csinált és cl sem kezdte a hidcsinálást ; ki 
mihelyen és mely órában megindul s merre fordul, — azontúl 
tudtára adom Fejedelemségednek. Az portásim szüntelen 
utánna és köríile forgódnak, már négyszer csapták meg ét- 
szaka: de hogy szekerekkel igen bekeríti magát, seb test rajta 
nem mehettek, hanem az strázsákat beverték és le is vagdaltak. 
Mindennap, hála Istennek, húzzuk-vonjuk őket, az minthogy 
tegnap is két német rabot és egy magyart fogtak, ennyihányat 
közfilök levagdaltak, lovakat mintegy tizenhetet jót vagy hú- 
szat hoztak, Idk jóllehet hogy jó húsban látszanak, de egész- 
ségtelenek és hamar eldöglenek. Azon német már úgy megré- 
mült, hogy napestig ott lesvén az porta, — mégis csak egy 
sem jön ki ; még a szalma is jól esik néki, ha kaphatja, mivel 
megparancsoltam, hogy ott közel az körttlbelöl lévő helyeken 
portásim égessék meg a szénát, valahol találják. Azon némete- 
ket megexamináltam, kik is fateálták, hogy az közönséges nép 
között hallották, hogy Érdélbe akarna bemenni azon német ') Az imént ndománybau kapott KoiDárom-várme^yoi falu. [ 336 

ti'ibor, de ii tisztektnl nem hallották ; azt is fateáljálc, bogy a 
uép igen betegszik és a ]ovok igen döglik, — az mintbc^j on- 
nét is kitetszik, bogy Tatamelly eket ide közinkbe boztak, fele 
is elveszett és mindennap Tesz. 

Én mivel már Csongrádon alól Ne szénát, se abrakot, se 
kenyeret nem kapbatok, az népnek ruhátlansága miatt is kén- 
szerítf ptoiii c-^v kevés ideig Kecskemétre bészállanom, és onnét 
portáztatok. mí$; a német Szeged körfll lészen. 

Ezzel kívánom, ezen levelem találja Fejedelemségedet 
kívánt fris jó egészségben. — Dátum es Castris ad Csongrád 
IKísitie, 9. S-bris Anno 1705. 

Fejedelemségednek 

alázatos és engedelmes szolgája 
Bottyán János, m. k. 
P. S. Én beteges állapottal lévén, gyakran az ágyat nyo- 
mom. — A rpKi'ini'ntem fizetése és mundérungja hogyügv pro- 
traháltatik, iiPiu tudom Kegyelmes Uram, mitCl vagyon? 
bolott a fészen is eddigis tett a mit tett ; noha szegények, 
ruhátlausngokrn nézve is mindeddig bíven szolgáltak : mégis 
mintha legalábbv:ilók volnának, mindenben hátramaradnak, 
noha már kétszer is i-equiráltam Grenerális Bercsényi Uramat 
ő Xgát 

Kiüczim : Méltóságos Erdélyi Fejedelem Fölsfl-Vadásii 
Rákóczi Ferencz Kegyelmes Uramnak ö Fejedelemségének 
alázatossan in'im. Ibi-ubi P. H. 

(Kívdetijv a R.-.\.-E.-leVHltárt)au VörosvHrtt. Csak az alÁiráa isjálknu.) Ugyanaz, ugyanannak. 
Méltóságos Fejedelem ! 
Nekem Kegjelmes Uram! 
Elzeu óráliMn hozták hirúl mind az parasztemberek b 
mind némely reuilbéli porti'isim, hogy az német Gyű névó falu- 
nál az Tisza partját mind az két feldl levonta és megegyenesit- 
tette, az hidlábokat mi'ir egy darabka helyen leverette ; mivel 
hajója elég nem lévén, azért az szélit lábokra veri. Innét con- ^ Y 237 

jiciálhatjuk, hogy minden kétség nélkül általkötvén a Tiszát, 
— yalamerre elmégyen, és az öiint az tegnap fogott német 
rabok yallják, kétség ha Erdély felé nem mégyen, — vagy vi- 
heti végben szándékát, vagy sem. 

Én örökké portáztatok rajtok, csak egy óráig sem tágí- 
tok rajtok, mindennap hoznak, vágnak németet, az lova penig 
mód nélkül döglik: mert csak Csongrádtűi fogva az másik 
statióig elhagyott közel kétszáz lovat. 

Ha azon nimet által talál menni : én is azontúl általme- 
gyek és mindenütt hátán megyek az mellettem lévő hadakkal. 

In reliquo éltesse Isten Nagyságodat sokáig jó egészség- 
))en, Hazánk javára. 

Dátum ex Castris ad Csongrád positis, dje 9. 8-brÍ8 1705. 

Fejedelemséged 

alázatos és engedelmes szolgája 

Bottyán János , m. k. 

Külczím : Méltóságos Választott Erdélyi Fejedelem 
Fölső- Vadászi Rákóczi Ferencz Kegyelmes Uramnak ö Feje- 
delemségének. Ibi-ubi. P. H. 

(Eredetije a B.-A.'£.-Ievéltárban Vörösvártt. Csak az aláírás sajátkezű.) 

178. 

Bottyán Károlyinak, 

Mint Kedves Ocsém-Uramnak 

ajánlom kész szolgálatomat Ngodnak. 

Tegnap este egy rendbéli portásom megérkezvén, három 
rabot hozott : két németet s egy magyar legént ; egynehányot 
le is vágtak, lovakat is mintegy tizenkettőig hoztak. 

Az rabokat examinálván : hogyha van-é szándékja által- 
menni az Tiszán, vagy sem az németnek ? Kik is vallják, hogy 
a tisztektűi ugyan nem értették: de az mint magok között 
közönségessen hirdetik, szándékok vagyon általmenni az Ti- 
szán ; az minthogy Síik Generális Csongrádon maga házait 
elbontván, szálakot csináltatott belölle, s azon által akarnak 
hidat kötni Szegednél az Tiszán, — de mégeddig azon hídkö- 
tésben nem kezdettek. Vallják azt is, hogy tegnapelőtt este 
mintegy tizenöt zászlóalja rácz az szigetrűl érkezett volna az 238 

némethez : de mindössze is az tízenöt zászló alatt is aUg toU 
háromszáz. Kenyerek penig igen szűkön vagyon. mÍTel az 
mennyi kenveret sütöttek Kecskeméten és Kőrösön : csak k*^t 
nap érték bé Tele ; hanem az minemű gabonát azon városokon 
kiosztottak compániákra : áztat Csongrádon megsuttetrén. azzal 
Tannak már mostan. 

Portásim újonnan elmentek; ha mint járnak, Ngodat 
tudósítani azonnal el nem múlatom. £n magam beteges álla- 
pottal lévén, az ágyat nyomom. ToTább Ngod jóakaratjába 
ajánlván magamat, maradok 

Nagyságodnak 
Alpári tálx)r, dje 9. 8-bris Anno 1705. 

jóakaró atyjafia s bátyja 
Bottyán János, m. L 

P. S. Ha az német az Tiszán általkötvén az hidat által 
készül költözni : az egész hadat mindjárt általküldöm ; de ma- 
gam — hacsak jobb egészségem nem lészen, — által nem me- 
hetek. En mindeddig sem mustramestert, sem az regimentem 
számára való pénzt nem láttam ; nem tudom, mit tegyek vé- 
lek ? mivel igen ruháztalanok. 

Knlczim : MélUSságos Grenerális Tekintetes és Nagysá- 
gos Károlyi Sándor Kedves Öcsém-Uramnak adassék. Túr. 
vol ibi-ubi. P. H. 

(Kredetije a gr. Károlyi-levéltárban.) 

179, 
/ "í/ f/a n a z, vgi/a « a n nak, 

Méltósiigos Fó-Generális ! 
Nekem jó Kegyelmes Uram ! 

Szintén ezen órában értettem mind kémeimtűi s mim! 
potug i>ort;'isainitúl, hogy az németek Gyó nevű falunál az Ti- 
sza partját mindkét felül levágták; lévén penig az hAJ^P^ 
kovés számmal az szélén lábra fogják az hidat építeni. Ha ők 
általmennek : én is azonnal által fogok menni, mind az haáat- 
kai együtt; való, hogy igen beteges állopottal lévén, azápat 239 

nyomom. — Mostan is ugyan kétezer katonám vagyon por- 
tára. De reliquo Isten szerencséssel! éltesse Ngodat! Maradván 
Sub dato in Castris ad Alpár positis, die 9. 8-bris 1705. 

Nagyságodnak 

alázatos szolgája 

Bottyán János. m. k, 

Külczim : Méltóságos Fő-Generális Károli Sándor, Ke- 
gyelmes Urunk ő Nga egyik Fö-Commandírozó Generálissá- 
nak, (Titulus.) nékem nagy jó Kegyelmes Uramnak ő Ngának 
alázatossan iram. Ibi-ubi. P. H. 

(Eredetije a gr. Károlyi-levéltárban.) 

180. 

A fejedelem Bottyánnak. 

Minthogy Kecskemét várossá lakossi sok rendbéli pa- 
rancsolatinkkal nem gondolván, sőt nemzetséges igaz ügyünk- 
höz való természeti kötelességeket is megtagadván, az ellen- 
ségnek meghódoltanak s azzal az Hazánk szabadsága dolgai- 
nak folyásában nem kevés akadályt tettének ; minekelőtte ezen 
cselekedeteknek nagyobb büntetését vennék : addigis assignál- 
tatnak Tekintetes Nemzetes Bottyán János Generális-Főstrá- 
zsamesterünk regimentjének egészen való megruháztatására ; 
melyre nézve parancsoltatik nekiek, az említett regimentet 
megírt Generális - Föstrázsamesterünk specificatiója szerint 
minden késedelem nélkül ruházzák meg, — különben az ellen 
is ha cselekesznek, szófogadatlan hazaíiűságtalanságoknak 
példás jutalmát fogják okvetetlen tapasztalni. — Dátum 
Ajnriae, die 11-a mensis 8-bris Anno 1705. 

F. P. Rákóczi^ m. p. L. S. 

Paulus Ráday, m. p. 

(Kí?ykorű másolat, Bottyán János tábornok s. k. aláírásával és pyíírűpe- 
csét^Vf'l megerősítve, sz. kir. Kecskemét város levéltárában.) 240 181. 
Kivonatok Károlyt Sándor leveleiből a fejedeUmhez. 

Dátum in Hatvan^ die 1, Augudu ioni 
7 -ma post meridiem, 1705, 

Ezen órában érkeztem ide szerencsésen .... Ordódyt 
^^ Szabó Máthét kevesed magokkal találtam ; holnap kiB^állanak 

az jászok, circiter 600-an. Gyöngyös városát, Heves vármegyéi 
is ültetem, — Deák Ferencz alig vagyon háromszázad mairÁ- 
val Sárinál, azt is idehozom. Bottyán Uram hadához nem bíz- 
hatom, mivel azt írja, hogy Ónnán általküldötte az hadát — 
azt is jól cselekedte ugyan . — 

Hatvan, 3. Augusti mane. hóra 7-ma, Í705. 

Generális GrófiF Barkóczy Ferencz Uram Kecske- 
méten vagyon, még most is semmi hadat öszve nem vehet. . . . 
Bottyán Uvannmk is írtam már három ízben, de még sem jön: 
most értem : egy hadnagya jön három sereggel .... 

Ex Castris ad Szent-György, 7. Auguttt 
1705. hóra lO-ma matutina. (Gr. BarbV 
czv Ferenczczel egvütt aláirt levél.) 

Az ki-expediált derék portásunk megérkezett, szintén 
Pest előtt volt, de senki ellene nem jött ki s nem is lőtt reája- 
Az ellenség (GlöckeUberg tbk.) általköltözött és túl vagyon 
tábora, de nem nagy. Azonban ezen órában érkezek Kecske- 
mét felól bizonyos hírünk, hogy tegnapi napon 15 sajka s öre:r 
hajók mentenek le az Dunán, lovas penig az szárazon túl az 
parton, s hogy már az solti sánczot lövik is : kinek rec<^tió- 
jára Riloírh Ádám Kapitány azonnal indult ugyan Solt feUS 
actu ponig Szűcs János Kapitányt Deák Ferenczczel küldjük 
kecskeméti, körösi vitézlő rendnek felszedésére virítim, s mivel 
Szejrednél is az escész Maros-mellvéki ráczsá^n&k általkőlt^v 
zése iterato confírmáltatik : arra való vigyázást is megparan- 
csoltuk fíotty*in Uramnak is staffetaliter írtunk egyne- 
hányszor, — csak nem jón Tiszántúl való had elindult 

ótozor. _241 

Karva, die 29. Augusti hóra 6. mane, 17 Oh 

• 

Már Ngodnak semmi kétsége ne legyen benne : mert az 
egész t/ibor (Herbeville) mind lovas, gyalog és szekerei Nesz- 
milyen alól és egész Almástul fogva feküdt ; az éjjel eleget 
álgyúzók. — minden tüzeit el kénytelenítette oltani, mindad- 
dig lövöldöztük, ő egyet sem lőtt. hihető, még az hajói le nem 
érkeztének volt, három sajkánál még több le nem jött, az Agyúk 
vontatója is csak ökör. Eleiben Karvához jöttünk (Boti/dunaL) 
megpróbáljuk itt is, legalább boszontjuk, ha egyebet nem tehe- 
tünk; ö is hajnal után mindjárt indult ; hacsak valamerre nem 
csap : harmadnap múlva Budán leszen, s vagy az pesti mezőre 
s/í'ill, vagy az Duna mellett megyén alá. . . . 

Muzslai tdhoron, die SÍ. Augusti ITOí'i. 

.... Tegnapi napon az német tábor itten rostogot t{irt- 
ván, az Generálisok Esztergomban múlattanak, s ugyan tegnap 
az táborra vissza kijöttenek. Az éijel egész az hajnalcsillag 
feljövéséig mind takarodott az hajója aláfelé; most reggel 
maga is egész táborostul megindult s aláfelé máséról .... por- 
tásim vadnak vigyázására, magam is szintén mostan indulok, 
Bottyán Uramot Esztergom felé bocsátom, magam Berzseny 
felé indulok; ha az német Esztergomnál subsistál: azonnal 
újobban megegyezek Bottgdn Urammal; holott Buda eleire 
ít. i. nyomul,) sietek. Ha Ngtok késik : ezen német maga szún- 
ílékiit igen hamar végben viszi, mert egész erővel s készülettel 
vagyon, mi penig nem fogunk resistálhatni. — Bottydn Uram- 
nak is Írattam, hogy nyomuljon mellesleg vele Pest elejére. 

Muzslai táboron, die 3L Augusti 1705, 

Én Bottydn Uramnak nem látom itten semmi szüksé- 
gét ; hanem Ngod kegyelmes parancsolatja ellen nem mertem 
levinni magammal ; hanem Ngod méltóztassék valakit idepa- 
rancsolni valami kevés haddal, úgy Bottydn Uramnak írni 
hojíy az alatta levő hadakkal jöjjön utánam. 

Pásztó f die 31. Augusti 1705. hóra 3. pomeridiana. 

Epén indulásomkor veszem alázatossággal Ngod kegyel- 
mes levelét. — Igenis, méltó Kegyelmes Uram Bercsényi 
Uramat siettetni s úgy az több hadakot is megindítani : mert 

11. lUkóczi Kcrtnicz levéltára. EhÖ o-szt. Hail- és brlilgy, IX. kí»f. 1 242 

noha bizonyos az ellenségnek sz&ndéka. mindazáltal Yáltoz- 
ható, 8 arra nézve én is már ma tovább nem merek menni. 
Most az ellenség Esztergomon felől szállott meg s minden 
hajói s hídja azon váron alól vagyon csoportban. Bottyán Um- 
mot hadtam maga s Gréczy és Baranyay ezerével KéméndnéL 
magam penig mig Esztergomot az ellenség m^ nem haladja, 
itten az Ipoly mellett leszek. Azalatt Pest eleire reiterálom 
praemittált dispositióimat és parancsolatimat Ha az ellensé./ 
ugyan csak lejön s Ngod utána nyomakodik : Bottyán Uram^* 
d ne hagyja magátúl, megtapasztalja Ngodj mennyi hatzivíf 
foíjjuk venni!. • . . Actu expediálok Pest eleire, az Kákos kö- 
rül való mezőket mind megégetem, hogy Pest alá szállván is : 
futrázsa ne lehessen ; még Csaba, Keresztúr körül is elkőn^ 
lem, — jobb, fenevadak lakják hazánkat, mint németi az eb I 

Pásztói táboron, die 31. Augtisii ÍT^Kk 
hóra 7. nocturna. 

Mai napon három levelem expeditiója után, karvai leví^ 
lemre való kegyelmes válaszát épen most veszem Xgodnak : 
elgondolhatja Ngod, hogy járnak az levelek ! Mivel már a/ 
hajókat és hidat Esztergomtűi lebocsátotta az német, ámbár 
maga nem messze is feküdjék ottan, — ugyan csak utána ío^z 
menni és már itten nem fog próbálni ; mennyi hadat fog penis 
itt hagyni? Bottyán uramnak constálni fog holnap. Azt'rt 
Ngod annyira disponálhat, s Bottyán lehajtson utánam. Én hol- 
nap már csak elmegyek előre, dispositióimnak folytatására, 

Kókai mezön^ 2. l-hris 8. órakor estve^ ITf^^'^ 

Az német ma napestig helyben maradt tábori körül stni- 
zsám ; holnap megválik, merre megyén ? Holnap, Isten segítsé- 
jíébűl azon leszek, körülvegyem. Ha Szeged felé talál menni : 
az Tiszán Szolnoknál általmenjek- é? Ngod resolutióját elvá- 
rom ; melly ha leszen : Bottyán hadd jöjjön utánam, szoron- 
gassa innét, én túl impediálom az aradi ráczot fegyverrel, a/ 
élését táborának tűzzel. — Ezen órában vettem Szűcs János 
levelét: az városok (Kecskemét, Kőrös, Czegléd) csakugyan 
nem bontakoznak; s noha tegnap Kárándyt úgy bocsátani, 
hogy égesse porrá mind az hármot, — mindazáltal actu ex|H^ 243 

diálom orderemet, hogy csak rajta ! Tudom, el sem múlatja- 
Vétek-é benne ? nem tudom ; bocsássa mep; az Isten ! . . . . Most 
veszem Bottyán izenetét, és hogy az gyalog is Hatvanhoz jőne. 
de nem jó: mert harczolni nem hasznos, megtudván, együtt 
reánk jön; hanem megírtam: maradjon helyben, lovon tegyük 
^1 az mit tehetünk, azt is szaggatva, hogy ne hurczolhaasa 
mindenét. Egetek előtte, körül r)sztönöz(")m, ha mód adatik: 
^*tszaka próbálok, de nappal nem, — liadd menjen valahova 
szereti ! 

Izsaszeghy hóra .O-na vespertina 17, T-hris ITtfÍK 

Mai napon irott levelem után 9. óra tájban az midőn indul- 
tam volna Pest alá : utániban két felől is érkezett hírem, hogy az 
^H'met az éijel általjött táborostul .... Utamat continuáltani 
**s eirciter 5. óra tájban délután odaérkezvén, valóságossau 
*'*'^pasztaltam : Pesten felöl az Duna-parton. Buda álgyúi alatt 
^^Kí^zik; öt katonát (csalogatni) egész strázsájáig beküldöttem, 
íve senki ki nem j(*)tt, — azzal fordultam. Ezen passust is meg- 
vizsgálni Kárándyt válogatott katonákkal vísszakttldtem, hogy 
az étszaka strázsáját verjék fel, talám nyelvet kaphatunk. 

Hatvani táharov, 10. T-bris 1705, 

Tegnap érkezvén meg estve felé Pest eleirül, talált-ani 

^^<liií\\^ három rendbeli kegyelmes válaszát, kikhez mindo- 

~öeii kívánom magamot alkalmaztatnom. — Az németnek 

^ '*^^H,llfi8ában semmi kétség nem lehet: az futrázsra tegnap 

■5//' * ^^ Bakosig volt, de kívül rajta majd egymást éri az fenu- 

' , ^^^cla truppokban. Vigyázassál vagyok, — ha indulását 

.| » ^gdat éjjelnappal tudósítom. — Az három városiak 

jjj. rf^ 1 évén, Ngod parancsolatja szerént meghagytam nekik : 

Pell^ni ***^*^^ menjenek el városokbúl ; Szűcs Jánosnak is : coni- 

]) 'i ^^ őket. — Bezerédy Uram szerencsésen általment (a 

y' . ^^ >) bizonyosan írhatom Ngodnak. Botti/dnvárdt és az fr)ld- 

Volt ^^^í^czot az nénjét fölégette s ottan hagyta, az ki bennc^ 

^teiTárad felé ment. Hatvani táboron, 19, l-bris 1705, hóra 3, pomer, 

^zen órában érkezek hírem, hogy az német tábor egész 

/jj^^^^^l megindult volna ma Csabaj felé, kit eddig Bottiján 

^^^*n\l hallhatott is Ngod, mivel kr^zelebb vagyon; de lévén •^^v^^ 244 

:)iTa strázsáim, még confirmatiója nincsen ; ha oonfirmáltatik. 
azonnal utána indulok. Az jász ezer arra vagyon. Deák Fe- 
rencz igen szépen vagyon hat sereggel, Nyúzót most küldteiu 
oda ezerestűl. Ezen pillanatban izeni Deák Ferencz. hogy a/ 
(^gész tábora az Rákos mellé jött, szekereivel együtt, és 10. óm 
tájban ejív compánia jővén fel az hegyre, tüzet vetett : íijabb 
portást küldött, már annak hírét várom: mert- tejjnap is mintha 
í'jjész tíibora volt volna, úgy jött fatrázsni. 

Hatvani táboron, 19. T-bris íTOő, hóra Ph vesp^ 

Deák Ferencz Uram ezen órában érkezek, ki is bizonyo- 
SíUi confirmálja, hogy az német tábor Csaba és Keresztúr kö/r 
s/állott, — sátorait és minden alkalmatosságit látta. Onuat 
morre lordul? portásim meghozzák, oda lévén Xyúzó maua 
ív.erével és az szegedi had, s ugyan az jászok az Jászság felól. 
En mindazáltal holnap az Tiszántúl való haddal nyomára ke- 
ni lök, az mire Isten segít, el nem múlatom. Bottyán Uramnak 
irok, hogy azon táborral szálljon ide Barkóczy Ferencz Unnu 
mollé. — tovább álljon Ngodon, mit fog píirancsolni ? 

Kokat mezon, 2U l-brís hóra 11. ante me)\ ITf^^'f, 

Reggel munkában voltunk a némettel Grombánál. ralK»t 
fugtimk, de kilátott egészlen bennünket; 10,000 embert az er- 
dökím három felé szakasztván , más oldalára is küldöttem. 
Itten Kókán negyvenig való németre akadván, azokat Istenlie/ 
bocsátottuk, rabul is fogdosván el bennek. Kárándy Czeg- 
lé<i. Körös. Kecskemét pusztítására ment. A német ma ro>/- 
tokol, már holnap elválik, merre indul : Hatvannak-é ? Kecs- 
kemíHnek-é? En nappal csapdosom, éjjel ha módom leszen 
benne, fölverem : pz az é\iel is meglőtt volna, ha oly erős he- 
lyen nem lesz vala. Gyalognak itten semmi haszna nincs. — 
Mo'ít újabban 1 1 rabot hozának. Ngodnak udvarlok vélek. 

Kuka, 22. 7'hris ^. órakor reggel, ITf^'^- 

Ezen órában érkezek strázsám : az német megindult 
egyenesen Tápió-Szent-Mártonnak, Abony felé. Magam innét 
az Tápión, túl penig Boné követi, hátúi, nyomán is szorongat- 
juk még. ha lehet. Az egész erőt ki nem mut^tonu hogy félni 
ne tudjon s rendelje úgy hálAsát mint eddig, levetkeződve. Ha- cgak mód cidatik^ tudván miuden observatióit. corpust tartván, 

hat s hétezer embert reászánok étszakára. Isten ad módot f's 

kívánt szerencsét ! 

Törtcli pusztán, 25, l-hvis I7U5. rcfftjel. 

Tegnapi setét, esős, ködös üdöben későn indulván meg 
iu német Czeglédtűl, .... magam utána indulván, Kőröshöz 
ment ; holott is, estve lévén s elsetét^dvén, mivel az város alá 
az híd és szőlők közé szoros helyre vette magát : egyebet nem 
tehettem, hanem strázsáját puskáztattam be. Azalatt az hadat 
meg akarván szállítanom: találtam itt^n az pusztán Szűcs 
Jánost az többi hadakkal. Az kön*)8iek kibontakoztanak, de 
tegnap mind visszaszállottanak ; Kecskemét nem akart kibonta- 
kozni sehogysem, s az midőn parancsolatom szerént gyújtogatni 
akartak volna az katonák : fegyven'el az hadra reátámadtanak, 
kettőt az Gundelfingerében miig is lőttének ; és így meg nem 
égethették egészlen, hanem mintegy harmadát. — Már ma az 
német Kőríisön az süttetés kedvéért rosztogolni tbg, az miben 
árthatunk neki, el nem mulatjuk. Es így Szeged felé vévén 
"tját: Ngod kegyelmes ut<')bbi parancsolatja szerént Csáky 
Mihály Uramot Ebeczky Uram ezerével Vácz felé visszabocí=iA- 
tottam, Bottf/ánt penig maga ezerével, Bezerédyvel, az jászság- 
.^al, Baranyayéval, Buday István Framéval, Gundelíingerével 
''s Cseplészével bocsátom az német csípdezésére és infcístálá- 
^''ira egész Szegedig, olly instruotióval. hogy mivel az bácska- 
' *^' ''Acznak gyülekezeti líizonyos: arra is vigyázzanak s ha 
^''^ho) l('.t<H hallják, az német mellett elmenvén, áztat vwjék 
í/íj/^J' Az szegedi had cselédjét felrakta volt Kecskeméten, a/ 
h ^^ í^^lé vitte, hoK^ háta megett az németnek felhozza ; de 
jij^e^^^'ti sohol nem hallottam; orderében hajívtim Bottyánnak, 
\fiff ^^^^godat tudósítsa in'intok. - Kn XyúzótKaszAs ezerével 
sllo^x íiyval Csongrnd felé indítom, magam Szttcs .íánossal, 
Bóii «^ ^ ^v- ixl^ Bessenyey vei, Ká rándyval, Senn\ evvel Szolnoknál 
uiefC.V*--^ által, az Körösön hidat vetek s azon három ezerrel 
'^^^^-'^'^lielvnél meuegvezek, s ha még racz T()kölyi által nem 
•/VILII ti ^iz Tiszán Szegedhez, tehát rajta megyek; ounat felfordú- 
^ ^^v. Maros mellett, ha lehet azon (rácz) sánczokat porrá 
"^^X:*! egész Aradig, ainiak várossát is megpróbálom. INfezö- 
'^^ takarmányt az német előtt mind porrá teszem, s íiz/al 241! .-. ,„M'íl'ii"- "'""^ *^ feketetí'ii i'-s gyantái szoros ril.it,,- 

^, ^^, „,^^,.„u tiíáiinro s VáradtiOK iueí;yek, coojiinsrálom mj- 

...,'i't Hyi'V f'" t""""™"'- — Máv XsoU Jhth/.in Vall 

...tit .^: wcn'-it c'oiiformAlliatja ilispositíöit, lípry az VáradW 

Ui/.ífmM Jiajdá&tgot. 

jM'i/iln»(ik instrucüóban hagytam, liojry az néniét ki- 
i,„.nK'-u tu Tárosoliröl, azután ölést ne en^'edjen tíuuí nekik. 

Szolnoki Inhuron, 27. T-hrU J(".i. 
Mivvl miV líanan ia Kürtsiin múlatott az ellenség; min 

'•' ■'" li'miraiizálok més ma. elrál-om meiie fordíil ?. . . . 

Miliők lálKirának szállása tiszta liarom egész lincában feli- 
-.ik; az elsíinek is az kiize|ii sjalof, előtte az álsvú; az mi* 
,1.1 lin,v.,nak is kiizepi svaloR, tét szirnja mindke'ttönek 1«,»^ 
A.- kaimn.Uk liueájának közejii szekér, két szárnya loras. .\i 
|«<'|Ios,.fia (Beveitscliaft) minilen compAniábűl mi .5 ■ már 11 
il.'>a.l régimentMl computálya, leszen circiter BBO-at: .m„ 
mm mraden regimentből egy eompánia yngyon a stiíizsiín. u 
l"a.H'«)lia penig az első lincja elítt, bal s jobb számva el.W . 
','í'''l''' L 'V'" ° »'■■''"'''"<"" •«"■'' l"l'5ton egész éjfélig, akfc.ri 
' '"!''""'' h'-mtByen, abrakol s njunnan egy óra múlva bekí- 
,'',','. I "'""' '^Í'"IX'>'W sobol sincs, csak az álgvúi clíli 
■■veh'n, "í'-' "" "' '^"^""'' '''"" *' ""'s^ lineában. És'így, KV 
nieh'.'!"- t "'"' ""^ 'znllana sík mezOben : mindenleisl laita 
"■■nk .azon, - csak íognók egy »zir.el-lélekkel ; de ki iio.ii 
l'^ -. 1;; bon. k, attúl tél, bngy lé esik yél,.. ki attúl. bogy eív 
.imn.i • "''"t ' "™ ='^"'*nll.ia, liogv azon ye.szedebiifk 
IM,. , ," '"'""' »'«»l'«nPt Ez reszt minket. - meil bizo,,. 
n,éc i' .,' i'" '";'""" "' '" '"■'°"-'' '"'" k' Magyann-szágbnl ; noba 
""■"■" '"'""«■ li»íy valalia BV-sel lássa í V:,la, -'^Z'ílitok, ííft. 7'lr!» I7'>'' '",''!'''""' ''''■■"""'■telili..n bizonyos i i-nii Ili iT." ■".'■"'"'"' '"'"í"^ «•' Tiszán ; azalatt iiiuél 
-ml' i.v!rr.'" '" '"' ""'"'*'''■ '"■'' i' Pil'"" Dnni* 
■k ; lllti'^" '"''"'.'■'''' ''^'""'■k. -zekeívt is 12-<".t nyertté 
'liiii' "" "/""' '"""''"*' ^''nr jártának baszontiilaii. 
"■=> l-lc l.wátottani. - .Xyúzó azt írja, liegy 247 

rácz Tökölyi Aradon vagyon, s ö actu Csanád felé mepyen 
próbálni ; bezzeg jó helyen vagyon : mert német uramnak az 
correspondentiája is praedudáltatott 

Szolnoki táboron f 29. l-bris 170i), 

Az német táborát bizonyos emberemmel megjártattam ; 
de szoros helyen lévén, nem lehetséges egyebet tennünk, ha- 
nem az strázsák behajtását, kit minden éjjel végben viszünk 
portások által ; nappal pedig — Istennek hála — mindennap 
hulldogál. Mostan Kecskemétre küldöttem expressusomat, szán- 
dékának kitanúlására ; — holnap aligha meg nem indul vala- 
mely felé. 

Szolnok, die 3(1 l-bris 1705. 

Az emberem megérkezék Kecskemétrűl ; n*ferálja, hogy 

az németségre azelőtt való éjjel kikfildöttenek vala (Bottj/án) 

Szekerest, ki is az szélmalmoknál felvervén őket, az ráczság- 

nak minden lovait elnverte. az németekkel is tovább másfél 

óráig viaskodván, felest ejtett el, s tegnap az németek mind 

az templom belső kerítésében recipiálták magokat. S már 

tegnap Kecskeméten az sok szekér élettel, árpával, mind meg 

volt rakva, úgy, hogy ma meginduljanak vissza Köröshöz ; az 

útja ugyan el vagyon állva és lesekkel megrakva, — elválik, 

mit ad Isten! Ha. bemehet Kőrösre: csak elhiszem, holnap 

megindul valamely felé. 

Szolnoki táboron, 30. l-bris /A órakor eatve, 17 ()ö, 

29. hujus Írott Ngod kegyelmes resolutióját alázatosság- 
gal vettem; csak az tött dispositió érkezzék, rajtam semmi 
benne el nem múlik. — Glikelsberg lévén Kecskeméten : tíibo- 
rát miképen verettem fel Szekeresékkel, elfogatott relatióját 
includáltam, — kiben is valóban szépíti az dolgot ! Mint me- 
hetett tegnap Kőrösre ? nem tudom ; volt ugyan 3000 embe- 
rem arra vigyázóban, s ma újabban Boné Andrást Szűcs Já- 
uos apámmal 2000-el expediáltam. Tegnapi portán veszett 
egy jó hadnagyom, még annál több senki. 

Szolnoki táboron, 2. S-bris 1705. 

Kecskemétrűl most jőve egy katona, ki referálja: két 
(uémet) kapitány veszett az minapi lármán s közönséges is 24^ K^-t- > hár«>ai»^zer jár már ííitnl/^ra. Xvú/ő az M:irt»» m* IW 

teljört: az r:'n.'z:-;l:r éL'-s al:> h.ijt szekeret, iiiiuii lovassiU -^a- 
lí.'uia kZ-'-ziiL — ruo>t i-^ elmulatjuk reÚTenuí. <le Inzoiiv niec- 
nanj'ik. miut az t^n (rjnila alul való eljövetelemet I 

Szolnoki híh'jron, 2. ^^-^nis ^^ttv* V*. 

E/eít'ítt fc«'t M'áviil már expediáltam levelemet. < iiio-t 
inra .ikan'uu aLi/atn<au íníorujfiliinm Xcotlat. lioirv :u ij***njtt 
eíZ^''»^z énjével mai nar^'ü iíizouvosaa meirinilíilt s eiívenest-n 
Alpárra ment az Tisza mell-^. raellv ezen alól uAizv m»'»lvf«»IJ- 
ílel vairvuu. azou al«''l Tw.niiír Imv/A C^omln'Ml kt'^t mHlvföUL Már 
Alpámál vet-t' Iiiílat. va::yjC^«)riLrrá<liiál? m^m tudhatom, az ''ri 
aimak vi/sirálására In^otíátottam k^'*t remlbt'li portásomat, h;ir- 
madik j>eiii:j: Kókay maga ezen'' vei ía jász hu^z ár-e/ red) n Vil- 
mában va.ízyon. h«>lriap penicr B'^Hynnt mellette való corpuss;d 
iitáua ere-^ztem : mairam itten ^ubsistálok. mi ír oiiuat aübb 
uem nit g}en. Xvi'izó«'k ottan b'v/'n Tiszántúl Alpámil általel- 
lenbt-n : rommittáltam portá/ását és uiívau yás;'irbelv >. Makó 
teló. M:íi:am peniir. lui azt várom, h«n;v az ellensóir e<rrs/ S/e- 
tredii; menjen: azután post testűm leszen az Maros-mellyrki 
operatió: utána is haszontalan m»*i:yek: mert az Ti-^zának v«i- 
Tón hátát, már notabilis csapi'ist rnjta ntm próbálhatok, •'- 
íiry B*^ftifiinf jó formában liacvván s úiry Szolnokiét tV Túrt, 
niu^ram általmeiryek s valamit előtte eltebetek, eheszek. < tá- 
lam Isten az ráczot is hor«r^>mra keríti. - — Az Arad tájíki 
rá ez készfileti contirmáltatik, sött az szegedi ('ommeniláu> i^ 
bordókra vtnvti az lisztet. Ha sokat mulatozunk, míj: Ts/n*- 
ve^^z^ziik magunkat: ez az n»'met aimáda Ei*dólyben t4»ppaiil 
. . . .Kóros, Kecskeuiót, Kegyelmes Uram. prae manilms vaj- 
nak, tán meg is szánták bűnöket: Xgod előtt alázatosan inst/»- 
lok: az kik tavidról nózték, ne bízzanak véllek! Lebet l>üntrt«'- 
sek : de olly üdó fordulhat, hogy még az pusztában bujdo>«'» 
magyaroknak kéntelensécbül sok hasznára lehetnek. Ez/<'1. 
Kegyelmes T'ram. pártjokat nem fogom: vétkeztek, de uem 
mindnyájan, — azért büntetést i*^ nem mindnyájan énlemeL 
hétnek; karóztassék fel mindenik \ árosbúi kettó-bái-om , — 249 

rléír Y)élda leszeu, *) pro ulterio is tanúinak s Iiasznunkra is 
lösznek. Álljon Ngod kecrvelmes ^ratiájában ! 

ISottyánj Kejíjelmes Uram, valóságos hocfij rest az irds- 
Inin : de szorgos az szolgálatban f Ai mit elmulatott, végben 
vittem s öróla is Njíodat tudósítottam szíhitelen. 

SzólnoTci tábor, die S, ^-bris 1705. napszállatkor. 

Ezen órában érkezek portásom relatiója, kibül contir- 
niáltatik az ellenségnek nemcsak Alpárhoz való menetele, ha- 
nem ma Csongrádhoz való indulása, — egyenesen ottan ugi*ik 
által, és ígv az sok tartózkodás miatt épen megelőz s mind 
Körös-Maros kr>zit praeripiálja. Én azért, vagy vétek, vagy 
sem, csak megyek tatáiinódra ; Bottyánt idehagyom ; ő sem 
tehet semmit már innét, általjőjjön-é ? nem tudom ; választ várni 
nehéz, káros és veszedelmes. Kecskemét, Körös még emberét 
sem küldte, német elmenetele után is. Kérem Ngodat : ne bo- 
csásson ostort ezen áruló kutyákra, — talám Isten megtart 
"Szolgálat] okra ! 

Túri tábor, 4, 8-bris 17^0. est ve. 

En ma Szolnok várát jó instructióval hagyván, úgy 
Botíijdnt az német után expediálván, — magam indultam 
meg 11. órakor délelőtt s érke»tem ide délután 5 órakor, s 
útamban jövének Nyúzó katonái, kik referálják, hogy IMakót 
minden jószágával az tör(")k ITddére általszállították. Vásár- 
helyt, Mindszentet és Szentest peni^ min<lenével (^songráxlon 
felül az Körösön békével általhozták kár nélkül — az német 
is szintén akkor szállott Csongrádra, az Tiszának túlsó part- 
jáj'a; mai portásom szemével látta, hogy az Tiszapaitban siitö- 
kemenczéket vájtanak, — és az mint az prófontház vagyon : 
aimak irányában akar hidat által vetni ; és így Arad felé nem 
megyén, hanem vagy Debreczenuek az Kunság felé, — de 
iiajíy pusztaság : se víz, se széna nem reménlhetö, — hanem az 
Körös mellett megyén fel egész Szeghalomig, oda az Berettyó 
bárom mélyföld. Való, itten is sohol sem leszen szénája : de 
vize egész Váradig leszen Csongrádtúl fogva: penig egész 

•) A fejedelem irtózván ilyen kegyetliínsű^^öl, irgalmasabb bünte- 
tést gondolt ki : Botiyán tábornok huszárezredét ruháztatta me;r új mon- 
tourral. az engedetlen városok rovására. « » 250 1 

i kellene ■ Váradig mind pusztán és síkon fog menni, — akkorra 
az ember, mert csak ezek ki is fáradnak Kegyelmes Uram, az 
éjjeli-nappali portázás miá. — Mostan három eml)erem is va- 
gyon az táborán, portásim mindkét felöl ; ha meghozzák, hogy 
fog ottan késni : egy éjjel rajta megyek innét három álgyúyal 
s az midőn fogom lövetni, túl Bottyánnal megcsapéitom az 
egész táborát, — talám valami confusiót tehetünk neki ! 

Túri tábor, 6. S-bris éjfélkor j ir<A'>. 

Ezen órában érkezik portásom Csongrád eleirül: túa 
jókor az német tábor maga helyét meggyújtván, Szeged felé 
aláment. Szegedi-ül jött emberek referálják, hogy Tápénál igye- 
kezik hidat kötni, az aradi rácz penig még nem conjnngaltá 
vele magát ; hanem Szegeden sok lisztet vervén hordóra, és 
Yásárhelyrül és több helyekrűl akarnak búzát beszállitanL 
Azért, már az Körösön hidam meglévén, holnap háromezer 
embert általinditok Palocsayval, s mihelyt az kenyér elérke- 
zik : azonnal magam indulok utánok, s az mit tehetek, teszek 
— Az többi Generálisoknak is mindezeket megírtam. Bottyán 
túl alkalmasint sarkalja az németet : sok puskázást hallotta- 
nak poilásim ma is. 

Ezen német szaladását nem tulajdonithatom Isten után 
egyébnek, hanem az pusztaságnak, és hogy mindenütt előtte 
termek. Komáromnál is, Esztergomnál is általjött volua : de 
féltében ment Budához, hogy Bottyánnal előtte voltunk. Mt>s- 
tan is Szólnoki'a akail jönni, Csongrádnál is általjönni : de 
nemhogy azt fel merte volna tenni, de még éjfélre se mert 
dobolni, mint mi Jézust harmadnapig kiáltani. Ur-Isten, szé- 
gyenítsd meg! írom Bottyánnak : rajta, rajta, rajta! Mert 
készen vagyon Szent-Péter mind ezen, mind más világon. *) Bár 
Bercsényi Uram is Ocskayval rajta ! etc. Most vagyon ideje. 

Túri táboron j 7. S-bris 1"!^*^*- 

Az németnek Szeged felé való menetele bizonyos, azért 

Szííos János apámat hat napi kenyérrel Szeged eleire, Man>s 

v^ Tis/a közzé elboosátám. — Bottyán írja, hogy az néiuet 

^) Bottyán hösiesséfréért Kákóczitól Szcttt-PéUr és Hadar Koiw 
r*»in vármoiívei falukat kapván. — innét a szójátékos czóliat a C'l'í' 
^/<'j»t-l*étci'n.\ 


251 

Yeresmartnál hidat vetett át az Dunán s oly hiszeuibon vagyon 
apám (t. i. Bottyán,) hogy azon megyén vissza. Tegnapi por- 
tánk is, az Bottyán corpussárúl való, SCiO marháját hajtotta 
el s az németekben is jól lecsapott ; most is 2000 ember danol- 
dogál körülötte. — Hogyha már Maros mellé veszi magát, s 
nem az Vaskapunak talál menni, hanem Váradnak : Várad 
♦^ Jenő között lehetne gyaloggal jó operatiókat tenni, de in 
tempore kellene hozzá látni. 

Túri táboron, 10. H-hris 1703. 

Szűcs Jánosék Csanád alatt egynehány ráczot levágván^ 
c?iak visszatértének, igen meghajtott lovakkal. Semmi bizonyos 
hírt nem hoztak, nagy bosszúságomra ; mire nézve kéntelenít- 
tett«m Nyúzót vagy század magával alábocsátanom az Tisza 
felé, ugyan ötét vissza is várom. Addig ezeknek lovok is vala- 
mit pihenhet, s próbálhatok. — Bottyán János Uram azt írja, 
hogy ha az német általjön az Tiszán : instructiója szerint ö is 
kész általjönni : de az Dunántúl való had (Bezerédy, Balogh 
Ádám, Szekeres István) csak resolválta magát, hogy által 
nem jön. így értvén Ngod az dolgot : általláthatja, hogy ha 
(az német armada) az Maros mellé veszi magát, minekünk 
rajta sohol semmi próbát nem lehet tennünk, ha Erdély felé 
megyén, egész addigi — hanem, ha Várad felé fordul : ottan 
lehet mind lovassal, mind gyaloggal vesztegetnünk. Csekély 
elmém szerint tehát Békésnél, Sarkadnál s itten strázsát hagy- 
ján, ezen haddal mennék Várad felé, készítenök el az hajdú- 
ságnak próbáló helyeit s vágatnók be Erdélynek is mindenütt 
passusait, etc. . . . Noha Ngod írja, hogy vagyon az passusokra 
gondja, — megengedem : de nem minden parancsolatnak látom 
effectussát; kérem Ngodat: legyünk szorgalmatossabbak, késő 
in confusionem munkálódni ! Csak gyalogom legyen : az váradi 
utakat én magamra vállalom Bottyán apámmal 

Bottyánnak adott instructiónak párját Ngodnak meg- 
küldöttem vala; abbúl megérthette Ngod, hogy még tülem 
úgy disponáltatott, hogy az német általjövetelével általjöjjön : 
íle már egynehány levele vagyon, kiben írja, hogy az Dunántúl 
való had és maga ezeré (az is dunántúli volt) által nem akar 
joni, hacsak fizetése, mundérungja meg nem lesz, de maga ■■,"«.,, t 
253 182. 

Bottyán Károlyinál:, 

^[int Kedves (Jcséiü-Uramnak 

ajánlom kész szolgálatomat Ngodiiak. 

Ngod 11. praeseiitis költ levelét ma reggel elvettem, coii- 

lentiáját megértettem. Eii már mind Kegy(»lmes Urunknak ö 

gának, s mind penig Méltóságos GrófiF Berchényi Miklós 

ramuak két rendbéli ordereit is Ví^ttem. melyben, ha az né- 

et az Tiszán általkoltözik, kegyeimessen parancsolják, hogy 

izonyos hét regimenttel Pest eleire visszamenjek, s ottan 

Ikalmas helvét keresvén, az Dunán általköltözzem, — mellvet 

nagam is szívessen bánom : mivel inkább akartam volna Ngod- 

lal együtt járni, d(» ó Ngok kegyelmes parancsolatjoknak ob- 

temperálnom kelletvén, nem tehetek róUa. 

En nem csudálkozhatom el(*g(^t rajta, hogy már harmad- 
napja, hogy az német általköltözött az Tiszán, — mellyet teg- 
napi levelemben Ngodnak megírtam.*) — s még Ngod portási 
lueg nem vitték hírét. Megl)Ocsásson Ngod : de az tisztekkel 
erőssebben kellene bánni az illyen vigyázatlanság és szófoga- 
tlatlanságért, mert Ngod nehezen mehet előre dolgában. En, 
megvallom, ha az én tiszttMu ezt elkövetné : másoknak példá- 
jíikra tisztibűi is kivettetném. Kérem is Ngodat, jól vigyáz- 
tasson, mert — az mint értettem, — Debreczenbo és Hajdíi- 
Yárosokra igyekezik az német. Mostan Sz(Mita és Martonyos 
leié azon ráczoknak, úgy bácskaiaknak is distrahálásokra ma- 
gam ezeremet másokkal együtt elküldöttem. En csak az ágyat 
nyomom egészségtehMiségem miatt. — Ezzel maradok Nagy- 
ságodnak jóakaró bátyja 
Alpári tábor, die 12. 8-bris 1705. Bottyán János m. A*. 

P. S. Én, ha Ngod el lehet Daczó László nélkül, csak 
megtai-tom magam mellett ; melyrül is Ngod válaszát elvár- 
ván, megszolgálni el nem is múlatom. 

Külczlm : Méltóságos Generális Tekintetes és Nagysá- 

_ ■ • 

gos Károly Sándor Uram, Kedves Ocsém-ITramnak ő Ngának. 
Thűr. Oito. Cito. (Mto. Cíto. Cito. Citissime. Citissime. Citis- 
^iine. Citissime. P. H. 

♦) Ezen levél a gr. Károlyiak levéltárában ma már nincs moíí. 254 A másik oldalon : Ezen levelet falusi bírük fejek s y^jíi- 
gok elvesztése alatt küldjék sietséggel. 

(Eredetije a gr. Károlyi -levéltárba!),) 

183. 

Bottyán Károlyinak. 

Mint Kedves Ócsém-Uramiiak 

ajánlom szolgálatomat Nagyságodnak. 

A német után mai napon Deák Perencz Uramat ezeiv- 
tfil Csongi'ád felé, — hogy ott általköltozzön az Tiszán — 
elküldöttem ; ki is mai nap reggel odaérkezvén, hozták bi/^*- 
nyossan hírül 6 Kegyelmének, hogy az német ez elmúlt ójv j 
Szentesen hált, és onnan bizonyossan nem az Man>s mellttt 
sem egy, sem másfelé nem szándékozik : hanem vagy Szana*^- 
nál, vagy Szent-Andrásnál általköltözvén az Körösön, eg}*- 
nessen Thúi- felé megyén, s onnan Debreczennek szándékozik. 
Karczag-Ujszállás felé; kit ha tiid-é Ngod, vagy sem? két- 
séges lévén, akarUim Ngodnak tudtára adnom, hogy Xg<Nl 
annyival is inkább jól vigyáztathasson azon passusokra ^ 
szándékát ezen ellenségnek gátolhassa. Kérem Ngodat az I^ 
tenért, módot látván benne: éj,jel üttesse meg az táborát, vaU- 
mint szintén én innent (Csongrádnál) megüttettem. MeljlHii 
szerencsés progressust kívánván Xgodnak, maradok 

Dátum Kecskemét, dje 13. 8-brÍ8 1705. 

Nagyságodnak jóakaró szolgája, bátyja 

Bottyán János m, k\ 

Külczím : Méltóságos Genei'ális Tekintetes és Nagy>^'»- 

•« 

dos Károlyi Sándor Kedves Ocsém-Uram ő Ngának. — Tnr. 
Cito, cito, cito, citissime. citissime, citissime. P. H. 

(Eredetije a gr. Károlyi-levéltárban.) 

184. 

Ugyanaz, ugyanannak. 

Mint Kedves Ocsém-Uramnak 
ajánlom szolgálatomat Ngodnak. 

En eleget töröm mind éijel s mind nappal elmémet boírj 
mimódon s miformáu ezen németnek feltett szándékát nu*g* 256 

gátolliatnánk ? — de egyebet s jobb módot is fel nem találha- 
tok, (melyre kérem is az nagy Istenért Ngodat,) hogy éijel vagy 
ezer s két ezer gyalogsággal és annyi lovassal megüttesse az 
táborát, — hiszem Istent, hogy minden bizonynyal confundál- 
tatnak, mellyet Gombos Imre és Petrovai Uraimék is meg- 
izentek az gyűvi praedicator által, igenis svadeálták ; *) mert 
máskínt, Istenemre mondhatom, (adja Isten ugyan, hogy ha- 
zudjak benne !) de által s meg által gázolja országunkat, ha 
így eleit nem veszszük. 

A szegedieket én portára küldöttem, kik még most is 
oda vannak ; hanem mihent megérkeznek, azonnal Ngod után 
küldöm. 

Én itten Kecskeméten orvosoltatom magamat Az alat- 
tam való regimenteket orderem szerint mind eloszlattam, kit 
Tiszán által, kit máshová elküldöttem, csak az magaméval 
maradtam. — Ezzel maradok 

Nagyságodnak 
Kecskemét, 14. 8-bris 1705. jóakaró szolgája, bátyja 

Bottyán János m. k, 

Külczim : Méltóságos Generális Tekintetes és Ngos Ká- 
rolyi Sándor Uramnak, Kedves Öcsém-Uramnak ö Ngának, 
Thúr, vei ibi ubi. P. H. 

(Eredetije a gr. Károlyi-levéltárban ) 

185. 

Bottyán Rákóczinak, 

Méltóságos Fejedelem ! 

Nékem jó Kegyelmes Uram ! 

Fejedelemséged Égerbűi undecima praesentis emanált 
nékem szólló levelét, ma reggel alázatossan vettem, — melly- 
bfil értettem Ngodnak szólló alázatos leveleim megadását, 
kiknek is continentiájokbúl az németnek Szeged fele való 
menetelinek s úgy az Tiszán által való hídcsinálásának tudó- 
sítását vette. *) Petrovay Lá82l6 Pest-Pilis megyei labancz alispán volt, Gombos 
Imre pedig ca. kir. tábornok, szolgálaton kívííl, de a csiiszáriakkul, — 
Bottyánnak régi ezredes-társa. 256_ 

Én jóllehet iizt is más rendbeli levelemben, hogy az né- 
met bizonyossal! általköltözött az Tiszán, Ngodnak tudtára 
adtam mindjárt, melly is eddig NgoTlnál bizonyossan tudva 
lehet, nem kétlem, másoktúl is. Azonban értem azt is Ngod 
méltóságos levelébűl, hogy Ngod úgy informáltatott, hogy 
Kecskemétre egész hadaimmal bészállottam volna ; melyre is 
írhatom Fejedelemségednek, hogy mihent az német általköl- 
tözött az Tiszán Csongrádnál : mindjárt az magam (ízerét né- 
mely szegedi katonákkal, mintegy tizenkét zászlóval, Marto- 
nos, Szenta, Kanizsa és Becse felé commendéroztam, az német 
mellett levő ráczságnak distrahálására ; az kik még mai napig 
is oda vannak. En penig beteges állapottal lévén az lövések 
miatt:*) magam gyógyításom miatt, száz lóval — kiknek is az 
lovok sebessek lévén — 13. praesentis jöttem be Kecskemétre. 
A többi hadat penig kit az Tiszán által, kit Pest eleire, Mél- 
tóságos Generális Bercsényi Miklós Uram ő Nga ordere szíí- 
rint elküldöttem. 

Tovább írhatom Ngodnak alázatossan azt is, hogy egy 
rendbéli portásimat 8zeged felé küldöttem az Bácskára, kik is 
jól alá lévén az Bácskaságra : Péter- Váradjárúl Szegedibe jövő 
rácz kocsikat felverték, az ráczokat levágták, rabul is egynehá- 
nyat hoztak ; hármat azok közzül meghagyattam, az többit 
penig ittbenn levágattam. Hiszem Istent, hogy mostani portá- 
sim többet is hoznak, — kirül is Ngodat alázatossan tudósí- 
tiini el nem múlatom. 

Fejedelemséged i^arancsolja azt is, hogy Kecskemétrííl 
hadaimat kivivén, az mezőre szállítsam ; mellyi^e alázatossan 
kérem Ngodat, hogy harmad-negyednapig itten lételemet ne 
neheztelje : mivel magam is beteges lévén, az hadamnak is az 
sok portázásban lovai eltúrosodtak. Hogy penig az katonáim 
részegeskedjenek : szemérem (szégyen) volna az énnékem, mely- 
lyet el sem szenvednék ; az minthogy az városban meghagytam : 
egy csöpp bort se adjanak az katonaságnak. Sőt az népemet 
mindenütt tiltom az részegségtiil. 

Az Dunántúl való menetelem iránt Ngod méltóságos 
orderét Berthóti István l-ram által elvárom. 

*) Bottyán-vára íilatt iúniusban kapott selj«'i újultak volt ki. 267 

S mellett Fejedelemségednek az regimentemnek felruhá- 
zása iránt Kecskemét várossára kiadott assignatióját alázatos- 
san vettem, s köszönöm is Ngod gratiáját ; de minthogy az yáros- 
ban Bemmi posztó nincsen s abát is az egész városban négy bál- 
nál többet nem találhattak, — azért felének sem lészen elegendő. 
Minthogy penig, Kegyelmes Uram, az egész hadaknak 
innen kelletett lenni az élés iránt való provisió-tételnek, mely- 
lyet is praestáltak s most is praestálnak, Prínyi Miklós Uram 
ö Nga penig egynéhányét az tanácsbeliek közül megfogattat- 
ván, Szolnokban vitette : kérem alázatossan Ngodat, tovább- 
való !Ngod dispositiójáig bocsáttassa el őket, mivel az mint 
értem, kibontakoztak volt az városbűi, ki is mentek, de az ka- 
tonaság fosztogatni kezdvén őket, — úgy maradtak meg. 

Tovább, az minemű gulya és ménes volt itt Kecskemét 
körűi : Göcze Gábor nevű Commissárius mind Heveshez haj- 
tíitta, — nem tudom, ki parancsolatjábűl ? Mindezeket, kérem 
alázatossan Ngodat, szabadítsa kezekhez, mindenkor Ngod ke- 
zében levén üstökök. — Ezzel várván tudósítását, marsulok 
Jó Kegyelmes Uramnak Nagyságodnak 
Kecskemét, 15. 8-bris 1705. alázatos szolgája 

Bottyán János w. k. 
P. S. Alázatossan kérem Fejedelemségedet, megbocsás- 
son, — méltóztassék parancsolni stricte az hadak között : hogy 
az futrázsiájának az strázsáját, — ki is ezer emberből szokott 
ordinarie állani, — aztán éjjel az brájsoflFját (Bereitschaft,) ki 
is az strázsa után áll, üssék meg az németnek ; hiszem Istent, 
hogy rövid üdö alatt nyaka szakad ! Az négy kartaon-ágyú- 
ját*) az mint bizonyossan referálták kik az táborárúi jöttek, 
— Szegeden hagyta ; nincsen semmi öreg-álgyújok. 

(Ki'edetije a gr, Károlyi-leTéltárban.) 

186. 
Ugyanaz, ugyanannak. 

Méltóságos Fejedelem I 

Nékem jó Kegyelmes Uram ! 
Ennekelöttenni levelemben megírtam vala alázatossan 
Fejedelemségednek, hogy az németnek az Tiszán által való 

♦) Cai-thaune : 36—48 fontos tömör golyókat lÖvÖ öreg-ágyú, fal- 
törő ágyú. 

U. B4kóc2i Ferencz levóltárA. BliÖ oszt. Had- ét belOgy, IX. köt. 1 7 25Ö 

menetele után mindjárt magam regimentemet Martonos. Kani- 
zsa és Szenta felé commendéroztam, — kik is immár, szeren- 
esessen járván, visszafordultak ; sok ráczokat vagdaltak s rabul 
is hoztanak, Péter-Yáradjárúl is németek ott lérén, azokat is 
mind levagdalták, ökröt^ más szarvasmarhát is felest hajtot- 
tak. Az vitézlő rend közül — Istennek légyen hála ! — egy 
ember kár sem esett, hanem sebben egynehányan estének, de 
az sem halálos. 

Tovább is Fejedelemséged parancsolatjához alkalmazta- 
tom magamat, mindenben tisztem s szolgálatom szerint eljárni 
el nem múlatom. — Hanem Kegyelmes Uram, Kecskemét vá- 
rossá elégtelen lévén az egész regimentem mundérungjáoa^ 
megadására, mivel semminemfi posztót nem kaphatnak itten, 

mindazonáltal az mit el nem múlatom ; híja lévén penig 

némely részinek, Fö-Grenerális Berchényi Miklós Uramat o 
Ngát fogom requirálni. — Ezzel maradok 

Jó Kegyelmes Uram Ngodnak 

Kecskemét, dje 16. 8-bris 1706. alázatos szolgája 

Bottyán János fff. í- 

Külczim : Méltóságos Fejedelem Felsö-Yadászi Rákóczy 
Ferencz kiváltképpen való nagy jó Kegyelmes Uramnak óNgá- 
nak alázatossan írám. — Ibi-ubi. P. H. 

Máit oldalon : Városi és falusi bírák ! Ezen levelet sietség- 
gel küldjétek falurúl falura, jószágtok, fejetek elvesztése alatt 

(Eredetije a gr. Károlyi-levéltárbao. Igen szakadozott, 8 egy helyfitt e 

miatt olvashatlan.) 

187. 

Bottyán Károlyinak. 

Mint Kedves Ocsém-Uramnak 

ajánlom kész szolgálatomat Nagyságodnak. 

Szintén ezen órában érkezett meg magam regemenUm 
Halasra, — mellyet Martonos, Kanizsa és Szenta felé portára 
küldöttem volt ; igen szerencséssen jártak, sok ráczot vágtak, 
rabul is hoztak, marhát is felest hajtottak, és Péter- Váradjárúl 
némely németek jővén, azokat is levagdalták. Egy ember kár 
sem esett az katonáim között, hanem egynéhányét sebesítettek 269 

meg közűlök. — Tovább is ha mi occurrentiáim lesznek, Ngo- 
dat tudósítani el nem múlatom, — hanem Ngodat is kérem, 
hasonlót elkövetvén, engemet az ellenség dolgárúl s hol lételé- 
rűl tudósítson. 

Szzel maradok, sub dato 16. 8-bris 1705. Kecskemét, 
Nagys&godnak jóakaró szolgája s bátyja 

Bottyán János m. 4. 

Külczím: Méltóságos Generális Károlyi Sándor nagy 
jóakaró Ocsém-Uramnak ö Ngának. — Ibi-ubi. P. H. 

A másik oldalon, kíviil : Városi, falusi bírák ! Ezen leve- 
let falurűl falura sietséggel, jószágtok és életetek elvesztése 
alatt küldjétek. 

(Eredetije a gr. Károlyi-levéitArban. Csak aláírása sajátkezű.) 

188. ' 

Bottyán Rdkóczinnk. 

Méltóságos Fejedelem ! 
Jó Kegyelmes Uram ! 

Fejedelemséged sub dato 15. praesentis Szerencsrttl írott 
méltóságos levelét alázatos kötelességgel vettem. Én, Kegyel- 
mes Uram, az mint már ennekelötteni levelemben is Ngodnak 
alázatossan megírtam. Méltóságos Gró£F Fő-Generális Berché- 
nyi Miklós Uram ő Nga ordere s úgy Ngod kegyelmes paran- 
csolatja szerint, a német általköltözvén az Tiszán, kit Tiszán- 
túl az német után, kit Berthóthi István Uram ö Kglme mellé 
az hadak közzűl, kit penig Pest eleire commendéroztam, — 
csak éppen magam ezeremmel maradtam, az kik is még Bács- 
kaságon az ráczságot üldözik. Balogh Ádám Uram ezerinek. 
Kegyelmes Uram, hírét sem hallom ; Bezerédy Imre ezeré pe- 
nig, — az ki is Szabó Mátéjé volt — mind eloszlott, most kül- 
döttem hadnagyokat öszvegyűjtésekre. Ezen két ezer Méltósá- 
gos Gróff Fó-Generális Berchényi Miklós Uram ő Nga ordere 
szerint Dunán által való menetelemre commendéroztatott eze- 
rcm mellé : de ezek közül egyik sincsen itten. 

Minthogy penig. Kegyelmes Uram, Ngod újabb paran- 
csolatja érkezett, hogy kivévén magam ezeremet, az többi hadat 
Méltóságos Generális Károlyi Sándor Uram ö Nga corpussá- 260 

hoz küldjem : írtam ezentúl mindenfelé, az kik még inneB-által 
maradtanak, hogy minden késedelem nélkül Ngod parancao- 
latja szerint menjenek az Tiszán által és K&rolji Uram ő 
Nga corpussával conjimgálják magokat. — Ezzel maradok 

Jó Kegyelmes üi-amnak 

Nagyságodnak alázatos szolgája 

Kecskemét, dje 17. 8-bris 1705. Bottyán János m. h 

Külczím : Méltóságos Fejedelem Felsö-Yadászi RcJc*k2Í 
Ferencz kiváltképpen való jó Kegyelmes Uramnak ő Ngának 
alázatossaii írám. — Szerencs. P. H. 

(Eredetije a BAkóCEÍ-Aspremoni-ErdGdy-leTél tárban Vörösvártt.) 

189. 

Bottyán ajánlja a nagy-köröaieket a fejedelemnek. 

Méltóságos Fejedelem ! 

Nékem jó Kegyelmes Uram ! 

Ezen belől megírtt Körös várossá lakossai mirűl instál- 
janak, Fejedelemséged ruminálván dolgokat, alázatossaii r^ 
commendálom: méltóztassék kegyes gratiájáthozzájok mutatni. 
Actum in Oppido Kecskeméth, die 18. 8-bris Anno 1705. 

Generális Bottyán János m. A*. 

(Ezen ajánlat s^játkezűleg aláirya vezettetett, az emberséges érzoletű 
tábornok részérOl a nagy-kdrosieknek egy hödolatte^es kérvényére, me- 
lyet ezek Bákóczi fejedelemhez a HerbeviUe cs. tábornagy hadseregének 
bevárásáért reájok szabott s Bottyán által végrehajtatni rendelt bűntetéí 
»>If>ngedéeéért esedezve nyújtottak be. Eredetge Kagy-KörÖR ráros levél- 
tárában.) 

190. 

Bottyán Rákóczinak. 

Méltóságos Fejeddiem ! 

Nekem jó Kegyelmes Urain ! 

Fejedelemséged sub dato 18. praesentis Nyíretházárúl 
emanált levelét alázatossau vettem. Én alázatossan követem 
Fejedelemségedet, — de szüntelen Fejedelemségedet miiide- 
nekrűl leveleim által tudósítottam, Szolnoknak dirigálván ; de 
hogy az posta későn jár, — nem tehetek rűlla. 

Én, Kegyelmes Uram, mihent az német általment az 961 

Tiszán, mindjárt Gundelfinger és Deák Ferencz Kapitány 
üraimék ezreit nyomában küldöttem az németnek, az hajdú- 
városiakat penig még ezek előtt Méltóságos Generális Károlyi 
Sándor Uram ő Nga mellé küldöttem. Ezek penig itten ma- 
radván, úgymint: magam ezeré, Balogh Ádámé, Dunántúl 
Talók és az jászság, kit is Méltóságos Fő-Generális Berchény 
Miklós Uram 6 Nagysága ordere szerint ilyformán commendé- 
roztam, tudni illik : Dunántúl valókat Berthóti István Uram 
mellé küldöttem, hogy Méltóságos Fő-Generális Berchény 
Uram ö Ngához fölmenjenek; az jászságot Pest eleire ; magam 
ezerem, Balogh Ádámé és Bezerédi Imre .Kapitány Uraimék 
ezreit itt hadtam, — mely igen kevés, — kikkel is az Dmán 
által fogok menni, mái* az hajókat is elkészíttettem. Az mi az 
Bácskaságnak felverését illeti : már magam ezeremmel végben 
vittem, az minthogy már iránta való tudósításomat eddig ve- 
hette Fejedelemséged. Barkóczi Uram ö Nagysága ezrinek 
hírit sem hallom, — de mindazonáltal felkerestetvén, Nagysá- 
god parancsolatja szerint az Tiszán általküldöm ; úgy szintén 
Príny Miklós Brigadéros Uram ö Nga hajdúi felöl is semmit 
sem tudok, hol legyenek ? mindazonáltal öszvehajtatván, azokat 
is ő Nga után általküldöm. Magam penig az Dunán általkel- 
vén, egész Bécsig valamit elkövethetek, elkövetek, — csakhogy 
pénz nélkül igen szűkölködik az hadam. 

Ezzel Nagyságod gratiájába ajánlván magamat, maradok. 

Költ Kecskemét, 20. 8-bris. 170B. 
Fejedelemségednek engedelmes, alázatos szolgája 

Bottyán János m, k. 

Külczim . Méltóságos Fejedelem Felső- Vadászi Bákóczi 
Ferencz, kiváltképen való jó Kegyelmes TJrarauak ő Nagysá- 
gának alázatossan írám. — Ibiubi. P. H. 

(Eredetije — ivrót, caak az aláírás sajátkezű — íjryüjtemóuj'emben. Boty- 
tyán nagyobb pecsété rajta, ostyába nyomva.) 

191. 

Tatai vitézek válasza Bottyánhoz^ 

Szolgálunk Nagyságodnak. 

Vöttük az Nagyságod méltóságos levelit illendő Wcsü- 
leitel ; azért értjük Nagyságod mit írjon minekünk, hogy Mél- 262* 

tóságos Urunk és Fejedelmünk hűségére mink lovas-seregg*?! 
kijöjjünk. Azért, tudván vagyon Nagyságod előtt, hogy néniét 
őrzi az kaput, — illyen titkos dolgot penig mindeneknek tud- 
tára mink sem adhatunk, most penig ki nem hocsájtanak 
seregestül. Hogy peniglen az várban bemehetnénk, az német 
iránt az mit ir Nagyságod, véghez vihetnénk, — mód abban 
nincsen; hanem kérjük Nagyságodat, az hadakkal jSjjöD 
Nagyságod ide : mink is azon hitünk szörént felelünk Nagysá- 
godnak, hogy üimnknak s Fejedelmünknek, Országunknak »» 
mind Nagyságodnak igaz hívei leszünk s vagyunk. Arra i- 
kérjük Nagyságodat, hogy ha az Nagyságod hadai kapukra 
jönek : azért ember-veszedelem az mi seregünkben is ne le- 
gyen, s mink is azon láinna alatt magunkat kiveszszük. 
Hogyha peniglen az lárma alatt l>eeresztenének az várban 
bennünket : tehát gondját viselnénk az németnek. Azonban az 
jószágocskáink iránt valami dúlás ne legyen, arra is igen kér- 
jük Nagyságodat. Ha peniglen az Nagyságod vitézi bejőnek: 
az lüvés fent essék, hogy az alatt az kapura mehessünk. — 
mink magunk leütjük az lakatot 

Maradimk Nagyságodnak alázatos szolgái : 

Tatae, 1705. 24. Octobris. 

4 

Zámbó János, Szendi MártoBv. 
Kalagj Mihály, Kis Gergely, m. k. 

Külczím : Ezen levelünk Méltóságos Fejedelem Vrunk- 
nak egyik Fő-Generálissának Bottyán János Unmknak ♦» 
Nagyságának (adassék) illendő becsülettel. P. H. 

Más kézzii, eifijhortl rájegyzés : Tatai vitéz s lakos la- 
banczok Bottyán János Generál Uramnak módot mutatnak: 
mi módon eshetnének kuruczokká ? 

(Eredetije gyűjtemény embeu.) 

192. 

Bottyán Rákóczinak. 

Méltóságos Fejedelem ! 

Nékem érdemem felett való nagy jó Kegyelmes Tram I 

Fejedelemségednek nagy alázatossan akarám értésén* 
adnom, hogy már elkészíttettem az hajóimat és kompjaimat. _ 26a 

az hajdúság által tegnap Solt felé indítottam, — az minthogy 
magam is ntánna hétfőn az egész mellettem léyö lovas haddal 
elmegyek. Eddig, hogy ennyit várakoztam, nem egyéb volt az 
oka, hanem kompjaim el nem készülvén, az után várakoztam. 
Hogy penig eddig az üdfiig az had híjában ne heverjen : má- 
sodszor is Ngod kegyelmes parancsolatja szerint Báczországra 
küldöttem az hadamat, Id is egész péterváradi sánczig benyar- 
galván, feles ráczokat vágtak s egy álgyújokat is elnyertek, 
szarvasmarhát, juhot sokat hajtottak, — egy szóval, egész pé- 
terváradi sánczig az körül s belől lévő helységeket s úgy min- 
dennemű jószágokat porrá tették. — Tovább Ngodnak azt is 
írhatom alázatossan, hogy enuekelőtte negyednapjával mintegy 
hatvanig való hajdút küldöttem Solt felé, kik is bizonyos két 
sajkán lévő ráczra az szárazon találtak, felest az mieink közü- 
lök megsebesítettek, hármat le is vágtak, — -az többi penig 
sajkára kapdosván, úgy salválták magokat. Tovább is ha mi 
occurrentiák lesznek, Ngodat tudósítani mindenekrül volta- 
képpen el nem múlatom. — Ezzel Fejedelemséged gratiájában 
ajánlván magamat, maradok, 

Eecskeméth, dje ultima 8-brÍ8 Anno 1705. 

Fej edelemségednek 

alázatos engedelmes szolgája 
Bottyán János m, k, 

P. S. En, Kegyelmes Uram, az mint előbbeni levelemben 
megírtam, földvári sánczot fogom renoválni, ha úgy tetszik Fe- 
iedelemségednek. 

Kiílczim : Méltóságos Fejedelem Felső- Vadászi Rákóczy 
f'ei'encz jó Kegyelmes Uramnak ő Ngának alázatossan írám. 
Ibi-ubi. P. H. 

Más oldaloríj kívill : Ezen levelet városi és falusi bírák és 
l>08ták sietséggel fejetek s jószágtok vesztése alatt küldjétek el. 

Generális Bottyán János m, k. 

(Eredetije a gr. Károlyi-levéltárban.) 264 193. 
Bottyán gr. Eazterház}) Antalnak. 

Méltóságos öróff Generális uramnak Nagyságodnak 
ajánlom mindenkori kész köteles szolgálatomat 

Ngodat alázatossan követem, hogy eddig is Xgodm^ nem 
írhattam : oka az Yolt, hogy Kegyelmes ümnk ő NagvBága 
kegyelmes parancsolatjábúl az Dnnán által való menésemben 
szorgalmatossan munkálódtam éjjel és nappal. Már most 
Istennek hála, jó két kompot csináltattam és egy hajót, a 
mellyeken mellettem lévő hadakkal együtt hecsfiletessen által- 
költözhetem. Már is előre Hprváth Tamás hajdúk Kapitánvját 
kétszázad magával az Duna mellé küldöttem, hogy ottan jó 
vigyázassál legyenek : mivel valami maródi németek az Dunán 
szándékoztak menni Eszékre, — ottan immár Földvár táján 
az új kompokkal és hajókkal készen várja Horvátli Tamás 
Kapitány. 

Magam is holnapi napon Isten segítsége által szándéko- 
zom megindulnom az lovas hadakkal, és ha Istentfii lészen 
engedve, Bécs táját meg akarom látogatnoní rovidnap, és 
minden kigondolható és végbenvihetö dolgokat elkövetnem. — 
Még feljebb is újságul írhatom Ngodnak, hogy már két iAwn 
portássaim egész Bácskaságot annyira megrablották és égt- 
téssel megpusztították s marháikat mindenestói elhajtották, 
hogy annak semmiek nem maradott meg, az búzájok is mind 
megégett ; magok közül az Idk megmaradtak, azok is kik Du- 
nántúl Péter-Yáradja tájára, kik az Tiszántúl az török foldin* 
szaladtak ; nemcsak azok, de még az ráczkevi szigetségbül é> 
Szent-Endre, Pomáz és Kálóz tájárúi, úgy az Tabánbül i> 
mind az víz hátán s mind szárazon szaladnak Eszék felé alá. 

Az mellett alázatossan merészlettem Ngodat búsitimom : 
azt a tökéletlen Dobis Istvánt Xgod hívatván maga eleiben, 
ottan arestáltassa meg, — mivel hírem és engedelmem nélkül 
az katonaságnak nyereségbül álló feles pézivel elszökött ágy 
annyira, hogy negyven legénnek pézit felszedte és elszökött 
vele, úg)' más hadak pézivel is csak elszökött. Azért Ngod 
azon régen szokott rossz cselekedetiért fogassa meg és mind- L. 26S 

addig tartassa, míglen azon seregekkel számot nem vet és ma- 
gamért is hat ökrömnek az árárűl (keresztttl-húzva) és kétszáz 
jnhaimnak az árokrűl eleget nem tészen, ki ne 1)0C8áttassa. 

Az odavaló hirekrűl és az labanczoknak ott az táján 
lét**lekrűl tudósítson Ngod : én is Dunántúl való általunk kö- 
vetendő operatiókrúl is fogom Ngodat tudósítanom, — ajánl- 
ván magamat az Ngod gratiájál)an, s maradván 

Nagyságodnak 

mindenkori kész köteles 

Dátum Kecskemét, szolgája s bátyja 

dje 31. 8-bris Anno 1705. Bottyán János m. k. 

Killczím: Méltóságos Generális Gróflf Gralántliai Esz- 
ferhds Antal Uramnak ö Ngának. Tiszántúl levő táboron, 
ibi-nbi, P. H. 

A másik oldalon : Ezen levelet falusi bírák fejeknek, jó- 
szágoknak elvesztése alatt sietséggel küldjék el. 

Generális Bottyán János m, k, 

(Eredetije a gi\ Károlyi-levéltárban.) 

194. 
Bottyán Károlyi Sándornak, 

Mint Kedves Ocsém-XJramnak 

ajánlom kész szolgálatomat Nagyságodnak. 

En már az kompjaimat itten Kecskeméten elkészíttet- 
tem, az minthogy tegnap Hoi'váth Tamás Kapitány Uram ál- 
talment vagy kétszáz gyaloggal, úgy szintén három álgyút is 
Solt felé indítottam, — magam is holnap egész hadammal 
elindulok és földvári sánczot renováltatni fogom az szabad 
passusnak kedvéért. 

En miolta itten vagyok, már másodszor küldöttem az 
B&cskaságra, kit is hadainunal egész péterváradi sánczig min- 
dennemű javaibúi elpusztíttattam, szarvasmarháit, juhait, lo- 
vait egészlen elhajtattam, magokban sokat levágattam, — az 
többi között egy álgyút is hoztak portásim, — és egész élete- 
ket, jószágokat, úgy falujokat poirá égettettem. Tovább írha- 
tom Nagyságodnak új hírül, hogy az minémfi beteges németek 266 

maradtanak volt Pesten és Bndáii, mostan Eszék felé nien- 
nek ; úgy szintén az ráczság az Duna mellett lévő fálokrúL 
iigy az Tabánbűi is erőssen szökik, — Idnek is jó rigyázását 
az Duna mellett míg odaérek, committáltam Horráth Tamás 
Uramnak. 

Kérem azonban Nagyságodat, az németnek hol és mi- 
ként létérfil tudósítson ; magam is, Isten általvivén az Danáiu 
Nagyságodat onnan tudósítani el nem múlatom. — Az Nagy- 
ságod ezei'emre kiadatott fizetést igen köszönöm, mellyet kirá- 
nom is Nagyságodnak megszolgálnom. Az mint is maradok 
Kecskemét, dje 31. 8-bris Anno 1705. 

Nagyságodnak jóakaró atyjafia, bátyja 

Bottyán JdnoB m. A*. 
Knlcdm : Méltóságos öenerális, Tekintetes és Nagysá- 
gos Károlyi Sándor Kedves Ocsém-üramnak 6 Nagyságnak. 
— Piskolt, vei ibi-ubi. P. H. 

Kivid f a másik oldalon : Vái"0si és falusi bírák ! Ez le- 
velet sietséggel, fejetek és jószágtok elvesztése alatt kfildjéteL 

Grenerális Bottván János m. k. 

(Kix^iletije H gr. Károlyi-levéltárban.) 

195. 
Bottyán rendelete a kecskeméti harmincz^idosra. 

Kegyelmed kecskeméti Contra *) Uram, vévén ezen íré- 
somat : az ittvaló Bírák a minemű abákat az török kereske- 
döktűl vettek Kegyelmes Unink ö Fejedelemsége parancsolatja 
szerént regimentem i-uházatjára, — minthogy azon vásárlás »2 
Nemes Ország hadai szükségére lészen : azért Kglmed azon 
abák iránt megíi'tt Bíráktúl semminemű harminczadot ne ezi- 
gáljon. Kiben különbet se cselekedjék. Ezen parancsolatom- 
mal illendő helyen számot adhat Kgld. Actum Kecskemetini, 
die 1. 9-bris 1705. 

Az feljebb megírtt vásái*lásban annyi abának kell lenni, 
mellybűl nyolczszáz-kilenczvenhárom közkatonának való köpö- 
nyeg, dolmány és nadrág, azon kívül ötvenhét tisztviselőknek 
való köpönyegek kitelhessenek. Anno et die ut supra. 

Generális Bottyán János nu k* P. H. 

*) Ellenőr, a burminczadnál. 267 

Recognoscálom, hogy ezen pár az originálissal conveniál 
de pnncto ad pnnctum. Kecskeméth, I)ie 24. 9-brÍ8 1705. 

Sámuel Rádi, Contra in Filiali Kecskeméth, m. p. V. H. 

(Egykorú, hitelesitett másolat Kecskemét varos levéltárábau.) 

196. 

Hofiyán eliHVifrvt'nyej Kecskemét Viirosdnak, 

Hogy az kecskemétbi biráktúl s lakosoktúl hadaim szá- 
mára hatvan vég abát százhúsz dolmány helyett acceptáltam 
légyen, praesentibus recognoscálom ; kirűl quietáltatuak. Kecs- 
keméten, die 2. 9-bris Anno 1705. 

Genernlií* Bottíjdn János m. k, 

(KredetijV Kecskeinét város levéltárábau.) 

197. 
Boitifnn rendelete^ ragadomány visszaadása irdnt. 

Anno 1705. die 2. 9-bris szabadszállási Balogh Mi- 
hályné Méltóságos Q-euerális Bottyán János Úrtól extrahál- 
váii parancsolatot, Csámpai György által elhajtott tehene 
iránt, hogy satisfactio impendáltassék, sequitur in hunc modum : 

Levelem mutató szegény nyomorult Instáns Asszony 
valahol megismeri maga tehenét, mellyet Csámpai György el- 
hajtott: parancsoltatik városi és falusi bíráknak, hogy azon 
tehenet mind eddig való jövedésestől adassa meg, — külön- 
ben sem cselekedvén. Dátum in Oppido Kecskemét, die 2-dii 
l)-bris 1705. 

Generális Bottyán János m. k. P. H. 

(Egykorú másolat Kecskemét város jegyzökönyvében, 1702--1708-iki 

kötet, 454. lap.) 

198. 

Bottyán tábornok ordere, Zana ezredes számára. 

Nemzetes Vitézlő Zana György Fö-Kapitány Uramnak 
Kghnének. 

Praesentibus pai-ancsoltatik Nemzetes Vitézlő Zana 
(iyörgy Fő-Kapitány Uramnak ö Kglmének, hogy itt marad- váll. czeglédi. kőrö« és kecskeméti kalouákat öszreszedje, Ta- 
lameÜTeket valüh^*! talál és cc*Btrahálja egj oorpusban. ógr a 
szegedieket is. kik itthc^uii laíir^idt^ik. Bort senkindc se adás- 
Nc»u ; TaLüiol ]>edig o Kglme kaphat lézz^igo, passus nélkftl 
ykrokat : fogassa é^ t-f>mlői.zre rakas?^a. ParaQCSoltatik penig 
minden Vitézlő é> Várr»íd Beiidnek : ő Kglmét Fö-Kapitány- 
iiátk ismerréii. úgy obteiup^ráljou miudeiibeu, Talamiutha ma- 
gaio jelen Toluék ; mert valakik refractáriusok lesznek : Ke- 
CTf Imes Unink kiadott Edictiuna szerént keménv büntetésemet 
el nem kerülik. Praesentibus perlectis. Ebchibenti restitutis. 
Dátum Kecskemét, 3. íMiris 1705. 

Méltóságos Fejedelem Pelsö-Yadászi 
Rákóczy Fereiicz Kegyelmes ümnk 
egyik Gommendérozó- Generálissá : 

Battj/dn Jdnus wi. A*. F. H. 

(Ktykorn másolata Kecskemét város jegyBukönyrébtfD, 1702 — 1708-iki 

kOt^t, 456. lap.) 

199. 

Boftj/iÍH HJalih elhtnervtnye, Kecskymvf rtírosdnnlc* 

Quíetantia. 

Hogy Kecskeméth városa Bírái Kglmes Urunk ö Feje- 
delemsége méltóságos parancsolatja szerint büntetésül reájok 
vetett és regemeutem számára praestálandó ruhákban, a Dic 
2H-ta Mensis 8-bris nsque ad 3-am 9-brís Anni 1705. iuclu- 
*5Íve, diversis vicibus készszeu 68 köpönyegeket, in paratis pe- 
dig fejéi-pénzül fizettek 200. köi^nyegekért 592. Rh. forintot, 
in totó 268 köpönyegeket és 174 dolmányokat rite adniÍBÍs- 
tráltak. Mellyekrül praesentibus általam quietáltatuak Actum 
Kecskeméthini, Die 3-tia 9-bris 1705. 

Generális Bottyán János wi. A*. F. H. 

(Ereiletije Kecskemét város levéltárában.) i. 969 200. 

Rákóczi büntetést szab Kecskemét városára. 

Pária Q-ratiosarumCommissionumSuaeSere- 
nitatis PrincipalÍ8,per ExcellentissimuinDo- 
minamG-eneralemJoannemBottyán nobiscum 
communicatarum hujusmodi tenoris essent: 

Minthogy Kecskemét yárossa lakossi sok rendbéli pa- 
rancsolatinkkal nem gondolyán, söt nemzetséges igaz ügyünk- 
höz való természeti kötelességeket is megtagadván, az ellen- 
ségnek megbódúltanak s azzal az Hazánk szabadsága dolgai- 
nak folyásában nem kevés akadályt tettének ; minekelőtte ezen 
cselekedeteknek nagyobb büntetését vennék : addigis assignál- 
tatnak Tekintetes Nemzetes Bottyán János Genei-ális-Fő- 
8trázsamesterünk regimentjének egészen való megniháztatá- 
Hára. Melyre nézve parancsoltatik nékiek : az emiitett regimen- 
tet megirtt Generális-Strázsamesterünk speciíicatioja szerint 
minden késedelem nélkül mbázzák meg ; — különben ez iránt 
is ha cselekesznek, szófogadatlan hazafiúságtalanságoknak 
példás jutalmát fogják okvetetlen magokon tapasztalni. Dátum 
Affriae, die 11-a Mensis 8-bris Anno 1705. 

F. P. Rákóczi, m. p. L. S. 

Paulus Ráday m. p« 

Qnod haec pária concordent cum originalibus, 

hoc ipsum attestor. Die 3, O-bris 1705. 

Generdlis Joannes Bottyán m, p, P. H* 

(Bottyán János eredeti aláirásával s pecsétével hitelesített másolat, Kecs- 
kemét város levéltárában.) 

201. 

Bottyán a kecskeméti városhírónak. 

Kecskeméti Bíró! Látván ezen kezem írását, adjon Ko- 
Jívelmöd Mihál deáknénak *) három méfö lisztöt, azon liszt- 

*) Valószínííleg egyik hadi titkárának Börölyei Mihály Deáknak 
üejét és Kecskeméten hátrahagyott családját értette és segélyezte itt a 
tábornok. 270 bői, möllyet ide Földvárm köllenék adni, és azon három m^r' 
lisztöt fogja (ki), avagy is annyi hijáyal küldje ide ; mönü*^. 
hamarabb adja meg, és fát is vitessön házához nékijöL 
Solt, die 13. 9-bris 1705. 

Generális Bottyán János, hl L 

(Eredeti, egészen Bottyán kezével frva, Kecskemét város levéltántaa 
bal felöli alsó szegletén a negjedrétben levő levelénekr a felhajlitőtt pa- 
piros közé ostyára nyomott gyítrö-pecsétJ 

202. 
Bottyán a kecskeméti bírónak ts tanácsnak. 

Adjon Isten minden jót ! 

Már egynehányszor megmondottam, hogy a katonasájí- 
nak semmit se adjon Kgbnetek, hanem inkább kifizze s Ver- 
gesse őket az városbúl ; hanem Zana György Kapitány Uram- 
mal maradjon mintegy tizenhárom katona, és azoknak tartozik 
gazdálkodással, — az többit egyáltaljában űzzék ki az yénvs- 
búi. Az minemű elmaradott mundérung vagyon még ottan : 
elkészülvén, csak maradjanak ottan, továbbvaló dispositiwnii 
Ezzel maradok 

Solt, die 13. .9-bris 1705. jóakarója 

Kglmetek Bottymi János. m.V. 

P. S Az Protectionálishoz alkalmaztassa magát Kel- 
métek. 

Külczím : Adassék ez levelem Kecskeméth város Bini- 
jának és Tanácsnak. P. H. 

(Eredeti Kecskemét város leTéltárában.) 

203. 
Bottyán a kán-halasi városbírónak. 

Halasi Bíró ! Látván ezen parancsolatomat, vagr bar- 
mincz mérő lisztet ötödnapra hozzatok és háromszáz kenyeivi 
ide Földvárhoz ; a sót kit elköltőtök a kenyérbe, itt a Commi^- 
sárius megadja. Különbet se cselekedjetek ! 

Dátum Solth, 13. 9-bris 1705. ♦_ 271 

Kfifczim : Halasi Bírónak adassék sietséggel. 
Halas. P. H. 

(Eredetije Kis-Kiin'HalaA város levéltárábau, Bottyán kezé?el irva.) 

204. 

Ugyanaz^ a kecskeméti bírónak. 

Kecskeméti Bíró ! Látyán ezen parancsolatomat, Petró- 

czi János neyfi salagvárdának , ki Sáriban salyagyárdiásko- 

^1^7 6gy dolmánt és egy köpönyeget adj, — kirűl quietál- 

tassa Télé magát Kegyelmed. Dátum Földvár, die 14. Novem- 

bris 1705. 

P. H. Generális Bottyán JánoSy m. k. 

(Eredetije Kecskemét város levéltárában.) 

205. 
Bottyán gr. Bercsényi Miklósnak. 

Méltóságos Fö-G^nerális ! 
Nekem nagy jó IJram ! 

Már Isten engedelmébűl valami nagy igygyel s bajjal 
egészen általköltezkedtem az Dunán, és Földvárban Horváth 
Tamás Kapitány Uramat hadtam bizonyosszámú hajdúsággal, 
mellyet is erössen 'építtetek mostan is, — immár feles szekere- 
ket, munkás gyalog-embereket küldöttem az ittvaló helysé- 
gekbűi, provisiót is az hajdúság számára tétettem. Magam 
penig ide Keresztúrra, Fejérvár eleire az több hadakkal gyöt- 
tem, s innen egyenessen Tata felé veszem utamat, megpróbá- 
lom, — talám Isten azt is kezünkben adja I Simontornyán pe- 
nig magam regimentembül Szili György hadnagyomot compá- 
mástúl hadtam, az táján lévő helységeknek meghólditására ; 
íigy szintén az szegszárdi hajdúságot is ott hadtam, kinek is 
hópénzének megfizetésébe négyszáz forintokat magam pénzem- 
bül küldöttem. Földvárnak is építésére száz forintokat adtam. 

Pécs és Szigetvár tájára Szekeres Kapitány Uramat 
magam regimentemmel az ottvaló helységeknek meghóldítá* 
Sára elküldöttem, ki is mentűlhamarább utánnam Tata felé 
elgyün. Az Pest-vármegyei és jászságbeli gyalogságinak hírét 
sem hallom, — én nem tudom, hol vannak ? Hanem kérem I 1 272 

Nagyságodat : yalami hajdúsú^cot FöldTárhoz küldene Xasys.v 
^od többet, mÍYel Siklós várában, Pécsre és SimontornTára 
szükségesképpen kell hajdúságot helyheztetnem. Ezzel maiadok 
Keresztúr, dje 16. 9-bris 1705. 

Nagyságodnak alázatos szolgája 

Bottyán JdnoSj m. L 

Kiilczim: Méltóságos Gróff Székesi Berchényi Mikl*'«s 
Magyarországi Fö-Generálisnak, nagy jó uramnak 6 Xagy- 
ságának. Ibi-ubi. P. H. 

(Eredetije, sajátkezű aláírással, a budai kir. kamarai levéltárban, ai üiu* 
vártt elkobzott gj. BercséD3'i-archivumnak odajutott marad ványni k'>/i ■ 

206. 

Boifynn pfítens-parancsolatja Zala ts Somo(jy vármrgyrkif. 

Az minden Fejedelmok Fejedelme és Hadaknak FGw- 
zére, a nagyhatalmú Űr-Isten, jóllehet a mi Kegyelmes Fei»- 
delmünk fegjverével reánk és Hazánk ellen küzködő hitotkn 
német ellenséget már sok ízben megtr)rte és nagyszámú h.i- 
dait sokszor diadalmunk alá vetette : de legközelebb mostan* 
ság maga fölfuvalkodottságábúl az Tiszán álüilköltozése nt.ín 
Isten annyira confundálta, hogy reméntelen mind Erdélybeu 
bemenetele, s mind a mi nagyobb, csak egy emberének is ern* 
a földre valamikor visszatérése. Tetszett azért ez jó alkakua- 
tossággal Kegyelmes ITi-unknak ö Nagyságának engemet eny- 
nyihány ezerbill álló lovas és gyalog hadakkal és sok böcsále- 
tes úri tisztekkel erre a loldre előre általküldeni, s úgy MéltíV 
ságos Fő-Generális Székesi Gróff Bercsény Miklós Uramat «'• 
Nagyságát utánnam nagy erővel expediálni ; melly kitetszik a; 
ő Nagysága erre a földre küldött méltóságos pátensébflL 
mellynek is merituma alkalmasint csak az, hogy valaki hizá- 
jának igaz fia, fegyvert fogjon és országunk szabadságáért iga- 
zán hadakozó. Kegyelmetekhez expediált tiszteinkkel hadban 
szálljon. Mivel annakokáért sok hasznos szolgálatiért méIt/>- 
nak ítélte Kegyelmes Urunk 6 Nagysága Nemzetes Tité/1'' 
Kisfaludy László Uramot az Ezeros-Fö-Kapitánságra, mellTet 
n Nagysága maga kegyelmes decretumával is confirmálTán. 
méltóztatott megböcsűlui ; küldöttem azért ö Kedveimét Kt»- 273 

gyelmetekliez arra a végre, hogy valakiket fegyverhez és hada- 
kozásra alkalmatos embereknek ítél ós talál lenni Nemes Szála 
és Somogy Vármegyékben, mindazokat maga ezerének fölszá- 
mositására és országunk szolgalatjára fölszedje és arra rendelt 
tisztei által fölszedetbesse. Az végházokat peniglen, kik an- 
nakelöttö is oíjszágunk oltalmában nagyobbrészrül ö Kegyel- 
mével vitézkedtenek, zászlókat emelni kényszerítsen. Intimá- 
lom azért a Nemes Vármegyéknek és végházoknak, hogy ö 
Kegyelme mellé sörényen fölüljenek, és valahova ö Kegyelme 
kívánja, Hazánk szolgalatjára magával odajöjjenek ; söt ha ta- 
him némelyek az előljáró hadakkal fölülni kényszerittettenek 
is, ha kik vagy a végházbéliek közül, vagy a vármegyékbül és 
nemességtűi valók, kik azelőtt föntirt Kapitány Uram zászlója 
alatt vitézkedtenek és most más tisztek által fölszedettetének : 
azok is megírt Kapitány Uram ezerében visszajöjjenek, és 
Tiszt Uraimék is, kikkel illetín katonaság találtatik, minden dif- 
ficultás nélkül ő Kegyelméhez visszabocsássák. Elhiszem azért, 
kiki maga hazafíúságát ezen alkalmatossággal contestálni kí- 
vánván, ezen pátensemmel és fenntírt Kapitány Urammal 
semmiben ellenkező nem lészen. Dátum Seregéles, 16. 9-brÍ3 
Anno 1705. 

Méltóságos Fejedelem Felső- Vadászi Rákóczi Ferencz 
Kegyelmes Urunk Tábori-Oenerális-Föstrázsamestere és Du- 
náninnét commandérozott Hadainak és Földnek Fő-Com- 

mendója : 

Bottyán János, m. k. P. H. 

(Eredeti nyílt-levél Bottyán tábornok sajátkezű aláírásával s pecsétével 
nébai Zádor György hóUzemélynök ár hátrahagyott kéziratgyfljtemó- 

nyében.) 

207. 

Bottyán tábornok nyilt-farancsa a túl a dunai vármegyékre, 

városokra és lakosságra. 

Én Bottyán János, Méltóságos Választott Erdélyi Feje- 
delem Felső- Vadászi Rákóczy Ferencz Kegyelmes Urunk ö 
Nagysága lovas és gyalog hadainak egyik Fő-Generálissa, — 
adom tudtára mindeneknek. Minthogy Isten jóvoltábúl nemze- 
tünk által a labancz ellenség Dunántúl megrontatott és meg- 

n. Bákóczi Fcrenez levélUra. Első oszt. Had- és belügy. 1^. 18 274 

szégyeníttetett, mostan pedig hadammal Simon-Tornya Téghe- 
lyet is tülök recuperáltam, nekik nem kevés veszedelmekkel ; 
azért is még továbbvaló szegény Hazánknak segítségére min- 
den hadaimmal Vas és Sopron vármegyékre indulok, — onn^t 
Tsten által tovább. Parancsoltatik minden helybéli lakosoknak. 
városiaknak és falubelieknek, fő-, nemes- és paraszt-renden 
lévőknek, hogy senki házátúl és jószágátúl sohová ne távozzék. 
hanem kiki az maga házánál maradjon ; egyébaránt az ollyat 
tévőknek, nemküh'mben mint ellenség javai elprédáltatnak. 

Azonban vice-ispán és szolgabíró Uraiméknak jószágok 
vesztesége alatt intimáltatik, hogy ezen pátensemet látván i'^ 
hallván : tízezer lovas és gyalog emberre való elegendő provi- 
siót rendeljenek Csepreghez, és az hol hadaimmal való meg- 
szállásomat értik, azonnal oda administráltassák. Kiben is ha 
valami fogyatkozás lészen, és az Vármegyéknek az iránt károt 
következik, — nem egyébnek, hanem a tisztek gondviseletlen- 
ségének tulajdonítsák. Imé, akarám pátensemmel tudtára ad- 
nom a Nemes Vármegyéknek. 

Actum ex Castris ad Gyarmat positis, Die 18. Xovem- 

bris Anno 1705. 

Bottyán János j m. k. P. H. 

(Efirykorú másolati Heveuessj kóziratgyfljteményében, IV.. k. 47. 1. ; k«^ 
sobbkori luása a m. t. Akadémia kézirattárában, Podhraczky-gjűjtem«^ny-^ 

2U8. 

Bottyán táhornok újabb nyUt-paranata, Ufjymiazokhoz. 

(Német fordításban.) 

Ich Johann von Bottyán , der löblichen Confoederirton 
Hungarischen Standén, wie auch Ihro Hochfilrstlichen Durcli- 
laucht Francisco Rákóczi von Fölső- Vadász aus Siebenbürgen. 
meines Gnadigsten Herm, General-Feldwachtmeister, Obristor 
ttl)er ein Regiment zu Pferd, und Districts der Donau Cora- 
mandirender General. Thue hiemit zu wissen, allén und jelien 
wes Standes und AVürden, adelichen und unadelichen des lie- 
triingten Vaterlandes Inwohnern liegenden Marktflecken niei- 
nen Gniss. Und thue zu wissen, dass demnacli Gott der AH- 
máchtigo. unsero gerechten Waflen wider den Feind so weit 
geáegnet IvM, (la<?s Ihro hochgratliche Excellenz Herr Gráf 275 

Nicolaus Bercsényi von Székes, der löblíchen Confoederirten 

Hungariscben Standén, wie auch Ihro hocbgemelter Fürstlí- 

che Durchlaucht Francisci Rákóczi Senator und mit Ihm 

ertheilter Vollmaclit Commandirender üeneralissimus, rath- 

sam erachtet hat, denen diesseits der Donau liegenden Ge- 

spanscliaften und getreuen Landcs Inwolinern, der Zeit unter 

dem feindlichen Joch seufzenden zu Hülf zu kommen, ihnen 

zu Ergreifung der rechtmassigen WafFen wider die druckende 

auslandiscbe uügerecbte Gewalt Luft zu maciién und zur Ein- 

trettung in die hőbe Verbündniss so zu Wiederbringung der 

uralten Landes-Freybeiten aufgericbtet Gelegenbeit zu gebén : 

Mich ueben anderen Generálén und Obristen mit einer consi- 

derablen Armee und einer vollstandiger Artollerie, — welcbe 

Kraft und Wtirkung die widersptinstigo Stiidt und Schlösser, 

a\s des lieben Vaterlands Verratber, wider die mit Feuer 

und Schwerd unablassig zu agiren mit Gottes Hülfe spttb- 

ren werden, — bieber geschickt habé, mit scbarfer Ordre 

seines zu den armen Landmanns tragenden und zur Verscho- 

nung auch Erhaltung derselben gerichteten Liebe gemiiss, 

dass Icb, wie auch allé bey dieser Armee commandirende 

hohó und niedrige Officiera eine scharfe Kriegszucbt und 

Disciplin haltén können, er mögé Ton Adél oder Unadel, von 

lingarischer, Deutscher, Oroatischer oder andern Xation seyn, 

wenn er nur rubig im Lande wobnet und keine "WafFen wider 

uns ergreifet, ohne Unterschied keiu Leid zu füg«n zu lassen, 

auch allé Handlungen mit den Protectional-Brifen aufzubo- 

ben und generaliter der ganzen Soldadesca anzubefeblen, da- 

mit allé im Kímigreich Hungarn liegende offene Pliitze, sie 

mögen Nation seyn immer was sie wollen, ausgenommon dio 

sicb verscbliessen oder gar die Waffen wider uns ergreifen, 

(velche hiemit zu Feinden orkljirt sind) nicbt als Fcűnde, son- 

dem als Freunde und unsere liebe Ladsleut zu erachten ; wei- 

len man keino Waffen wider die deutsche, croatiscbe oder an- 

(lero Nation, die vermög der ungarischen Rocbte im Lande 

gerubig zu wohnen gelitten, — sondern wider der Oesterreicbi- 

scher, uns bárt drückender Jocb ergriffen hat : 

Alsó warne allc und jede obbemeldte, damit ein jeder 
i^big in seinem Haus verbleibe^ weder sicb nocb seine Sacben 

18* 276 in verschlossene und feindliche Oerter begebe, vielweniger 
wider uns die Waffen ergreife, keine Victualien und Kund- 
schaften den Feinden Uberbringe, oder Correspondenz mit 
Ihnen pflege, sondern sich ein aufrichtiges Landskind erweise ; 
wohlbedenkend, dass das umbarmberzig regirende Haus Oes- 
terreich mit Auflagon oder unertráglicben so genannte Por- 
tionén und Monatli-Geldern, auch anderer wider Rechte des 
Königreichs laufenden, des armen Landmannes Haab und 
Gutb Aussaugung der Auflagen und undertráglichen Proce- 
duren keinen Unterscbied zwischen Ungarn, Deutschen und 
andem Nationen gemacht, sondern einen und andern obne 
Unterscbied bergeuommen ; welcbe gewaltsame Regierung reife 
überlegung obne Zweifel allé zu würken und zur Wiederbrin- 
gung der Freybeiten bHlig aufmuntern wird, versicbernd an- 
bey allé und jede obangezogene, sowobl adelicbe als unadeli- 
cbe, dass Icb so yiel als möglicb eine gute Disciplin und 
Kriegszucbt zu haltén werde, auch allé Excessen, so vor mir 
oder den commandirenden Officieren bey Zeiten eingebracht 
werden, dergestalt abhelfen und die boshaftigen Excedeuten 
strafen werde, damit jedermann mein Commando belieblich 
mache ; wie auch Ihro Excellenz, titulirter Herr öeneralissi- 
mus Bercsényi, der aus einer angebolirnen Liebe zu dem ar- 
men Landmann, Vaterlande und Söhne, sucht dasselbe nicht 
nur ím Flur zu setzen, sondern auch soviel imraer möglicli, 
schadlos zu Jialten, sich eifrigst bemühet und über das genaue 
Obsicht hat, dass Er vor meinen Thun und Lassen Red und 
Antwort gebén könne. 

Damit sich nun die Oerter und derselben Inwohner zu 
richten wissen: so habén sie zu vernehmen, dass allé Protectio- 
nal-Brief, wie gemeldt aufgehoben und sie von niemand gelöst 
noch ausgetheilt werden soUen, indeme solche im Königreich 
Hungarn nicht von Nöthen sind. Was aber in des Feind lie- 
gende offene und keine Waffen ergreifende Oerter anlanget : 
denen wird man auf ihr Begehren, gegen bevorgehende Huldi- 
gung, den gegenwartigen Protectional-Brief aus Christlicher 
Liebe nicht versagen, welches ihnen mit náchsten zu wissen 
gemacht wird. Es soU auch keiner keinen Generálén, Obristen, 
noch andern Officier Weiu, Geld oder Gaben, unter Praetext 277 

es mag immer was es Nahmcn babén wolle, zu gebén schuldig 
sein ; hat auch keine Privat-Persohn solcbe zu fordern oder 
zu erpressen die Macbt AUe die Gtiter, so físcaliscb sind, 
oder denen sogenannten Lobonczen ziigehöreu, soUen von 
Niemanden distrabirt, sondern zur Verpflegiing der Militz und 
Verschonung des armen Landmannes angewendet werden. — 
Es soUen aucb keine Auflagen an Verpílegung der Militz, nocb 
auf Jemand andem, obne der dazu deputirten Herren und 
Kriegs-Commissariat Befebl (denen zu geborcben) gereicbt 
werden ; obne, wo die Militz binkomme, so soUen sie die Oer- 
ter mássig, docb obne Trunk. welcbes niemand zu begebron 
hat, verpflegen, bis auf weitere Ordnung, dass námlicben die 
biesige Militz kann eingericbtet werden. So aber welcbe Ofíi- 
t'iere oder Gemeine wider dieses Patent bandeln, einige Prote- 
ction ums Geld ertbeilen, Geldor erpressen, oder Pferd, Vieb, 
Kleiíler, oder anderes weg zu nebmen sicb unterstünden : so 
suli man solcbe, soferne man sie nicbt bandfest macben und 
ergreifen kann, — welcbes bei Verübung der Gewalt allén und 
jeden i^-laubt, — und sollen solcbe als Rauber zu mir oder 
den niichst commandirenden Officier gebracbt und mit Pferd 
und Gewebr zu gebübrender Straf eingebandiget werden, — 
fleissig aufmerken : wer und aus was fiir einem Regiment sie 
•^eynd? und mir, wie aucb denen Herrn Deputirten und Kriegs- 
Commissariat, aber zur íírstattung des Scbadt^ns bey des Ex- 
cedenten Monatb-Sold bevzubringc^n. Hingegou wird alleu 
Kichtern und Einwobnern ernstlicb l)efoblen, Gegemvartiges 
ilime so viel als möglich exploriren, bin und berab zu scbrei- 
ben, damit überall Kundé werde, abzuscbiken, damit jedweder, 
wo es bingescbickt, sicb gegen ihm verantworten könne, bey 
Leib- und Lebens-Straf wider die, so solcbes verbalten wollten> 
oder bevor es überall publicirt wurde, zum Eeinde ttberbrácb- 
ten. Gégében zu Paapa, den 9-ten Decembris 1705. 
Idem qui semper : *) 

Johannes von Bottyán^ m. p. 
Commandirender General der Confoederirten Hun- 
gariscben Standén disseits der Donau. P. H- '}így; táu a leir6 krónikás toUhibájából »Hora (jiii auprat h<*lyott. J 
278 

(E uyílt-pHraQCH magyar oyelvű oredetijét n i iil a dUDsi municipiumok le- 

vulUirHittan hiábn ki^restvm. A jeku, az eredtliuek szellemét ü^ l^vsziL 

lEsk nOmiki; viüzasiló furditáa.flílíei- Jánca György aupronyi jiolgár ejíj- 

korú krónikíijában nuirailt fenn.) 

209. 

fíottiján <í sopronyi cs. ptnancsnokut •> viivs met}(uhitái-tt 
kivj't fel. 
Uutum H:u-ka, die 2ö. l)eci.mljny 17'."ö- 
Ulustrisniime Domine Cummeadaus ! 
in licitis mihi obserraridissimE- ! 
Saliiteiu et beiiev<ileiitiae mpai? propeusionem. Prapsenti- 
bur, ílcuuo iutimandum <Íuxi Illustrissimiie Doiuiuaüuai Ve- 
strac. ne taiii praeilara Civitas iu t'avillas redigatur, pereatque 
tantae effusiDiie sanindnis etiam liorrL'ndo penculo: suhmittat 
l'rb^m ; :id fídem polliceor CUristiaimm, cupientes abirc inttt- 
rtos, iiicűlumesqiie ine diniissuruni. comitifas me qooque Ja- 
turuiii. 

Rustioiim eiim Literis ex Ken'sztüi' introiui-^smii cuui 
praeseutiani latort" dimittat. (|uia hoo est coiitra Juw Geiitiiim 
detiiiei-e L*'írati><. Praeteroa unllum speret Illu3trí«>i[uu Dumi- 
iiatio sucoursum. Ego Dcum tOíftor, ab obsidíone bujus Urbis 
uou recedam, si se uou dtHleriut, douecsuluaetiuabitur; et certo 
ceitius sibi persTasiim ha1)eat sequeuti nocte igne ferroíjín; 
omiiia dcleturum. — His maiieo 

Pra'.'titulataH 
Domiiiatúmis Ve-tiat- ad -.fiviendiim panitus 

(ieiienilis 0>mmi.'iiiUm> : 

J'j-in-its ISoftj'hi. Hl. y. 

P. S, y;U'iati-.ima Siia Majc-taí* Caesarea, Prin<.-i|vtIU 
Siia-' Di.>iuitiatiouis, credo, i[iiyd tam clemeti:* Prineeps sjt : vi- 
di'DS tautum periciiluiii CiTitati•^ et hnminuiii, sí se sulKlidcHt. 
— ri'fu impiital'it errnri. scil pradeiitiai-. 

A'<;/t;/m; IU^stri-:^ill1') Dominó Domiu-i X. N, lLib*-i-u 
Baroni a' AViitvrsluim) ( ai-arcao He^iiaeijue Majpstatis Quar- 
Tji-oiiib Si4iiiitii>'u-.is Supriiiio-Coiunieiidaiiti. I>}miiio in Iji-í- 

tis mibi i.''i-avamiií?iiuy. _ 279 

Valas:: e levélre : 

Illustrissime Domine Generális ! 

Ex quo Sacratissimae Suae Caesareae Regiaequc Ma- 
Í*fstati, Dominó Dominó meo clementissimo, pro defendendo 
pcculio liberae Regiaeque Civitatis Soproniensis, contra hostcs 
siios Commendantem me designare clementissime placuisset : 
idcirco, si Illustrissima Dominatio Vestra semet liostem altao 
titiüatae Sacratissimae Suae Majestatis poiTO ostenderit, — 
cxperietur me Ejusdem Mandátum Caesareum Kegium omniuo 
execiuiitui'um. Quibus maneo 

niustrissimae Dominationis Vestrae 

í\d servitia paratus 
von Weitersheim, m, p. 

(Ritter Jáuos György soprouyi polgár egykorúlftg írt krónikájának szö- 
vegébe iktatva.) 

210. 
A hrucki csatáról. 

Mi alól megírtak recognoscáljuk virtuto praesentium, 
hogy a midőn in Anno jam transacto praeterito 1705, circa 
2o. Mensis Decembris N. Vzlö Balogh Ádám Kapitány Uram- 
mal kétezerén Kűszög tájárűl Pruk mellett portáztunk volna, 
Mlgos Pálfi János lovas horvátjait Minczdorfon fölvertük és 
levagdaltuk volna : azon liarczon N. és Vzlö Czompó István 
Főhadnagy Uram zászlótartója Sándor István az ellenség 
miatt általlövetett és mindazúlta Egerben nyomorogván ekko- 
ráig sebe miatt, se a Nemes Országnak nem szolgálhat, se 
maga életét, se feles cselédjét nem táplálhatja; kit is, ekképea 
megnyomorodván. Fölséged kegyelmes patrochiiumja alá mél- 
tán commendálhatjuk. 

Dátum Agi-iae, die 19. May 1708. 

Kovács János Főhadnagy, m. k. P. H. 
Tüzes János zászlótartó, m. k. P. H. 
Mészáros Mártony strázsamester, m. k. P. H. 

(Eredeti , gy ű j teraény emben .) 211. 
Bottyán János Kdrolt/í Sándornak. 
Miut Kedves Fiam-Uramnak 

HJáulom kész szolgálatomat Xgocliiük. 

Jóllehet már eunekelöttc is megirtam vala ygvdoak, 
liogy Isteii ő Szent Felsége általhozTáu szereDt-t^seu az l>u- 
nán, Földvárát jó passuanakkeJTOértmpgépíttetlem. SimonU-r- 
iiyát, Pápát, Kapuvárat, Küszügiit, — kikben nétnct pra<->ii)iuiii 
volt, — úgy szintén Borostyán- várát is szerencséüseu megvet- 
tem. Pálfi jienig Prukbau lévén, küuuiévő horvátjait Balogh 
Ádám és Szekeres Kapitány l'raimék alkalmasint lersapdos- 
l;'ik, magát peuig bonnszorították, kin is actn gynlo^^ázg^ 
és ba;idi'isúggal megyek. 

Sopron felöl azt írhatom, bogy magát M uem akarván 
adni: mind külső s hfUö városának nagyobb vé-zit bumtKtk 
által megégettem. Mostan penij; ezzel az kán'al még egy kev.^ 
ideig gondolkozásra való iidőt lultam nékik, — ■••íviiUiap mt^ 
más módját keresem fel. 

Itten, hála Istennek, sz(-\> csendességben vagyon ez a/ 
dai"ab föld. és mind Tvegyehnes ümnk hűségért- hajlott : ;>£ 
katonaság is jó diseiplinábíin tartatik, semmi hozást s vonyít 
nem követ el, 'i= mint !s fiinj-m-f m-m kái-l'-vH : /i-num j-'-'''r ■ 
J'iiio^'i'ik Jiinnk: *) ^ 

Tovább kérem Xgodat. hogy az odavaló német armáJ.i 
felöl engemet is tudósítson Ngod, mert ha nem tudósít: ma- 
gam is Ngodrúl elfelejtkezem. — Ezzel kivánnui, fzen b-vvlt-ni 
találja jó ogés/ségl)fn Xgodat ; maradván 

Datnni Harka, dje á7. X-bris Anno 170-'i. 

Xgodnak igaz jóakaiVija s a|.jj 

B-Alyiin Já,i;f, ÜL k. 

P. Si. Én Pápán, bezzeg tkles Fiam, csak alighogy t-i 
nem rúgtam nz patkót : mivel az vállamat, fejemet és on-zAnut 
isak alighogy el nem vitte az kartács. Az testament'-m lételen 
«em lehetett volna Xgod jelen !. . . . 

•) TviHs .-/.■liial K.i,--'.ji.:. ii kit a túl ;i .iima:..l. ^-...ií-lp.t-: . 
kAtouáiirt. Kii. ttrő .'>di'doriiak Dev«xtek volt el. 1 281_ 

Knlczim : Méltóságos Generális Károlyi Sándor Kedves 
Fiam-Uramnak ő Ngának. Tiszántúl. Ibi-ubi. R H. 

Mds oldalon j későbbi írcis: »N. b. Ez volt az a híres Fn/t- 
BotO/dn>< 
(Eredetije, sajátkezű utóirattal és aláírással a gr. Kárülyi-levéltárbau.) 

212. 
Boífjjiin Vcszpi-tm vármogijdnelk'. 

Tekintetes Nemes Várraegye ! 

Nagyságtok Kegyelmetek levelét magok beesüleks de- 
putatus követjei által becsülettel vettem, kívánságát az Nemes 
^^irmogyének megértettem, — melyre is miként resolváltam? 
az Nemes Vármegye magíi becsíUetes követjei relatiójábíil bő- 
ven megértheti. Tovább is parancsolván, az Nemes Vármegyé- 
nek szolgálnom el nem múlatom. Az mint is maradok 

Dátum Harka, dje 27. X-bris 1705. 

A Tekintetes Nemes Váimegyének igaz jóakarója 

Bottyán János y m. k. 

KiÜcziin : lUustrissimis, Reverendissimig, Admodum Re- 
verendis, Spectabilibus ac Magnificis, PerillustriBus, Genero- 
sis, NobiUbus item et Egregys Dominis N. N. Supremo et 
A^ice-Comitibus, Judlium, Jurassorum, tóti denique TJniversi- 
tati Dominorum Praelatomm, Dominorum ^lagnatum et No- 
bilinm Inclyti Comitatus Veszprirniensís, Dominis mihi obser- 
vandissimis. P. H. 

(Eredetije — csak az aláírás' sajátke/.íf, — a kir. kamarai levéltárban 
Budán, Acta Neoregestrata, fasc. 51. nro 1. Ifj, Acsády Pálnak, id. Acsády 
Pál Veszprém vármegyei 1704 — 1706-iki alispán fiának a kir. kamarához 
1709-ben benyújtott folyamodványához mellékelve. A folyaniodvi^ny ma- 
gánérdekű.) 

213. 

Bottyán liákóczinak. 

Méltóságos Fejedelem, nékem kiváltképen való nagy 
jó Kegyelmes Uram ! 

En Istennek engedelmébül Soprony alól vissza már Si- 
montornyára érkeztem, honnan is egyenessen az Dráván ált^l' 282_ 

sietek az ráczságnak meglioldításúra ; már epynehány rácz 
gyütt melléra, bizonyos Bosó iievu szigetvári kapitánt is vz 
elmúlt napokban Fejérvár alatt lévő portásira elfogván, liozzáni 
hozták, ki is raellénk állván, póraázi, szent-eudi*ei, kálózi i^s 
több belységbeli ráczságnak kezességire és ez eráut adott ke- 
mény levelekre kibocsátván, erössen megesküdtettem s magam 
mellé vettem, — úgy hiszem, mivel majd ez volt az elejék az 
itt való ráczságnak, többen is fognak hozzája gyónni, az mint 
is már Pómázrúl, Szent-Endrérül, Kálózrűl egynehányan is 
gyüttek. 

Itten, hála Istennek, ezen az földön, valahol járok, az 
egész község úgy várt, mint az Messiást az zsidók, — az mint 
is szivessen látván, egészen felkíiltenek és felűltenek mellet- 
tünk. Fejedelemséged hívségére. 

Tovább penig akai*ám Fejedelemségednek alázatossan 
ezt is insinuálnom, egyszersmind kérnem is, hogy mivel Méltó- 
ságos Fő-Generális Székesi Gróff Bercsény Miklós Uram ö 
Nagysága intimatiójábúl Földvárnál az Dunán által hidat kel- 
letik csináltatnom : bizonyos miskólczi fél Deák István főhad- 
nagyomat arra küldöttem az nékem assiguált Nemes Yárme- 
gyékre deszka, fenyő, vas és egyéb szükséges reqaisitumoknak 
öszveszerzésére és végbenvitelére ; kire nézve Fejedelemsége- 
det is alázatossan kérem, hogy azon vármegyékre méltóztassék 
újonnan parancsolni, hogy mintegy hatszázig való hosszú desz- 
kát, négyszáz vastag fenyőt talpaknak^ húsz öreg vasmacskát, 
valami tizenöt darab kötelet az tombáczoknak megtartására, 
— ki is legyen huszonöt ölnyi hosszú — mentűlhamarább ide 
Földvárhoz szolgáltassák, hogy az üdö megengedvén és az 
Dunábúl az fagy elmenvén, mindgyárt az híd csináltatásához 
kezdhessek. 

írhatom azt is Fejedelemségednek, hogy az midou az 
Bakonyon alágyüttem volna : az tatai sereg egészen, mind had- 
nagyostul, zászlóstul. Fejedelemséged hűségére és az ország szol- 
galatjára kigyüvén, mellettem vannak ; ki is igen jó katonaság. 

Minthogy penig hallottam, hogy Fejérvár mind szénábúl 
s abrakbúi és más egyéb provisióbúl igen megszfikölködött 
Pgyeu : mindkét felül bloquadáltattam, Somogyi Ádám Kapi- 
tány Uram ezrét mintegy hat zászlóig itten hadtam, mitel 288 

Hellepront János Coramissárius Uram is nem igen bíztatja az 
hadakat élés dolgábúl Simontornya és Pécs tartománya felé ; 
magam penig arra mének, — ha mi operatióim lesznek : azon- 
nal Fejedelemségedet tudósítani szorgalmatoskodom. 

Mivel penig mind Siklósra s mind földvári sánczban 
álgyú és puska kelletik : kérem alázatossan Fejedelemségedet, 
küldjön mind puskaport s mind penig valami jó öreg taracz- 
kot négyet. 

Ezzel kívánom, ezen levelem találja Fejedelemségedet fris 
jó egészségben, s maradok 

Dátum Tácz, dje 2. February 1706. 

Fejedelemséged alázatos engedelmes szolgája 

Bottyán János in* k, 

P. S. Noha mindennap az követjeim az Dráva mellé jár- 
nak : az ellenségnek semmi gytilekezetit nem hallom. — Szin- 
tén ez éjjel verettem felFejéiTár várossát,az minthogy feles rá- 
czot 8 németet is vagdaltak le az benn lévő fegyveres nép közfii. 

Kiüczim : Méltóságos Erdély és Magyarország Confoe- 
derált Nemes Statusi Vezérlő-Fejedelmének, kiváltképpen való 
nagy jó Kegye Imes Uramnak ö Nagyságának alázatossan írám. 
Ibi-ubi. P. H. 

(Eredetije — ívrét, csak az aláírás sajátkezű, — gyűjteményembeu. 

Bottyán nagyobb ostyapecséte rajta.) 

214. 

Bottyán Károlyinak, 

Mint Kedves Fiam-Uramnak 
ajánlom mindenkori kész köteles szolgálatomat Ngodnak. 

Ngod levelét Krajnay ]Vrihály adjutantja által köteles- 
séggel vettem ; mellyben írja Ngod, hogy az szerencsének lovai 
eh'agadván, magamat elbíztam, s az idevaló állapotokrúl nem 
tudósítom Ngodat. En míg Soprony táján voltam, az idevaló 
dolgoknak folytatásárúi gyakran írtam, — de nem tehetek 
rólla, hogy Ngodnak kezéhez leveleimet nem szolgáltatták. 

írhatom Ngodnak: általgyüvetelemkor az Dunán leg- 
elsübben Simontornyát vérrel megvettem ; onnan egyenessen _ 284 

felmenTÓn, Pápa várát is Isten szerencsé>sen. ostrom után por 
accordam kezünkben adta; — huhAt is kmiarsc^al hozztí * 
lüvúij háromhdyütt esett rajtam azlövésj csak e^jy kicsiny hí jt 
volt j hogy el ut-ni rúgtam az patkót; az bennvaló németnek 
nagyobb része Kegyelmes Urunk hűségére hajlott, Tullio Mig- 
lio nevfi eommendáns is benne elesett. Onnan Kapuvár felé 
mentem ; hasonlóképpen Kapuvárt feladták, — ott is nagj'obb 
része az németnek mellénk állott Másfelöl penig Csáky Mi- 
hály és Ebeczkv üraimék felmenvén, Köszönnek is mind várát, 
várossát megvették per accordam. Magam penig onnan egye- 
nessen Kusztra mentem, s ott az jó ruszti borban Ngodért i> 
ittam. Tovább penig Sopront megszállván, mind külső s belsó 
várossát tűzzel megemésztettem, bumbával penig nagyobb n- 
szit az házaknak öszverontattam, — holott is egész éijel közöl- 
tek nagy sírások, kiáltások voltának ; — mindazonáltal fal- 
törő álgyíiink nem lévén, ezzel az nagy káiTal bloquádábau 
hagytam. Magam penig vissza Pécs felé tértem, az ráczságn&k 
megholdítására. Prucknál, oda-fel, Pálfynak az ráczait fel ve- 
rettem, holott is feles nyereségek voltának az katonáknak. 
Most újonnan is Pálfy öt s hatszáz lóval lévén, minthogy már 
ez is többed magával valahol reá áradván : Andrásy Pál és 
Ebeczky István Uraimék felverték, — Pálfy is csak alig sza- 
ladhatott. Babócsay Ferenczet is Isten Pápa vára megvétele 
alkalmatosságával kezemben adta, meg is arestáltattam vult: 
de Méltóságos Generális Bercsényi Miklós Uram általgyuvén 
Rusztra, felszabadította s elöbboni gratiájá])an Idevette, — 
már most újonnan kurucz. 

Itt az egész fold mind mellénk állott ; az egész tatai 
sercíz, mind hadnagyostul, zászlóstul hozzánk gyütt, — ki i'^ 
igen jó katonaság. Bolfort (Wohlfart) Györrűl egynéhánya*! 
magával mellém gyütt. 

Most útamban Fejérvár rácz várossát az más éjjel fel- 
verettem, holott is feles németet és ráczot is kinn szorítván, le- 
csapdostak; holott is megért vén, hogy Fejéi'várban kevés széna 
s abrakbéli provisió és más élés iránt is vagyon : azt i'í bloqua- 
dában hagytam. 

En Ráczországrúl visszatérvén, Földvárnál az híd csinii- 
tatásához kezdek. — Ngodat kérem, hogy az erdélyi állap^»* 28o 

tokrúl Ngod is tudósítson, — mert másként, mint szófogadat- 
lan fiat, kitagadom az fiűságbúl. — Ezzel maradok 

Dátum Tácz, dje 3. Februarii, 1706. 

Ngodnak, mint engedett mostoha-fiamnak, 

jóakaró szolgáló apja 
Bottyán János m. k. 

Külczim : Méltóságos Generális Károlyi Sándor Uram- 
nak, nékem Kedves Fiam-Uramnak ő Ngának. — Erdélyben 
leTÓ magyar táborban. P. H. 

A másik oldalon: Debreczeni bíró, jóakaró Uram, ezen 
levelemet küldje Erdélyben. — Generális Bottyán János vi, k, 

Szolnok. — Debreczen. 

(Eredetije a gv. Károlyi-levéltárban.) 

215. 
Bottyán Kecskemét városának. 

Isten áldja meg Kglmeteket I 

En Istennek hála, ide Földvárban érkeztem jó egészség- 
ben, az hadaimat penig az Sió vize mentiben, Simontornyátűl 
íogvást az Balatonyig dislocáltam és ott hadtam ; az ellenség 
(Herberstein gróf, bródi cs. tábornok) penig az Sió vizén által 
nem mert jiinni, — hanem visszafordult; azért nem kell semmit 
is tartani. Én mindenemet elvesztettem az ellenség miatt ; *) 
hanem ha az város valami eczetbűl s vajbúi, úgy mas egyéb 
konyháravalóbűl, fejér lisztbűi és borbűi gazdálkodna, — igen 
kedvesen venném s meg is szolgálnám az városnak, és jöven- 
dőben is valamiben az Nemes Tanács requirálni fog, olybá 
tartsa, mintha már készen volna. — Ezen leveleimet Kegyel- 
mes Urunknak, úgy Fo-Generális Uraiméknak ő Nagyságoknak 
sietséggel küldje Kglmetek. Ezzel maradok. 

Földvár, die 19. February 1706. 

Kglmeteknek jóakarója 

Bottyán János m. k. 

Külczim: Adassék ez levelem Kecskeméti Bírónak és 
Tanácsnak ö Kglm éknek közönségessen. P. H. 

(Eredetije Bottyán János saját aláírásával, Kecskemét város levéltárában.) 

*) Az igali sáuczban (febr. 14.) vagy Bottyán-várában vesztek oda 
^wzekerei. 2H(i 216. 

Bottyán a ftjedelemntk. 

Méltóságos Fejedelem ! 
Jó Kegyelmes ITram ! 

Fejetlelemséged lerelemre tett méltóságos váUiszát szin- 
tén ez órában nagy alázatossággal rettem. — Itten Kegyelmt-- 
Uram, mostan nem szüks^ az segítség, mirel az minemű rki- 
ság az Dráván általcsapott vólt reám : az a Sió rizin által nem 
mervén gyünni : újonnan visszafordult s az Dráván általment. 
Mindazonáltal, ha az szükség úgy hozná magával, — Osajágly 
János Kapitány Uram itten lévén Kecskemét táján : ő Ke- 
gyelmével lévő hadakkal segíthetem magamat. 

En az magam tizenkilencz zászlóbúi álló regimtntemtU » 
együtt Balogh Ádám Kapitány Uramat két zászlójával — 
mivel az többi zászlóit Méltóságos Fö-Grenerális BerchéDvi 
Miklós Uram ő Xga odafel Anstriában parancsolta maraílui. 
Balaton táján dislocáltam, — magam penig ide FöklTámi 
gyüttem, az várnak és hídnak reparátiójára nézve. Szintén teg- 
nap praesideáltam jobban Simontomyát, több hajdúságot küW- 
vén l>elé. Pécs és Szigetvár felé penig két rendbéli portát kül- 
döttem, hogy hasonlót kövessenek el rajtok, valamint az oda- 
való ráczság az idevaló helységeken. Mindaddig, jó Kegyeim*^ 
Uram, meg nem hajlik azon ráczság, míg az Báczországot mec 
nem törjük : mivel az német igen eláltatta ököt hogy hol^*? 
való szabadságban hadja, és megmaradnak. Itten nem rég^n 
Fejérvár alatt levő portám egy bizonyos Bosó nevű híres rki 
kapitánt elfogtak, Id is már Fejedelemséged s Hazánk szolga- 
latjára megesküdvén, egynéhányad magával mellettem vagj^^n 
s naponként szaporodnak. 

Csáky Mihály Uram ö Nga írja, hogy onnanfeljül Ba^«'*" 
riábúl gyünne négy regiment német Pálffínak succursnssára 
erre nézve az hadakkal itten Fejérvár körül detineáljam ma?*' 
mat, hogy az midőn az szükség úgy hozná magával, conjw^ 
galhasfluk magunkat ; de én azt nehezen hihetem, — mindazon- *) Ezen, Bottyán dunántúli diadalai alatt túlságosan felssAporo- 
dütt huszárezredből aztán hét század máshová osztatott be. 287 

által Fejedelemséged jobban tudhatja mindnyájunknál. Tovább 
akarám azt is Fejedelemségednek értésére adnom : mivel az 
Tisza-melléki ráczság, úgymint mai1x)no8Í, szentai és kanizsai, 
gyakorta erre Kecskemét felé és itt körűlbelől lévő helységekre 
kicsap és az szegénységet pusztítja, ha Fejedelemségednek úgy 
tetszenék : méltóztatnék vagy nékem vagy Csajághy János Ka- 
pitány Uramnak parancsolni, hogy valami ezer gyaloggal és 
ezer lovassal s mint két taraczkkal azon Tisza-mellyéki rácz- 
ságra mehetnénk, — mellyet Méltóságos Fő-Generális Ber- 
chényi Miklós ö Ngának is megírtam, de ő Nga távnllyabb 
lévén tüllem : tudom, Fejedelemséged ez iránt való kegyelmes 
válaszát hamarább vehetem, — Az had iránt ha Fejedelemsé- 
ged nem provideál is : itten Csajághy János Kapitány Urammal 
lészen annyira való ; Nemes Beszprém Vármegyébűl is fogok 
provideálni, hogy erre az operatióra elégséges lészen. — Ezzel 
alázatossan elvárom mentűlhamarább Fejedelemséged kegyel- 
mes válaszát, maradván Fejedelemségednek 

Jó Kegyelmes Uramnak 

Földvár, die 24. February Anno 1706. 

alázatos engedelmes szolgája 
Bottyán János m. k, 

P. S. Alázatossan kérőm Fejedelemségedöt : az ráczok 
ílolgáról ne nehezteljen Fejedelemséged mönnélhamarébb tudó- 
sítani ; hiszem Istent, az Tisza-melléki ráczokat öszvetörhetni. 

Az Dunán innét lévő vármegyékből váltig szaporodik az 
gyalogság, úgy az lovas is. 

(A kir. kamarai leyél tárban léyö eredetiről. Az utóirat sajátkezű.) 

217, 
íjzky István főhadnagy Bottyánnak. 

Nagyságodnak mint Kegyelmes Uramnak 
ajánlom kötelességgel való szolgálatomat. 

Mivelhogy Ngod parancsolatja és ordere szerint a Duna 
mellé vettem utamat, a holott is megszállottam az élőbben i 
táborhelyre: míglen Ngod orderit nem veszem, vígyázásban 
itt leszek. Esztergambúl ebedi némely emberek kijővén, beszél- 
vén vélek: Nádasdi az ö hadaival elment, nem tudják, melly 2H8 

felé. Szabó Máttyás Uram 5 Kglme levelit is vettem ; az 
szony ö Nga igen nehezen vagyon, nem is reménlhetik, azon 
nyavalyájábűl hogy fölgyógyulhasson.*) Ngodat mit paran- 
csolván, míglen orderit nem veszem, itt leszek vigyázáshan, 
maradván Ngodnak alázatos szolgái, több tisztek- 

kel együtt : 

Laky István jw. le. **) 

Külczim : Tekéntetes és Nagyságos Bottyán János Ur- 
nák, Méltóságos Fejedelem Kegyelmes Urunk mezei hadai 
között egyik Generálissának, nekem Kegyelmes Uramnak ű 
Nagyságának alázatossan iram. — Ibi-ubL P. H. 

(Eredeti levél. Kis gyűrűpecsét, durva metszeta^ — piros spanyol viaszhs 
nyomva. A paizsban görbe kardot tartó kétfarkű tigris, a korona fölGtt 

3 szál stracztoU és L. I.) 

218. 
Bottyán InzoDyitvdnya neszmély i Kovács János részére, 

En Bottyán János, Méltóságos Erdély és Magyarország 
Coufoederált Nemes Statusi Választott Fejedelme Felső- Vadá- 
szi Rákóczi Ferencz Kegyelmes Unink ö Nagysága Generális- 
Fu-Strázsiimestere és Danán innen lévő bizonyos-számú hadak- 
nak Commendérozó-Generálissa. Adom tudtára mindeneknek 
ez levelemnek rendiben. Mivelhogy ezen szegény neszméli K<r- 
váos János, Méltóságos Generális Károlyi Sándor Fram *• 
Nagysága az Dunán elsőben való általjövetelekor édes Magyar 
Hazánk és Orezágunk szolgalatjában lévén, Kis-Martony táján 
r>t se])ben esvén, elannyira elnyomorodott, hogy más móddal 
kenyerét keresni elégtelen, hacsak magunk, keresztényi szere- 
tettül viseltetvén, alamizsnával nem segítjük. Azért valakit 
praoseiitibus requirál: kérek minden keresztényi embereket^ 
süglt(*ni alamizsnájával ne terheltessék. Mely keresztényi jó- 

'^) Bottyán clsÖ neje, Ks. Lakatos Judith ért«tik, kinek végrendelcCe 
1 70Ö. tebiniár 28-án kelt ; de csak az év második felében h&nyt el : a fegy- 
vorHzUuot Hlutt férje C^t még pár órAra meglátogatta beteg ágyániL — 
Hsnbó Mátyá.4 Bottyán egyik mostoha-leányának volt félje. 

^^) Laky István Bottyán saját huszái^ezredének egyik század i>^ 
— u/ iiro^; tábornoknak kedves, hű tisztje — volt. 289 

tó te meny ét kinek-kinek az Isten 's meg utalmaztatja. Actum 

Földvár, djc 14. May 1706. 

Bottyán János w. k, P. H. 

(Gredetije gyűjteményemben. Egész ivre, széltében, pátens-alakban irva, 
s bel51 alól középen Bottyán nagyobb ostyapecsétével és sajátkezű alá- 
irájiával megerÖsitve. Mellékelve van pedig neszméli Kovács Jánosnak a 
fejedelemhez segedelemadásért benyújtott könyörgő leveléhez, — melyre 
Kákóczi 8. k. aláírása alatt következő hátirati választ adott : 

460. Kovács János. 
Lévén már az illy állapotokban districtualis-commissá- 
ríusinknak és fizetőmestereinknek instructiójok : mitévők le- 
gyenek ? — azokhoz recuiTáljon. Dátum ex Castris Nostris ad 
Újvár positis, Die 30. July Anno 1706. 

F. P. Eákóczi m. p. Sigismundus Jánoky m. p. 

Franciscus Aszalay m. p. 

(Eredeti, ugyanott.) 

219. 

Bctiyán i. Nekem péterváradi cs. vezénylő-tábornokunk. 

ExccUentissime Domine GeneroUs! 

Minimé mihi dubium est, quin Exciac Vrae sit a Sua 
Matté Caesarea, vei a Celsissimo Bellico Consilio notificatum 
a Sua Mattis Caesareae et Confocderatoi um Hungarorum par- 
tibus mutuo cousensu pactum a decima Mensis May, usque 
ad ultimum diem aflfuturi mensis Juny Armistitium pacifice 
utrinque servandum ; quod equidem ex nostrae parte secundum 
puncta Armistity Posony conclusa et extradata, inviolate ob- 
servatum est, nec quidquam hostilitatis aut macliinationis vei 
excursionis a teimino illo a nobis patratum experti sünt Cae- 
sareani ; quod tamon Caesareanos Rascianos singulis diebus 
experimur ^ iolasse, et profccto nisi intuitus pacti Ai*mistity 
nos cohiberet : crebriores nostras excursiones hactenus sensis- 
sent Bácskám inhabitantes Rasciani, quos propter atrocem 
crudelitatem erga rusticam et imbellem pagorum plebem exer- 
citam, ad internecionem usque persecuti fuissemus : sed pacti 
Armistity memores, illud etiam lacessiti, violare noluimus. 
Porro cum videamus quotidie ipsos Rascianos sine uUo respe- 
ctu et intuitu induciaium hincinde in pagis grassari, pecora 

IT. Rákóc.d Fercncz lovéllára. KU^ oszt. Had- é^ belfigj-, IX. köt. 19 
J 


288 felé. Szabó Máttyás ürain 6 Kglme levelit is vettem ; az 
szony ő Nga igen nehezen vagyon, nem is reménlhetik, azon 
nyavalyájábúl hogy fölgyógyulhasson.*) Ngodat mit paran- 
csolván, míglen orderit nem veszem, itt leszek vigyázáshan, 
maradván Ngodnak alázatos szolgái, több tisztek- 

kel együtt : 

ÍMlcy István m. Jc* **) 

^^ ^ 

Külczím : Tekéntetes és Nagyságos Bottyán János Ur- 
nák, Méltóságos Fejedelem Kegyelmes Urunk mezei hadai 
között egyik Generálissának, nekem Kegyelmes Uramnak u 
Nagyságának alázatossan írám. — Ibi-ubi. P. H. 

(Eredeti levél. Kis gyűrűpecsét, durva metszetű^ — piros spanyol viatzhs 
nyomva. A paizsban görbe kardot tartó kétíarkú tigris, a korona íoh^tt 

3 szál strucztoll és L. I.) 

218. 
Bottyán bizonyítványa neszmély i Kovács János részire. 

En Bottyán János, Méltóságos Erdély és Magyarország 
Confoederált Nemes Statusi Választott Fejedelme Felső- Vadá- 
szi Rákóczi Ferencz Kegyelmes Urunk ö Nagysága Generális- 
Fö-Strázsamestere és Danán innen lévő Inzonyos-számű hadak- 
nak Commendéroző-Generálissa, Adom tudtára mindeneknek 
ez levelemnek rendiben. Mivelhogy ezen szegény neszméli Ki»- 
vács János, Méltóságos Generális Károlyi Sándor Uram 
Nagysága az Dunán elsőben való általjövetelekor édes Magyar 
Hazánk és Orazágunk szolgalatjában lévén, Kis-Martony táján 
öt sebben esvén, elannyira elnyomorodott, hogy más móddal 
kenyerét keresni elégtelen, hacsak magunk, keresztényi szere- 
tettül viseltetvén, alamizsnával nem segítjük. Azért valakit 
praesentibus requirál: kérek minden keresztényi embereket, 
segíteni alamizsnájával ne terheltessék. Mely keresztényi j6- '^) Bottyán elsG neje, Ks. Lakatos Judith értetik, kinek véf^prendelece 
1706. február 28-án kelt ; de csak az éy második felében hiinyt el : a feg?- 
verszünet alatt férje Ot még pár órára meglátogatta beteg ágTánál. — 
Szabó llCátyás Bottyán egyik mostoha-leányának volt féije. 

**) Laky István Bottyán saját huszárezredének egyik szá£ad\>^ 
— az Öreg tábornoknak kedves, hű tisztje — volt. k 29o 

abigei-e, houiiiies innocentes et inermes iiisticos pagomin in- 

habitatores tnicidare, — protestemur solenniter : si haec reta- 

liare necessitabímur, causa rupturi Armistity nos nequaquani 

erimus. Et nisi Vra Excia Bascianos directioni suae subjacen* 

tes cohibnerit ab excursionibus, pecoraque ex pago Pataj dicto 

20. bujus Mensis abacta restitui, aut quoquomodo satisfierí mi- 

seris Pataieusibus super damnis ipsis illatis curaverit* — ad 

altiores instantías recurrere cogemur. Quamobrem bisce roga- 

tam praevie Exciam Vram duxi, quatenus pecora illa, a Ras- 

cianis sub Armistirio abi-epta praefatís Pataiensibus incoIi» 

intuitu Armistitj" restitui curere et imposterum durantibus 

inducys eosdem ab excursionibus fideliter retnibere dignabi- 

tur ; ne ponigatur causa rumpeudi Armistity nobis, quod bu- 

cusque pacifice servavimus nos, Rasciani autóm multis ricibus 

jam violarunt. — Quibus maneo. 

Dátum Földvár, die 22. May 17r>6. 

Exciae Vrae supratitulatae 

servus ad licita paratissimus 

Joannes Bottyán m.p. 

(Egykorú másolat, von der Lancken eszéki cs. vezénvlu táborDoknak — 

kihez a péterváradi tbk. b. Kehem távoUétében került — Eszékrúl IT**^. 

május 31 -kén Savojai Eugeu hghez intézett leveléhez csatolva. C^. k. 

hadi levéltár Bécsben, 1706. fasc 5. nro ad 14) 

220. 
Gr, Bercsényi Miklós, Bottyánnak. 

Bottviin János Generális Uram ordere. 

Tekéntetes Xemzetes és Vitézlő Generális-Stmzsaine^iter 
Bottyán Jáuos Uramnak 6 Kglmének praesentibus intiniúlta. 
tik. Hogy e mostani armistitiumnak és azon közben az mes- 
leendö békesség tractájának ideje fölött is kívánván az Méltósá- 
gos Fejedelem pro omui reruin eventu Hazánk szabadűMsának 
további munkája folytatásáról elégséges dispositiókat tenni: 
tetszett ő Xgának Kglmedet is az Tisza Duna közé való 
földre bizonyos és mind alább specificálandó regementekból 
álló corpusnak directiójára rendölni. A luintbogy is vévén em- 
iétett Generális I'ram ezen intimatiómat, menjen késedelem 
nélkül az Ti^za Duna közé való földre s nevezet szerént Kic>- 
291 

kémét tájára, az hol T. X. és V. Generális-Stríizsamester Bu- 
day István Uramtól ezen accludált s ő Kglmének a végre szóló 
levelem megadásával kezére vévén a commandót, fogja tudni 
azon földnek cíonservatióját az ellenség motusira való vígyázá- 
sokkal munkálódni. Mely végre assignáltatnak keze s com- 
mandója alá ezen regimentek, úgymint : maga ezeré ö Kglmé- 
nek (Bolfort Ádám vice-colonellus commandója alatt;) Ba- 
logh Ádám, Deák Ferencz, az Nemea Jászság (Szent-Miklóssy 
János vice-colonellus commandója alatt,) Nyúzó Mihály sere- 
gei Szegedy Kiss Mihály Főstrázsamester commandója alatt, 
és Gruldenfinger János ezeredes lovas Kapitány I^raimék ó 
Kglmek ezeréi, nemkülönben Kecskemét, Kóros és Czegléd 
mezö-városok 9 seregből álló gyalog hada is. 

Tudni fogja azért Generális Uram az megnevezett ha- 
dikat nemcsak jó rendben tartani : de azon földön a ráczság 
ellen kívántató vígyázásoknak circumstantiájára maga dispo- 
sitióit elrendölni ; kikkel is az annistitiumot meg kelletik tar- 
tani, semmi hostilitással és okkal nem provocálván azon 
ráczokat az armistitiumnak felbontására és az ellen való cse- 
lekedetekre, hanemha az ráczság adna arra okot motussával, 
kinek is, jó vígj ázással lévén, obviálni kívántatik és az történ- 
lietü kártól oltalmazkodni, — kit is ö Kglméuek dexteritására 
az földnek ösmeretségéhez képpest is bízok. 

Kiváltképpen való reflexiója lég}'en peniglen Gener/ilis 
Uramnak Erdélyből kijönni igyekező ellenségre ; kinek is mi- 
helyest érthetni mozdulását és azután közelítését : fogja venni 
tudósításomat, mit köUessék cselekednie ? Azalatt olykor con- 
trahálja hadát, vigyázván minden igyekezetire, hogy valósá- 
gossan informálhasson mindenekről. Egyébaránt ez elmúlt 
télen Rusztról költ s ő Kglmének azon földre való menetele 
okáért adott intimatoriámban elég bőven emlékeztem az erdé- 
lyi ellenség kijövetele körül való dispositióimról, melyre ma- 
gamat ezen írásommal is provocálom. 

Hogy azonban tudhassa az szükséges communicatiót 
Generális Uram : adom értésére, hogy az hadaknak egyik, 
úgymint generális corpusa K árvánál lészen ; *) másika Csík- 

*) Ez maga Bercsényi, mint fővezér, commandója alatt. 

19* 292 

• 

várnál Gróff Eszterház Dániel Generális Uram coinmandója 
alatt, az hová Földvár is applicáltatott, (dunai átkelés). Har- 
mad'k corpus a Rábaközön, Generális Andrási István Tram 
keze alatt. Incumbálni fog Generális Uramnak az ellenség 
motusiról megírtt corpusoknál commandirozó Generális Ura- 
kat mindenkor sietve tudósítani. Immediate való dependentiá- 
ját pediglen a Méltóságos Fejedelem után directe éntílem 
lenni, azért is minden reportumokat énhozzám tenni Grenerá- 
lis Uram is fogja tudni. £s hogy az hadaknak aUmentatiójáról 
tétessenek alkalmatossabban provisiók : szükséges azoknak 
eflfcctivus statussát Méltóságos Generális-Commissárius Grúff 
Csáky István Urammal 6 Kglmével in tempore communicáhi. 
Újvár, 8. Juny 1706. 

(Bercsényi cancelláriáján készült eredeti fogalmazat.) 

221. 

Esztergomi Szentes Istvánt, Bottyán sebesült hajdúját a pj*- 

delem segélyezi. 

Az Méltóságos Választott Vezérlő Erdéli és 

Magyarországi Fej edelemhez Rákóczy.Fe- 

rencz Kegyelmes Uramhoz és ö Fejedelemsé- 

gihez alázatos Instantiám, — IntroscriptL 

Méltóságos Fejedelem ! 
Nékem Kegyelmes Uram ! 

Nagy-alázatossan kinszeríttetem folyamodnom Vezérlő- 
Fejedelemségedhez ez könyörgő alázatos supplicatióm áltaL 
én alól megírtt, Bottyán János ő Nagysága ezeréből \M és 
Szetey Mihál hadnagysága alól való szegény hajdú ; hogf ^n- 
gem, szegényt, a kinek Esztergám alatt elmúlt esztendőben még 
farsangban az ellenségtől lövés esett az lábamon, — méltóz- 
tasson kegyeimessen meghallgatni. Minthogy az labancz^ág- 
gal akkoron lévén ütközetünk, Bottyán Urunk Oeneréli^y^^ 
lévén, és ott én sebben esvén Méltóságos Fejedelemséged M- 
sége mellett, és hogy hasznomat sem veheti már a sereg- ^^^ 
semminémő fizetésem nincs ; úgy annyira vagyok, hogy ^ ^^'' 
nyernek szűkit látom, mert semminémő eledelemre tíJ6 nem 
jár itt az várban, én pedig nem dolgozhatok paraszti m^'^^ 293 

az bénaságom 6s sebem miatt ; mert az idevaló újvári Praefeo- 
tus Uram csak kimondotta, hogy semmit sem fog fizetni és 
ételemre valót sem adatni. Tehát én hová legyek s hogy él- 
jek ? Mert esztergambéli házamból is kibontakoztam, minde- 
nem ott veszett a mi kévésem volt, és szegény s Isten nyomo- 
rultja vagyok már; máshoz folyamodni Isten után pedig nem 
tudok már, hanem egyedöl csak Vezérlő-Fejedelemségedhez : 
mert hatod magammal vagyok apró cselédemmel, és hogy táp- 
láljam őket s magamat ? Erre való nézve nagy-alázatossan kö- 
nyörgök Méltóságos Fejedelemségednek és kérem az Christus 
szent vére hullásáért, a Boldog Szűzért és minden Szentek ese- 
dezésekért; : méltóztasson rajtam Vezérlő-Fejedelemséged meg- 
könyörülni és megsegíteni.Mely Vezérlő Fejedelemséged keg el- 
més gratiáját megszolgálni el nem múlatom imádságim által. 
Méltóságos Fejedelemségedtől kegyelmes választ váró 

Esztergami Szentes htvány, 
Bottyán Urunk sebes hajdúja. 

Hátirat i végzés : 

48. Szentes István. 

Tiszteinél insinuálja magát elbocsáttatása végett, üdvari- 

Commissáriusunk pedig adion számára hat Khénes forintot. 

Dátum in É.-Ujvár, Die 17. Juny Anno 1706. 

Ad Mandátum Suae Sereni- 

tatis Principális proprium : Franciscus Aszalay m, p. 

(Eredetije gyűjteményemben. A záradékolás ('* aláírps Aszalay udv. ta- 
nácstitkár s. k. írása.) 

222. 

B, Glohitz szeg^'ii cs, parancsnok levél \ 

LiteraeBaronisaGlobiz adP. JoannemNagy, 

Superiorem castrensem. 

Reverende in Christo Páter, Domine mihi observandissime ! 

Binas eiusdem exaratas recepisse accuso, tanto gratio- 
res, quum valetudin^s et superioraíus castrensis me certiorem 
redderent, gratulor ex corde. Hisce diebus R. Guardianus 
huias pro visitationo Salvum Conductum R. P. Mednyáiiszki 
soUicitabat, permutatio ut fieri possit, quem denegare tempore 294 

armistitii nolebam. — Csajági cum Hajdonibus Pt^stiensis C<>- 
niitatus Földvariiium movit. Palocsai cum suis et eiusilem 
Coraitatus equitibus inter Kecskemét et Sz.-Lí>rincz haent. 
Jazyges et Cumani ad Sz. Miklós, Budai István Zolnokini ni 
Vice-Generalis constitutus est.Quietenuncvivimus,qtiousque? 
Deus scit. Res Hispaniarum et in inferíorí Germania m»ii 
sccundum Gallicas intentiones cedentes, foi*s et Hungaricas in 
melius trahent, ut componautur, aut vi adigantur ad obse- 
quium. Calores nimii gramina exuinmt et segetibus minus 
proficui sünt ; alibi tamen copiosiores sünt pluviae. Botja ni h^ 
Danubium ponto sternere adlaborat, pro navibus tabolata 
uudecuuque advcbuutur et ferramenta necessaria. — Opti- 
mam ct constantem adi)recans sanitatem, permaneo ReTcren- 
tiae Vestrae 

Szegedini, 18. Junij 1706. obligatissimus et addictíssi- 

mus servitor 
B, d Glolfiz ni. p, 

(História Domus Cuuveutus Gyönfj^j'ú^iensis, Ordluis S. Francíscí. Tom. I. 

pag. 157. Kgykorú másolat.) 

223. 

Kivonatok 
ff)'. Eszterházy Antal tábori könyvrljöU 

1706, Sí. Jtihj. Generál-Föstrázsamester Bottyán János 
Úrnak. Dobrokánál lóvö hadaival az ellenséggel való conjun- 
ctióját (Pálffy horvát bánnak) ne engedvén, minden kigondol- 
ható móddal üsse meg, valahol találandja. 

Itevu Fö-Colonellus és Brigadéros Kisfaludy tíyorír)' 
Uram coiijungálván magát Bottyán János és Kisfaludy LászI^' 
Uraimékkal : az ellenséget conjungálni semmiképen ne enged- 
jék, valahol érik : verekedjenek meg vele. 

Ifem. Fö-Colonellus Kisfaludy László Uram conjungálja 
magát Generális Bottyán János Urammal és Kisfaludy György 
Brigadéros Urammal : üssék meg az ellenséget ; arrúl ieen¥» 
genuina infoimatió éjjel-nappal folyjon. 

Eadam. Bezerédy Imre Brigadéros Uramnak, liogy 
]Hn\acta actione sibi commissa, Szekeres István Uramat küldje' 
Dobroka felé Méltóságos Generális Uram után. ^095 

i. AiKjusti. Generíilis Bottyán János Uniak, bogy az 
ellenséggel ba módját látja, verekedjék meg, mindazáltal az 
ötszáz hajdúkkal, mellyek kocsikon expediáltattak, előbb 
egyezzék meg. 

Itemy hasonlót Kapitány Bolford Ádám (Bottyán ezre- 
dének commendans-colonellusa) Uramnak. 

(Nemzeti Múzeum.) 

224. 

Bezerédíj Imre, h, Andrdssy latvdnnnk. 

Méltóságos Generális ! 
Nagy jó Uram ! 

Nagyságod nékem Csornárűl mai napon datált úri leve- 
lit szokott kötelességgel vettem, annak continentiáját értvén 
de mivel már eddig halladott azon minapi vígezésünk : azért 
Nagyságod tovább is azon hajdúságot csak hagyja helyben, — 
nem szükséges hogy eljöjjön, már az ellenség közt is alkalma- 
sint elmenvén az hírei gyülekezetünknek ; s azonban Méltósá- 
gos Generális Eszterházy Antal Uram ö Nagysága parancso- 
latját is vettem, hogy egy próbát tévén Szekeres Urammal : 
azonnal visszabocsássam ö Nagysága corpusához, mely is az 
sok idevaló kicommendérozott katonaság által igen megszaka- 
dozott. Kivel is azért még az étszaka Isten segétségébűl kívá- 
nok próbálnyi, hogyha mi formán valami kárt tehetnénk az 
ellenségben ; másként nem vélem már, hogy sok effectussa le- 
gyen az egy lovassággal, — mindazonáltal megpróbálom, és 
vag}' leszen, vagy sem : azonnal említett Méltóságos Generális 
Uram ő Nagysága parancsolatja szerint visszabocsátom az ö 
Nagysága corpusához. 

Azonban szintín ezen órában lévén nálom Kis Gergel 
Kapitány Uram, ki is semmi katonaságot nem hozván, hanem 
inkább visszasietett hadaihoz, lévén sokféle híre az ráczságnak, 
hogy már Szent-Gotthárt s Fölöstöm táján volna, — az mint- 
hogy bizonyos leveleket is communicált ö Kegyelme velem, 
kikben hasonlót írtak, s onnénd pedig Körmendnek szándé- 
koskodnék, még ra ; *) jól emlékezhetik Nagyságod, 

*) Kiszakadt szó, taláu : Kapuvárra ? (V. ö. az utúirattal.) Általá- 
lan az egész levél már igen szétmállott és nedvességtől rongált. 296 

midőn asztal fölött valék Nagyságtokkal : akkor is azt mon- 
dám, hogy arra fogja útját vennyi ha kijön, — de nem akar- 
ván némellyek szómnak hitelt adnyi, — alkalmasint reá tér- 
nek. Azért én is említett Kapitány Uramat nem kÍTántim 
tartóztatnyi, hanem inkább magam is jovallottiim, hogy men- 
tül jobban siessen ö Kegyelme seregéhez, és minden ottvalú 
occurrentiákrúl hovahamarébb voltaképpen tudósítson. Kinek 
is m^helen tudósítását veszem, — nemcsak az ott lévő dolgok- 
rúl, de ittvaló intervenicntiákrúl is kívánom Nagyságodat kö- 
telessígem szerint tudósítanom. Az mint maradok is 
Jó Uramnak Nagyságodnak 
Malomháza, 2. Augusti 1706. 

igaz kötelességgel való kész szolfiáia 
Bezcrédy Imre m. k. 

P. S. Nagyságod ír nékem Bottyán Uram felöl, hogy tu- 
dósítsam. En semmi hírit nem hallottam, tűi vagyon-é, vagv 
alá ? Ezen intentiónk hic et nunc múljík, — talám majd utóbb 
jobb mód adatik ; ezekre az hírekre való n'zve tanácscssabb 
abban hadnyi. Megmondám Kapuvárott asztal fölött, hogy 
Pálfi Szent-Gothárdnak és Körmendnek fog jönyi. 

Külczím : INIéltóságos Generális Szent-Királyi Andrá^y 
István Uramnak, Kegyelmes Urunk ő Nagysága Fö-Strázsci- 
mesterének és egy reguláris gyalog regement ObresterjéTiek 
etc, nagy jó Uramnak ö Nagyságának kötelességgel iram. — 
Csorna. P. H. 

(Eredetije gyűjteményemben. C?<ak az aláírás sajátkezű.) 

225. 
Darvas Mihdly föhali htzfos, Károlyi Síindonmk, 

.... Most jött Aranyassy István Commissárius Urnm 
(Duna-) Földvártúl, bizonyossan beszélli, hogy GenenSis 
liottyán Uram az rácz- vagy horvávságot Regedénél (Rad- 
kersburg, Styriában) igen öszverontotia, kik a némettel con- 
jungálni akarták magokat. Az Isten áldjon meg továl»b i** 
bennünket ! 

CsH^z, 14. Augusti 170H. 

(Kredeti levél a gr. Károlyi-levéltárban.) \\ 297 22G. 
Bottyán Károlyi Sándornak. 

Mint jóakaró Uramnak, 

ajánlom kész köteles szolgálatomat Ngodnak. 

En Istennek segedelmébűl tegnapi napon rajtamenvón 
Láromezred magammal az armistitium alatt erigált lineán, — 
— szerencséssen occupáltam : mellyen is az Fertötűl fogva 
Sopronjig hat erős sáncz volt, gyaloggal megrakva ; ennek 
hármát erős ostrommal, vérrel megvévén, — m^'nd halomban 
rakattam az népit; háimát penig hitre feladván, kettejébűl 
rabságra hajtattam, az egyikéből penig fegyver nélkül az 
accorda és cajntulatió szerint Sopronyban békésértettem, — 
az lovassát penig — ki is ráczbúl és németbül álló volt, — 
egész az sopronyi kapuig vágtuk. Esett el az ellenségben több 
négyszáznál, rabul penig száznégyet hoztunk ; az mieinkbül 
alig esett négy vagy öt. Egy szóval, az mieink oly vitézül vi- 
selték magokat, hogy minden tartózkodás nélkül rajta-mentek, 
— az minthogy még illyen erős ostromot nem emlékezem, 
hogy láttam volnji, mint ezek tettének. Az sánczok erős palc- 
zátákkal voltak köniyfilvéve. H'szem Istent, nemsokára újabb 
hírekkel is kedveskedhetem Ngodnak ; kérem szeretettel Ngo- 
dat, engemet is az odavaló occurrentiákrúl tudósítani ne ter- 
heltessék. — Az feljül megirt lineát fasinggal (Faschine) be- 
hányatván, nagy erős ostrommal kellett megvennünk, mivel az 
német élőnkben állott volt, — mellyben is igen kevés ment el. 

Ezzel Ngodnak jóakaratjában ajánlván magamat, 
Dátum ex Catris ad Szent-Miklós positis, 
dje 19. Augusti 1706. 
Ngodnak szolgáló jóakarója 

Bottyán János in, k, 

P. S. Ördög volt, nem fifi, az ki oly hamar megtagadja 
az apját, mint Nagyságod, hogy semmiről sem tudósítja ! 

Külczim : Méltóságos Generális Károlyi Sándor Uram- 
nak, Kegyelmes Urunk ő Nga mezei hadai Gencrális-Mar- 
schallussának, jó Uramnak ő Ngának. Tiszántúl, vei Erdély. 

P.H. 

(Eredetije a gr. Károlyi-levéltárban. Utóirat^ és aláírása sajátkezű ) 298 227. 

Gr. Eszterhdzy Ant<il Rákóczinak. 

Dátum exCastris adSzen t-M i k 1 ó s 
positis, die 18. Augusti circa horal*'. 

nocturna 1706. 

.... A midőn sfirö portáim cs kémeim által megvizsgál- 
tattam volua ezen soproni lineát, az kinek defensiójára rendel- 
tetett 800 lovas és 400 gyalog horvát s rácz, a^onkÍTÚl 3(.«> 
dragonyos és egy bataglion német muskatéros, a mellett Balf- 
túl fogva Sopronig derék reguláris hat reduttákkal megerősít- 
vén az lineát, kiknek mindenikében 50, 40, 30 muskatéros és 
rácz volt rendeltetve, ahhoz tartozandó tisztekkel, — egyátalt 
vévén magamnak 4000 lovast és 1000 gyalogot, annak ostrom- 
lására s meghódítására indulván Bottyán János és Bezerédv 
Uraimékkal : mai napon Isten kegyelmébűl, viradtára 4 s 5 óm 
között meg is próbáltattam, magam is jelen lévén az ostromon. 
Reménségen kívül az Űr-Isten megáldott bennünket ; legelső- 
ben is az Balfhál lévő reduttát megvévén, az egész hadakkal 
általmentünk a lineán ; a mely reduttában 60 gyalog német és 
rácz találkozván, mind egy lábig egy halomban rakván, derí-k 
kapitány-emberrel Salmis regimentjébül valóval együtt, az ki 
Commendáiis volt ottan, — azután csakhamar az lovas hadnak 
egy részével Sopronhoz közel lévő táborára az ellenségnek ér- 
kezvén, azt is de totó et insigne felvervén, sok szép nyereség- 
gel járt az had, s circiter százig valót le is vagdaltak ; s hacsak 
az várost hamar nem érte volna az ellenség : nehezen nieut 
volna hírmondó is közülök. Az többi részivel pediglen az had- 
nak, hajdúimmal együtt az többi redoutták körül ojKTaltat- 
tam, úgyannyira, hogy hármát vérrel vévén meg, egy lábig 
levagdaltatván az bennevalókat, két sánczban lévők iKMÜg ral>- 
ságban adván magokat, mintegy hatvanig való, — azokat ma- 
gammal idehoztam az táboromra. Az egyik sáncz, az ki leg- 
erössebb volt s legszámossabb nép is lévén benne, — annak 
ostromlása sok népünknek veszedelme nélkül meg nem lehe- 
tett volna: accordára accedáltak, fegyver nélkül kísértetvén 
mintegy 30-ig való népit Sopronban, az többi 40-ig való, kuru- 
czokká lettének. Az ellenségbül 4U0-nál több esett el, csak u ^.^ k 299 

kit én olvastam is testeket ; az mieinkbttl pediglen egy had- 
nagy és liárom zaszlótai^tó s 15 közkatona, hajdú, az ki meg- 
holt, húszig való sebes. 

Már most, Kegyelmes Uram, felesszámú parasztember 
kapásokat hajtatván az lineára : Isten kegyelmébül akár 
Bécsig leliet operálódnom, szabadon járhatván az lineán; mind 
lerongáltattam nagyobb részit az lineának. 

InCastris ad Nag y-M ihály positis 
21. A ug. hóra 3. p. m. 1706. 
.... Az német tábora igen megrémült, meghallván ezen 
Sopron tájékán lévő kemény operatiómat ; annyira, hogy az 
nagy réműlésben Sopron városa sem találja helyét, magok hir- 
detvén, hogy csak városi ember is több holt meg száznál; rácz, 
horvát és német circiter ötszázig valónak hirdetik az kik el- 
vesztek. A ki még életben volt is rácz, egészlen mind az he- 
íiyekben szaladt, egy sem tért vissza, fentszóval kiáltván: 
Haide Domu ! Az liuea is tárva-nyitva lévén, már is öt zászló- 
alja katonája Bezerédy Uramnak alkalmasint Bécs kön^l 
iiyargalódzott tegnapi napon ; úgy hiszem, csak holnap is meg 
fognak az tüzek látszani. Az soproni bíró tegnap ment Bécs 
felé succui'sust kérni és az ti*agoediát repraesentálni, — egész 
Austria megbotránkozott az lineának elnyerésén. 

(Eredeti levelek a Eákóczi-levéltárban Vöröavártt ) 

228. 
Mercnrius Veridicus ex Hungária. 

Ex C a 8 1 r i s ad S t r i g o n i u m positis, 
19. Augusti 1706. 
Hodie, die pláne in vesperam iuclinantí^, accnrrit imn- 
cius ex fortalicio Karva, in rippa Danubij sito et hinc milliari 
Hungarico distante, adferens hostem quasi tríbus millibus con- 
stantem, e sua progressum linea Comarominum velle tendere, 
exinde secundo Danubio Strigonio jam agonizanti velle suc- 
currere. Quare Generalis-Adjutantius Suae Serenitatis, uocte 
profunda ordines transfert Excellentissimo Dominó Generáli 
Antonio Eszterházy, de repellendis conatibus hostinm, qui 
inde nondum redux, in dies speratur certior a quaevis allatu- 
nis de conatibus hostium. 300 Die 20. A ug US ti. 

Hic dum de conatibus répellendís hostium soUicite labo 
ratur et cogitatur : prima luce accurrit insperate curiiios ab 
Excellmo Dno Grali Antonio Eszterházy ; qui digna et oculati 
fíde refert, quod die 18. Augusti Generális Joannes Bati^u 
transgressus lineamj quam alteram Trojam hostis esse pviabaff 
unum corpus hostile secunim et nil mali suspicans, tertia 
pláne vigília aggressus est. Et dum inter spem et metnin an- 
ceps de victoria deliberat, hostemque mox victum fuiidit, mox 
victorem pugnans fugit : E. D. Gralis AntoDius Eszterházy 
auxilia adfert signa ; cujus adventus hostem fíidit, loco movit 
adeo, ut consulturus salutis suo, magna cum confíisíone et 
strage suorum, in septem Reduttas se receperit Sed frustni ; 
ubi salutem speravit : periculnm exstitit ; nam duabus Be- 
duttis insperato assultu occupatis, hostem nostri fuderunt, vix 
Tino eorum superstite. Ex duabus Beduttis hostis, majorís secu- 
ritatis causa, animadvertens tunc rem suam agi, paríes dum 
proximus ardet, in posteriores duas Reduttas se transtulit; 
sed et ibi modica quies et nulla securitas. Miles noster inde- 
corem putans victvm hostem in hoc modico tríumphare, victo- 
riam ultra promovit. Hostis dum efirenatum nostrorum vidít 
impetum, — candida vela erexit et ad gratiam disgratiamqae 
capitulavit. 

Equites hostes, nostri ad portás Sopronienses usqiie 
pulsos et cedebant, et capiebant. Pedites, qui tíví in manos 
nostrorum devenerunt, instar pecorum in captivitatem abige- 
bant. Arma multa, varia ty mpana, vexilla acquisita, qualibet 
bora huc expectamus ; reliqua quam pluríma, utpote pecora 
et alia suppellectilia, praedae militi victori cesserunt 

Ebergínius usque in portám Soproniensem pulsus, si non 
de equo desiliens, fuga se salvasset, vivus etiam in potesta- 
tem nostrorum devenisset. Duo praeclari Comitum in hoc con- 
flictu desiderati sünt, quorum nomina, ut et specificata strages 
hostium, proxima expectatur posta, quoniam curírius praeseiis 
propter nimiam festinationem omnium, gcnuinam noticiam ct 
relationem de praesenti adportare non potuit 

Dominus Colonellus Bezeródy cum selectis tribus mii- 301 

libus equitum, finito hoc aotu victorioso, progressus iu Aus- 
triam, ferro flammaque cuncta vastat. 

D i e 20. A u g u 8 1 i. 

Sopronio appulít in occulto fidediguus homo, qui refert, 
quod se ibidem existente, venerit quidam homo Vienna, for- 
malibus haec referens : Vos chari Sopronienses, nulla amplius 
auxilia Vienna sperate, et huic praesidiario vestro selectiori 
ex parte in Italiam eandum est, quoniam Caesarea Armada 
notabilem et vix recuperabilem de recenti stragem ibidem 
passa est. Eugenius ex vulnere ultimum obijt diem, cui in lo- 
cum successit Gvido Starnberg. Trans-Danubium circa Pruk 
existens Joannes Pálffy supremum commando tenet. 

Die 25. Augusti. 

Excellmi Dni Grales Serenissimo valedicunt, seque juxta 
detenn'nationem Consily, ad sua munia et stationes transferunt. 
Hodie sub occasum solis redyt Adjutantius ab E. D. ürale 
Antonio Eszterházy, qui confírmans praeclaram nuperrimam 
victoriam, dieit nih'l deesse militi nostro, praeter commodam 
occasionem, qua opportune hostem aggredi possit. Hostis a 
linea sua recedens, ad Német-Jandorff heri castra posuerat, 
qua intentione et conatu ? ignoratur. Nostri magna cum avi- 
ditate subsequentes eum, heri apud Libíny-Szent-Miklós p:i- 
dem fixerant De ulterioribus conatibus et actionibus utrius- 
que partis breve tempus plura nos docebit. 

Die 26. Augusti. ' 

Verificatur ulterius quoque securitatis suae consuleutem 
liostem semper supra progredi et nunc ad Pruk castra posu- 
isse. E. D. Gralis Antonius Eszterházy, justa causa suorum- 
que speciali resolutione froetus, ulterius hostem sequi non 
desistit, hodie una milliari distans ab eo, omnimode quaerit 
opportunum locum aggrediendi eum, quod ille hucusque om- 
nimode evitavit, locando sese in lóca arcta et vix non inac- 
cessibilia, 

(Eredeti fogalmazat a Bákóczi-leyéltárban Vurusvártt.) 302 229. 

Bezerédy Imre gr, Eszterházy Antalnak, 

Méltóságos Fő-Generális ! 
Jó Kegyelmes Uram ! 

Én tegnapi, Nagyságodnak irott levelem szerint elmen- 
tem velem lévő lovassággal Austriában, de nem arra a |>as- 
susra, mellyet a minapában elhányattam, Sopron felé, — ha- 
nem Orbak (Purbach ? Rohrbach ?) felé, az hova is praevie 
elküldöttem zászlóstul katonaságomat, hogy ott lévő erős. Ki- 
vágott sánczot bontsák föl ; kik is odaérkezvén : mihelen azon 
pór-nimetek, kik strázsálták az sánczot, meglátták volna, azon- 
nal elszaladtak, ezek pedig mindjárást néki fogván, utat nyi- 
tottak ; s azonban magam is odaérkezvén, szerencséssen álfcil- 
mentünk, úgy, hogy ha híremmé lett volna az marczi sánczban 
lévő lovas nímet, — egészlen elfoghattam volna, de észrevévén, 
Fraknóban recipiálták magokat ; lészen gondom reájok ennek 
után, de félek, hogy ki nem jön többé. S vettem utamat 
Fraknó mellett el, Német-Újhelnek, az hol is általmenvén az 
Lajtán, fordultunk Újhely előtt, onnénd Podennak (Baden) 
mentünk Bécs felé, úgy, hogy egy óráig való föld voltimk Bécs- 
tűi. De mivel pódenyi helsígbeliek igen puskázván az katona- 
ságra, — azért az is neki keseredvén, eligettik ; más ígetíst 
nem tettek, mivel igen meg volt tiltva. Nyeresígünk lett ugyan 
mi kevés, mivel az Lajtán innénd semmi marhát sem enged- 
tem elhajtani ; úgy öregestűl-apróstúl valami háromszáz da- 
rabig nyertünk. Egyéb kárt nem vallottunk, hanem az magam 
katonáim közül kettőt s Nagyságod katonái közül egyet lüt- 
tek meg. de egyik sem halálos, s azonban Nagyságod ezeribúl 
egy lovat. 

Megvallom, Méltóságos Generális Uram, hogy igen mei:- 
fáradtak volt már az lovaink: mivel egy etetéssel hmzonné^y 
óra alatt jártunk húsz mérföldet öszve. Már innénd szállok a/ 
hadakkal Pulákra, *) az hol is meg fogjuk egy kevéssé nyű- 
gasztalni lovainkat. Más semmi oUyas híreit nem hallottam *) September 8-kán csakug^^an Alsó-Paláról ír Svetícs András k(r 
«zegi bírónak. (Eredeti levél KíVszeg sz. kir. város levéltárában.) 303 

azon az fölelön az ellenségnek, liogy valahonnénd várhatnánk : 
hanem, hogy az parasztságot erővel hajtják s szedik öszve 
minden ötödik háztúl az sáncznak strázsálására, — de az sem 
akar semmi líttal is előállani, látván, hogy előbb reguhiris nép 
lévén mellette, meg nem tarthatta : annálinkább az meg nem 
tarthatja; rövidnap lészen gondom, hogy több beleken is 
elhányattassam, — csak az lovaink nyugodjanak egy kevéssé, 
mert nagy hajtás lévén ez egyszerre. Ha azonban mi oUyas 
occurrentiám érkeznék, — azonnal fogom Nagyságodat aláza- 
tossan tudósítanom ; ki is az minthogy maradok 
Jó Kegyelmes Uramnak Nagyságodnak 
Raidingk, 1. 7-bris 1706. alázatos szolgája 

Bezertdy Imre m, k, 

P. S. Az trombitát Nagyságod gratiájábúl elvárom. 

Kiüczím: Méltóságos Generál-Feldt-Marschal Fraknai 
Grófif EszterhAzy Antal Űmak, jó Kegyelmes Uramnak ő 
Nagyságának alázatossan iram. Ibi-ubi. P. H. 

(Eredetije a gr. Károlyi-levéltárban.) 

230. 

Gr. Eszterházy Antal Bottyánnak, 

Jóakaró Bátyám-Uramnak 

szolgálok Kegyelmednek. 

Kegyelmes Uinink ö Nagysága parancsolatját szintín 
útamban, alázatos, tartozó obligatióval vévén, mellyben ke- 
gyelmessen parancsolja ö Nagysága, hogy útját Kegyelmed az 
conjunctióra hovahamarább admaturálván, — az mint nem 
k'Hlem, eddig is vette légyen Kegyelmed kegyelmes parancso- 
latját Urunknak, meg is közelitvén táborát ö Nagysága Mél- 
tóságának. *) Magam is Isten jóvoltábúl corpusostúl Banához 

*) Bottyán ekkor a következő táborral indult volt az Esztergomot 
>'ivó Hákóczi meUé, illetőleg Komárom elé. a fejedelmet gr. Starhemberg 
ö^ido CB. tábornagy kicsapásaitól fedezni, — úgymint 1. lovas had : 
ivottján Baját huszárezrede, Szalay Pálé, b. Perényi Farkasé (Ooda-féle 
%y^ú huszárok), b, Petröczy Istváné és BerthótV Istváné ; 2. gyalog ezcrek : 
Csajághy Jánosé, Színay Mihályé, Horváth Tamásé. E nyolcz ezreddel 
Bottyán tábornok sept. 4-kén indult Libény-Szent-Miklóstól, s 5-kén 304_ 

érkezvén : mivel bizony ossan nem constatálván az ellenségünk 
tétovázó motussa, vagy stratagemaliter practícálandő fortélyja 
előttem, melly felé szándékozó diversióját folytassa? mind- 
addig az praespecificált helyen subsistálnom determinálviíiL 
valamig újobban Kegyelmes Urunk parancsolatja nem super- 
veniál, vagy az ellenségnek Esztergám succursussát, va^yi? 
teljességes másfélül való iiiuptióját nem értendem, — megért- 
vén, oUyatín alkalmatos helyen lévén : azonnal mindenfelé az 
ellenséget impediáluom reáérkezhetem. A mellett igen kedv 
dolgot cselekedník Kegyelmed, hogyha még az ítszaka Szenln- 
helyrűl hozott reportumát tudtomra adná Kegyelmed, nemkü- 
lönben más occurrentiákatjvagy az németnek bizonyos hollétét 
velem communicálni nem terheltetvén Kegyelmed, — az mint- 
hogy solemnissime recommendálom is dexteritásában Kegyel- 
mednek. Maradván 
Kegyelmednek 

Költ banai táborban köteles szolgája s öcscse 
7. 7-bris 1706. G. Eszterházy Antal m. i. 

P. S. Bogyai Miklós Uram által informáltatom, hocT 
Kegyelmed bizonyos kémet is fogott lígyen, az melynél talán 
levelek is lehettek, — azokat tudom, üi ankhoz kuldottö Ke- 
f^yelmed ; azon leveleknek tenorját és circumstantiáját is éit*'- 
semre adni ne terheltessik Kegyelmed. — Ezen Méltósájjo- 
Fejedelemnek szóUó levelet sietséggel küldje Kegyelmed 
Urunklioz, — úgy, hogy holnap estvére m' nden bizonynyal reú 
válaszom lehessen. 

Tegnapi napon, Győr mellett elmeneteli alkalmatossá- 
gával Kegyelmednek, — a mint informáltatom, — szántásrúl 
circiter 80. marhákat elhajtatott, azért, hogy Győrhöz közel 
szántottak légyen; melly marhák majd csaknem mind job- 
bágyim részekre valók, az kik azonkívül is igaz magyarsí- 
gomért egyébaránt megmondhatatlan károkat szenyvedtenek. 
Minthogy penig az vetésnek folytatásában — habár lobona GyGr-Szent-Ivánhoz, 6 -kán Ácshoz, és 7-kén Komárom elé SsOoybtV 
érkezett, homiét a gyalogságból Almás, Neszmély felé közTetlestil tf 
esztergomi táborra vala kü!dend5. (Eszterházy Antal 1706. sept 4-ft' 
levelének melléklete : >üni versalis flystemája az hadaknak,* eta Krt^f 
Vörotvárti.) 305 _ 

főidén is — semmi kárát (?) nem collimálhatom az Hazának, 
sott ín futurum subsistentiája iránt Isten kegyelmességébűl 
nagyobb használó tj át, ezek is nem tapasztaltatván az szántá- 
son kívül valami oUy ellenünk czélozó practicában s csalárd- 
ságban : Kegyelmedet kérem, sine omni defectu az elvitt 80. 
marhákat visszaadatni ne terheltessék, — tekintvén nekem is 
qua földesúrnak nagy káromat ebben forogni; mert egyéb- 
aránt, ha ezvel kedveskedik káromra az katonaságnak Kegyel- 
med : nem lévén satisfactióm, — tudom megelégíttetnem maga- 
mat 8 embereimet a maga Kegyelmed jószágábúl, könnyen 
föltalálható móddal. Beménlem azért, ebben Kegyelmed nem 
kíván velem izetlenkedni. 

Külczím : Tekéntetes Nemzetes és Vitézlő Bothyán Já- 
nos Generális-Fö-Strázsamester jóakaró Bátyám-Uramnak ö 
Kegyelmének iram sietséggel. Cito, cito, cito. Citissime, citis- 
sime, citissime. Cito, cito, cito. Citissime, citissime, citissime. 
Ibi-ubi. P. H. 

(Sajátkezűleg aláirt eredeti levél Yörösvártt^ a Bákóczi-levéltárban, Antal 
úr ez idGbeli levelei csomagában. Hihető, Bottyán kiUdé meg a fejedelem- 
nek, az ellenséges vár környékén tilalom ellenére vetések alá szántók 
elnyert marhái dolgának eldöntése végett.) 

231. 
Gr. Eszterházy Antal Rákóczinak. *) 

ExCastris adBénypositis, dje2. 8-bris 1706. 

Az Dunántúl való corpusnak absolute legkissebb 

hírét sem hallom; hanem Kegyelmes Uram, ha Nagyságodnak 
csekély opiniómmal nem vétenék, alázatossan kérném, mint 
Kegyehnes Uramat : Bottyán János Uramat Nagyságod által- 
commendírozni méltóztatnék ; lévén 6 Kegyelme az hadi expe- 
rientiában lűres s nevezetes ember: azon föld nem kevéssé 
consoláltatnék, az hadak is jobban az ö Kegyelme praesentiá- 
jára nézve conserváltatnának. Ámbár általmenjen is IVIlgos ♦) Eszterházy Antal 1706. öszszel írt levelei telided teli vannak 
^ttyánra vonatkozó érdekes adatokkal, melyekből csak e néhányat ad- 
i^^^ teljes közöltetósükig. 

n. Rákóczi Feroncz levéltára. K sö oszt. Had- és belügy, IX. köt. 20 306 

Eszterház Dániel Uram 6 Kegyelme, a ki magának sok scni- 
pulusokat fog csinálni, — azon darcib földnek teendő operatiAi 
által nem sokat fog használhatni, a kit egészségtelensége ^m 
enged; akármint akarná is az dolgokat folytatni. Hogyha azért 
Bottyán Uram oda commendíroztatnék : per hazárd m«*nü'\ 
habilissohb lévén, mindeneknek jobban invigilálhatna. 

B é n V i táboron, G. 8-b r i s 11**^k 

m 

.... Már az ellenség hozzáfogott derekasan az openi- 
tiókhoz: három felöl impetálja lövéssel az várat (Esztergomot. » 
Szent-Tamás hegyérűl, Szent-György mezejérűl és a városi 
malomtűl. a honnan bombardérozza is .... A Dunapai-tra vont 
álgyúival már is annyira impediálta a communicatiót , hoz} 
nappal nem is continuáltathatik, hanem csak étszaka folytat- 
juk. A várban másbúi nem, hanem puskaporbűi lészen le^t*- 
löbb fogyatkozások, mivel már is írják, hogy ninosen 80. má- 
zsánál több. mely a sok szükséges lövések miatt hány napra 
való légyen ? bölcsen elítélheti Ngod. Pattantyiísok hígjával i> 
vadnak. Yairy ezer hajdiira is igen nagy szilkségem volna. n*>- 
tabilis operatiót tehetnék vélek, innen lármát csinálván, túl 
Bonafous Uram kiüthetne a quardizommal s tehetne alkalm:)> 
csapást, mint is már egy ízben ráütvén az aprossákra : túl az 
egész tábor succursusra jött, hátúi Szekeres Uram rácsapván 
táborhelyére, — alkalmas réműlést tött az kétféle megütéíi 
közöttök ; hasonlót tehetnénk most is, csak hajdúm volna. — 
Mindezeket Kegyelmes Uram a midőn fontolnám, látom. h<»g> 
semmi mód nincsen egyéb Esztergomnak megtartásában, ha- 
nem ha Ngod kegyelmesen placidálná : én ezen mellettem levó 
hadacskával Söprüsnél általköltözném a Dunán s egy ét^afci 
megütném az ellenséget ; kérem is Ngodat : engedtessék mes 
általmenni, bárcsak Bottyán János Uram orderezt^ssék mel- 
lém és parancsoljon Ngod Forgách lírámnak, hogy a niaifl 
corpussábúl ezer lovast s annvi gyalogot adna. — maiiba Iwr 
látna ö Kglme dolgához, (a pozsonyi hadművelet.) YesztnU*- 
lemben látván a túlsó földet forogni : nem látok annak metr- 
csondosítéséhen ennél egyéb módot , mert bizony Andráss) 
(István) Uram nem capaliilis olly notaliilis munkára. VióW* 
extremitásig kész leszek magam fáradoznom: tsttk l}i*ttyái 307 

Uram jöjjön mellém és Forgách Uram corpussábúl két regi- 
ment. Elvárom kegyelmes parancsolatját sietve Ngodnak. 

ExCastris adBény positis, dje 10. 8-brÍ8 1706. 

. . . .Esztergom vára elveszett .... Megvallom, Kegyel- 
mes Uram, talám soha ilyen búban nem voltam ; de oka sem- 
minek nem vagyok, — másoktúl is meg fog;ia érteni Nagysá- 
god. Adta volna Isten, hogy Bottyán Uram lett volna Com- 
mendáns : mert csak egyszeri Ixímenetelével is sok jó hasznot 
tett, keménkedését mutatván. 

Ersek-Ujvár iránt is így gondolkodtam Kegyelmes Uram, 
ha Nagyságod kegyelmessége is jónak ítéli : Bottyán Uramat 
méltóztatnék Fö-Commendánsnak Nagyságod belétenni, kinek 
is nagy kedve vagyon ; s melléje válogatott, commendírozva 
való hajdúságot Kóth, Fodor és Révay Gáspár ezerébül, - 
hiszem Istent, jól folynának az dolgok ! . . . . Mert ha Ebeczky 
(Imre) Uramra lészen bizatva: már is sokféle nyavalyáirúl 
panaszolkodván, — bizony, féltem Újvárt! 

Újvár, 15. 9-brÍ8 1706. 

Tegnapi napon az (karvai) passusnak conservatiójí^ra 
rendelt hajdúink, mintegy kétszázig való, akarván az Dunántúl 
Esztergom kir. városát megpróbálni : szerencsésen jártak, har- 
minczig való ráczot vágtának le és esztergomi Commendáns 
includált leveleit is intercipiálták, visszatérvén ogy hajdúnak 
megsebesedésével ; 4öbb kár nem esett bennek. Most veszem 
újobban Horváth Zsigmond Uram levelét, az ki jelen volt az 
Hannibál Haisterrel lévő harczon ; minemű particularitások- 
rúl ír, méltóztassék megérteni includált levelébül. Úgy hiszem. 
Kegyelmes Uram, megérdemJi az a Te Deum Laudamust; 
talám nem veszem neheztelését Ngodnak, hogyha itt is Újvár- 
ban meg fogom tartanom cum solemnitate. Az élő Istenért 
kérem alázatosan Ngodat : hüUljük által Bottyánt ; bár csak 
kétezer hajdúsága lehetne Bottyánnak : nevezetes állapotokat 
vihetne végben és azon földnek kiváltképen való conservatiója 
következnék ; mert most is írják^ ^^91/ bárcsak Bottyán János 
vienne által : nagy reménséggel volna azon föld, de ha ebben 
fogyatkozás lészen, félő, hogy az nagy corapetentia miatt ne 

20* 308 

periclitáltassék azou föld. En ugyan említettem fiottyán Já- 
nos Uramnak, — de úgy látom : Ngod kegyelmes paraacsolat- 
játúl várna és kétezer hajdút kívánna elébb maga mellé. 

(Eredeti leyelek, a Bákóczi-levéltárban Yörősvártt.) 

232. 
Bottyán a fejedelevwek. 

Méltóságos Fejedelem! 
Nékem Kegyelmes Uram ! 

Isten áldja meg Fejedelemségedet ! — En Kegyelme^ 
Uram, Istennek hála, könnyebben lívín, tegnap érkeztem bé 
ide Ei*sek-Ujvárba és ma idején-korán mentem Gúttáboz^ onnét 
kímeket küldvín az Csallóközben levő nímet tábornak explora- 
tiójára ; mellyet kimjeim megjárván, azt referálják, hogy Né- 
mánál fekszik és a Szigetközre hidat akar általvetni, s azon 
mégyen fel Pozsony felé, — de nagy hire vagyon azon uimel 
táborban, hogy Leopoldvárát fogja megsegíteni és provisióval 
megrakni. 

Eszterházi Antal Uram 6 Nagysága ma Nyitrához szál- 
lott mellette levő kevís haddal, az én regementem penig Esz- 
tergám elein vagyon, — de annak is vagy négyszáza túl a 
Dunán szorult Azért, Kegyelmes Uram, Csenkínél vagy E[ar- 
vánál jó volna valamelly sánczot újobban csinálni és valamelly 
hajókat, ladikokat csináltatni, hogy lehetne valamelly passu- 
sunk által, mert már mind oda vannak a jpassusok. Nyerges- 
újfalui sánczokat penig a nímet földig ruinálta, — igen hasz- 
nos volna penig az túl lívöket megbátorítani : mert mindgyárt 
jobban fognak bízni, ha valahol bizonyos passusunk liszen s 
általjárhatunk. Tovább mitívő lígyek ? Fejedelemséged kegyel- 
mes parancsolatját s válaszát elvárom. — Ezzel éltesse Isteu 
Fejedelemségedet sokáig, jó egészségben. 

Dátum Újvár, dje 19. Octobris Anno 1706. 

Fejedelemségednek mint Kegyelmes Uramnak 

alázatos és engedelmes szolgája 
Bottyán János^ m. k. 

P. S. Az Dunántúl lívő kuruczságbau semmi kár sem 
esett ; jóllehet Pálíi Uram másfél regementtel Fejérvár felé 309_ 

volt : de egy kuruczot sem talált, se nem látott, — raellyet bi- 
zonyossan komáromi katonák nekem megizentík. 

Kiüczím : Méltóságos Erdély- és Magyarország Confoe- 
denilt Nemes Statusi Választott Vezérlő-Fejedelme, Felsö- 
Vadászi Bákóczi Perencz Kegyelmes Uramnak ö Fejedelem- 
ségének, alázatossan. — Ibi-ubi. 

Cito, cito, cito, cito. Citius, citius, citius, citius, citius. 
Citissime, citissíme, citissime, citissime, citissime. P. H. 

(Eredetije gyűjteményemben. ívrét, csak az aláírás sajátkezű. Gyászpe- 

caét alatt ; elhunyt első nejét gyászolta.) 

233. 

Bezerédif Imre gr. Eszterházy Antalnak, 1706, october végén. 

Méltóságos Fö-Generális ! 
Jó Kegyelmes Uram ! 

Szokott alázatos kötelességem szerént akarám Excellcn- 
tiádat az itt lévő állapotokról tudósétanom. — Mi valóban 
elliagyattatva vagyunk, mint atya nélkül való fiak, mivel Mél- 
tóságos Generális Andrásy István Uram ö Nagysága magát 
Sümegre recipiálta. Azonban nem kétlem, vagyon már értésére 
Excellentiádnak, hogy Starombergh (Guido) Rábaközben be- 
érkezett, trombitaszóval Kapuvárt megvette s úgy hasonlókép- 
pen Keszöt, nem lévén munitiója s gyalogja. Mivel, midőn 
látta Cziráky Uram, hogy mégyen az ellenség közel Kapuvár- 
hoz, s megfiivaltatván az trombitát, azon megijedő, s akaratja 
ellen az várbúi kétszer az pattyantúsok hozzájok lővén, őket 
azért árestomban hányatta, s maga kimenvén eleibek, föladá 
az várót s azonnal egy hadnagyát maga ugyan Cziráky Uram 
elküldötte Ebergényihez : hogy az várót megadta, s küldjön 
qvardizont, — a mint be is vitte tegnapelőtt. En merem imom 
Excellentiádnak : Sümeg is hasonlókíppen fog lenni ; ne több, 
bár csak kétezerig való ellenség menjen alája, — bizon, fol- 
dják. Keszőt ugyan pusztán hadta, hanem az munitiókat és 
provisiót kivitte. Kapuvárnak föladása miatt magam is elég 
^rt vallék: három rézálgyúim ott vesztenek. Nem tudom 
azért, Méltóságtok mint gondolkodik rúlunk, hacsak több ha- 
dat nem. fog általküldeni. En ugyan minden tehetségemmel, 310 

á mi tülexn lehetséges kazáuk mellett szolgáluom, fárod<;tgo- 
mat nem is kímélem, de az itt levő hadakat szánom, nem any- 
nyira ugyan az Dunán-innend valókat : mivel ha szükséjí hozza, 
ki bujdosni fog, ki pedig parasztemben'é leszen, — de az Du- 
nántűi valóknak máskint vagyon dolgok, tartok attúl : egykor 
fölkelvén, magamat hadnak ; a minthogy már is eredeznek az 
tisztek, magok között ösz vegyül vén , tanácsot tartauak. Eil 
hacsak szintén mint az nyulat úgy nem űznek, által nem me- 
gyek az Dunán, — hanem az mellettem lévőkkel iigr igyeke- 
zem, hogy vétsek ellenségemnek; ha i>edig Méltóságtok az 
ideig több hadat nem küld : általfagyván az Duna, ha más miKl 
nem lehet az dologban, akkor kénteleníttetem általmeunem. 
Mindezeki*e hováhamarébb várván Excellentiád váloszát és 
maradok jó Kegyelmes Uramnak 

Excellentiádnak igaz alázatos szolgája 

Ság, die. . . .(üres hely). Bezertdj) /mív, m. k. 

P. S. Adom azonban Excellentiádnak alázatossau tud- 
tára, hogy .... Starombergh egész táborostul megindulva u 
(Kapuváriul), szállott Csornához, a holott is nem sokáig múlat- 
ván, általment az Jenden. Ebergényi is azalatt elérkezett 
Kapuvárhoz s az gvardizont is bevitte, az népét pedig, tizenkét 
százig való lovas nimetet, szállétotta Kai)uvár előtt lévő Vit- 
nyéd nevű faluban ; kit is én hogy megértvén : innend Ságról 
tegnap étszaka megindulván az magam hiremmel, hét órakor 
regvei rajta ütöttünk s az strázsájokat levagdaltuk, a Id nem 
volt az tábortúl tovább vagy huszonöt lépésnél .... de mivel 
magát árokkal és azon föllül fával besánczolta, -^ hogy hirte- 
len rajtok nem mehettünk az kerítés miatt, recorigálván ma- 
gát, derekassan puskázni kezdvén el, köllött elölök nyomakod- 
nunk. En úgy értem, olly szándékkal vagyon Ebergényi. hogy 
Sárvárnak vegye útját s Haiszterrel magát conjungálja. 

Azonban, Kegyelmes Uram, én ordereztem Easfaludv 
László Uramat, — Andrásy István Generális Uram ö Nagy- 
sága contraordert küldött. A midőn legszükségessebb volna a/ 
nép és Isten által talám hasznos operatiókat tehetnénk : akkor 
contraorderez ő Nagysága; valóban könnyű állapot lévén az ó 
Naírysága dolga: az várbűi, öt-hat mérioldnyire orderez, sa 311 

midőn az ellenséggel próbákat kölleue tennüjik, — tunc sumus 
inter pocula, s nékem egyedül magamnak köll mindenfelé sza- 
márkodiiom. (így; tán gúnyból.) Somogyi Ádám, Balogh, Ber- 
\Cm^\ ós Szekeres Uraiméknak semmi híreket nem hallom .... 
nem tudom, Andrásy XTram orderezte-é valahová, vagyis pedig 
íiz Bakon körül tartózkodnak ? 

Excellentiád már bölcsen considerálhatja : minemű álla- 
l>ottal vagyon az had ezen a földön, hacsak más rendben nem 
vétetödik. . . . Most is én mind csoportban akarnám, hogy len- 
nének az hadak, — de ha így commendéroztíitnak, nem tehe- 
tek rúla. Méltóságtok azért ezt considerálván, minemű álla- 
pott^il vagyunk : kérem alázatossan, orvosolja, mivel mindenfelé 
egyedül magam, s én is kifárodván, az had jobban megoszlik. 
— Generál- Adjutant Palásti (Imre) Uram Excellentiádnak 
büvebben relatiót tehet az itt lévő dolgokrúl. 

(Eredetije gyíijtcméuyembeu. Csak az aláírás sajátkezű.) 

234. 

Boifiján Rákóczinak. 

Méltóságos Fejedelem ! 
Nékem Kegyelmes Uram ! 

Ezen órában érkezett hozzám Újvárba Nemzetes Vitézlő 
Babócsay Fcrencz Uram bizonyos relatiókkal Méltóságos Ge- 
nerális Forgács Simon és Eszterházi Antal Uraiméktűl ö 
Nagyságoktál, hogy az Dunántűi lévő hadaknak valamelly se- 
gétséggel lennénk. En jóllehet ennekclőtte is sokszor keményen 
megparancsoltam Szluha Ferencz Praefectus Uramnak, úgy 
ittvaló Commendáns Uramnak, hogy hajókat, ladikokat és vala- 
melly kompokat sietve csináltassanak, kikkel ha szükséges 
lenne, a tűi lévő hadakat salválhatnánk, — de sem parancso- 
lattal, sem intéssel s kéréssel nem gondolván ö Kegyelmek, 
éppen semmit sem csináltattak. Azért kellett magamnak szinte 
most Galgócz eleirűl befordulnom, hogy sietséggel ragasztas- 
sak valamelly kompot. 

Kegyelmes Uram, Karvánál is kelletik valamelly sán- 
czocskát vettetni és hajdúsággal muniálni, hogy, ha perien- 31 2_ 

lumba volnának a túl lévő hadak, hortUiatuánk által hátorsá- 
gossan c^cet. 

A német tegnap Pozsonnál általmenvén az Dunán. Köp- 
csénen innét az KJs-Duna mellé szállott 

En penig most is az lábaimra igen nyavalyássan vagyok. 
— mindazonáltal, az mit véghez vihetek Hazánk javára Feje- 
delemséged hűségén, véghez vinni el nem múlatom. Ezzel 
Fejedelemséged gratiájában ajánlván magamat, maradok 

Újvár, 4. 9-bris Anno 1706. 

Fejedelemségednek 

alázatos és engedelmes szolgája 
Bottijdn János, m. k. 

Knlczim : Méltóságos Erdély- és Magyarország Confoe- 
derált Statusi Választott Vezérlő Fejedelme Felső -Vadá^í/i 
Rákóczi Ferencz Kegyelmes Urunknak ő Fejedelemségének 
alázatossan, sietséggel. Ibi-ubL P. H. 

(Eredetije, sajátkezűleg aláírva, a budai kir. kamarai levéltárban.) 

235. 

Bottyán Rákóczinak, 

Méltóságos Fejedelem ! 

Nékem Idváltképen való jó Kegyelmes Uram ! 

Fejedelemségednek akarám alázatossan értésére adnom 
Méltóságos Generális Gróflf Eszterhás Antal Uram ö Xi?i 
ordere és dispositiójábúl Galgóczrúl visszatéi-vén, katonáink 
tizenegy hajót nyertének Komáromnál az Dunán, magam is 
Újvárban ötöt csináltattam, az mint is securitást akarván az 
Dunántúl való hadaknak csinálnom : azon hajókat négyszázig 
való hajdúsággal s három taraczkkal Karvához vitetvén, ottau 
passust csináltam, az mint is már szabadossan általjárhatnak 
az mieink. ímé. Szekeres István Fő-Kapitány Uram minémü 
levelet küldött : pro informatione Fejedelemségednek praesen- 
tibus includálva megküldöttem. *) Parragh Gergely és Balogli 
András névü,rogimentembéli két hadnagyaim compániástúl oda- *) Ma már uincs mellékelve. 313 

által szorúlviiii az Dimáii : öBzveTerték magokat és egy portát 
téíÓQ Pécsen túl, majd kétezerig yaló marhát nyertek, Pét-s- 
nél barmincz németet lecsapdostak, ráczot is egyannyit. Szily 
György nevtt hadnagyomat most általküldöttem, hogy regimen- 
tembéli katonaságot öszveszedvén, (kik is Esztergambúl por- 
tára általmenrén, odaazorúltak) általhozza magával. Eszter- 
gámban kétszázig való maródi németnél több nem maradott, 
és másfélszázig valÓ ráczság lovas, de még csak szalm^ok sin- 
csen lovaiknak, az falukat is egész Bicskéig Ksztergam körŰ) 
mind elpusztíttattam, s nem tudom, miként snbsistálhatnak ? 
En itten az Duna mellett vígyázásban vagyok, hanem 
Fejedelemséged kegyelmes parancsolatját: mitévő legyek? to- 
vább is elvárom, s Fejedelemségednek kegyelmes gratiájábun 
ajánlván magamat, maradok 
Fejedelemségednek 
Jó Kegyelmes Uramnak alázatos engedelmes 

Karva, dje 11.9-bri3 szolgája 

Anno 1706. Bottyán János, m. k. 

Külczím : Méltóságos Erdély- és Magyarországi Confoede- 
rált Nemes Statusi Fejedelem Fclsö- Vadászi Rákóczi Ferencz 
érdemem felett való nagy jó Kegyelmes Uramnak ö Nagysá- 
gánk alázatossan iram. Ibi-ubi. P. H. (Gyászpocsét), 

Másik felén, kívül : Staféta urgentissima ad Suam Scre- 
uitatem promovenda. Cito, cito, cito, cito, cito. Citius, eitíus. 
Citíssime, citissime, citiasimc, citissime, citissime, citissime, 
citissime. — Dátum Érsek-Újvár, 11. 9-bría 1706. 

(Eredetije, sajátkezű aláirásial tt bndai kir. kamarai levélUirbaii.) Bottyán a fejedelemnek. 
Méltóságos Fejedelem ! 
Nékem Kegyelmes Uram ! 
Alázatossau és kötelessen szolgálok Fejedelemségednek. 
Kegyelmes Uram, minthogy Méltóságos Generális Eszterházy 
Autal Uram ö Nagysága, Fejedelemséged parancsolatja sze- 
rint az Fejérhegyek alá, Szomolyán tájára indült és ezeu 
314 

Dunamelléki s Ujvár-vidéki commaiidót reám hattá ö Nacr- 
sága, serio intimálván, hogy az DunáutűI lévő hadaknak írjak 
ós hordassam által, — mivei penig semmi szoros |>ericulimilu 
lenni magokat nem jelentik se nem írják : én Fejedelemségt- d 
kegyelmes parancsolatja nélkül nem merem általköltöztetni rs 
őket oi'derezni. Mellyre nézve kírem alázat ossan Fejedelemsé- 
gedet, mint Kegyelmes Uramat, méltóztassék pamncsolni : mi- 
tévő legyek azon Dunántúl lévő hadak iránt? Az minthoirj 
alázatossan el is várom Fejedelemséged kegyes resolutíóját. 

Ezzel Fejedelemséged gratiájában ajálván magamat, ma- 
radok, sub dato Karva, 12. Novembris Anno 1706, 

Fejedelemségednek alázatos és engedelmes szolgája 

Bottyán JdnoSj m. k. 

Kiüczím : Serenissimo Sacri Romani Impery et Elecfo 
Transylvaniae Principi Francisco Kákóczi de Felső- Vadász, 
(Tit. plen. hon.) Dominó meo clementissimo. Ibi-ubi. Cito, ciU>, 
cito, cito, citius, citissime. P. H. 

(Eredetije gyűjteményemben. ívrét, csak az aláírás sajátkezű ; gyiuiH- 

csét alatt, Bottyán kisebb gyűrűpecséte.) 

237. 
A fejedelem Bottyánnak, 

Die 14, O^bris 1706. Lorincziiü^^ 
Generális Bottyán János ÜrnaL 
Karvátúl 12.praesentis írt levelét vévén és egyszersmind 
Gróff Eszterházi Antal Generál-Marschal tudósítása is érkez- 
vén, éltjük a Dunántúl való hadaknak állapotjokat ; a kik mi- 
vel — a mint látjuk — tovább is szándékoznak az ellenség 
ellen operálni és mindeddig is a Dunán által való jövetel iránt 
Kglmed írása szerint nem insinuálták magokat : szükségesV 
nek látjuk, hogy azon földnek bátorítására való nézve KgM 
bizonyos haddal általmenvén, tenne egy fordulást ; a mint is ez 
iránt említett Generál-Marschal Urnák committálv&n, a mi- 
nemű dispositióval fogja általbocsátani Kgldet : igaz hazafiű- 
sága szerint igyekezzék eíFectuálni és ebbéli intentumunkai 
nemzetséges ügyünk javára secundálni. Mellynek alkalmatos- 315 

ságával adjon móUüt Tek. Ngos Andrássi Istváu és Pál Creue- 
rálisinknak, hogy személyekben való általjövetelek (mindazál- 
tal minden láinua-okadás nélkül) facilitáltassék ; holott penig 
a dolog űgy kívánná: a több hadaknak is általköltözéseket 
serényen secnndálja Kgld. Coeterum, etc. 

(A fejedelmi cancellárián készült eredeti kivonat vagy másolat, Rákóczi 
1706 — 1709-iki, még kiadatlan levelesköny vében. Nemzeti Múzeum, b. 

Jeszenák^gyÜjUmény.) 

238. 
Bottyán Nógrád vármegyének. 

Tekintetes Nemes Vármegye ! 

Köt^lessen szolgálok Nagyságtoknak s Kegyelmeteknek. 

— Akarám az Tekintetes Nemes Vármegyét praesentibus re- 
quirálnom : mivel nemes-oroszi lakosok panaszolkodnak, hogy 
katonáik az én regementemben lévén, szintín úgy adtraháltat- 
nak mindenekre és personalis insurrectióra is adigáltatnak, 

— holott Kegyelmes Unmk exemptipnalis Protectiója nálok 
vagyon ; kihez képest kérem az Tekintetes Nemes Vánnegyét, 
hogy azon helységet tekintetben es kimillísben vévén, az kik 
itt mellettem vannak, vagy az kik helett zsoldos-katona vá- 
gjon : az oUyaténokat ne aggraválja és a vármegyéhez ne adi- 
gálja, sőt akármelly impositióktúl immunitálja, hogy annál 
is inkább jobb kedvek légyen az hadakozásra. — Az kik 
penig csak otthon hevernek és nem hadakoznak, se magok he- 
lett embert nem állítnak, — azokkal szabadon disponálhat a 
Tekintetes Nemes Vármegye, én irántok nem interponálom 
magamat. Mely hozzám megmutatandó jóakaratért én más 
dolgokban, adadó alkalmatossággal száz annyit igyekezem 
szolgálni. 

Ezzel maradok, 

Dátum Bátor-Keszi, 21. Novembris Anno 1706. 

Nagy ságtoknak s Kegyelmeteknek köteles szolgája 

Bottyán János, m. k. 

Külczím : Illustrissimis , Keverendissimis , Admodum 
Reverendis, Spectabilibus ac Magnificis, Generosis Dominis 
Egregiis item et Nobilibus N. N. Supremo et Vice-Comitibus, 316 

Judlium et Jnrassoribus, tóti denique UniTersitati Dominó- 
rum Praelatorum, Baronum, Magnatum et Nobilium Inclrti 
Comitcdus Neogradiensis, Dominis Dominis mihi obserrandis- 
simis, colendissimis. P. H. 

(Nógrád vármegye levéltárában levG eredetir5L) 

239. 
A fejedelem Bottyánnak, 

Die 1. X'brís 1706, Rozsnőrn, 

Generális Bottyán Jánosnak rescribáltatott 

Mind az badak szükségérfil, mind a gyalogság rendelé 
sérfil s mind penig az excessusok megorroslása iránt Taló dol- 
gok eligazítása a Commendérozó-Grenerálisnak incombál ; Kgld 
ott repraesentálja mindazokat, annyiyalinkábbmárMéltdságo> 
Fö-G^nerális Gróff Bercsényi Miklós Úr az egész hadak iránt 
való állapotok elrendelésére odamenvén : ö Kglme dispositió- 
kat tészen mindazokrűly«csak Kgld ö Kghnének ne múlassa A 
értésére adni. Coeterum, etc (A fejedelmi cancelláríán készült kivonat vagy másolat, Bákdon 170€— 
1709-iki még kiadatlan levelezési prothoeollomába iktatva. Nemaeti Mú- 
zeum, &. Jeszenák-gyUjtemény,) 

240. 

Bottyán Rákóczinak. 

Méltóságos Fejedelem ! 
Kegyelmes Uram ! 

Alázatossan és engedelmessen szolgálok Fejedelemséged- 
nek. Kegyelmes Uram, nem egyébért kívántam Fejedelemsé- 
gedet ez alázatos instantiámmal megtalálnom, banem értrén 
Nemzetes Vitézlő Horváth Tamás gyalog F6-Kapitány Uram 
ő Kegyelme Fejedelemséged előtt való bévádoltatását az 
iránt, bogy ő lett volna oka Esztergám várának feladásának. 
— az mellyben ártatlan ; mivel az obsidiókor, bogy az curárál 
visszatértem, Fejedelemséged parancsolatja szerint mind azon 
nyavalyás állapotomban is, két bajdúnak vállára támaszkodváa 
bevitettem magamat, és ottbenn is maradtam volna^ de némellv L síi 

hajdúk admoneáltak, liogy az Istenért ottbenü üe maradjak : 
mert a német hajdúk és némelly rosszak megfognak s megkö- 
tözvéu, labancz-kézben adnak. Már akkor hittam magam is az 
nagy confusiót; Bonefuss Commendáns Uram nem is úgy szól- 
lott, a mint kellett volna : hanem csak mint afféle félemlett, 
csak szuszogott. Az palotás vörös hajdűk is felzendülvén, hogy 
az fegyvert lerakják, kik közül hármot vagy négyet in flagranti 
agyba-föbe is vertem ; Csajághi Uram hajdúi szintén úgy már 
nagyobb részént meghasonlottak volt : egyedül Horváth Tamás 
Uram fogta jobban az dolgot, hogy csak halálig tartsák a vá- 
rót ! Az minthogy jó lélekkel mondom, hogy semminek nem 
oka. Azért alázatossan könyörgök iránta Fejedelemségednek : 
megelégedvén eddig való árestomával, méltóztassék elbocsát- 
tatni és elöbbeni hivataljába s tisztibe restitnálván ö Kglmét 
mint Fejedelemséged igaz hü szolgáját, kegyes gratiájában 
Töévenni és conserválni. Kegyelmes Uram ! bár sok volna ollyan 
hadi ember és igaz magyar hazafia, mint Horváth Tamás 
Uram, mellyet eleitül fogva magam experiáltam. Sőt, ha maga 
ö Kglme lett volna magyar hajdúsággal, bárcsak ötszázzal : 
oUy opinióban vagyok, hogy mindeddig is megtartotta volna 
a várót 

Iterato is kérem Fejedelemségedet, méltóztassék annyi 
kegyes gratiáját hozzám megmutatni, hogy ezen alázatos kö- 
nyörgő instantiám ne légyen haszontalan Fejedelemséged előtt, 
hanem tegyen annyi könyörületességet: méltóztassék ö Kegyel- 
mét feszabadíttatni. Melly kegyelmes gratiáját Fejedelemsé- 
gednek igyekezünk alázatossan mind én s mind arestáns Ka- 
pitány Uram életünk fogytáig megszolgálni. — Ezzel Fejede- 
lemséged gratiájában ajánlván magamat, maradok 

Fejedelemségednek 
mint Kegyelmes Uramnak alázatos engedelmes 

Karva, 1. X-bris 1706. szolgája 

Bottt/fín János, m. k, 

(Eredetije a Rákóczi-Aspremont-levóltárban Vörösvártt.) 318 241. 
Bottyán gr. Forgách Simonnénak. 

Méltóságos GróflFné-Asszonyom ! 
Ajánlom becsfilettel kötöles szolgálatomot Xagyságodiuűű 

TaTamokrűl emanált Nagyságod űri leTelét Tettem* mi* 
írjon, megértettem, Méltóságos GrófF és F6-Grenerális l'mak 
Taló kemény arestumárűl, mellyen igen compatiálhatok ó Nagy- 
ságának ; jól iija Nagyságod, hogy ma 6 Nagyságának, holnap 
nékem, — az világnak szerencséje úgy szokott járni. 

Nékem nem constált ezen kemény arestimia MéItő>ágo* 
Umak másképi)en, hanem ezen Nagyságod úri levelibúi értet- 
tem. Megtudván ö Nagysága állapotját az Udvartúl : az éi. 
víkon tehetségem szerint Méltóságos Yezérló-Fejedelem Ke- 
gyelmes Unmknál, — ha szintég valami animadversiója is 
vagyon, a mint elhihető. — munkálkodni fogok több hadi tiszt* 
társaimmal, hogy Méltóságos Fejedelem Kegyelmes rrunk 
szíve meglágyuljon ; kegyes I'^nink lévén : hívei esedezése gon- 
dolom nem lészen ő Nagysága előtt megvető. 

Ezek után kívánván ^Méltóságos Gróff és Fő-Generális 
Uramnak fölszabadulását, az által Nagyságodnak megvigas/- 
talást, — maradok 

Nagyságodnak l^ecsűlettel való kötOlös szolgáj.i 

Bátor-Keszin, 6. X-bris 1706. Bottyán János m, l\ 

Külczim : Méltóságos Gróff Eszterhás Ágnes Asszonnak. 
Méltóságos Gémessi Gróff Forgács Simon Fő-G^neráhs Unun 
ő Nagysága Kedves Hitvostársának ö Nagyságának becsfilett*! 
való kötölösséggel írám. — Tavamok, avagy a hol. 

(Fekete gyűrúpecsét) Cito, cito, cito. Citios. Citissimf. 
citissime. — Cito, cito. Citius, citius. Citissime. citissime. 

Reconmiendantur pro celerrima transmissione GeüeK»?«' 
Dominó Thomae Ebeczky Commendanti Praesidy Nittriensi^ 

Másik felöl, Forgáchnc rájegyztse: Generális Bottján 
János Uram levele. Praesentatae in Gács, 21. X-bris 17im;. 

(Bott^'HU által sajátkezűleg aláirt eredetije a gr. Forgách-c<vilád kóziMOiti 

levéltára CC jegyfi codexébe kOtve.) 319 242. 

Bezcrédij Imre a fejedelemnek. 

Méltóságos Fejedelem ! 

Kegyelmes nagy jó Uram ! 

Nem akaram elmúlatnom, hogy Fejedelemsígedet ez 
alkalmatossággal — szokott kötelességem szerint — ez levelem 
által meg ne udvarlanám, egyszersmind itt lívo occuiTentiák- 
i-űl is ne tudósítanám. 

Fejedelemsíged 11. mensis 9-bris Ecsedrűl datált leve- 
lit 25. eiiisdem nagy alázatossággal. vettem; melyben mit mél- 
tóztatik Fejedelemséged nékem parancsolnyi, értem, s kívánok 
is az szerint éjjel-nappal télies tehetsígemmel az haza dolgai- 
ban coUaborálódnom és fárodoznom. 

Itt lívö nímet ellensíg Küszegtttl alájtivén SáiTárhoz, 
ott semmit nem kísvín, fölnyomakodott az Bábo mellett Kör- 
mend felé, ott az ráczságot elbocsátván magátúl, (ki is Styriá- 
nak egyenessen bement hazája felé) az nímet pediglen vissza- 
ment Kfiszeghez, hagyván otton háromszáz lovast és nígyszáz 
gyalogot, az többi pediglen nyomakodott Sopronhoz ; onnand 
hová veszi íitját ? nem tudhatom. Megvallom, Kegyelmes Feje- 
delem, míg itt forgolódott, eleget nyughatatlankodtam köríí- 
löttö, — az minthogy nímely beleken alkalmas csapásokat is 
tettem rajta. Kűszeget pediglen igen kezdette sánczolnyi ; ha 
mást Fejedelemsíged hevenyiben ennyihán száz hajdút méltóz- 
tatník expediáltotnyi segítsígünkre, — könnyen inpediálhotnánk. 
Megvallom, Kegyelmes Fejedelem, miúlta az ezerem ke- 
zem alatt vagyon, oly víkony állopottal nem volt, mint mást ; 
mert Haiszter megverísekor felessen sebben estének, sokan 
pediglen gyaloggá maradtanak, s úgy azúlta való erős szolgá- 
lót miatt is sokaknak lovaik kifárodtanak ; nemkülönben az 
többi itt lívö hadak is igen megszílledtenek. Az mi kevís nípem 
együtt volt, azokat szállítottam Kűszeg vidíkire egy kis nyú- 
govásra, magam is mást nyomadokom ennyihán száz hajdúval 
és két taraczkkal Kűszeg felé ; ha egyebet víghez nem vühetek 
is, — csak az ílísit is fogom inpediálnom. Kírem azért Fejede- 
lemsígedet nagy alázotossan tovább is: ezen darab-országot 
ne hagyja Fejedelemsíged árvául, méltóztassík mentűlhama- 320 

rébb segítsíget küldenyi. Bár csak öt vagy hatszáz di-agonyos 
írkezník előre, kivel az itt lívö irreguláris nípet megerősíthet- 
ném ; igen akarnám, mikor azon dragonyosok continuo mellet- 
tem maradhatnának, — assecurálom Fejedelemsigedet, hogy 
nimelykor hasznossabb operatiókat tennik, kűszegi nímetnek 
pediglen livín kevés ílise : Isten által rövid üdön azt is kikop- 
laltathatnám, azután ez darab földet is jobban fölszabadíthat- 
nánk és conseiTálhotnánk. 

Ezzel ajánlván Fejedelemsíged kegyelmes gratiájában 
tovább is magamat, íltesse Isten Fejedelemsigedet szeginy 
hazánk szerencséire ! Maradok 

Dátum Jánosháza, die 13. X-bris 1706. 

Fejedelemsígednek alázotos igaz szolgája 

Bezerédy Imre m, Jt. 

Kulczim: Az Nagyméltóságú Vezérlő Erdélyi Fejede- 
lem Fölső-Vadászi Rákóczy Ferencz Kegyelmes nagy jó Uram- 
nak ü Fej edelemsí ginek nagy alázotossággal. Ibi-ubi. P. H. 

(Eredetije gyűjteményemben. Csak aláírása sajátkezű.) 

243. 
Uyyanaz, ugyanannak. 

Méltóságos Fejedelem ! 
Kegyelmes nagy jó Uram ! 

Nem kítlem, Jánosházárűl datált levelemet — mellet 
Kis Pál Főstrázsamester Uram által expediáltam lígyen, — 
már vette Fejedelemsíged, melben szokott kötelessígem szerint 
minden itt lívö occurrentiákrúl és fogyatkozott állopotunkríil 
nagy-alázotossan infonnáltam Fejedelemsigedet. Megvallom 
Kegyelmes Fejedelem, miúlta az magam ezeré kezem alatt 
vagyon — kiben minden remínsígemet vetettem, — oly fogyat- 
kozott állopottal vagyon, meg nem mondhatok ; nem tudom, ég 
nyelte-e el, vagy föld ? gondolnám, — mivel Dunántúl való 
volt nagyobb rísze és már rígen cselédjeket nem látták, — 
sokan talám által is mentenek. Annakokáért alázotossan instá- 
lok Fejedelemsíged előtt : ezen darab földet és kevís hadainkat 
inconsolate ne hagyja Fejedelemsíged, hanem hováhamarébb 
succursust küldenyi méltóztassík Fejedelemsíged. Megvallom 321 

Kegyelmes Fejedelem, mikor ez az itt livő ellensig megszag- 
gatta volt magát: ha nípem lett volna, Isten által bizony alkal- 
mas operatiókat tettem volna. Istennek hála, kárt még ekkoráig 
nem igen vallottunk, — hanem az midőn Kűszeget az ilfstűl 
impediáltottam volna : Berthóty (Zsigmond) Uramat Itszaka 
vüetlenfil megütvin, két emberit és harminczig való lovat ott 
köUetett hadnyi ; Kisfaludi László Uramnak is három compá- 
ni&ja llTÍn ű Kegyelmivel, mind az három zászlójokat elhad- 
ták, — emberek ugyan egynél több és tizenkit lovaknál el nem 
maradott. Ha ott maradtak volna hová én szállítottam fiket, 
az sem tortint volna ű Kegyelmeken. 

Én az hadakat viszont csoportoztatom és gyűjtöm ; ha 
többen volnának kik ebben fáradoznánk: talám gyakortább 
lenne effectossa dolgainknak, — de én egy ember livin, jól 
tudja Fejedelemsíged maga is, mindenekre nem írek s nem is 
írhetek ; mindazonáltal itt lívö lovas és gyalog hadakat űjob- 
ban rendben vívín, fogok bizonyos operatiót tennem, remíUem, 
Isten által leszen effectussa dolgomnak. Az nagy Istenért kírem 
Fejedelemsígedet tovább is : méltóztassík segítsiget kttldenyi ; 
előre bár csak hatszáz dragonyost és annyi gyalogságot kül- 
dene Fejedelemsíged, — itt nálunk mást volna ideje opera- 
tióink foltatásának. Ezzel ajánlom Fejedelemsíged kegyelmes 
gratiájában magamat ; maradok míg élek, 

Dátum Nagy-Geresd, die 17. X-bris 1706. 
Fejedelemsígednek 

holtig való szeginy, alázatos szolgája 
Bezerédy Imre m, k. 
Külczífn : Az Nagyméltóságú Válosztott Erdílyi Fejede- 
lem Föbíő-Vadászi Bákóczy Ferencz Kegyelmes nagy jó Uram- 
nak ű Fejedelemsíginek nagy alázotossan írám. Ibi-ubi. P. H. 

(Eredetije gyfljtexnényemben. Osak az aláírás sajátkeefi.) 

244. 

Bottyán a fejedelemnek. 

Méltóságos Fejedelem ! 

Nekem érdemem felett való jó Kegyelmes Uram ! 

Nem kétlem, tegnapi ráczokkal való actusomat — kit is 

Isten engedelmébfil szerencséssen végbenvittem, — Méltóságos 

n. Bikóeei Ferencz levéltára. RIaö OBXt. Had- éi belUgy, IX. köt. 21 »22 

Q-róff Székesi Bercsényi Miklós Fő-Generális Uram ö Nagy- 
sága megírta Fejedelemségednek. Most újonnan is harmadfél 
százig való lovas rácz Györrűl kiszökvén, reggel utánnok kül- 
döttem; az mint is beérvén, szerencséssen levagdalták, alig 
salválták közzűUök magokat barminczan, kik Fejérvárra szalad- 
tak. Még Győrött maradott báromszázig való rácz, — azokra is 
jól vigyáztatok, hiszem, hogy Isten azokat is kezünkben adja. 

En eddig is az feljebb való hadak közzé mentem volna : 
de ezeknek hírit hallván, hogy szökni akarnak, — mind ezeket 
lestem. Holnap mindazonáltal innen megindulok s Pápára me- 
gyek s onnan penig Köszög felé, az többi hadak közzé. 

Tegnap az Dunán az gyalogja Győrrűl Komáromban 
gyütt, azokat is az Duna partjárúl egész Komáromig lövöl- 
döztettem. Jóna János Vice-Kapitány az mai harczon elesett, 
egy közlegénynyel, — de több az mieink közzűl meg nem hólt, 
hanem az két harczon esett kilenczig való sebben ; az ráczok 
közül is esett négyszázig való el azon két harczon. Tovább is 
mit ad Isten, azon leszek, hogy Fejedelemségednek szolgála- 
tomban contentuma légyen. 

Ezzel Fejedelemséged kegyes gratiájában ajánlván ma- 
gamat, maradok 

Császár, dje 25. X-brís Anno 1706. 

Fejedelemségednek 
jó Kegyelmes uramnak alázatos engedelmes szolgája 

Bottyán János m. Jk. 

Külczím : Méltóságos Erdély és Magyarország Confoe- 
derált Nemes Statusi Vezérlő Fejedelme Felső- Vadászi Rákó- 
czi Ferencz érdemem felett való nagy jó Kegyelmes Uramnak 
ő Fejedelemségének alázatossan írám. P. H. Stapheta urgen- 
tissima. Oito, cito, cito, cito, cito, citissime. Cito, cito, cito, cito, 
cito, citissime. 

(Eredetije gytyteményexnben. ívrét, sajátkezű aláírás és g:>'ász))ecsét alatt.) 

245. 

Bezerédy Imre a fejedelemnek. 
Kegyelmes Fejedelem ! 
Már mindenkori tartozó alázatos kötelességem szerint 
két izbeli leveleim által is ez Dunán innend való állapotokrűl 32» 

tudósítottam Fejedelemsigedet, kÍTálképpen pedig azűlta, mi- 
últa már Heistert*) általvittík volna, -- mindazonáltal, hogy 
toy&bb is kötelességemnek correspondeáljak : ez mostanyi 
occarrentiákrűl is alázatossan kívántam Fejedelemsiged infor- 
málnom. Mert jóllehet mi mindeddig is teljes bizodalommal 
lévén, kogj ezen Danán innend megromlott szegény hazánkra 
érkezzenek valami hadak által, mellyekkel nemcsak offensive, 
de defensive is (igy) lehessünk az ellensig ellen : mindazonáltal 
mind azon bizodalom alatt is Méltóságos Generális Uraimék- 
kai coadlaboráltunk, hogy bizonyosszámú hadakat öszveszed- 
hessünk, mivel az ellensignek teljes szándéka az vala, hogy 
csak az Bábán innend való földrfil is kiszoríthasson bennün- 
ket, — mellyet ugyan minden tehetsigünkkel nem kívántunk 
engednyi s azért egy másfélezer hajdúságot innend való lovas 
ezerekkel alkalmasint egy corpusban vévén, voltunk mindeddig 
is ha nem defensive, csak offensive is, (igy, mint fölebb, ismét 
megfordítva,) elannyira, hogy midőn Kűszög tájékára nyoma- 
kodtunk volna : ott, nem tudom mitűl viseltetvén azon Küszö- 
gön livő nímet, — ki is Ebergény commendója alatt lívín, hét- 
száz lovasbúi 8 négyszáz gyalogbúi állott, s már az mit tavai 
Kűszögnek megvételivel elrontottunk, alkalmasint annak ut- 
czáit folsánczolta s megpaleszálta, magának nagyobb fortifica- 
tiójáért, mindazokat hirtelen elhagyván, — alattomban elment 
az többi corpushoz Nyékre s Kereszttúrra, mely helsigeket 
hasonlóképpen sánczolja, de mi okra nézve ? nem tudatik ; mert 
jóllehet azon helsígekbül parasztembereket is fogunk el, — de 
semmi szándékát nem tudhatjuk ; s azért, netalántán hasonlót 
kövessen kit Küszögön, s magát alattomban (kit eddig meg- 
kíméllett s cztet mindenibűl kiemísztette) lineán túl, Sopronon 
felül való földre vegye quártélban, mely nékünk is alkalmatos- 
sabb lenne, csak bizonyosszámú hadak érkeznének, — mert, 
az mint írám, ezen lineán innend való districtus úgyannyira 
elpusztult annak sok ígetíse s pusztítása miatt, hogy nehéz 
subsistentiával lehetnek az hadak. Kérem azért alázatossan 
Fejedelemsiged, vívén maga kegyes atyai gratiájában ezen meg- 
romlott földöt is, s küldjön bizonyosszámú hadakat, mellyekkel 
ezen darab fi^ldöt necsak fölszabadíthassuk : hanem annak fol- 

*) A Oyörvámál elfogott cs. altábornagyot. 

21* i _ j. ^j-1^ -;ii. aii-ilret tellessíggel magiiuk tan. 

-_:_L ^-r . ■■ ■• j iLizatoásan instáltam Fejeddem- 

^__,~ ■ -ni.— -j»n árkibocsátása eráot; me^aUom. itm 

- _: :^ .-i ---" -riz^ii in Liniiim: de már másfii esztm- 

_ _— -^-m. i-r.-n. -:ikeilTetleiiedik. — az miotbo^ 

_ _— -i rís-i^-^i Tiii-r-ininnal 3 oémelj zászlókst le i< 

— ._r-2i. .'.'i^ ■!tii»'nr--k. Azért tovább is aUzatossaii 
,.^ — •.-s-iinsí^.í-i aii' .& ííassik últalbocsátanri csak kt'i 
„, - ■- irrr u:zai ili a* jt.bö --zÍTet Tévén, annál nj^obl' 

-nt- ..' jLunuur-iic i-t5iT^iII"sáii. — általjösnek, s azalati 
:.: ■-■• r jnuk-ijiín.TÍL ilrij késn^elmes ^ratiáját mid<'-ii 
. ^ . .^ m B i_ünk-nkor aMian magamat, maradok 

■ «:. -■^tg '■ -JT.J-t 

ÍL- ■; ■- :'•- S-bris 17i>6. 

érdemetlen alázatos szotckj^ 

Bfzerédy Imre m. k. 

? > . Erüjehnes Fejedelem ! Mmtbogr Isten EÍistÖe<'>( 

-lauLU ú-znnkben adta : mi azért Dunán iímcnd valc^LkicsiB- 

: iiiTi aasMe azt vigeztflk, hogy nagyobb kárainkat eltárai- 

-3C4UL .lUiuik hástráit egíszlen elliány otjok : mivel ai ní*^ 

^bt '■■p'j.iiával is megcsalt, *) s valamikor az Rába feli wan 

_u>at. nundenkur itt subsistál egynéhány napig, semmit sen 

- j-'.'sii ■ ~ :ijG9i^ <mi6 gvantizont nem teszOnk béli, in«$ »■ 

_;._a;":ui. Elvárom azért Fejedelemsfged váloazát: aitnik 

^ ..^ -■ "MTt én in instant! el akartam bányatni, de Méli- 

.^..B —jifrUi:! AndrásT Pál Uram 6 Nagysága ellent iltic 

li-í4*uie 4sai*mnimjmúbea. Gmk aláirin ujátkMO.) 

<i2ei<.dy Imre Károlyi Sándornak. 
"d-'-iCoüiusie Fd-Generális ! 

. . t t^jrviax -fimó^QiL hogy Nagyságodat iderali^ 

— ia;--. r ~iiui'^tiui;uB kötelességem swrint jóüehet 

. ^ .'.■i vT-stt-^ 'aross mindkét részrAl l»eÍT,^l-?w« víf-'- 
... ». L-p-u-'i^-uu -mpuriiuiuink dccretátUti>n »oli :>* 385 

már elfelejtett szolgája vagyok Xagysápodnak, mert legkissebb 
parancsolatját nem vehetem. 

Mi ugyan még tdngödünk ; az német ki akart lekcsüteni 
Rábán innend való földrűl : de azon voltuiik ugyan több itt 
lévö MéltóBi'igoa Generális TTraimékkal, hogy végben nem 
vihette, mert öszvesxedtUnk valami másfélezer bajdftságot, ax 
innend való lovas ezerekkel egy corpusban, és KfiszÖg tájé- 
Vára nyomakodtunk, az hol is Ebergényi lévén úgy hétsüáz 
német lovassal s négyszáz gyaloggal s eröasen sánczoltatta 
magát ^ megértvén ottlétünket, — alattomban elment s Nyékre 
s Kereszttúrra eíállott, a3t hasonlóképpen sAnczoltatjn, de re- 
mí'llem, onnénd is elmegyen alattomban és Sopronuu felül, az 
lineánál fogja magát kvártélyban venni, mellyet iit-m igen akar- 
nánk, — mert inkább magánk akarnánk azt is elfoglalni, csak 
hadakat küldjenek által ; mellyek cránt mind az Méltóságos 
Fejedelemnek, Mélt<'isjigos Bercsényi és Eszterbfis Antal Urai- 
méknak is írtam, hogy küldjenek bizonyosazámú hadat, kikkel 
azon földöt occupálhassuk : mivel az lineán innend való (Sop- 
rony vármegyei) földöt egészlen elpusztttottü az sok igetéssel 
s pusztítással. Nagyságodat is kérem alázatoasaii : méltóztas- 
sék adlaborálni, hogy jfij.ienek hadak által hovahamarébb, — 
és engemet, régi szolgáját, az odavaló állapotokrúl tudósítson, 
kit én viszontag kfvánok elkövetnem. 

Az flinta most is megvagyon, de Krajnav 17 ram (Káro- 
lyi hadsegéde) nem jött érette ; én arrúl nem teheti'k, hogy 
kézhez nem jutott mindeddig is, — de Isten j.'i alkalmatossá- 
got adván, meglészen. 

Ezzel ^nlom magamat Nagyságod döbbeni gratiújá- 
ban, s maradok 

Nagyságodnak 

Kfiszög, 25. X-bris 1706. 

kész köteles szolgája 
íiezereih/ Imre m. k. 

(SnjitkMÜleg nlA<rt ervdetrjv a i(r. Kúrolyi-levéll4rb(Uj, II. K.irolyl IS^Drlor- 
ho2 NZÓlt.) r 247. 
Beztrédy affjedeltmn'k. 
Méltósáfos Fejedelem! 

Természet azerént való Kegyelmes Uram! 
Szokott alázatos kötelesséKem szei-éut akarván le»eleni- 
mel udTarolnum í^ némel ezen a földön levó occurrentiákrül 
uagy alázatossal) Fejedéi emsé'^edet tud<)sétanoin ; nem ki^t- 
lenx, két-Lúrom ízbéli alázatos udvarló leveleimet eddJu veti-; 
Ffiedelem9i''f!ed, kikben is nemei dol;;okrúl irtam vala, 

Istenuek s/.ent neve dicsért^-asék, mi ezen a loldön a/ 
hadakat máj alkalmas rendben vettük »'■« öszveszedtük, Gya- 
li^sáj^uuk \a^yon kétezerig, s az lovas hadak is mindenna)) 
szaporodnak, nígyezerin már öszvecsoportoztunk, Mel jsynle- 
kezetfinket meiiértvíii Küszöb tájján lév6 ellenséfi, (Ebertí^y 
Uram ina^a, háromszáz sy^lofí némettel és hatszáz lovas »>'- 
mettel benn volt az városban,) nem tndatik, féltében-e, avairi 
máe valamel okbú) ? estve tésón kiment az városbúl Sopron 
íelé. s mostan mÁr Nyéken, Kereazttúrott és némel kastélocs- 
kákban, íigymint Sopron elején Széplakon, Iákompaki várbau 
és Kaboldban szállétotta meg népét, — nem kiétlem, jól tudja 
Feiedeleiusésred is: azon helséfjeket ba Ujívan tovább is bír- 
hatja az ellenst';: : valóban, alkalmas földecskéi és úacalitásu- 
kat foglal el tülönk. Mi ugyan, hogy az német KüazÖgböl 
kiment, mindjárást besz&llottunk az városban s qnardiiODt 
háromszázig való hajdúságot tettünk bé : de, Kegyebnes Feje- 
delem, azon itt levó quardizon, — mi úgy itéll&k, — talám Dem 
volna semmire is szükséges, jobb volna más operatiókre aiou 
lia,id&3á^ot fordétanunk ; hanem mi ezen a földön levÖk itf}' 
gondolkodtunk, bogy az városnak bástyáját három vagy négy 
hi'len elhányatjuk, hogy ha szintfn az ellenség ezután béjönnf 
is : onM magának az bástyákkal ne vegyen, hanem mind mi a 
mind a más fél egyik az másik elótt kimehessen. Mindezeket 
nkarvAn nagy alázatosan tudtára adnunk Fejedelemségednek. 
V vftrvAn ezek iníut hováhamarébb kegyelmes parancsoU^'áf 
Aíonhiui kérjük alázatossággal Fejedelemségedet: további' 
i'/i'n nii'groinlott földhöz milt^'iztassék kegyelmes atyai grati;!- 
jA( mulatni s hadakat általkaldeui. hog.v azon elfoglalt darali \ 327 

tartománt occupálhassuk az ellenségtűi ; azokat szerencséssen 
visszavévén, olly készülettel jönének az hadak, hogy Sopront 
obsideálhatnánk és magunkévá tennénk, — a kin ez a föld 
újonnan consoláltatnék : mivel nagy tartomány szabadulna 
kezünkben, egészlen Bécs és ITjhel felé szabad passusank 
lehetne. Derekas faltörö-álgyűk nem kívántatnának annyira, 
— bár csak ollyanokat hoznának magokkal, hogy két arasz- 
nyi szilességű fákat rontana. 

Mindezek iránt várván alázatossan Fejedelemséged ke- 
gyelmes parancsolatjátúl, és maradván természet szerént való 
nagy jó Ui*amnak 

Fejedelemségednek 
Kfiszög, die 31. X-bris 1706. 

legkissebbik alázatos szolgája 
Bezerédy Jmre m, k. 

P. S. Szintin hogy ezen levelemet akarván expediálnom : 
érkeztének voluntér-hadnagyim, kiket ezelőtt harmadnappal 
küldöttem vala vagy harminc/ voluutér katonáimmal azon 
Sopron és Nyék között lévő ellenségnek vizsgálására, kik is 
lesben állván, rajok menvén tizenkét lovas német, azok közül 
levagdaltak, hármot pedig rabul hoztak, mel rabok referálják, 
hogy várnak Sopronhoz onnénd felül háromezerig való népet, 
de még Bécsben nem érkeztének, Imperiumbűl jőnek alá s olly 
szándékkal is vagyon az német, hogy azon várokbűl és kasté- 
lokbúl kivigye az népét a Buda felé menjen téli quártélban, — 
mindazonáltal bizonyossan nem tudják, hanem ők így értették. 

Azonban recommendálván alázatossan ezeremet Fejede- 
lemségednek, — már másfél esztendeje miúlta a Dunán innend 
velem szenvednek, — már rész szerint el is kedvetlenedtek ; 
hogy mind ez ideig hazájokban nem mehettek : annyira meg- 
oszlottak, hogy némel zászlóim üressen vadnak. Kérem azért 
alázatossággal Fejedelemségedet, hadd mehessenek által az 
Dunán, hogy öszveszedhessék tiszteim az katonákat, miltóztat- 
nék kegyelmes gratiáját mutatni s más ezerét pro interim be- 
leitek küldeni. Vice-Kapitányom Kókay Márton Uram annyira 
elbetegesedvén, hogy íppen nem bírja magát, — kéntelen által 
köU bocsátanom. 

(Eredetije gyűjteményemben. Csak aláírása sajátkezd.) 328 

248. 
Szekeres István ezredes a fejedelemnek. 

Méltóságos Vezérlő-Fejedelem ! 
Nékem Kegyelmes I^^^ram ! 

Itt most semmi űj hírek niucseuek, hanem Lánzsér alatt 
lévő Derecske nevfi faluban lévén ezeremmel, az hová is Nyék 
egy mérföld, — az hol az német magát bésánczolta. — oniun 
reám jővén feles német : azon feljebb megirt faluból kinvomott 
ugyan, de semmit nem nyert, mivel egyszer a faluból vissza- 
hajtottuk ; egy katonámmal a ló elesvén, minden ruhájából ki- 
fosztották ; ójobban rajtok menvén, visszanyertük, holott is egr 
granatiros-laidinautot agyonlűttünk, három halálos sebekben 
esett, egyet rabol fogtunk, mivel igen sebes volt, azt is le kel- 
letett vágnunk. — Bottyán János Generális Uram még ide 
(Küszeg tájára) nem érkezett, — az hadai nem messze vad- 
nak hozzánk. 

Tegnap Kttszegen létemben Andrási Pál Uramtól ő 
Ngától kérvéu portát a lineán által, mely is megengedtetett t 
— kivévén az ezerbfü a jó paripás katonáimat és ha lehet az 
német háta megé menvén, az Lajtáig elmegyek ; az hová is ma 
fogok megindólni. 

Ezek után, etc 

Fejedelemséged 
Dátum Frankó, die 13. alázatos kötelességgel való szolgája 
January 1707. Szekeres István tn. L 

Kívül : Rákóczi czlmzete. 

(Eredeti levél, gyűjteményemben.) 

249. 
Bezerédy Imre ilanddrnok a fejedelemnek^ 

Kegyelmes Fejedelem ! 

Reménlem vala, hogy előbbi levelemet, kivel alázatossá" 
akarván udvarolnom, vette Fejedelemséged : de szintin sÜtaV 
küldendő követünk közel lévén az Dunához, — érkezik M^lt<*»- 
sápos öenerAlis Botthián János Urnm ő Nagysága: se 1«^^ 329 

lekkel, se más módon, — nem tudom, lúire nézre ? — által nem 
'bocsátotta, C9ak elcsndálkoztam, hogy levelemet kezemhez yísz- 
szahozták ; hanem kénteleníttettem magam embereimet expe^ 
diálnom, azon előbbi levelemet is elküldöttem, hogy megértse 
Fejedelemséged : akkorban, a midőn költenek, miben voltak az 
dolgok ? — írhatom tovább is Fejedelemségednek : ezen a föl- 
dön, leginkább Sopronyon innend egykét mérföldnyire, valóban 
kezd az német regnálni. Nyéken, Kereszttúrott, Harkáltt, Iá- 
kompaki, széplaki és kaboldi várokban vagyon, s erössen sán- 
czoltatja magát s provisiót vet az falukra, s bár szintin prae- 
stálják is, nem tekéntvén azt : kiütvén, rútul rabol. Aminthogy 
Kövesdet — a ki igen derék helség volt — elégette s minden 
javait elvitte s marháit elhajtotta, s az szegénséget rútul kí- 
nozta, úgy, hogy némelleket az asszonyemberek közül fölköt- 
vén gúzsra, úgy perzselte ; a mi pedig nagyobh, (Fejedelemsé- 
ged nagy-alázatossan követem) a férfiúnak szemérmes-testét 
elmetszvén, meg kölletett abban halnyi. 

Ezen istentelen tyrannismust hallván : mi is Méltóságos 
Generális Andrási Pál Urammal ű Nagyságával egyetértvén 
s az ezerekkel magunkat coujungálván, — előbb ugyan vagy 
egy héttel Sopron városnak faluira parancsolatot küldöttünk, 
hogy nekünk contribuáljanak, de abbúl semmi sem tölt, — 
étszakán megindulván magam és Kisfaludi György Uram eze- 
rével Kopházához, Sopron elejére : azon falut, azért, hogy nem 
akarnak contribuálni nekünk, elraboltattam. Onnénd Szekeres 
Uramat általküldvén az lineán, Nagy-Martont is fölégette 
úgy szintén azon lárma alatt Szegedy Ignácz kapitán-lajdi- 
nántomat kétszázad magával Sopronyon föUűl, által az redu- 
ták között Klimpára commendéroztam, — azt is egészlen föl- 
égettük, s onnénd megírtt kapitán-lajdinántom jó nyereséggel 
visszatérvén, tizenöt szekereket nyert, a kik Sopronban provi- 
siót vittenek volna. Magam pedig ugyanazon étszakán, hajnal 
előtt két óra tájban, ezeremmel és azon két compánia drago- 
nyosokkal — kikkel szintén azelőtt való nap conjungálván 
naagamat vélek — érkeztem Harkához; ott lévén alkalmas 
corpussa az németnek, derekassan sokáig puskázván vélek, — 
de hirtelen rendben vévén mind az lovassá s mind az gyalogja 
laagát, semmit nem operálhattunk, hanem egynihány legént 330 

gyalog szállétván, az Tégső házat meggyújtyán, az parasztság 
reáesvén, eloltották az tüzet. Onnénd el köUetett gyönünk. 
Egyéb kárunk mindezen actusinkon nem esett, hanem két ka- 
tonánk sebesedvén, s két lovat meglőttek. Hogy pedig ezen 
helségeket elégettQk, a mint írám Fejedelemségednek, az német 
által elkövetett tyrannismusnak reffancsolására nézve, mind 
pedig hogy nekünk contríbuálni nem akarnak, s máskint is 
már ellenségünknek tartották magokat, — a minthogy némel 
házoktűl katonáink három-négy puskákat is hoztanak ki. Az 
étszakán pedig az kereszttűri német kiütvén Kis-Baromra és 
Ligvándra, — mel faluk egy német mérföldnyire vadnak Nyék- 
tül és Kereszttúrtúl — egyéb kárt ugyan nem tett, hanem egy- 
nihány köböl abrakot vitt el az lovak hátán ; ezt megértvén, 
sietséggel az hadakkal utána indulván : mivel itt kinn semmit 
nem késett, be nem érhettük. 

Akarám azért tovább is Fejedelemségedet nagy-aláza- 
tossan kémem : tekéntetben vévén ezen majd csaknem utolsó 
romlásra közelgető földünket, miltóztassék kegyelmes gratiá- 
ját mutatni, bárcsak mostanában kétezer gyalogságot által- 
küldeni, — hacsak Kévay Uram más jó ezerrel győne is által ; 
lovas hadunk, Istennek hála, alkalmasint vagyon, assecurálom 
Fejedelemségedet : ha gyalogságunk érkezik, az némettűi azon 
elfoglalt beleket rövid üdőn kezünkhöz szabadétjuk. Várván 
mindezekre Méltóságtok kegyelmes resolutióját. 

Azonban írtam vala előbbeni levelemben is regementem 
iránt Fejedelemségednek : másfél esztendötül fogva az Dunán 
innend szenvednek ; azért, hogy sok ideig cselédjeket és jószá- 
gokat nem láthatják, — íppen elkedvetlenedtek és sokan az 
Dunán már által is szöktek. Sincere írhatom Fejedelemséged- 
nek, hogy az hét Dunántúl való compániáimban nincsen két- 
száz katonám, s most is minduntalan unszolnak, kénszerétvén 
az általbocsátásra. Kókay Márton Uram Vice-Kapitányom 
pedig már alkalmas üdőtűl fogva nehéz betegségben vagyon, 
annyira, hogy se kezeit, se lábait nem bírhatja ; ő Kegyelme is 
instál, hogy általmehesseu. Kirem azért nagy-alázatossan Fe- 
jedelemségedet: considerálván ö Kegyelmének s úgy egész 
regementemnek ennyi üdőtűl fogva Dunán innend való szen- 
vedését és sok ízbéli hivséges szolgálatját, — hadd mehessenek _ 331 

által ; bár csak két holnapig yaló maradások lehetne hazájok- 
ban, — azalatt a több általszökött katonaságot is öszreszed- 
vén: kiszek lesznek mindenkor által, valamikor orderezem 
őket Én ugyan, Kegyelmes Fejedelem, ne okoztassam: ha 
i^gementem által nem mehet, jobban meg tanál oszolni. Azon- 
ban a príma Marty az elmúlt esztendöbéli tizenegy hóra való 
fizetése regementemnek restál; míltóztassék Fejedelemséged 
kegyeimessen kifizettetni, hogy annyival is inkább jobb kedvet 
vehessen magának az katonaság az szolgálatra. Reménlem, 
mind ennyi alázatos instantiáimat kegyeimessen effectusban 
venni miltóztatik Fejedelemséged. 

Esett az is. Kegyelmes Fejedelem értésemi-e, — a kit 
bizon szivem fájdalmával értek, — hogy voluntir-tiszteim (kik 
is, írhatom, expertus katona-emberek) és katonáim (felöl) ne- 
mei nem jóakaróim és irígyim által Fejedelemséged sinistre 
informáltatott, hogy excedáltak és némelleknek károkat tetté- 
nek volna ; ki ha megbizonyodik, — magam kész vagyok re- 
fundálnom. Nagy-alázatossan kírem azért Fejedelemségedet: 
ez illetin sinistra informatióknak hitelt nem adván, míltóztas- 
tassék inkább űket kegyelmes gratiájábau venni és mellettem 
tovább is engedni : mivel ezen a földön lévő sok úri tisztek 
contestálhatják, hogy azon egynihán voluntér-tiszteim és kato- 
náim több hasznot tesznek hazánk szolgalatjában, hogysem 
némel regementbeli három compániák. 

Mindezeket nagy-alázatossan akarván Fejedelemséged- 
uek értésére adnom, s várván kegyelmes váloszát, és maradok 
természet szerént való nagy Kegyelmes Uramnak 
Fejedelmi Méltóságodnak 

Küszög, dje 18. Január y holtig való legkissebbik alá- 

Anno 1707. zatos szolgája 

Bezerédi) Imre m. A*. 

Másik oldalán a fejedelmi válasz fogolmazaia : 

Replica. Rosnaviae, 30. Jan. 1707. 

Három rendbeli leveleit is vettük e napokban Kegyel- 
mednek, mellyekbfil az occui'rentiákat megértvén : mivel mái* 
praevie is tettünk alkalmas dispositiókat, — nem kétljük, rö- 
vid napok alatt Méltóságos Gróff Eszterházi Antal Generális PniiJk hLRíi kuAfi^nnaiuríűii. vsár^k hsmrk Kegyelmed előtt is: 
•ntf[7"T»;k ibOUik TeiiC: ^siflnzLi t^<* foHtatásábaii tudTám Ke- 
r^wiiniftt » oLZDáfiL zuiistiriüt íik-íTet, — ö Kegrelmére rele- 

Ex^ifiáriae L. F. m. p. et prothocolkUe. 


F'íZí ^('ói K-^r .'\'i'H'.iÍ, 

Xü^iSfcif-Ts nA£y ;-> Uram I 

yiLZ *in:ijrliiiz. isJbiriüi i> iruatk vala Xagrságodnak. egj- 
s5«rsiLri>i — 4jiiZ^»:k5v» i /MclTSS^fíá^frcii szrrínt — itt léTO oocur- 
ir*tf:ii;>xírcl üf tDL.t&v.íitijüBL: de sirmmi TáLiszát Xagyságodnil 
irínt v^iVTOfüt: !i«:i:uti Xjt£Tsiij?>l a midőn Érdélben lettToha. 
jiüjc ailt-'í .il'Tf.z. lirsísfii f '.-irll is méit«>ztAtott tudósítani — 
M jii^cciL CLijr s£>.>nI XjbiTv^^ "d rőlulu sz^ény szolgájártl 
r;^'»rii •ti:tirí;''ik'ci5^<nL Atiűrjiua durrt lorább is ez lerelem által 

laí I-fTTj' .fIIfíL>»?ü piediílen S^q^hk. Kereszttúr, NyéL 
KaC'*::! "fív :iii:cL^;iiLÍd virAklttn Tasron. a bolott is eaetssen 
K:!5áoc5i>!:j& it^aj::*". les íviiorta kiűti^én az lineán innend, ré- 
sstjikril i-il 3 i»t!:]ríe^»cknrii i^n pu<sitítja, — az minthc^ csák 
Eioi^SdiiiüibsAiii i> Xf íL:r:-Kí>T<esd nera £űut ISlésette és mindé- 
tiibdí í[Cr:ti«lvWJi. áLfi ASíNffOuy^mbereket pediglen medtelen 
twi,iyrir.. EEinden-ekbd! ki>>sítü>tt«'if az férfiakat* kiket kapha- 
tóin:, k'e^rsl'etcűl m«e*j:kÍ£L<>£t::i. az mi le^magjobb : némelljeknek 
ai Sí^enhérmes t^esű? kim^ss^eue, > me^ kőUetett balnL — Ezen 
isteau'i^tts^vrk'eí akanrAu rv^Tancsolnunk : ejnretértvén Méltó- 
>Á4:\H5 Afivln^sciT Pál G^ner4li> Urammal. eonjongálTán maga- 
mat az eitt rekkeL t-Imvaiem S*>pn>uy eleihez, a hol is kophází 
falnt — ki is az re/ijok retcit imiMisitát hadaink számára nem 
akarná pnit'^tAlni — fc*; Jűlattam ; némellj háztúl négj^^t pus- 
kát is ho/tanak ki kutomlim. Azon lárma abtt küldvén Szegedi 
liíuáoz kapitán-lajdiuanionkU kétszáz lóval az sopronyi redut- 333 

ták között által, a ki is Klinpa nevű falut fölégette és tizenhat 
szekeret, — kik Sopronban provisiót akartának yinni, — el- 
nyert ; onnand szép nyereséggel visszatért. Másfelöl pediglen 
Szekeres Uramat commendérozván által az lineán : ö Kegyelme 
is Nagy-Martont fölégette. Mindezeket, Istennek hála, két em- 
ber kárával yégbenvitttik, — azok sem holtak meg, hanem ki 
fognak gyógyulni. Nem kicsin lármát csináltunk német uram- 
nak ; bár csak kétezer gyalogunk volna : hiszem Istent, azon 
elfoglalt beleket rövid tidön visszavennénk tűlö. 

Ezeket akarám alázatos kötelességem szerint Nagysá- 
godnak tudtára adnom. Magamat pediglen gratiájában aján- 
lom, — az mint is maradok 

Datuúi Küszeg, die 18. January 1707. 

J6 Uramnak, Nagyságodnak 

kötelességgel való igaz szolgája 
Bezerédy Imre, m. k. 

P. S. Valóban kívánnánk már egyszer Nagyságodat ezen 
az mi megromlott földünkön látni ; kiváltképpen ha jó kedvem 
vagyon, az jó kőszögi bort valóban meghúzom húsz-liarmincz 
kortyával az Nagyságod egészségiért. 

Az flinta most is megvagyon Nagyságod szolgalatjára ; 
csak volna bizonyos alkalmatosságom, elküldeném Nagysá- 
godnak. 

(Eredetije a gr. Károlyi-levéltárban.) 

251. 

* Néhai Szombathelyen lakozó posztócsinőló levágd aldsniiU 

való Inquisifiő.^ 

Anno Domini 1707. Die 22. January. Méltóságos Boty 
tydn János Commendérozó-Generális Uram ó Xga parancsa- 
htjáhüi N. V. Csákány Mihál szombatheli bíró Uram pera- 
gáltatta ezen inquisitiót, azon város tanácsi, úgymint Szom- 
batheli Mihál, Újlaki György, Gotthárd Mihál s Cser György 
Uraimék jelenlétekben, ez alább írt Deutruín szerént, az mint 
következik : 

De Eo Utrum. 3 34 Primo. Tadja-^. Iátta-«. víigj hallotta-^* a tanú, hogy a/ 
^-ímőlt 17<)«>. esztenddbeli karácson harának ketedilc naigáii 
Potvondi nevo tisztbeli katona, itt Szombathelyen lakozó nftai 
posztt'icsináli'jt megibj^tta-e s megvagdalta-e itt a szombathdi 
T'iiircz>jn. s azon vagdaLis után circiter hatod napra mef^faolt 
azí"'ii posziíícsináló ? 

Primus Fatens Pmdens ac Circomspectns Stepiuaai 
<>iiL'dT. Annorom 65^ jnratos, examinatns, íaasus est: Akkor 
liAzánál nem léy^n. o nem látta a dolgokat csak mádoktál 

±-dú. Fatens Honesta Mnlier Elizabetha Faikaa Ood- 
34:»rs Pni4Í«rntiá ac Circnmspecti Páoli Inczédi^ Sabariae degensw 
AjLü«»mm circiter 26, jnr. exam. fasea est: Ezen Fatens ott 
LikTin a piarczon, látta, hogy pórázon hozták föl-ntcza felül 
ü pvszti'icsLDáItU, és mondotta neki a katona : Majd az akaszt«V 
tTihoz riszlek s fejedet részem ! Kire a posztőcsináló a íoMn' 
(^sapvia magát, s a lÓTal is ráhághatott a katona, de nem költ 
!^u $ űzy Ta^idalta a katona a földön. De a katonát nem is- 
m^-rte ezen Fatens, ki légyen ? Rebánus Uramat látta, bogy 
t-\' ir^t kérte a katonát s intette, hogy ne cselekedje! 

*>-ti;i Fatens Honesta Mulier Susanna Czahnár. Consor^ 
I itn-'niy Sötő Cítís Sabaríensis, Annomm dr. 25^ jur. exanu 
t:i>sa est : Ezen Fatens midőn a lármát hallotta* kifutott az at- 
ojÁra. — már akkor le Tolt Tagdalra a posztócsináló, s látta, 
h. -cy Potyt^ndinak a mezételen szablya a kezében Tolt m^ ^ 
Fl'Kinis Uram a loTának fékszárát fográn, mondotta neki: 
Micit cselekszed ezt ha Isten fia vagy? hiszem keresitrrn 
\ i 'V : eln^ntod a várost is ! Arra felelt Potyondi : Sok kárt tett 
x:. a rAn>snak s még a gyermekei gyermekeinek is! 

-^tus Fatens Pmdens ac Circumspectus Joannes Ku- 
t,issv aliter Csizmazia* exterioris ordinis Senator Oppidü Saba- 
ru Tísis* Annorum cir. 40, ad eandem fidem, qua Oppido ail- 
<ínctu<. examinatns. lassus est: Ezen Fatens látta, hom 
Pv^rxvMuli mezételen szablyával gyütt föl-utcza felül vágtatva. 
lovv>n, s a piarczon megállván, csak vagdalta a lórúl a fóldőn 
A/ omWrt : s o^iamenvén osztán a Fatens, látta, hogy a poszt^V 
,%iiiua.» a kit vairdalt. a fején, kezein látta is a vagdalásobt; 
OS uiiilou a FÁton< ixlakozelétett : Széles Zsiga puskát fogvXi 335 


hozzá, s elszidván a Pátenst, mondotta : Ne gyűjj, mert mind- 1 

gy&rt meghalsz ! S úgy yitték be a posztócsinálót Inczédi há- \ 

zához, és egynehány nap múlva megholt azon posztócsináló. ^ 

5-ta Fatens Honesta Mulier Heléna Vörösvirághos, Con- ] 

801-3 Prűd. ac Circ, Stephani Ondódi, Sabariae degens, Annorum J 

cir. 32. jur., exam. fassa est : A midőn a vagdalás meglett, azu- 
tán jött az utczára a Fátens és Széles Zsigát látta ott s pus- 
kát is látott a kezében s más egy katonát is látott ott, s úgy ^ 
mondották, hogy Potyondi, és hogy az vagdalta le az posztó- 
csinálót. 

6-tus Fatens Prudens ac Strenuus Stephanus Kereskén}*', 
Juratus Satrapa Oppidi Sabariensis, Annorum cir. 45, ad 
fídem qua dicto Officio obstrictus, examinatus, fassus est : Je- 
len Tolt s látta ezen Fátens, midőn egy katona, kit Széles 
ZiSigának mondottak, pórázon hozván azon néhai posztócsiná- 
lót, más egy katona, vörösben, kit Potyondinak mondottak, 
utánna jővén föl-utczárúl lovon : a piarczon úgy vagdalta azon 
posztócsinálót ; kit Tisztelendő Szabó István Plebánus Uram 
is eleget kért s intett, hogy ne cselekedje ; s látta is ott a piar- 
czon sárossan és a sebekben feküvő posztócsinálót, ki azután 
circiter 6-od napra meg is holt 

Actum Sabariae, Die et Anno ut supra. 

P.H. 

Per me Georgium Cser, Oppidi 

Sabariensis Juratum Notarium 

m. p. 

(Eredeti, Szombathely város ostyapec setével megerődített példány, fify^j' 

teraényemben.) 

252. 
liezertdy Károlyinak, 

Méltóságos Generális ! 
Régi nagy jó Uram ! 

Szokott obligatióm szerint akarára tovább is Nagyságo- 
dat levelem által alázatossan megudvarlanom, egyszersmind 
ittlévő occurrentiákrúl is tudósítanom. 

Az ellenség most is, — valamint Nagyságodnak elöbbeni 
levelemben megírtam, — Széplak, Kereszttúr, Nyék, Lákompak 336 

és kaboldi Tárokban vagyon, ellene éjjelnappal szüntelen por- 
táinkat folytatjuk. Elkezdé ugyan az minap az égetést, rablást 
és az szegénségen való istentelen nagy crudelitást, — de én is 
azon rossz cselekedetiért Sopronyhoz tartozandó két helységei 
íblégettettem és az engedetleuségért fölraboltattam, kit német 
uram nem kicsin despectusnak is tartott Sopronyi városiak. 

— mondhatnám, az G^nerálisság consensussábűl — mint^ 
könyörgöképpen láttató levelet írtak ki hozzánk, hogy az ége- 
téstűi supersedeáljunk; az minthogy az ellenség semmi excor- 
siót azúlta nem is tett, excusálván levelekben magokat azon. 
hogy nem az Generálisság parancsolatjábűl lett azon ^tés: 
hanem csak némelly rossz szoldatt követte el légyen. ]£iid- 
azonáltal én mást újobban kétezered magammal bécsapváo 
Styriában, — Harpergtöl fogva egész Purghóig gréczi Begiom 
jószágát mind felégettettem és raboltattam ; a hol is semmi 
egyéb ellenség az egy pórságon kívül nem találtatott — ka- 
nem Purgóhoz közel lévén postérumban Haíster vörös-rege- 
mentjebeU Kengyel*) Ádám nevű kapitány egy compániá 
ráczczal, kire is katonáim reáütvén, megüzték^ harminczig valót 
le is vágtának és hármat rabul hoztanak portásim, Kengyel 
Ádám pediglen csak negyed- magával alig vühette bé az zász- 
lóját Harpergh nevű városban. Onnand alkalmas nyereséggel 
szerencséssen megtértem; egy részit az hadaknak hagrtam 
vigyázóképpen Lápincs mellett, nagyobb részit pediglen az töb- 
bivel együtt szállítottam az ellenség eleibe^ — ki ellen is (csak 
nagyobb ereje ne légyen, vagy Nagyságtok az erdélyi német*»t 
ne bocsássa által) megtartjuk ezen darab földet : de, az mint 
hallom, — mivel csak közhír nálunk, — az erdélyi német nem- 
csak megindult: de az elöjárója már Pest elein is vagron. 
általlátom, hogy teljes szándoka, hogy erre az földre általjí^ 
hessen és magát az ittlévövel conjungálhassa ; ki ha úgv le- 
szen, — lehetetlen substistálnunk és ezen darab földet oonser- 
válnunk. Azért Nagy ságtok tovább is méltóztassék ezen sze- 
gény darab-országunkat megsegíteni és jó hírekkel consolálnL 

— Sok ízbéli leveleimnek semmi válaszát nem vehettem: k^ 
rem Nagyságodat, méltóztassék válaszolni és ottlévó occniren* *) így ; alkalmasint valami német névbdl elknrnciotitva. 337 

tiákrúl engem, rógi szegény szolgáját tudósítani. Azonban 
maradok míg élek 

Jó Uramnak, Nagyságodnak 
Dátum Küszeg, 27. January 1707. 

kötelességgel való igaz szolgája 
Bezerédy Imrej m. k. 

P. S. Kedves régi jó Méltóságos Uram ! Miért köllött az 
átkozott németet erre az mi földünkre bocsátani ?... . ítélje 
már meg Nagyságod, mi formán lesz nékönk dolgunk. Bárcsak 
most hozná Isten Nagyságodat erre az mi megromlott föl- 
dünkre által, — hűtőmre irom Nagyságodnak, talám úgy tet- 
szenék, hogy akkor újulna meg szívem egyszer ! Az öreg após 
(Bottyán) vagyon nálunk. Inkább szeretném fele jószágomnál, 
ha túl volnék most az Dunán : mert igen simpliciter folynak 
dolgaink. Isten hozza Nagyságodat ! . . . . 

(Eredetijí* a ;rr. Károlyi-levéltárban. Az utóirat sajátkezű. — Károlyi 

Sándorhoz szólt.) 

253. 

Bottyán monethvele a kőszegi követek számára. 

Levelem praesentáló szabad királyi Kűszög városa kö- 
vetjei : Tisztelendő Páter Apátúr Uyváiy Gergely Uram, tár- 
sával együtt, az én engedelmembül mennek Sopronban, szük- 
séges dolgok végett. Intimálom azért és egyszersmind paran- 
csolom minden renden lévő Kegyelmes Urunk ő Fejedelemsége 
hadi tiszteinek, híveinek és vitézinek közönségessen : ismervén 
az én engedelmembül menni, — békével bocsássák és bocsát- 
tassák, személlyekben megháborgatni, — vagy mellettek lévő 
jószágokban megkárosítani ne merészeljék, sőt útjokat minde- 
nekben secundálni el ne múlassák, hogy annál hamarébb visz- 
szatérhessenek. Praesentibus perlectis, Exhibenti restitutis. 
Dátum Sabariae, Dje 3. February 1707. 

Generális Bottyán János, m. k. P. H. 
(Eredeti nyíltlevél Kőszeg városa levéltarában, sajátkezflleg aláírva.) 11. Rákóczi Fercncy. l«'véIt;'irA. Első oszt. 11.1.1- éá bplii^-y, IX. kot. 22 1 liezvréáy Imre KároUji Sándornak. 
Méltóságos Generális ! 

Mindenkori najiy jó Uram ! 
Már száma nélkfil leTeleim által, tartozó kr>teles3Ógera 
szerint udvarlottain Nagyságodnak, egyszersmind itt lóvü "c- 
currentiákrúl is alázatossan tudósítottAm ; de sajnálkodom szí- 
TCm szerint, hogy Nagyságod egyik levelemre sem méltóztatott 
válaszolni. Nem tudom, miiül érdemlettem, liogy Ní^yságod 
talám régi igaz szolgájárül euuj-ire elfelejtkezett; — de va 
mind ennyi dolgaim folytatási küzött is akarván tartozó köte- 
lességemnek eleget tt'anem: tovább is itt lévő occarrentiAtríI 
alázatossan tudósítom Nagyságodat. 

Soprony táján lévő ellenség most is in loco vagyon ; az 
erdélyi német is már Budára s íolebb is penetrált, — bogy 
nem tudta Nagyságtok az Tisza vagy az Duna víziben Ölni ! . . . 
már az is minket fog persequálni és szegény fuldfinket pusztí- 
tani. Valóban szivünk szerint, valamint Isten angyalát várnánk 
Nag):iágodat, hogy ezen csaknem árráúl hagyatott szegény 
puszta frddünk és nemzetünk Nagyságod praesentiájával coti- 
soláltafnék. El i^ várjuk meotfilhamarébb Nagyságodat. Hozui 
Isten küzinkbe szercncséssen ! 

Maradok míg élek, jó Uramnak Nagyságodnak 

kötelességgel való igaz szolgája 
Bezeréd§ Imre, m. k. 
P. BL Itt az az híre, hogy Dunántúl elunta Nagyságtok 
Kegyelmetek az németet tartani, már miréUonk fogja tartatni, 
quasi veio nem volt volna kit tartanunk ! Itt az Bopronyi né- 
met ki-kicsap s iolveri az falukat ; én is Soprony fölé fol-fÜl- 
csapatok, Klimpát főldálattam és föl is égettettem; most újob- 
itaii Medgyest verettem föl. 

Kühzi'm : Méltóságos Generális Nagy-Károlyi Károlyi 
Sándor etc., kiváltképpen való nagy jó Uramnak ő Nagyságá- 
njik, tartozó kötelességgel írám. — Dunánti'il, ibi-uhi. P. H. 
(Kr»iletije n gr. Károlyi-levél táibtui. Kelte hiányzik, de tuiaJma kéti^- 
t<>1t-nn«^ teszi, hoay 1707-iki február elaö felében Kőszegen íratott Károlyi 
SAuiliir i« ráiffj/é kivöl si 1707. üvet.) 339 2oo. 

17 07. február közepén kelt dunántúli levelek kivonatai. 

Somodi Ádám Uram de dato Sóly (Veszprém vm.) 15. 

Febr. Particuláris szerencsés progressusirűl, Rabutin adjutant- 

jának megölésérűl (ez Csíkvámál esett el,) tudósít. Miólta 

Debreczenbül kijött a német : olly kárt nem vallott népiben, 

mint Dunántúl. Horvátország felé volna szándékja, — noha 

SimoTit^Drnyát emlegeti. Csíkvári passust nem kevés kárával, 

sokára, álgyűkkal kinyomván mieinket, megvette, armadástul 

szállott Polgárdira és Fülére, besánczolván magát. 

Bottiján, 10. Febr. Particularitásokrúl és Veszprém felé 
való hadak csoportozásárúl, odamenetelirűl. A német körül 
lévő regimentek: Balogh Ádámé, Szekeres Istváné, Somody 
Ádámé, Kisfaludy Lászlóé, Bottyán Uramé, Rétey György 
commandírozottakkal. Török István ezeré Győr elein ; Bezc- 
rédy Kis Gergellel, Goda Istvánnal Kőszeg táján. 

Balogh Ádám. Az ellenségnek bizonyossan Simontornya 
felé való nyomúlásárűl. 

Nagy János, (Gi/üri.J Az elfogott rabok relatiójához 
képest motusát hirellik az ellenségnek Szigetvár felé, az hol e 
t/'len meg kívánna nyugodni s úgy jövő tavaszszal, ráczokkal 
megszaporodván, operatiókhoz kezdeni. 

(Eazterliázy Antal cancelláriáján készült egykorú extractiisok, félíven, 

^yíijtemónyemben.) 

256. 
Bottyán^ gr.- Eszterházy Antalnak. 

Méltóságos Generális, nagy jó Uram I 

Ajánlom alázatos szolgálatomat Nagyságodnak. Köböl- 
kűtrúl 12. praesentis datált Nagyságod levelét alázatossan 
vettem, mellyben kelletik értenem Karácsony Mihálynak, szánt- 
szándékkal való gyilkos hadnagynak, Nagyságodtúl lett gratiá- 
ját és életben megtartása iránt nékem szóUó Nagyságod paran- 
csolatját, — az ki jóllehet nem méltó életre, sőt megérdemlenó 
hogy keze-lába elsőben elvágattatnék s úgy Isten s világ tör- 
vénye szerint vitetnék feje ; mindazonáltal Nagyságod paran- 

22* 340 

csolatjára eleresztetem, csak az megsértődött félt conteutálja 
és engesztelje, — azután adjon számot Istennek az, a ki oka 
l)üntetetlen8égének ; csak azt sajnálom, hogy eddigis nem exe- 
quáltattam. 

A mi penig a post scriptában feltett feddést illeti, hol 
Nagyságod óhajtva exclamál, hogy Dunán innét rosszul folynak 
a dispositiók : való, hogy midőn általjöttem, rosszul folytak^ mi- 
vel mindenek confuse voltak ; vélném, most rendben vadnak 
mindenek. 

Csudálkozom azon, hogy Nagyságod azzal untat, hogy 
elbújtunk az ellenség előtt, melly miatt hirünket sem hallja ; 
nem tudom, micsoda ember tudta Nagyságodat informálni és 
engemet vádolni Nagyságod előtt, hogy elbújunk az ellenség 
előtt, — az Isten büntetése megérheti az oUy czinkost ! . . . . 
Soha^ Istennek háld, ellenségein előtt elbújni nem szoktam^ söt 
gyennekségemtűl fogvdst ellenség körül forgottam; — még azt 
soha senki sem hanta szememre, kivel Nagyságod untat, és ha 
Nagyságod nem untatna is, — tudnáin én az dolgot^ ha mód- 
ját 8 alkalmatosságát látnám : de nem akarnám az népet olly 
farkas-kaszára vetni, mint Koronczónál történt/ 

Hogy penig Rétéi György Uram olly jól viselte magát, 
azon örülök, söt kívánom, adjon Isten ezereket ollyakat s még 
jobbakat is ö Kegyelménél ! Hiszem, én is első által jövetelemkor 
Jevágaték csakhamar ötszáz ennyihány ráczot, — azt csak sem- 
minek állítván, Rétéi Uram mind többet cselekedett, hogy egy 
kevéssé megpiszkálta a ráczokat s ennyihány lovat elhoztak 
katonái ; hiszem, ha Nagyságodnak tetszik, constituálja ö Ke- 
gyelmét commendónak, — nem controvertálom, sőt megköszö- 
nöm. Én sem hevertem csak egy nap is híjában, miúlta által- 
jöttem, hanem előbb -odább alkalmatosságát kerestem: mi 
módon árthatnék az ellenségnek ? Az minthogy hol egyszer s 
hol másszor portásim vagdaltak és fogtak is ellenséget Meg- 
vallóin, hogy soha semmiféle ember annyit nem pirongatott, 
mint Nagyságod / nem csudálnám, ha csak mostani volnék, — 
mert ha egy ember végben viszi hivatalját : énrajtam sem mtí- 
lik el. — Errűl az földrül miképpen kellessék Nagyságod pa- 
rancsolatja szerint a vármegyéknek gondolkodni: én nekiek 
raanifestáltani, cavillatiój okért Nagyságodtúl leendő büntetése- 341 

ket is elejékben adtam, magam is minden módon vífíyázok, La 
valakit affélét tapasztalhatok : keményen és exemplariter meg- 
büntetni el nem múlatom. 

En, ha Nagyságod nem kérne s moneálna is, hűsegem s 
kötelességem szerint iparkodnám : mert magam is tudom azt, 
hogy a lassúságok hamar periculáltathatják az embert; — mind- 
azonáltal^ adjon Isten sörénnyebb commendókat nálomnál 
ezereket ! 

Nem tudom, mi szükség azon három ezer dragonos ha- 
dat Bezerédi Uramhoz küldeni; hiszem, ide alá vagyon az 
ellenségnek a dereka, nem oda fel. Bezerédi Uram is csak 
Küszögön fűtőzik s vagyon véle három lovas regiment, azon- 
kívül az gyalogság mind mellette vagyon, kivel megállhat az 
előtte levő ellenségnek. En Nagyságod gratiájában ajálváu 
magamat, maradok sub dato Papae, 17. February 1707. 

Nagyságodnak alázatos szolgája 

Bottyán János, m. k. 

P. S. Alázatossan kérőm Nagyságodat, ne higyjön mindöu 
hamis ember szavának : mert valami meglehet tőlem, — Isten 
úgy segíljőn, szívvel-lilekkel örömest elkövetem. 

Édes Nagyságos Uram, az nímet még máig is Fehérvár 
és Simonytomya között vagyon, Táczon, Enyingen és Polgár- 
din, de az porták mindennap rajta csiripelnek, és fogják, vág- 
ják. Ha az Dunántúl jött hadakat az többivel eszvevehetöm • 
ha látom módját, az egyik faluban lívöt megütöm ; de soha 
nem tanúihatom meg szándékját, noha már spijonokat is kül- 
döttem, s onnit is jöttek ; nígy taraczk van vele s két mozsár. 
Simontornyát levéllel tentálja Rabatiu; megírtam Horvát 
Ferencz ottvaló Kapitány Uramnak : ha föladja per accordam, 
— mindjárt karóban huzatom, mivel ha úgy lenne : az egísz 
hadakkal segítsígire mígyök, hitemmel fogadtam neki. 

Édes Nagyságos Uram, az nagy Istenírt kérem : mőnuél 
több gyalogságot lehet, küldjön sietsíggel Nagyságod ; mert az 
'^ok járásban az katonának az lova, szénának, abraknak szük- 
'-^'ge miatt igön elfáradott. — Arról is möiinélhaniarabb tudó- 
*^ítsoii Xag}'ságod: hahogy megütközzem-e vélek, vagy csak 
kemény portázást tetessek ? Mönnélhamarabb elvárva Nagysá- 
god tudósítását, valaraöly felé mígyön, éjjel-nappal rajta líszek. 342 

(Eredetije g^'^jteméuyembeu. Egész ívre in Iblio van irva éá az ejréai ai'- 
irat 8 az aláírás sjgátkezű. A czím a borítékkal egyiUt ma már uinc^ 
meg, de semmi kétség, hogy a levél gr. Eszterházy Antal dunáutűli fő- 
kapitányhoz szólt, ki azt aztán eredetiben beküldütte Kákóczinak vag^ 
Bercsényinek, kinek hadi irodáján belOle a lap szélére a szokásos kivona* 
elkészíttetvén, e főié e czim íratott: *MélL Gr. Eszterhez^ Antúl l'r- 

nák^€ — szólt t. i. az extrahált levél.) 

257. 

Bezerédii, gr, Eszterháztf Antalnak, 

Méltóságos Felt-Marschall ! 

Kiválkíppen való nagy Kegyelmes Uram I 

Excelleutiád 20. praesentis Ersek-UJTÚiTÚl nékem irott 
méltóságos úri levelit 26. hujiis uagy-alázotossau vettem, mel- 
ben mit írjon Excellentiád, értem. Hogy leveleim oly Wst'm 
])euetrálnak Excellentiádhoz, — én oka nem vagyok ; azt akar- 
nám, hogy minden harmadnapon Excellentiádnak levelemm*! 
alázotossan udvarolhatnék, s reciproce én is Excellentiád mél- 
tóságos levelit vehetnem. 

Az általköltöztetett succiirsus, nem kitlem, Boityái! 
Uram mellé már elérkezett ; de mégeddig semmi ollast nem 
hallottam, hogy ű Nagysága mind azon succureussal is az ál- 
tolköltözött ellensíg körül valami próbát tett volna, — az egy 
^)ortázással ugyan szüntelen fogyasztják, — noha azon erdély' 
német már szintin Tapolczára peneirálf, Talóban, ezen daral» 
föld nem kicsin confusióban vagvon. En Naíjv János Uramat 
az dragonyosokkal egj'ütt mindekkoráig nem láttam, nem tn- 
dom, Bottyán János Uram hol tartóztatja fi Kegyelmit En 
igen kevesed magammal vagyok ; tudja Excellentiád, gyakorta 
instáltam, hogy Excellentiátok Dunán túl való ezercmbéh ka- 
tonaságot (mivel már másfél esztendeje, hogy cselédjeket t> 
csekély gazdaságokat nem látták) méltóztatnék általbocsáttat- 
nyi, — mivel Excellentiátok szabadságot nem adott nékiek az 
által való menetelre : úgy is nagyobb részént már elszöktenek 
s actu is szöknek hol tíz, hol húsz ; Dunán túl való hét zászlóm 
alatt mindenestül sincsen kétszáz lovas ; a tisztek ugyan mes:- 
vadnak, — de az zászlókat kínteleníttettem letétetnyi; »''^ 
újonnan, az elmúlt aimistitium alkalmatosságával recrutázt^h 343 

tott katonáim is íppen elkedvetlenedtek : mert semmi füzetísek 
és mondúrjok mind ekkoráig s úgy egísz ezeremnek s magam- 
nak is már egísz esztendeje nem volt Azért Excellentiátokat 
na^-alázotossan kírem : mentillhamarébb méltóztassék az 
íuzetíst s úgy az mondúrt is transmittálnyi. Exccllentiád maga 
is jól tudja, hogy egy ezer Dunán innend annyit nem szolgált 
és tentált az ellensíg körűi, mint az én ezerem ; azért remín- 
lein, Excellentiád eztet considerálván, kegyelmes atyai gratiá- 
ját fogja hozzája mutatnyi. 

En Soprouy elein lévő darab földet mindekkoráig az 
ellensíí:^ ellen — ki Soprony elein sokszor megírtt helsígek* 
Ixni volt s actu is vagyon, — megoltalmaztam : mert serami- 
kíppen ollas próbát tennyi nem meríszelt. Eu pediglen az 
elmiilt napokban egy portát tevén Soprony elein mellettem 
lévő hadakkal, hoztam rabot, Darmstat regenientjil)ül való 
nímetet tizenkettőt, ennyihányot pediglen lecsapdostanak ka- 
tonáim. Az idegen országbíil segítsígünkre elérkezett három 
lovas regementen igen örülök ; engedje Isten, hogy rövidnaj) 
láthossuk űket itten, Excellentiád méltóságos úri praesentiájá- 
val együtt, — szíbűl kívánjuk ! RemíUem, az itt bennünket 
körülvevő ellensíg is meghallván az újonnan általköltözendó, 
idegen országbúi segítsígünkre érkezett hadaknak hírit, jobban 
fog tartanyi azoktúl, mint mitűlünk szegíny magyaroktúl, s 
magam is örömest akarnám : látnám, ha ollan emberek-é, mint 
az kuruczok ? Én pediglen mindaddig itt Soprony elein fogok 
subsistálnom, míglen az ellensígnek hozzám közel való elköze- 
lítísit nem értem. 

Minímű három ezer hajdúság általköltöztetíse eránt mit 
írjon Excellentiád, — értem; bár itt is volnának már, azt 
akarnám ; remíUera Isten által, az ellensígben hamarébb kárt 
tehetnínk. Ezzel ajánlom magam Excellentiád kegyelmes gra- 
tiájában. Maradok, míg élek 

Nagy Kegyelmes Uramnak 

Excellentiádnak 
Uray-Ujfalu, dje 27. alázotos szolgája 

February 1707. Bczerilűy Imre m. k, 

P. S. Megvallom Kegyohnes Uram, ha Bottyán Uram ö 
Nagysága parancsolatját fogadtam volna: már rígen nímet 344 

bírná Ilábáu inned az Soprony eleiu való darab földet ; k»i- 
három parancsolatját is vettem, hogy hagyjam itt, — de meü- 
írtam ö Nagyságának, hogy nem tudom ki t^inácsábűl e^^ik : 
ha ezt az darab helet elhadtam volna : annvivalinkább szüvet 
vett volna Soprony elein való loboncz, az ki is áll legalább y* 
háromezerből az lovassá, gyalogja több ezernóL Én i>edig tuK 
bed magammal nem vagyok nyolcz-kilencz százod magammal 
— de az dragonyossaimtúl fllnek az nimetek. 

Kiüczím: Míltóságos Felt-Marschall Fraknai Gróff Esz- 
terhás Antal etc. Kegyelmes nagy jó Uramnak ű Excellentiá- 
jának nagy-alázotossan iram. — Eraek-Űjvár. P. H. 

(Eredetije gyűjteményemben. Csak az utóirat és aláirás sajátkezű, i 

258. 
1707. fehrmir végén s martius l-jén kelt dunántúli Itvuti 

kivonatai. 

Pápán, 27. Febr. Nagy János. Kabutin coi'pussa Vá- 
zsonhoz szállván : dragonyossait gyalog szállítván, déltűi fogva 
egész estig puskáztak véle, az Fordrupjait egész corpussáis 
visszanyomták. Gorsonnál az Rábán talált általköltezést, •ícA' 
lovának kárával (Starhemberg Miksa), de az is hijában ; hírét 
hallván mieinknek Árpáson, — meg nem várt, Kapuvár íVlt* 
sietett felmenni ; mi hadunk kevés számmal érkezhetvén lótok 
abraktalanok voltok miatt utánna : két salvét e^rvmásnak adi- 
sával, mindakét részi-ül egynehány ember elvesztésével meglelt 
az dolog. Xagy nyomorúságban vannak abrak, kenyér szűk 
volta miatt. 1. Hadakozásnak fundamentuma : magazinum i^> 
hol sincs, melly miatt kész oszlása az hadaknak. 2. A munitűV 
búl kifogyott az had, ki miatt az ellenségnek mindenfelől nem 
felelhetnek, kiért oszlik is az had. Azon kevés erővel nem re- 
sistálhatnak. 3. Az vármegyék hadai vázsoni próbának alkal- 
matosságával eloszlottak. Mezzei ezerek dolga is hasonló : cse- 
lédemet kell (az ellenség elül) eltakarítanom, etc. Azon draío- 
nyos hadunk fölöttébb strapazíroztatván egyedül, igen meg 
kedvetlenedett. Occurrentiák: Rabutin Csobánczot ostrommal 
apgrediálván, 300. embere kárával Tapolcza felé recedailt, 
most sem tudják szándékjait. Német Bellicumnak (felfoirott 
ojdorek) az a szándékja, hogy a Kemenyes alá folc*-alhas^^rt» 345 

b az i)assusokriil kisz onthasson. Feles ráczuak gyiilekezetit 
hirdetik. 

Papae, 28, Fehr. Palkovics Ferencz, Valamerre ment az 
Rubtttin : egynehány mélföldnyire elszállott az ellenség előtt 

az fold népe. Lassan-lassan el *) llabutin Cso- 

IvAncz alatt 52 tisztit, 300 gregáriussát elvesztette, Csobáncz 
vára alul gyalázatossan elnyomúlt Keszthely felé. Semmit nem 
félnek tüle. OUyat is írnak : egész Horvátország ereje jönne 
rajtunk, de az csak popule-hír. Sömeg várában Domonkos 
Uramat Bottván orderezte. 

Papae, L MaHij^ Botttián János. Nyúláson, Szent-Péte- 
ren kék mundíros regiment bésánczolva vagyon, libén-szent- 
iniklósi kastélyban is. Szigetközben sárga német 7 compánia. 
A ki Árpáshoz gyütt : avval megharczolván, 25-öt vágott, Ka- 
imvárhoz nyomták. Sárga német Szent-Miklóson, Széplakon 
és a táján subsistálnak. — Portái mindenkor szerencséssen 
jámak. Balogh Ádám dícséretessen viseli magát. 

3íds levélnek extractussábúl^ **) die 1. Marti). Halljuk 
itt is, hogy odaalá Balaton mellett Kenésénél volt actiójok 
kuniczoknak Eabutinnal; Győrről írják, hogy önekiek ex certa 
relationc innotescált, hogy Balogh Ádám reáütett a németekre 
és 100 gyalogot, 50 lovast vágott; a sebesseket Veszprémben 
vitték. — Pálffi János in procinctu van Horvátországban, el- 
viszi gróflfhét is magával, gyermekeit itten hagyja. 

(Eszterházy XnM irodájáu készült egykorú extractusok, egy íven, gyűj- 
teményemben.) 

259. 
Bottyán, gr. Eszterházi/ Aulainak. 

Méltóságos Generális, nagy jó Uram ! 

Szolgálok Nagyságodnak. — A többi között írja Nagy- 
ságod méltóságos levelében, hogy csudálkozik : mind ennyi tu- 
ilósításim között is nem irok az nímetnek constitutiójárúl, — 
az mellyrűl jóllehet ennyihánszor írtam: mindazonáltal ex 
superabundanti írhatom Nagyságodnak, hogy az Nyúláson 

*) Egy szó olva-sliRtlaniil elmosódott. 

*♦) Ez valami felfogott labancz levél kivonatáunk látszik. 346^ 

Szeiit-Péteren és luas két faluba kék mundéix)s regiment U!- 
sánczolva yagyon, úgy libén-szent-miklósi kastélba Tannak 
Szigetközbe a sárga német 7. compánia ; a ki Árpáshoz jt*t* 
volt, azzal megJíarezolvánj25-ig valót elütvén bennekj folnyovi' 
fnk Knpui'iírhoz ; azonban a sárga nimet Szent-Miklős<»ii. 
Széplakon, Balfon, Sopron tájékán, Keresztárba. Nyiken, Ka- 
bódba és Lánzsérba subsistálnak, többekkel együtt. Az tviíU 
nimet armada Tapolcza és Sümeg között szdUatt meg, Cs't- 
háncz vára alól gyalázatos elmenése után / onnét men'e Teszi 
útját ? — bizontalan, — ha tudnám bizony ossan, hogy SSmep^t 
megszállja: magam előre bemennék és megtartanám^ Az por- 
táim éjjel-nappal körülötte egymást irik és inkább mindenkor 
szerencséssen járnak, az nímetet húzzák, fogyasztják és morti- 
ficálják; mert már is annyira jutott azon nimet, hogy az armá- 
dátúl két-három hold hosszányira ki sem mér menni *) I^' 
bezzeg, az mi hadaink loTai is igen megtikkadtak, sokan csak 
hajtogatják loTaikat lovatlau katona is sok yagyon, kiknek lovai- 
kat az ellenség rész szei-int ellűdözte, rész szerint elúnTán a 
sok járáskelést és csatázást, eldöglöttek ; a széna, abrak i> 
szűk, nincs miyel gyarapítani. Es noha az ellenségnek szintin 
a közepette, mindenfelöl kömyűlvetetrén Tagyunk: mégsem 
tartok attúl, hogy kinyomjon, csak más requisitum megrolna: 
még német uram oda nem mehetett, az hoyá akarta, hanem 
csak az hová lehetett, — meii, szüntelen rajta csiripel az bai 
csak egy hajtásnyira sem mehet az armádátúl, hogy el uem 
kapnák vagy öhiék az mieink. Bezerédit az Bába mellé com- 
meudéix)ztam. Kis Gergelt az Lápincs mellé. Az magunk dra- 
gonosai közül e^ry compánia pro laib-gvardia velem vagyon, .a 
többit az hadak után commendéroztam. Balogh Ádám Uram 
valólía dícsíretessen viseli magát az sok portázással, úgy Moy- 
zses és Istók mostoháim, **) és némelly hadnagy emberséges 
emberek. Iterato is kérem Xagyságodot, hogy el se mulass.*, 
vagy háromezer gyalogot küldjön által : hiszem Istent meg- *) £ pont a lapszélén egykorúlag megnotabénéztetett, úgy latszik 
Eszterbázy Antal által. 

*♦) Szabó >[óz?es ekkori őrnagyot, késíSbb alezredest és HonMh 
István ornajryot. saját és Somogyi Ailára ezredéiben vitézk»^Ö mostoha* 
unokáit — elsu nőiétől — érti. 347 

tartom vélek ezen földet, és ha mi koplalunk, — ok is koplal- 
janak ; máskínt is, jobban elél az gyalog, mint az lovas ; az 
Dunán innét lévő vármegyék gyalogsági is örömestebben elö- 
állanak: mert ezek az gyalogok magokban keveset végben 
nsznek. A Somogyságrúl gondolkoztam élést provideálni. 
Minthogy ez a fold úgy óhajtott éa örömest lát, — noha bete^ 
{jes dllopottal vagyok : mig egy csép vérembe tart, itt nem ha- 
gyom szegényeket. Ez a föld ugyan teljességgel oUy confusióba 
uincs, az mint talám Nagyságod éi-ti. Noha az faluk elfutottak 
nagyobb részint : de kenyeret mégis jobban kaphatni, mint szé- 
nát és abrakot, — és a vármegye hadai hogy eloszlottak mind. 
Az mit Nagyságod ír és parancsol : azt én már régen elkövet- 
tem, <?« ha egy tud az hadi operát lóhoz, — én vagyok az másik, 
Mihelyen az hajdúság érkezik : ezen vármegyék hadai is mind- 
gyárt szívessebben előállanak az haza szolgalatjára, — csak 
küldje Nagyságod éjjel-nappal sietséggel előre a mennyi lehet, 
az többi utánna következhetik. Édes Nagyságos Uram, vala- 
mint Isten adta legjobban tudnom, az Nagyságod parancso- 
latja szerint véghez vinnem bizony el nem múlatom. Ezzel 
éltesse Isten szerencséssen Nagyságodat. — Dátum Papae, dje 
1. Mai-ty 1707. 

Nagyságodnak alázatos szolgája 

Bottyán János m, k, 

P. S. Ezután is tudósítani Nagyságodat el nem múla- 
tom. 3^Iivelhogy még egyször is sem Fö-Generális Uram ö 
Xagyságának, sem Kegyelmes Urunknak nem írhattam : ké- 
rőm, ezen levelemet ne neheztelje elküldeni. 

(Kredetije, egész ívre in folio írva, gyűjteményemben. Csak az aláírás és 

az utóirat, sajátkezű.) 

260. 

Béri Balogh Ádám, gr. Eazterházy Antalnak. 

Méltóságos Generális ! 
Nékem kiváltképpen való jó Kegyelmes Uram ! 

Mivelhogy derekas notabilis actiónk az ellenséggel nem 
történt, az kirűl Nagyságodat tudósíthattam volna : azért még 
ekkoráig sürüehbcn nem kívántam Nagyságodat tudósítanom. 348 

Csobáucz viira erant való díesíretes jó majíaviselísek eráut az 
mi benne lévőinknek mivel praevie Nagyságodat Rétey György 
Uram tudósította : azért az eránt nem is írtam Nagyságod- 
nak ; annakelőtte pediglen, még az Mezzöföldön commorált 
volt az ellensé*?: mindennapi éjjeli és nappali fárodságunk 
után való csapdozását az ellenségnek és bennek teendő káro- 
kat is megírtam volt Nagyságodnak, — nem kétlem, vette 
Nagyságod levelemet Hogy pediglen most continuáljuk min- 
den napon és minden ítszakán : adom azt is értésére Nagysá- 
godnak. Mi, Istennek neve dícsírtessék, most is minden nap és 
minden éjjel derekasson húzzuk és fogyasztjuk őket ; noha, — 
megvallom Kegyelmes Uram, — kevés-kevés káraink nékünk 
is minden napon törtínnek katonáinkban. En kiváltképpen 
legszerencsétlenel)b vagyok: mert ezerembeli katonáimbűi 
majd mind az jova-jova hull el ; most is, hogy Csobáncz és Ta- 
polcza alá ment : egy főhadnagyom Tapolczán, egy vice-had- 
nagyom Csobánczban, harmadik meg Türjén, mind derík, vitéz 
eml)ereim elvesztenek. Ugy látom. Kegyelmes Uram, ez az én 
szegény nyomorult ezerecském kísön compleáltatik, hanem 
inkább lassacskán egészlen elfoddogál, — de nem tehetek 
rúla ; legyen úgy, mint Istennek tetszik ! Ajánlom miudazou- 
áltol tovább is Nagyságod gratiájában magíimat, kérem, maga 
szép, úri ajánlása szerint ne felejtkezzík meg rúlam : valahon- 
nénd méltóztassék ezeremet compleáltatni, hogy legyen kivel 
szolgálatot tennem. Egyébaránt, ha nem lesznek embereim és 
katonáim az kikkel szolgálatot tehessek, — egyszer csak azt 
veszi Nagyságod észre, hogy ezen kevés katonáimat itt hagy- 
ván. Nagyságod udvarlásán termem. 

Szintig ma vágtának újobban katonáink három rendbeli 
portán mintegy százig valót le, azokbúl fogtanak is el, az kik 
is azt referálják, hogy az mint az tiszteik számban vettík né- 
peket : az miúlta az Dunán áltolgyüttenek, ezernél töl)b ve- 
szett el népekben. Ma mind azt gondoltuk, hogy az hamislölku 
Kanizsa felé menjen : mivel tegnap Szent-Gróthnál lévő hídon 
az egész cavaleriáját áltolküldötte, — de ugyan meg ma haj- 
nal előtt mind vissza, áltolhozta és egyenessen vette útját Pe- 
resztegnek; azt gondoltuk, hogy Peresztegnek és Rumnak 
veszi útját: de meg szintig Pereszteghez közel az Farkas 349 

erdeire c^alt vetett és gytitt Jánosházáiiak. En magam vagy 
háromszáz lóval, Kisfaludi László Urammal eleit kerültem 
volt Hosszáfalunak, hogy az elöjáró ráczságot megüthessem, 
— az miuthogy eleiket kerülvén, meg is lestük, reájok is ütöt- 
tünk : de voltak ezerig valók, kit meg sem gondoltunk volna, 
hogy annyian legyenek ; kikre reájok ütvén, keményen megpus- 
kázván ugyan vélek, de semmit nem tehettünk nekiek, két ka- 
tonánk kárával ott köUetett hadnunk. Mégeddig, Kegyelmes 
Uram, ugyan mindennap tettünk kevés-kevés károkat bennek ; 
de, az mint halljuk, értésünkre esett, hogy Quido Starnbergh- 
gel akarja magát conjungálni, — az minthogy már az merre 
indult, áltól is látjuk, hogy betellesíti ; ezután kevesebb kárt 
lehetünk nekiek, csak magunk maradhassunk meg hadainkkal 
niiattok, mivel az hadaknak kenyér, szína és abrak miatt nem 
lehet subsistentiájok, mivelhogy mindenütt az legnagyobb be- 
leket és jovát-jovát az beleknek elígette és elpusztította, porrá, 
hamuvá tette. Még Kemenes-alja eddig intacte volt : de bizo- 
nyossan áltoUáttam, ezen órában megszállván Jáuosházát, 
hogy holnap belebb jővén, ezt is porrá, hamuvá teszi ; magok 
Rábán túl quártélokban szállván, Quido Starnbergh népivel 
együtt megegyezvén s onuénd áltól bennünket kitolván, — 
subsistentiánk soholt innend nem lehet ; ha szintig nem perse- 
quál is bennünket, de az szükség miatt nem hiszem, Kegyel- 
mes Uram, hogy hadaink subsistálhassanak. 

Adom azt is értésére Nagyságodnak, hogy Rabutínt és 
Karafát Isten ígetísért úgy megbüntette, hogy Türjén tegnap- 
előtt 18. paripájok Rabutinnak és Karafának minden szer- 
számostul és fegyverestül egészlen megégett ; — mellyet első- 
l)en egy német rab referálván, nem akartuk hidni ; ma Kisfa- 
ludi Urammal s több tiszt Uraimékkel áltolgyüvén Türjén, 
megnéztük, — valamint referálta, úgy találtatott, süt nem 18,, 
liauem 20-nál is többet láttunk testi szemeinkkel az két ud- 
varokon egymás mellett, az kik megégtenek. Mellyeket akar- 
ván Nagyságodnak tudtára adnom, kívánom, Isten sok számos 
esztendőkig szerencséssen éltesse Nagyságodat. 
Dátum Alsó-Mesterin, die 3. Marty 1707. 
Nagyságodnak alázatos szolgája 

B. li. Add ín m, k. 350 

P. S. Quidou Starnbergli és Ebergíuyi megegyezvén Ra- 
butinnal, és az egész hadakkal indultak Sárvárnak ; mellyek 
után én és Bezerédi Imre Ocsém-Uram egy erős portával 
megindulván, — először jól succedált az dolog : mind vágtunk 
s mind fogtunk németeket ; de megsokasodván az ellenség, oly 
dühösséggel rajtunk gyütt, — miiilta^ Kegyelmes Uram hada- 
kozom, nem láttam, hogy az német úgy rajta menjen, mint 
most. Ocsém-Uram alól elesett az lova, magát megfogták, pár- 

duczbűrit, m csizmáit, karabínyát, sövegit forgóstul 

mind le magánil ; meglátván laib-compániabéli zász- 

lótartóm maga is Ocsém-Uram segítséget híván, egy 

kerten azontúl ketteit az németnek az kópiá- 
val áltól madikat Rétéi György Uram strázsa- 

mestere lűtte agyon, — így mentették meg az ellenség kezébül 
és ezen szerencsétlenségbűi, hogy ott nem veszett. 

Külczím : Méltóságos Galánthai Gróff Eszterhás Antal 
Uramnak ő Nagyságának, Kegyelmes Urunk ö Nagysága 
Campi-Marsallus-Locumtenensének és Commendérozó Fő-Ge- 
nerálissának, nekem kiváltképpen való jó Kegyelmes Uram- 
nak ő Nagyságának alázatossan adassék. — Ersek-Ujvár. P. H. 

(Balogh Ádám sajátkezével irott eredeti levél, gyűjteméDyemben. Az utó- 
irat, — mint a tartalomból, úgy a más, sötétebb tentából is látszik, — a 
szöveggel nem egyszerre, hanem később, tán mart. 5-ike estvéjén, az 
elbeszélt csata után Íratott. A benne előforduló kipontozott helyek a leyél 
sarkára esvén, evvel együtt laszakadtak, — különben Rétey György 
mart. T-ikén és Bezeródy mart. 9-kén kelt alábbi leveleiből könnyen 

kiegészíthetök.) 

261. 

Palkovich Ferencz föhadbíztoSf gr. Eszterluizy Anialnak. 

Méltóságos GrófF és Fő-Generális ! 
Nékem Kegyelmes jó Uram ! 

Vettem 2. praesentis Újvárban emanált Ngod űri leve- 
lit, melynek minden continentiáit jól megértettem ; tovább is a 
miben hites kötölösségem Hazámhoz fog mutatni jónak lenni, 
vagy elkövetem, vagy kinek illik megjelentem alázatossan. 

Az német, Rabuthin armadája, Sárvárnál általment , a 
táján tegnap Bezorédj Uram hadai Balogh Ádám Uram ha- 351 

daival öszveegyezvén, viriliter aggrediálták az ellenséget, el- 
annyii'a, hogy kevés liía volt, Bezerédj Uram lova elesvén az 
harczon, hogy ott nem nyomták az labanczok. Németben feles 
veszett, de mieink közül hirlehk csak még, hogy Balogh Ádám 
Uram Fö-Strázsamesterit elfogták volna, — de nem verific5ál- 
tatott még. Gondolom, hogy az német Répcze vize mellett 
Soprony felé veszi lineán belül útját : mert a mi Isten áldásá- 
bűl jó viselő kuruczainktűl nincs nyugodalma. 

Abrakban nagy defectusunk és sóban vagyon. Az mi- 
némö ezer tallért assignálni méltóztatott Ngod Generális 
Bottyán János Uramnak ö Ngának, — nehezen tellik ki az 
oeconomica deputatiótúl. 

Csobáncz várának ösz vérontó tta igen az kapuját német, 
— úgy öszvebummázta az fedelét : nem ártana azon Csobáncz 
várát reparáltatni és non per modum formális praesidy, ha- 
nem csak quasi locus conservatorius, egy jó Commendant 
negyven hajdúval, vagy két taraczk-álgyúval locáltatnék. 

Simontomyai Commendánst mást köllenék tenni, a ki 
magis illuminatus volna és ex sua industria Somogy és Bara- 
nya vármegye lakoasival reparáltatná azon Simontomya vá- 
n'it; mert a mint Dallosháza volt: én ott megdupláztattam az 
sánczot, — onnénd álgyúval nem impetálhatja, az irruens 
sturmátúl sem tarthat, mert ellenségnek nincsen placza. Pró- 
funtházat is kettőt köllenék építtetni, nem abban az romlott 
várban, hanem Dallosházánál is hadd lenne ; nehezen hiszem, 
hogy Dallosházában bumát bevethetne, — egy Simontomya- 
Partium forma állopotunk lehetne. 

Most minden órában várjuk Generális Bottyán Uram ö 
Nga menyasazon-kiaasszonyát, (gr. Forgách Juliannát ;) tá- 
lam általgyüvetelivel cessál az impedimentum által való kíván- 
sága iránt *) 

Okos ember lehet Rabutin : de ebben teljes okosságát 
nein mutatta, hogy Pápának nem gyütt ; mert ha erre gyütt 
volna : vivendi modum praepediálta volna nékünk ; de, lévén ♦) A móringlevél, melylyel Bottyán bátorkeszi-i urodalmából Kö- 
bölkút és Ki8-0yarmat nevű falukat inscribálta nejének 6000. frtban 
özvegysége esetére, 1707. martius 12-kén Pápán kelt. (Kir. curiai levél- 
tárbeli periratok.) 352 

sok malom is beueficium ós mindenféle alkalmatosr^'ií;. — 
adta Isten, hogy erre Babutínnak útja nem esett 

Az kurucz katonáinknak ha cselédje valahol in tuto l^t: 
volna: volt és tétetödött kár németben, — de lármára nérs- 
sok derék katona-ember cselédje conservatiója kedviért zászl''»k 
alatt nem lehetett Erre hasznossabb állapotot nem tanácsL- 
nám, hanem amplom spatiumja lévén Tihannak. natm^ !•»*:: 
fortis, csak egy felül köUöník ásást tenni és az Balaton tíz> 
öszvevenni, et taliquali cautela marháival, jószágival kum- 
czaink cselédjeik oUyan lárma idejében elférhetnének. 

Lengyel Miklós Uram nem tudom, ki akaratjábúl ^a: 
cngedelmébűl? Szalonok várában feleségét, gyermekeit és min- 
den értékit bevitte ; az az ember csak cavillál az maga Ci?::- 
foederatióban (így ;) nem köllönék egyéb, hanem pajkoskodi' 
viseléséért menyországban küldeni, avagy magát is feles^'^e 
után beküldeni. Ujváry Ferencz Uram, Sólomváry Uram i- 
magok értékét, feleségét, gyermekét Tázsomban küldvén, m:-'- 
váratták Eabutint ottan, Zichy Imréné Asszony 6 Xga pr> 
tectiójábúl. Gondolom, ha úgy latra vetnénk az Confoedeni- 
tiónknak szüzességét mint a Vesta Dea szüzeknek Istemw- 
szonya, — ezen Uraimék sem hozhatnának Balatom xiííh\u 
mostan vizet Pápára ! 

Követem ezen hosszú írásomrúl Ngodat alázatosssTi : 
ajánlván magamot kegyes úri gi*atiájában, maradok 

Nagyságodnak 

Papae, 6. Marty 1707. alázatos szolgája 

Palkovich Ferenc: «»• i 

(Eredeti levél a gr. Karoly i-esalád levéltíirában.) 

262. 
Török István scnátov és ezredes, nercsénf/inrk. 

Méltóságos Fő-Generális, Jó Kegyelmes Ui-am 1 
Rozsnyóról (a kormánytanács üléseiről) általjöTén ^ 
Dunán Ngtok parancsolatja szerént, az Dunán innénd val" 
megszomorodott és elrémült földet elengedendő scgétség W'^ 
minden Nemes Vármegyékben assecurálván, bíztattam nim- 
dou igaz confoedoratusokat ; az minthogy azon l>i/(Hlahuaktui _ 353 

s igaz hazafiűságoktűl yiseltetyén : sok szép, dicséretea, ellén- 
ségi ellen tett actnsokkal dicsekedhetnék ezen föld. Az többi 
között, megpusztűlt s majd minden hadi szükséges provisió 
nélkül hagyatott Csobáncz várában futott egynéhány ember 
oUy dextere és resolute viselte magát, hogy nigyszázat az ellen- 
ségbűi — porok elfogyván — kövekkel öltenek meg, kiknek 
számok között ötven tisztviselők valának; meUy actus nem 
utolsó, némelly circumstantiákra nézve, Hajszter veszedelme 
(györvári diadal) után. 

De megvallom, diffídentiája nagy vagyon ennek az föld- 
nek : minthogy az sok bíztatás után, segítségre azon nagy erő 
ellen két regementnél (úgymint Nagy János és Réthei György 
Uram) több nem jövő által, és így eleiben nem állhatván : va- 
lamerre az nímet ment, oUy megsirathatatlan pusztítást, rab- 
lást tett, mellyhez hasonlót még nem értünk. Ebbéli nagy szo- 
morúságokat nem kevésbbé öregbéti az vörös-pénznek kedvetlen 
circulatiója s az fejérnek totális abrogatiója ; holott az szegény 
embernek ha még volna valamicskéje, az kit az ellenségtűi 
megmenthetett röjtögetésivel : erőszakossan elvészik tüUö. Az 
tisztviselő urak, fő- s némely rendek semmieket csak árruban 
sem bocsátják, nemhogy eladnák, — egyedül csak az szegény- 
séget húzzuk s vonjuk, nyomorgatjuk, ő tülök erővel elvonván 
az mijét látják, érette; majd már egy köböl gabonát, egy funt 
húst, egy ital bort nem találnyi, hanem mindent — az mint 
följebb is írám, — kemény executiókkal, extorsiókkal az sze- 
génységtül préselünk ki. Az vitézlő rend sem talál maga ruhá- 
zatjára, betegségének gyógy éttatására rajta (t. i. a rézpénzen) 
semmit is ; tudok már sokakat, hogy fejérruhájáért, lábbeliért 
fegyverét adta. Mellyért minden excessusokat, istentelen prae- 
dálásokat követtek; annyira vagyon az dolog. Kegyelmes 
Uram, hogy ha erdőn vagy szekérháton az szegény futott em- 
ber holmiére talál, és már az ellenség ellen megmaradott volna 
is, — az katonaság praedálja. Mellybül minémü gonosz követ- 
kezhetik? Ngod bölcsen megítélheti; én bizony félek azon, 
l^ogy egy non putaram jön vagy lészen belőlö. Ezt praevie köl- 
tetett Ngodnak alázatossan megírnom, kírvín : méltóztassék 
az Istenért is Ngod tempestive, még kísőn nem lészen, olly 
mediumrúl gondolkodnyi, hogy az megkeseredett népnek men- 

U. Rikócxi Ferenci leréltára. Első oast. Had- é» belügy, IX. köt. 23 354 

tulhamarébb kívánt oonsolatiója lehessen. AjánlTán ezzel Ngod 
grátiájában alázatossan magamat, maradok 
Jó Kegyelmes Uramnak 
Nagyságodnak 
Dátum Papae, dje 7. Marty 1707. alázatos szolgája 

Tehkesi Torok Utván m. h 

Midőn levelemet pocsételni akarnám, jövő hírfink, hosv 
Babntin tegnap Sárvárnál áltabnenvén az Bábán, ott conjui- 
gálta magát Max Storumberggel és Ebergényivel ; onnénd hová 
mennek, vagy mi tívők lesznek? még nem tudjuL — Tegnap 
kapuvári gvamizon kőzűl valókat kinnszoritván az városon 
katonáim, tizennégyet levágtanak és kettőt most hoztak közű- 
lök ide. 

(Eredeti, sajátkexűleg irt levél, gyígteményemben.) 

263. 
Réthey György ezredes gr. Eszterhdzy Antalnak. 

Méltóságos Generális ! 

Nékem nagy jó Kegyelmes U i-am ! 

Hogy eddig itt lévő occurrentiákrűl Nagyságodat nem 
tudósíthattam : oka a szüntelen német körfii való lételem. A 
mely minapában Nagyságod kegyelmes levele hozzám éri^ezeti 
azon levélben írja Nagyságod : ha a pátensek a vice-ispánok 
kezekben deveniáltak-é, vagy sem ? és ellenség kéziben nem 
akadtak-é ? En ugyan mind a pátenseket s mind azon leveleket 
kiket Nagyságod énnékem committált, kinek-kinek elküldöt- 
tem : de deveniált-é a pátens Nemes Komárom várm^yei vice> 
ispán kezéhez, vagy sem ? nem tudom ; de a többi pátensek 
kinek-kinek megadattanak, s úgy Győry Mihály Hadnagy 
Uram is azokat a leveleket kiket Nagyságod néki committált 
in locis debitis assignált 

A midőn Csobáncz várátál a német megindult erre Sú* 
meg felé : az erdőkön együtt is, másutt is csipkedvén, alkalma- 
sint — ha többet, bizony kevesebbet nem — kétszáz emberét 
elvesztette ; itt addig tekergett, addig csavargott, hogy a hol 
látott és ismert valami jó helyecskét, egészlen elpusztította; 
már útját vette egészlen Impérium felé, a minthogy már egy 355 _ 

része bagázsiájának a Bábán is általköltözött. Abban bizo- 
njossak Tagyunk, hogy — yalahánjat fogtunk, mind azt be- 
széllik, — legalább aratásig való quártélt igírt neldek a csá- 
szár, sok fáradságok után. Ebergény is mintegy kétezered 
magával, magát Ság táján conjungálta ; mi ugyan a két had 
között lévén immár vagy háromezerén : Bezerédy Uram bizo- 
nyossal! meg nem üzente, hogy mennyire való legyen ? már o 
Kegyelme az Rábán túl puskázván sokat vélek, — mert ha 
megüzente volna és rúla el nem állott volna : voltam ollyan 
gondolattal, akkori conjunctiójának nyaka szakadott volna. 
Igaz dolog ugyan, hogy mireánk abrupte jővén íiz erdőben a 
hol voltunk, előtte szintén meg nem szaladtunk: de a had csak 
megpozsdűlván, mezőre kellett mennünk és ott magunkat ki- 
rendelnünk. Onnan az ellenség szájábúl — mivel Rabutin 
Ságon és Ság körűi való falukon, Ebergény pedig Mesteri 
körfii lévén, majd mintegy körben voltunk — köUetett men- 
nünk a Bába mellé ; ott Balogh Ádám Uram, Bezerédy Uram 
conferálván, mintegy tizenkétszáz emberrel bementenek, jól- 
lehet én magam ott nem voltam, a hadakkal kellett marad- 
nom ; — ő Keg)'elmek Sitke tájékán az ellensíggel keményen 
megpuskázván, annyira volt Bezerédy Uram is, hogy már mint- 
egy hat dragonyos fosztogatni is kezdette, a minthogy párducz- 
bőrit, forgóját, mentéjét, csizmáját, lóding^ját le is vívén ö Ke- 
gyeimérül, kiáltani talált : Segítsetek fiaim, én vagyok Beze- 
rédy / . . . S úgy meghallván Balogh Ádám Uram egyik zászló- 
tartója és az én strázsamesterem, rajtok menvín, — ott mindjárt 
in ísto actu egyik egyik nimetet, másik másikát megölvén, ma- 
gát Bezerédy Uramot megszabadították ; közel lévén Jeszen- 
szky Ferencz Kapitány Uram oda : 6 Kegyelme maga lova 
farára felvivén, s úgy hozta a seregek köziben. Már látván, 
^ogy ott az erőssökön semmit sem tehetünk, a had is annyira 
elkedvetlenedett : mert tizenkit nap is nem lívén kenyere és 
abrakja, kínteleníttettünk egy kevéssé erre fordulni, a hol a 
l^tonaságnak lehessen valami subsistentiája. 

Már ittvaló maradásomnak semmi hasznát nem látván, 
a minthogy ezen német el fog menni : kérem alázatossan Nagy- 
ságodat, míltóztasson minket is valami nyugodalomra vitetni ; 
mert ezen a földön bár csak az itt való had élhetne el, mert 

23* 356 

Írhatom Kegyelmes Uram Nagyságodnak : miolta ideállal 
vagyunk, nem hiszem hogy ordinarie három — nígy abrakot 
adtak volna lovamnak, — hanem erővel kell vennenL Más- 
kint bizony a katonáim is felessen bocskorban járnak, sem 
ruhájok, sem pSnzek. Hahogy pedig továbbvaló ittlétemet pa- 
rancsolja Nagy ságtok : kirem alázatossan Nagyságodat, vag}' 
kit hóra való fejír-pénzt méltóztasson Nagyságod küldeni, mert 
itt a veres-pénzen semmit sem vehetünk, a hol valami van is, 
tagadják ; s úgy, tudom, a hadnak is jobb kedve leszen az itt- 
való maradáshoz, ha magát megruházhatja, mert. Isten látja, 
oUy rongyos, hog>' a teste is kinn van ; máskSnt ha Nagyságod 
meg nem ruházza, — kintelenittetnek erővel menni, kit ma- 
gam is nehezen szenyvednék. Maradván 

Nagyságodnak 

Sümög. 7. Marty 1707. 

mindenkori alázatos szolgája 
Rétet György wi, A. 

(Eredetije gyfijteményemben. Csak ax aláírás sajátkezű. Kolczime a borí- 
tékkal elveszett, de semmi kétség, hogr Eszterházy Antalnak szólt.) 

264. 
Bottyán Eszterházynák. 

Méltóságos Generális Uram ! 

Adom tudtára Ngodnak, hogy küldvén bizonyos portát 
az német tábor reoognitiójára, kinek is reportumát íme ín in- 
dusis^) Ngdnak elküldtem. Hanem azon kérem tovább is 
Ngdat, hogy horohamarthh küldjön által háromezer gyalogot: 
ettül az némettűi éppen semmit sem fogok tartam. Mivel pe- 
nig sokan a rabok közül fateálják, hogy ezen németségnek egy 
része Pozsonnál általmenvén. Leopoldot éléssel fogja meg- 
segíteni* — kinek ha megengedi az túl levó militia : a ktnyér 
ts kár Irszen iit'Ai. Azon is kérem Ngdat hogy az gyalogság- 
gal valamelly jo AV/ mozsárt, hozzá kívántató Immbákkal ÁrtlM- 
jön által; ha verificáltatni fog a németnek általmenetele : 
azonnal Tatát ts Fejt r várt lábiínil elütni fogom tentálni, — 
mert igen nagy kárára vagyon az országnak. £z a német vaI6- 

*) Ma már nincs mellékelve. 357 

ban megnyomoroílott, lovai semmire valók, mivel a táborátúl 
uem mér messze kimenni. 

Balogh Ádám Uramat valóban sajnálom, bogy balálos 
betegségben vagyon, — a kinek nem volt mássá az sörény por- 
(ázásokban, Bezerédi Uram is igen nagy szerencsén maradt 
meg, hogy el nem vitte az német : mivel már kézben is volt, és 
meg is fosztották ; ha szerencsére meg nem fordultak volna mel- 
lette : éppen már elvitték volna, némelly helytelen praecipitan- 
tiáia miatt. 

Most semmi ollyas occurrentiáim nincsenek, kikkel Ngod- 
nak complaceálhatnék ; hanem az mint az inclusábúl kitetszik : 
Rabutin armadája Sárváron innét, az Kemenes alatt suhsistáh 
Az mi hadaink Keszthely, Sümeg, Pápa körűi, az provisió sztik 
volta miatt subsistálnak, az porták mindazonáltal szüntelen 
járnak. Balogh Ádám Uram Oberst-Bachtmasterét levágták. 
Istennek minden napján kétszer-háromszor reáütnek portáién 
az ellenségre ; sebes katonáink ugyan circiter 300-ig való va- 
gyon, de az kiket megöltek volna : alig találjuk negyvennek. 
— Minéraő hírek folyjanak Szigetvár felől : íme, azt is in in- 
clusis megküldöttem, (nincs meg) ; kinek is bizonyos recogni- 
tiójára magam regementémhiíl aláküldöttem négy compániát. 
Rabutin armadája ha szintín Austriában vagy Stjrriában, vagy 
akárhová fog nyomulni : nyomába leszek. Az szénáhúl, abrak- 
bál ippen kifőttünk, de magunknak kenyerünk ugyan vagyon. 
Ha az Nyulasrúl kinyomhatnánk a németet: ott lenne ele- 
gendő abrak, széna, — melly könnyen végben menne, csak gya- 
logunk volna. — Ezzel Ngod gratiájában ajánlván magamat, 
maradok 

Sub dato Papae, 8. Marty Anno 1707. 

Nagyságodnak alázatos szolgája 

Bottyán János m. k. 

Külczím: Méltóságos Gróflf Fraknai Esterházi Antal 
Generális-Mezei-Mareschallus bizodalmas nagv jó patrónus 
Uramnak ö Ngának, kötelességgel. — Érsek-Újvár. — Cito, 
cito, cito, cito. Citius, citius, citius, citius. Citissime, citissime, 
citissime, citissime. ' P. H. 

Másik felöl, a pecsét mellett: Stapheta urgentissima. — 


358 

Etteji posta Csirma (?) Gergpiy, ezen ExcelleDÜás 

küldje et espedi .... 

(Bottyán) János m. k.*) 
(Eredetije sajátkezűleg aláírva a Idr. kamarai levíltárban.) 

265. 
Bezerédy íjr. Bercsvm/i Miklósunk. 
Méltóságos Fö-Geuenilis! 
Jó Kegyelmes TJram ! 
Nem akarám elmulatnom, hogy szolgai kötelessígcm 
szei'int aUzatossan ne tudósítanám Excelleutiádat az ittvaJú 
occurreutiiikrál. — Az erdéh'i nimet már nemcsak az Dunán 
által : de az Rábán túl is penetrált egísz corpueával Sárvár- 
hoz, előbb az itt lévő uimettel, úgymint Stantbergh s Eberi/t'ni- 
cel Kemenes alatt conjungálvdn magát ; az hol is feles helsíge- 
ket pomí tévén, — eleget iparkodtam, hogy némely helsigeket 
megmentsünk; az miuthogy, midőn Sághriil — kit is eligei- 
vén — Oérczt feli a onnínd Sdrtárkoz ment colmi : akkor 
Balogh Ádám Urammal mintegy négy- Tagy ötszi'iz lóval raj- 
tok utTÓn az hátolán, és az megtérvén, egy-kSt óráig puskúztak 
veli'mk s tartózt;ittak, csak azért, hogy magát squadroubau 
Teliesso, — mely úgy is lÖu ; mert egy másfélezerig röndben 
vérén magát, hogy nékünk ke?is voltuukat látták, rajtunk haj- 
tottak, elannyira, hogy az miuémó ralmkat már fogunk volna 
az puskázásban, — azokat is le kolletett vágnyi, mivel hatot 
kölletett aduuuk. Engemet pe(üg elszoritván az nímetek. mivel 
az katonaságot akartam biztatnyi, hog>- fordulna, de senki s^ 
fordulván öt dragonosnál több, azok is elbagyvún, elfogtanak, 
és mind paripám-, szerszám-, forgóm-, párduczbűröm-, mentín-, 
otizmámbi'il már kifosztottak, s hogy kéznél már fogra vittek 
volna, — akkor jttvén egy zászlótartó, egy katona s egy dra- 
gouos, kiket is bíztatván, hogy segélleuek : ottan Isten me;;- 
mutatván irgalmassiigát, agyonlflttík azon nimetet, éu pe<l^ 
azon nia^as kerten öt-hatszáz uimet közül kiugrottam s gva- 
hig t'K/nladtam. Megvallom Kegyelmes Uram, már anu}-i kúro- 
k»t Viillok, hogy majd csak paripát sem vehetek: mert semmi 

*> V kipoutoiott helyek míg k tülszakuitáskQr letépettek. 359 

refusióm nincsen miud annyi káraiméi! ; valaminthogy midőn 
tavai az rabok eránt fáradoztam volna, — kit Excellentiád is 
jól tud, — akkor rajtam ütvén Völcsejnél Heister, mindene- 
met elvitte, mely eránt ugyan tett vala Excellentiád scripto 
tenus ajánlást, hogy leszen refusióm: de hogy tűi valík az 
Dunán, említettem Excellentiádnak s előhoztam ajánlását s 
gratiáját, — akkor még üeheztelő szovát vévén, hogy kívánom 
elökoznyi is ; és így ha semmi refusióm nem leszen annyi ká- 
raimért, hogy lehessen subsistálnom ? mert lovat sem vehetek. 
Kérem azért alázatossan Excellentiádat : vegye méltó respe- 
ctusban ennyi sok ízbéli káraimat, és gratiáját mutatván, lehes- 
sen mi kevís refusióm. 

Merre fog pedig indúlnyi ezen nímet ? nem tudatik. — 
Azonban, mivel az Dunán túl lévő katonaságom igen elszél- 
ledett 8 általment, úgy annyira, hogy már strázsát sem állít- 
hattam, sőtt uimely zászlókat le is köUetett vennem: azért 
kinteleníttettem Bottyán Uram ö Nagysága engedelmibfil 
Dunán túl lívő tiszt Uraimékat általbocsátanyi egy kevís ideig, 

• 

hogy annálliamarébb az elszélledett katonaságot öszveszedvin, 
általjőjenek ; azok, tudom, sörénkednyi, s gondolom, ha Excel- 
lentiád fogja parancsolni : három-nígy hét alatt is általjönnek, 
mert már íppen csak az tisztek maradtak volt ; az minthogy 
több tiszt TTraimék közül specialiter recommendálom Excellen- 
tiádnak Túri István Hadnagy Uramat, ki is hasonlóképpen 
feles károkat vallván, míltóztassík kegyes gratiáját mutatnyi 
Os valami kevés jószágot conferálnyi, — kit is vagy maga, vagy 
embere által fog Excellentiádnak alázatossan repraesentálnyi, 
micsoda jószág legyen ? Bízván azírt Excellentiád kegyes gra- 
tiájában, kiben is midőn magamat ajánlom, maradok 

Jó Kegyelmes Uramnak Excellentiádnak 

Papa, 9. Marty 1707. 

alázatos szolgája 

Bezerédy Imre m. k. 

(Eredetije gyűjteményemben. Csupán aláírása sajátkezű. Külczíme a borí- 
tékkal elveszett, de úgy látszik, Bercsényihez vala intézve.) Bfzeiédy Éssterházi/niili. 

Méltóságos Grenerál-Feldt-Marschal ! 

Jó Kegyelmes Uram ! 

Nem kétlem, vette eddig Excellentiád az itt léviS occur- 

rentiiikrúl tudósító levelemet, melyben is mind az nímet h<>l- 

lítit, s mind mngam szerencsítleii esetemet bövebbeo mefir- 

tam ; akarván azért tovább is alázatossan Excellentiádat infur- 

málnom. Az erdélyi nimet már SáiTáruál vágjon, egy rt'-íif 

pedig Szombathely feli ; Stambergh a Ebergény K^nvárott 

— azok Csornára akarnak mennyi quártélban, vagyis csak szál- 
lóképpen, B netalántán eo fine, hogy Rábaközt elvegye UílSnt' 

— mely nem lehetetlen, mert az mint az constitntiók vadnak, 
nékem nem igen tetszenek : mivel Bottyán Urammal 5 Jíacy- 
ságával nem lehet vígeznem, azt állítván ö Nagysága, hot-r 
competálódom véle, kitül ugyan lat-en ójtjon, mert ugranc&ik 
ittlévö Commendóm, nem kívánok legkissebb competontiát i?: 
az mintbogy még az dragonosokat is, úgymint Nagy Jánois 
Uramat, nem resolválta, hogy hozzám jójenek, sütt még sut 
mondotta, hogy bízvást megírjam Excellentiádiiak : ha ti/y tzt- 
ki-r ordcrt kxilA is Dunántúl, — nem cselekszi, mtrt 5 y<tgS' 
$dga itt lévtn, Exc«UentÍád pedig túl, i nem kívánja ho^ 
•mntnd commendi-rozza ; hanem, ha innéntl léazen Excellentiád. 
kíván engedelmeskednyi. Azért én nem tudom liova folyiunod- 
nom ; mert Excellentiád parancsolatinak kívánník utolsó csöp 
véremig engedelmeskednem. — de itt elleuközőt tai-tván, mit 
ti gyek? mivel az ezerem is elszíledvín, mert az Dunántál va- 
lók eloszlottak, úgj' annyira, hogy egy zászló alatt hol hat — 
nyolcK s tÍK maradott, s azért levívín az zászlókat is. mi«l 
sem strázsát nem állhattak az tisztek, azért Bottyán Ur*in 
ciigedelmibül álfalliocsátottam, hogy az hadakat öszveaiedjik 

A.Z mostanyi disiwsitiók sem sitintin tetszenek : mivel Boty- 

tyáii Uram az Nynlasra akar mennji ; való ugyan, hogy Mt- 
ivzhotüiik pi-ovisiót az katonaságnak : de avval tóbbet Te>J- 
tílnk. lucrt :u Kábán túl való földet elfoglalják, — jóllcbít 
BBost is magiini iiégy zászlóm vagyon oda. mivel nem akarnám 
liftdnvi, s aiok iparkozuak s fognak Í9, s maga is az nímet ^ 361 

szokott : de avval meg nem tarhatnyi ; hanem inkább — attúl 
tartok, — hogy így lívín az dispositiók : mind Rábán túl s mind 
Kába-közi földet elvegye, s ha az Nyúlásra megyünk is, on- 
néud kinyom, azután netalántán körben vegyen, mert ráczsága 
is szaporodik. En ugyan valamint eddig, úgy ezután is kívá- 
nom csekíl szolgálatomat contestálnom^ — de, hogy competá- 
lódjam, Isten ójjon, hanem inkább megvonyom magamat s 
nyugszom. 

£zeket akarván szolgai kötelessígem szerint Excellen- 
tiádnak repraesentálnom s magamat gratiájában ajánlanom, 
maradok 

Cxcellentiádnak alázatos szolgája 

Papae, 11. Marty 1707. Bezerédy Imre, m. k. 

KUlczim: Méltóságos Generál-Feldt-Marschal Fraknoi 
Gróff Eszterház Antal etc. jó Kegyelmes Uramnak ö Excel- 
lentiájának alázatossan iram. 

Dunán túl, ibi-ubi. — Ersek-Ujvár. P. H. 

Kívül, másik fdtn, postai jegyzések : Ezen Méltóságos 
Generális Eszterházi Antal 6 Excellentiájánok szóló levelet 
póstamestör és veredárius TJraimék sietséggel küldjék, mert 
országos dologban jár. Papae, dic 11. Marty estve 3. órakor 
expediáltam staphetaliter. 

Volt Patonán, melyet 6. órakor estve 11. Marty elkül- 
döttem. 

Volt 14. Marty 9. órakor reggel Étén, az órába lóháton 
elküldöttem Kocsra. 

(Eredetije gyűjteméDyembeu. Csak aláírása sajátkezű.) 

267. 

Somogyi Ádám ezredes, gr, Kszierházy Antalnak. 

Méltóságos Fő-Generális ! 
Nekem jó Kegyelmes Uram ! 

Akarám Exciádnak ezen alkalmatossággal tudtára ad- 
nom, hogy az egész hadak provisió dolgábúl destituáltattanak. 
Éppenséggel nem tudom, mihez kapjunk ; már az egész hadak 
is kifárodtak az dologbúi az szüntelen való munka, fárodság és portázás miatt : holott hat héttüt fog^-a nem volt nyúgodal- 
mimk, — Toit olly hét, keajeret sem látott az katona. Mi ís 
roltunk Kegyelmes Uram nyomorúságban, — de ó (t L a 
német) sem vett pénzen az nyughatatlanságban ! Már által- 
menvén az Bábán, egy része Styriának tendál ; az erÖasebb 
része, — az mint közhírrel hallatik, — igyekezik Leopoldot 
megsegíteni, kire illik hogy Exciád szorgatmatossan vígráz- 
tasson. 

Mai napig sem szflnnek az mieink az portázásátúL Teg- 
napelőtt is hoztak Pápáro Méltóságos Generálishoz (BoUgdn\ 
tizenhét rabot ; minden rabtűi adott d Nga discretiót három- 
három forint fehérpénzt, — tovübb is megígérte ö Nga, az kik 
hoznak. Már annyi az rabnnk : nem is tudjuk hova tenni mert 
mindennap hordják, l'jobban Méltóságos Generális háromeier 
omberböl álló poi-tjít bocsátott utánno. Nagyobb része pedig 
az ellenségnek Kapuvárhoz gyütt, ki is kemény portát küld- 
vén, az ár])ási hidat egészlen elrontatta, az keszóit pedig fel- 
égettette, rcméiilem : securitást akarván ezzel magának csi- 
nálni, mivel az Jeodnek igyekezik fÖl övárhoz, mert mindon 
élést az Nyulásnil oda takartatott 

Kféltóságos Generálisnak olly szándéka volna, hogy Ta- 
tát i'ltttné lábán'd ; Hhez képest Exciád külhon (Érsek-Újw- 
ból) egy pár mozsárt cum totó apparatu^ ha tanácsosnak iléli- 

Az Méltóságos Generálissal idegy&ttüuk Szent-Mártooj- 
Imu : mivel Győrhöz is hallatott valamely sárga német gyüvése. 
- Aotum Szent-Mártony, dje 14, Marty Anno 1707. 

Escellciiliáduak igaz köteles szolgája 

Somogy Ádám, m. k. 

A íit. ' . Kíztcrházy Antal czímzel*. 

^E^^^^ltíti ». k. levél gjűjleményemben.) 

2tía 
Hi:<i'<\lt/ IiDif. i/r. Esttfrhtixy Antalnak. 
MóllóMgos Generális, kiváltképpen való 
ii.igy j(i Kegyelmes Vram ! 
l\r(v-v li'loU'ssrtiem szerint kívántam Exciádjit aí i'''"" 
\«i%» tH-vitn'i^iii -iVrid ;ilá;uttossan tudósitauom. írhatom egs >f-- 363 

val, hogy az mi kis Kábán föUül való országunk éppen most 
Tagyon utolsó romlásban : mind Babutin s mind pedig Sta- 
remberg armadája egészen ott quártélyoz, kiéli mindenbűi, 
bacsak Ngtok oda-által valami operatiókboz nem fog, mely- 
1 vekre nízve köllessék az armadát inned revocálni. 

Szintin most veszem Patybúl Eszterházi Lászlóné Asz- 
szonyom levelét, mellyet Exciádnak inelusive megküldöttem, 
— abbúl voltakíppen megértbeti Exciád nyomorúságunkat. 

Nagy János Ur£«nmal minémö dragonyosokat commen- 
dérozott Exciád által, hogy commendóm alá gyüjenek : azokat 
(az mint már előbb is megírtam volt Exciádnak) Bottyán Uram 
maga mellett tartóztatta s elannyira elhurczolta haszontala- 
nul, (??) hogy már merőn maródiak ; s(")t iterato való kérésemre 
azt felelte: Hogyha Ngod egy szekér ordert küld, — még 
sem pareál; hanem, ha Ngod commendérozni akarja: gyü- 
jön által az Dunán s itt commendérozza. — Hiszem Istent, ha 
annak ideiben oldalam mellé vehettem volna űket : tehettem 
volna olly operatiót vélek, hogy nem könnyen conjungálta 
volna Ebergényi magát Kabutinnal, s bizony magamon sem 
esett volna azon szerencsétlensíg. Maga ezerét mindenha maga 
mellett nyugosztalja, *) s az többi hadat rendkívül elhurczolja, 
— s ez az egész operatió! Most is az új Domindt khérgeii 
Szent-Mái-ton felé. **) Megvallom , oly kedvetlen vagyok az 
sok rendetlenségeki-e nízve, hogy íppen semmi kedvem nin- 
csen. Nagy János Urammal commendérozott dragonyosok kö- 
zül csak az elmúlt étszaka is tizenhat és egy strázsamester 
szökött bé Győrben. 

Már kéredzettem Bottyán Uramtúl az Ngod udvarlására 
Újvárban, de nem bocsát ; egyébaránt (hacsak tovább is így 
folynak nálunk az dolgok,) vagy bocsát, vagy sem, — fogom 
magam s általmegyek az Exciád udvarlására s jobban infor- 
málom Exciádat szóval az ittvaló dolgainkrúl. *) E vád teljességgel uein áll ; Bottyán ezeré ott küzdött míude- 
uütt az ellenség előtt, Fejérvártól kezdve; csupán az ú. n. ^Leib-Com- 
poípiids-t tartá föhadi száUásán a tbk. testörségűl, söt olykor azt is fel- 
válta egy század dragonyossal. 

**) Bottyán nem nejét kísérgetni ment volt oda : hanem mint 
Somogyi Ádám megírta, az eUenség miatt. Egyébiránt Bezerédyuek e^ 364 

Méltóságos Generális Uram ! tudja Exciád, mennji ká- 
rokat vallottam ; *) most volna egyszer szükséges az segítség. 
Kérem Exciádat, ha az párduczbür bűves volna Exciád körűL 
— küldjön egyet számomra. Továbbá Exciád gratiájában ajánl- 
ván magamat, maradok 

Pápán, dje 15. Marty Anno 1707. 

Excellentiádnak legkissebbik alázatos szolgája 

Bezerédy Imre, m. k. 

P. S. Tegnap fogtak katonáim két kémet az Eemenes 
alatt, Fodor Uram ezerébül való hajdúk voltak, lobonczczá 
lettek s Ebergényitfil küldettek az Kemenes alá. Egyiket ma 
itt, másikat holnap Eemenes alatt vonyatom karóban* 

P, S. Az delineált operatiót Kegyelmes Uram, alázatos- 
san vettem ; de inkább nagyobb örömmel érteném, ha halla- 
nám az keminy lövlseket, az ki által is megromlott íoldunkrál 
távoznik mostanyi kölletlen vendig. Az dobost Exciád metr- 
unta, valóban nyughatatlan vagyok miatta. Cziráky Uram eze- 
rének itt híre sincs, azirt én nem tudom, miból segítsem, más- 
kínt is az magyar ö alá bizony nem áll, — én bizony megint 
visszaküldöm. 

Kívül : Mlgos Praknai Gróff Eszterházi Antal General- 
Feldmarschalk Uramnak ö Excjának alázatos kötelességgel 
adassék, — Érsek-Újvárban. P. H. 

(Eredeti, csak az aláírás és második utóirat sajátkezű. Gyűjteményemben.) 

Melléklet : 

Gr. Eszterházy Lászlóné levele Bezerédyhez. 

Mint kedves Ocsém-Uranmak 

ajánlom szolgálatomat Kglmednek. 

Nem akai*tam elmúlatnom, hogy az idevaló hirekrűl w 
tudósétanam Kglmedet. Valóban édes Ocsém-Uram, most va- 
gyon az ittvaló armada miatt ez a föld utolsó romlásban: idObeli levelei — melyeket kés(Sbb maga is megbánt és írásban >'Í^«a- 
vout — telvék ilyes alaptalan, személyes ambitióbúl származott vidakUl 
*]* T. i. az imént, a sitkei csatánál, a hol lovát, nyergét elnvert^k- 
rzüstláuczos párduczbörét levonták, sOt magát is elfogván. — alig szaK'^- 
dithatták ki a segítségére jöv6 katonák. (L. Í51ebb.) • 365 csak ott jár, yalahol szereti, — bezzeg nem érzik most Kgl- 
medet, *) nincs kinek csipkedni ! Tegnap itt voltak nálom ebé- 
den Stornbergh, Ebergény és Czikkin (Sickingen) Generáli- 
sok, az kelőket járták meg, onnand följül hoztak magokkal pór 
németet, kik fölássák és sánczolják az Rábán lévő kelőket. Ke- 
resztűrrűl az gyalogságot is mind lehozták, ma osztják el őket 
quártélyra. Úgy mondják. Lakon (Répcze-Lak) lesznek az 
Generálisok, — de félek rajta: nékem is ne jusson benne ! 

Rabutín most is Szombathelyen vagyon ; minemű három- 
ezer dánus volt véle, az elmúlt étszaka Acsádon háltak, föl- 
mentek Soprony felé ; azok valamit kaptak, mindent elvittok. 
Karafa Szent-Gothárd felé commendéroztatott, úgy mondják, 
valami ráczok elejében ment ; azok az ráczok elérkezvén, által 
fognak portázni (a Rábán.) Szegedy Bálint Uramnak (csesz- 
neki kurucz várparancsnok) írt Ebergény Uram, hogy jöjjön 
meg : mert ha meg nem jön, földibül hányatják el az kastélyját. 
Egy részint ugyan őérette jöttek hozzám, az volt köztök a hír, 
hogy nálom volna, eleget is szabódtam iránta, hogy én bizony 
nem tudom, hol van ? Tallián (Sándor) Uramnak szolgálato- 
mat ; az ő Kglme kastélyjában negyednapja hogy Orzethi van, 
— jó gazdája vagyon, ma kezdi csépletni az asztagjait. Pász- 
torynak szóllottam : szolgáljon ő Kglmének ; azt felelte, hogy 
lehetetlen. Az birkáit Ivánban hajtattam, magaméval együtt. 
Ezzel maradok 

Patty, 14. Marty 1707. 

Kegyelmednek igaz atyjafia 

Szent-Györgyi Horváth Kathój m. k. 

P. S. Menyemasszonnak ajánlom szolgálatomat, az ő 
Kglme fia frissen vagyon. Tudja-é Kglmed,Karafa vette meg 
Kglmed (Sitkénél elnyert) lovát negyven forinton ? Kisfaludy 
Gryörgyné ángyom is itt van nálom , — ajánlja szolgálatját 
KglmetekneL 

Szintén hogy pöcsétöltetni akartam volna levelemet : az 
eblölkű, nagyhasú Tolnay (Dániel, sopronyi labancz alispán) 
100 cséplőt küldött a gabonámra. Csak kiljebb volna az majo- 
rom : Isten meg ne áldjon, ha mindgyárt meg nem gyújtatnám *) Bezerédy volt ugyanis a Bábán túli daudárnok. 
^i^MKvoln* K-I I ■«TttáxmüAm esett «i 
i. iiifciftn« l «wi<g g« 
h íBéluM (sfvC j •jrenerális Kegyelmes 

elviselhetetlen káraim, 

magam javaimbúi lábra 

ízatossan folyamodtam, es 

i;itiájál)úl minden jót várok. 

lantiadnak Isten előtt buzgón 

I váll Excellentiádnak, maradok 
legkissebbik híve 
•Lt Tekintetes Nemzetes Vitézlő 
Kisfaludy László ezeréb(»n 
Vice-Hadnagy : 
Zólyomi János, m. k. 

y? ugyanott. Haiárirati végzés nincs rajta.) 

270. 
iliif János ezredes, Károlyi Sándornak* 

I. 

. Az mi Dunántúl való hadaink igen jól viselik 

ií két armada (Rabutin, Starhemberg) sem expug- 

azok Í8 már néki szoknak. — Az Rábaközt mond- 

az passusokat mind bevágatja az német s sánczokat 

ít. Bottyán Uram Pápa tájékán volt felesed magá- 

Dátum Gyöngyös, die 17. Április 1707. 

Csajági János, m. k. 

Az Dunántúl (-ról) most jött szintín emberem. Az né- 

tsé^ az Rábán túl és az egész Nyúláson inquartirizálta 

na gát, az mi hadaink penig mindenütt innend vadnak. Gene- 

ális Bottyán Uram Pápán quártélyoz, — az némettűi nem 

félnek; Fejérvárt is derekassan bloquálták, már ki nem jár 

onnand az ellenség, Nádasdy is *) kiment onnand Rabutínnal, 

megunván az koplalást. 

Gyöngyös, 21. Április 1707. Csajági János, m. k. 

*) Az 1671-ben lefejezett gr. Nádasdy Ferencz országbírónak la- 
bancz tábornokká lett és igen elnémetesedett hasonnevű fia, a ki később, 
1707. oct. 2-kán a Soprony alatt vívott csatában Bottyán ellen vezényelt. -■ > ,nM 1 iCnjághr Jídm eredeti lerdeiböl, s gr. Karol ji-Ie vél t&rbkn. O mapi b 

tíil a dunai amber lévén : folylon kapott onnét tudáaftÁaokat totrirH^i 

FerenciUJl t más fOtüztektül.) 

271. 

Botty/ín tál/omoh a Közép-Duna mfllékl lakottnghoz. 
Isten miDdnjájankkal 1 

Tettem leheleteket Dima-mellyéld lakosok közönséges- 
9ea. f rt«m nyomorüságoe állopototok iránt raló panasztokat ; i 
mintonú búzásb-Tonyást követnek rajtatok, én aztot most nem 
remediAlhatom, hanem kérlek és bagyom b parancsolom, bt^ 
gyű,ietek áltol Földrárra minden ingóságtokkal és FöldTáratt 
laJijatok, onnét biszem, megmnnkáJbotjátok szőleitekeL föt- 
deitdiet : talám az Isten jobbra fordi^a majd aratás felé, béU- 
karbatjátok vetésteket, szénátokat és egyéb afféle jószágfa^L 
Már ennekelőtte is m^parancsoltam, bogy gjüjetek el oonéil 
de semmisem lett belflie; arra nézte több parancsolatot w 
Tárjotok, banem g^űjetek Földvárrá és ott lakjatok, mÍTel 
Földvái' körQl ralami bad is lészen, jobban m^maradhftttot. 
I>e ha ott maradtok : bizony a rácz miatt m^ nem mandhil- 
tíik, banem egészlen elpusztítanak, felpraedálnak benneteket i 
nlfjíok. Azért halogatás és késedelem nélkül gjűjetek Föld- 
várrá. Hogy pedig Nagy Pétt-r Kapitány Uram ott Tagyon ; 
hadd légyon, Tígyázzon tevábh is ott — Datuni Papae, Dk 
26. Április 1707. 

Maradok jóakarótok 

Bottyán Jánoi, m. k. 

Kiilczim : Adassék ezen levelem Duna-mellyéki lakosok- 
nak közönségessen, sietséggel 

Dnna-meUyékire. P. B. 

^iltTiM^j* 1*^11 TilrlnecT^ i< v>-ltárában, félivre in Tulja irrm. Ciak uali- 
iria sajátkeifi.) >l 369 272. 
Szent-Qyörgyi Horváth Zsigmond föhadi btztoSj Bercsényinek, 

Kegyelmes uram ! 

Tepliczérűl írott Ngod levelét alázatossan vettem. Való 
dolog, elannyira megbomlott folyása az yörös-pénznek, hogy 
meg nem írhatom ; de ha Ngod méltóztatik az idevaló hadak 
számára mundiert requisitumokkal együtt küldeni és azt ki- 
osztatni, — elfelejtik az feír-pénzt kérni. En tegnap ideérkez- 
vén, megjelentettem Méltóságos Generális uramnak ő Ngának 
(Bottyánnak,) hogy csuportra vegye az hadakat és úgy füvei- 
tessen ; assecuráltam, hogy Májust kivöszöm az intertentióbúl 
és kiadatom az húst, kenyeret és sót. Úgy rendelte ugyan ő 
Nga, hogy ad primum May Balogh Ádám, Kisfaludy László 
és György Uraimék ezeré az Szála vize mellett Szent-Gróthoz 
szálljon, maga ezeré penig, úgy Bezerédy, Somody Ferencz 
(tollhiba, Ádám helyett), Goda Uraimék ezeréi az Bába mellé, 
Malomsok tájára. Az hajdúság pedig (Somlyó-) Vásárhelyen 
maradjon. Azért kérem alázatossan Ngodat: ezalatt paran- 
csoljon az újvári prófuntházbúl lisztet általhozatni, mei*t szük- 
séget látunk és eloszlik az katonaság, — bizony nem verhetni 
csuportra azután. 

Ezzel Ngod gratiájában ajánlom magamat és maradok 
Ngodnak mint jó Kegyelmes uramnak 
Pápa, 28. Április 1707. holtig való alázatos 

igaz szolgája 
Horváth Zsigmond, m. k. 

(Eredeti levél, íifyfljtemónyemben.) 

273. 

A csobánczi kapitány és tiszttartó jutalma, 

En Székessi Gróflf Bercsény Miklós Nemes, Ungh Vár- 
niegyének F6-Ispányja, Felséges Erdélyi és Magyarországi 
Vezérlő-Fejedelem Felső-Vadászi Rákóczy Ferencz Kegyelmes 
Urunk (Titulus) és az Magyar Haza szabadságáért öszveszö- 
vetkezett Nemes Magyarország s minden hadainak Fő-Genc^- 
rálissa. Adom tudtára mindeneknek az kiknek illik, hogy te- 

n. Kákóczi Fí^roncz ItvéUáia. El-ö f»a/f. lla«l- (a beliígy, IX. küt --t 370 

kiiitve N. és V. ^zdz Márton Csobáncz-vári Comineudáut!;- 
Kapitánynak s Doczy Péter azon dominiumbéli tiszttartónak 
ő Kglmeknek érdemes hazafiúságára, mellytül viseltetve, az 
elmúlt téli időkben, féretévén az helynek és benn lévő praesi- 
diumnak gyengébb voltát : mindazáltal Rabutinnak kevélykedő 
ereit nemcsak bátran az várban bevárták, — de az várat Ha- 
zánknak nem kevós hasznára s azon környéknek jeles megví- 
gasztalódására s emolumeutumára, az ellenségnek megszígye- 
nétésével, alóla való káros elszállásáig s egész végig, felűltitu- 
lált Felséges Fejedelem és Hazánk hűségében dícsíretessen 
megtartották. Melly Hazánkhoz megmutatott igaz hüvségek 
és magok dícsíretessen viselések jutalmazására, az Felséges 
Fejedelem ratificatiójáig, azon várhoz közöl lévő »Feír-malom« 
névő malom, az Badacsony-hegyén lévő tarka barátok (cister- 
citák) szőleivel, fiscalis jussal adatott és assignáltatott kezek- 
hez ő Kglmeknek, s ennekfölötte az magok azon hegyen mos- 
tan lévő szőlejek is obveniálandó dízsmátúl és hegyvámtúl 
fölszabadíttatott s immunitáltatott. Kihez való képpest az Fel- 
séges Fejedelem hüvségében lévő tiszteknek s rendeknek 
közönségessen intimáltatik, és az kiknek illik, parancsoltatik : 
megírt jóknak szabados usussában megnevezett Száz Márton 
Commendánst és Dóczy Pétert, ő Kglraeket, ő Fejedelemsígo 
további rendelíséig semmiképpen ne turbálhassák, háborgassák 
8 ne is turbálják vagy turbáltassák semmiképpen. Mellyrűl 
ezen írásommal s pecsétemmel erősített levelemet is kiadtam 
ő Kglmeknek. — Érsek-Újvár, dje 4. May 1707. 

6\ 5. Miklós, m. k. P. H. 

(Eredeti, 3. k. aláírt és Bercsényi nagy kerek ostyapecsótével megerősített 

nyilt-levól, gyűjteményemben.) 

274. 
Grayner Antal alezredes, Eszter házy Antalnak. 

Méltóságos Fő-Generális, etc. 

Már a németnek mintegy obiter a mustrája Pruk táján 
meglett, mint is a Starenberg Bécsben ment föl, az iránt teendő 
relatióval Bellicumhoz. Mely Starenbergnek a gyalogja majori 
ex parte Rajkán vagyon, de Köpcsénhez induland; mint is Kabutin corpusa egész az Starenberg lovasával Prinkhelynél 
fekszik, Körtvélyesen följül, in partibus maritimis Regni et 
Austriae, Köpcsénhez két mélföld, a hová az egész német ar- 
mada fog csoportoznyi azon köpcsényi mezőre. Már is az PálfFy 
azon Prinkhelynél lívő Rabutin corpusához commembrálta az 
kevés általhozott ráczát és horvátját, maga Pozsonban vagyon, 
ott fogja megvámyi az Köpcsénhez gyülekezendő tábort ; ho- 
lott kevés óráiglan subsistálván, azon tábor in duas classes 
azontúl szakadván, Starenberg (kinek ma várták Bécsből lejö- 
vetelét) az ö corpusával Bazíny felé veszi útját, először is Leo- 
poldnak megproviantírozására, s onnét a szegíny bányák pro- 
phetisáltatnak ; Rabutin pedig Győr felé, Duna mellett való 
úton Erdélyben ásétozik. Nem tudom, ez hol eszik ebédet e 
jövő vasárnap ? de Starenberg Uram bizonyossan Szeredben 
szándékozik érnyi, mivel holnap, a mint asaecuráltatik, megin- 
dúland. Mennyi regiment ezen német, hány Generálisa vagyon, 
hány standárja ? két rendbeli általbocsátott emberim relatiós- 
tól odavesztek, vagy kézben akadtak, vagy egész német arma- 
dának Köpcsénhez való gyülekezetit várják? nem tudom mire 
vélnyi, mindazonáltal már is másokat utánnok subordinálván, 
vagyon álmatlan gondom az nem jó szomszédokra. 

Rácz Miska akarván szigetközi németre általcsapni, ma 
mene által. 

Isten engedje, maholnap, mutató sydere jobbat itten ért- 
vén, jobbat is írhassak Ngodnak ! Magamat ajánlván, etc. 
Somoija, 24. May 1707. Grayner Antal, m. k. 

(Eredeti, gyűjteményemben.) 

275. 

Bezerédy Imre^ (fv, Eszferhdzy Antalnak. 

Méltóságos Generál-Feldt-Marschal ! 
Nagy jó Kegyelmes Uram ! 
Szokott alázatos kötelességem szerént kívánván levelem- 
mel alázatossan udvarolnom, s az idevaló occurentiákrúl tudó- 
sítanom Excellentiádat. Az német az Rábán föllttl még most 
is öt- vagy hatezerig való subsistál, jóllehet ugyan, az napok- 
ban némel helekrül egynihány százig való az ráczsággal együtt 
fólmont. a minthogy egy étszakán Frankón meghálván, reméri- 

24* 372 

lem, Sopronnak kölletett mennyi ; úgy vagyon a hire — a mint 
némel relatiókbúl értem, — ugyan csak Köpcsénhez akarja 
maga corpussát gyülekeztetni, s az Rába-mellékí passusokon 
kétezerig valót fog hadni, kikkel is Ebergény Uram leszen 
commendó. 

Én ide Hosszú-Pereszteghez szállottam nimel hadakkal 
táborban, nem tovább, csak egy kis mérföldecske Rum ide, a 
hol a németnek az Rába passussán egy rendbéli corpussa va- 
gyon, ki is áll ezerig való lovasbúi és hatszázig való gyalog- 
ságbúi; már három, négy ízben akarván rajtok próbát ten- 
nünk : de az Rába vize fölötte igen megárodott, annyira, hogy 
által nem mehettünk, hanem — reménlem — két nap alatt 
meg fog apadni. Isten jóvoltábúl fogok operatiót tennem. 

Előbbi leveleimben is alázatossan kértem vala Excellen- 
tiádat, hogy az ideáltal való dragonyosok számára miltóztatott 
volna mundért és csizmákat általküldetni, mivel annyira vad- 
nak : majd nemeinek az ruhájo nyakábúl kiszakad s egynihá- 
nyon mezételen lábbal kéntelenéttetnek nyomni az kengyelt. 
Azonban, a mint látom, Excellentiád sok ízbéli szép bíztatási 
és ajánlási mind az fizetés, mind pedig az succursus általkül- 
dése iránt, megváltoztanak, süt nimel része az ezüstpinznek 
is talám egészlen kongó fog lenni, noha az ide-által való ha- 
dak nagy óhajtással várták mind ez ideig, sok biztatásunkra 
nézve. Míltóságtok lássa ugyan, mit cselekszik, — de azzal 
nemhogy szaporétanánk az ország szolgálatját, inkább az ha- 
dakat fogyasztjuk; mi tisztek ez iránt ne okoztassimk. Én 
ugyan, igaz lélekkel irom Excellentiádnak, az magam részem- 
rül bizon nem gondolok véle, ha soha egy pínzt nem fizetnek, 
— tartozván azonkívül is hazámért s böcsületemért szolgálnom ; 
de az sok szegínlegín, a ki eddig jó szívvel szolgált, megked- 
vetlenedik, mivel se mundírja, se kíszpénzbeli fizetése. Kérem 
azért nagy-alázatossan Excellentiádat : ezen injuriáimat meg- 
orvosolván, míltóztassék irántok kegyelmes dispositiót tenni. 
Várván Excellentiád váloszát, és maradok 

Jó Kegyelmes Uramnak Excellentiádnak 

In Castris ad Hosszú-Peresz- mindenkori alázatos 
teg positis, 27. May 1707. szolgája 

Bezerédi/ Imre, m. k. 373 

P. S. Kis Gergel Kapitáii Uram is itt velem lévén, — 
Excellentiád minapi méltóságos levelében tett volt ű Kegyelme 
felöl emlékezetet, hogy el nem feledkezett Excellentiád, — 
nagy alázatossan köszöni mutatandó kegyelmes gratiáját, s to- 
vább is ajánlja Excellentiád úri affectiójában magát, s én is 
alázatossan recommendálván : ne feledkezzék Excellentiád, 
mutatván ű Kegyelméhez kegyelmes grat iáját. Azonban az ö 
Kegyelnie katonái is mundéi-talanok, azok pedig mind legin- 
kább az Bábán föUfil valók s hazájoktíil elrekesztettenek, — 
méltó tekintetben venni őket ; ez iránt is kérjük alázatossan 
Méltóságtokat, miltóztassék dispositiót tenni. 

Külczím: Méltóságos Generál-Peldt-Marschal Fraknai 
Gróff Esterházy Antal etc. nagy jó Kegyelmes Uramnak ő 
Excellentiájának, szokott alázatossággal írám. — Dunántúl, 
ibi-ubi. P. H. 

(Eredetije^ gyűjteméDycmbeu. Gaak az aláírás ssjáikezű.) 

276. 

Nomina Exulantium Trans-Danubianorum, 

A Dunántúl való tiszteknek és főrendeknek spedfíca- 
tiójok, kik actu cselédjeket által akarják a Dunáninnéd köl- 
töztetni : 

1. Török István Senator és Oolouellus Uram. 

2. Horváth Zsigmond Hadi-Commissárius Uram. 

3. Kisfaludy György Brigadéros és Pö-Colonellus Uram. 

4. Domokos Feroncz Brigadéros és Colonellus Uram. 

5. Balogh Ádám Fő-Colonellus Uram. Jóllehet Pest vár- 
íJttegyében adattatott vala némely jószág ő Kglmének : mindaz- 
által az teljességgel elpusztult, zsellérséghon a felesége gyer- 
mekivel együtt Szécsénben nyomorog. 

6. Kisfaludy László Colonellus Ui-ani. 

7. Bezerédy János (alispán) Uram. 

B. Luka Benedek Uram : veszprémi és annak districiu- 
sának Colonellusa volt. 

9. Horváth Ferencz simontornyai Kapitány Uram. 

10. Domokos Sámuel Fö-Strázsamester Uram. 

11. Bartha István actualis Fő-Strázsamester Uram. ^376 

P. S. Kis Gergely TJram uagy-alaKutoíísaQ kószünteti 
Excelitutiádat 3 ajánló m&gát tovább is ű Kegj-elme Bxc^cd- 
tiád kegyelmes grati&jában. 

Kiilczim: Méltóságos Geuerál-Felt^Marscball Frakiui 
Gróff Eszterhás Antal etc. jó Kegyelmes Uramnak Ö Eic«l- 
lentiájának uagy-alázatosson iram. — Danáotú]. ibi-ubi. P.H. 

Másik ftlén : Reconuuendáltatik pápai PÓBtamest«r uram- 
nak az általkoldise mentúlhamaribb. 

(Eredetije gjajtíményeiDbeD. Cuűc itIürácK niitkeitl.'! 

279. 
Somoyyi Ádám ezredet, Eszterházt/nak. 
Méltóságos F6-Grenerália, etc 

Akarám praesentibns requirálnom Exciádat: miatk^' 
az mtltj(intuíriii$nak 14-dik najtján, akkorbéli Vigyázó Má- 
tyás Uram zászlótartója Velenczey János, — mely compáni* 
Exciád parancsolatjábúl N. Y. Tersztyánszky Uramnak assig- 
náltatott, — Fehérvár i/nft bizonyos ar-Aiúhan rahlni ííc/n mtii 
mát katonáinkkal eíiifiitt, mostan szabadult ki ; mely helyeti 
Tersztyánszk}' Uram az ödő alatt azon compániában laás zász- 
lótartót constitiiált. Azért ezen megírt Velenczey .Tános accw- 
modatiójában más módot nem találván : Toleutéi-TÍcehadna|T- 
nak must ráitattam be, — magát is Elxciádhoz espediáltam. ' I 
Kérem Exciádat : ennyi idpig való szenvedését méltó tekintet- 
ben véTén, fizetésében és meglovasitásában segítse eló dolgát. 

Más ei^yil. új híreket nem tudok Exciáduak írnom: ha- 
nem itt Léln*n-Síent-MikIóson bennszorétván az németet |a 
várkastélyban,) kornyttlvétettfik hajdúsággal; hacsak segíts^ 
nem érkezik. — kiveszszük Isten által belőle ! 

Mfigam mintegy ezer lóval íol volfcim az Nyulaira. 
i.'gésíli'ii mogbódétottam, i'gész az lineáig és az Ij»jtt'űg. roép 
HZ Ijajtán helól is kivannak hódúlni. Az Nyúláson semmi ni~ 

') Somog^vi Ádám ugyanazon liuszárczredutik volt veiéafKi-iuie- 
ilvie «• "ítrnXykasiky btrftD nl<^zri-de»e, a uielynek frr. Eiaterháxv Antii 
lílMTnok tulHJiI (»■»•» volt. 377 

met nincs, az ki yolt : Óvárban recipiálta magát ; hauem ma 
gyüit az Ilire : az ki az Rába mellett Patty táján volt corpussa 
az ellenségnek, — az felnyomúlván Sopronynak, azon corpus 
Rálcos felé az Fertő mellett most nyomakodnék, oly intentió- 
val: yagy ezen szent-miklósi németet kívánná megsegéteui, 
vagy pedig az Dunán általment némettel coujungálja magát; 
az kettő közül infallibiliter egyik meglészen. 

Ma újabban recognitionalis portára expediálom egyne- 
liány zászlóval Tersztyánszky Uramat 

Maradván Exciádnak 
In Castrís ad Fehértó positis, mindenkori igaz kész 

dje 14. Junjr Anno 1707. köteles szolgája 

Somogy Addm, m. k. 

KiviÜ : Eszterházy Antal czimzete, sok cito-val. 

(Eredeti levél, gyűjteményemben.) 

280. 

Bottyán a fejedelemnek. 

Felséges Fejedelem! 

Nékem is jó Kegyelmes Uram ! 

Tartozó alázatos engedelmességgel szolgálok Felséged- 
nek. Igaz kötelességemnek kívánván megfelelnem, az idevaló 
occurrentiáknil nagy alázatossan akartam informálnom Felsé- 
gedet. A mint az ellenségnek elsőbb motusát észrevettem : két 
brígádában szállítottam Dunán innét való hadakat, — egyik- 
kel magam szállottam a Nyulas-szélre, másikát Rábán túl kül- 
döttem Bezerédi Imre Brigadéros Urammal ; melly motusinkat 
jóllehet igyekeztem, hogy magunk hírével lenne : mindazáltal 
praevie észrevévén az ellenség, a nyúlási Óvárban, a Kábán 
túl való penig sopronyi lineán belől recipiálták magokat, 
mellynek is nem kicsiny a híre, hogy Rust felé nyomakodjék 
8 azután penig Pozsonuál kívánna Dunán általmenni ; mellyet 
mind öszveszámlálván is, nem tészen többet circiter három- 
ezeméL Horvátországi segítséggel keményen bíztatja magát, 
balUk is, hogy már actu kétezer horvátság a Lápincs mellé 
"zállott volna, kiknek is excursiójokra vigyázóban hattam Kis 378 

Gergely Kapitány Uramat. Csakhogy hadi operatióinknak nem 
kicsiny hátramaradást okoz a puskapornak defectusa ; közepin lé- 
vén mindenfelöl az ellenségnek, többire egy nap sincsen, mellyben 
hadi operatiók ne volnának vagy együtt, vagy másutt ; jóllehet 
éjjel-nappal készíttetem Palotán , Simontonii/án a port, — de 
az semmiképpen el nem győzi, ezért is kénteleníttettem az prae- 
sidiumokat is tiresittetnem ; ha midőn opemtióink nem szintén 
kedvünk szerint folynának is : ez a notabilis defectus lehetne 
az oka. Egymást érő leveleimben sollicitálom Méltóságos An- 
tal Úrnál ő Nagyságánál megorvoslását : de mindeddig is semmi 
offectusát nem láthattam. 

A veres-pénznek curtíusa itt teljességgel exspirált, ezért 
is kellett a fiscalitásokra s a vármegyékre is vékony fejérpénZ' 
béli impositát tennem, úgy, hogy egy legjobb falura hét s 
nyolcz forint obveniáljon; mellyet is, hogy annyivalisinkább 
édesedjék a katonaság : minden lovas némettül (t i. elfogásá- 
túl) három forintot, gyalogtúl kettőt fizetek. Sebesseink gyak- 
ran esnek ; mivel labancz hellyekrül liordják a szereket : fejér- 
pénzzel kelletik contentálnom, — másként is semmi bellica 
cassa nem lévén mellettem. Révai Gáspár Uram ö Kegyelme 
hajdúsága is t<)bbire majd mezítláb jővén által a Dunán s a 
fizetésnek hosszas időre való terjedése miatt extremitásra jut- 
ván, felessen kezdettek szökni ; kikníík is hogy annyivalisinkább 
kedveket reparálhassam : közel nyolczadfélszáz forintot fejér- 
pénzűi, fizetések defalcatiójábau adtam. Mindezeket Kegyelmes 
Uram bölcsen megítílheti Felséged, honnét teljenek ki ? 

Cartella szerint ezen a földön egy-két esztendötül fogva 
raboskodó katonáink is mindeddig meg nem szabadulhattak, 
— hanem magam nyúlván szabadulásokhoz, már nagyobb ré- 
szént kiszabadítottam. Nyavalyás Horváth Tamás is szintén 
Egerbűi expediálta hozzám emberét, hoiry intercedáljak érette ; 
írhatom jó lélekkel felöle : igaz magyar s nem rossz hazafia, én 
láttam s tudom sok próbáit ; sőt Esztergomban guardizonúl 
létében is talám nemannyira okoztathatik. mint más, — kinek 
is bemenetelemkor egyéb vétkét nem experiáltam, hanem hogy 
öreg szóval mondotta a militia előtt a puskapornak defectusát. 
Kiért is nagy alázatossan könyörgök Felségednek, hadd sza- 
badulhasson nyavalvHs. és hogy resti tu ál tassék elöbbeni tiszti. _ 379 

Ezen órában hozák hírűL hogy Bécs felöl érkezett volua 
recruta, kinek is kétezer a híre : de a mint kitanultam, nem 
több négy-ötszáznál; Sajka és Bezeny tájára szállván, úgy 
foly a híre, kívánna megegyezni a többivel, Sopronnál a ki 
vagyon, s úgy indulnának Pozsony felé. 

Ezzel ajánlom Felséged atyai kegyes atfectiójában ma- 
gamat. Maradok 

Jó Kegyelmes Uramnak 

Felségednek alázatos igaz híve 

Lébeni táborbúi, 15. Jnny s méltatlan szolgája 

Anno 1707. Bottyán János ?h. k. 

P. S. Alázatosan instálok Felsígednél szegín Horvát 
Tamás szabadúlásáírt. 

(Eredetije gyűjieméDyemben. fvrót, csak az aláírás és az utóirat sajátkezű.) 

281. 
Bottyán gr. Bercsényi Miklós fővezérnek. 

Méltóságos Fö-Generális ! 
Kegyelmes Uram ! 

Alázatos kész szolgálatomat ajálván Excellentiádnak, 
tartozó obligatióm szerint kívántam az idevaló constitutiókrúl 
Excellentiádat újobban informálnom. 

En ezelőtt ennyihány napokkal magam regementemmel, 
Somogyi Ádám, Török István, Révay Gáspár Colonellus XJrai- 
mék ezeréivel és Balogh Adára Uram három compániájával 
Líbenhez, a. Xyiilasnak szilire kiszállottam ; innét portáim 
szintífi az Lajtáig, nizsideri lineákon fölül járnak. Jóllehet itt 
a Nyúláson két vagy három helysé^íbeii subsiíítáló németekre 
híremmel együtt akarván ütnöm. — mindazonáltal oUy titkon 
iiem mehettem, hogy ott érhettem volna ; kik is észrevévén 
Jövetelemet, étszaka Ovárra recipiálták magokat. 

Az másik brigáda, melly Bezerédi Imre Uram, két Kis- 
faludi, Goda István Colonellus Uraimék lovas ezereikbfil és 
Móri István, Enyedi András, úgy némelly felszedett vármegye 
gyalogságábúl áll, említett Bezerédi Imre Brigadéros Uram- 
mal túl az Rábán, Lózs és Szent-Miklós tájára, közel Sopron- 
l)Oz nyomulván az német után, ki is mintegy háromezerig való 380 

lévén, az soprouyi liueákon föllül recipiálta magát ; hallatik, 
liogy az is Köpcsénhez kívánkozik szállani, melly ha verifi- 
cáltatik ; az lineákban maradókat, valamint tavai, úgy az idéu 
is attentálni fogom. 

Horvátországban öszvegyülekezvén kétezerig való hor- 
vát, hogy kijött volna az Lápíncs vize mellé, sok és gyakor 
relatiókbűl vilAgossau constál; kinek is eleiben Kis Grergely 
Urammal alkalmas porUt rendeltem ; hakiljebb nyomul, mind- 
gyárt rajtamenvén, reménlem. Isten által íic^y szégyent vall, 
mint tavai Hajsterrel kijövő horvátság. 

Alázatossan azt is jelentem Excellentiádnak, hogy mi 
itt az ellenségnek közepette lévén, az mindennapi puskázások- 
ban 6 csatázásokban puskapor és golyóbis kívántatik ; az mi 
Csesznekbe és Sümegbe volt, kíuteleníttettem az hadakra ki- 
osztatnom, — már periig azon pniesidiumok exhauriáltatván, 
hacsak által nem szállíttatik, nagy defectus az iránt lészen ; 
requiráltam volt ennyihánszor Generális Antal Urat ö Nagy- 
ságát : de semmi efifectussát nem látom. Kérem azért alázatos- 
san Excellentiádat: porbúi, gólyobisbűl és egyéb kívántató 
lövő-szerszámbúl méltóztassék ezen földnek succurrálni, és 
megparancsolni, hogy szállítsanak Ujvárbúl hováhamarébb. 

Valamint ennekelőtte, úgy most is portásim kevés nap 
vagyon, hogy az ellenségen csiripelvén, nem vágnak és fognak ; 
magátúl is majd mindennap szökik közinkbe, — az minthogy 
alkalmas rabjaink vannak már az praesidiumokban. Elunván 
Sárvárban raboskodó magyarjainknak a cartella szerint való 
kiszabadulásokat, mivel némellvek esztendeig is ott tartattak, 
most negyvenhat kurucz rabért annyi számú német rabot 
adtam bé. 

Egerben árestomba lévő szegény Horváth Tamás ex- 
pressus emberét küldvén hozzám, instál szabadulása végett ; 
könyörgök az okáért Excellentiádnak : nyavalyásnak eddigvaló 
sanyarúságával megelégedvén, kegyes gratiáját hozzája mutatni 
és kiszabadítani méltóztassék, — emlékezzék meg solti sáncz- 
ban az egész német tábornak bátran bevárásáról és derekas- 
san való magaviseléséről. En tudom, Kegyelmes Uram, hogj' 
semmiben másban nem vétett, hanem midőn az esztergám i 
obsidiókor mindannyi beteges állopotomban is bemenvén, az 381 

belől levőket megtekintettem : akkor fenszóval találta monda- 
ni, hogy az porunk elfogyott; máskint mind maga s mind 
hajdúi legjobban viselték magokat azon obsidióban, — kit is 
mindeddig egy igaz magyarnak ismertem lenni ; kár azt az 
embert úgy hevertetni, mert jó lélekkel mondom : szolgálatra 
való s jobban is megérdemel egy főkapitányságot sokaknál. 
Azért iterato is alázatossan instálok Excellentiádnak : kegyel- 
mes gratiájában légyen foganatos ezen alázatos instantiám, 
bocsáttassa el és előbbi kapitányi functiójában restituálni s 
abban kegyeimessen conserválni méltóztassék Ugyanott Eger- 
ben raboskodó nyavalyás szegény Korponai Kis Andrásnak 
szabadulását is alázatossan recommendálom Excellentiádnak ; 
nem kétlem, alkalmasint megadózott cselekedetiért, — Excel- 
lentiád gratiájábúl légyen néki is kiszabadulása, hadd szolgál- 
jon az országnak. 

Eévay Gáspár Uram hajdúinak rongyosságát és lábbe- 
litlen voltát és ez iránt való gyakor szökését látván : kíntele- 
nittettem az vármegyékbűi és némelly fiscalitásokbúl kiszed- 
nem valamelly pénzt, mellybűl is azon ezernek pro futura 
defalcatione fejérpénzt adtem hétszázhannincznégy forintokat 
az mint a quietantiábúl ki fog tetszeni. Reménlem, az iránt 
nem mégyen panasz ellenem Excellentiád eleibe. 

Csernél János Uram sem az Nemes Vármegye {Vas) 
oonsensusábúl, sem az Dunán innét lévü föld ablegat tójában 
nem küldetett : hanem csak maga opiniójátúl viseltetvén, az 
ország gyűlésére compareált ; az kinek Excellentiád hitelt adni 
ne méltóztassék, mert inkább hiszem, maga privatumát keresi. 
Ezzel Excellentiád kegyelmes gratiájában magamat recom- 
mendálván, kívánom, éltesse Isten sokáig Excellentiádat nem- 
zetünk s hazánk oltalmára. Maradván utolsó vérem kiontásáig 

Excellentiádnak 
mint Kegyelmes Uramnak 

ExCastrisadLibénpositis, alázatos, engedelmes, míl- 

dje 15. Juny 1707. tatlan szolgája 

Bottyán János m, k. 
P. S. Szint most hozák hírül, hogy Bécs felől érkezett 
volna kétezerig való recruta, mely is Rajka és Bezenye táján 
megszállván, által az Dunán a derék corpushoz siet, melynek 3R2 

iiz jövő étszakán való megcsapására actu reudeltein tój en*- 
portát. Sopronyi lineákon föllül lévő háromezernek is kétezerét 
úgy hozták hírül, hogy Köpcsénhez sietvéa, minden bizonTnyal 
által akar menni succursusra a többinek. Egy ezer penii: a. 
lineákban fog maradni, kit is minden íiton-módon infestálni »•' 
nem múlatok. 

Az előbbi panaszom iránt még sem obtineálhattam Hxcei- 
lentiád előtt satisfactiót, kiben vádoltattam, hogy az vármegyé- 
ket megróván, tartottam ki lakadalmi solennitásomat ; meUy 
iránt kérem alázatossan Nagyságodat, ha más satisíáctióm nem 
lészen is : csak azon vádlót miltóztassék manifestálni. 

Az estve jött hozzám Ovárrúl két derék német lova^^túl. 
fegyverestül, szökésképpen. 

(Eredetije — ívi-ét, csak az aláírás sajátkezű, — grűjt^méDvembírihi 

282. 

Gr, Bercsényi Miklós, Szemere Lászlónak. 

Nemzetes Vitézlő Szemere László Brigadiros Uramnak 
ő Kglmének praesentibns intimál tátik. Azt kívánván az Ha- 
zának szorgos ^-olpUatja s operatióknak rendi, hogy az föld- 
vári passHs memúl alkalmatossabban és mennél elébb répa- 
ráitatnék : ahhoi: képpest ö Kglme ezen orderem vétele után 
minden idóíuilladt k nélkül az lovas hadak közül az maga é> 
Bessenvei Uram regementit, gyalog hadak közül peniglen 
Csajághi Ui-am regementjének a felét Horváth Tamás Oberst- 
Laidinant Urammal fölvévén : mindazon hadakkal menjen az 
Duna mellékére és azon passusnak reparátióját szorgalmazxa. 
Hogy azonban onnan (Kecskemétről) való elmenetelével a/ 
vái-osok is gondviseletlenűl ne maradjanak : emiétett Brigadi- 
1^08 Uram orderi rendölése által az városokban hagyja Sótér 
Tamás Iramot keze alatt levő egész ezen*el, és az elleusés mo- 
tussira, Szeged felé kiváltképpen, vigyázzon az városokrűlúgv. 
hogy teljes infoimatióval mihez magát alkalmaztassa, tu<l- 
hassa. — Mi illeti Pest eleinek dolgát : szükséges. bog.v ;í/ 
(»gész jász ezeiTel orderezze Kapitiiny Szent-Miklósi Uramot 
kiszállani mezőre Katákhoz, kinek is incumbálni fog ottan 
Buda s Pest felé serény vigyázassál lenni, hogy az Haza */ol- 
gálatja seramiképpen kárt vagy fogyatkozá<ít ne j^/euvecljtn. k. 388 

Az haduknak subsintentiáját úgy fogja alkalmaztatuí 
Brigadiros Uram, hogy az mint mostani helyekben : úgy ott is 
provideáltassanak es mennyire lehet, provisiójok fegyver után 
is az Ráczságrűl kiteljen. 

Az földvári sdnczot peuig formaliter ha nem is: az 
mennyire lehet, reparáltatni igyekezzík ; de abban nem is kell 
fárodni, hogy hidat vessenek : hanem csak kompokot s hajókot 
valamannyét az Duna foltában alább s feljebb kaphat, össze- 
szerezt^sse és azokat hol együtt, hol másutt, az hol legalkal- 
matossabbnak fog tetszeni, jó oltalom alatt tartsa, s az ellen- 
ségnek minden motussira vigyázzon kemény portáztatási által. 

Ónodnál, 21. Juny Anno 1707. 

Alól : Szemere Tíram ordere. 

(Bftrcséiiyi által sAJátkezfíleg javított eredeti fogalmazat, íryűjtemé- 

nyemben.) 

á83. 
Bottyán tábornok Pest vármegye alispánjának. 

Jóakaró Vice-Ispány Uramnak 
szolgálok Kegyelmednek. 

Minthogy tótfalusi sziget a Dunán innét vagyon, más- 
kí%t is az Dunán innendi hadak provisióbül ínséget látnak és 
szenvednek, az fej érvári bloquada pedig absolute nem sub- 
sistálhat, ha onnét nem él ; — kihez képest akarám Kegyel- 
medet requirálnom, hogy azon tótfalusi szigetet a túlsó félre 
contribuálni ne attrahálja se attrahálni ne engedje : mivel ma- 
gam sem engedem oda által impositákat praestálni, valamíg 
Felséges Fejedelem Kegyelmes Urunk az iránt való speciális 
commissióját nem látom. Tudván pedig azt, hogy 8 Fejedelem- 
sége sem kívánja az Dunán innét levő hadaknak élésbül való 
rövidségeket, hanemha (mit) Kegyelmed ekkoráig praetendált 
azon szigetbelieken,ennekutánna supersedeáljon, hacsak Kegyel- 
mes Urunk parancsolatját nem producálhatja. Ezzel maradok 

Dátum in Castris ad Libén-Szent- 
Miklós positis, 24. Juny Anno 1707. 

Kegyelmednek jóakarója 

Bottyán János in, k. 384 

Quod praeseutes Pária in omnibus panctis et daasnlis 

cum yeris suis Originalibas comportata consentiunt, praesen- 

tibtis attestor. 

Michael Tergenyey, L Cottnum 

Pest Pilis et Sőlth Nótárius, m. p. 

Kívül: Nemzetes Vitézlő Pataky Gáspár, Nemes Pest 
Pilis és Solth uniált Tármegyék Yice-Ispányj&nak, jdafcan* 
uramnak ő Kegyelmének. Körös, vei ubi 

(Egykorú mása — félíven — gyűjtemÓDyemiben.) 

284. 
BoUjfán nyílt-parancsa a dunántúli községekhez^ 

Patentes Bottyány Coclitis ad Judices et In- 
colas locorum Trans-Danubianorum, die 26. 

Juny. (1707.) 

Oppidum et pagonim Jadices ac Incolae, Deos sit cmn 
omnibus. Siquidem Serenissimi Principis Domini Domini ^o- 
stri Clementissimi arma yiresque Deus ter optimus maxima> 
Diyina sua Clementia in statum feliciorem dudnm attoUeret 
et miserae Nationis Ungaricae conatus ac fatigia promoTeret 
ubi eorsum yergentem et in Gentis Ungarae convulsionem tí- 
ribus ac marté desudantem Nationem G^rmanicam, Superisper- 
mittentibus non modicum belli, potentiaeque suae defluxnm 
experiri et perpeti accidit In Hispaniis namque duo r^iui 
ditioni suae subiecta cum exercitu 40 millium amisit, per 
gloriosa Regís Galliae arma concusso ; qui Rejc Christianisa- 
mus imperialem lineam, conciso caesareo milite et Türten- 
bergae Ducatum occupavit, imo Bavariae Duci cum 40 mü- 
lium appropinquat ; Svecus totó suo apparatu consurrexeni 
cum Augusto Saxoniae Poloniae Rege, nec secus Supremus Gal- 
lorum Generális Villars Ulmam celebrem XJrbem obsedit qus 
de causa Bavariae Ducatus antea invitus Domus Austiiac^t 
juri parere coactus, id temporis adversus Caesarem fortissimo 
inducit arma, adeo, ut Lincensium plurimos terror VienBam 
fugaverit E quibus felicibus novis non aliud conjiciendiUD. 
quam quod Germanus Caesar jam spe sua dejectus, pro dura in 
Ungaros Tyrannide promeritam a Deo suo capiti poenam ex- 386 

pectet ; sünt tamen adhuc nonnulli Incolae, qui abjecta debíta 

Patriae fídelítate et obligamine, magis de inimici contra ün- 

garam Natiouem vergentibus moliminibus ac stnictarís sibi 

gratalantur, dum neque falcaturam aliquam, foenique colle- 

ctíonem fácere Tolunt, quin potius per id penea IJngaram G-en- 

tem desudanti Militiae alimenta malitiose imminuere ac sub- 

trahere conantur. Talibus igitur et aniversaliter in plagis 

bisce meridionalibus Trans-Danubianis, omnibus Incolis de- 

mandatur, quatenus singula possessio propría prata falcarí et 

gramen in cmnulos redigi curet ; quod si verő misera plebs 

praedialia quaedam prata et in Bakony falcari solita spatia 

per Dominos Terrestres amplius non falcanda adverteret, 

libere falcet, omnes enim Locorum Incolae ab Incljto Regno 

pro foeno condecens pretium accipient ; nec secus segetes quo- 

que snas demeti curent, nam alias quoque publicatum exstitit 

per Inclytos Comitatus, ut singülus Judex Nobilium investi- 

gari et lustrari faciat sxium Processum, et si quam possessio- 

nem praemissis obnoxiam comperierit non falcantem, neque 

solito more componentem : talis possessionis Judex primarius 

tertio se omni seposita benignitate et gratia suspendetur, ve- 

luti Eegni ruina et Patriae pestis. Prouti et de pago in pagum 

praesentes meas currenter ire demando, quibus per omnes 

Comitatus Processus deportatis, superinscribatur": per quos et 

quali sit executa tempore, — tandemque in originalibus ad me 

remittantur. 

Ex Oastris ad Lében-Szent-Miklós positis, 26. Juny 
Anno 1707. 

Serenissimi Transsylvaniáé Principis et Confoederato- 
rum Begni Ungariae Statuum Ducis Domini Domini Clemen- 
üssimi Copiarum et Exercituum in Partibus Trans-Danubia- 
nis Militantium Commendans-Generalis : 

Joannes Bottyán m, p, P. H. 

(Senkyiczi Kolinovics Oábomak a múlt század elejórOl való kézirat- 
másolataiból. Nemzeti Múzeum kéziratt-ára, hung.'in folio nro 311.) ti. RákAczi Ferencz levéltára. Rlsö oszt. Had- dn belfigy, IX. köt. 25 
985. 

% dunántúli alispánok a »zolgabírákh>:. 
"VxKUiKí Bt-J'SSyáü y ;id V i ct'-Com i t e 3 et Judlinm 
!rT*uí-i*iinDbian üs. ilie 26. Juny, (1707.) 
Imiuii; Tke-Comites et Judices Nobiliam, benevoli! De 
■oÜK- jtmEnmun cnperem Incl jtos Comitatus, ex acdusis car- 
iiltoi jjiiiiiiryi»iil Domiiiationes Vestrae; quapropter illic>> 
E ti Jadices Nobilium peragrent cum hisce suí 
s. accurateque dispiciant eos, qui contra man- 
I peccarÍDt: sme mora ejusmodi colonos ad 
t DoinioatioDeis Yestrae ; secus ipsaemet acerbiora 
saűa >nnfflni ie experientur, quas certe ín vinculis MuráDnm 
nttaoL iii Ser^nissiiuo Principi Confoederatisque L'ngariae 
SaalHöí áni''KBiodiPatriaedesertores repraesentabo, undeDCB 
jüat a^M&wiom. quam quod Túrócziensis Comitatns Vice- 
t^tl^w swns in Ouodieusi Kegni Conventu pceoae gena^ 
i. — <n Doroiuatjouum ^'estranim aliquem obnoxiam 
b mta ^fbt. Post quod maneu 
jptftetrisati Lében-Szent-Miklós positis, 26. Juny l''>^ 
1 ^'estrarum serrire panitns 

Joatmei Bottyán m. p. 

Qítw k«iinil-máíolAtiii)iúl, Nemieti Húzenin kícirattárt 

: bMf. hogy mÍDil ezen comitiva, mind a megclOfO nyüi- 

gMMMÍlnIiiu£var njelven adntoU ki, ■ CMk KoUnoTia Tordi- 

Htlft k kiiCbb — rossz szokása szerint — latinra.} 

286. 
BoHyán Bercsényinek. 
Mrllóságos Fö-Gf-neiális ! 
Jó Kegyelmes Uram ! 
„^Uub^saa adom tudtára Excellentiádnak az ide41tal 
, idlenségiiek motiissát. Kegyelmes Uram, észter- 
i rína Öszíevervén magát, szekerek közt Fejérrám 
T hatszázig való, és két compáuía német ; map 
m^ «í*^ ftjéiTárí lovas és gyalog ráczot ís, három laraczk- 
l^füfati *U lueut, az Tarost töbül kiégette: de az raVrf kilenczven emberrel Domokos Ferencz V ram megtartotta. Oiiaét 
Csikyámak vette útját ; az, mÍTel gyönge erővel vagyon, nem 
vélném, hogy megvárná ; kinek is, tudom, ma vagy Iiolnap el- 
válik dolga. Azon budai ráczság és német Fejérvárt marhával 
és éléssel most megsegíti : mert az szegénységet mindenébül 
Idpusztitja, valamerre mégyen. Az minémö uémet az Nyula^- 
rül alájött volt az Hábczáig : megint retirálta magát Övárra, 
onnét portáz, az mi portáink is szüntelen körülötte forgolód- 
nak. Az németnek másik corpussa most is Sopronon alól, Po- 
reszteg táján vagyon, kivel is Pálfival és Draskovicscsal kijött 
ráczság, 16 zászlóalja coujungálta magát, az kire Bezerédi 
Uram maga brigádájával vigyáz ; Pálti maga Bécsben kállaiik 
lenni. Még, Istennek hála, semmi erőt nem vehetett rajturik 
az előttünk lévő ellenség : sötinkább mi egymást érő portíik 
által jobban szorongatjuk és csapdozzuk őket. Hogy penig ezen 
földet mindenfelól jobban oltalmazhassuk tovább is: kérem 
alázatoasan Excellentiádat, egy regement dragonost általkul- 
deni méltóztassék, kikkel puskapor és golyóbis is szállfttatha- 
tik által \ reménlem azoknak succursusával olly hasznos ope- 
ratiókat tennem, kikkel Excellentiád is contentus lészen, 

Miülta az fejérpénznek szabad folyását megengedtem 
minden bővebb közöttünk, az német is szaporábban szökik hoz- 
zánk, Kegyelmes Urunk hűségére. 

Mindezekrül alázatossan kívántam Excetlentiádat tudó- 
sítanom igaz kötelességem szerint, kivánván ; éltesse Isten 
Excellentiádat sokáig, nemzetünk javára. — Ezzel Excellen- 
tiád kegyelmes gratiájábau ajánlván magamat, maradok 

Ezcellentiádnak 
Ex Caatris ad Libény-Szent- mindenkori alázatos 

Miklós positis, 3. July 1707. érdemetlen szolgája 

Bottyán János m. k. 
P. 8. Moyses fiamat, *) Somodi Ádám ezerebéli FÖatrá- 
zaameatert, ki eddig Komárom előtt vigyázott öt compániával, 
sietséggel küldöttem Szekeres Uramnak succursusra ; azonban 
'1 Sió mellett lévő végbázaknak : Simontomyára, Fokra 6s 
Hidvégre (is) frtam, hogy mind concurrálván, impediálják és 

*) Mostolis-nnok^át, Szabú U/'xent étU. r ha módját látják, ttssik meg; i-eménlem, nem is megren azoi: 
ellensíg Budára békéreL 

Külczím: Méltóságos Székesí Gróff Bercsény Ujklőe 
Erdély- és Magyarországi Confoederált Statnsi Fö-GeneiiÜs. 
Intimna Senator Úr, jó Kegyelmes Uramnak 6 Excellentiájá- 
nak, alázatos engedelmességgel. Ibi-abi. P. H. 

(Bftjátkeiflleg aláirt eredetije a kir. kuoftnt levíltárábui Bodio-I 

287. 
Bezerédy a ftjedelemntk. 
Serenissime Frinceps ! 

Domine Domine naturaliter Clementísaime ! 
Salutem ac humillimorum servitiorom meonun in gn- 
tiam Suae Serenitatia Principális demissisaima subjectitaie 
praemissa. Méltóságos Generál-FeMt-Marschal Fraknai Gróff 
Eazterhás Antal Uramnak ö Excellentiájának az idevaló ista- 
venientiákat szüntelen egymást érő leveleimben megíitam: 
nem kiétlem, ö Excellentiája ezek iránt fejedelmi Fels^edel 
bQven informálta légyen. — f^en Dunán ínnend ralő, majd 
utólaö romlásra jutott földünknek az ellenség nagyobb résiét. 
fóképpen az Rábán föllül levó tartományokat alkalmasint el- 
rontotta, a mint alkalmas ideig az Rába pasBussait ocoqtál- 
ván, általnyomott bennünket ; mindazonáltal annak consem- 
tiójára elégtelen levén, ellene tett untalan való actasinkat nem 
Bzenvedhetvén, conferálta corpnssát Sopronhoz kózeL FálS 
uram kijővén Horvátországbúi báromezered magával ■■ asOD 
corpusnak conjunctiójára Ebergény Uramat sopronyi Uneik 
firzésére hadta, Prait és Prajner dragonyos két regemen^jak- 
kel és három- vagy négyszáz ráczsággal, maga prdig vagg 
hatezer embcn-el nc/ii Gjüi- U!jj<'.kiin vagyon ; onnénd mel Mé 
veszi THirschát? nem értettem, mindazonáltal vagyon olybiie. 
hogy i-!iiét erre visszajönni szándékoznék. Melre nézve nagy- 
aIázaNj-..an folyamodván fejedelmi Felségedhez: miltóztassék 
ezen dliagyatott, szegin fbldfinkhöz tovább is azokott atyu 
kegyelmes gratiáját mutatni, és bennünket hozzánk kflldendó 
clégsi^siM succursassal consolálni. Jóllehet ugyan, említett 
Méití'sAaos Generál-Peldt-Marechal Gróff Eszterhás Antal < Űmál Ő lExcellentiájánál lereleimben ez iránt sokszor instál- 
tam : mindazonáltal ekkoráig még ÍDstantiáininak cETectussa 
nem experiáltatott. Tudom azért, szivében szállván fejedelmi 
Fölséged s hazánknak romlását considerálván, — mindezek- 
nek megorvoslásirúl kegyelmeasen parancsolni miltóztatik. 

Heménlem azonban, Felséges Fejedelem, kegj-ossen em- 
lékezik fejedelmi Felséged Kfiszeg várasí plebánus Tisztelendő 
Üjráry Gergel Uram tett elöbbeni alázatos instantiáira, am- 
plectálván fejedelmi Felséged kegyelmes gratiáját ; nagy-alü.- 
zatossan kérem azért fejedelmi Felségedet: tekintvf'n ö Ke- 
gyelmének elejétQl fogva való igaz magyar bazafiúságát s 
hÍTsége mellett majd csaknem rabságba jutott Qgyét, — mivel 
itzelött két esztendővel fejedelmi Felséged vitézi Láimon (Leh- 
mann) testének hogy egy fertál- részét elhozták (NémetrÜjhely 
kapuja elől) Kfiszdgre, az ű Kegyelme házához vii'Oii, böcsü- 
letessen eltemettette; kit megtudván az ellenség: nagy gali- 
bában forogván, csaknem rabságra jutott iránta. A mint maga 
is alázatossan ndvarolván ö Kegyelme levele által, bizodal- 
massan instál fejedelmi Felséged előtt; Szala vármegyében 
Qzalavárí apátúrsághoz tartozandó jószágokat — iDüskéut is 
igen csekél állopot lévén, — ü Kegyelmének kegyelmessen 
conferálni mlltóztassék. Kel iránt is fejedelmi Felséged kívánt 
kegyes resolutióját alázatossan várván s holtig is megszolgálni 
kívánom. Tndom, fejedelmi Felséged előtt constálMvséges szol- 
gálatom mellett éjjeli-nappali nyughatatlan fáradságom, melyet 
tovább is, utolsó ceep vérem kiontásáig kívánok conto^^tálnom. 
Bízván azért fejedelmi Felséged kegyes atyai gratiájában,nagy- 
alázatossan klrem: rálam, legkissebbik alázatos szolgácakájá- 
rül ne feledkezzík, söt mindenkor kegyelmessen megemlékezni 
mlltéztassék. His dum me demississime Ín gratiam Suae Sere- 
nitatis recommendo, maneo 

Serenitatis Principális Veatrae 
Küszeg, dje 17. July Anni 1707. 

bumillimus perpetuoque űdelis cliens 
Emericus Bezerédy ni. p. 
(Eredetije gyOjUTnéDyembea. Cinpún az aláfri* onjAtksza,) 390 288. 

Papaij Gáspár y Rákóczi nándor-fejérvári követe, gi\ Eszh*^ 

házy Antalnak* 

.... Ii-hatom Ngodnak bizonyossan, hogy az Száva-DraTa 
mellyéld és egész szerémségi ráczokat akarrán ogybengyűjteDÍ 
az bródi, eszéki és az péterváradíniCommendánsok: igaz, hogy 
Eszék tájára gyülekeztenek vala is öszve, — de ily hír érvéu 
őket, hogy az franczia ellen akarnák vinni : mind egyig elosz- 
lottanak, és most már mindenfelé executióval keresik és gyűj- 
tenék öszve ; de ügyesem mehetnek semmire, — mind az erdő- 
ket vették az nyakokban. 

Az német követet várják ide, hogy új határt csináljanaL 
malecontentusok lévén az törökök az mostani határral. 

Ezzel Ngodat, etc. 

Nándor-Albae, 24. July 1707. 

Pápai Gáspár nu k, 

(Eredeti leyél, gyűjteményemben ; talajdonkép Halil nevű temesrári tő- 
rök s Hajvász és Badivoj nevű nándor-fejérvári kereskedők ügyében — 
kik is Pápa t4ján, Bottyán tbk. mellett valának hir szerint, — íratott volt 

e levél, a nándor-fejérvári szerdár kértére.) 

289. 
Bezerédy Eszterhdzy Antalnak. 

Méltóságos Generál-Feldt-AIarschall ! 
Nékem jó Kegyelmes Uram ! 

Itt lívö occurrentiák tudósításával akarván tovább is Ex- 
cellentiádat szokott obligatióm szerint nagy-alázatossan meg- 
udvarlonom. Nem kítlem, vagyon Excellen tíádnak már értísiiv. 
hogy Pálffy Fejériár prófontérozását vígben vivín, megtirt} 
és szállott Líben- Szent' Miklóshoz, — az minthogy aetu w ^ 
vagyon : én pediglen ide Pápára jüttem, voltam oU szándék- 
kal, hogy Excellentiád udvarlására áltakándulok az Dunán és 
otton nímely állopotokrúl ore tenus bűvebben fogom informál- 
nom Excellentiádat : de mivel Pálffy is megtért^, nem tudTán 
szándékát néki, hova légyen ? más az, hogy nímellyek tiszteim 
közül is igen megszomorodtak eljövetelemrűl, — harmadik hz* 
hogy Bottyán Uram is gátolódott útamban, hogy pediglen ollfts í 
ih'f 


'■ tf. á- 

jk. 

cso- 
/.zák. 
z ma- 
mind 

lévő ni- 

vzért bár 

tidene Ex- 

kat jobban 

:at ezerestűl 

•ttem lehetne 

annyira meg- 

t ellen Soprony 

^m; azonnal az 

■ iHíín innendf'ól- 

m szíUedtek mel- 

.11 az dolgot, hogy 

i kárt nem vallott ; 

;iimék hadai mellet- 

;'im ezt is Excellentiád- 
nientembéli, Dunán túl 
a jelentik előttem, hogy 
'.t vetett volna föl, akibül 
\ uek praestatiójára otthon 
.t(3ztassik Excellentiád elei- 
Ív íppen Dunán inuend számo 
a és állondóságokat kegyel- 
i)0siti6t tétetnyi; hogy sokszor 
. felesígek s cselidjek eximáltas- 392 

sanak azon quantumbűl reájok esendő porüónak praestatiójá- 
búi. Meghallván emiétett tiszteim ezeránt vélek tett kegyel- 
messigit Excellentiádnak, — kltszerte nagyobb kedvek leszen 9 
mint eddig volt, sfitt magam is hozzájok matatott atyai szí]) 
kegyelmesslgit nagy-alázotossan meg fogom köszönnöm Excel- 
lentiádnak. Ezt is akarám Excellentiádnak nagy-alázotossau 
megjelentenem: mivel regementemnek nagyobb rísze már tizen- 
hét holna]^túl fogva semmi füzetist nem vett : ha sokszor holmi 
kevís nyeresiggel és szép szóval nem tápláltam volna, elszüle- 
dett volna; azért méltóztassik Excellentiád mind mondúr s 
mind pínzbéli füzetísek eránt oly dispositiót tétetnyi, h<^ 
mentűlhamarébb Excellentiád kegyelmes gratiája által vehes- 
sik restálondó füzetiseknek csak egy ríszit is, az mondúrral 
együtt kezekhez. 

Azomban, ez elmúlt napokban tívín két izbélí poriát 
csakhamar egymásután, elsőt StyHában, adván utamat az 
linián által elsőben is Nagy-Martonnak, hogy ottlivö rác^- 
got kicsalhassam, — de semmikíppen ki nem csalhatván, men- 
tem Styriának, Svarczenpach város feli, a hol még ekkoráig 
soha kurucz nem volt ; maga az császár azon városbéliekndc 
százötven musquatért küldött Istennek hála, minden kár nél- 
kül, szerencséssen fölverettem, az fegyveres pórságban fdesset 
lecsapdoztanak katonáim ; öt avagy hat szakállost is, — kikkel 
ezelőtt sokszor katonáimat megtérítettík és az kapu folfil lövő- 
döztenek, — elhozattam. Xyeresíg igen vikony volt, mivel Kaqf 
Martonnái tMem dsöben is lármát, azt mcghaUván, s úgy 
szintin míglen az sánczot levonyattam, azalatt mind marhájv^ 
kai és egyib hunvalójokat eltakarították. Onnand megtÉrvín, 
vettem utamat az Lápincs feli, akarván az styriai passnsoD 
livő ellensiget is^ megütnöm ; de az midőn Őrhöz érkeztem 
volna étszakának idein, éjfíl után kit óra tájban, megszán- 
tottam az katonaságot az kertek alatt: bé találván egj &z 
többi katonáim közül mennyi az faluban, — egy comp&m* 
lovas nimet már ott volt, kiknek kezekben esvín említett kato- 
nám, az midőn hurczolták volna az faluban : kirángotja m^g^t 
az kezekbül, elszaladott, köpönyegjét és fegy vérit elnyenin 
tülö ; és az midőn az palánkon általugrott volna, nígy vag? ^t 
puskát is sütöttek hozzája, de mivel igen sötit volt, nem t^l^" 393 

ták. Erre nízve mindjárt én is az mellettem lívő dragonyosok- 
kal avancsiroztam ; az ellensig rendben yivin magát az Pinkva 
partján, salvét ád reánk, — én is hasonlökippen ű reá. Ez így 
lívin kétszer egymásután, nem állhatta, hanem általyerödTÍn az 
Pínkya yizin, csalt vetett ; nimely y oluntér-katonáim és több zász- 
lók alatt líyök is ennyihányon nyomábon akadván, meglódult, 
ötvenötig valót levertenek az lovakrűl és kilenczet rabul hozta- 
nak. Azalatt magam is mindenütt nyomábon secundáltam fiket ; 
sokan az ellensig közfii az sötítben le is ugradoztanak az lovak- 
iníl az erdőn, és úgy salválták magokat Az kapitányjokat is 
szintén az határnál már elfogták katonáim : de az gyalog pórság 
feles lívln, elpuskázták katonáimat s így menekedett meg, az 
parókáját és fegyverit is mind elbánta. Azon füst alatt becsap- 
ván Stáyerországban, a hol még kurucz nem volt (?) egy jó di- 
versiót tívin, megtértem ; háromszázig való szarvasmarhát, egy- 
amiyi juhot és lovat is valamennyit hajtottanak katonáim. Isten- 
nek hála, egy emberemnél több el nem veszett, kettő pediglen 
sebben, és három ló. Az ígetíst el nem követtettem. Várván az 
megírtt ellensig maga conjunctiójára Purghóban lívö Holy 
néyű kapitánt is háromszázod magával : de mivel essös üdő 
livín akkor, el nem jütt vala; derekassan megverekedtem 
Tolna vüe. így is nem kevís consolatiójára esett ezen casus 
azon darab földnek, mert valamennyi portát azelőtt a tájíkára 
küldöttem, — két mélyföldig is meghajtotta katonáimat. 

Azomban, Kegyelmes Uram, mely gyakorta írja és bíztat 
Excellentiád bennünket, hogy bizonyossan által fog jfinyi; azért 
méltóztassík Excellentiád már egyszer maga úri praesentiájá- 
val ezen szegíny, csaknem árvául hagyott földünket megvígasz- 
talnyi ; elvárván nagy-alázotossan Excellentiádat, hozza Isten 
szerencsíssen közinkben ! Maradok, míg élek 

Pápa, 2. Augusti 1707. 

Jó Kegyelmes Uramnak Excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Bezerédy Imre m. k. 

P. S. Kegyelmes Uram, kírem nagy-alázotossan Exciá- 
dat: gondolkodj ík jó formában erről az mi nyomorult, elhagya- 
tott hazánkrúl, és minden jó dispositiót tennyi ; most kívánta- 394 

tik az jó (lispobitió-títol, míg meleggel portúzhatunk, nem majd 
az télre, — akkor kevesebb níppel is vígben vihetjük opera- 
tióinkat, mert az nímet is télen bebújik az melegre, nem tolja 
ki annyira az órát, mint most Ugy értem mások által távűda- 
don, hogy Exeellentiád általjöveteliböl semmi nem liszen, in- 
kább értem más Generális Uraiméknak általjövő szándikát ; 
lásso Nagyságtok, mit cselekszik ; tarhatjuk is, el is veszthet- 
jük, vagyis ronthatjuk az földet. Irník, de nem fog az pennám, 
magam. Én javallanám : ha Excellentiád maga szemílye szerint 
által nem gyön, mivel az föld csínyját, legfókíppen Bakony, 
\'értes, Somogy, Győr, Fehérvár vidíkit, ezeket egy szóval 
Babócsay Ferencz Uram igen tudja, ha Míltóságtokuak úgy 
fogna tetszeni, gyönö által, commendírozna ezen az alsó vidí- 
ken öt — hat regementet. Azalatt, ha Míltóságtoknak úgy tet- 
szik s érdemesnek itíl lenni, miltóztassík Nagyságtok oly dis- 
positiót tennyi, hogy én bizonyos regementekkel Eábán fölöí, 
Soprony és Vas vármegyében, úgymint Lápincs, Soprony ós 
Ráboköz tájikán, egy szóval, mely felé szöksíg hozza magával 
Rábán fölül commendírozzak és legyek vigyázassál a mint ott 
legjobban szöksígessebb, mivel az ellensignek akármikor is 
eredeti s indulatja onníd szármozik, vagy Lápincs, vagyis Bécs 
s Soprony felöl. Ha Míltóságtoknak az dispositiók így fognak 
tetszeni : kírem, miltóztassík Nagyságtok Berthóty Zsigmond 
Uramat ezerestoi áltolköldenyi ; a mellett Míltóságtok kegyel- 
mes gratiájábúl hadd lenne mellettem continuo legalább há- 
romszáz jó dragonyos, magam ezeré, Goda hada, az ki is áll 
három— nígy száz lovasbúi; a midőn nem kívántatik Lápincs 
iiiellíkin az had : Kis Gergői, Kisfaludy György Uram ezerivei 
lehetne mellettem, és Török Istvány Uramé, — az többi lenne 
Babócsay Uram mellett, a mi had Míltóságtok gratiájábúl 
lenne ezen az földön, s lennínk két corpusban ; a midőn énné- 
kem köUeník az succursus : secundálna másik fél, — h^ másik 
félnek kölleník : én seciindálnám, s ha ide-alá Fehérvár vidíkin 
az vígyázás nem lenne szöksíges : az más fél corpus mehetne 
Nyúlásnak és onníd Bécs felé foltatnyi az portákat. Eleitől 
fogvást ebben fáradoztam, s javallottam Apámnak is (Bottyán 
értetik), hogy mentől nagyobb distractiókat tehetőnk az ellen- 
signek, azon legyönk, — de szóm soha foganatos lívín, nem 395 

tehetek rúla. En ugyan nagy fdrodsdgommal vighen vittemj 
mind Austrídbanj mind Styr iában tettem Idrmdkat : mert 
Pozsonyig s égisz Bécsig is kilövettem az dlgyukot, Lajtdn túl 
nyargcdódzoUák az katonáim, Nyulas felöl az liniát levonyat- 
tam nagy darabon*)j nizsiderij prukkij parndorfi marhákat 
elhajtattam, nem kevis lármákat csináltam az napokban Aus' 
trióban úgy Styriában ; több is lehetett volna efféle, ha jók 
volnánk. 

Mivel szemílyem szerint nem udvarolhattam Excelleu- 
tiádnak, nem informálhattam magam : így kívánván gyarló el- 
mémet adnom ; tetszik Excellentiádnak ? — igen akarnám ; 
nem tetszik ? — álljon Míltóságtok bölcs elméin. 

Talián Ádám Uram minemö levéllel kívánván Excellen- 
tiádnak udvarolni, magam is recommendálom, mivel untalan 
szolgál az hazának, mellettem gyakran s mindenfelé fárodott? 
portákra is; kírem, méltóztassík instantiája szerint gratiáj át 
mutatnyi. 

Kírem, ezeket csekél elmím szerint hogy írám, — Míltó- 
ságtok előtt meg ne ítíltessem. 

(Eredeti levelekét egész ív teleírva, gyűjteményemben. Az aláíráson kívül 

az utóirat sajáikeze írása Bezerédynek.) 

290. 

Pálóczi íforváth György hadi föpénztárnok 
tís b. Löffelholtz cs. tbk, levele. 

.... Egyéb híreket nem írhatok Kglmednek, hanem az 
német (Starhemberg Guido) még is Leopoldnál fekszik ; egy 
kevéssé ugyan közeljebb szállott. Pálffi Uram is corpussával 
söprősi rév eleiben szállott. Intercipiált, németbűi magyan-a 
fordított, Pálffi Uramnak, midőn Székesfehérvár felé ment 
volt, Győr alatt maradt infanteriabeli Generál- Vact-Master 
levelének párját Dunántúl való hirekrüL includálom : azalatt 
míg odajárt Pálffi, micsoda operatiót tettek az mieink, — sőt *)A császáriak t.i.a Dunától a Fertőig is építettek volt az 1706-iki 
íegyverszünet alatt a kuruczok becsapásai elhárítására védsánczokat, me- 
lyek Petronellától kezdődvén, Bohrau mellett el, Parndorfnak házódtak 
<i3 Nezsidernéi végződtek. Bomjaik még ma is láthatók. 396 

Bezerédi Uram Styria szélin, Sopronyon felül egy kis várat i^ 
vett meg s fel is verte ; az igaz, Austriát alkalmasint fdgázo]- 
ták hamarjában ! Eare nézve visszatéiTén Pálffinak is egész 
oorpnssa, Ovárhoz közelebb szállott 
Léva, 2. Augusti 1707. 

Pálóczi Horváth Györgyj m. k. 

(Eredeti levél, gyűjteményemben. Polthári 8oós Pál zsamóczai tiszttartó- 
nak BZÓlt.) 

Melléklet : 

Excellentia! Méltóságos Imperialis Gróff! 
Kegyelmes, nékem parancsoló Generális de Cavalleríal 

Evvel tudósétom alázatossan, hogy tegnap mind az óvári 
Oommendánstól, mind az oda-commendirozott Rith-Majsiertól 
tudóséttattam, hogy az ellenség nemcsak általment az lineán ' 
hanem prukiaknak, pahrendorfiaknak 1175 és más sok falu- 
siaknak minden marháikat elvitte és az lineát cirdter 1(H) 
lépésnyire eltöretette. Tegnap 7 órakor Gáthán és Landorfban 
commorált az ellenség ; hogy Bezerédi uram az ^ész corpos- 
sával lőtt vólna. Azért emiétett Commendáns uram snocnrsust 
kért tfilem, hogy az commendója alá adattatokat (így) erósét- 
hesse, másként nemcsak az Nyulas mezejéig : hanem Aostriá 
is nagyobb károkat szenved. — Exciád tudja, ebben mi ütű 
legyek ? Mindazáltal, hogy énrajtam el ne műljék : Hauptmao 
Muhiont és Rit-Majster Rothevillet proportionaliter azokból 
az kik commendirozottak alattam vannak, tegnap estve Orárrá 
küldettem. 

Tegnap Bécsből az ordinaría és az által egy levél az BelH- 
cumtól és az egyik ő Excjától Marschallus Gróff Babutin rram- 
tói érkezett ; mellyekben egyéb nincs, hanem hogy Exdád az 
commtitált expeditiót *) tehetsége szerént admaturálja : mivel 
Marschallus Uram ö Excja éppen csak annak végben való vitelire 
várakozik. Emiétett öExcjaMarschallusUram ír nékem 2 letelet 
hogy mihelyest Exciád visszajön: 200 lovasok expediáltassanal^ 
Ovárra, hogy azok és az már Óvárott lévő 1 20 lovasokkal ep *) A Bottyán által már huzamos id6 óta azorosan ostromiirolt 
kiéheztetett Székes-Fehérvár császári Őrségének élelemmel mepegité* 
felváltása, (L. fölebb.) 397 

más, még Bécsben lévő, ezeu corpushoz sietve commendiroz- 
tathassanak. (így.) 

Egyébről nem tudóséthatom, hanem hogy tegnap 4 re- 
bellis zászlók mutogatták magokat, és az futrázsi annyira 
deficiál, hogy nem tudom miképpen tovább, leginkább az abrak 
nélkül az Gavalléria subsistálni fog. És mivel az hús igen szűk 
és drága, pinz is igen kevés vagyon, — azirt mérészlem kimi 
Exdádat : emlékezzék az itt hagyottakra és egy darab húst 
hozzon azoknak magával. — Ezzel gratiájában ajánlván ma- 
gamot, kötölös reverentía mellett maradok 

Excellentiádnak 
Költ Gyűr mellett lévő táborban, 

19. July 1707. legengedelmessebb 

szolgája 
Georgius a LeffelholtZf m. p. 

P. S. Noha minden tehetségemmel allaborálom és fára- 
dok is az ellenség felöl valamit experiálni, — semmi Kuncsof- 
tot (Kundschaft) nem vehettem. 

(Egykorú másolat ugyanott.) 

291. 

Bottyán Bercsényinek, 

Méltóságos F6-6enerálÍ8, Locumtenens ! 

Jó Kegyelmes Uram ! 

Az mint egymást érő leveleimben alázatossan tudósítot- 
tam Excelleojtiádat az Dunáninnét lévő ellenségnek intentuma 
felöl : most újobban is írhatom bizonyossan Excellentiádnak, 
hogy Budáról az hajókat, vasmacskákat, hídhoz való appara- 
mentumokat és pallókat alászállíttatta Péter-Váradjához ; ez 
a német okvetetlen, ott általkötvén az hidat, Érdélbe szándé- 
kozik ; még ugyan az Bábczán föUűl subsistál, de minden órán 
készűL Mi, Istennek hála, itt mellette lévén, mindennap csíp- 
dezzük ; tegnap öt derék németet hoztak katonáim, ma megint 
négyet, s alkalmasint le is csapdoztak bennek. Tovább is jó 
vigyázassál lévén, minden motusiról tudósítanom Excellentiá- 398 

dot el nem múlatom. — In reliquo Excellentiád gratiájábaii 
ajánlván magamat, kívánom, éltesse Isten Excellentiádat 

Dátum görzsöni táborbűi, 5. Augusti 1707. 

Excellentiádnak 
mint Kegyelmes uramnak alázatos érdemetlen szolgája 

Bottyán János^ m. k. 

P. S. Tiszteletes Páter Póka Dominicanus Ráczkeibül 
actu érkezvén, szemeivel látta az hídnak alászállítását 

En ezen németet éjjel eddig megcsaptam volna : ha oUy 
árkos és vizes helyre nem szállott volna, — de nem lehet 
hozzá férni. 

Felséged Fejedelem Kegyelmes Urunk hollétét nem tudom, 
azért nem kétlem, ezen levelemet ő Felségével Excellentiád com- 
mittálja. Bezerédi Imre Uram hadának eloszlását ezen inclnsá- 
búi *) ExceUentiád megértheti ; én ugyan ma küldöttem ki Palai 
György Hadi Fö-Porkolábot az Miklós mesterrel és egy pappal 
hogy valakit hol talál igaz passus nélkfil, exequáltassa. — K^ 
gyelmes Uram, az én regimentem mindenkor helyt áll : mégi* 
semmi respectus nincs reá ; azért kérem alázatossan Excellas- 
tiádat : méltóztassék fízetésérűl gondolkodni, már régtül fog- 
vast nem vett hópénzt — Excellentiád egy levelemre sem ad 
választ, hogy mégis vigasztalna ; mert ha csak láthatom is Ex- 
ceUentiád levelét, könnyebb a szívemnek. 

Tudtára adom Excellentiádnak, hoyy én Dunáninnét o: 
sgész dézmákat, mind Jiscalitásban 8 mind egyéb daminin- 
mokban elfoglaltattam az ország szükségére: m^rt tavai is úgy 
kifogytunk volt már az élésbiU, hogy éhei is csak meg nem 
holtunk. 

Külczím: Méltóságos Székesi Gróff Bercsényi Miklós 
Erdély- és Magyarország Statusi Fö-Gtenerálissának, Fötóge- 
Fejedelem Kegyelmes Urunk Locumtenensének , Kegy€lme> 
Uramnak ö Excellentiájának, igaz kötelességgel. Ibi-ubL P.H. 

Stapheta Urgentissima. 

(Sajátkezűleg aláirt eredetije a kir. kamarai levéltárban.) *) Nincs itt ; de Bezerédy aug. 2-iki leveléből tartalma sejtlieUV 399 292. 
Bottyán gi\ Eszterházy Antalnak, 

Méltóságos Generális, nekem jó Uram ! 
Kötelessen szolgálok Nagyságodnak. Jóllehet Bezerédi 
Imre Brigadéros Uram mellé több katonaságot adtam, mint 
magam mellett hadtam : mégis hadának eloszlása végett mit 
íijon? — ezen inclusájábúl*) megértheti Nagyságod. Elsőben 
is Goda Uram regementét applicáltam volt ő Kegyelme mellé : 
de azt is eloszlatván, csak a tisztek jöttek hozzám ; azt újob- 
ban compellálván, odaküldöttem. Stj'ria és Sopron tájékárúi 
gyakran ö Kegyelme oUy lármáskodásokat tészen, kiknek vé- 
gére menvén, — azután semmi sincs az dologban, az mint az 
mostam styriaiak motussában is semmi sincs. Két Kisfaludi 
Uraimék ezeréi oUy complete voltak : de ö Kegyelme eleregette, 
— mégis nékem panaszolkodik ; most ugyan Pulait magam 
laib-compániámmal és az Miklós mesterrel kiküldöttem afiféle 
szélledöknek persecutiójára, — már is jobban csoportozik az 
had. Azon ö Kegyelme mellé applicált brigáda sem oszlott 
volna annyira meg, ha ö Kegyelme véle continuuskodott volna : 
de ott hagyván indisposite, maga is Pápán mulatott. Most pe- 
nig én hogy magamat hadbúi exhauriáljam, — az nem lehet ; 
itt két mérföldnire lévén előttem az ellenség, jobban kívánta- 
tik az erő, noha magam is vékony erővel vagyok: mert Balogh 
Ádám Uram ezerében nincs több másfélszáznál, Somogyi Ádám 
Uram ezeré hasonlóképpen megritkult, Pető György katonái is 
ha egy nap öszvegyűlnek, — megint mindgyárt elszíUednek, 
igen állhatatlanok. Az egy magam regementemet hogy strícte 
tartom, egy sem superálja, sőt ha az nem volna : az tábor is 
üres volna gyakrabban, — noha abbúl is három compániát 
tartok az MezőfÖldön, ott lévő szegénységnek conservatiójára. 
Ezen Pálfi mellett lévő horvátságot megcsapattam volna : 
de étazakára mindenkor szekerekkel muniálja magát; az strá- 
zsáját ennyihánszor behajtották már portásim. Rabokat kevés 
iiap vagyon hogy nem hoznának, — már magyar rabjainkat 
mind kiszabadítottam erga commutationem mindenfelől, még is 
feles rabok vannak kezem között. *) Ma már nincs mellékelve. 400 

Ezen órábau érkezett Nagyságod levelébűl értenL hogr 
parancsolja Nagyságod Szekeres Istyán Uramnak Somogri 
Ádám Uram ezerével yaló felyáltását az fejéryári bloqoadában. 
Szekerest penig Tata eleiben rendeljem; ha ágy kell meglenni : 
hát itt kivel legyek? Nem marad egyéb az magam rege- 
mentemnél. Török István Uramé is csak vagyon az mint va- 
gyon^ ahhoz semmit sem bízom. — Kérem alázatossan Nagysá- 
godat, hogy az minémö kevés substantiám az eb szájából 
megmaradott, hogy újobban oda ne essék: Újvárbűi Fát^r 
Újrvári Mihály káplán Uram által kiküldőm, — 6 Kegyelme 
mellé ne terheltessék Nagyságod valamelly confiiérozó katoná- 
kat adni, 6gy az feleségem mellé, — hadd álljanak fdiej hs 
pericnlum volna Újvár táján; melly ebbéli jóakaratját én is 
megszolgálnom igyekezem. Hogyha penig éppen verificáltatnék 
Újvárnak megszállása : kérem, ne terheltessék Nagyságod en- 
gem általbocsátani, — hadd operálódhatnám én is a német 
körfii, több emberséges emberekkel ; a mit tehetnék, el nem 
múlnék rajtam. 

Szintin ezen szempillantásban érkezett Rábokozbfil egr 
böcsűletes páter, ki most jött Pálfitúl, Pálfinak szájából hal- 
lotta, hogy két-három nap alatt megindulván, Buda felé migj&i: 
már Rabutin is ott vagyon véle LibénnéL Ezzel éltesse Isten 
Nagyságodat! Dátum Görzsönnél lévő táborbúi, 10. Aug. 1707, 

Nagyságodnak alázatos szolgája 

Bottyán JdnoSj m. k 

P. S. Elvárom az Nagyságod úri válaszát általmenete- 
lem iránt ; Bezerédi Uram itt maradhat commendónak. 

Kiilczim: Méltóságos Galántai Gróff Eszterházi Antal 
Generális-Mezei-Marschallus, Senator Úr és Dunán innét \kv' 
Fő-Generális nékem jó Patrónus Uramnak 6 Nagyságinal. 
Újvár. P. H. 

Másik felöl: Stapheta urgentissima. 

Bottyán János, m. k. 

(Eredetijft — ívrét, caak az alürás sajátkezű, — gyűjteménjembeD.) 401 293. 

Vas vármegye utasítása 
Bottyánhoz küldött követei számár a, 

Instructio pro Perill. ac Generosis Dominis Josepho 
Horváth de Szent-György Vice-Comite et Emerico Bús Jud- 
lium Inclyti Comitatus Castriferrei, veluti ad Excellentissimum 
Dominnm Generalem Johannem Bottyán Ablegatis. 

Primo. Repraesentálni Méltóságes Generális Úrnak ö 
Ngának, liogy majd másfél esztendőtűi fogvást untalan fára- 
dott azon a Nemes Vármegye, hogy az 800 zsoldossát *) mind az 
portás, úgy nemes urak részérűl fölállétsa és az dominiumok 
részérűl is ; de mitűl esett, hogy azon móddal azon 800 zsol- 
dosnak állítása megcsorbult? követ atyánkfiai tudván jól: ő 
Kglmek declarálui el ne múlassák emiétett Generális Uram- 
nak. A minthogy ettül lett az is, hogy a nemességet, a kik zsol- 
dost állítottak, agiliseket, libertinusokat és robotos jobbágyokat 
is, a kik a portió vagy a hadak tartása alatt voltak, erőhata- 
lommal megfogták, kötözték, és fölűltetvén elvitték s compá- 
niákra osztották. Ezek miatt az hajdúságnak előállétása is**) 
Yonyódott és az hadak számára fölvetett irapositáknak is ad- 
ministratiója nehezebben mehetett öszvö. Ha azért lehet mód 
benne és megorvosoltathatnék, hogy az 8 száz zsoldosok csak 
maradnánok meg és azokat T. N. V. Kisfaludy György Kapi- 
tány Uram állétaná elő : az erővel elvitt nemesség, agilis, liber- 
tinus és polgárság menjen vissza. Ha pedig ott meg nem orvo- 
soltathatik: említett Generális Uram mutatna módot benne, 
hol lehetne orvossága ? 

Secundo. Adlaboráljanak azon ö Kglmek, hogy Pulyay 
György Fő-Hadi-Porkoláb Uram mostani terhes executiója 
megszűnnék ; mindazonáltal, ha a csavargó katonaságnak járá- 
sára és kóborlására nézve szükséges volna maradása : kevesebb 
számú vitézekkel járna, a fölösleg való pedig revocáltatnék. 

Tertio. Igen súlyos, hogy kilencz szekér Gencsrűl, Hő- 
gyészbűl, Szergenbfil és Pór-Magasibúl hajtatott el ; mindazon- 

*) Kisfaludy György (Kiss Gergely) huszárezrede. 
**) B. Cziráky László (Benkrt Ferencz) gyalogezrede. 

II. Rikócil Fí-rencz Ipvéltára. EIsü osyt. Ha^- «« üolü^jy. IX. küt. 26 402 

által, ha az szükség úgy kívánta, — auuak uincsen regulája. 
Reqoiráltassék azon Generális Uram ö Nga : lia ezután yalami 
ollyan szorgos szekerezés gyönnö, Kemenes alatt lévén f5- és 
YÍce-szolgabirák Uraim, méltóztassék requirálni és azok által 
limitáltatni az illyen szükséges szekereket. 

Quarto. Minthogy ezen Vas vármegyének ezen várme- 
gyében levő corpust köU tartani : requii'áltassék ö Nga, hogj 
a Kemenes-allya ne oneráltassék más vármegyében (lévő) ő Nga 
hadaival ; Szála vármegyébűl méltóztatnék provideáltatni s az 
ott alatt való vármegyékbűi. 

Quinto. Minémfi kóborlások, járások-kelések vagyon a 
katonaságnak éjjel-nappal, melylyel a mezőkön cséplik a gabo- 
nát, falukon terhelik étel-ital adással a szegénységet ; tartatnék 
a katonaság zászlók alatt, — ne engednék Tiszt Uraimék ki- 
bocsátani és elszélledve lenni. *) 

Actum Sabariae, in partiali Congregatione nostra, die 
10.Augu8til707. 

(Eredeti fogalmazat, féliven.) 

294. 

Bottyán nemesi fölkelést hirdet 
(Bendelet a sopronyi alispánra.) 

Krakai tdborban, 16. Augusii 17'^^' 

Jóakaró Vice-Ispán Uramnak 

ajánlom szolgálatomat Kegyelmednek. 

Az ellenség Pápa tájára való érkezésével, tudom, a föld- 
népe nem kevéssé constemáltatott, sok pusztítása s égetése 
után. Már viszont megtér Győr felé, s indulófélben vagyon 
erdélyi útjára. Azért Kegyelmed az egész helységekre in gre- 
mio sui kfildje ki primo et ante omnia currensét : az szegény- 
ség csak lásson a maga dolgához s takarodásához. 

Most mutatá ki Pálfiy foga fejérét, midőn egyinást^r«'» 
leveleiben, a midőn senki nem kénszerítette, és esküvel is men- ^) Épen ezért küldözte a tábornok saját testőrszázadával uldóze 
sökre 8 zászlók alá kergetésére Pulyayt, »Miklós me8ter«-rel a hóhéml 
együtt. De e keménykedés meg, mint a 2»ik pont mnta^'a, a vánnegy^ 
nek nem tetszett ; mézes-kalácscsal pedig azt az elObbi lágy commao^^^k 
alatt kóborláphoz szokott fékteleQ hadat a táborra nem csalhatta. 403 

tette magát, hogy az ö hada positive és ex ordinibus nem ége- 
tett: hanem a mi történik, per modum excessns történik; mely- 
nek mostani cselekedeti világos ellenkező bizonyság, — elhi- 
tesse a lelkével. Ha tudom revancsolni: bizony ezerszerte 
revancsolom. Hogy azért ezen dolog annál jobban procedál- 
jon : míg magam is jobb rendelést teszek a mezei hadak közt, 
Kegyelmed ex officii sibi incumbenti minden nemességet — 
senkit ki nem vévén — donatim et viritim insurgáltasson ; 
hogy mást statuáljon valaki maga helyett, absolute meg nem 
engedem, s oUyan assignatióval és készülettel, hogy két hét 
alatt Isten által leendő hadi operatíók után, parolámra foga- 
dom, azonnal visszabocsáttatnak, és hogy nem ellenségre, ha- 
nem praedára, szabad nyereségre vitetnek. Ebben pedig Ke- 
gyelmed semmit ne kételkedjék, hanem valamint böcsűletét 
szereti, Urához, véréhez s édes Hazájához köteles: oUyan 
szorgalmatos legyen ennek eflfectuatiójához ; másként, ha Ke- 
gyelmed vagy processualis szolgabírái vétsége miatt az or- 
szág szolgalatja notabilis defectust szenved: kéntelenittetem 
kedvetlen médiumhoz nyúlván, vasra veretnem s általküldenem 
tJjvárban Kegyelmeteket, — mellyet nem vélem, hogy Kegyel- 
metek akármelyik is — tapasztalt igaz hazafíúságát tudván, 
— magára várjon. Csak vehessem pedig proxime tudósítását 
Kegyelmednek : miképen kívánják a Nemes Vármegyék efFectu- 
álni nemesi szabadságuk mellett egyedül a közönséges jóra 
czélozó haza-szolgálatját ? — teljes instructióval expediálom Pu- 
lyai György porkolábomat a compulsióra per fas et nefas, és a 
kit renitensnek comperiál lenni: mind jószága felprédáltatik, 
söt élete is periclitáltatik, annyira, hogy renitens nemes Urai- 
méknak váltságon marad az ízi száj okban. — In reliquo ma- 
radok 

Kegyelmednek szolgáló jóakarója 

Bottyán János j m. k. P. H. 

Titulu8: Tekintetes Nemzetes Vitézlő (Felső -Büki) 
^agy Mihály, Nemes Sopron Vármegye ordinárius Vice-Ispány- 
jánakj jóakaró Uramnak ő Kegyelmének sietve irára. 

(Rgylcorú inasa Tlovenossy kézir. gyííjt. IV. k. 52. 1.) 26* 404 295. 
Bottyán Bercsényinek. 

Méltóságos Fő-Generális és Locomtenens ! 
Kegyelmes Uram! 

Tartozó kötelességgel szolgálok ExcellentiádnaL — 
Malom-Sok t^'án lévén táborban, az ellenség Lébennél : egr 
étszaka megindűlyán, rajtunk jött mintegy négyezer némettel 
s mellette lévő ráczczal ; jó vigyázást tartván a Bába passasm. 
jövetelét jó idején észrevettem, — bagácsiát és gyalogságot 
sietséggel elküldvén : az lovas hadakkal elöljáróját be?irtak 
az ellenségnek, alkalmas harczot állottunk, az ellenségnek nem 
kicsiny kárára, s feles rabokat ezenkívül el is fogtimk. Érkez- 
vén azonban a derék truppok, kevés kárral előtte szépen el- 
nyomakodtunk. Pápa alatt két nap s két étszaka subsistálráo, 
az egész várost, malmokat s cirscumjacens falukat felégette, <% 
a mi javait kaphatta, eltakarította, s klastromokat is felrerte. 
Volt ezen dolog 14. praesentis, — jóllehet Pálfi uram, a mikor 
senkisem kénszerítette is, gyakor s majd egymást érö levelei- 
ben esküvéssel is bizonyította, hogy ő sohol positive et ex ordi- 
nibus semmitsem égettet, hanem per excessus tört&űkami 
történik, — mostani cselekedeti megmutatja már ! Én ezt régen 
jövendöltem, Kegyelmes Uram, sőt cum protestatione is sok- 
szor írtam Excellentiádnak : mihelyt reánk felesedik az ellen- 
ség, — azonnal így járunk, mert bizony még most is vékony 
erővel vagyunk, és hacsak nem gondolkodik ExceUenti&d errfil 
a darab földrűl : bizony, mostani kevés hadainkat is a fizetet- 
lenség s ruhátlanság miatt féltem — megvallom — az elos7- 
lástűl, s következhető non putaramtúl féltem ezen darab földet 
is. Már megtért ismét Győr felé, gazdag praedájával ; ho?í *» 
merre vészi útját ? Csak egy kevés időt várok én is, most ax 
Nemes Vármegyéket is actu insurgáltatom, — ha meg tndom 
adni, bizony duplázva is megadom arevancsot: aminthogy 
csak már is commendéroztam feles lovas hadakat a Lajtd' 
mell yéki faluknak 8 malmoknak öszveégetésére ^ teljes remr"- 
seggel vagyok , hogy rövidnap alatt az ellenség tdvozáiém 
mind Alist riáhan, mind MurakiJzben hasonlót követek e/. Bü- 405 

gácsiáját még annakelötte Győr felé indította; úgy hiszem, 
maga sem késik soká, (félvén, hogy az idöbűl is kireked,) hanem 
a mint közönségessen foly a hire, erdélyi útjára indul, — mely- 
lyet micsoda modalitással effectuáljon ? én nem capiálhatom. 

Mindezek így lévén, Kegyelmes Uram, ha molestus nem 
volnék, £xcellentiádnak még most is javallanám én csak né- 
hány száz számbűi álló dragonyosnak általszállitását is, — 
bizony, sokat vihetnénk végben ; álljon mindazáltal Excelleu- 
tiád bölcs dispositiójában. Ezzel ajánlom tovább is Excellen- 
tiád gratiájában magamat, s maradok 

Jó Kegyelmes Uramnak 

Excellentiádnak alázatos köteles 

Krakkói táborban, 17. Augusti 1707. szolgája 

Bottyán János, m. k. 

P. S. Az nagy Istenért kérőm Nagyságodat, ocsódjík 
Nagyságod az Dunán-innét való földről: mert ha még az nímet 
egy diversiót tíszön, — féltem ezen földet non putaremtől. Az 
egy magam ezeré hogy még vagyon, annak is elíg hía vagyon ; 
de Bezerédi három ezerből álló hada mind egyig az tisztekkel 
és zászlókkal széltment, csak az Dunántűi való katonaság va- 
gyon vele, — mind volentíiTá lőtt és szillel az Lápincs tájjáu 
prédáL En kit kapathatok, az ki érdemes rejá, törvény szerint 
bánom velők. Mivel az hadak doszlottak : most az vármegyé- 
ket ültetném föl, ha öszvevehetném. Az nagy Istenért kérőm 
Nagyságodat : valami fehérpénzt küldjön által, bár csak 2000 
forintot egy hóra ; talám itt is telik valami az deputatiótóL 

Kiüczim: Méltóságos Székessi Grrófif Bercsény Miklós, 
Felséges Fejedelem és a Nemes Haza szabadságáért Oonfoe- 
derált Statusok Senatora, Fő-Generális és Locumtenens jó 
Kegyelmes Uramnak ő Excellentiájának, tartozó igaz köteles- 
séggel iram. Dunántűi, ubi, ibi. Oito, cito, cito, citius, citius, 
citissime. P. H. Stapheta urgentissima. 

Bottyán János, m. k. 

(Eredetije — egész ívre in íolio, az aláirás és utóirat a tábornok saját 

kezével írva, — gyűjteményemben.) 406 296. 

B, Rtvay Gábor ezredes, gr. Eszterházy Antalnak, 

Méltóságos Generális és Gróff ! 

Nékem érdemem feliül yaló Kegyelmes Ur^m! 

Nem kétlem, Exdád yálaszt adó levelemre Taló v&lasz- 
tómat nem vötte volna, hogy tadnyaillik regementemnek miben 
légyen dolga ? Továbbá is azért Exciádnál alázatos instantiá- 
mat újítom, noha jóllehet azonkívül is már voltaképpen constál 
Ngodnak : minémü mhátalan és már télies kilencz hobiaptúl 
fogvást semmi fizetést nem vött légyen regementem, — azon 
megígért mundért, ki Újvárban vagyon, méltóztatnék Ngod 
általszolgáltatni, mivel naprűl-napra consolálom ókét idejöTe- 
telével ; hogy azért bíztatásommal ne disgnstáltassék és utol- 
jára talán el is ne oszoljék : kérem Exciádat, remediálja. b 
oly hertelen nem is — mivel, mint hallom, nincsenek bajok 
(kompok, Karvánál) az Dunán; — pro interim bár csak a kik- 
nek legszükségessebb volna, adattatnék ki iiiháza^ok itt ; e 
felöl méltóztatnék Exciád Generális uramnak (Bottyán.) úgy 
Horváth Zsigmond Uramnak imya : tennének dispositiót 

A mellett nem kétlem, Exciádnak hogy elégféleképpeu 
nem constálna az elmúlt vasárnap az német armadának egé^z 
erejével inopinate való reánk jövetele; de mégis, Istennek hála, az 
egész infantériával, úgy bagázsiával elnyomódtunk előtte, mig 
az katouaság (^ lovasság) puskázott véle, ellenség közül töb- 
beknek, mint az mieinknek elesésével. Tovább még Isten tulpu 
mit rendel velünk ? Az egész molnákat (= malmokat) spécii- 
liter penig Pápát elégette (Rabutin s Pálfiy,) Talián Sándor 
Uram és Botkáné Asszonyom házán kívül ; az klastromoknak 
fölverése után penig elment. 

Ezeket alázatossan Exciádnak akartam tudtára adnom, 
magamat penig úri gratiájában ajánlanom. Maradván 

ExcellentiAdnak 
Ex Castris ad Karakó locatis, alázatos szolgája 

dje 17. Augusti 1707. Ktvay Gáspár, m.l 

P. S. Egy szóval Kegyelmes Uram, megvallom, hogy 
ollyan vakmerüképpen bevártuk az ellenséget, hogy magok is 407 

csudálták resoltttíónkat ; de az katonaság, átkozott, az mídűn 
csendessen elűtte nyomulni köUött volna : inkább elszéledett, 
xumyira, hogy csak Isten tudja, mikor öszvecsuportozhatik csak 
annyira is, a mennyire volt ? És így Exciátoknak méltán gon- 
dolkodni köll ezen földnek subsistentiájárúl s jó forma succur- 
susnak által való küldésérfil : mert az idevaló némely hadhoz 
máskép nem sokat bizhatunk ; *) az mint ezen órában gyütt 
Pápárűl Tersztyánszky, Exciád Oberst - Lajdinontja, referál- 
ván, hogy a midűn pápai katonaság utolsó ruinájokat látták 
Yolna, — publice az utczán levetették zászlój okát, nagy zúgoló- 
dással és átkokkal mondván, hogy soha többé nem kuruczos- 
kodnak, s azzal el is széledtek, zászlójokat az utczán elvetve 
elhagyván, kénteleníttetett említett Kapitány Uram csak köz- 
legényekkel fölvitetni az utczárúl az zászlót, úgy hozta el 
magával. 

Ezek Kegyelmes Uram, bülcsen általláthatja Exciád, 
micsuda indiciumok legyenek s micsuda állapotban vagyimk 
ezen az fűiden. Brigadiros Bezerédy Uram 6 Kglme hada is 
mennyire elszéledett : Exciád kezéhez transmittált panaszol- 
kodó saját levelibűi, — mellyet ennekelötte is már megküldette 
Exciádnak Generális Bottyán Uram, — bülcsen általláthatja ; 
és így magam szegény fejem ezen kis hajdúsággal fötröngök 
valamentire. 

Szintín ezen órában veszem Exciád levelét, melyben 
méltóztatik parancsolni, hogy az elküldött mundérung eleiben 
16. szekérrel elégséges confuit küldjek; kit szívessen megcse- 
lekedném : de mostan történt confusiónkra való nézve, úgy lá- 
tom, továbbra köll haladnia. 

Pro ultima consolatione Exciádnak azt is írhatom, hogy 
az egész Exciád Pápán lévő asztagjait is porrá tették, mal- 
mokkal együtt. **) 

(Eredeti leyél, gyiyteményemben ; csak az utóira Aajátkezű.) *) Bévay Gáspár nem túl a dunai : hanem tdróczi ii volt, ezrede 
Í8 fölvidékí ; mely helyett viszont Fodor László dunántűli gyalog-ezere 
hadakozott volt ez évben Dunáninnen. 

**) Pápának földesura upryanis gr. Eszterházy Antal volt, fivéreivel. 408 297. 
Szekeres látván ezredes y gr, Eszterházy Antalnak. 

Méltóságos Fö-Generális, ete. 

Nem kétlem, másként is lehet tudtára Ngodnak, miud- 
azouáltal bizonyossan írhatom : már ma két napja, hogy Ka- 
butin egész corpussával általjött (a Rábán) Gyöméi és ma 
Győr és Komáromnak fele-útjában az Duna mellett Czonczó- 
hoz *) szállott; gondolnám, ha nem siet, holnap rosztogot tart, 
— holott marsát sietteti : negyednap alatt Bud&hoz mehet, a 
hol is már a híd hajói kettőnként öszve Tannak kötve. Jóllehet 
Komárom még előtte vagyon: de ott semmi olly készfiletit 
nem hallottam ; ha holnap marsol, Komárom alul egy mér- 
földdel érhet. 

Nem kétlem, Pápa varasának és körüle lévő malinok- 
nak Pálffi által való fölégettetését és a tájján lévő némely 
faluknak, jószágoknak fölpraedálását mások által is ért- 
hette Ngod. 

Én is itten az ezeiTel együtt, Buda és Fehérvár között 
lévő ploquádában noha emberbéli kárt hétnél az egész tavasz- 
túl fogva többet nem vallottam még ekkoráig : mindazonáltal 
sebessek most is ugyan felessek vannak ; lovak iránt penig az 
két vár alá való poi-tázás miatt feles kárt vallottunk. — Ezzel 
ajáulváu magamat Xacd gratiájában, maradok 

Ngodnak 
Dátum Lovas-Berén. djí^ alázatos szolgája 

19. Augusti 1707. Szekeres István, m. k. 

P. S. Hogy bizonyossabbat íi-hassak Ngodnak : levelemet 
egy kevéssé tartóztattam és az híreknek valöságossabban meg- 
értésére Szendi Márton főhadnagyomat egynehány katonáim- 
mal fölcommendéroztam ; ki is mit Írjon : ezen accludált leve- 
lébül méltóztassék Ngod megérteni; de minden szándékát 
Erdély felé mondják lenni (Rabutinnak ;) a mint a melly cur- 
renseket az falukra kiküld s katonáim elfogják : Budához feles 
szénát parancsol hordatni, noha ugyan erőssen tilahnazom 

*) Bakoiij-lolyás. me'y Ács alatt ömlik a Danába. 409 

s Buda felé portázó kateuáiin által is, hogy bé ne engedjék 
TÍani, keményen parancsolom. 

(Kredeti, gyűjteményemben. Az utóirat ú. 1. aug. 20. este, vagy inkább 

21-kén kelt.) 
Melléklet : 

Ajánlom szolgálatomat Kglmednek 
jóakaró Oberster Uram! 

Eu az német lejöyetelinek hírét jóllehet még Osákvárott 
meghallottam : de mindazáltal, hogy bizonyossabbat tudhassak, 
bementem szintén az szőnyi halmokig és magam szemeimmel 
néztem, hogy megszállott Szöny és az komáromi réy között az 
Cironiában. (így.) Azért még inkább egy napon várakozom, 
liogy láthassam : merre lészen indulása holnap, avagy roszto- 
got fog tartani? Azt is bizony ossan referálják, hogy Pálfi visz- 
szament az ráczsággal Óvár felé, hogy igyekeznék Bezerédi 
Uramra. Ezzel, etc. 

Dátum Kocs, die 20. Augnsti 1707. 

Szendi Mártony, ni, k. 

KivuL : Szekeres István ezredes czímzete, s hogy a kör- 
nyei bíró lovas által küldje Csákvárra. 

(Ei-edeti, ugyanott.) 

298. 
Groczky István alezredes levele, 

Mi illeti hírek dolgát : Bottyán János TJram ö Nga 

Dunántűi való földen szerencséssen járt, az Rabutin németjei- 
ben alkalmasint lecsapdozott s elevenen is fogott ; revancsolni 
akarván (Rabutin,) Pápa felé ment és felégette Pápát ; onnan 
Tatához szállott, hová szándékozik? Isten tudja; de a mint 
hallatik, Erdély felé akarja venni útját. Starembergh (Guido) 
általjött volt az Vágón erős portával , de ismét visszament 
Leopoldhoz. 

Raptim Érsek-Újvár, dje 22. Augusti 1707. 

Groczky István, m. k. 
Kívül : Polthári Sóss Pálnak, Zsamóczán. 

(Eredeti, gyűjteményemben.) j _ 410 

299. 

Bottyán védlevele Szombathely város számáriu 

En Bottyán Jáíios, Fölséges Erdély- és Magyarország 
Confoeder&lt Statusi Vezérlő-Fejedelme Fölsö-Yadászi Rákó- 
czy Ferencz Kegyelmes Urunk G^uerális-Mezei-Strázsames- 
tere, egy Loyas Ezernek Colonellussa, mostani Dnn&n-iimét 
lévő egész LoTas s Gyalog Hadainak Commendérozó-Generá- 
lissa. Tekintvén ezen Nemes SzombathelyVkrosknak az Ország 
Hadai hasznára czélozó sok rendbéli beneficiumát, melIyVáro^ 
máskint is a sebesseknek és betegeknek merő receptaciilainja. 
azért is kívánom ezt speciális respectusban tartanom és oon- 
sei*válnom, hogy annálisinkább az militiának jó subsistentiája 
ezen az földön lehessen. Az minthogy hozzátartozandó szőlő- 
hegyeket és egész határt protectióm alá vévén, adván az egész 
városiaknak olly hatalmat és szabadságot, hogy az oUjatín 
vitézeket, kik modo violento aut ftuüvo szőlőhegyekre ragr 
akáimelly tilalmas helyekre irrumpálnának , megfoghassák, 
meg is verhessék ha excessason találják, — báter passoBok 
légyen is. Azonban valakiknek Gtenerálistúl , Brigadérostál 
vagy Oberstertül passusok nem leend, (Hadnagyok és egyéb 
alacson Tisztek passussa nem suffragál) azoknak se szállást, 
aunyivalisinkább gazdálkodást praestálni ne tartozzanak : u 
hatalmaskodók, morgók és háborgók ellen Városostul feltá- 
modván, verjék ki az Városrúl, vagy megfogván, tegyék az 
toronyba, azután Hadi Tisztinek insinuálják. Mindazonáltal 
midőn az Magazinumnak és Commissáriatusnak defectas^«^ 
volna : tali in casu a sebesseknek és betegeknek, erga imputa- 
tionem impositarum, intertentióval legyenek, valamit erogál- 
nak summába beadván, mellyet is in defalcationem tartozzék 
a Commissáriatus bévennyi. Intimáltatik azért minden ideér- 
kezendő Kegyelmes Urunk Híveinek, Hadi Tiszteinek és akár- 
melly fegyverviselöinek, hogy ezen Várost föUülírt modalitás 
szerint respectusban tartván, semmi illegalitást elkövetni ii« 
merészeljenek, az Edictum szerint való kémén büntetés alatt. 
Praesentibus Perlectis, Exhibenti Restitutis. — Datom Sába- 
riac, 3. Septembris Anno 1707. 

Bottyán Ja nos j m. k. P. H. _411 

(Eredeti nyílt-levél, egész ivre irvA, ékes czifrázatokkal, a a tábornok 
s. k. aláírása yrI s pecsétével megerGsitve, Szombathely város levéltárában, 

fasc. XIV. nro. 422,) 

300. 

Bezerédy EazterJiázy Antainak. 

Méltóságos Generál-Feldt-Marschal ! 

Kiváltképpen való nagy jó Kegyelmes Uram ! 

Tót-Keszirfil 18. Augusti datált, nékem szóUó Excellen- 
tiád úri méltóságos levelét, tartozó és szokott igaz alázatos- 
sággal vettem. Hogy pedig Excellentiád csudálja, egynihány 
izbéli levelére váloszt nem adok : nem egyébnek, hanem unta- 
lan való sok distractiómnak tulajdonéthatni. Máskínt is. Ke- 
gyelmes Uram, megvallom, miúlta Kenései Uram tűlünk 
elment, Excellentiádnak két levelénél többet nem vettem; 
hogy azért kísedelmessen váloszolok, alázatossan bocsánatot 
várok. 

Az idevaló occurrentiákat a mi illeti : nem kiétlem, rész 
szerént azokrúl alkalmasint informatus Excellentiád. Ebergény 
Uram Sopron elején vagyon maga corpussával, Pálffi Uram 
pedig Óvárban, hatszáz némettel s ezerig való ráczsággal, — 
kinek is a napokban minemö levelét vettem alázatos, köteles- 
ségem szerént akarván értésére adnom Excellentiádnak, meg- 
küldöttem. Az operatiókat tehetségünk szerént folytatjuk ; két 
ízben lévén Staérországban, először nagy darab tartománt föl- 
járván, ekablottuk : de az égetést azon úttal meg nem enged- 
tem. Hanem most űj óbban, Pálffi Uram példamutatásábúl. 
Pápának és több beleknek fölégetésekért erős portával becsap- 
ván űjobban : negyven- vagy ötvenig való falukat fölégettünk. 
Nyereség igen csekél volt : mivel előre hírt vittek nekik, hogy 
erős portával készülünk. Ezeknek előtte pedig, szintín Nagy- 
Boldogasszon napján, vagy háromszázad magammal indultam 
Kabold felé, a hová akkor szándékozott az ellenség kiütni ; 
tovább étszakátúl fogva tizenkét óráig ott várokoztam Kabold 
tájján lesben, — de ki nem jött; onnénd magam híremmel 
mentem Sopron alá, s előre martalékban volentíijeimet más, 
jó paripás katonasággal beküldvén, kik is szintén a mint Sop- 
íony előtt a hol a linea vagyon, onnénd elkapván egynihány 412 

pár ökröket, midőn azokat erössen hajtanák ki, — az pratt- 
Bchaítban lévő uémet az magyar lobonczokkal és ráczsággal 
utánnok indűlyán, szintül a mint magam Harkál nÍYÖ üaluhoz 
közel lesben állván dandárral, addig Tártuk hogy hajtsák ; ki- 
ütvén egyszersmind rajtok, visszafordétván, a kit maga az né- 
met megvall : száznégy német s rácz esett el, egy lajdinont és 
két kométtás. Azonban az táborban lévő nimet is hamar ér- 
kezvén succursussára, s egész táborával secondálta, — szintiu 
ippen Német-Keresztűron alól, csaknem nagy-baromi erdőig 
jött utánnunk. Istennek hála, közülünk több kár nem esett, 
hanem három közlegént, — kik közfii egyik Excellentiád r^e- 
mcntjében való dragonyos volt, — azonban magam regemen- 
tembül egy vice-hadnagyot öltek. Minthogy pedig akkor nagr 
melegség s az sok lövöldözés miatt por és füst lévén, az loTak 
igen megbádgyadtak, a minthogy Horváth István nevű fShad- 
nagyom jól viselvén magát, sokat forgolódott és puskázott 
annyira, hogy jó paripája alatta megtikkadván, magam vezeté* 
kémet küldöttem alája, kit is csak nem régen vettem, s mind 
ezüstös szerszámban lévén, — az is újobban elállván alatta, ke- 
resztüli erdőszélen leugrott róla, paripámat azon szerszámos- 
tul s rajta lívő pár pisztolostűl az ellenség elnyerte ; megval- 
lom, igen kedves paripám volt, — de mégis, annyira nem tó- 
iiom, mint az szerszámot, mivel igen katonás, úri szerszám volt 
Pálfi Uram levelit a kit megküldöttem Excellentiádnat, 
azt magam levelemre váloszolta, midőn Pápát eligettik volna, 
Bottka Ferenczné uapam-asszon kárvallási iránt írtam Tála. 
Azon levelet Excellentiád jól megfontolván, considerálhatja : a 
mint Generális Bottyán TJramot describálja, mennyit tart tült 
az ellenség. En igaz lélekkel irom Excellentiádnak : kesenes 
szívvel nézem s óhajtván értem s tudom ezen a földön miatta 
lívő sok fogyatkozásokat, — kit hogy hizelkedésbül avagj tá- 
lam irégységbül írnék Excellentiádnak, nagy-alázatossan ké- 
rem, azt ne vílje ; tudom, rövidnap mások is hasonlót fognak 
írni Excellentiádnak. A mint Pálffi Uram írja, igazin: csak 
magát szerető s pénzt öszveszerző, s nem hazánk hasznát k^ 
reső. Ha akarta volna úgy, mint én, s az hadakat héjában md- 
lette heverni nem hadta volna s most is nem hadná, — eddig 
bizony akár Sopronyon loUűl lakhatnánk; de, KegyelI0e^ i 413 

Uram, semmit íppen nem vihetek végben véle, mivel nékem 
Sopron elején magam kevís népemmel köll őtet strázsálnom. 
Száma nélkül kirtem : adjon népet mellém, ha magának kedve 
nincsen is az eljövetelre, hadd vihessek valamit végben, — de 
soha reá nem vehetem. Az hadakat heverteti, ezt pedig az vi- 
tézlő rend megunván, elkedvetlenedik, s örömest gyönének, 
nem bocsátja. Szemben velem szépen beszél, hatom mögött kis- 
sebbét, vagy levele által gyaláz, kit keserves szívvel köll szen- 
vednem ; némel hazng tisztek — a többi közül Kisfaludi László 
— ntánnam árulkodván hazudoznak, a ki iránt írt volt egy- 
szer már néki Excellentiád : akkor egy kevéssé megszűnt, most 
ismét elkezdi. Noha, a kit mind Isten s világ jól tud, mennyi 
szolgálatot s hasznot teszek ezen a földön, — mégis oUyanoktúl 
köUetik szenvednem ! Ha Bottyán Uram mit ír Excellentiád- 
nak maga mentségére : ne higyje, mert ő tette Pápa tájjékát 
s több beleket majd koldálásra jutókká, s Pápa elégetését ű 
okozza. (így). 

Kihez képest kérem alázatossan Excellentiádat : ezekrűl 
másképpen gondolkodnyi míltóztassék, s az én directióm alá 
egy brigádát, a ki jó lovas- s gyalog-ezerekbűl állana, rendel- 
tetni, hogy azokkal tovább is hadd mutathassam igaz vérség- 
beli hazafiúságomat s teendő hasznos operatióimat. Azonban, 
ha ugyan csak továbbra is Bottyán Uram innend lészen, s azt 
meg nem orvosolja Miltóságtok: valamikor parancsolja, én 
innend errfil a földrfil kész vagyok általmennem a Dunán s 
szolgálatot tennem, hogysem itt az ü commandója (alatt) gya- 
lázattal lennem többé. Azírt vagy őtet amoveálja innend Mél- 
tóságtok, — vagy nekem parancsoljon az általmenetelre ; más- 
klnt is, lássa mit cselekszik Méltóságtok velem, nem bánom , 
ha vasra veret is : de én, Isten engem úgy segéllen ! általme- 
gyek, semhogy én innend, ő tüle dependeáljak s commandója 
alatt legyek ; mivel én a kissebbséget nem szoktam, bennem 
lívén a nemes vír, s emberek között tanultam s nem a Bakon- 
ban, mint valaki. írhatnék eleget, de ezzel nem kívánom mos- 
tan molestálnom Excellentiádat. Ha Excellentiád csak egy 
íttaga szolgáját küldi is által commandónak, — inkább depen- 
deálok tüle, liogysem mint ettül! En azért, jó Kegyelmes 
Uram, consolatiómra való hováhamarébb váloszát elvárom 414 

Excellentiádnak ; de midőn nékem miltóztatik leTelit küldeni : 
Bottyán Uram leveleivel ne dirigáltassa Exoellentiád, mirei 
szokása szerént mindenkor fölszakasztja leveleimet, *) a mint 
most is Excellentiád levelit fölszakasztotta kit nékem irt,s 
Méltóságos Székesi Gróff Bercsény Miklós Fő-6enerális ünin 
5 Excellentiája felölem Excellentiádnak irott levelének páija 
küldése iránt emlékezik Excellentiád, — azt is Bottyán Uram 
elszaggatta s kezemben nem adta. Már elítélheti Excellentiid. 
minémö irigység ez tüle. 

Excellentiád miltóságos gratiája által az >Bama« loxat 
kezemhez hozták, mellyet nagy niven vévén, alázatossan kö- 
szönök, kívánván Excellentiád kegyelmes gratiáját alázatossas 
megszolgálnom. Azonban a midőn Excellentiád órí dexteritás* 
sában ajánlván magamat s mindenekrül resolutióját alázatos- 
san várván, maradok 

kiváltképpen való jó Kegyelmes Uramnak 

Excellentiádnak 
Kfiszeg, die 6. 7-bris 1707. igaz, alázatos szolgája 

Bezerédp Imre^ m. k. 

P. S. Kegyelmes Uram, kírem az Istenírt Excellentiá- 
dat : vagy engem, vagy Bottyán Uramat vigye el erről a föld- 
ről, mert elíg volt már sok töríssem, szenvedíssem víle; sohs 
még árestomban nem voltam magam rossz viselisse miatt — 
de, Isten úgy segíljen ! inkább szenvedek árestomot, hogysan 
ill gyalázatossan szolgáljak vile ; volna kölömb ember, köoj- 
nyebben szenvedním ; máskínt is, jól gondolja meg Nagyságúd 
mit szolgált, vagy mit vitt ezen az földön vígben ? — hütőnm- 
irom, nem erre a földre való ember I Az Protocnlom Es&- 
ludi Lászlót is, kírem, tanítsa meg Nagyságod : mert eb a lől- 
köm, ha egyszer le nem vágom ; gaz ember ellensigre, — '^ *) A levelek fölbontását épen EnUrházy Ánial szokta volt \ !«$• 
nagyobb mértékben gyakorolni, még magának a fejedelemnek éf Bercsr- 
nyinek szólókét is ; különbeni azon idOben általában rendes és bev^^- 
szokás volt 8 a vezénylő tábornokok jogai közé tartozott alárendeltj^il^ 
leveleit felbontani , és saját belátásuk szerint kézhez adatni. Skkétt 
Bottyán csak jogával élt, midön az ellene alattomban vádaflkoiló Baeif ^í 
levelezéseit átvizsgálta, — ha átvizsgálta. 415 

embernek háto mögött czinkoskoJuyi derík ember ; az ezerit 
majd elolvasztja, s majd készakartva rebellissé is teszi. Ha pe- 
dig Excellentiátok Bottyán Uramat el nem viszi : rendöljön 
Excellentiád magános brigádát nékem, kivel untalan legyek és 
commendirozzam, — ne köUessik orczám pirúlásával utána jár- 
nom. Kegyelmes Uram^ az Istenem úgy áldjon meg, nékem 
nem köU az haszon : de valóban köU az böcsfilet és előmenetel, 
kiben nem is kitelkedem, látván Excellentiátok érdememet, s 
érdemem szerint fog — tudom — promoveálnyi ; *) a mint is 
tovább is Excellentiád kegyelmes atyai gratiájában ajánlom 
magamat s elvárom bovahamarabb való kegyelmes váloszát ; 
mert ha Excellentiád nem fog consolálnyi, — én bizonyára 
áltolmegyek, ha vasra veret is Nagyságtok, szabad velem, le- 
gyen az jutalma annakutána igaz szolgálatomnak, B. I. 

(Bredeti levél, — két iv, jófonnán tele írva, — gyűjteményemben. Az 

aláíráson kivűl az egész P. S. sajátkezű.) 

301. 

Ugyanaz, ugyanannaL 

Méltóságos Generál-Feld-Marschal ! 
Mindenkori jó Kegyelmes Uram I 

Efiszögrfil quinta praesentis expediáltam Excellentiád- 
nak szólló levelemet, kit is Tekintetes Somogyi Ádám vice- 
hadnagyára Pápai Szabó Istvánra bíztam vala, hogy maga 
Excellentiád kezében fogja adni ; mindazonáltal abban kétel- 
kedvén, s nem lívén bizonyos benne : veszí-é Excellentiád, vagy 
sem ? a mel is ha eltévelednék s mások föl találnák szakasztani, 
megvallom Kegyelmes Uram, nagy dolognál jobban sajnálnám. 
Kívántam azért újobban ex superabundanti alázatos kötelessé- 
gem szerént udvarolnom Excellentiádnak^ kiben hogy eddigis 
negligens voltam, nem egyébnek, hanem sok distractióimnak tu- *) Az elbizakodott, véghetlenűl hiú, erőszakosságig nagyravágyó 
fiatal hős tehát — kit egy éy múlva bűnös ambitiója a vérpadra vitt, — 
már ekkor a tábornoki rang után sóvárgott. Egyébiránt, hogy 6 haszon 
után ne törekedett volna : élénken megczáfolják Kőszegen töi-tént elfoga- 
tásakor elkobzott tömérdek összegyűjtött kincsei, és hogj' Heisternek 
odaígérte lelkét, hitét, becsületét 2000 aranyért. 
i 416 

lajdonéthatniy — s miűlta pedig Kenesey üram tűlünk elmene : 
két levelénél többet nem vettem Excellentiádnak, — mind- 
azonáltal arrűl alázatossan követem Excellentiádat 

Az idevaló occurrentiákat ami illeti : úgy tudom, infor- 
matus alkalmasint Excellentiád. Pálffi Uram most is OT&máL 
Ebergény Sopronnál magok corpussával snbsistálnaL A2 ope- 
ratiókat tehetségem szerént én. Kegyelmes TJram, kívánBám 
foltatnom. Staerországban hamar egymásután kétszer benB 
lévén : először nagy darab tractust elrabolván, az égetés azon 
úttal meg nem engedtetett Most másodszor ismit Pápának f^ 
több beleknek elígetésekért másfelöl erős portával becsapván: 
vagy ötvenig való beleket elégettünk. Az előbb pedig Sopron- 
nál Ebergény népét lesre kivévén, a kit a német maga sem 
tagad : száznégy elveszett közűlök. Mi, Istennek hála, több kán 
nem vallottunk, hanem egy vice-hadnagyom, két közlegén <i 
Excellentiád egy dragonyosa estek el. Egy vachtmeistert hetal 
magával hoztunk el rabul. Nagy por, meleg és lövöldözés miatt 
fúst lévén, — lovaink igen megbádgyodtak, alkalmas lovakat 
hogy elállottak, el köUött hadnunk. Horvát István {fihadnagjom 
maga jó viselisét mutatván, alóla az sok foi^olódásban lóra 
elállott ; magam paripámat küldöttem alája, végre az is meg- 
lankadván, — el köUetett hadni. A ki igen kedves paripám 
volt ; de mégis a mennyire a paripát, nagyobban sajnálom ai 
rajta lévő ezüstös szerszámot : mivel valóban, igen katonás, űri 
szerszám volt 

Előbbi levelemben Pálffi Uram levelét, kit Botfcka F^ 
renczné napam-asszon kárvallásí iránt ír, in originaUbas inclo- 
dálván *) megküldöttem. Minémő stylussal describálja Bottjáu 
János Generális Uramat, — ha azon levelemet vette Eicel- 
lentiád, — megérthetL Kegyelmes Uram, én, m^vallom, nem 
kevés búval élek s töltöm időmet : midőn — a kit Istenemmel 
bizonyítok, — igaz szívvel kívánnék szolgálnom hazámnak. ^ 
abban nem magam, hanem más akaratjábűl fogyatkozásnak 
köUetik talám lenni. Elítélheti Excellentiád, mit tart s menT- 
nyire böcsűUi az ellenség Bottyán Uramat, s neveti hogy com- *) Ma már nincs meg. Kalönben e levél, a ravasz Pálffytól, ^^ 
Bezerédy nagyravágyását és hevességét jól ismerte, kéts^gkivűl cxélttto- 
sau íratott, hogy közte és Bottyán közt viszályt idézzen el^. 417 

mandója alatt köUetik lennem. Hányszor és száma nélkül kér- 
tem: adjon mellém snccursust: eddig régen, — hajói akarta 
volna, — bizon Sopronyon föUűl lakhatnánk. Instáltam, bár 
ha maga nem gyön is : csak egy jó ezerét adjon mellém, — de 
soha reá nem vehetem, s semmit vele végben nem vihetik. Mi 
hasznot tett pedig miúlta innend van ? semmi nem látszik, sőt 
kárt, az operatióknak nem foltatásával s untalan egy helben 
való heverésével, eleget tett ; azt pedig az vitézlő rend is meg- 
unja; azok örömöst gyönének, de nem bocsátja. Igazán írja 
Pálffi Uram : nem egyéb Bottyán Uram, hanem magát szerető 
és minden tehetségével csak a pinzt öszves^erzö, s nem az 
liaza szolgalatjában hasznot kereső. Hogy pedig ezeket meg- 
irom : alázatossan kérem Excellentiádat, irigységnek ne ítélje, 
mert soha mások után való árúlkodás szokásom nem volt ; de 
ha mit országunk kárára látok s nyilván tudok, — nehéz szív- 
vel szenvedem. Isten látja, mindenekben complaceálnom neki 
kívánnék : mégis, ha szemben velem szépen szól, hatom mögött 
mások előtt, avagy levele által gyaláz és kissebbét. Kisfaludi 
László Uram sok hazugságival s tanácsával él. Mi, Kegyel- 
mes Uram, én böcsűletemért s előmenetelemért, s nem fize- 
tésért szolgálom Fölséges Urunkat ; a kissebbséget s gyaláza- 
tot viselnem nem szoktam, bennem lévén az igaz magyar s 
nemesi vér, s emberek között is tanultam s nem a Bakonban, 
— mint valaki. Azért kérem alázatossan Excellentiádat, ezek- 
rűl máskint gondolkodjék s tegyen más commandót ; tudom^ 
ugyan csak rövidnap is mások is fognak illen formában írni 
Excellentiádnak. Ha úgy tetszenék, javallanám Méltóságos 
Andrásy Pál Uramat által hozzánk commandónak küldeni, 
avagy commandóm alá egy brigádát, egynihány lovas- és gya- 
log-ezerekbül állót adni. Vagyis, ha ugyan csak Bottyán Ura- 
mat innend nem amoveálja Míltóságtok : nekem parancsoljon 
az Dunán általmenetelem iránt, kész vagyok túl is hazám 
szolgalatjában mindeneket tehetségem szerint elkövetnem; 
de én többé a kit (így) voltam, commandója alatt nem leszek, 
mivel meg nem érdemli, tűle jó ember dependeáljon. Máskínt 
is, lássa Míltóságtok, velem mit cselekszik, — de én, Isten 
engem úgy segíUen, ha' vasra veret is, általmegyek ! Sok írá- 
sommal ezek iránt nem térbeliem Excellentiádat, megértheti 

II. Kákóczi Fercnes levéltára. Első onzt. Had- éa belttgy. IX. 27 4 418 

líuven. Midőn azírt ezeknek megorvoslásáríil Excellentiád vi- 
gasztaló jó válaszát sietve várnám, maradok 

Jó Kegyelmes Uramnak, Excellentiádnak 
Alsó-Pulya, dje 7. 7-brís 1707. alázatos szolgája 

Bfzen'dij Imre, m. k. 
P. S. Jóllehet ugyan. Excellentiád utóbbi levelében írja. 
hogy a mennyire lehet, alkalmaztassam magamat Bottyán 
Uramhoz; mi okért írja Excellentiád s mire értsem, igen jól 
tudom. Kegyelmes Uram, eléggé voltam már azon, mindenek- 
ben kedveztem néki, — de haszontalan ; mennél jobban járok 
utánna s kedvit keresem, annál rosszabb. Tovább is azért ké- 
rem Excellentiádat : vagy őtet amandálja, — vagy én bizoD 
általmegyek s egyáltalában tovább commandója alatt nem le- 
szek. Soha még illen gyalázatossan nem commendéroztam. 
mint mostan ; csak egyedül a magam ezeremmel köll lenneio 
strázsán itten Sopron elején ; a kit egy kapitánnak (ezredes- 
nek) köllene végben vinni : azt köll cselekednem- Én azt gon- 
doltam Kegyelmes Uram, hogy Isten által ezután már mind 
föllebb s nem alább száll dolgom. Vagyis míltóztassék Míltóság- 
tok nékem külömb (külön) commandót adni : ne köUessék túle 
koldulnom, s meglássuk osztán, ha én az én kevés commandóm- 
mai viszik-e kevesebbet végben, — avagy ö az nagy corpussal 
teszen több operatiót ! Ha ide Sopron elejére mást bocsátok is, 
haszontalan ; az elmült napokban egy kevéssé innend eltávoz- 
tam, Míltóságtok udvarlására akarván általmennem; csak 
Pápáig mentem : azonnal az ellenségnek mindenütt currense 
járt, s kiütvén, egynihány falukat elrablott. Akkor az ellensíg 
között ollyan hír volt, hogy Míltóságtok engem maga citált 
volna által, — a kinek is örülni látszott 

(£redetije pryűjteményemben, csak az aláírás sajátkezű.) 

302. 

Bottyán János gr. Eszterházy Antalnak* 

Méltóságos Generális, jó T^ram ! 
Alázatos szolgálatomat ajánlom Ngodnak. — Ho.íj bb- 
riábúl szerencséssen visszatértünk:*) az ellenségnek dereka- 

*) Tehát személyesen ott járt mayra Bottyán is a Uailakkal. n^-m- 
csak Bezemly. 419 

motussátúl nem is tartván Rabutin általmenetele után, — észre 
sem vettük Gvido Storembergnek általjövetelét, hanem csak 
akkor tudtuk meg, midőn Soprontúl megindulván, minden tar- 
tózkodás nélkfil circiter ötezer emberrel Csepreghez szállott. 
Onnét az Kábához szándékozik, mivel az sárvári hidat is ke- 
ményen csináltatja ; minden intentuma neki, hogy ezen földet 
vagy meghódítsa, vagy elpusztítsa. Kérem azért az Istenért 
Ngodat, hogy ocsódjék és Kai^vánál valamely passust erigál- 
tatván, succursust küldeni méltóztassék : mert ezen Dunánin- 
nét lévő had partim az fízetetlenség miatt annyira elszomo- 
rodott és kedvetlenedett, hogy majd nem is bízhatom hozzá, 
mert az mint látom, ezen confusióra nézve is igen hajlandó az 
császár devotiójára, — már is megoszlott és szílledett, s nincs 
is az az ember, a ki megtarthassa. Styria felől is referálják, 
hogy Holi stájerországi commendó feles styrusokkal nyomako- 
dik ki Magyarországra. 

Ha azért Ngod nem succurrál : certo certius ezen Dunán- 
innét lévő földet most elveszesztjük, — de nem tudom, mikor 
recuperáljuk ? Az ellenség Rábán túl lévő motussát és bővebb 
intentumát ezen inclusábúl *) voltaképpen kitanulhatja. — El- 
várom alázatossan Ngod vigasztaló resolutióját. In reliquo kí- 
vánom : ezen levelem találja Ngodat fris jó egészségben ! 

Maradván 

Dátum Árpásnál lévő táborbúi 12. 7-bris 1707. 

Nagyságodnak 

alázatos szolgája 

Bottyán JánoSj m. k. 

Külczim: Méltóságos Fraknai Gróff Esterházi Antal 
Generális - Mezei - Marschallus, Senator Űr és Dunán-inneti 
Fő-Generális bizodalmas jó Uramnak ő Nagyságának, sietség- 
gel — Ibi-ubi. P. H. 

(Eredeti, a kir. kamarai levéltárban.) ^) Ma már hiáByzik. 27* 
490 303. 
Terstyánszky István gi\ Eszterházy Antalnak, 

Nagy jó Kegyelmes Uram ! 

Styriábűl kijöYetelünk alkalmatosságáTal az Tek. Reg*"- 
ment fizetése s mundérungjáért listáknak általküldéso írust 
való parancsolatját Exciádnak alázatossan vettük; azonnal 
kértük Somogy Ádám Óberster Uramat közönségessen, hogy 
menjen által Exciád udvarlására, — de mind ekkoráig sem 
resolválta 6 Eglme magát ; nem tudjuk, mi találta ? meit ép- 
pen semmihez nincsen ő Kglmének kedve. En ugyan sá\eBi 
szerént mindjárt mentem volna által Exciád udvarlására: de 
azon utunkban megbetegedvén, az harmadnapi hideg mind ek- 
koráig gyötrött, — hozattam magamat az szent-lászlói fordó- 
ben s ott curáltatván, már Istennek hála, jobban vagyoL a 
mint holnap táborunk felé meg is indulok. * 

Negyednapja, Eábán túl Középsö-Pulyánban Grodát ti- 
gyázatlanságok s részegségek miatt Ebergénjr fölverette fényes 
nappal, — többet hatvan vagy hetven katonánál vesztett el 
két zászlót, azonkívül feles lovat ; a többi katonái pedig már 
az Bakont őrzik. Tegnapra verradóra pedig Kapuvár tájéUn 
hét zászlóbúi álló portánkat PálfS fölverte, a Bábán való két 
hidainkat elnyerte ; feles katona esett el, kinek még számát 
nem tudjiatjuk, Högyészy Ádám is szegény, elveszett, s egfez 
táborunkat megfutamtatta. *) De ugyan megént visszament 
Sábaközben Pálffi egész hadaival s Kapuvár tájékán campé^ 
roz, az hidakat pedig elhányatta. Bezerédy Uramat is az Rá- 
bán általnyomták volt : de tegnap megént Rumnál általmeBt 
maga corpussával (brigádájával) ö Kglme. Gvido (Starhem- 
berg) hallatik, hogy Kőszeghez szállott volna, onnéd Sopron- 
ban venné magát. 

Itt Kegyelmes Uram, sokan csak az magok privatunio- 
kat keresik ; a minapiban is fölültették az vármegyéket, ^ 
hétig campéroztak : azután két-két forintért visszabocsátottíik ♦) Ezek mind vagy teljesen koholt, (Bottyánt Esiterházy el^rt 
compromittálni akaró,) vagy roppant&l t&lzott hirek. így pl. HS$$<*\ 
Ádámnak (Bottyán (bk.liire8 huszárezrede vitéz őrnagyának) semmi l«;* 
sem történt s még 1709-ben is vezényelé ezt az ezredet. 421 őket. *) Több is vagyon ölég itten illy állapot , Kegyelmes 
Uram. Az labancz végheleket is bloquádáyal tartjuk, — amel- 
lett fizetésért mindeneket bé engednek vinni ; **) csak az Úr- 
isten adná, hogy Exciád méltóztatnék inqairáltatni az ollyan 
eselekedetekért, — ölég jönne ki mindenfelöl ! ***) 

Még az Tek! Regementet (t. i. Antal úrét) sem vehet- 
tük öszve, most is négy felé vagyunk ; öleget instáltam Gene- 
rális Uramnál 6 Ngánál, Exciád parancsolatjábúl, hogy együtt 
lehessünk és böcsfiletet vallhassun'c, — de csak azt adta vá- 
losztúl : hogy őnéki most senki neu parancsol az Dunán in- 
néd ; haExciája általjön : úgy commendérozzon, a mint tetszik, 
— ö ííga most itt a Fő-Commandó ! Dy böcsűletes válosztok- 
kal bocsát el ő Nga maga elöl. f ) Már csak megvonjuk Ke- 
gyelmes Uram, előtte magunkat, mert semmi böcsűletünk nin- 
csen előtte, sem az T. Regementnek ; illy szókkal is illetett 
l)ennünket : hogy egész regemetünkért két compániáját maga 
regementébűl nem adná. Arra bőven megadtam ő Ngának az 
váloszt : két hétig sem voltam előtte. — Ajánlván Exciád ke- 
gyelmes gratiájában mindnyájan magunkat, maradok 

Exciájának 
Dátum Szent-László, (Veszprém alázatos, legkisebbik 
m.) die 13. 7-bris 1707. szolgája 

Terstycuiszky István, m. k, 

(Eredeti levél, gyűjteményemben.) '*') A vármegyei nemesség, mint Bottyán aug. 16-iki leveléből lát- 
tak, két hétre volt insurgáltatva, a hadak Összegyűléséig ; s miután ezek 
hamarabb ösz végy lilének : a haza kívánkozó nemesek a második hetet 
megváltották, mint ez általános szokás volt országszerte az egész insur- 
rectiót illetőleg is ;) az ily módon begyűlt pénzekből aztán a hadi cassa a 
hátralékos zsoldú katonaságnak fizetett, a mennyire telt. 

♦♦) Gyanúsító czélzás a sopronyiaknak, győrieknek, esztei'gomi- és 
budaiaknak bizonyos pénz váltságért megengedett leszúretelhetésre ; mely 
összegek szintén, szigor.ű számadás mellett, a hadi pénztárba folytak be, 
B onnét a hadak fizetésére osztattak ki. 

***) Inquiráltatott, — de bezzeg, semmi sem jött ki egyéb a leg- 
öuzéstelenebb eljárásnál, és annál, hogy szegény Eszterházyt Bottyán mel- 
lett tartott besúgói (kiknek egyike volt Terstyánszky is) rútul felültették. 

f ) Katonai, vezényleti szempontból tökéletes igaza is volt. 422 304. 
A fejedelem Bottyánnak. 

Die 15. 7-bris 17u7. Terébe s. 

^^ # 

Tek. Nzetes Bottyán Jánas Urnák. 

Engörli Musztafa és Újvári Musztafa kereskedő törökök 
Nándor-Fejérrártt lakozó Hadzi Memhet és Hadzi Ali keres- 
kedő törököktűi ezerhétszáz tallér ára portékát elhozráo^ ez 
ideig is nem tettek contentumot ; — úgy informáltatnnk a nán- 
dor-fejérvári szerdár levelébűl, hogy Pápa tájékán lennének. 
Azért Kglmed kerestesse fel és a pénzt fizettesse meg Téllek ; 
ha penig meg nem fizethetnék: adja őket levelünk megadó 
töröknek kezébe, tévén jó dispositiót bátorságos elvitetésekrftl : 
és ha fel nem találtathatnának : írja meg a szerdámak« hogr 
Kglmed eljárt a dologba, de fel nem találtathatta, és hogy 
tovább is fogja vigyáztatni. 

Die 16. Ezen Commissió corngáltatott igy : Hogy azon 
törököket kerestesse fel és fogattassa meg, és valamelly kisi- 
röket rendelvén melléjek, jószágokkal együtt hováhaiuarébb 
küldje ide, jó vigyázást tétetvén reájok, úgy mindazonáltal* 
hogy magok portékája alá fogadandó vecturáért, ha egyéb al- 
kalmatosságok nincsen, magok fizessenek. 

(A fejedelmi cancellárián készült kivoDat, Bákóczi még kiadatlan 17<>6 — 
1709-iki leveles-könyvébe iktatva. Nemzeti Múzeam, h. Jessendk-yynj' 

temény,) 

305. 

Szent-Györgyi Horváth Zsigmond fökadbiztos gr, Eszterhtizjf 

Dánielnek, 

Méltóságos Generális Uramnak Ngodnak 

alázatossan szolgálok. 

.... Ez a föld, kiváltképpen penig a Bábán tiil való, 
nagy nyomorúságban vagyon. Re center az elmúlt héten is az 
ellenség Quido Staremberggel, — ki bizonyos commendérozott 
néppel jütt vala Sopronyhoz, — Pálffi Uram s Ebergéni, úgy 
Nádasdi Ferencz Urammal kiütvén, egy része Csepregnek, más 
része Köszögnek s Szombathelynek ; Küszög, hogy az folége- 423 

tébtül megszabadult, négyszáz aranyat fizetett; Szombathely 
peiiig fölpraedáltatott ugyan Nádasdi Ferencz Uram által : de el 
uem vihetvén a praedát, — kétezer foréntban váltották vissza. 
Melly ellenség Sárvárig penetrált, azután Pálffy Uram s Eber- 
géni, Generál Prajner (Breuner) Uram visszatértek Sopronyhoz, 
Qaido Staremberg Uram peuig Csánig vévén íitját, Rábaköz- 
ben Csornához szállott ; honnéjd hová szándékozik ? nem tud- 
hatjuk. — In reliquo, éltesse Isten Ngodat szerencséssen 
sokáig, — kívánván, maradok 
Ngodnak 
Simegh, 16. 7-bris 1707. alázatos szolgája 

Horváth Zsigmond nuk. 
P. S. Peresznyén*) Ngodnak nem esett mégis kára most. 
Szüret Isten jóvoltábúl jó lészeu. Most itt a vörös pénz nem 
folyván : jó lenne mind borait és gabonáját frissen eladatni ; 
lia mit parancsol Ngod, az tévő leszek. 

(Kredeti levél, a gr. Kszterházy Dáuiel-féle ág levéltárában, Pozsonybau.) 

306. 

Bothjdn Eszterhüzy Antalnak, 

Méltóságos Generális ! 
Nagy Jó Uram ! 

Alázatossan szolgálok Ngodnak. — Vörösegyházárúi 30 
Augusti datált Ngod levelét ma, tartozó engedelmességgel vé- 
vén, mit méltóztatik írni, értem ; de azon Ngod levelét az hadi 
tiszteknek, annyivalisinkább az köz militiának vulgálni nem is 
merem : mert bétöltek már afféle bíztatásokkal és heáhavaló 
írásokkal, tudván, hogy csak szóval tartanak l)ennünket, re- 
ménséggel, nem valóval táplálnak bennünket, — de az nem 
elég az militiának ! 

Már ennekutánna akármint s hojíy subsistálhatok : de 
többé succursust nem kérek, ha mindgyárt az egész földet el- 
burítja is az ellenség ; az mi kevés stabilis militia vagyon mel- 
lettem : azzal hol defensive, s hol offensive forgatom magamat, 
az míg lehet. Akkori succursus-kívánásomnak is **) oka volt, 
hogy Storemberg általjővén az Dunán, Sopron felöl Szombat- 

*) Dániel úr Soprony vármegyei jószágáu. 
*♦) L. megelőző levelét. 424 hely és Sárvárig circiter ötezered magával exeurrált ; az Ká- 
bán alól ugyan nem jött, hanem Rábaköznek által, ki az Jen- 
den, és megint vissza, által az Danán ment, — mi végre ? nem 
tudom. Az ö általjövetelét penig okozta, hogy én St§ridbaH 
bemenvén^ sok számtalan falukat égettünk Pápa elégetéséért^ 
azonkívül az Lajtán Harrachnak sok ezerekbűl álló malmát 
felégettettem, az mellett több malmokat és falukat Austriábau. 
De ö ez mostani útjában és fordulásában sohol semmit sem 
égetett, hanem valamen^e ment, az falakat felpraedálta és dúlta. 

En, Nagyságos Uram, valamint Isten adta tudnom, az 
militiát bíztatni az fizetés végett el nem múlatom, és azon igye- 
kezem, hogy az elszíUedteket megint csoportra verhessem ; noha 
az ellenség nem tett semmi derekas csapást is rajtunk, sőt mi 
tíz-húsz annyit elhúzdaltunk és csipdeztünk bennek^ s naprtí 
napra is impetáljuk, és az rabok szaporodnak. 

Adhatom tudtára Ngodnak, hogy valamennyi magyar 
rabok Dunán-innét lévő császár praesidiumaiban voltak : min- 
denünnét erga commutationem kiszabadítottam, — mégis feles 
rabjaink lévén Sümegen és Csesznekbe, nem tudom, vélek mit 
tegyek, az praesidiumot kenyérbül csak megszükítik ; azért rz 
Istenért kérem Ngodat, méltóztassék oly dispositiót tenni 
hogy az kaiTai passus újobban erígáltassék : lehessen modali- 
tás az rabok általküldésében és az általjárásban. Ha Ngodnak 
úgy tetszenék : inkább magam innét applicálnék oda valamelly 
hajdúságot, mivel Móri István Uram ezeré már effectÍTus sta- 
tusban vagyon, Benkö Ferencz Uramé is alkalmasint szaporo- 
dik, rövidnap — reménlem — az is compleáltatik. De valóba, 
az kenyérnek szűke vagyon köztünk pápai magazinomnak roi- 
nálásával és az commissáriusok gondviseletlensége miatt Most 
azon leszek, hogy az Nyúlásra bészállhassak rövidnap alatt 
Elvárom én is alázatossan az általment német iránt való tudó- 
sítását^ — tudhassam én is : in quibus teiminis légyen állo- 
potja azon ellenségnek ? — In reliquo Ngod úi-i gratiájában 
ajánlván magamat, — kívánom: éltesse Isten Nagyságodat 
sokáig szerencséssen. Maradván, sub dato ex Castrís ad flu- 
vium Bitva positis, dje 17. Septembrís 1707. 

Nagyságodnak alázatos kész szolgája 

Bottyán János m. k. 425 

P. S. Kérőm Ngodat alázatossan, ha olykor búnibau 
vagy hertelenségböl valamit találok imya, megbocsásson ; jó 
ülőkkel írom : soha annyi búval nem voltam, — de valamit 
Isten adott tudnom, országunk hasznára s javára bizon éjjel- 
nappal szorgalmatoskodván, elkövetőm. En sem Fő-Generális 
Gróff Sercséni Uram ő Excellentiájának nem irhatok, sem 
Urunk ö Főlségének : mivel nem tudom, hol és merre lígyenek, 
hanem kérőm, leveleimőt küldjő az hová illik. Mégis alázatos- 
san kérem Ngodat : Kegyelmes Urunk ö Főlségénél instáljon, 
hogy az Dnnán-innet lévő fiscalitasbeli proventust adja az itt 
való militia számára, mivel ezek élnek-halnak az itt való földért. 

(Eredetbe a kir. kamarai levéltárban Budán. Az utóirat éit aláírás saját- 
kezű. A levél borítéka elveszett, hanem kívül, hátulsó üres lapjára reá 
van írva : ^Generális Bottyán Uram reportumai^ suh J2.etí7, l'hris 1101, < 
A S02. sz. alatti levél ugyanis szintén ez utóbbiba van beletéve. Bizonyos 
tehát, hogy ezen utóbbi is Eszterházy Antalnak szólt, de bizonyos ez 
azért is, mivel Eszterházy Antal táborozott augustus végén Vörös- 
egyházánál.) 

307. 
Bottyán a győrieknek, 

Ezen subsequáló conditiók alatt győri lakos Uraiméknak 
ö Kegyelmeknek engedtem meg a szüretelést és mustjok be- 
takarítását : 

Primo. Mivel a szüret hordó nélkül végben nem mehet, 
az hordókhoz pedig abrincs kívántatik : annakokáért győri la- 
kos Uraimék számára Confoederátus Uraimék faluirúl fognak 
vinni abrincsokat ; lészen hadi tisztem, ki előtt pénzekért ele- 
get vehetnek a győri kapu előtt, semmi jobbágyokat nem tud- 
ván ittkinn birtokunk alatt győri Uraiméknak. 

2'do. A mi a szőlőben lévő gyümölcsöket illeti : azokat 
is minden exactió nélkül beszedhetik, magok vinczellérjei, vagy 
fejércselédjei által. 

3-t io, A szőlőnek vesztegetése, pazarlása és mostolása 
az egész hegyeken, melyeket győri külső és belső városi lako- 
sok bímakj tiltátik ; a ki az ilyekben kárt tenne commendóm 
alatt lévők közül, hadi törvényünk sűlyjával (mely conformis 
országunk torvényéhez) megbüntettetjük ; meg sem engedem, 
hogy vinczellérektül és más győri lakosoktúl a kenyeret violen- 426 

ter elvegyék ; kemény ordereinet veszi e felöl, úgy mások felől 
Győr táján lévő commendáns hadi mezei tisztem. 

4'to, Szüretet pedig Szent-Mihály vagy Szent-Fereucz 
nap után elkezdhetik, két vagy három hétig végben vihetvén, 
végben is vigyék, azután pedig cessálni fog kijárások ; azalatt 
mindazonáltal a gazdák cselédjekkel együtt szüretelendő és 
dézmálandó szőlejekben kijárhatnak: de minden edényeknek 
kihordását, béhordását, mustnak bétakavítását vagy magok 
marháján végezzík, vagy pedig ittkinn pénzen fogadjanak, mert 
jobbágyai ha lehettek volna is, (ob non Confoederationem) itt- 
kinn nincsenek győri Uraiméknak. Tápi, sági, töltéstavai, csépi 
promontoriomok lévén confoederátus hadi tiszt Uraiméknak ex- 
arendálva : azok győri Uraiméknak nem adatnak ; komáromi 
lakosoknak, és a kik de actuali habitatione nincsenek Győrött, 
hanem másutt laknak, azoknak is a szüret nem engedtetik ; 
ha ittkinn találtatnak : mint ellenségünkkel procedáltatok az 
olyanokkal. 

O'to. Már említett győri lakos Uraiméknak nem arestál- 
tatik se mustjok, se marhájok, sem pedig magok, helyes funda- 
mentom nélkül, hanem az adósok megarestáltatnak, há erga 
liquidationem et requisitionem nem akarnának contentatiót 
tenni commendóm alatt lévőknek. 

6'ío, A mi illeti Nemes győri Káptalant, úgy más Ura- 
kat és Rendeket : azok magok dézmáit, nonáit — fegyveres 
kuruczokon kívül, mert azok nem adnak — szabadon és hábor- 
gatás nélkül beszedhetik és szállíthatják, de saját, vagy pén- 
zen fogadandó szekereiken. 

T-mo. Hogy semminemű confusio a szüretelésben ne 
eniergáljon : megszűnnek commendóm alatt lévő hadaim por- 
tákat, irruptiókat Győr alatt tenni, sőt azon promontoriomok- 
ban is szüretelő és dézmát kilenczedelő győrieket nem fogják 
bántani ; de hasonló reciprocatió légyen, hogy győri garnizon, 
se pedig Fölséges Császár hadai, akármelyik, kárt és confusiót 
ottan ne tegyenek, a szüretelő confoederátus hadi embereinket, 
istrázsáinkat és tisztviselőinket senki ne bántsa és meg ne ká- 
rosítsa s rabságra ne vigye azon szüretelő idő alatt. 

8'vo. A mi az alkubúi emergált summát illeti, úgymint 
kétezerötszáz ötven forintot, id est, 2550 Rhenenses : azokból 427 

előre ezerötszáz forintot győri Uraiinék tegyenek le, és más 
liátramaradandó summát tartozni fognak post absolutam yin- 
ilemi&m absque omni mora megfizetni, elégséges cautelát is itt- 
kinii hagyni. Ha kinek kárt tesznek azon hadaim : megbizonyít- 
váll, igazságos satisfactiót administrálok győri üraiméknak. 

O-no, Dilucídáltatik itten, hogy kik szüretelhetnek, déz- 
luálhatnak, kilenczedölhetnek, úgymint : Méltóságos Kalocsai 
Érsek Szécsényi Pál Uram ö Nagysága, Nemes győri Kápta- 
lan, I*áter Jezsuita Uraimék, és győri külső, belső városokban 
lakozó főrend, nemes, militáris, és nemtelen személyek, az ö 
jövedelmeket beszedhetik Nemes Győrvármegyében, úgymint : 
szabadhegyi, szent-mártoni, méfői, csanaki, három nyúli, két 
barátii, écsi, ravazdii, szemerei, kis-péczi, íol-péczi, nyalkái, 
kajári, pázmányi (pázmándi) hegyeken, promontoriumokon 
találandó jövedelmeket mustból és nem másból. Az mely álla- 
potokra pedig ennekelőtte adtam protectiómat : ennek alkal- 
matosságával nem annihilálom, sőtinkább serio parancsolom 
minden tisztviselő Üraiméknak, mind pedig közönséges vitézek- 
nek, hogy ezen alkumhoz alkalmaztassék magokat. — Költ 
móríczhidai táborban, 22. Septembris 1707. 

Bottyán János m, k, P. H. 

(Egykorú másolat Győr vániie<r3'e levéltárában ) 

308. 
Bottyán Eszterházy Antalnak. 

Méltóságos Grenerális, jó Uram ! 

Alázatossan szolgálok Nagyságodnak. Bizonyossau adom 
tudtára Nagyságodnak, hogy Rábaközbűi felnyomúlván és Be- 
zerédi Urammal conjungálván magamat, Sopron alá egy diver- 
siót tettem az egész innét lévő haddal. Martalékot béküldvén, 
magam az dandárral és cemeteriumban s házokban elrakott 
hajdúsággal Német-Keresztúrott lévén : midőn az martalék az 
hátán szintín az város végéig hozta az soproni rácz- és horvát- 
ságot, — ott megfordítván, az némettűi egészlen elszorítottuk 
és levágtuk, alig szaladt hat vagy hét el közűlök ; az ráczaágof 
viindinkább levagdaltuk, hanem az horvátokban alkalmas tisz- 
teket fogdoztunk, kiknek specificatiójokat, íme. Nagyságodnak 428 

megküldöttem. *) Végtére az katonaság megszüledvén, mint- 
egy regeinentre való német truppossan ntánnnnk nyomakodott 
ki elöl is el kellett mennünk : mert az nyereséggel megtzUUdt 
hadat nem lehetett hirtelen csoportra verni, Azntán a nimet 
Keresztárba elrakott hajdúságra menyén : de az hajdúság ki- 
puskázta, és végtére megbízván az hajdú magát, két zásdótd 
az mezőre is kiment és sok kárt tett az németben ; de az német 
újobban rajta fordulván, mintegy tízig valót az hajdúban elej- 
tett és két zászlót elnyert, az laib-companiámbéli zászlótartó- 
mat is zászlóstul elnyerték, — de ember-kái*t nem vallottank. 
hanem az katonaságbúi mintegy négy vagy ötöt, az hajdúkba] 
talám tizet hattunk el ; hanem Móri István gyalog Colondlas 
Uram is incaute igen kimenvén az mezőre orderem ellen, ott 
veszett, az testét ugyan elhoztuk. Az németekben derék embe- 
i*ek vesztek el az ellenkezésben, kik kijöttek az truppok közfii. 

— Onnét, separálván magamat, nyomultam az Rába mellé í;- 
faluhoz, olly szándékkal, hogy Rábaközbe bemenjek, ha a vizd: 
megapadnak. Igazán írhatom Nagyságodnak, olly árvizek van- 
nak most itt, hogy merő vízözön ; mindenek azt mondják, hogy 
sok esztendöktül fogvást nem emlékeznek illy nagy árvizekrűl : 
nem is csuda, mert éjjel-nappal ugyan szakad le a sok esső. — 
egy nap sincs, hogy nem esnék. Ha az idő felderül : már köny- 
nyebb mód lészen Austriában portáznunk, — az rácz és hor- 
vát már nem igen áll élőnkben. Rábaközben bemenvén. Óvár 
körül is Pálfi mellett lívő ráczokkal is kívánok rövidnap úgy 
procedálnom, mint Nádasdi Ferenczczel lívökkel Sopronnál 
procedáltam. 

Azt is írhatom Nagyságodnak, hogy kenyérnek nem any- 
uyira, mint szénának és abraknak szűke vagyon ezen a földön: 
nem is tudom, hogy telelhet ki az militia. — Minthogy penig 
Nagyságod Űjvárott lívő boraimat eladatni nem engedte: tehát 
ne terheltessék az árrát megadni. En viimlen bizonynyal három 
vagy négyszáz hajdút, Nagyságod instructiója szerint, haramia- 
formában karvai rév iránt az hegyekben fogok száll itanom ; 

— minthogy penig a feleségem is által fog jöni annak alkal- 
matosságával : magam is talám közelebb megyek az révhez és *) Ma már nincs mellékelye. dispositióban hagyom, csak Nagyságod adja praevie értésemre: 
azon dragonosok mikor állíttatnak azon karvai rév secuintá- 
sara? hogy az commimicatio sörínyebben folyhasson, melly 
valóba szükséges is. 

In reliquo Nagyságod úri gratiájában tovább is ajánlván 
magamat, kívánom, Isten tegye szerencséssé Nagyságod ope- 
ratióit és életét Maradván 

Dátum ex Castris ad Újfalu *) 

positis, dje 6. 8-bris 1707. 
Nagyságodnak alázatos szolgája 

Bottyán János m. k, 
P. S. Kérőm Nagyságodat, az passus felől Karvánál tu- 
dósítson mönnílhamarabb ; én magam is odafordulok, mivel az 
feleségömet által akarom hozatni. 

Az rabokot azonnal küldöm, mivel feles ; most is igen 
szaporodnak. 

(Eredetije, mely gi*. Eszterházy Antal tábornagy- ós dunántűli fökapi- 
tán3'nak szólt, gyűjteményemben. ívi'ét, az aláírás és utóirat Bottyán 

maga kezeirása.) 

309. 
Bottyán Vitnyédy Péternek, 

Isten áldja Kegyelmedet ! 

Vévén Kegyelmed ezen parancsolatomat, valamint maga 
böcsületit s életit szereti : mindjárást környűl lévő falukrúl pa- 
rancsoltasson tizenhat cséplöt, Kemény-Egerszegen lévő fisca- 
lis gabonát, úgymint Palotai Sámuel asztagját csépöltesse el, 
és ide Újfaluba a Staab számára hozattassa ide. Egyéberánt 
ha ezen parancsolatomat elmulatja : azonnan vasra verettetem 
Kegyelmedet, Sümeg várában küldöm. Kiben különbet se cse- 
lekedjen. — Dátum Újfalu, 6. 8-bris 1707. 

Oenerális Bottyán János m. k, 

Külczim : Nemzetes Vitézlő Vitnédy Péter jóakaró ba- 
rátomnak adassék. P. H. 

(SajátkezŰleg aláirt eredeti levél t. Vittnyédy József úr birtokában, Vas- 
vármegyében, Vathon.) 

*) Uray-Ujfalu, Vas víírraegy ében, Sárvár mellett. 430 310. 
B. Rétay Gáspár gr, Eszterházy Antalnak, 
Méltóságos Donán-iiuiénd léTÖ F&-€r6Derális ! 
Xékem érdemem fellfil teIó Kegjelmes ünm! 

Excellentiád Generális Bottján János Sógor XTramnák 
Írott leTeléfaűl értettem, hogy az karrai passos újonnan ad prío- 
rem statum redncáltatnék, melljnek is megszállása ntán Ex- 
cellentiádtól bizonyos dragonyos trupok is commendíroztatnak 
által. Kire nézre kérem Excellentiádat alázatossan : mStía.- 
tassék Vice-Kapitány és több ott lévő tiszteimnek serio meg- 
parancsolni, hogy azon alkalmatosságtűl^ Telek lévő mimdé 
mnggal állaljüYendő ezerembéli hajdúimmal el ne maradnának. 
— innénd is nem lészen az elejbek commendirozandó hajdg< 
ságbúi semmi fogyatkozás, s ha az Dnnához érkeznek, tudósít- 
tátik Excellentiád róla. 

Secnnda hnjus Soprony alatt próbát tévén, az ellenség 
commendírozott mindjárt ellenünk 200-ig való horvát- és rácz- 
ságot úgy mintegy 40-ig való voluntirt is, — mellyeket ki i* 
hozott szépen az poilánk ; azntán az lesünk rajtaütvén, abban 
csak igen kevés ment el. Az ntán mindjárt maga Gróff ^^' 
dasdy commendírozott német truppokat, kik előtt az katonaság 
megszaladván, magamnak is körösztúri czinterímben köUőtt 
magamat népemmel együtt recipiálnom, — holott valóban nem 
kevés meleget köllött szenvednünk: mert az egész várast 
reánk gyútván. magam is csak alig vihettem el az leplet; 
mégis, Istennek hála, ugyan több népemben nem veszett : 1 
főhadnagy. 1 vice és egy zászlótartómnál több s circiter 12 
közlegény ; kik között Móri Istvány (óberster) Uram is vitéiti 
kimúlt — Már egyszer is, másszor is, Kegyelmes Uram, ai 
ezerem alkalmasint elfogyott; hanem kérem Excellentiádat 
alázatossan : méltóztatnék Gróflf Bercsény Miklós Főbb-Gene- 
rális Uram ő Excellentiáját informálni, vagy maga is modali- 
tást mutatni, hogy honnénd köUessík recrutáznom ? s ha az 
Xemes Váimegy ék fogják továbbá is adni? ez erántelTánim 
Excellentiád úri választját ; és ezek után Excellentiád úri gra- 
tiájában ajánlván magamat, maradok 

Excellentiádnak alázatos szolg&ú 

rjfalui táborban, G. 8-l»ris 1707. Rnoi/ (láspár w. *• 431 

Killczím : Méltóságos Dunán -innénd lévő Fő-Generális 
Fraknai Gróff Eszterhás Antal Mezei-Marschallus etc. nekem 
érdemein feliül való jó Kegyelmes Uramnak 6 Excellentiájá- 
uak alázatossan ajánlom. — Dunántúl, ibi-ubi. P. H. 

(Eredetije gyűjteményemben. Egészen r. k.) 

311. 

Kovvinyi János fömusiramester, Eszterhdzy Antalnak, 

Szombathely, dje 10. Octobris, 1707. 

Méltóságos Generál-Felt-Marschal ! 
Kegyelmes régi nagy jó Uram ! 

Szerencsés hosszú életet kévánok Excellentiádnak. — A 
minapiban Nagy-SzöUősrül, (Veszprém m.) kötölessége szerint 
tisztemnek, Excellentiádot tudósítottam volt Bottyán János 
Generális és Bezerédy Imre Brigadérus Uraimék között ex- 
traordinarie interveniált differentia felől alázatossan ; ki is, — 
ha sokáig durált volna némellyeknek fundamentum nélkül való 
irégysége és onnan való szándékja, — éppen Excellentiád és 
több Méltóságink előtt nagy kétséget és apprehensiót okozha- 
tott TÓlna ; mindazáltal énnékem ex officio incumbálván hic et 
nunc ezen az földön affélékre kiváltképen vigyáznom : midőn 
annak fundamentumit ab utrinque experiáltam volna, — észre 
vettem bizonyossan, hogy, ha ellenkező ember okot nem fabri- 
cált volna : azon k^t fő-tiszt között semmi ollyas inconvenientia 
nem esett volna meg. Pro fundamento Révay Gáspár és Somody 
Ádám Uraimot experiáltam magok relatióibúl bizonyossan, 
hogy Bezerédy Uram ellen épen semmi redolentiájok nincsen ; 
kinek nagyobb elhitelére minémő ^^Recor/nitió^'t ő Nagyságá- 
tűl s 5 'Kegyeimétül vettem : ímé. Excellentiádnak includálva 
megküldöttem, *) — egész maximáját a dolognak onnan vilá- 
gossan észreveheti Excellentiád, és tapasztalhatja, hogy nyil- 
ván praepostere informáltatott ezeknek részérül Excellentiád. 
A mi nagyobb penig : Bottyán Uram ö Nagysága in instantig 
'mindjárt az én jelenlétemben csakhamar elöbbeni szép corre- 
^pondentidt amice amplectdlt Bezerédy Urammal, — s ö Ke- 
9y^lme is (Bezerédy) ö Nagysága commnndóságdt illendőképen 

*) L. íi iiiellwkU'tet. 432 

recognosccUván, submiUdlta magát, sött azon Buhmisaióját di- 
cséreteasen és hasznossan meg is bizonyította noviter lőtt sop- 
ronyi actuson, mellynek kimenetele hogy nem dissensio miatt 
kdrossan, hanem inkább szép correspondentia között s általa 
— Isten után — hasznossan lőtt : tudom, Excdlentiádnak már 
tudtára vagyon. Ad az Úr-Isten többet is ollyat ! — Még e 
liéten Bezerédy Uramhoz megyek, corpussának expeditiójára. 
Azonban ajánlom Excellentiád régi nagy j6 kegyelmességében 
magamot, s maradok 

Excellentiád alázatos szolgája, míg éli : 

Korvínyi János m. k. 

Külczím : Méltóságos Fraknói Gróff és Mezei-Generál- 
Felt-Marschal Eszterházy Antal, régi Kegyelmes Nagy Uram- 
nak ő Excjának alázatossan írám. — Dunántúl, a táboron, P. H. 

Másik felöl, egykorú kivonat: 10. 8-brÍ8 1707. Szombat- 
hely. Korviniirja: Jóllehet nagy disconvenientia az rossz hizel- 
kedök miatt származott volt Bottyán János és Bezerédi Imre 
közt : de ő Kegyelme tiszti szerint complanálta őket, s már 
Bottyán Uramat Bezerédi Uram commendójának tartja, a 
mint Sopronnál nagy hasznukra megmutatta. 

(Eredeti levél, gyajtemónyemben, csak az aláírás sajátkezű.) 

Melléklet : 

Mi ide alább megirtt Colonellusok recognoscáljuk prae- 
sentibus. Hogy Tekéntetes Nemzetes Vitézlő Bezerédj Imre 
Brigadéros Colonellus Uram írván valamelly levelet Méltósá- 
gos Generális Bottyán János Urnák, melyben generalibus 
terminis láttattunk laedáltatni, kit resenüscálván, közönséges- 
sen appraehendáltunk ; de medio tempore megirtt Brigadéros 
Uram magát explicálván előttünk, detegálta és azon generális 
injuriosus terminust világosságra hozta : kire értette, kire nem ? 
Melly ő Kegyelme expectoratiójával syncere és candide az do- 
lognak megvilágositásával mi is cum satisfacüone contentál- 
tattunk. Kirül is adtuk ezen Recognitiónkat, pöcsétünkkel és 
subscriptiónkkal megerősítvén. Actum Geresd, dje 11. 8-brÍ8 
Anno 1707. . Révay Oáspár m. k. P. H. 

Somogi) Ádám w. i. P. H. 

(Pélívre írt eredetije íryűjteményemben. Mindkét aláírás sajátkezű. A 
piros spanyolviaszba nyomott tryíü'űpecsótek épek.) 433 312. 
Bezerédy Imre Eszterházy Antalnak. 

Méltóságos Generál-Feldt-Marschal ! 
Mindenkori nagy jő Kegyelmes Uram ! 

Érsek-Ujvárrűl quarta praesentis datált nekem szólló 
vcellentiád méltóságos űri levelét tartozó igaz alázatosság- 
.1 Tettem, melben nímel jóakaróim informatiójára való reám 
heztellését keservessen értvín, szívem fájdalmával olvasom, 
iindazonáltal mindenekben vígasztal ártatlanságom ; tudván 
'Cdig, Excellentiád olly nagy Kegyelmes Uram: nékem is 
iijuriáimat — csak személlem szerént alázatossan Excellen- 
iád előtt detegálhatnám — reflexióban venné, és ezen nehez- 
eléssében megengesztelődni míltóztatnék. Emlékeztetem alá- 
zatossan Excellentiádat, egynihány levelemmel udvarolván, 
jelentettem sok elszenvedhetetlen injuriáimat, miket köUessék 
szenvednem, tudniillik: nem szemben, hanem hátam mögött 
kisebbét, s utánam áskálódván ; látván tehetségem szerént való 
mindenkori hív szolgálatomat, hogy valaki azt űgy végben nem 
viheti, vagy talám nem is akarja, — hát miért köll alám árkot 
úsni ? Isten bizonságom. Kegyelmes Uram, senkinek útját go- 
noszul általlépnem soha nem kívántam, sőt elej étül fogva tülem 
kitelhetőképpen az haza szolgalatjában űgy alkalmaztattam 
magamat, hogy abban fogyatkozás ne találtassék annak idejé- 
be